JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITALI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITALI"

Transkrypt

1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądx cześci niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in. ), wymaga pisemnej zgody Wydawcy JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITA Magdalena Stawowy Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Kautsch Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego WPROWADZENIE Jakość wydaje się oczywistą wartością w odniesieniu do tak istotnego obszaru, jak ochrona zdrowia. Koszty niskiej jakości mają bowiem nie tylko wymiar finansowy, ale skutkują także utratą zdrowia i życia. Obecnie na świecie istnieje wiele systemów, które mają na celu wsparcie organizacji ochrony zdrowia w zapewnieniu i poprawie jakości świadczonych przez nie usług. Mogą to być narzędzia oparte na modelu EFQM (European Foundation for Quality Management), który dał podstawę do tworzenia systemów rodziny I. Omawiany sektor dopracował się jednak własnych narzędzi w postaci akredytacji. Akredytacja w ochronie zdrowia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W związku z niezadowoleniem z poziomu jakości świadczeń w amerykańskich szpitalach w latach 20. XX w. stworzono pierwsze narzędzie oceny jakości usług. Wtedy to Amerykańskie Kolegium Chirurgów opublikowało standardy, jakim powinny odpowiadać oddziały chirurgiczne. Ten pierwszy szpitalny program akredytacji szpitali zorientowany był na pomiar zgodności praktyki z oczekiwanym standardem. Opracowano wówczas kryteria zawarte w 5 standardach, dziś nazywanych standardami minimum. Początkowo zainteresowanie akredytacją było niewielkie, jednak z upływem czasu pacjenci i towarzystwa ubezpieczeniowe uznały, że szpitale, które poddały się ocenie, są bezpieczniejsze. To z kolei spowodowało zwiększenie zainteresowanie ww. jednostkami i sprawiło, że coraz więcej szpitali zgłaszało chęć uzyskania akredytacji (Kulikowski, Wójcik 2003). Rozwój działań na rzecz podnoszenia jakości opieki medycznej nastąpił dopiero w latach 50. XX w., gdy powołano Komisję Wspólną ds. Akredytacji Szpitali (Joint Commission on Accreditation of Hospitals). Skupiała ona stowarzyszenia klinicystów, których misją było promowanie jakości w opiece zdrowotnej (Opolski i in. 2003). Od tego czasu jakość stała się jednym z ważniejszych mierników oceny funkcjonowania opieki zdrowotnej. Akredytacja nadawana przez tę organizację pomaga szpitalom usprawnić ich działanie, podnieść poziom jakości opieki nad pacjentem oraz dostosować się do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku usług medycznych. Obecnie Komisja akredytuje około 4250 szpitali różnej specjalności. Stanowi to około 88% wszystkich szpitali w USA 1. W Polsce w 1994 r. utworzono Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), którego działalność reguluje Zarządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2006 r. 2. CMJ zajmuje się m.in., monitorowaniem jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej. W latach 90. XX w. CMJ opracowało Program Akredytacji Szpitali jedyne w Polsce narzędzie oceny jakości stworzone tylko na potrzeby sektora ochrony zdrowia. I w tym przypadku motywacją do działania było niezadowolenia pacjentów z niskiego poziomu świadczeń, a także pozytywne doświadczenia krajów, które wcześniej wprowadziły tego typu rozwiązania. PROGRAM AKREDYTACJI SZPITA CHARAKTERYSTYKA Program Akredytacji Szpitali (dalej jako Program) z 1998 r. obowiązywał do 2008 r., kiedy to dokonano w nim modyfikacji. Dokument ten opisywał 209 standardów zebranych w 15 grupach (tab. 1). Tabela 1. Grupy standardów zawarte w Programie Akredytacji Szpitali obowiązujące do 2008 r. Grupy standardów Skrót Liczba standardów Zarządzanie ogólne Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie informacją Kontrola zakażeń szpitalnych Prawa pacjenta Ocena stanu pacjenta Opieka nad pacjentem Anestezjologia Leki Odżywianie Ciągłość opieki Poprawa jakości Środowisko opieki Izba przyjęć Laboratorium Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Akredytacji Szpitali Każda z grup regulowała zasady postępowania w danym obszarze funkcjonowania szpitala. Szczególną uwagę poświęcono zasadom sporządzania dokumentacji medycznej, obiegowi informacji w szpitalu, a także warunkom i organizacji pracy personelu medycznego. Akredytacja Program Akredytacji Szpitali stanowi podstawę procesu akredytacji. Akredytację wprowadziła do ustawodawstwa polskiego Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 3, a obecnie aktem prawnym określającym zasady i tryb udzielania akredytacji jest ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia 4. Proces akredytacji realizowany jest w trzech fazach. W fazie przygotowawczej szpital zapoznaje się ze standardami i podejmuje działania dostosowawcze. Druga to wizyta akredytacyjna, w trakcie której wizytatorzy weryfikują stopień spełnienia standardów. Trzecia faza to decyzja akredytacyjna. Akredytacja jest przyznawana, gdy szpital spełnia standardy w co najmniej 75%. Jeżeli szpital uzyskał minimum 70%, to otrzymuje on akredytację warunkową. Niższy wynik skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu akredytacyjnego. Polityka Społeczna nr 2/

2 Ocena programu W literaturze można spotkać różne opinie na temat Programu oraz procesu akredytacji. Większość szpitali, która poddała się ocenie, uważa jednak, że decyzja ta była właściwa. Wdrożenie programu wymaga wysiłku i zaangażowania ze strony pracowników szpitala, jednak poprawia bezpieczeństwo pacjenta i podnosi jakość opieki (por. Staszewski 2009) 5. Najczęściej wymienianym problemem jest brak powiązania wysiłków związanych z podniesieniem jakości i poziomu finansowania akredytowanych szpitali. W większość szpitali po uzyskaniu akredytacji nie zyskiwała finansowo (Labon 2001). Tylko cztery z szesnastu regionalnych kas chorych nagradzały szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny. Dotyczyło to woj.: śląskiego, w mniejszym stopniu wielkopolskiego, lubelskiego i dolnośląskiego (Kleszcz 2001). Narodowy Fundusz Zdrowia także nie nagradza wyższej jakości opieki potwierdzonej certyfikatem akredytacyjnym. G. Broniewska (2003) zaznacza, że płatnik nie wykazuje dostatecznego zainteresowania jakością usług zdrowotnych, mimo że posiadanie akredytacji powinno być traktowane jako wyróżnienie. BADIE ETOWE Przesłanki badania W chwili przeprowadzania badania pełną akredytację CMJ posiadało 76 szpitali. Biorąc pod uwagę, że w Polsce w 2008 r. było 728 placówek (GUS 2009), wskaźnik procentowy szpitali akredytowanych wynosił około %. Mając na uwadze 11-letnią praktykę funkcjonowania Programu, wynik ten wydaje się zaskakująco niski i świadczy o tym, że szpitale w Polsce nie są przekonane o jego wartości czy konieczności stosowania jako narzędzia poprawy jakości usług. Możliwe także, że część szpitali rezygnuje z ubiegania się o akredytację uważając, że wymagania stawiane przez Program są zbyt duże. Celem badania była identyfikacja problemów, jakie napotkały zakłady opieki zdrowotnej z realizacją standardów akredytacyjnych, w tym wskazanie standardów trudnych w realizacji, jak i niezrealizowanych oraz ustalenie przyczyn tych trudności i braków w realizacji standardów. Metodologia badania W I kwartale 2009 r. przeprowadzono badanie wśród szpitali akredytowanych, które miało pozwolić na stwierdzenie, czy istnieją standardy/grupy standardów, z realizacją których występują problemy przez odpowiedź na następujące pytania: 1. Które grupy standardów i standardy są trudne w realizacji? 2. Które grupy standardów i standardy są najczęściej niezrealizowane? 3. Jakie są przyczyny trudności w realizacji standardów? 4. Jakie są przyczyny niezrealizowania standardów? 5. Jakie jest nastawienie personelu szpitala do propozycji ubiegania się o certyfikat akredytacyjny? Szpitale zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza z pytaniami. W pierwszym bloku respondenci odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: długości czasu ubiegania się o akredytację, inicjatora procesu akredytacyjnego oraz poziomu akceptacji przez pracowników szpitala ubiegania się o akredytację. Druga część kwestionariusza zawierała pytania dotyczące standardów 6. Pytania, które miały wskazać grupy i standardy trudne w realizacji i niezrealizowane, brzmiały następująco: 1. Proszę wskazać, w skali od 0 (nie sprawiały trudności) do 5 (sprawiały największą trudność), które grupy standardów najtrudniej było Państwu osiągnąć. 2. Proszę wskazać te standardy, które najtrudniej było Państwu zrealizować. 3. Proszę wskazać te standardy, których Państwo w ogóle nie zrealizowali. Ankieta zawierała także 2 pytania, które miały wskazać przyczyny trudności bądź braku realizacji danych standardów. 4. Co stało na przeszkodzie realizacji tych standardów? 5. Dlaczego nie zrealizowali Państwo powyższych standardów? Odpowiedzi na pytania 4 i 5 pogrupowano według słów kluczowych, na podstawie których sformułowano hasła wiodące. Kwestionariusz został przesłany drogą elektroniczną do wszystkich 76 szpitali w Polsce posiadających akredytację pełną. Ponieważ we wskazanym terminie na ankietę odpowiedziało 16 szpitali, kwestionariusz przesłano jeszcze raz do tych jednostek, które nie odesłały informacji zwrotnej. W rezultacie uzyskano dodatkowo 9 wypełnionych kwestionariuszy. Łącznie uzyskano 25 ankiet (33% badanej próby). WYNI BADIA Szpitale, które odpowiedziały na ankietę, pochodziły z 11 województw. Najwięcej z warmińsko- -mazurskiego i dolnośląskiego (odpowiednio 6 i 3). W województwach tych znajduje się najwięcej akredytowanych jednostek. Zdecydowana większość szpitali, która wyraziła chęć uczestnictwa w badaniu, to placówki duże, posiadające powyżej 200 łóżek szpitalnych (80%). Połowę szpitali stanowiły szpitale wojewódzkie (52%), które stanowią około 20% wszystkich szpitali akredytowanych. Okres od rozpoczęcia procesu akredytacyjnego do decyzji o przyznaniu akredytacji wynosił około roku (40%). Inicjatorem procesu akredytacji w znakomitej większości (ponad 90%) była dyrekcja szpitala. W wielu przypadkach dyrekcję wspierały pielęgniarki i administracja (tab. 2). Rodzaj szpitala Powiatowy Wojewódzki Kliniczny Inny Tabela 2. Charakterystyka badanej grupy Wyszczególnienie Wielkość szpitala (liczba łóżek) >200 Czas trwania procesu akredytacyjnego (w miesiącach) Procent 32,0 52,0,0 6,0 4,0 16,0 80,0 12,0 40,0 12,0 22 Polityka Społeczna nr 2/2011

3 Wykres 1 pokazuje, że największe trudności w realizacji sprawiały standardy z grupy zarządzanie informacją (2,95), następnie ocena stanu pacjenta (2,68) i anestezjologia (2,60), natomiast najmniejsze standardy z grupy izba przyjęć (1,27). Wykres 1. Poziom trudności w realizacji grup standardów przez ankietowane szpitale 1,27 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Uwaga: objaśnienia dotyczące kodów grup standardów zawarto w tab. 1. Odpowiedzi na pytanie 2 (standardy, które najtrudniej było osiągnąć i te, które nie zostały zrealizowane) nie w pełni pokrywały się z odpowiedziami udzielonymi w pytaniu 1. Różnice mogą wynikać z poziomu dokładności odpowiedzi udzielonych przez respondentów, jak i z metody punktacji zastosowanej w pytaniu 1. Wykres 2 informuje, że 72,73% szpitali wskazuje kłopoty w realizacji standardów z obszaru zarządzanie informacją, 40,91% w grupach anestezjologia i kontrola zakażeń szpitalnych. Na kolejnych pozycjach znalazły się standardy z grup: środowisko opieki (36,36%) oraz ocena stanu pacjenta i opieka nad pacjentem (31,82%). Zaledwie 5% szpitali wymieniło jako trudne w realizacji standardy z grup: odżywianie i ciągłość opieki. Wykres 2. Wartość procentowa szpitali wskazujących trudności w realizacji danej grupy standardów Uwaga i źródło: jak w wykresie 1. 2,14 1,95 1,95 1,91 1,91 1,82 1,82 1,73 1,59 2,95 2,68 2,60 2,41 72,73 40,91 40,91 36,36 31,82 31,82 22,73 18, Na wykresie 3 przedstawiono odsetek szpitali, które wskazały brak realizacji pewnych standardów w poszczególnych grupach (pytanie 3). 2,41 Wykres 3. Wartość procentowa szpitali wskazujących braki w realizacji standardów z danej grupy 27,3 27,3 9,1 9,1 0,0 0,0 5,0,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Uwaga i źródło: jak w wykresie 1. Najczęściej niezrealizowane standardy należały do grupy zarządzanie informacją oraz anestezjologia (27,3% szpitali), następnie z grupy prawa pacjenta, środowisko opieki i ocena stanu pacjenta (%), a te najrzadziej nierealizowane należały do grup: kontrola zakażeń szpitalnych, odżywianie, izba przyjęć i laboratorium (% jednostek). Żaden szpital nie wymienił braków w realizacji standardów z grupy ciągłość opieki. Standardy pojawiające się najczęściej w odpowiedziach respondentów zawarto w tab. 3. Tabela 3. Standardy wymieniane najczęściej jako trudne w realizacji bądź niezrealizowane Wyszczególnienie Odpowiedzi w % Standardy trudne w realizacji 9. Okres uzupełnienia i zakończenia historii choroby nie przekracza 3 dni od wypisu. 5. Dokumentacja medyczna dotycząca pacjenta jest czytelna, kompletna i autoryzowana.. Każdy dokument dotyczący pacjenta powinien być autoryzowany, zawierać datę i czytelny podpis. 3. Szpital wdrożył program monitorowania zakażeń szpitalnych Wykwalifikowani pracownicy w swoim zakresie oceniają psychiczny stan pacjenta Wykwalifikowani pracownicy w swoim zakresie oceniają społeczny stan pacjenta. Standardy niezrealizowane 5. Dokumentacja medyczna dotycząca pacjenta jest czytelna, kompletna i autoryzowana. 6. Odpowiedzialność za opiekę pooperacyjną jest określona. 7. Szpital posiada salę wybudzeniową z odpowiednio wyszkolonym personelem Wykwalifikowani pracownicy w swoim zakresie oceniają psychiczny stan pacjenta. Dane szczegółowe 45,5 40,9 36,4 Standardy zawarte w grupie zarządzanie informacją dotyczą zasad prowadzenia i zawartości dokumentacji medycznej. Ankietowani wskazali trudności w realizacji wszystkich standardów z tej grupy. Aż 40,9% badanych informowało, że dokumentacja medyczna była nieczytelna i niekompletna, a 36,4% że nie po- Polityka Społeczna nr 2/

4 siadała ona czytelnego podpisu czy daty autoryzacji. Respondenci zauważyli nieprawidłowości w wypełnieniu danych podstawowych, takich jak: bieżące dane związane z przebiegiem leczenia i pielęgnowania (31,8% szpitali), epikryzę ustaloną w czasie wypisu (27%), dane identyfikujące pacjenta (22,7%), diagnozę wstępną i zalecenia lecznicze (22,7%), wnioski i zalecenia końcowe (22,7%), opis pobranego materiału (22,7%). Nieco rzadziej odnotowano nieprawidłowości dotyczące kompletności raportów z zabiegów operacyjnych, które powinny zawierać dane identyfikujące personel uczestniczący w zabiegu (wskazania % szpitali), rozpoznanie pooperacyjne (18%) czy zastosowane procedury operacyjne (%). Wśród wytycznych zawartych w standardach akredytacyjnych dotyczących dokumentacji medycznej szczególnie często podkreślano jako trudny w realizacji wymóg uzupełnienia historii choroby do trzech dni od wypisu (45,5%). Z udzielonych odpowiedzi wynika, że wiele szpitali przyjęło wewnętrzny standard, który zakładał tydzień na uzupełnienie dokumentacji. Prawie 41% szpitali ma trudności z realizacją przynajmniej jednego standardu z grupy anestezjologia. Największe problemy dotyczyły zapewnienia odpowiednich sal wybudzeniowych i sal operacyjnych z systemem umożliwiającym czynne odprowadzanie gazowych środków znieczulających (% szpitali). Taki sam odsetek wskazał na standard zakładający ocenę stanu pacjenta po zabiegu, podjęcie decyzji o miejscu umieszczenia pacjenta i udokumentowania podjętych działań. Respondenci tłumaczyli niemożność dostosowania pomieszczeń do aktualnych potrzeb przestarzałą infrastrukturą oraz koniecznością adaptacji starych budynków, które pełniły w przeszłości inne funkcje. Kontrola zakażeń szpitalnych to obszar, który wymaga specjalnej uwagi. Najważniejszym standardem w tej grupie jest standard mówiący o tym, czy szpital wdrożył program monitorowania zakażeń szpitalnych. 22,7% szpitali wskazywało właśnie na problemy w realizacji tego standardu. Wynikały one z różnych przyczyn. Respondenci mówili, że program był w trakcie wdrażania lub go wdrożono, ale nie jest skutecznie realizowany, gdyż pracownicy nie mają nawyku zgłaszania zakażeń. Jedna z placówek podała, iż rozwiązanie tego problemu wymaga zmiany w sposobie myślenia i świadomości pracowników. Przyczyny problemów z realizacją standardów Odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn trudności w realizacji i niezrealizowania standardów przedstawiają się następująco 7 : problemy dotyczące zarządzania personelem 59% wskazań (złe nawyki personelu 31,8% spośród wszystkich szpitali; opieszałość personelu %; brak współpracy lekarzy i pielęgniarek 12%; brak zaangażowania w pracę 9%, w pojedynczych przypadkach: mentalność załogi, niedbałość personelu, sceptyczne nastawienie, opór przed zmianą, brak motywacji i narzędzi motywacyjnych, niedobór personelu); braki i niedostosowana infrastruktura 36%; brak procedur/instrukcji/wytycznych wdrażania standardów 32%; brak rozwiązań informatycznych 14%; zbyt duże zagęszczenie łóżek 12%; brak środków finansowych 9%. INTERPRETACJA WYNIKÓW I WNI Zebrany materiał dostarczył wielu informacji na temat funkcjonowania szpitali w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone ramy niniejszego artykułu oraz wiodącą tematykę, zwrócono uwagę tylko na najistotniejsze kwestie. Największe problemy z realizacją sprawiły standardy z grupy zarządzania informacją, a głównym źródłem utrudnień według respondentów były problemy z zarządzaniem personelem (ponad połowa szpitali wskazała na tę ostatnią kwestię). Waga informacji zawarta w karcie pacjenta jest trudna do przecenienia. Pozwala bowiem w jak najkrótszym czasie zastosować odpowiednią terapię oraz uniknąć pomyłek w leczeniu. Nieczytelność oraz niekompletność może wpływać na podejmowanie błędnych decyzji lekarskich, co jest szczególnie istotne zważywszy na wzrastającą liczbę pozwów cywilnych o błędy w sztuce lekarskiej (Sikora i in. 2006). Respondenci podają, iż trudny w realizacji okazał się standard nakazujący posiadanie standardów i wytycznych zapewniających bieżące kompletowanie dokumentacji (18% szpitali) oraz standard, który wymaga stworzenia mechanizmów zapewniających sprawdzanie kompletności dokumentacji medycznej (22,7%). Żadne z nich nie wymaga nakładów kapitałowych, trudno jest więc tłumaczyć problemy w realizacji lub ich niewdrożenie ciężką sytuacją finansową jednostki. Szpitale wskazują na duże kłopoty w realizacji standardów z grupy kontrola zakażeń szpitalnych, jednak standard ten znalazł się na jednej z ostatnich pozycji wśród niezrealizowanych (wykres 3). Można wysunąć z tego różnorakie wnioski. Zakażenia wewnątrz szpitalne stanowią drażliwy problem. Szpitale niechętnie przyznają się do zakażeń identyfikowanych na oddziałach, niechętnie więc gromadzą dane na ich temat. Obawa przed konsekwencjami czy też ujawnianiem swoich słabych stron mogła wpłynąć na stopień dokładności odpowiedzi udzielanych na to pytanie. Zakładając, że kontrola zakażeń szpitalnych to jeden z najważniejszych obszarów ujętych w Programie Akredytacji, można przypuszczać, że większość szpitali włożyła jednak wiele wysiłku i trudu, aby uporać się z trudnościami i zrealizować wymogi. Stąd nie wskazano na braki w realizacji w dalszym pytaniu. Warto też odnotować, że wśród przyczyn nie wymieniano braku środków na ww. działania, lecz przede wszystkim nawyki personelu. To kolejny dowód na to, iż dla jakości ważniejsze od środków pieniężnych jest nastawienie personelu do wykonywania obowiązków. Szpitale deklarują bowiem, że struktury i środki do realizacji ww. kwestii zostały zapewnione. Istotną przeszkodą w procesie dochodzenia do akredytacji okazało się niedostosowanie infrastruktury do wymogów akredytacyjnych (36% szpitali). Modernizacja budynków/adaptacja pomieszczeń przeznaczonych pierwotnie do innych celów jest bardzo kosztowna i czasochłonna. Pomimo braków w infrastrukturze szpitale uczestniczące w badaniu uzyskały status jednostki akredytowanej. Zapewne otrzymały odpowiednią liczbę punktów za spełnienie innych standardów i to pozwoliło im uzyskać wystarczający wynik do uzyskania certyfikatu. Braki w infrastrukturze nie pozbawiają więc szpitali szansy uzyskania akredytacji. Badanie potwierdza tezę R. Niżankowskiego, iż wysoka jakość wcale nie musi kosztować (Niżankowski 1995). Tylko 9% szpitali wskazuje brak środków finansowych jako przeszkodę w realizacji standardów 24 Polityka Społeczna nr 2/2011

5 akredytacyjnych. Mimo trudności finansowych, szpitale te zdołały uzyskać akredytację. To najlepszy dowód na to, że wyższą jakość można osiągnąć zmieniając procesy i ludzkie zachowania, a samo inwestowanie w aparaturę medyczną i infrastrukturę nie jest gwarancją otrzymania statusu jednostki akredytowanej. Mając na względzie uzyskane wyniki, można stwierdzić, że części standardów, które związane są z infrastrukturą czy wyposażeniem, nie da się osiągnąć bez poniesienia (i to czasami znacznych) nakładów. Kwestie te stanowią podstawę do stworzenia warunków bezpiecznego leczenia. Podstawowym problemem związanym z jakością świadczeń nie są jednak środki finansowe, tylko nastawienie personelu do jakości, jego nawyki czy opieszałość. Tę ostatnią tezę można także dowieść na podstawie badań dotyczących jakości świadczeń udzielanych przez szpitale i ich nastawienia do problematyki jakości, jakie były prowadzone przez jednego z autorów niniejszego artykułu. W świetle wzmiankowanych badań wskaźniki jakości, które nie są wymagane z mocy prawa, ale które pokazują nastawienie personelu do tych kwestii, nie są najczęściej realizowane. Publiczne zakłady nie prowadzą regularnie badań satysfakcji pacjenta. Innymi słowy, nie pytają się swoich klientów o opinię na temat oferowanych usług. W przypadku jednego z województw 63% badanych szpitali niezabiegowych nie prowadziło takich badań ani razu w okresie 4 lat poprzedzających badanie. Analiza wszystkich jednostek wskazuje, że średnio badanie takie prowadzone jest raz na dwa lata. Zaledwie około 40% zakładów opracowało przewodnik dla pacjenta (Kautsch 2009), choć np. w Wielkiej Brytanii czy USA dokument taki jest normą. Co więcej, szpitale udostępniają również wersje takich przewodników dla pacjentów z różnymi schorzeniami (Staszewski, Kautsch 2009). Nieco lepiej przedstawia się kwestia standardów medycznych stosowanych przez zakłady. Wzmiankowane badania pokazują, że więcej zakładów miało opracowane standardy lub też stosowało standardy międzynarodowe, choć bardzo często były to takie standardy, jak np. mycie rąk (Kautsch, Lewandowski 2009). Jeżeli więc personel medyczny przejawia niechęć do tworzenia/wdrażania standardów, to nie powinno dziwić, że jest nieprzychylnie nastawiony do poddania się procesowi zewnętrznej oceny w postaci akredytacji, a standardami akredytacyjnymi, które sprawiają najwięcej kłopotów są te, które w największym stopniu zależą od relacji międzyludzkich i nastawienia personelu. Powyższe kwestie powinny być szczególnie silnie akcentowane, a dyskusja na temat funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jakości oferowanych przez nie usług nie powinna koncentrować się na zadłużeniu szpitali i konieczności zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, lecz na zwiększeniu świadomości personelu medycznego, czym jest jakość i jak można ją podnosić. Te bowiem czynniki silniej wpływają na uzyskiwane rezultaty. 1 The Joint Commission, dostępny na stronie: jointcommission.org/accreditationprograms/hospitals/ hospital_facts.htm [dostęp marzec 2009]. 2 Zarządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (DzUrz MZ nr 9, poz. 40). 3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408 z późn. zm.). 4 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (DzU z 2009 r., nr 52, poz. 418). 5 Według Staszewskiego posiadanie akredytacji czy I jest warunkiem mało znaczącym w chwili podejmowania decyzji o miejscu hospitalizacji. Pacjenci o wiele bardziej cenią sobie wysokiej klasy kadrę medyczną, czy dostępność do świadczeń medycznych. Akredytacja oraz I zajmują piętnastą pozycję w zestawieniu najistotniejszych czynników decydujących o wyborze placówki. 6 Standardy pochodziły z 15 grup opisanych w tab Można było wskazać na więcej niż jedną przyczynę. TERATURA Broniewska G. (2003), Systemy zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 6, s GUS (2009), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, dostepny na stronie: oz_maly_rocznik_statystyczny_2009.pdf [dostęp I 2009]. Kautsch M. (2009), Patient satisfaction surveys in health care units in Poland, w: A-M. Duguet (coordination), Accès aux transplantations d organnes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, Bordeaux: Les Études Hospitalières Édition. Kautsch M., Lewandowski R. (2009), Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, w: Lewandowski R., Walkowiak R., Kautsch M. (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Kleszcz H. (2001), Nie stać nas na bylejakość, Gazeta Lekarska nr 7 8. Kulikowski J., Wójcik B. (2003), Który system oceny zewnętrznej wybrać: akredytację czy I?, Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 6, s Labon M. (2001), Lekarze wobec akredytacji, Służba Zdrowia nr 7 8; s ; VIII XI. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych: teoria i praktyka, Warszawa: CeDeWu. Niżankowski R. (1995), Poprawa jakości mity i fakty, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja pt. Jakość w opiece zdrowotnej. Wykorzystanie ograniczonych możliwości, Kraków, października, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej. Sikora D., Piasecka-Sobkiewicz M., Kozińska K. (2006), Szpital zapłaci za błędy, Gazeta Prawna nr 160 (1778). Staszewski R. (2009), Pacjent na rynku usług szpitalnych determinanty wyboru szpitali, w: Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa: Difin. Staszewski R., Kautsch M. (2009), Komunikacja z pacjentem wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce?, w: Lewandowski R., Walkowiak R., Kautsch M. (red.). Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s SUMMARY The article describes outcomes of the survey carried out on a group of Polish hospitals accredited by the National Centre for Quality Assessment in Health Care. The aim of the survey was to identify the groups of standards and individual standards that were difficult to implement, standards that weren t implemented and the causes of problems with implementation. Hospitals have problems with implementation of standards in a field of information management, hospital infection monitoring, anesthesiology and assessment of patient condition. The standards that weren t implement belong to groups called information management, anesthesiology and patient rights. The main reason of the problems was that the medical staff don t accept changes in hospital operation appearing during the implementation of Hospital Accreditation Program. Polityka Społeczna nr 2/

SYSTEM CERTYFIKACJI JAKOŚCI USŁUG W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM CERTYFIKACJI JAKOŚCI USŁUG W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA Stosownie do przewidywań sytuacji demograficznej i zdrowotnej ludności tych krajów można spodziewać się w perspektywie dalszych lat następnej fazy podwyższenia wieku emerytalnego, na co wskazywałby przykład

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article MARTA D BROWSKA-BENDER, MONIKA STE Bezpiecze stwo pacjenta jako cz systemu jako ci opieki zdrowotnej na przyk adzie Polski i Szwecji Patient

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia

Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Optymalizacja systemu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia Roman Lewandowski 1, Marcin Kautsch 2 1 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 2 Zakład Polityki Zdrowotnej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 4 http://piz.sanedu.pl Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia Redakcja Roman Lewandowski Łódź 2012 Koszt wydania Zeszytu 4 refundowany

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Nowe ścieżki edukacyjne w kontekście przemian gospodarczych i społecznych NUMER 81 marzec kwiecień 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów, Korporacji i Inwestycji, Zakład Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie W artykule

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012 Raport końcowy "Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE JAKOŚCI W USŁUGACH MEDYCZNYCH W ZARZĄDZANIU SZPITALEM

ZNACZENIE JAKOŚCI W USŁUGACH MEDYCZNYCH W ZARZĄDZANIU SZPITALEM STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 28 Karolina Garbacz Uniwersytet Szczeciński Dariusz Guziak Uniwersytet Szczeciński ZNACZENIE JAKOŚCI W USŁUGACH MEDYCZNYCH W ZARZĄDZANIU SZPITALEM

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu

Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu dr inż. Roman Lewandowski, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Niniejszy artykuł należy cytować jako: Lewandowski R, (2011), Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej

Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej The quality and estimate of nursery care Danuta Garczyk z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu kierownik: prof.

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo