JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITALI"

Transkrypt

1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądx cześci niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in. ), wymaga pisemnej zgody Wydawcy JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITA Magdalena Stawowy Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Kautsch Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego WPROWADZENIE Jakość wydaje się oczywistą wartością w odniesieniu do tak istotnego obszaru, jak ochrona zdrowia. Koszty niskiej jakości mają bowiem nie tylko wymiar finansowy, ale skutkują także utratą zdrowia i życia. Obecnie na świecie istnieje wiele systemów, które mają na celu wsparcie organizacji ochrony zdrowia w zapewnieniu i poprawie jakości świadczonych przez nie usług. Mogą to być narzędzia oparte na modelu EFQM (European Foundation for Quality Management), który dał podstawę do tworzenia systemów rodziny I. Omawiany sektor dopracował się jednak własnych narzędzi w postaci akredytacji. Akredytacja w ochronie zdrowia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W związku z niezadowoleniem z poziomu jakości świadczeń w amerykańskich szpitalach w latach 20. XX w. stworzono pierwsze narzędzie oceny jakości usług. Wtedy to Amerykańskie Kolegium Chirurgów opublikowało standardy, jakim powinny odpowiadać oddziały chirurgiczne. Ten pierwszy szpitalny program akredytacji szpitali zorientowany był na pomiar zgodności praktyki z oczekiwanym standardem. Opracowano wówczas kryteria zawarte w 5 standardach, dziś nazywanych standardami minimum. Początkowo zainteresowanie akredytacją było niewielkie, jednak z upływem czasu pacjenci i towarzystwa ubezpieczeniowe uznały, że szpitale, które poddały się ocenie, są bezpieczniejsze. To z kolei spowodowało zwiększenie zainteresowanie ww. jednostkami i sprawiło, że coraz więcej szpitali zgłaszało chęć uzyskania akredytacji (Kulikowski, Wójcik 2003). Rozwój działań na rzecz podnoszenia jakości opieki medycznej nastąpił dopiero w latach 50. XX w., gdy powołano Komisję Wspólną ds. Akredytacji Szpitali (Joint Commission on Accreditation of Hospitals). Skupiała ona stowarzyszenia klinicystów, których misją było promowanie jakości w opiece zdrowotnej (Opolski i in. 2003). Od tego czasu jakość stała się jednym z ważniejszych mierników oceny funkcjonowania opieki zdrowotnej. Akredytacja nadawana przez tę organizację pomaga szpitalom usprawnić ich działanie, podnieść poziom jakości opieki nad pacjentem oraz dostosować się do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku usług medycznych. Obecnie Komisja akredytuje około 4250 szpitali różnej specjalności. Stanowi to około 88% wszystkich szpitali w USA 1. W Polsce w 1994 r. utworzono Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), którego działalność reguluje Zarządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2006 r. 2. CMJ zajmuje się m.in., monitorowaniem jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej. W latach 90. XX w. CMJ opracowało Program Akredytacji Szpitali jedyne w Polsce narzędzie oceny jakości stworzone tylko na potrzeby sektora ochrony zdrowia. I w tym przypadku motywacją do działania było niezadowolenia pacjentów z niskiego poziomu świadczeń, a także pozytywne doświadczenia krajów, które wcześniej wprowadziły tego typu rozwiązania. PROGRAM AKREDYTACJI SZPITA CHARAKTERYSTYKA Program Akredytacji Szpitali (dalej jako Program) z 1998 r. obowiązywał do 2008 r., kiedy to dokonano w nim modyfikacji. Dokument ten opisywał 209 standardów zebranych w 15 grupach (tab. 1). Tabela 1. Grupy standardów zawarte w Programie Akredytacji Szpitali obowiązujące do 2008 r. Grupy standardów Skrót Liczba standardów Zarządzanie ogólne Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie informacją Kontrola zakażeń szpitalnych Prawa pacjenta Ocena stanu pacjenta Opieka nad pacjentem Anestezjologia Leki Odżywianie Ciągłość opieki Poprawa jakości Środowisko opieki Izba przyjęć Laboratorium Ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Akredytacji Szpitali Każda z grup regulowała zasady postępowania w danym obszarze funkcjonowania szpitala. Szczególną uwagę poświęcono zasadom sporządzania dokumentacji medycznej, obiegowi informacji w szpitalu, a także warunkom i organizacji pracy personelu medycznego. Akredytacja Program Akredytacji Szpitali stanowi podstawę procesu akredytacji. Akredytację wprowadziła do ustawodawstwa polskiego Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 3, a obecnie aktem prawnym określającym zasady i tryb udzielania akredytacji jest ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia 4. Proces akredytacji realizowany jest w trzech fazach. W fazie przygotowawczej szpital zapoznaje się ze standardami i podejmuje działania dostosowawcze. Druga to wizyta akredytacyjna, w trakcie której wizytatorzy weryfikują stopień spełnienia standardów. Trzecia faza to decyzja akredytacyjna. Akredytacja jest przyznawana, gdy szpital spełnia standardy w co najmniej 75%. Jeżeli szpital uzyskał minimum 70%, to otrzymuje on akredytację warunkową. Niższy wynik skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu akredytacyjnego. Polityka Społeczna nr 2/

2 Ocena programu W literaturze można spotkać różne opinie na temat Programu oraz procesu akredytacji. Większość szpitali, która poddała się ocenie, uważa jednak, że decyzja ta była właściwa. Wdrożenie programu wymaga wysiłku i zaangażowania ze strony pracowników szpitala, jednak poprawia bezpieczeństwo pacjenta i podnosi jakość opieki (por. Staszewski 2009) 5. Najczęściej wymienianym problemem jest brak powiązania wysiłków związanych z podniesieniem jakości i poziomu finansowania akredytowanych szpitali. W większość szpitali po uzyskaniu akredytacji nie zyskiwała finansowo (Labon 2001). Tylko cztery z szesnastu regionalnych kas chorych nagradzały szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny. Dotyczyło to woj.: śląskiego, w mniejszym stopniu wielkopolskiego, lubelskiego i dolnośląskiego (Kleszcz 2001). Narodowy Fundusz Zdrowia także nie nagradza wyższej jakości opieki potwierdzonej certyfikatem akredytacyjnym. G. Broniewska (2003) zaznacza, że płatnik nie wykazuje dostatecznego zainteresowania jakością usług zdrowotnych, mimo że posiadanie akredytacji powinno być traktowane jako wyróżnienie. BADIE ETOWE Przesłanki badania W chwili przeprowadzania badania pełną akredytację CMJ posiadało 76 szpitali. Biorąc pod uwagę, że w Polsce w 2008 r. było 728 placówek (GUS 2009), wskaźnik procentowy szpitali akredytowanych wynosił około %. Mając na uwadze 11-letnią praktykę funkcjonowania Programu, wynik ten wydaje się zaskakująco niski i świadczy o tym, że szpitale w Polsce nie są przekonane o jego wartości czy konieczności stosowania jako narzędzia poprawy jakości usług. Możliwe także, że część szpitali rezygnuje z ubiegania się o akredytację uważając, że wymagania stawiane przez Program są zbyt duże. Celem badania była identyfikacja problemów, jakie napotkały zakłady opieki zdrowotnej z realizacją standardów akredytacyjnych, w tym wskazanie standardów trudnych w realizacji, jak i niezrealizowanych oraz ustalenie przyczyn tych trudności i braków w realizacji standardów. Metodologia badania W I kwartale 2009 r. przeprowadzono badanie wśród szpitali akredytowanych, które miało pozwolić na stwierdzenie, czy istnieją standardy/grupy standardów, z realizacją których występują problemy przez odpowiedź na następujące pytania: 1. Które grupy standardów i standardy są trudne w realizacji? 2. Które grupy standardów i standardy są najczęściej niezrealizowane? 3. Jakie są przyczyny trudności w realizacji standardów? 4. Jakie są przyczyny niezrealizowania standardów? 5. Jakie jest nastawienie personelu szpitala do propozycji ubiegania się o certyfikat akredytacyjny? Szpitale zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza z pytaniami. W pierwszym bloku respondenci odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: długości czasu ubiegania się o akredytację, inicjatora procesu akredytacyjnego oraz poziomu akceptacji przez pracowników szpitala ubiegania się o akredytację. Druga część kwestionariusza zawierała pytania dotyczące standardów 6. Pytania, które miały wskazać grupy i standardy trudne w realizacji i niezrealizowane, brzmiały następująco: 1. Proszę wskazać, w skali od 0 (nie sprawiały trudności) do 5 (sprawiały największą trudność), które grupy standardów najtrudniej było Państwu osiągnąć. 2. Proszę wskazać te standardy, które najtrudniej było Państwu zrealizować. 3. Proszę wskazać te standardy, których Państwo w ogóle nie zrealizowali. Ankieta zawierała także 2 pytania, które miały wskazać przyczyny trudności bądź braku realizacji danych standardów. 4. Co stało na przeszkodzie realizacji tych standardów? 5. Dlaczego nie zrealizowali Państwo powyższych standardów? Odpowiedzi na pytania 4 i 5 pogrupowano według słów kluczowych, na podstawie których sformułowano hasła wiodące. Kwestionariusz został przesłany drogą elektroniczną do wszystkich 76 szpitali w Polsce posiadających akredytację pełną. Ponieważ we wskazanym terminie na ankietę odpowiedziało 16 szpitali, kwestionariusz przesłano jeszcze raz do tych jednostek, które nie odesłały informacji zwrotnej. W rezultacie uzyskano dodatkowo 9 wypełnionych kwestionariuszy. Łącznie uzyskano 25 ankiet (33% badanej próby). WYNI BADIA Szpitale, które odpowiedziały na ankietę, pochodziły z 11 województw. Najwięcej z warmińsko- -mazurskiego i dolnośląskiego (odpowiednio 6 i 3). W województwach tych znajduje się najwięcej akredytowanych jednostek. Zdecydowana większość szpitali, która wyraziła chęć uczestnictwa w badaniu, to placówki duże, posiadające powyżej 200 łóżek szpitalnych (80%). Połowę szpitali stanowiły szpitale wojewódzkie (52%), które stanowią około 20% wszystkich szpitali akredytowanych. Okres od rozpoczęcia procesu akredytacyjnego do decyzji o przyznaniu akredytacji wynosił około roku (40%). Inicjatorem procesu akredytacji w znakomitej większości (ponad 90%) była dyrekcja szpitala. W wielu przypadkach dyrekcję wspierały pielęgniarki i administracja (tab. 2). Rodzaj szpitala Powiatowy Wojewódzki Kliniczny Inny Tabela 2. Charakterystyka badanej grupy Wyszczególnienie Wielkość szpitala (liczba łóżek) >200 Czas trwania procesu akredytacyjnego (w miesiącach) Procent 32,0 52,0,0 6,0 4,0 16,0 80,0 12,0 40,0 12,0 22 Polityka Społeczna nr 2/2011

3 Wykres 1 pokazuje, że największe trudności w realizacji sprawiały standardy z grupy zarządzanie informacją (2,95), następnie ocena stanu pacjenta (2,68) i anestezjologia (2,60), natomiast najmniejsze standardy z grupy izba przyjęć (1,27). Wykres 1. Poziom trudności w realizacji grup standardów przez ankietowane szpitale 1,27 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Uwaga: objaśnienia dotyczące kodów grup standardów zawarto w tab. 1. Odpowiedzi na pytanie 2 (standardy, które najtrudniej było osiągnąć i te, które nie zostały zrealizowane) nie w pełni pokrywały się z odpowiedziami udzielonymi w pytaniu 1. Różnice mogą wynikać z poziomu dokładności odpowiedzi udzielonych przez respondentów, jak i z metody punktacji zastosowanej w pytaniu 1. Wykres 2 informuje, że 72,73% szpitali wskazuje kłopoty w realizacji standardów z obszaru zarządzanie informacją, 40,91% w grupach anestezjologia i kontrola zakażeń szpitalnych. Na kolejnych pozycjach znalazły się standardy z grup: środowisko opieki (36,36%) oraz ocena stanu pacjenta i opieka nad pacjentem (31,82%). Zaledwie 5% szpitali wymieniło jako trudne w realizacji standardy z grup: odżywianie i ciągłość opieki. Wykres 2. Wartość procentowa szpitali wskazujących trudności w realizacji danej grupy standardów Uwaga i źródło: jak w wykresie 1. 2,14 1,95 1,95 1,91 1,91 1,82 1,82 1,73 1,59 2,95 2,68 2,60 2,41 72,73 40,91 40,91 36,36 31,82 31,82 22,73 18, Na wykresie 3 przedstawiono odsetek szpitali, które wskazały brak realizacji pewnych standardów w poszczególnych grupach (pytanie 3). 2,41 Wykres 3. Wartość procentowa szpitali wskazujących braki w realizacji standardów z danej grupy 27,3 27,3 9,1 9,1 0,0 0,0 5,0,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Uwaga i źródło: jak w wykresie 1. Najczęściej niezrealizowane standardy należały do grupy zarządzanie informacją oraz anestezjologia (27,3% szpitali), następnie z grupy prawa pacjenta, środowisko opieki i ocena stanu pacjenta (%), a te najrzadziej nierealizowane należały do grup: kontrola zakażeń szpitalnych, odżywianie, izba przyjęć i laboratorium (% jednostek). Żaden szpital nie wymienił braków w realizacji standardów z grupy ciągłość opieki. Standardy pojawiające się najczęściej w odpowiedziach respondentów zawarto w tab. 3. Tabela 3. Standardy wymieniane najczęściej jako trudne w realizacji bądź niezrealizowane Wyszczególnienie Odpowiedzi w % Standardy trudne w realizacji 9. Okres uzupełnienia i zakończenia historii choroby nie przekracza 3 dni od wypisu. 5. Dokumentacja medyczna dotycząca pacjenta jest czytelna, kompletna i autoryzowana.. Każdy dokument dotyczący pacjenta powinien być autoryzowany, zawierać datę i czytelny podpis. 3. Szpital wdrożył program monitorowania zakażeń szpitalnych Wykwalifikowani pracownicy w swoim zakresie oceniają psychiczny stan pacjenta Wykwalifikowani pracownicy w swoim zakresie oceniają społeczny stan pacjenta. Standardy niezrealizowane 5. Dokumentacja medyczna dotycząca pacjenta jest czytelna, kompletna i autoryzowana. 6. Odpowiedzialność za opiekę pooperacyjną jest określona. 7. Szpital posiada salę wybudzeniową z odpowiednio wyszkolonym personelem Wykwalifikowani pracownicy w swoim zakresie oceniają psychiczny stan pacjenta. Dane szczegółowe 45,5 40,9 36,4 Standardy zawarte w grupie zarządzanie informacją dotyczą zasad prowadzenia i zawartości dokumentacji medycznej. Ankietowani wskazali trudności w realizacji wszystkich standardów z tej grupy. Aż 40,9% badanych informowało, że dokumentacja medyczna była nieczytelna i niekompletna, a 36,4% że nie po- Polityka Społeczna nr 2/

4 siadała ona czytelnego podpisu czy daty autoryzacji. Respondenci zauważyli nieprawidłowości w wypełnieniu danych podstawowych, takich jak: bieżące dane związane z przebiegiem leczenia i pielęgnowania (31,8% szpitali), epikryzę ustaloną w czasie wypisu (27%), dane identyfikujące pacjenta (22,7%), diagnozę wstępną i zalecenia lecznicze (22,7%), wnioski i zalecenia końcowe (22,7%), opis pobranego materiału (22,7%). Nieco rzadziej odnotowano nieprawidłowości dotyczące kompletności raportów z zabiegów operacyjnych, które powinny zawierać dane identyfikujące personel uczestniczący w zabiegu (wskazania % szpitali), rozpoznanie pooperacyjne (18%) czy zastosowane procedury operacyjne (%). Wśród wytycznych zawartych w standardach akredytacyjnych dotyczących dokumentacji medycznej szczególnie często podkreślano jako trudny w realizacji wymóg uzupełnienia historii choroby do trzech dni od wypisu (45,5%). Z udzielonych odpowiedzi wynika, że wiele szpitali przyjęło wewnętrzny standard, który zakładał tydzień na uzupełnienie dokumentacji. Prawie 41% szpitali ma trudności z realizacją przynajmniej jednego standardu z grupy anestezjologia. Największe problemy dotyczyły zapewnienia odpowiednich sal wybudzeniowych i sal operacyjnych z systemem umożliwiającym czynne odprowadzanie gazowych środków znieczulających (% szpitali). Taki sam odsetek wskazał na standard zakładający ocenę stanu pacjenta po zabiegu, podjęcie decyzji o miejscu umieszczenia pacjenta i udokumentowania podjętych działań. Respondenci tłumaczyli niemożność dostosowania pomieszczeń do aktualnych potrzeb przestarzałą infrastrukturą oraz koniecznością adaptacji starych budynków, które pełniły w przeszłości inne funkcje. Kontrola zakażeń szpitalnych to obszar, który wymaga specjalnej uwagi. Najważniejszym standardem w tej grupie jest standard mówiący o tym, czy szpital wdrożył program monitorowania zakażeń szpitalnych. 22,7% szpitali wskazywało właśnie na problemy w realizacji tego standardu. Wynikały one z różnych przyczyn. Respondenci mówili, że program był w trakcie wdrażania lub go wdrożono, ale nie jest skutecznie realizowany, gdyż pracownicy nie mają nawyku zgłaszania zakażeń. Jedna z placówek podała, iż rozwiązanie tego problemu wymaga zmiany w sposobie myślenia i świadomości pracowników. Przyczyny problemów z realizacją standardów Odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn trudności w realizacji i niezrealizowania standardów przedstawiają się następująco 7 : problemy dotyczące zarządzania personelem 59% wskazań (złe nawyki personelu 31,8% spośród wszystkich szpitali; opieszałość personelu %; brak współpracy lekarzy i pielęgniarek 12%; brak zaangażowania w pracę 9%, w pojedynczych przypadkach: mentalność załogi, niedbałość personelu, sceptyczne nastawienie, opór przed zmianą, brak motywacji i narzędzi motywacyjnych, niedobór personelu); braki i niedostosowana infrastruktura 36%; brak procedur/instrukcji/wytycznych wdrażania standardów 32%; brak rozwiązań informatycznych 14%; zbyt duże zagęszczenie łóżek 12%; brak środków finansowych 9%. INTERPRETACJA WYNIKÓW I WNI Zebrany materiał dostarczył wielu informacji na temat funkcjonowania szpitali w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone ramy niniejszego artykułu oraz wiodącą tematykę, zwrócono uwagę tylko na najistotniejsze kwestie. Największe problemy z realizacją sprawiły standardy z grupy zarządzania informacją, a głównym źródłem utrudnień według respondentów były problemy z zarządzaniem personelem (ponad połowa szpitali wskazała na tę ostatnią kwestię). Waga informacji zawarta w karcie pacjenta jest trudna do przecenienia. Pozwala bowiem w jak najkrótszym czasie zastosować odpowiednią terapię oraz uniknąć pomyłek w leczeniu. Nieczytelność oraz niekompletność może wpływać na podejmowanie błędnych decyzji lekarskich, co jest szczególnie istotne zważywszy na wzrastającą liczbę pozwów cywilnych o błędy w sztuce lekarskiej (Sikora i in. 2006). Respondenci podają, iż trudny w realizacji okazał się standard nakazujący posiadanie standardów i wytycznych zapewniających bieżące kompletowanie dokumentacji (18% szpitali) oraz standard, który wymaga stworzenia mechanizmów zapewniających sprawdzanie kompletności dokumentacji medycznej (22,7%). Żadne z nich nie wymaga nakładów kapitałowych, trudno jest więc tłumaczyć problemy w realizacji lub ich niewdrożenie ciężką sytuacją finansową jednostki. Szpitale wskazują na duże kłopoty w realizacji standardów z grupy kontrola zakażeń szpitalnych, jednak standard ten znalazł się na jednej z ostatnich pozycji wśród niezrealizowanych (wykres 3). Można wysunąć z tego różnorakie wnioski. Zakażenia wewnątrz szpitalne stanowią drażliwy problem. Szpitale niechętnie przyznają się do zakażeń identyfikowanych na oddziałach, niechętnie więc gromadzą dane na ich temat. Obawa przed konsekwencjami czy też ujawnianiem swoich słabych stron mogła wpłynąć na stopień dokładności odpowiedzi udzielanych na to pytanie. Zakładając, że kontrola zakażeń szpitalnych to jeden z najważniejszych obszarów ujętych w Programie Akredytacji, można przypuszczać, że większość szpitali włożyła jednak wiele wysiłku i trudu, aby uporać się z trudnościami i zrealizować wymogi. Stąd nie wskazano na braki w realizacji w dalszym pytaniu. Warto też odnotować, że wśród przyczyn nie wymieniano braku środków na ww. działania, lecz przede wszystkim nawyki personelu. To kolejny dowód na to, iż dla jakości ważniejsze od środków pieniężnych jest nastawienie personelu do wykonywania obowiązków. Szpitale deklarują bowiem, że struktury i środki do realizacji ww. kwestii zostały zapewnione. Istotną przeszkodą w procesie dochodzenia do akredytacji okazało się niedostosowanie infrastruktury do wymogów akredytacyjnych (36% szpitali). Modernizacja budynków/adaptacja pomieszczeń przeznaczonych pierwotnie do innych celów jest bardzo kosztowna i czasochłonna. Pomimo braków w infrastrukturze szpitale uczestniczące w badaniu uzyskały status jednostki akredytowanej. Zapewne otrzymały odpowiednią liczbę punktów za spełnienie innych standardów i to pozwoliło im uzyskać wystarczający wynik do uzyskania certyfikatu. Braki w infrastrukturze nie pozbawiają więc szpitali szansy uzyskania akredytacji. Badanie potwierdza tezę R. Niżankowskiego, iż wysoka jakość wcale nie musi kosztować (Niżankowski 1995). Tylko 9% szpitali wskazuje brak środków finansowych jako przeszkodę w realizacji standardów 24 Polityka Społeczna nr 2/2011

5 akredytacyjnych. Mimo trudności finansowych, szpitale te zdołały uzyskać akredytację. To najlepszy dowód na to, że wyższą jakość można osiągnąć zmieniając procesy i ludzkie zachowania, a samo inwestowanie w aparaturę medyczną i infrastrukturę nie jest gwarancją otrzymania statusu jednostki akredytowanej. Mając na względzie uzyskane wyniki, można stwierdzić, że części standardów, które związane są z infrastrukturą czy wyposażeniem, nie da się osiągnąć bez poniesienia (i to czasami znacznych) nakładów. Kwestie te stanowią podstawę do stworzenia warunków bezpiecznego leczenia. Podstawowym problemem związanym z jakością świadczeń nie są jednak środki finansowe, tylko nastawienie personelu do jakości, jego nawyki czy opieszałość. Tę ostatnią tezę można także dowieść na podstawie badań dotyczących jakości świadczeń udzielanych przez szpitale i ich nastawienia do problematyki jakości, jakie były prowadzone przez jednego z autorów niniejszego artykułu. W świetle wzmiankowanych badań wskaźniki jakości, które nie są wymagane z mocy prawa, ale które pokazują nastawienie personelu do tych kwestii, nie są najczęściej realizowane. Publiczne zakłady nie prowadzą regularnie badań satysfakcji pacjenta. Innymi słowy, nie pytają się swoich klientów o opinię na temat oferowanych usług. W przypadku jednego z województw 63% badanych szpitali niezabiegowych nie prowadziło takich badań ani razu w okresie 4 lat poprzedzających badanie. Analiza wszystkich jednostek wskazuje, że średnio badanie takie prowadzone jest raz na dwa lata. Zaledwie około 40% zakładów opracowało przewodnik dla pacjenta (Kautsch 2009), choć np. w Wielkiej Brytanii czy USA dokument taki jest normą. Co więcej, szpitale udostępniają również wersje takich przewodników dla pacjentów z różnymi schorzeniami (Staszewski, Kautsch 2009). Nieco lepiej przedstawia się kwestia standardów medycznych stosowanych przez zakłady. Wzmiankowane badania pokazują, że więcej zakładów miało opracowane standardy lub też stosowało standardy międzynarodowe, choć bardzo często były to takie standardy, jak np. mycie rąk (Kautsch, Lewandowski 2009). Jeżeli więc personel medyczny przejawia niechęć do tworzenia/wdrażania standardów, to nie powinno dziwić, że jest nieprzychylnie nastawiony do poddania się procesowi zewnętrznej oceny w postaci akredytacji, a standardami akredytacyjnymi, które sprawiają najwięcej kłopotów są te, które w największym stopniu zależą od relacji międzyludzkich i nastawienia personelu. Powyższe kwestie powinny być szczególnie silnie akcentowane, a dyskusja na temat funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jakości oferowanych przez nie usług nie powinna koncentrować się na zadłużeniu szpitali i konieczności zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, lecz na zwiększeniu świadomości personelu medycznego, czym jest jakość i jak można ją podnosić. Te bowiem czynniki silniej wpływają na uzyskiwane rezultaty. 1 The Joint Commission, dostępny na stronie: jointcommission.org/accreditationprograms/hospitals/ hospital_facts.htm [dostęp marzec 2009]. 2 Zarządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (DzUrz MZ nr 9, poz. 40). 3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408 z późn. zm.). 4 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (DzU z 2009 r., nr 52, poz. 418). 5 Według Staszewskiego posiadanie akredytacji czy I jest warunkiem mało znaczącym w chwili podejmowania decyzji o miejscu hospitalizacji. Pacjenci o wiele bardziej cenią sobie wysokiej klasy kadrę medyczną, czy dostępność do świadczeń medycznych. Akredytacja oraz I zajmują piętnastą pozycję w zestawieniu najistotniejszych czynników decydujących o wyborze placówki. 6 Standardy pochodziły z 15 grup opisanych w tab Można było wskazać na więcej niż jedną przyczynę. TERATURA Broniewska G. (2003), Systemy zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 6, s GUS (2009), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, dostepny na stronie: oz_maly_rocznik_statystyczny_2009.pdf [dostęp I 2009]. Kautsch M. (2009), Patient satisfaction surveys in health care units in Poland, w: A-M. Duguet (coordination), Accès aux transplantations d organnes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, Bordeaux: Les Études Hospitalières Édition. Kautsch M., Lewandowski R. (2009), Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, w: Lewandowski R., Walkowiak R., Kautsch M. (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Kleszcz H. (2001), Nie stać nas na bylejakość, Gazeta Lekarska nr 7 8. Kulikowski J., Wójcik B. (2003), Który system oceny zewnętrznej wybrać: akredytację czy I?, Zdrowie i Zarządzanie, tom V, nr 6, s Labon M. (2001), Lekarze wobec akredytacji, Służba Zdrowia nr 7 8; s ; VIII XI. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych: teoria i praktyka, Warszawa: CeDeWu. Niżankowski R. (1995), Poprawa jakości mity i fakty, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja pt. Jakość w opiece zdrowotnej. Wykorzystanie ograniczonych możliwości, Kraków, października, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej. Sikora D., Piasecka-Sobkiewicz M., Kozińska K. (2006), Szpital zapłaci za błędy, Gazeta Prawna nr 160 (1778). Staszewski R. (2009), Pacjent na rynku usług szpitalnych determinanty wyboru szpitali, w: Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa: Difin. Staszewski R., Kautsch M. (2009), Komunikacja z pacjentem wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce?, w: Lewandowski R., Walkowiak R., Kautsch M. (red.). Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s SUMMARY The article describes outcomes of the survey carried out on a group of Polish hospitals accredited by the National Centre for Quality Assessment in Health Care. The aim of the survey was to identify the groups of standards and individual standards that were difficult to implement, standards that weren t implemented and the causes of problems with implementation. Hospitals have problems with implementation of standards in a field of information management, hospital infection monitoring, anesthesiology and assessment of patient condition. The standards that weren t implement belong to groups called information management, anesthesiology and patient rights. The main reason of the problems was that the medical staff don t accept changes in hospital operation appearing during the implementation of Hospital Accreditation Program. Polityka Społeczna nr 2/

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana

Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Gdzie jest kryzys? www.glosulicy.pl ZARZĄDZENIE Nr 54/2011/DSOZ PREZESA

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA w ochronie zdrowia. Jerzy Hennig Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Piotrków Trybunalski, 12 kwietnia 2013 r.

AKREDYTACJA w ochronie zdrowia. Jerzy Hennig Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Piotrków Trybunalski, 12 kwietnia 2013 r. AKREDYTACJA w ochronie zdrowia Jerzy Hennig Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Piotrków Trybunalski, 12 kwietnia 2013 r. Jeśli już, to gdzie na leczenie?..tam, gdzie zapewnione jest bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

Kim Grigsby. Starsza pielęgniarka kliniczna. Opieka okołooperacyjna

Kim Grigsby. Starsza pielęgniarka kliniczna. Opieka okołooperacyjna Kim Grigsby Starsza pielęgniarka kliniczna Opieka okołooperacyjna Szpital Addenbrookes University Hospital Trust Addenbrooke s Hospital I Rosie Hospital Blok operacyjny w liczbach Szpital zatrudnia 8.000

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce

Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce Grzegorz Zieliński * Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce Wstęp Obszar opieki zdrowotnej jest jedną z kluczowych sfer życia człowieka. Większość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w szpitalach europejskich

Zarządzanie w szpitalach europejskich Dokument pilotażowy w formie draftu. Zakaz kopiowania i wykorzystywania bez zezwolenia. W razie potrzeby proszę kontaktować się z dyrektorem projektu DUQuE: duque@fadq.org Zarządzanie w szpitalach europejskich

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego:

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Higiena Rąk kwestionariusz samooceny Ankieta powinna być realizowana oddzielnie na poszczególnych oddziałach. Personel powinien zostać przeszkolony

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Standardy akredytacyjne w obszarze praw pacjenta jako niefinansowy generator kreujący zaufanie do usług zdrowotnych

Standardy akredytacyjne w obszarze praw pacjenta jako niefinansowy generator kreujący zaufanie do usług zdrowotnych Grzegorz Zieliński * Standardy akredytacyjne w obszarze praw pacjenta jako niefinansowy generator kreujący zaufanie do usług zdrowotnych Wstęp Usługi zdrowotne należą dziś do bardziej powszechnych branż

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak

Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak Roszczenia pacjentów w kierunku błędu formalnego? dr Monika Urbaniak Roszczenia odszkodowawcze Pacjent, który w wyniku leczenia w podmiocie leczniczym z powodu zawinionego działania osób tam zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Nasze certyfikaty Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Główne wysiłki w ostatnim czasie skupiły się na profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych Propozycja sposobu regulacji w Polsce Daria Szmurło, Kaja Kostrzewska, Monika Wojtarowicz, Agnieszka Widawska, Anna Kordecka, Robert

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi...

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi... Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/BWK Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 03.11.2014 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi... za rok 2014.. (rok, za który

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich:

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: 1. Skreślić w 4 ust.1 pkt 5 - ustawodawca nie powinien narzucać obowiązku posługiwania się, co najmniej

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Anna JASIŃSKA-BILICZAK 1 Politechnika Opolska Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakością w ochronie zdrowia WSTĘP Jakość definiowana jest jako ogół cech i właściwości wyrobu

Bardziej szczegółowo

Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Akredytacja (łac. accredo) czyli uprawomocnić, uwierzytelnić. A K R E D Y T A C J (Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Dlaczego anestezjologia i intensywna terapia w Polsce potrzebuje niekomercyjnych badań klinicznych?

Dlaczego anestezjologia i intensywna terapia w Polsce potrzebuje niekomercyjnych badań klinicznych? Dlaczego anestezjologia i intensywna terapia w Polsce potrzebuje niekomercyjnych badań klinicznych? Piotr Knapik Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu W 2008 roku European Society of Anaesthesiology przeanalizowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA Leo Barić, Halina Osińska NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego Wydanie I Warszawa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.

Realizatorem Programu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Uzasadnienie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (USD) prowadzi nieprzerwanie swoją działalność leczniczą od 1965, kiedy to został oddany do użytku z funduszy Polonii Amerykańskiej i Rządu Stanów

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Założenia Deklaracji Helsińskiej

Założenia Deklaracji Helsińskiej Założenia Deklaracji Helsińskiej Deklaracja Helsińska W 2010 na kongresie Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii w Helsinkach podpisano tzw. Deklarację Helsińską w Sprawie Bezpieczeństwa Pacjenta w Anestezjologii.

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI MEDYCZNEJ Formularz (certyfikacja wstępna) kliniki/szpitala

POLSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI MEDYCZNEJ Formularz (certyfikacja wstępna) kliniki/szpitala Pełna nazwa placówki:... Adres (kod, miasto, ulica, numer):... Adres strony internetowej:... Imię i Nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktu: 1. Ile osób zatrudnia Podmiot? Lekarzy (w tym na kontraktach)...

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Odzyskaj pieniądze za leczenie Odzyskaj nieubezpieczonych pacjentów pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Praktyczne wskazówki Jak zakłady opieki zdrowotnej mogą uzyskać zwrot środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii Edukacja w cukrzycymiejsce i rola pielęgniarek w Finlandii Outi Himanen, pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, edukator, menadżer edukacji. Centrum Edukacji/Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Zawartość

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane Jakość obsługi i bezpieczeństwo pacjentów Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane W

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Ewa Olechnowicz Ośrodek Statystyki Matematycznej US Łódź

Ewa Olechnowicz Ośrodek Statystyki Matematycznej US Łódź Ewa Olechnowicz Ośrodek Statystyki Matematycznej US Łódź EKPS 25 maja 2005 r. wprowadzony Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r. W 1 kwartale

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 5 stycznia 2011 r. Pani Mariola Madler Litera Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz sp. z o.o. w Kobierzycach LWR-

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15 BADANIE ANKIETOWE DLA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA W ROKU SZKOLNYM 212/213 Opracowanie: Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia Sylwia Małgorzewicz Katedra Żywienia Klinicznego GUMed Celem

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Agenda prezentacji 1. Status Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia 2. Standardy

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Iwona Podlińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddziały Szpitalne Izba Przyjęć Oddział Ratunkowy Intensywnej

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego?

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? ŚCIEŻKA PACJENTA Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? Fundacja Onkologia 2025 Sierpień 2016 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Udar. Każdy pacjent jest ważny Opis projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Warszawa 2015 wersja 1.00 Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profilaktyce udarów, skalę

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r.

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik Oddział Okulistyczny 2 108 898,02 zł 3 787 134,00 zł 1 678 235,98 zł Oddział Neonatologiczny i Oddział.Pat.Now.i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA 5 stycznia 2011, Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM. Zarządzanie jakością w szpitalach

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA 5 stycznia 2011, Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM. Zarządzanie jakością w szpitalach KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA 5 stycznia 2011, Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM Zarządzanie jakością w szpitalach (nowe trendy i wyzwania) 1 Jakość to... "...pewien stopien doskonałosci." (Platon)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane.

Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Nowoczesne podejście do rekrutacji i derekrutacji personelu medycznego. Elastyczność zatrudnienia. Zwolnienia monitorowane. Anna Stradza dyrektor Agencji Rekrutacyjnej Promedica24 VI Konferencja Hospital

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015

KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015 KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015 Konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2015 składa się z dwóch etapów: 1/ I Etap - kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AKREDYTACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE mgr Katarzyna Konrad Paprotnia, 26 maja 2011 r. Idea akredytacji placówek służby zdrowia powstała w USA w 1898 roku, jako odpowiedź na niską jakość

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarstwa

Wyzwania pielęgniarstwa Wyzwania pielęgniarstwa dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Medyczny Uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego wśród uczestników konferencji 10 FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 2015

Wyniki badania ankietowego wśród uczestników konferencji 10 FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 2015 Wyniki badania ankietowego wśród uczestników konferencji 10 FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 2015 Badanie przeprowadzone metodą ankiety papierowej wśród uczestników konferencji FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo