ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1207

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1207"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres EKOANALITYKA JERZY STERNAL ul. Święciechowska Leszno LABORATORIUM AB 1207 ul. Zielona Leszno Kod identyfikacji dziedziny/przedmiot badań Dziedzina/przedmiot badań: C/9 Badania chemiczne powietrza, próbek powietrza, gazów odlotowych G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska drgania, hałas w środowisku pracy/ogólnym, gazy odlotowe N/9 Badania właściwości fizycznych powietrza, gleby, gazów odlotowych P/9 Pobieranie próbek powietrza, gazów odlotowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1207 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 1/35

2 powietrze Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe frakcja wdychalna frakcja respirabilna - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - metale - respirabilne włókna mineralne, w tym azbestu Metoda dozymetrii indywidualnej Wskaźnik narażenia (z obliczeń) Stężenie pyłu frakcja wdychalna frakcja respirabilna Zakres: (0,03 20) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Zawartość krystalicznej krzemionki w pyle (kwarc, krystobalit i trydymit) Zakres: (0,1 100) % w podczerwieni, technika oznaczeń w pastylkach po mineralizacji Stężenie frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit, trydymit) Zakres: (0,002 1) mg/m 3 w podczerwieni, technika oznaczeń w pastylkach po mineralizacji Zawartość krystalicznej krzemionki w pyle (kwarc, krystobalit i trydymit) Zakres: (0,2 100) % w podczerwieni, technika bezpośrednich oznaczeń na filtrach Stężenie frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit) Zakres: (0,005 1) mg/m 3 w podczerwieni, technika bezpośrednich oznaczeń na filtrach Stężenie fazy ciekłej aerozoli olejów mineralnych Zakres: (0,25 80) mg/m 3 w podczerwieni Stężenie kwasu siarkowego i tritlenku siarki Zakres: (0,04 12) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,025 10) mg/m 3 PN-EN 689:2002 PN-Z :2002 PN-Z :2002/Az1:2004 PB-04 wydanie 3 z dnia r. HSE-MDHS 14/4:2014 NIOSH 7602:2003 NIOSH 7602:2003 HSE-MDHS 101:2005 PN-Z :2006 NIOSH 5026:1996 PN-Z :1991 PB-07D PN-Z :1976 PB-07C Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 2/35

3 powietrze Stężenie amoniaku Zakres: (0,4 200) mg/m 3 Stężenie siarkowodoru Zakres: (0,5 100) mg/m 3 Stężenie chloru Zakres: (0,04 6) mg/m 3 Stężenie chlorowodoru Zakres: (0,25 40) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie nadtlenku wodoru Zakres: (0,075 30) mg/m 3 Stężenie tlenków azotu Zakres: - ditlenek azotu (0,09 7,11) mg/m 3 - tlenek azotu (0,29 23,1) mg/m 3 w świetle widzialnym Stężenie gazów Zakres: - tlenek węgla (1,2 582) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie podtlenku azotu (tlenek diazotu, podtlenek azotu) Zakres: (0,35 180) mg/m 3 w podczerwieni Stężenie lotnych związków - aceton Zakres: (0, ) mg/m 3 - etanol (alkohol etylowy) Zakres: (4,2 8300) mg/m 3 - butan-1-ol Zakres: (0, ) mg/m 3-2-metylopropan-1-ol Zakres: (0, ) mg/m 3 - m, p-ksyleny - o-ksylen - toluen Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie lotnych związków - akrylan 2-etyloheksylu Zakres: (0, ) mg/m 3 - akrylan etylu Zakres: (0, ) mg/m 3 PN-Z :1991 PB-07A PN-Z :1996 PB-07B PN-Z :1987 PB-07E PN-Z :1993 PN-Z :1992 PB-07F PB-07G PN-Z :2008 PN-EN :2005 PB-02 wydanie 3 z dnia r. PB-05 wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989P PN-78/Z-04113/02 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 3/35

4 powietrze Stężenie akrylanu metylu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie akrylanu butylu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie benzenu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie butan-2-olu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie butan-2-onu (MEK) Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie dichlorometanu (chlorek metylenu) Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie chlorobenzenu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie chloroformu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie cykloheksanu Zakres: (0, ) mg/m 3 PN-86/Z-04113/05 PN-86/Z-04113/06 PN-Z :2005 PN-Z :1996 PN-79/Z-04107/02 PN-83/Z-04110/02 PN-Z :2001 PN-88/Z-04187/02 PN-86/Z-04151/02 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 4/35

5 powietrze Stężenie etylobenzenu Stężenie heptanu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie heksanu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie heksanu izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu: - 2,2-dimetylobutan Zakres: (3,3 5300) mg/m 3-2,3-dimetylobutan Zakres: (3,3 5300) mg/m 3-2-metylopentan Zakres: (0, ) mg/m 3-3-metylopentan Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie izopropylobenzenu (kumen) Stężenie izopropanolu (propan-2-ol) Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie metakrylanu butylu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie metakrylanu metylu Zakres: (0, ) mg/m 3 PN-79/Z-04081/01 PN-84/Z-04138/02 PN-Z :2003 ISO :2001 PN-Z :1998 PN-92/Z-04224/02 PN-Z-04283:2001 PN-92/Z-04113/09 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 5/35

6 powietrze Stężenie 1-metoksypropan-2-olu Zakres: (0, ) mg/m3 Stężenie 1-metylocykloheksanolu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie 5-metyloheksan-2-onu Zakres: (0,17 830) mg/m 3 Stężenie octanu 2-metoksy-1-metyloetylu Stężenie lotnych związków - octan butylu - octan etylu - octan pentylu (octan n-amylu, amylu) - octan propylu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie octanu izobutylu (octan 2-metylopropylu) Stężenie octanu sec-butylu (octan 1-metylopropylu) Zakres: (1,7 8300) mg/m 3 PN-Z-04354:2005 PN-Z-04285:2003 PN-Z-04358:2006 PN-Z :2008 PN-78/Z-04119/01 PN-Z :2008P PN-Z :1998P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 6/35

7 powietrze Stężenie octanu tert-butylu (octanu 2,2-dimetyloetylu) Zakres: (1,7 8300) mg/m 3 Stężenie octanu 3-metylobutylu (octanu izopentylu) Stężenie octanu 1-metyloetylu (octanu izopropylu) Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie octanu winylu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie pentanu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie styrenu Zakres: (1,7 2700) mg/m 3 Stężenie tetrachloroetenu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie trichloroetenu (TRI, trichloroetylen, trójchloroetylen) PN-Z :1998P PN-Z :2005P PN-Z :2006P PN-87/Z-04178/02 PN-Z-04318:2005 PN-86/Z-04152/02 PN-83/Z-04118/02 PN-83/Z-04047/03 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 7/35

8 powietrze Stężenie lotnych związków - 2-winylotoluen Zakres: (0, ) mg/m 3-3-winylotoluen Zakres: (0, ) mg/m 3-4-winylotoluen Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie lotnych związków - 1,2,3-trimetylobenzen - 1,2,4-trimetylobenzen - 1,3,5-trimetylobenzen Stężenie lotnych związków - 2-etylotoluen Zakres: (0, ) mg/m 3-3-etylotoluen Zakres: (0, ) mg/m 3-4-etylotoluen Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie 2-fenylopropenu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie naftalenu Zakres: (1,7 1300) mg/m 3 Stężenie pentan-2-onu Zakres: (0, ) mg/m 3 PN-Z-04319:2001P PN-Z :1998P PN-Z :1998P PN-Z-04343:2006P PN-Z :2005P PN-Z-04267:2001P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 8/35

9 powietrze Stężenie tetrahydrofuranu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie metylocykloheksanu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie acetonitrylu Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie lotnych związków - 1,1,1-trichloroetan Zakres: (0, ) mg/m 3-2-metylocykloheksanon - 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on Zakres: (0, ) mg/m 3-4-metylopent-3-en-2-on (tlenek mezytylu) Zakres: (0, ) mg/m 3-4-metylopentan-2-ol Zakres: (0, ) mg/m 3-4-metylopentan-2-on (MIBIK) - 5-metyloheptan-3-on Zakres: (0, ) mg/m 3 - cykloheksanol Zakres: (0, ) mg/m 3 - cykloheksanon Zakres: (0, ) mg/m 3 - dekan Zakres: (0, ) mg/m 3 - dodekan Zakres: (0, ) mg/m 3 - eter dietylowy (eter etylowy) Zakres: (0, ) mg/m 3 - nonan Zakres: (0, ) mg/m 3 - octan 2-butoksyetylu Zakres: (0, ) mg/m 3 - oktan Zakres: (0, ) mg/m 3 - pentan-1-ol (alkohol amylowy) Zakres: (0, ) mg/m 3 PN-Z :1993P PN-Z-04137/02:1984 PN Z :1996 ISO :2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 9/35

10 powietrze Stężenie lotnych związków - pentan-3-on Zakres: (0, ) mg/m 3 - propan-1-ol Zakres: (0, ) mg/m 3 - tetrachlorek węgla Zakres: (0, ) mg/m 3 - tridekan Zakres: (0, ) mg/m 3 - undekan Zakres: (0, ) mg/m 3 - winylocykloheksan Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie epoksyetanu (tlenek etylenu) Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie buta-1,3-dienu (butadien) Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie disiarczku węgla Zakres: (0, ) mg/m 3 Stężenie dezfluranu (desfluranu) Zakres: (0, ) mg/m 3 petro Stężenie izofluranu (isofluran) Zakres: (0,17-830) mg/m 3 petro Stężenie sewofluranu (sevofluran) Zakres: (0,17-830) mg/m 3 petro ISO :2001 PN-Z-04300:2002 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. PN-Z-04438:2011 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. PN Z :1999 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. PN-Z-04422:2010 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. PN-Z-04423:2011 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. PN-Z-04429:2011 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 10/35

11 powietrze Stężenie halotanu (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan) Zakres: (0,17-830) mg/m 3 petro Stężenie lotnych związków - tlenek styrenu Zakres: (0, ) mg/m 3 - styren Zakres: (0,70 550) mg/m 3-2-butoksyetanol Zakres: (6,7 2700) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na Tenax Stężenie lotnych związków - 1-metylocykloheksanol - 2-metoksyetanol - octan 2-metoksyetylu - fenol Zakres: (0,17 670) mg/m 3-1-metoksypropan-2-ol (1-metoksy-2-propanol) Zakres: (0, ) mg/m 3-2-(2-butoksyetoksy)etanol Zakres: (0, ) mg/m 3-2,2-dimetylopropan-1-ol (2,2-dimetylo-1-propanol) - 2-fenoksyetanol Zakres: (0, ) mg/m 3-2-metylobutan-1-ol (2-metylo-1-butanol) - 2-metylobutan-2-ol (2-metylo-2-butanol) - 2-metylopropan-1-ol (2-metylo-1-propanol, izobutylowy alkohol) - 3-metylobutan-1-ol (3-metylo-1-butanol, izoamylowy alkohol) z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym PN-Z :1992 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. PN-Z-04256:2000P PB-06C wydanie 1 z dnia r. ISO :2001 PB-06B wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 11/35

12 powietrze Stężenie lotnych związków - 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on Zakres: (0, ) mg/m 3-4-metylopentan-2-ol - butan-2-ol Zakres: (0, ) mg/m 3 - cykloheksanol - izopropanol (propan-2-ol) Zakres: (0, ) mg/m 3 - m, p-krezole Zakres: (0, ) mg/m 3 - o-krezol - pentan-1-ol - pentan-2-ol - pentan-3-ol z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym Stężenie propan-1-olu (alkoholu propylowego) Zakres: (0, ) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym Stężenie lotnych związków - 2-etoksyetanol - 2-butoksyetanol - butan-1-ol - octan 2-etoksyetylu - octan 2-butoksyetylu - aceton Zakres: (0, ) mg/m 3 - etanol (alkohol etylowy) Zakres: (0, ) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym ISO :2001 PB-06B wydanie 2 z dnia r. PN Z :2003 PB-06B wydanie 2 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06B wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 12/35

13 powietrze Stężenie aldehydów: - 2-etyloheksanal Zakres: (0,22 560) mg/m 3-2-furaldehyd (furfural, furfurol) Zakres: (0,22 560) mg/m 3 - acetaldehyd (etanal, aldehyd octowy) Zakres: (0,083 83) mg/m 3 - akrylaldehyd (2-propenal, akroleina) Zakres: (0,004 80) mg/m 3 - benzaldehyd (aldehyd benzoesowy) Zakres: (0,22 560) mg/m 3 - butyraldehyd (butanal, aldehyd masłowy) Zakres: (0,33 833) mg/m 3 - chloroacetaldehyd (chloroetanal) Zakres: (0, ) mg/m 3 - glutaraldehyd (glutaral, aldehyd glutarowy, pentan-1,5-dial) Zakres: (0, ) mg/m 3 - heksanal (kaproaldehyd) Zakres: (0,22 560) mg/m 3 - heptanal (heptaldehyd) Zakres: (0,22 560) mg/m 3 - izobutyraldehyd (aldehyd izomasłowy, 2-metylopropanal) Zakres: (0,33 830) mg/m 3 - (E)-But-2-enal (aldehyd krotonowy, 2-butenal) Zakres: (0,22 560) mg/m 3 - nonanal (aldehyd pelargonowy) Zakres: (0,22 560) mg/m 3 - propanal (aldehyd propionowy) Zakres: (0,22 560) mg/m 3 - pentanal (aldehyd walerianowy) Zakres: (0,33 830) mg/m 3 Stężenie ftalanu dibutylu Zakres: (0, ) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym / włóknie szklanym Stężenie ftalanu dietylu Zakres: (0, ) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym / włóknie szklanym Stężenie ftalanu dimetylu Zakres: (0, ) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym / włóknie szklanym PB-06E wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 13/35

14 powietrze Gazy odlotowe E) Powietrze wentylacyjne Stężenie ftalanów: - ftalan diizobutylu - ftalan dipropylu - ftalan di-n-oktylu (dioktylu) Zakres: (0, ) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym / włóknie szklanym Stężenie ftalanu benzylu butylu Zakres: (0,02 400) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na filtrze szklanym Stężenie ftalanu di-2-etyloheksylu (ftalan bis(2-etyloheksylu), ftalan dwu-2-etyloheksylu) Zakres: (0, ) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na filtrze szklanym Stężenie metanolu Zakres: (0,2 1000) mg/m 3 z pochłanianiem próbki na żelu krzemionkowym Stężenie akrylonitrylu Zakres: (0,01 500) mg/m 3 Pobieranie próbek do oznaczania stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych (z obliczeń) Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych Emisja związków organicznych (z obliczeń) Strumień objętości Zakres: - prędkość (0,15 60) m/s Metoda anemometryczna Parametry gazu Zakres: - temperatura (0 70) C - wilgotność względna (5 98) % - ciśnienie ( ) hpa E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. PZ-Z-04409:2009 PB-06G Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06G Wydanie 1 z dnia r. ISO :2001 PB-06H Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :2005 PB-06I Wydanie 1 z dnia r. PN-EN 13649:2005 PN-Z :1999 PN-Z :1994 PB-03 wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 14/35

15 Powietrze wentylacyjne powietrze atmosferyczne powietrze we wnętrzach pobrane na filtry atmosferycznego we wnętrzach pobrane na filtry Strumień objętości Zakres: - prędkość (0,15 60) m/s Metoda anemometryczna Pobieranie próbek w celu oznaczania stężenia: - substancji organicznych - substancji nieorganicznych - metali - respirabilnych włókien mineralnych, w tym azbestu Stężenie amoniaku Zakres: (0,004 10) mg/m 3 Stężenie siarkowodoru Zakres: (0,0008 4) mg/m 3 Stężenie formaldehydu Zakres: (0,004 2) mg/m 3 Stężenie kwasu siarkowego i tritlenku siarki Zakres: (0,0035 2) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie chloru Zakres: (0,002 5) mg/m 3 Stężenie chlorowodoru Zakres: (0,007 4) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie nadtlenku wodoru Zakres: (0,01 5) mg/m 3 Zawartość pyłu frakcja wdychalna frakcja respirabilna Zakres: (0,025 2,4) mg w próbce Metoda wagowa Zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit, trydymit) Zakres: (0,002 2,4) mg w próbce w podczerwieni, technika oznaczeń w pastylkach po mineralizacji Zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit, trydymit) Zakres: (0,005 1) mg w próbce w podczerwieni, technika bezpośrednich oznaczeń na filtrach Zawartość fazy ciekłej aerozoli olejów mineralnych Zakres: (0,05 2) mg w próbce w podczerwieni PB-03 wydanie 2 z dnia r. PN-Z :1984 PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO :2007 PN-EN ISO :2007 PB-04 wydanie 3 z dnia r. PB-07A PB-07B PB-07C PB-07D PB-07E PB-07F PB-07G HSE-MDHS 14/4: , 30-37, 45-70, NIOSH 7602:2003 z wyłączeniem p. 1 i p. 2 HSE-MDHS 101:2005 z wyłączeniem p i p PN-Z :2006 NIOSH 5026:1996 z wyłączeniem p. 1-3 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 15/35

16 pobrane na filtry atmosferycznego we wnętrzach pobrane na filtry pobrane na filtry pobrane do roztworów pochłaniających pobrane do roztworów pochłaniających atmosferycznego we wnętrzach pobrane do roztworów pochłaniających próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających Zawartość kwasu siarkowego i tritlenku siarki Zakres: (0,01 0,4) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Zawartość ftalanu benzylu butylu Zakres: (0,0002 4) mg w próbce Zawartość ftalanu di-2-etyloheksylu (ftalan bis(2-etyloheksylu), ftalan dwu-2-etyloheksylu) Zakres: (0,0002 4) mg w próbce Zawartość ftalanu di-n-oktylu (ftalan dioktylu) Zakres: (0,0002 4) mg w próbce Zawartość chlorowodoru Zakres: (0,02 0,8) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Stężenie tlenków azotu - ditlenek azotu Zakres: (0, ,0016) mg/cm 3 - tlenek azotu Zakres: (0, ,0052) mg/cm 3 w świetle widzialnym Stężenie amoniaku Zakres: (0, ,4) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Stężenie formaldehydu Zakres: (0,0001 2) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Stężenie siarkowodoru Zakres: (0, ,4) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Zawartość chlorowodoru Zakres: (0,02 0,8) mg w próbce Metoda turbidymetryczna Stężenie chloru Zakres: (0, ,002) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Stężenie nadtlenku wodoru Zakres: (0,0003 7,5) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Stężenie amoniaku Zakres: (0, ,4) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego PN-Z :1991 PB-07D PZ-Z-04409:2009 PB-06G Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06G Wydanie 1 z dnia r. ISO :2001 PB-06G Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1992 PB-07F PN-Z :2008 PN-Z :1991 PN-Z :1984 PB-07A PN-Z :1976 PB-07C PN-Z :1996 PB-07B PN-Z :1993 PB-07F PN-Z :1987 PB-07E PB-07G PB-07A Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 16/35

17 próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających atmosferycznego we wnętrzach Stężenie formaldehydu Zakres: (0,0001 2) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Stężenie siarkowodoru Zakres: (0, ,4) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Stężenie chloru Zakres: (0, ,002) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Stężenie nadtlenku wodoru Zakres: (0,0003 7,5) mg/cm 3 roztworu pochłaniającego Zawartość lotnych związków - aceton - etanol - butan-1-ol - 2-metylopropan-1-ol (izobutanol) - m, p-ksyleny Zakres: (0,002 15) mg w próbce - o-ksylen Zakres: (0,001 15) mg w próbce - toluen Zakres: (0,001 15) mg w próbce Zawartość akrylanu etylu Zawartość akrylanu 2-etyloheksylu Zawartość akrylanu metylu ) Zawartość akrylanu butylu Zawartość benzenu Zakres: (0, ) mg w próbce Zawartość butan-2-olu PB-07C PB-07B PB-07E PB-07G PN-Z :1989P PN-78/Z-04113/02 PN-86/Z-04113/05 PN-86/Z-04113/06 PN-Z :2005 PN-Z :1996 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 17/35

18 atmosferycznego we wnętrzach Zawartość butan-2-onu (metyloetyloketonu) Zawartość dichlorometanu (chlorek metylenu) Zawartość chlorobenzenu Zawartość chloroformu Zawartość cykloheksanu Zawartość etylobenzenu Zakres: (0,001 15) mg w próbce Zawartość heksanu Zawartość heksanu izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu: - 2,2-dimetylobutan - 2,3-dimetylobutan - 2-metylopentan - 3-metylopentan Zawartość heptanu Zawartość izopropylobenzenu (kumenu) PN-79/Z-04107/02 PN-83/Z-04110/02 PN-Z :2001 PN-88/Z-04187/02 PN-86/Z-04151/02 PN-79/Z-04081/01 PN-Z :2003 ISO :2001 PN-84/Z-04138/02 PN-Z :1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 18/35

19 atmosferycznego we wnętrzach Zawartość alkoholu izopropylowego (propan-2-olu) Zawartość metakrylanu butylu Zawartość metakrylanu metylu Zawartość 1-metoksypropan-2-olu Zawartość 1-metylocykloheksanolu Zawartość 5-metyloheksan-2-onu Zawartość octanu 2-metoksy-1- metyloetylu Zawartość octanów: - octan pentylu (octanu n-amylu) - octan butylu - octan etylu Zakres: (0,001 15) mg w próbce Zawartość octanu propylu Zawartość octanu izobutylu (octanu 2-metylopropylu) Zawartość octanu sec-butylu (octanu 1-metylopropylu) Zawartość octanu tert-butylu (octanu 2,2-dimetyloetylu) PN-92/Z-04224/02 PN-Z-04283:2001 PN-92/Z-04113/09 PN-Z-04354:2005 PN-Z-04285:2003 PN-Z-04358:2006 PN-Z :2008 PN-78/Z-04119/01 PN-Z :2008P PN-Z :1998P PN-Z :1998P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 19/35

20 atmosferycznego we wnętrzach Zawartość octanu 3-metylobutylu (octanu izopentylu) Zawartość octanu 1-metyloetylu (octanu izopropylu) Zawartość octanu winylu Zawartość pentanu Zawartość styrenu Zakres: (0,002 15) mg w próbce Zawartość tetrachloroetenu Zawartość trichloroetenu (TRI, trichloroetylen, trójchloroetylen) Zakres: (0,001 25) mg w próbce Zawartość acetonitrylu Zawartość trimetylobenzenu: - 1,2,3-trimetylobenzen - 1,2,4-trimetylobenzen - 1,3,5-trimetylobenzen Zawartość etylotoluenu: - 2-etylotoluen - 3-etylotoluen - 4-etylotoluen Zawartość 2-fenylopropenu PN-Z :2005P PN-Z :2006P PN-87/Z-04178/02 PN-Z-04318:2005 PN-86/Z-04152/02 PN-83/Z-04118/02 PN-83/Z-04047/03 PN Z :1996 PN-Z :1998P PN-Z :1998P PN-Z-04343:2006P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 20/35

21 atmosferycznego we wnętrzach Zawartość naftalenu Zakres: (0,010 10) mg w próbce Zawartość pentan-2-onu (metylopropyloketon, pentanon) Zawartość tetrahydrofuranu Zakres: (0, ) mg w próbce Zawartość metylocykloheksanu Zawartość winylotolenu: - 2-winylotoluen - 3-winylotoluen - 4-winylotoluen PN-Z :2005P PN-Z-04267:2001P PN-Z :1993P PN-Z-04137/02:1984 PN-Z-04319:2001P Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 21/35

22 atmosferycznego we wnętrzach Zawartość lotnych związków - 1,1,1-trichloroetan - 2-metylocykloheksanon - 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on Zakres: (0,002 10) mg - 4-metylopent-3-en-2-on (tlenek mezytylu) - 4-metylopentan-2-ol - 4-metylopentan-2-on (MIBIK) - 5-metyloheptan-3-on - cykloheksanol - cykloheksanon - dekan - dodekan - eter dietylowy (eter etylowy) - nonan - octan 2-butoksyetylu - oktan - pentan-1-ol (alkohol amylowy) - pentan-3-on - tetrachlorek węgla (czterochlorek węgla) - tridekan - undekan - winylocykloheksan ISO :2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 22/35

23 atmosferycznego we wnętrzach petro atmosferycznego we wnętrzach petro pobrane na Tenax atmosferycznego we wnętrzach pobrane na Tenax Zawartość tlenku etylenu (epoksyetan) Zakres: (0,0005 5) mg w próbce Zawartość buta-1,3-dienu (butadien) Zakres: (0,0005 5) mg w próbce Zawartość disiarczku węgla Zawartość akrylonitrylu Zakres: (0, ) mg w próbce Zawartość dezfluranu (desfluranu) Zawartość izofluranu (isofluranu) Zawartość sewofluranu (sevofluran) Zawartość halotanu (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan) Zawartość lotnych związków - tlenek styrenu Zakres: (0,0001 1) mg w próbce - styren Zakres: (0,001 5) mg w próbce - 2-butoksyetanol Zakres: (0,01 10) mg w próbce PN-Z-04300:2002 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 PN-Z-04438:2011 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 PN Z :1999 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 PN-Z :2005 PB-06I Wydanie 1 z dnia r. PN-Z-04422:2010 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 PN-Z-04423:2011 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 PN-Z-04429:2011 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 PN-Z :1992 PB-06D Wydanie 1 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 ISO :2001 PB-06C wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 23/35

24 pobrane na żel krzemionkowy atmosferycznego we wnętrzach pobrane na żel krzemionkowy Zawartość lotnych związków - 1-metoksypropan-2-ol (1-metoksy-2-propanol) - 1-metylocykloheksanol - 2-(2-butoksyetoksy)etanol - 2,2-dimetylopropan-1-ol (2,2-dimetylo-1-propanol) - 2-fenoksyetanol - 2-metoksyetanolu - 2-metylobutan-1-ol (2-metylo-1-butanol) - 2-metylobutan-2-ol (2-metylo-2-butanol) - 2-metylopropan-1-ol (2-metylo-1-propanol, izobutylowy alkohol) - 3-metylobutan-1-ol (3-metylo-1-butanol) - 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on - 4-metylopentan-2-ol - butan-2-ol - cykloheksanol - fenol Zakres: (0,001 5) mg w próbce - izopropanol (propan-2-ol) - m, p-krezole - o-krezol - octan 2-metoksyetylu - pentan-1-ol - pentan-2-ol - pentan-3-ol ISO :2001 PB-06B wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 24/35

25 pobrane na żel krzemionkowy atmosferycznego we wnętrzach pobrane na żel krzemionkowy Zawartość propan-1-olu (alkoholu propylowego) Zawartość: - 2-butoksyetanolu - 2-etoksyetanolu - aceton Zawartość: - etanol (alkohol etylowy) - butan-1-ol (alkohol butylowy) - octan 2-etoksyetylu - octan 2-butoksyetylu Zawartość metanolu (alkohol metylowy) Zawartość ftalanu dimetylu Zakres: (0,0002 4) mg w próbce Zawartość ftalanu dietylu Zakres: (0,0002 4) mg w próbce Zawartość ftalanu dibutylu Zakres: (0,0002 4) mg w próbce Zawartość ftalanów: - ftalan diizobutylu - ftalan dipropylu - ftalan di-n-oktylu (ftalan dioktylu) Zakres: (0,0002 4) mg w próbce PN Z :2003 PB-06B wydanie 2 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06B wydanie 2 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06B wydanie 2 z dnia r. ISO :2001 PB-06H Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. PN-Z :1989 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. ISO :2001 PB-06F Wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 25/35

26 pobrane na XAD-2-HMP atmosferycznego we wnętrzach pobrane na XAD-2-HMP pobrane na XAD-2-HMP atmosferycznego we wnętrzach pobrane na XAD-2-HMP pobrane do worka z tworzywa sztucznego atmosferycznego próbki gazów odlotowych we wnętrzach pobrane do worka z tworzywa sztucznego Próbka gleby Zawartość aldehydów: - 2-etyloheksanal - 2-furaldehyd (furfural, furfurol) - acetaldehyd (etanal, aldehyd octowy) - akrylaldehyd (2-propenal, akroleina) Zakres: (0, ) mg w próbce - benzaldehyd (aldehyd benzoesowy) - butyraldehyd (butanal, aldehyd masłowy) - chloroacetaldehyd (chloroetanal) Zakres: (0, ,5) mg w próbce - glutaraldehyd (glutaral, aldehyd glutarowy, pentan-1,5-dial) Zakres: (0, ) mg w próbce Zawartość aldehydów: - heksanal (kaproaldehyd) - heptanal (heptaldehyd) - izobutyraldehyd (aldehyd izomasłowy, 2-metylopropanal) - (E)-But-2-enal (aldehyd krotonowy, 2-butenal) Zakres: (0,001 1) mg w próbce - pentanal (aldehyd walerianowy) - nonanal (aldehyd pelargonowy) - propanal (aldehyd propionowy) Stężenie podtlenku azotu (tlenek diazotu, podtlenek azotu) Zakres: (0,35 180) mg/m 3 w podczerwieni ph Zakres: 2 12 Metoda potencjometryczna NIOSH 2539:1994 PB-06E wydanie 2 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 NIOSH 2539:1994 PB-06E wydanie 2 z dnia r. z wyłączeniem p. 7 PB-05 wydanie 1 z dnia r. PN-ISO 10390:1997 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 26/35

27 próbki gazów odlotowych Zawartość lotnych związków - 1,1,1-trichloroetan - 1,2,3-trimetylobenzen - 1,2,4-trimetylobenzen - 1,3,5-trimetylobenzen - 1-metoksypropan-2-ol Zakres: (0, ) mg w próbce - 1-metylocykloheksanol - 2,2-dimetylobutan - 2,3-dimetylobutan - 2-etylotoluen - 2-metylocykloheksanon - 2-metylopentan - 2-metylopropan-1-ol - 2-fenylopropen - 2-winylotoluen - 3-etylotoluen - 3-metylopentan - 3-winylotoluen - 4-etylotoluen - 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on Zakres: (0,002 10) mg - 4-metylopent-3-en-2-on (tlenek mezytylu) - 4-metylopentan-2-ol - 4-metylopentan-2-on (MIBIK) - 4-winylotoluen - 5-metyloheksan-2-on - 5-metyloheptan-3-on - aceton PN-EN 13649:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 27/35

28 próbki gazów odlotowych Zawartość lotnych związków - acetonitryl - akrylan 2-etyloheksylu - akrylan butylu - akrylan etylu - akrylan metylu - benzen Zakres: (0, ) mg w próbce - butan-1-ol (alkohol butylowy) - butan-2-ol - butan-2-on (MEK) - dichlorometan (chlorek metylenu) - chlorobenzen - chloroform - cykloheksan - cykloheksanol - cykloheksanon - dekan - dodekan - etanol (alkohol etylowy) - eter dietylowy - etylobenzen Zakres: (0,001 15) mg w próbce - heksan - heptan - izopropanol (propan-2-ol) - izopropylobenzen (kumen) - m, p-ksyleny Zakres: (0,002 15) mg w próbce - o-ksylen Zakres: (0,001 15) mg w próbce PN-EN 13649:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 28/35

29 próbki gazów odlotowych Zawartość lotnych związków - metakrylan butylu - metakrylanu metylu - metylocykloheksan - naftalen Zakres: (0,010 10) mg w próbce - nonan - octan 1-metyloetylu (izopropylu) - octan 2-butoksyetylu - octan 2-metoksy-1-metyloetylu - octan 3-metylobutylu (izopentylu) - octan butylu - octan etylu Zakres: (0,001 15) mg w próbce - octan izobutylu (octan 2-metylopropylu) - octan pentylu (octan n-amylu) - octan propylu - octan sec-butylu (octan 1-metylopropylu) - octan tert-butylu (octan 2,2-dimetyloetylu) - octan winylu - oktan - pentan - pentan-1-ol (alkohol amylowy) - pentan-2-on - pentan-3-on - styren Zakres: (0,002 15) mg w próbce - tetrachlorek węgla - tetrachloroeten PN-EN 13649:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 6, 17 lutego 2015 r. str. 29/35

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 269 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo