Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i"

Transkrypt

1

2 Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej we współpracy z Departamentem Wdraania Programów Rozwoju Regionalnego oraz we współpracy z Grup Robocz ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SPIS TRECI WYKAZ UYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE I PROGRAMOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO EUROPEJSKA STRATEGIA ZATRUDNIENIA FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY ZASADY PROGRAMOWANIA WSPARCIA Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH PODSTAWY PROGRAMOWE EFS W POLSCE STRUKTURY ZARZDZANIA I WDRAANIA EFS W POLSCE FINANSOWANIE KRAJOWE INICJATYWA WSPÓLNOTOWA EQUAL...15 ROZDZIAŁ II PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW JAK UBIEGA SI O RODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO RÓDŁA INFORMACJI OGŁOSZENIA O KONKURSACH PRZYGOTOWANIE WNIOSKU SKŁADANIE WNIOSKU ETAPY ROZPATRYWANIA WNIOSKU NAJCZCIEJ POPEŁNIANE BŁDY PROJEKTY ZGŁASZANE W PROCEDURZE POZAKONKURSOWEJ...38 ROZDZIAŁ III REALIZACJA PROJEKTU FINANSOWANEGO Z EFS UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z EFS ROZLICZANIE PROJEKTU MONITORING I SPRAWOZDAWCZO ZMIANY W PROJEKCIE PROJEKTY NIEUKOCZONE PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...48 ROZDZIAŁ IV KONTROLA FINANSOWA...49 ZAŁCZNIKI...51 ZAŁCZNIK 1. - PRZEGLD AKTÓW PRAWNYCH...51 ZAŁCZNIK 2. - PRIORYTETY I DZIAŁANIA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH...54 ZAŁCZNIK 3. A - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SPO RZL...81 ZAŁCZNIK 3. B - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PRIORYTET 2 ZPORR90 ZAŁCZNIK 4. A- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU - SPO RZL...99 ZAŁCZNIK 4. B - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU - ZPORR ZAŁCZNIK 5. - ZESTAWIENIE OBOWIZKOWYCH ZAŁCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁCZNIK 6. - OWIADCZENIE BENEFICJENTA O KWALIFIKOWALNOCI VAT ZAŁCZNIK 7. - KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZAŁCZNIK 8. A - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAŁCZNIK 8. B - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAŁCZNIK 9. - WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNO ZAŁCZNIK 10. A - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SPO RZL ZAŁCZNIK 10. B - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZPORR ZAŁCZNIK ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS ZAŁCZNIK SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY ZAŁCZNIK LITERATURA UZUPEŁNIAJCA ZAŁCZNIK PUNKTY INFORMACYJNE

4 WYKAZ UYWANYCH SKRÓTÓW IW DRR DWF DZF EFRR EFS ESZ FP KOP MENiS MF MGiP NPR OHP PARP PFRON PWW SPO RZL USC UE U SPO RZL U ZPORR WUP ZPORR Instytucja wdraaj ca Departament Wdraania Programów Rozwoju Regionalnego Departament Wdraania EFS Departament Zarz dzania EFS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejska Strategia Zatrudnienia Fundusz Pracy Komisja Oceny Projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki i Pracy Narodowy Plan Rozwoju Ochotnicze Hufce Pracy Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podstawy Wsparcia Wspólnoty Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Urz d Słuby Cywilnej Unia Europejska Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Urz d Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 4

5 WPROWADZENIE Celem niniejszego poradnika jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów 1 z moliwociami skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacj projektów słu cych rozwojowi zasobów ludzkich, zwikszaniu zdolnoci do osi gania i pozostawania w zatrudnieniu, promowaniu przedsibiorczoci i równych szans. W poradniku uwzgldnione zostały zarówno działania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), jak i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania Tematyka poradnika została dobrana tak, aby przybliy beneficjentom podstawy prawne i zasady wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzgldnieniem procedur jego wdraania w Polsce. W rozdziale pierwszym zaprezentowane zostały najwaniejsze informacje o podstawach programowych i prawnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Drugi rozdział zawiera informacje o tym jak ubiega si o pomoc w finansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (m.in. jak prawidłowo wypełni wniosek?, gdzie naley go złoy?). Szczegółowo omówiono w nim procedury zgłaszania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Rozdział trzeci przedstawia informacje o wymogach formalnych, jakie naley spełni realizuj c projekt oraz zakres informacji dotycz cych sprawozdawczoci z wdraania projektów. Ostatni, czwarty rozdział przedstawia zasady kontroli. W zał cznikach zawarte zostały istotne materiały o charakterze pomocniczym, takie jak definicje podstawowych poj, przegl d działa przewidzianych w programach operacyjnych, wzór wniosku wraz z instrukcj wypełniania itp., a take wykaz literatury pomocnej przy przygotowywaniu projektów. 1 W zwi zku z koniecznoci dostosowania Poradnika do terminologii zawartej w dokumentach programowych SPO RZL oraz ZPORR, które s rozporz dzeniami do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, dotychczas stosowany termin projektodawca został zast piony terminem beneficjent, a termin beneficjent kocowy został zast piony terminem instytucja wdraaj ca.

6 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE I PROGRAMOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Europejska Strategia Zatrudnienia Zwikszenie zatrudnienia i wzrost udziału osób aktywnych zawodowo jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. W czerwcu 1997 roku podpisany został Traktat Amsterdamski, który wprowadził do Traktatu Rzymskiego nowy rozdział, dotycz cy zatrudnienia. S to podstawy prawne Europejskiej Strategii Zatrudnienia (European Employment Strategy). Zawarto tam postanowienie, e kraje członkowskie okrelaj c i realizuj c polityk zatrudnienia zmierza bd do realizacji wspólnych celów okrelonych w Strategii Zatrudnienia. Rada Unii Europejskiej zobowi zana jest, aby co roku dokona oceny sytuacji na rynku pracy (na podstawie Wspólnego Raportu o Zatrudnieniu) i okreli Wytyczne w sprawie zatrudnienia (Employment Guidelines). Na podstawie tych Wytycznych kady kraj członkowski jest zobowi zany opracowa Krajowy Plan Działa na Rzecz Zatrudnienia (National Action Plan for Employment NAP). Dokument ten prezentuje osi gnicia danego kraju w dziedzinie zatrudnienia dokonane w minionym roku oraz planowane działania na rok przyszły. Dokument ten jest podstaw przygotowania przez Komisj Europejsk kolejnego Wspólnego Raportu o Zatrudnieniu. Rada UE uzyskała uprawnienia do kierowania do krajów członkowskich rekomendacji dotycz cych realizowanej przez nie polityki zatrudnienia. Pierwsze Wytyczne w sprawie zatrudnienia przyjte zostały podczas Szczytu Luksemburskiego w Sprawie Zatrudnienia (listopad 1997). Oparte zostały one na czterech tzw. filarach Europejskiej Strategii Zatrudnienia: - poprawa zdolnoci do uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia poprzez rozwój jakoci zasobów ludzkich, - rozwój przedsibiorczoci, - poprawa zdolnoci adaptacyjnych przedsibiorstw i pracowników, - wzmocnienie polityki równoci szans na rynku pracy. Rada UE wytyczyła strategiczne cele unijnej polityki zatrudnienia. Ustalono, e do roku 2010 osi gnite zostanie w Unii pełne zatrudnienie, co wyraa si ma osi gniciem wskanika zatrudnienia na poziomie 70% (60% w przypadku kobiet). Zwrócono przy tym uwag na szczególne znaczenie kwalifikacji zawodowych, mobilnoci i dostpu do kształcenia ustawicznego oraz na potrzeb wzmocnienia działa na rzecz umoliwienia kobietom ł czenia funkcji zawodowych i rodzinnych. W lipcu 2003 roku zakomunikowano nowe Wytyczne w sprawie zatrudnienia. Ustalono nastpuj ce cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia na lata : Cel 1. Pełne zatrudnienie Cel 2. Poprawa jakoci i produktywnoci pracy Cel 3. Wzmocnienie spójnoci społecznej i integracji. Członkowie Unii Europejskiej winni uwzgldnia w swych politykach: 1. Aktywne i zapobiegawcze działania w stosunku do bezrobotnych i biernych zawodowo 2. Tworzenie miejsc pracy i przedsibiorczo 3. Promocj adaptacyjnoci i mobilnoci na rynku pracy 4. Promocj rozwoju kapitału ludzkiego i kształcenia przez całe ycie 5. Wzrost poday pracy i promocja aktywnego starzenia si 6. Równo szans kobiet i mczyzn 7. Wspieranie integracji i zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy 8. Uczynienie pracy opłacaln poprzez stosowanie zacht do zwikszania atrakcyjnoci pracy 9. Przekształcanie nielegalnej pracy w legalne zatrudnienie 10. Zmniejszanie regionalnych zrónicowa w zatrudnieniu Sformułowano ponadto podstawowe zasady zarz dzania Europejsk Strategi Zatrudnienia: - wł czenie parlamentów, partnerów społecznych i innych instytucji zwi zanych z rynkiem pracy, - zapewnienie, by usługi były wiadczone w sposób efektywny i skuteczny, - zapewnienie adekwatnych rodków finansowych. 2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej Fundusze strukturalne maj na celu wzmocnienie spójnoci ekonomicznej i społecznej poprzez promowanie harmonijnego i zrównowaonego rozwoju, działalnoci gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia, równego traktowania kobiet i mczyzn oraz wysokiego poziomu ochrony i poprawy stanu rodowiska naturalnego. Istniej cztery fundusze strukturalne: 6

7 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który przede wszystkim ma na celu rozwój i modernizacj infrastruktury technicznej, a take popraw infrastruktury komunikacyjnej i usługowej, np. budow dróg; 2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS); 3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) Sekcja Orientacji, który finansuje projekty w sektorze rolniczym; oraz 4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR), który finansuje projekty w obszarze rybołówstwa. Polska w całoci została objta Celem 1 polityki strukturalnej, co oznacza moliwo korzystania ze wszystkich funduszy strukturalnych na terenie całego kraju. Informacje dotycz ce Celów polityki strukturalnej znajduj si w Zał czniku Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspieraj cym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W ramach ESZ, rodki EFS przeznaczone s take na realizacj Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierównoci szans na rynku pracy. Obszary wsparcia EFS Priorytety EFS realizowane s w ramach piciu obszarów wsparcia, które okrelaj zakres działa mog cych otrzyma wsparcie ze strony EFS. Obejmuj one: 1. Aktywn polityk rynku pracy maj c na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wród mczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a take wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracaj cych na rynek pracy po okresie nieobecnoci na nim. 2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego maj ce na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób naraonych na wykluczenie społeczne do wejcia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego ycia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze wzgldu na trudn sytuacj yciow nie potrafi samodzielnie odnale si na rynku pracy, nie potrafi rozwi za osobistych i zawodowych problemów korzystaj c długotrwale w sposób bierny ze wiadcze pomocy społecznej. 3. Kształcenie ustawiczne maj ce na celu ułatwienie i polepszenie dostpu do rynku pracy oraz integracj z rynkiem pracy, podwyszenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilnoci zawodowej, poprzez zwikszanie dostpu do szkole zawodowych, edukacji oraz doradztwa. 4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsibiorczoci poprzez promocj wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjnoci i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsibiorczoci oraz warunków sprzyjaj cych tworzeniu miejsc pracy i podwyszaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze bada, nauki i technologii. 5. Zwikszanie dostpu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, wł cznie z moliwoci rozwijania kariery zawodowej, zwikszeniem dostpu kobiet do nowych miejsc pracy, pomoc w uruchamianiu działalnoci gospodarczej, a take działania zakładaj ce zmniejszenie dysproporcji, których podstaw jest dyskryminacja ze wzgldu na płe zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy. Ponadto, w ramach EFS wspierane s kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotycz ce rozwoju lokalnego, równoci szans, rozwoju społeczestwa informacyjnego oraz zrównowaonego rozwoju. Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego maj przyczyni si, midzy innymi, do wzmocnienia wizi wewntrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakoci ycia społecznoci oraz zwikszenia zaangaowania mieszkaców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizacj działa opartych na zasadzie partnerstwa. Kwestia równoci szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działa. Odnosi si ona w szczególnoci do promowania równych szans kobiet i mczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób naraonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych. Rozwój społeczestwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyszenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejtnoci korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarz dzania i organizacji pracy oraz podwyszanie poziomu wykształcenia społeczestwa. Zrównowaony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem rodowiska naturalnego. Omówienie aktów prawnych konstytuuj cych Europejski Fundusz Społeczny i okrelaj cych zasady jego wdraania znajduje si w Zał czniku 1. 7

8 4. Zasady programowania wsparcia z funduszy strukturalnych Kade pastwo członkowskie zobowi zane jest do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju. Plan Rozwoju podzielony jest na priorytety i wdraany za pomoc Programów Operacyjnych. Uszczegółowienia zapisów zawartych w Programie Operacyjnym pastwa członkowskie dokonuj w Uzupełnieniu Programu. Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) s dokumentem powstałym w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju i stanowi wynik wspólnych uzgodnie Komisji Europejskiej i kraju członkowskiego co do kierunków i wysokoci wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizacj osi rozwojowych. PWW zawieraj przede wszystkim: - strategi i priorytety wspólnych działa Wspólnoty i kraju członkowskiego, - charakter i czas trwania programów operacyjnych, - indykatywny plan finansowy wyszczególniaj cy dla kadego priorytetu i kadego roku finansow alokacj z poszczególnych funduszy oraz innych ródeł finansowania, - ocen realizacji zasady dodatkowoci, - informacj na temat przejrzystoci przepływu finansów, - postanowienia dotycz ce wdraania PWW, w tym wyznaczenie przez kraj członkowski instytucji odpowiedzialnej za zarz dzanie PWW. Pomoc objta PWW realizowana jest na podstawie wielofunduszowych zintegrowanych programów operacyjnych lub jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych. W Polsce instytucj odpowiedzialn za realizacj PWW jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 5. Podstawy programowe EFS w Polsce W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej ( ) EFS przeznaczony jest na realizacj Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i jednego z priorytetów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Cz rodków z EFS przeznaczona zostanie na udział Polski w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL (w oparciu o Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL). Narodowy Plan Rozwoju na lata Narodowy Plan Rozwoju na lata (NPR) sporz dzony został w oparciu o sze cz stkowych strategii. S to: - Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich , - Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa , - Polska Polityka Strukturalna w Sektorze Rybołówstwa , - Narodowa Strategia Rozwoju Transportu , - Narodowa Strategia Ochrony rodowiska na lata , - Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsibiorczoci, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniajcej wzrost zatrudnienia oraz popraw spójnoci społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Uni Europejsk na poziomie regionalnym i krajowym. NPR integruje polityki sektorowe oraz uwzgldnia potrzeby rozwojowe poszczególnych regionów zapewniaj c spójno z politykami krajowymi i regionalnymi oraz strategiami sektorowymi, ponadto jest zgodny z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikaj cymi z polityk wspólnotowych. Realizacja celu strategicznego odbywa si bdzie poprzez osi ganie nastpuj cych celów cz stkowych: - osi gnicie i utrzymanie w dłuszym okresie wysokiego tempa wzrostu PKB, - zwikszanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia, - wł czenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej, - zwikszenie w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartoci dodanej, - wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce. Narodowy Plan Rozwoju koncentruje si na piciu osiach rozwoju: 1. Wspieranie konkurencyjnoci przedsibiorstw, 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia, 3. Tworzenie warunków dla zwikszenia poziomu inwestycji, promowanie zrównowaonego rozwoju i spójnoci przestrzennej, 4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich, 5. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Instrumentami realizacji poszczególnych osi rozwoju NPR s programy operacyjne. 8

9 Instytucj odpowiedzialn za realizacj NPR jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) NPR na lata został przyjty przez Rad Ministrów w drodze rozporz dzenia w dniu 22 czerwca 2004 (Dz. U ). Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Celem generalnym SPO RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczestwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsibiorczoci. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewni wzrost zatrudnienia i osi gnicie spójnoci społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Uni Europejsk na poziomie regionalnym i krajowym. SPO RZL bdzie realizował powysze cele poprzez Działania okrelone w trzech Priorytetach: - Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, - Priorytet 2: Rozwój społeczestwa opartego na wiedzy, - Priorytet 3: Pomoc techniczna. Instytucj odpowiedzialn za realizacj SPO RZL jest Departament Zarz dzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zostało opublikowane w dniu 26 lipca br. (Dz. U. Nr 166, poz. 1743) i weszło w ycie z dniem ogłoszenia. Uzupełnienie SPO RZL Kade pastwo członkowskie zobowi zane jest do przygotowania Uzupełnienia Programu (UP) do kadego z programów operacyjnych. U SPO RZL stanowi uszczegółowienie zapisów znajduj cych si w SPO RZL, definiuj c midzy innymi typy projektów, które mog by wspierane w ramach poszczególnych Działa. Dokument okrela: - potencjalnych beneficjentów, a wic podmioty uprawnione do zgłaszania projektów, które mog by finansowane w ramach SPO RZL, - kryteria i zasady wyboru projektów, - wskaniki monitorowania poszczególnych Działa, - ogólne kategorie wydatków, które mog by finansowane z EFS, - instytucje wdraaj ce, a wic podmioty odpowiedzialne m.in. za ogłaszanie naboru projektów, - ostatecznych beneficjentów (grupy docelowe). Szczegółowy opis Działa przewidzianych w SPO RZL zawarty jest w Zał czniku 2. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zostało opublikowane w dniu 9 wrzenia br. (Dz. U. Nr 197, poz. 2024), weszło w ycie z dniem ogłoszenia. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Celem ZPORR jest, zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoci regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji w taki sposób, aby sprzyja długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójnoci ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Uni Europejsk. Podstawowym warunkiem osi gnicia zakładanych celów jest pełne wdroenie zasady partnerstwa pomidzy administracj rz dow, samorz dow oraz podmiotami społeczno-ekonomicznymi. Cel programu zostanie osi gnity poprzez koncentracj krajowych rodków publicznych i towarzysz cego im współfinansowania ze strony funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego) na czterech Priorytetach: - Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu cej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów, - Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, - Priorytet 3: Rozwój lokalny, - Priorytet 4: Pomoc techniczna. Instytucj odpowiedzialn na szczeblu centralnym za zarz dzanie ZPORR jest Departament Wdraania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz we właciwym zakresie Urz d Marszałkowski oraz Samorz d Województwa, którym powierzona jest cz funkcji na poziomie regionalnym. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostało opublikowane w dniu 26 lipca br. (Dz.U z 2004 r., Nr 166, poz. 1745). i weszło w ycie z dniem ogłoszenia. 9

10 Uzupełnienie ZPORR Uzupełnienie ZPORR zawiera usystematyzowane opisy Działa. Zawarte s w nim szczegółowe informacje dotycz ce: - celów Działa, - sposobów ich realizacji, - potencjalnych beneficjentów, a wic podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów, które mog by finansowane w ramach ZPORR, - Ostatecznych Beneficjentów (grup docelowych), - Instytucji Wdraaj cych, - kryteriów i zasad wyboru projektów, systemu przepływów finansowych, - wskaników monitorowania poszczególnych Działa, - ogólnych kategorii wydatków, które mog by finansowane z EFRR i EFS. Szczegółowy opis Działa ZPORR, finansowanych z EFS, zawarty jest w Zał czniku 2. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostało opublikowane w dniu 14 wrzenia (Dz.U z 2004 r., Nr 200, poz. 2051) i weszło w ycie z dniem ogłoszenia. 6. Struktury zarz dzania i wdraania EFS w Polsce Wdraanie SPO RZL i ZPORR zaplanowane zostało w nieco odmienny sposób ze wzgldu na specyfik kadego z tych programów. Na lata została ustalona nastpuj ca struktura zarz dzania i wdraania EFS w Polsce: Instytucja Zarzdzajca Instytucja Zarz dzaj ca oznacza instytucj administracji publicznej, wyznaczon przez pastwo członkowskie, odpowiedzialn za zarz dzanie danym programem operacyjnym. Instytucja Zarz dzaj ca odpowiedzialna jest za skuteczno i prawidłowo zarz dzania oraz wdraania programu operacyjnego. Do głównych zada Instytucji Zarz dzaj cej naley: - monitorowanie i organizowanie oceny realizacji Programu oraz zagwarantowanie zgodnoci wdraania Programu ze wspólnotowymi politykami i zasadami, - przygotowanie i realizacja planu działa w zakresie informacji i promocji Programu, - inicjowanie bada nad efektywnoci wykorzystywanych instrumentów i systemu wdraania oraz organizowanie oceny Programu po zakoczeniu jego realizacji, - przedkładanie do Instytucji Płatniczej, w oparciu o sporz dzone przez Instytucje Porednicz ce wnioski o płatno, zbiorczych wniosków o płatno ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL/ ZPORR, - przygotowywanie okresowych, rocznych i kocowych sprawozda w zakresie wdraania Programu, - zatwierdzanie projektów własnych instytucji wdraaj cych po rekomendacji Komitetu Steruj cego (w ramach SPO RZL), po ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisj Oceny Projektów i rekomendacji Regionalnego Komitetu Steruj cego (w ramach ZPORR). W ramach SPO RZL Instytucj Zarz dzaj c jest Departament Zarz dzania EFS (DZF) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. W ramach ZPORR Instytucj Zarz dzaj c jest Departament Wdraania Programów Rozwoju Regionalnego (DRR) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Kontrol nad całokształtem wdraania programu operacyjnego SPO RZL i ZPORR sprawuj Komitety Monitoruj ce kadego z Programów. Komitet Monitorujcy Komitet Monitoruj cy powoływany jest przez Instytucj Zarz dzaj c w celu zapewnienia właciwego monitorowania, ewaluacji oraz efektywnego wdraania programu operacyjnego. Zadaniem Komitetu jest zapobieganie jednostronnym ocenom, m.in. poprzez czuwanie nad stosowaniem wypracowanych kryteriów i sposobu oceny programu. Posiedzenia Komitetu Monitoruj cego odbywaj si co najmniej raz na trzy miesi ce. Podkomitet Monitorujcy komponent regionalny ZPORR W przypadku ZPORR istnieje 16 Podkomitetów Monitoruj cych komponenty regionalne ZPORR w województwach (ich funkcje powierzono wojewódzkim Komitetom Monitoruj cym Programy Rozwoju Regionalnego). Wojewoda przewodniczy i zapewnia obsług prac Podkomitetu Monitoruj cego. Funkcj zastpcy pełni Marszałek Województwa. Podkomitet zbiera si raz na kwartał (lub czciej w miar potrzeb). 10

11 Instytucja Poredniczca Rol Instytucji Porednicz cej pełni jednostka administracji publicznej, do której Instytucja Zarz dzaj ca deleguje cz swoich zada. Na tej podstawie Instytucja Porednicz ca wypełnia pewne funkcje zwi zane z zarz dzaniem programem operacyjnym i w ten sposób współpracuje pomidzy poziomem instytucji wdraaj cej a Instytucj Zarz dzaj c. W ramach SPO RZL zostały powołane dwie Instytucje Porednicz ce. Pierwsza z nich umiejscowiona jest w Departamencie Zarz dzania EFS Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Wydział Koordynacji). Wszystkie jej funkcje i zadania odnosz si do Działa realizowanych w ramach Priorytetu 1 SPO RZL, do Działania 2.3 i 2.4 oraz do Priorytetu 3. Druga z nich umiejscowiona jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w Departamencie Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych. Zadania i funkcje tej Instytucji Porednicz cej odnosz si do Działa 2.1 i 2.2 realizowanych w ramach Priorytetu 2 SPO RZL. W ramach ZPORR rol Instytucji Porednicz cej pełni urzdy wojewódzkie (16). Urzd Marszałkowski - jednostka uczestniczca w zarzdzaniu komponentem regionalnym ZPORR Przy realizacji ZPORR do kompetencji urzdu marszałkowskiego naley midzy innymi: - przewodniczenie i obsługa prac Regionalnego Komitetu Steruj cego, - informowanie społeczestwa o projektach finansowanych ze rodków Unii Europejskiej w ramach ZPORR, - sporz dzanie sprawozda dotycz cych informacji i promocji. Instytucja wdraajca Instytucja wdraaj ca jest odpowiedzialna za zlecanie beneficjentowi realizacji projektu. Instytucja wdraaj ca jest t instytucj, z któr beneficjent bdzie miał najczstszy kontakt. Do zada instytucji wdraaj cych naley: - w przypadku SPO RZL opracowywanie Ramowych Planów Realizacji Działania i przekazywanie ich do akceptacji Instytucji Zarz dzaj cej na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Steruj cego, za porednictwem Instytucji Porednicz cej, - w przypadku ZPORR opracowywanie Ramowych Planów Realizacji Działania i przekazywanie ich do akceptacji Zarz du Województwa na podstawie opinii i rekomendacji Regionalnego Komitetu Steruj cego, - ogłaszanie konkursów / przetargów, - przyjmowanie wniosków od potencjalnych beneficjentów, - powoływanie i organizacja prac Komisji Oceny Projektów, - weryfikacja formalna i ocena merytoryczna składanych wniosków, - wybór projektów, - podpisywanie umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami, - zaci ganie poyczki na prefinansowanie realizacji Działania (SPO RZL), - zapewnienie rodków finansowych na realizacj Działania (ZPORR- np. poprzez zaci ganie poyczki na prefinansowanie Działania przez Samorz d Województwa), - przygotowywanie i przedkładanie do Wojewody, jako dysponenta czci budetowej, zapotrzebowania na rodki współfinansowania krajowego (dla ZPORR), - weryfikacja wniosków beneficjenta o płatno wraz z zestawieniem wydatków oraz dokumentami potwierdzaj cymi poniesienie wydatków przez beneficjentów pod k tem ich prawidłowoci merytorycznej i formalnej (w tym kwalifikowalnoci wydatków) (dla SPO RZL), - weryfikacja i powiadczanie wniosków o płatno, otrzymanych od beneficjentów, wypłata dotacji beneficjentom oraz jej rozliczanie, (dla ZPORR), - przekazywanie rodków finansowych dla beneficjenta w formie dotacji lub zgodnie z umow o dofinansowanie projektu - na realizacj projektów wybranych w trybie konkursowym, - zapłata za wykonanie usługi w przypadku projektów zatwierdzanych na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu steruj cego (SPO RZL), - przedkładanie wniosków o refundacj z EFS z zał czonymi wnioskami o płatno do Instytucji Porednicz cej (dla ZPORR), - przygotowywanie i przedkładanie do Instytucji Porednicz cej zbiorczych wniosków o płatno z EFS dla Działania, - sporz dzanie i przedkładanie do Instytucji Porednicz cej sprawozdania z wykorzystania rodków współfinansowania krajowego przyznanych z rezerwy celowej/ sporz dzanie i przedkładanie do Instytucji Porednicz cej kwartalnych sprawozda finansowych z wykorzystania rodków współfinansowania krajowego przyznanych z rezerwy celowej (dla ZPORR), - kontrola prawidłowoci realizacji projektów z harmonogramem realizacji projektu oraz z zestawieniem wydatków dla projektów (dla ZPORR), - monitorowanie realizacji projektów (w tym kontrole na miejscu), zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowoci do Instytucji Porednicz cej/ monitorowanie realizacji projektów (w tym kontrole na miejscu) (dla ZPORR), 11

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo