Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów"

Transkrypt

1 Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy stanowi obecnie jeden z najczęściej poruszanych tematów w środowisku weterynaryjnym. W Polsce funkcjonuje ponad 1000 laboratoriów badających mięso na włośnie, są to laboratoria zlokalizowane przy ubojniach, w obwodach badania, istnieje nawet jedno ruchome laboratorium. Trudno jest oszacować liczbę lekarzy pracujących w tych laboratoriach, z reguły badanie wykonuje 3-5 osób, lecz zdarzają się zakłady, w których liczba lekarzy badających przekracza 50. Większość z nich po raz pierwszy spotyka się z pojęciem akredytacja laboratorium. Do tej pory mieli jedynie do czynienia ze szkoleniami i badaniem biegłości laboratoriów (PT). Często padają pytania, po co i dlaczego wprowadzamy akredytację, czy nie jest to kolejny wymysł biurokracji? W tym miejscu należy się zastanowić, do jakiego typu badan należy zaliczyć badanie na włośnie. Czy jest to badanie urzędowe czy na potrzeby zakładu. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach (WE) nr 854/2004, 882/2004 i 2075/2005 laboratoria wykonujące badania na potrzeby inspekcji weterynaryjnej powinny poddać się procesowi akredytacji. Badania dla potrzeb urzędowych mogą być wykonywane przez uprawnione laboratoria akredytowane. Badania służące dla potrzeb sterowania jakością i dla kontroli wewnętrznej w zakładzie mogą wykonywać laboratoria zakładowe, posiadające wdrożony system zapewnienia jakości bez obowiązku posiadania akredytacji. Badanie na włośnie jest badaniem urzędowym i z tego względu laboratoria wykonujące je mają obowiązek poddać procesowi akredytacji. Stanowisko Komisji UE w sprawie akredytacji laboratoriów badających mięso na włośnie było znane już w 2005 r. Mając jednak na uwadze trudności z akredytacją tak dużej liczby laboratoriów Komisja ustaliła ostateczny termin akredytacji laboratoriów na koniec 2009 r. Niniejszy dokument został opracowany w celu przybliżenia zagadnień związanych z akredytacją laboratoriom badającym mięso na włośnie. Stanowi on uzupełnienie Normy PN-EN ISO/IEC :2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz podaje szczegółowe wskazówki w zakresie akredytacji laboratoriów badających mięso na włośnie. Opracowanie przeznaczone jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji. Wymagania normy EN ISO/IEC pozostają dokumentem wiążącym. Celem wdrażania systemu zarządzania w laboratorium diagnostyki włośnicy jest uzyskanie wiarygodności jego działania i spełnienie wymagań prawnych. System zarządzanie to sformułowanie polityki laboratorium określonej w Księdze Jakości, określenie jej struktury organizacyjnej, ustalenie podziału odpowiedzialności, wyznaczenie

2 osób nadzorujących obszary działania, udostępnienie zasobów niezbędnych do utrzymania systemu. System zarządzania winien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC :2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Komisji WE NR 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie. Czym jest akredytacja i czemu służy? Akredytacja to "procedura, w wyniku, której upoważniona jednostka organizacyjna uznaje, że laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych zadań". Akredytacja służy umacnianiu zaufania do wyników badań. Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych. Jednostka akredytującą jest "jednostka prowadząca system akredytacji i zarządzająca nim oraz udzielająca akredytacji". W Polsce System akredytacji prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i jest dostępny dla wszystkich podmiotów działających w systemie oceny zgodności niezależnie od ich wielkości, dziedziny oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji. Ogólne zasady i postanowienia, jakimi kieruje się Polskie Centrum Akredytacji udzielając lub nadzorując akredytację przedstawiono w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji oraz dokumentach z nim związanych. Zasadą systemu zarządzania jest spełnienie wymagań klienta. W przypadku badania na włośnie metodą wytrawiania wspomaganego mieszadłem magnetycznym klientem laboratorium jest urzędowy lekarz weterynarii, który na podstawie wyniku badania podejmuje decyzję o przydatności mięsa do spożycia. Wymagania - to ustalone, przyjęte lub prawne wymagania i oczekiwania dotyczące jakości świadczonych usług. W celu zapewnienie zaufania, że wymagania te są spełnione, laboratorium ustala system zarządzania, obowiązujący na wszystkich etapach postępowania analitycznego. Norma PN-EN ISO/IEC :2005 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Norma zawiera wymagania dotyczące jakości funkcjonowania laboratorium (w tym zakresie obejmuje między innymi: nadzór nad dokumentacją, kontakty z klientem, audit, itp.), jak również wymagania techniczne, jakie muszą spełnione w laboratorium (odnoszą się one

3 między innymi do: kompetencji personelu, warunków i wyposażenia, wzorcowania, spójności pomiarowej, zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań). Korzyści z posiadania sytemu zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC : wiarygodność badań, - zapewnienie jakości badań, - spełnienie wymagań prawnych (do r. laboratoria diagnostyki włośnicy powinny poddać się procesowi akredytacji), - ograniczenie kosztów, - zwiększenie wydajności, - potwierdzenie kompetencji laboratorium do wykonywania określonych badań. Wdrażanie systemu zarządzania w laboratorium wg PN-EN ISO/IEC : etapy pracy Proces prac wdrożeniowych systemu zarządzania prowadzony jest w 9 etapach: 1. Ocena wstępna jest to określenie stopnia zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC :2005 oraz Rozporządzenia Komisji WE 2075/ Szkolenie z zakresu opracowywania dokumentacji. 3. Przygotowanie dokumentacji - opracowywanie procedur, instrukcji, uprawnień i zakresu odpowiedzialności. 4. Opis funkcjonowania laboratorium pod kątem wymagań normy PN-EN ISO/IEC : Szkolenie auditorów wewnętrznych. 6. Szkolenie z wymagań normy ISO/IEC Wdrożenie systemu, korygowanie systemu. 8. Zgłoszenie laboratorium do akredytacji. 9. Akredytacja laboratorium. Dokumentacja Obowiązkiem laboratorium jest opracowanie dokumentacji związanej z systemem zarządzania. Dokumentacja ta formułuje wymagania i deklaruje ich spełnienie. W skład podstawowej dokumentacji laboratorium wchodzą: Polityka jakości Najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jest sformułowana na piśmie polityka jakości. Opisuje ona strategię laboratorium, dotyczącą działania, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania. Zawiera deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego doskonalenia, przeznaczenia niezbędnych dla rozwoju systemu zasobów, identyfikacji oraz spełniania potrzeb i oczekiwań klientów oraz cele postawione przez systemem. Można w niej zawrzeć informacje o potencjalnym udziale kontrahentów i partnerów, procesie doskonalenia pracowników, itp. Polityka jakości jest dokumentem jawnym i pełni kilka funkcji. Najważniejszą jest jej znaczenie dla zarządu laboratorium. Jest ona podstawą do ustanowienia celów i zadań w realizowanych procesach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia usług. Określona i zakomunikowana umożliwia lepsze zrozumienie przez pracowników strategii działania laboratorium, celów i zadań a także precyzuje odpowiedzialność poszczególnych osób za jej realizację. Przy określaniu polityki jakości kierownictwo powinno uwzględniać przyjętą

4 strategię rozwoju i jej główne cele. Polityka ta powinna być jasna i zrozumiała dla zainteresowanych stron, okresowo przeglądana i nowelizowana w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków zewnętrznych i procesów wewnętrznych. W związku z włączeniem laboratoriów badające mięso w kierunku włośni w strukturę Zakładów Higieny Weterynaryjnej (ZHW), jako jednostki terenowe nie będą one pisać własnej polityki jakości a jedynie polityka jakości ZHW zostanie rozszerzona o cele i strategię dotyczącą tych laboratoriów. Zadaniem laboratoriów diagnostyki włośnicy będzie zapoznanie się i dostosowanie się do niej. Zmiana ta bedzie dotyczyła tylko obszaru systemu jakości. Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) w dalszym ciągu będzie odpowiedzialny za prawidłowość wykonywanych badań. Jednak jego obowiązki zostaną usystematyzowane (jako kierownika ds. technicznych w systemie jakości). Stanie się on odpowiedzialny za realizację polityki jakości opisanej w Księdze Jakości ZHW wdrożenie, stosowanie i stałe doskonalenie systemu zarządzania a w szczególności za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym. PLW może wyznaczyć osoby zastępujące go. Wszystkie informacje dotyczące zakresu i sposobu działania PLW oraz personelu laboratoriów muszą być opisane w Księdze Jakości. Księga Jakości i procedury ogólne przedstawiają zasady funkcjonującego systemu, odpowiedzialności i metody działania. Księga Jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania. Księga Jakości obejmuje: opis systemu zarządzania, politykę jakości i procedury (treść lub tylko wykaz), normy zastosowane, sposób spełnienia wymagań, dokumentację systemu, nadzór działań związanych z jakością, stanowi przewodnik po systemie zarządzania, definiuje jakość laboratorium, wskazuje, że system jakości spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC :2005. Forma przygotowania księgi jest dowolna, jednak należy ją podzielić na punkty i rozdziały, aby móc wykazać zdolność do zarządzania opisywanymi w nich wymaganiami w

5 laboratorium. Ułatwieniem dla laboratorium jest układ treści zgodny z PN-EN ISO/IEC :2005 Księgę Jakości pisze się zwykle jako ostatni dokument systemu zarządzania. Przykładowa struktura Księgi Jakości: 1. Tytuł,

6 2. Spis treści, 3. Zakres Księgi Jakości, 4. Przedstawienie laboratorium, 5. Struktura organizacyjna, 6. Polityka jakości, 7. Lista celów jakości, 8. Procedury (lista lub treść), 9. Definicje i terminy, 10. Opis elementów systemu zarządzania. Identyfikacja dokumentacji Księga Jakości powinna posiadać stronę wstępną, na której znajdą się podpisy osób sprawdzających i zatwierdzających dokument, numer wersji oraz datę wydania. Przedstawienie laboratorium powinno zawierać nazwę, dane adresowe wyjaśnienie charakteru i rodzaju działalności oraz krótką historię wraz z posiadanym doświadczeniem. Księga Jakości oraz zmiany wprowadzane w niej powinny być nadzorowane. Procedury obowiązujące w laboratorium obejmują: przekaz informacji, metody przygotowania próbek do badania, badania, wypełniania dokumentacji badawczej, korekcję czy audit. Przykładowy schemat procedury: 1. Cel, 2. Przedmiot procedury, 3. Zakres stosowania, 4. Terminologia, 5. Odpowiedzialność, 6. Zawartość procedury, 7. Struktura dokumentów, 8. Dokumenty związane, 9. Załączniki. 7

7 Przykładowe procedury w laboratorium Procedura badania mięsa na włośnie metoda wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego mieszadłem magnetycznym, Procedura nadzoru nad dokumentami, Procedura nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, Procedura zakupu usług i dostaw, Procedura postępowania z próbkami do badań, Procedura sterowania jakością badań, Procedura zachowania poufności, Procedura przeglądu zarządzania, Procedura szkoleń personelu, Procedura nadzoru nad odpadami, Procedura nadzoru nad czystością w laboratorium. Instrukcje techniczne zawierają szczegółowe wytyczne postępowania. Księga Jakości może zawierać procedury i instrukcje jednak w większych laboratoriach celowe jest publikowanie ich jako oddzielnych dokumentów. Instrukcje są opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców. Laboratorium diagnostyki włośnicy musi ustalić i opisać system identyfikacji próbek, pobierania próbek, przechowywania i transportu materiału do laboratorium, system przyjmowania, identyfikacji i segregacji próbek oraz rejestracji i przygotowania próbek do wykonania zleconych badań. Zapisy potwierdzą spełnienie wymagań (stanowią dokumentacje operacyjną pracy systemu). Walidacja i sterowanie jakością Aby zapewnić zaufanie i zdobyć dowody, iż uzyskiwane wyniki badań rutynowych spełniają ustalone wymagania odnośnie ich jakości oraz będą użyteczne w ocenie mięsa, laboratorium powinno stosować zwalidowane metody badawcze z oszacowaną niepewnością pomiarów. Walidacja metody badania na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego mieszadłem magnetycznym walidacja została wykonana i opublikowana przez : Lorry B. 8

8 Forbes a, W. Brad Scandrett a oraz Alvina A. Gajadhara w 1999 r. Walidacja metody zakłada minimalną wykrywalność larw włośni w próbkach z badań biegłości na poziomie > 75%, a docelową wykrywalność w badaniach na poziomie 1larwy w 1g badanej próbki. Uzyskanie wyniku pozytywnego w badaniach biegłości jest równoznaczne z walidacja metody. Sterowanie jakością badań powinno być ujęte w procedurze, celem sterowania jakością jest zapewnienie jakości wyników badań. Procedura ta ustala tryb i zasady sterowania jakością badań. Kierownik komórki organizacyjnej zatwierdza plan sterowania jakością badań zaś nadzorujący badania są odpowiedzialni za opracowanie i wdrażanie planów sterowania jakością oraz ich poprawność. Wykonujący badania są odpowiedzialni za realizację planów sterowania jakością. W sterowaniu jakością można stosować następujące metody: - badanie próbek z certyfikowanych materiałów odniesienie (CRM), - materiałów odniesienia zakupionych w handlu (RM) - przygotowanych w laboratorium (HRM) - badanie próbek o znanej charakterystyce, - badanie próbek archiwizowanych, jeżeli istnieje możliwość jej podziału, - badanie równoległe tej samej próbki laboratoryjnej, jeżeli istnieje możliwość jej podziału przed badaniem. Próbki stosowane w kontroli wewnętrznej powinny zawierać larwy włośni jednak należy również stosować próbki ujemne. Wyniki oznaczeń należy zapisywać w karcie kontrolnej. Każde laboratorium ma obowiązek regularnego uczestnictwa w programach porównań międzylaboratoryjnych lub programach badania biegłości, w zakresie stosowanych metod badawczych. Ich celem jest potwierdzenie własnych kompetencji technicznych w tym obszarze. Uzyskane wyniki podlegają analizie przez nadzorującego badanie wraz z wykonawcą badania. Nadzorujący badania sporządza zapisy, które przekazuje kierownikowi ds. jakości. W przypadku uzyskania niezadowalających rezultatów z uczestnictwa w programach porównań międzylaboratoryjnych lub programach badania biegłości, nadzorujący badania wraz z kierownikiem ds. jakości ustalają przyczynę zaistniałej niezgodności i określają plan działań korygujących. Skuteczność przyjętego systemu wewnętrznego sterowania jakością jest oceniana wynikami uzyskiwanymi w programach porównań miedzylaboratoryjnych. Badania takie są organizowane od 2005 r. przez Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut 9

9 Badawczy - Krajowe Laboratorium Referencyjne (KLR). Uczestnictwo w tych programach jest obligatoryjne, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 2075/2005 oraz z polityką Polskiego Centrum Akredytacji. Polityka ta dotyczy wykorzystywania badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów. Wyniki wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości pozwalają na monitorowanie stabilności systemów analitycznych oraz rozpoznanie potrzeb w celu podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Autoryzacja wyników Laboratorium musi posiadać ustalony system autoryzacji wyników, postępowania z wynikami negatywnymi oraz formę wydawanego sprawozdania z badań. Sprawozdanie powinno być sporządzane zgodnie z potrzebami odbiorców i zawierać wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowej interpretacji wyników. Sprawozdania autoryzują wyznaczeni lekarze weterynarii. Realizacja System zarządzania powinni realizować wszyscy pracownicy laboratorium. Obejmuje on: sformułowanie celów jakościowych, ustalenie i opracowanie procedur postępowania dla każdego obszaru działalności laboratorium, przygotowanie dokumentacji przedstawiającej zasady funkcjonującego systemu oraz sposób ich realizacji, prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zasad systemu, wykonywanie badań przez kompetentny personel zwalidowanymi metodami, znajomość procedur i instrukcji technicznych obowiązujących na danym stanowisku pracy oraz zgodne z nimi postępowanie, zapewnienie nadzoru oraz systematycznego szkolenia personelu, System zarządzania i prawidłowe sterowanie jakością, wdrożone w celu spełnienia wymagań, wymaga oszacowania ich potrzeb, systematycznego poddawania auditom wewnętrznym poszczególnych obszarów działalności laboratorium, przeprowadzania przeglądów zarządzania, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, bezzwłocznego 10

10 wdrażania działań korekcyjnych i zapobiegawczych. Podejmowane działania zapobiegawcze mogą być miarą ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu, bowiem wdrożony system zarządzania obliguje do podejmowania starań, aby wykraczać ponad oczekiwania klienta. Badanie mięsa na włośnie metoda wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego mieszadłem magnetycznym Włośnica jest zoonozą wywoływaną przez nicienie wewnętrzne. Zarażenie następuje po spożyciu mięsa, w którym znajdują się żywe larwy włośni. Jedynym sposobem zapobiegania włośnicy jest przerwanie jej łańcucha epizootycznego. Badanie mięsa ma na celu wyeliminowanie tusz zarażonych włośniami. Obecnie stosowana metoda badania polegająca na wytrawianiu próbki zbiorczej, składającej się z próbek o masie, co najmniej 1 g, jest uważana za wystarczającą do zabezpieczenia konsumentów przed skutkami zarażenia włośnicą. Dla produktów spożywanych bez gotowania zaleca się bardziej dokładne badania. Rutynowe badanie mięsa świń w ubojniach Do rutynowego badania tusz świńskich zalecana jest metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem wspomagania mieszadłem magnetycznym. Metoda wytrawiania larw włośni jest metodą rekomendowaną jako metoda referencyjna, pozwala ona na wykrycie minimum trzech larw w 100 gramach mięsa w 75% testów. Walidacja metody wytrawiania dla wieprzowiny i mięsa końskiego była wykonana w akredytowanym laboratorium w Kanadzie (Forbes i Gajadhar, 1999). Metoda ta jest opisana w Załączniku I Rozporządzenia (WE) 2075/2005. Wiadomym jest, że czasem są stosowane pewne modyfikacje w zalecanej metodyce wytrawiania. Jednakże nie mogą one wpływać na wynik końcowy wytrawiania. Istnieje kilka zasad, które muszą być bezwarunkowo spełnione w celu uwiarygodnienia metody. Zasady te zostaną opisane w części 2.

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo