Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia"

Transkrypt

1 Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część I 42/05; część II 45/05) Jolanta Pańczyk Program nauczania: DKOS /04 Jolanta Pańczyk Materiały dodatkowe: dla gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń autorstwa Jolanty Pańczyk Materiały dostępne na stronie Zawarte w planie wynikowym treści są zgodnie z podstawą programową oraz programem nauczania, podręcznikiem i poradnikiem metodycznym autorstwa Jolanty Pańczyk. Przygotowują ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.) Nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.) 2. Zadaniem nauczyciela jest taka organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego, aby uatrakcyjnić zajęcia poprzez: wykorzystanie multimedialnych programów dydaktycznych z zakresu różnych przedmiotów; opracowywanie projektów interdyscyplinarnych m.in. folderów, prezentacji; rozwiązywanie problemów z różnych przedmiotów z wykorzystaniem komputera; przewidywanie, kalkulowanie i planowanie przedsięwzięć typu: analiza wyników za pomocą wykresu, obliczanie odsetek bankowych, tworzenie prostych kosztorysów; rozwijanie własnych zainteresowań np. tworzenie grafiki, animacji, projektowanie szkolnej lub klasowej witryny WWW czy redagowanie szkolnej gazetki. ) Podstawa programowa 2 ) Podstawa programowa

2 Poniżej prezentowany plan wynikowy to jedynie propozycja, którą można zmodyfikować w zależności od: poziomu klasy, ilości uczniów czy wymiaru przeznaczonych na realizację treści programowych. Propozycja podziału zgodnie z rozkładem materiału zamieszczonym w poradniku metodycznym i programie nauczania: I rok nauki a tygodniowo (35 godz.) II rok nauki a tygodniowo (35 godz.) III rok nauki a tygodniowo (36 godz.) Razem: 06

3 I rok nauki Uwaga: Przy tematach lekcji zaznaczono ścieżki edukacyjne: EF edukacja filozoficzna, EP edukacja prozdrowotna, EE edukacja ekologiczna, ECi M edukacja czytelnicza i medialna, ER edukacja regionalna, EEu edukacja europejska. Zaznaczone ścieżki edukacyjne są tylko przykładem ich zastosowania. Można uwzględnić ścieżki podczas realizacji określonych zagadnień pod warunkiem wprowadzenia do lekcji treści związanych z tematyką danej ścieżki.. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Informatyka..2 Bezpieczna i higieniczna praca z stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; zna tematykę zajęć - wie jak prawidłowo zorganizować - wie, w jaki sposób dbać o sprzęt Podręcznik s.9 s.6-7 Podręcznik s.7-23

4 stanowisko komputerowe; komputerowy; s.7 8 komputerem (EP). - rozumie, na czym polega bezpieczeństwo pracy z komputerem; - wie, na czym polega higiena pracy z komputerem; - potrafi wyjaśnić pojęcia: przetwarzanie informacji, dane komputerowe; - rozumie znaczenie pojęcia syndromu RSI. Zestaw - - wie, jak prawidłowo przechowywać nośniki informacji. Podręcznik s Znaczenie komputera we współczesnym świecie (EF). - wie, jakie zastosowanie ma komputer we współczesnym świecie; - rozumie potrzebę wykorzystania narzędzia, jakim jest komputer; - wyjaśnia pojęcie: plik. - dostrzega pożytki i zagrożenia związane z rozwojem techniki. s.9-20 Podręcznik s Ochrona własności intelektualnej. Prawo autorskie. - zna pojęcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe; - dostrzega potrzebę poszanowania i ochrony pracy innych osób; - wie, jak zgodnie z prawem można korzystać z oprogramowania. - rozumie konieczność prawnej ochrony twórczości; - wie, jakie wytwory ludzkiej działalności podlegają ochronie prawnej; - wie, od kiedy w Polsce obowiązuje prawo autorskie; s wie, jak oznacza się wytwory objęte ochroną prawną..5 Budowa komputera. - potrafi wymienić elementy znajdujące się wewnątrz komputera; - zna pojęcia: pecet, mikroprocesor, karty rozszerzeń, jednostki pamięci, dysk twardy; - wie, do czego niezbędne są poszczególne części komputera; - potrafi scharakteryzować elementy budowy Podręcznik s s.22

5 - wymienia jednostki pamięci komputera i określa ich wielkości; - wie, jakie są rodzaje pamięci; - zna rodzaje i zastosowanie nośników informacji. komputera; - potrafi scharakteryzować rodzaje pamięci. Podręcznik s Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. 2 - potrafi wymienić elementy znajdujące się poza obudową komputera; - za pojęcia: sterownik, rozdzielczość. - potrafi scharakteryzować, na czym polega komunikowanie się użytkownika z komputerem; - omawia przeznaczenie urządzeń znajdujących się poza obudową komputera; s.22 - za pojęcia: monitor CRT, monitor LCD..8 Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. - rozumie, w jakim celu należy podłączyć urządzenia zewnętrzne do komputera; - rozumie pojęcia: port, USB, Reset, Power. - wie jak połączyć elementy zestawu - wyjaśnia pojęcia: port, USB, Reset, Power; - zna pojęcia PS/2, COM. Podręcznik s s.22

6 2. System operacyjny [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej. ponad System operacyjny. - zna i rozumie pojęcie system operacyjny; - wie skąd się biorą programy w systemie; - rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie instalacja programu, oprogramowanie; - wie, jakie programy współdziałają z systemem Windows; - potrafi wymienić inne systemy operacyjne; - wymienia dowolne programy komputerowe; Podręcznik s s zna funkcje systemu operacyjnego - wie, jakich zasad należy przestrzegać w przypadku instalowania nowego oprogramowania Okna w systemie Windows. Pulpit, ikony pulpitu. - zna pojęcia: ikona, skrót, aplikacja, pasek zadań, panel sterowania; - zna sposób tworzenia skrótów do programu; Podręcznik s s.29 - otwiera kolejny program, plik lub folder (minimalizuje i przywraca okna); - stosuje w praktyce różne układy okien; - wskazuje pod kierunkiem nauczyciela pliki i foldery (na pulpicie, w folderze Moje dokumenty);

7 - potrafi nazwa elementy okna programu; - wie, jak zmienić wygląd pulpitu; - zamyka otwarte okna; - potrafi zmienić wygląd ikon; - przegląda zawartość okna Mój komputer; - umie uruchomić wskazane programy za pomocą przycisku Start; - otwiera i przegląda Panel sterowania; - przegląda zasoby systemu (należy zwrócić uwagę, aby ucz. nie zmieniali ustawień systemowych); - umie włączyć i wyłączyć komputer; - rozumie pojęcie: ścieżka dostępu; - wie, jak korzystać z Pomocy programu Podstawowe operacje na plikach i folderach. - potrafi zapisać plik (np. na przykładzie notatnika, otwartej i rozpoczętej gry); - charakteryzuje pojęcia: plik, folder; - rozumie pojęcie: rozszerzenie pliku; - wie, do czego służy kosz; - tworzy foldery, nadaje oraz zmienia ich nazwy; - wie, w jaki sposób można sprawdzić właściwości danego pliku (ze zwróceniem uwagi na rozszerzenie pliku i jego wielkość); - rozpoznaje rozszerzenia plików i przypisuje im programy; - otwiera Eksplorator Windows i tworzy w nim strukturę folderów; Podręcznik s s.30 3 Zestaw 3 i wie, jak utworzyć strukturę folderów w folderze Moje dokumenty; - potrafi wycinać, wklejać i kopiować pliki i foldery; - wie, w jaki sposób odzyskać skasowany plik Odszukiwanie plików i folderów w systemie. - wie, jakiego użyć polecenia do odszukania pliku lub folderu; - potrafi odszukać zaginiony w systemie plik lub folder; - stosuje do odszukiwania plików znaków wieloznacznych: *,? Podręcznik s s. 30-3

8 Podręcznik s Ochrona przed wirusami komputerowymi. - zna pojęcie wirus komputerowy; - wie, w jaki sposób uchronić komputer przed wirusem; - rozumie, na czym polega działanie programów komputerowych. s dostrzega potrzebę ochrony antywirusowej. 3. Podstawy edycji grafiki (ECi M) [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. ponad Podstawy pracy z edytorem grafiki. Narzędzia i polecenia aplikacji Paint (ECi M). - umie uruchomić program Paint; - używa narzędzi programu graficznego; - zna polecenia aplikacji Paint. - ustala atrybuty rysunku; - stosuje i zmienia kolory pierwszo i drugoplanowe; - potrafi określać grubość i kształt śladu dla wybranych narzędzi programu. Podręcznik s s Tworzenie rysunków 2 Podręcznik s.85-87

9 3.3. w programie Paint. Optymalne wykorzystywanie możliwości programu (ECi M). - stosuje różne narzędzia programu Paint; tworzy rysunki w programie Paint; - umie zapisać rysunek otworzyć swój rysunek; - wie, jak tworzyć napisy w obszarze rysunku - wie, jak uruchomić pasek narzędzi tekstowych; - umie zmieniać atrybuty czcionki; - optymalnie wykorzystuje możliwości programu. s Tworzymy logo szkoły (ECi M). - potrafi wykonać logo szkoły; - stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint. - potrafi stworzyć ciekawą kompozycję graficzną. s Projektujemy kartkę okolicznościową (ECi M). - potrafi zaprojektować i wykonać kartkę okolicznościową; - stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint. - właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku; - dba o estetykę i umiar w swojej pracy. s. 37

10 4. Praca z edytorem tekstu (ECi M) [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. ponad Edytor tekstu wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu (ECi M). - zna i rozumie pojęcia: dokument, akapit, wiersz; - potrafi uruchomić edytor tekstu; - wie, jak zapisać dokument tekstowy, jak dopisać do niego zmiany oraz jak zamknąć okno programu; - rozpoznaje ikonę dokumentu zapisanego w programie Word; - rozróżnia i nazywa elementy okna programu; wie do czego służą przyciski: minimalizuj, maksymalizuj, zamknij; - zna zasady poprawnego pisania tekstu. - wie, jakie w edytorze tekstu znajdują się paski narzędzi; - zna kilka skrótów usprawniających pracę w edytorze tekstu; - wie, jak wygląda kursor w edytorze tekstu; - wie, co to jest obszar roboczy; - stosuje w praktyce zasady poprawnego pisania tekstu. Podręcznik s.09-2 s.42-43

11 Podręcznik s Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity (ECi M). 2 - zna i rozumie pojęcie akapit; - stosuje różne ustawienia strony; - umie otworzyć zapisany w pliku dokument tekstowy; - umie wskazać akapity w tekstach oraz wyjaśnić, po czym je poznać; -umie zmienić rodzaj i rozmiar czcionki. - zna rodzaje kursorów; - wie, jak przełączać się pomiędzy otwartymi oknami dokumentów tekstowych, jak je minimalizować, przywracać, przemieszczać się w dokumencie; - wie, czym się różni redagowanie dokumentu od formatowania; - stosuje różne rodzaje wyrównania względem marginesów; s wie, jak stosować odstępy między akapitami; - zna najpopularniejsze czcionki Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel (ECi M). - potrafi wstawiać do tekstu symbole; - tworzy w dokumencie tekstowym tabele. - potrafi wykonać do tabeli różne obramowania; - stosuje cieniowanie - modyfikuje tabele. Podręcznik s s Zestaw Realizacja projektu: Tworzymy gazetkę klasową (ER). Kolumny i Tabulatory (ECi M). - określa cel projektu; - określa zadania cząstkowe; - gromadzi materiały i opracowuje je; - poprawnie wpisuje tekst; - korzysta z różnych narzędzi edytora tekstu. - wie, co to jest sekcja i jak ją stosować w praktyce; - rozróżnia i stosuje różne rodzaje tabulatorów; - dzieli tekst na kolumny; - modyfikuje kolumny i tabulatory. Podręcznik s.35 39, s Ciąg dalszy projektu - łączenie tekstu z grafiką (ECi M). - włącza do tekstu obrazy; - wie, jak korzystać z galerii ClipArt; - potrafi formatować wstawione obrazy i obiekty; - umie modyfikować ozdobne napisy WordArt; Podręcznik s s wstawia ozdobne napisy; - wie, jak wypełnić kolorem autokształt;

12 - potrafi umieścić w tekście autokształty; - wstawia pola tekstowe, przemieszcza je. - wypełnia kolorem pola tekstowe, zmienia ich obramowanie, stosuje do nich cień; - dba o estetykę swojej pracy. Podręcznik s Ciąg dalszy projektu - nagłówek i stopka, numerowanie stron, wydruk (ECi M). - umie zastosować numerację stron; - umie sprawdzić w dokumencie pisownię; - wie jak wydrukować cały dokument. - wie jak zmodyfikować numerację stron; - potrafi wstawić do dokumentu nagłówek i stopkę oraz wstawić w nich określone napisy; s umie wydrukować wybrane strony dokumentu. 5. Multimedia (ECi M) [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym (ECi M). - zna i rozumie pojęcia: multimedia i multimedialne programy edukacyjne; - dostrzega potrzebę stosowania - wie, co umożliwiają multimedia; - dostrzega interaktywny charakter tego typu programów; Podręcznik cz. II s.4-7 s.58

13 multimediów; - odszukuje w programie określone treści. - potrafi korzystać z multimedialnego programu edukacyjnego Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, Internet (ECi M). 2 - potrafi odszukać określone treści w programie edukacyjnym; - wie, jak korzystać z encyklopedii; - dostrzega interaktywność Internetu. - umie pobrać z programu określone treści; - wyjaśnia znaczenie aktywizującego charakteru multimedialnych programów edukacyjnych. s.59

14 6. Internet i sieci (ECi M) [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach (ECi M). - zna pojęcia: Internet, topologia sieci, protokół sieciowy; - wie, jakie są rodzaje sieci; - wie, w jaki sposób mogą być połączone komputery. - wymienia i charakteryzuje topologie sieci; - wymienia składniki niezbędne do budowy sieci; - wie, co to jest adres IP komputera. Podręcznik s s Internet jako sieć rozległa WAN(ECi M). 2 - zna pojęcia: wyszukiwarka, katalog stron WWW, portal; - rozróżnia elementy składowe adresu internetowego; Podręcznik s s wie, jaką siecią jest Internet; - rozpoznaje adres internetowy; - wie, do czego służy przeglądarka internetowa; - wie, w jaki sposób można łączyć się z Internetem; - podaje przykłady portali internetowych. - podaje przykłady adresów internetowych.

15 6.3. Rozmowy przez Internet. Jak zachować bezpieczeństwo w sieci (ECi M)? - wie, na czym polega rozmowa w sieci; - dostrzega pozytywne i negatywne skutki korzystania z Internetu; - przestrzega podstawowych zasad podczas rozmów w sieci; - wymienia korzyści płynące z korzystania z Internetu. - dokładnie wymienia zasady zapewniające bezpieczeństwo w sieci; - wymienia narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci; - potrafi uzasadnić, dlaczego należy zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu. Podręcznik s.49 50, 59-6 s Wyszukiwanie informacji w Internecie i pobieranie ich (ECi M). - umie zapisać stronę WWW; - potrafi kopiować informacje z sieci; - wie, w jaki sposób skopiować lub zapisać obraz z wyszukanej strony WWW. - potrafi uściślić poszukiwania określonych treści w sieci; - formatuje informacje i obrazy pobrane z sieci; - określa, jakie informacje z Internetu można kopiować, powielać, rozprowadzać oraz określa, czy jest to zgodne z prawem autorskim. Podręcznik s.5-55 s Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z Internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów (ECi M). - potrafi wyszukać w sieci określone informacje; - wie, jak kopiować, wklejać i formatować tekst i obrazy pobrane z Internetu. - tworzy dokument tekstowy na podstawie informacji znalezionych w Internecie; - wie, jak stworzy dokument na podstawie informacji zaczerpniętych z sieci, aby nie naruszyć prawa autorskiego. s.70-7

16 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (ECi M) [4 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. ponad Arkusz kalkulacyjny wprowadzenie (ECi M). Podstawowe pojęcia. Budowa arkusza. - potrafi uruchomić i zamknąć arkusz kalkulacyjny; - zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, zakres komórek, formuła, pasek formuły, pole nazwy; - zna elementy okna arkusza kalkulacyjnego; - wie, do czego służy arkusz; - wie, jak oznaczone są kolumny a jak wiersze arkusza kalkulacyjnego; - potrafi wpisywać dane do arkusza, modyfikować je, kasować; - zapisuje efekty pracy. - wie jak zmienić nazwę danego arkusza; - wie, do czego służy pasek formuły, - wie, jakie znaki można wpisywać do arkusza; - wie, jak wygląda formuła i gdzie mieści się w arkuszu. Podręcznik s s.80-8

17 7.2. Edycja danych. Tworzenie tabel w arkuszu. Adresowanie względne. Kopiowanie formuł. - wyjaśnia i rozróżnia pojęcia: komórka, zakres komórek, adresowaniewzględne, kopiowanie formuł; - wie, na czym polega adresowanie względne; - poprawnie tworzy formuły. - różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane z arkusza; - poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; - wie, jak wygląda nie mieszczący się zapis w komórce; - potrafi poszerzać kolumny i wiersze; - umie formatować dane arkusza (określać format liczb, wyrównanie, atrybuty czcionki); Podręcznik s s.80-8 Zestaw umie kopiować formuły i rozumie celowość tej czynności; Rozwiązywanie prostych zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. 2 - wprowadza dane do arkusza, wie jak wprowadzić poprawki, kopiuje i usuwa dane, zmienia czcionkę, wielkość komórek - stosuje w obliczeniach adresowanie względne. - wykorzystuje arkusz do obliczeń - rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego - stosuje do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym funkcje matematyczne, statystyczne, procentowe. s.8-83

18 II rok nauki Uwaga: Przy tematach lekcji zaznaczono ścieżki edukacyjne: EF edukacja filozoficzna, EP edukacja prozdrowotna, EE edukacja ekologiczna, ECi M edukacja czytelnicza i medialna, ER edukacja regionalna, EEu edukacja europejska. Zaznaczone ścieżki edukacyjne są tylko przykładem ich zastosowania. Można uwzględnić ścieżki podczas realizacji określonych zagadnień pod warunkiem wprowadzenia do lekcji treści związanych z tematyką danej ścieżki.. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania z wiadomości i umiejętności w zakresie informatyki. stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; zna tematykę zajęć Podręcznik s.9 s.23

19 .2. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej (EF). - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej. - wie, co w Internecie objęte jest prawem autorskim; - rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych przesłanek związanych z ochroną własności intelektualnej; - wyszukuje w Internecie strony WWW związane z tematem; Podręcznik s.24 s.24 - wypowiada się, do czego zobowiązują licencje.

20 2. System operacyjny [3 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej. ponad Rodzaje plików. Atrybuty plików. - zna i rozpoznaj rodzaje plików; - wie, gdzie sprawdzić właściwości plików i folderów; - - przypisuje pliki do odpowiednich programów; - odczytuje atrybuty plików i folderów. Podręcznik s s Operacje na plikach i folderach. Praca w systemie sieciowym. - przegląda zawartość otoczenia sieciowego w pracowni; - wykonuje operacje na plikach i folderach; - odczytuje wielkości plików, - wykonuje operacje kopiowania, wklejania, wycinania, przenoszenia na plikach i folderach. - udostępnia komputerze określone foldery; - kopiuje z serwera udostępnione pliki lub foldery i je otwiera; - wie, na czym polega udostępnienie drukarki sieciowej. Podręcznik s s Profilaktyka Podręcznik s.78 79

21 antywirusowa. Różne aspekty powszechnego dostępu do informacji. - wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym; - rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej; - rozumie istotę powszechnego dostępu do informacji. - wie, jakie są pozytywne i jakie negatywne aspekty powszechnego dostępu do informacji. s Podstawy edycji grafiki (ECi M) [3 godz.] Podstawa programowa: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. ponad Rodzaje grafiki. - wymienia rodzaje grafiki komputerowej i podaje przykłady programów; - zna pojęcia: piksel, raster, grafika wektorowa; - rozumie, na czym polega zapamiętywanie przez komputer obrazu jako bitmapy. - wie, jak zapisać rysunek jako: mapę bitową monochromatyczną, mapę bitową 6, 24 kolorowa oraz 256 bitową; - wymienia inne niż Paint programy graficzne. Podręcznik s s Importowanie grafiki. - wie, co to jest skanowanie, na czym ono - umie zaimportować obraz z innego komputera Podręcznik s.0 03

22 polega; - wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie. w sieci; - wie, jak można pobrać obrazek z Internetu. s Tworzenie własnej kompozycji graficznej (Eci M). - potrafi zaprojektować i wykonać własną kompozycję graficzną; - właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku; s stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint. - dba o estetykę i umiar w swojej pracy. 4. Praca z edytorem tekstu (ECi M) [4 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. ponad Praca z dokumentem wielostronicowym. Zakładka i hiperłącze (ECi M). - umie poruszać się po dokumencie wielostronicowym; - rozpoznaje cechy dokumentów wielostronicowych; - zna pojęcia: zakładka, hiperłącze. - wstawia do dokumentu zakładkę i hiperłącze; - posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem. Podręcznik s s.50 5 Zestaw 5

23 4.2. Realizacja projektu: Folder o mojej szkole (ER). Układ strony. Kolumny (ECi M). - wie, na czym polega realizacja projektu: Folder o mojej szkole ; - gromadzi materiały do folderu; - stosuje różne układy strony; - wpisuje tekst. - opracowuje plan działań; - umie dzielić tekst na kolumny; - właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach. Podręcznik s.5-53 s.5-52 Podręcznik s Ciąg dalszy projektu - gromadzenie zdjęć i informacji, łączenie tekstu z grafiką (ECi M). - potrafi zgromadzić niezbędne do folderu zdjęcia i obrazy; - wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia; - wie, jaki zastosować układ tekstu i obrazów, aby po wydrukowaniu folderu zachować odpowiednią kolejność tekstów. - umie formatować obrazy i zdjęcia; - wie, jak stosować właściwe otaczanie obrazów tekstem; - dba o estetykę i właściwą formę folderu. s Podręcznik s Ciąg dalszy projektu - montaż całości, sprawdzanie pisowni, wydruk (ECi M). - wie, jak dopracować szczegóły; - sprawdza poprawność ortograficzną dokumentu; - drukuje folder; - ocenia pracę swoją i innych i uzasadnia tę ocenę. - dokonuje poprawki; - wie, jak przemieścić pomiędzy kolumnami tekst i obrazy. s. 5-52

24 5. Multimedia (ECi M) [4 godz.] Podstawa programowa: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Prezentacje multimedialne wprowadzenie. Zasady pracy z programem PowerPoint (Eci M). - rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna; - wie, jakie dokumenty można nazwać multimedialnymi; - umie otwierać i zamykać program do tworzenia prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy; - zna funkcje programu PowerPoint. - zna i stosuje funkcje programu do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów projektów. Podręcznik cz. II s.8 22 s Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): (Eci M) (ER) Organizujemy wycieczkę klasową - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - wie, jak ułożyć plan pracy; - potrafi wstawiać nowe slajdy; - potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji; - wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów; - potrafi formatować wstawione obiekty; Podręcznik cz. II s.8 24 s.60 63

25 do, Moje miasto, Najpiękniejsze miejsca świata, Oferty biura podróży. - dobiera tło; - umie wpisywać i formatować na slajdach teksty; - tworzy spójną tematycznie prezentację. - zapisuje efekty swojej pracy Ułożenie planu. Dobór tła, grafiki. Redagowanie tekstu. Ciąg dalszy projektu wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. - wstawia nowe slajdy; - dokonuje animacji wstawionych obiektów; - wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji; - zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji. - wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny; - wie, jak ustalić przejścia między slajdami; - potrafi zapisać prezentację jako: standardową, przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz; - rozpoznaje i określa po wyglądzie ikony, jaki zastosowano zapis prezentacji; - wie, w jakich formatach można zapisać prezentację. Podręcznik cz. II s s Ciąg dalszy projektu pokaz wykonanych prezentacji multimedialnych. - wie, jak przygotować prezentację do pokazu; - potrafi wyświetlić wykonaną prezentację w formie pokazu. - potrafi odtworzyć zapisaną w różnych formatach prezentację; - dostrzega błędy w prezentacji i usuwa je; - ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę. s.60 63

26 6. Internet i sieci (ECi M) [4 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych. ponad Usługi internetowe (EC i M). - zna pojęcia: usługi internetowe, e- nauka, e praca, e zakupy, e banki; - wie, co to są grupy dyskusyjne; - wie, co oznacza pojęcie telnet; - rozumie i wyjaśnia znaczenie usług internetowych; Podręcznik s s.72 - potrafi wymienić narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci. - wymienia pozytywne i negatywne aspekty poszczególnych usług internetowych Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości (EC i M). - rozumie i wyjaśnia pojęcia: poczta elektroniczna, konto e mail; - umie założyć własne konto e mail; - wie, jak korzystać z poczty elektronicznej. - wie, jakie zasady obowiązują podczas dobierania adresu poczty elektronicznej; - wie jak odbierać i jak wysyłać listy e mail; - potrafi wysłać i odebrać list z załącznikiem; - umie korzystać z książki adresowej. Podręcznik s s Wyszukiwanie informacji z Internetu na temat: 2 - wie, co oznacza pojęcie WWW; - wie, jak w sieci skutecznie szukać określonych Podręcznik s.49 50

27 Bezpieczeństwo w sieci. Pisanie referatu z wykorzystaniem informacji znalezionych na stronach WWW (EC i M). - wie, jakie są zagrożenia podczas korzystania z sieci; - rozumie, jak bezpiecznie korzystać z Internetu; - umie napisać referat korzystając ze stron WWW. informacji; - redaguje i formatuje tekst pisany na podstawie znalezionych informacji; - tworzy referat zgodnie z tematem. s Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (ECi M) [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. ponad Rozwiązywanie prostych zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym z zastosowaniem adresowania bezwzględnego i mieszanego. 2 - potrafi zaprojektować tabelę arkusza; - zna i rozumie pojęcia adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; - rozwiązuje proste zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym. - do rozwiązania zadań stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; - umie kopiować formuły; - rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym zadania różnymi sposobami. Podręcznik s s.83-85

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI INNOWACJA PEDAGOGICZNA metodyczno-organizacyjno -programowa JESTEM BEZPIECZNY W SIECI Autor: Aneta Kołakowska PROJEKT INNOWACJI Inspiracją do opracowania innowacji "Jestem bezpieczny w Sieci" stały się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo