Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych obywatelskiej aktywności - kwestii źródeł finansowania projektów. Mam jednak nadzieję, że sprawy finansowe nie przesłonią prawdziwego sensu działania organizacji społecznych. O tym, że organizacje pozarządowe są ważne a ich działalność potrzebna, nie trzeba nikogo przekonywać. Ustawowa definicja działalności pożytku publicznego w znacznej części pokrywa się z zadaniami samorządu wojewódzkiego i samorządów innych poziomów. Mamy przecież wspólne cele i nie jest to zbieżność przypadkowa. Samorządy i trzeci sektor są filarami społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca między nami jest konieczna a działania winny być komplementarne. Powinniśmy nie tylko wspierać się w sferze materialnej, ale i wymieniać doświadczenia, myśli, pomysły. Wierzę, że publikacja, która do Państwa trafiła po prostu w tym pomoże. Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł 1

2 PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM NA ROK CELE I ZADANIA Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań jest jednym z najważniejszych problemów z jakim zmaga się trzeci sektor w Polsce. Nie jest to cecha tylko polskich organizacji, lecz problem, z którym borykają się organizacje pozarządowe na całym świecie. Jak wynika z raportów z badań przychody połowy organizacji w 2001 roku nie przekroczyły 19 tys zł. Główne źródła finansów organizacji to: środki samorządowe (19,6%), rządowe (13,5%) darowizny (16,5%) oraz dochody z działalności gospodarczej (10,4%). Od 2004 roku szansą na dodatkowe środki w budżecie NGO s są zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie umożliwiające obywatelom przekazywanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji. Ciągle jednak najczęściej wykorzystywanym źródłem finansowania projektów są budżety samorządów, zwłaszcza gminnych. W roku 2003 uchwalona została ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która otwarła nowy etap relacji pomiędzy sektorem obywatelskim a administracją. Ustawa nałożyła na organy administracji obowiązek realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to trzecia ustawa po ustawie o finansach publicznych i ustawie prawo zamówień publicznych, która ma fundamentalne znaczenie dla efektywności gospodarowania pieniędzmi publicznymi w Polsce. Podstawowe znaczenie ma art. 5, ust.3 ustawy mówiący o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym deklaruje współpracę finansową z sektorem pozarządowym w realizacji priorytetowych dla danej jednostki zadań. Rok 2005 będzie drugim z kolei, kiedy samorządy Małopolski uchwalać będą programy współpracy i zlecać sektorowi pozarządowemu realizację zadań pożytku publicznego. Pragnę przedstawić Państwu program przygotowany przez samorząd Województwa Małopolskiego. Jest to dokument wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji pozarządowych w 2005 roku. Porządkuje ważną przestrzeń obywatelskiej aktywności, a zarazem jest odpowiedzią na istotne fragmenty Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Cel strategiczny III zawiera wykaz zadań, o realizację których mogą ubiegać się małopolskie organizacje pozarządowe w 2005 roku. Gorąco zapraszam do współpracy. Jan Bereza Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 2

3 CELE I ZADANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 CEL STRATEGICZNY I Profesjonalizacja kadr i wzmocnienie instytucjonalne małopolskich organizacji pozarządowych. Działania Formy współpracy Koordynacja Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji cykl szkoleń, warsztatów, seminariów Kancelaria Zarządu, Wojewódzki Urząd Pracy, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Departament Gospodarki i Infrastruktury, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej System doradztwa, konsultacji, informacji punkty informacyjne: Kraków (Wojewódzki Urząd Pracy, Kancelaria Zarządu, Departament Kancelaria Zarządu, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Agendy Zamiejscowe Kancelarii Zarządu Strukturalnych, Wojewódzki Urząd Pracy W Tarnowie, Nowym Saczu i Oświęcimiu Wsparcie tworzenia organizacji parasolowych Konferencje, spotkania, szkolenia Kancelaria Zarządu Pomoc w organizacji seminariów, warsztatów, Współorganizacja, współfinansowanie konferencji, spotkań, promocji Departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego wspólnych programów i projektów Województwa Małopolskiego Promocja wolontariatu Kampania promująca wolontariat wśród młodzieży Kancelaria Zarządu Promocja organizacji pozarządowych System wyróżnień Marszałka Województwa dla organizacji pozarządowych Kancelaria Zarządu CEL STRATEGICZNY II Usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. Działania Formy współpracy Koordynacja System informacji nt. organizacji Prowadzenie bazy organizacji pozarządowych Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelaria Zarządu pozarządowych działających w Małopolsce Aktualizacja i rozbudowa informacji na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota Małopolski oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Wzajemne informowanie się Konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Departamenty i jednostki organizacyjne o planowanych kierunkach działań Pozarządowych oraz inne spotkania, konferencje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Wydawnictwo dla organizacji pozarządowych Informator wydawany kwartalnie Kancelaria Zarządu Forum osób w samorządach gmin i powiatów Spotkania, wspólne konferencje, szkolenia Kancelaria Zarządu współpracujących z organizacjami pozarządowymi 3

4 CEL STRATEGICZNY III Efektywna realizacja zadań pożytku publicznego. CEL OPERACYJNY 1. Realizacja zadań własnych województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obszar Działania Formy współpracy Koordynacja KULTURA Mecenat Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie Mecenat Województwa Małopolskiego nad zabytkami otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie TURYSTYKA Małopolska gościnna - program wspierania przemysłu czasu wolnego otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie SPORT Upowszechnianie kultury fizycznej otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie Działalność szkoleniowa i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży publicznego i wolontariacie Edukacja dla kultury fizycznej - zadania z zakresu promocji kultury fizycznej otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie EDUKACJA Promocja zdolnej młodzieży: - otwarty konkurs z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej. Departament Edukacji i Kultury - organizacja konkursów - nagrody rzeczowe przekazywane laureatom olimpiad przedmiotowych, - nagradzanie laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów konkursów i turniejów organizowanych przez organizacje pozarządowe - regionalny program stypendialny - otwarty konkurs grantowy EKOLOGIA Edukacja ekologiczna - wspieranie przedsięwzięć poszerzających świadomość konkurs ofert zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony ekologiczną społeczeństwa, promujących ochronę środowiska oraz aktywność regulaminem konkursu Środowiska i Gospodarki Wodnej społeczną w zakresie ekorozwoju ZDROWIE Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Polityki Społecznej - zadania z zakresu edukacji zdrowotnej publicznego i wolontariacie POLITYKA SPOŁECZNA Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych otwarty konkurs ofert zgodnie z:- ustawą o pomocy społecznej Regionalny Ośrodek - ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Polityki Społecznej, - dofinansowywanie zadań zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej Departament Polityki Społecznej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ograniczenie zjawiska społecznego wykluczenia starszych mieszkańców Małopolski otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Promocja rodziny i prorodzinna edukacja społeczna, rozwój profilaktyki otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej społecznej i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności Pełnomocnik Zarządu Województwa Mał. pożytku publicznego i wolontariacie ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 4

5 Obszar Działania Formy współpracy Koordynacja BEZPIECZEŃSTWO Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie RATOWNICTWO Wspieranie działalności jednostek OSP w tym doposażenie w sprzęt otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności Departament Środowiska ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego pożytku publicznego i wolontariacie i Rozwoju Wsi RYNEK PRACY Gminne Centra Informacji Otwarty konkurs ofert zgodnie z regulaminem MinistraGospodarki i Pracy Wojewódzki Urząd Pracy SPOŁECZEŃSTWO Wsparcie tworzenia organizacji parasolowych oraz punktów otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności Kancelaria Zarządu OBYWATELSKIE poradnictwa obywatelskiego pożytku publicznego i wolontariacie CEL OPERACYJNY 2. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe do realizacji zadań pożytku publicznego. Działania Nazwa funduszu Sposób realizacji Koordynacja Włączenie organizacji Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu, w tym m.in: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy pozarządowych w proces szkolenia, stypendia, konsultacje, spotkania informacyjne, konkursy Strukturalnych, Departament Gospodarki aplikacji o środki z funduszy i Infrastruktury, Departament Edukacji strukturalnych i Kultury, Wojewódzki Urząd Pracy Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy konkursy grantowe, szkolenia, spotkania informacyjne Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich konkursy Inicjatywa Interreg Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy szkolenia, porady indywidualne Strukturalnych, Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej CEL STRATEGICZNY IV Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki regionalnej. Działania Formy współpracy Koordynacja Włączenie organizacji pozarządowych konsultacje, konferencje regionalne, warsztaty Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, w przygotowanie Strategii Rozwoju Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego na lata Uczestnictwo organizacji pozarządowych udział w pracach komitetów i rad Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych w regionalnych Komitetach Sterujących oraz inne departamenty i jednostki organizacyjne i Monitorujących oraz Radach 5

6 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie: Dorota Kwiecińska, Agnieszka Siwonia, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie W pełni rozwinięte i demokratyczne społeczeństwo opiera swój dobrobyt i rozwój na trzech filarach: gospodarce wolnorynkowej (sektor biznesu), demokratycznie wybieranej władzy publicznej (sektor państwowy: rząd, samorząd i ich agendy) oraz na tzw. III sektorze - sektorze dobrowolnych instytucji obywatelskich, działających niekomercyjnie, niezależnie - tj. organizacjach pozarządowych. Ostatecznym sensem istnienia organizacji pozarządowych nie jest ani wypracowanie zysków (co jest wyznacznikiem działania podmiotów w sferze biznesu), ani uzupełnienie polityki społeczno-gospodarczej realizowanej przez państwo. Istotne jest to, że organizacje pozarządowe działają przez ludzi i dla ludzi, wprowadzają w ich życie zasadniczą zmianę. Nie tylko przynoszą pomoc, ale także przywracają poczucie wartości i użyteczności. Organizacje obywatelskie wypracowały, na własny użytek, zespół wartości, który wyróżnia je spośród innych form aktywności obywatelskiej. Na ową ideologię składają się przede wszystkim: programy oparte o wartości, nieuczestniczenie członków w zyskach, niezależność wobec aparatu państwa. Choć w swych działaniach organizacje hołdują przede wszystkim wartościom, nie są nastawione na zysk, to gospodarka wolnorynkowa wymaga na nich zachowań, standardów typowych dla przedsiębiorców, powodując, że one również stają się szkołą prowadzenia biznesu 1. Równie ważne jak ideologia, misja, program, staje się sprawne zarządzanie organizacją, umiejętne wypełnianie formularzy, czy efektywne poszukiwanie środków. Dlatego wychodząc naprzeciw wymogom rynku, Państwa oczekiwaniom oraz wykorzystując szanse jakie stwarza przystąpienie Polski do Unii Europejskie oddajemy w Państwa ręce opracowanie poświęcone możliwym źródłom finansowania działalności polskich organizacji pozarządowych. Poszukując możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych w Polsce zasadniczo wyodrębniliśmy źródła krajowe i zagraniczne. W obrębie tego podziału wskazaliśmy krajowe i zagraniczne organizacje, instytucje, urzędy, fundusze, programy i wszelkie inne formy organizacyjno-prawne, z których można sfinansować działalność organizacji obywatelskich. Okres, w którym powstaje niniejsze opracowanie, koniec roku, nie sprzyja naszej pracy. Bowiem zdecydowana większość programów grantowych, konkursów jest już rozstrzygnięta, właśnie rozliczana lub wygaszana. Ale naszym zdaniem, istotniejsze jest wskazanie kierunków poszukiwań, przykładowych organizacji grantodawczych niż podanie dokładnych nazw programów, terminów, wysokości środków, o jakie można było się ubiegać. Opracowanie zawiera dodatkowo bibliografię, użyteczne strony internetowe oraz tzw. otoczenie instytucjonalne - czyli spis instytucji i organizacji, które świadczą usługi informacyjne, szkoleniowe, prawne dla sektora organizacji pozarządowych. Podmioty te mogą pomóc Państwu nie tylko napisać wniosek, ale także udzielą porad np. dotyczących zarządzania organizacją pozarządową, porad prawnych, finansowych. Sądzimy, że niniejsze opracowanie, choć nie wyczerpie zagadnienia, to jednak w istotny sposób przyczyni się do poszerzenia horyzontów poszukiwań środków na działalność Państwa organizacji, a co za tym idzie - do wzmocnienia tkanki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. ŹRÓDŁA KRAJOWE PRYWATNE Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a tel. 0 22/ , fax. 0 22/ PROGRAMY KRAJOWE Program Społeczeństwa Obywatelskiego wspiera przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie roli i skuteczności działań obywatelskich oraz zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym. Przykładowe projekty, które były realizowane w roku 2004: Kuźnia - dotacje na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych; Organizacje mogły ubiegać się o dotacje na rok lub na dwa lata. Wysokość wnioskowanej dotacji nie mogła przekraczać kwoty zł i 20% średniego rocznego budżetu organizacji (jeśli organizacja ubiegała się o dotację na dwa lata - 20% średniego budżetu na każdy rok, jednak w dalszym ciągu nie więcej niż zł). Dotacje przyznawane były w wyniku dwuetapowego konkursu. W pierwszym etapie rozpatrywane były listy intencyjne. Spośród 266 organizacji, które przesłały listy intencyjne, Zarząd Fundacji wybrał 32 organizacje, które zaprosił do złożenia wniosków. Fundacja zaplanowała przyznanie ok. 20 dotacji na łączną kwotę ok. 1,5 mln. zł. Mikrogranty na indywidualny rozwój - dotacje dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych; Z dostępnych w ramach konkursu dotacji mogły skorzystać osoby indywidualne chcące wziąć udział w spotkaniach, konferencjach, specjalistycznych szkoleniach, 1 por. Wejcman Z., Kreatywne wykorzystanie konfliktu-konkurencja jako strategia działania, maszynopis, Warszawa

7 wizytach studyjnych, stażach lub innych formach zdobywania nowych doświadczeń i nawiązywania współpracy z partnerskimi instytucjami. Uzyskane środki można przeznaczyć na sfinansowanie np.: kosztów podróży, w tym zakwaterowania i diet; opłat za udział w szkoleniu lub kursie; opłat konferencyjnych i innych, zależnie od charakteru wybranej formy kształcenia. Nie można natomiast przeznaczyć ich na kursy językowe i indywidualne wyjazdy o charakterze naukowym. Ponadto o dotację nie mogły występować organizacje, które korzystały z grantu instytucjonalnego Fundacji Batorego. Maksymalna wysokość dotacji: 2000 złotych. Własny wkład finansowy nie był konieczny. Okres wykorzystania dotacji wynosił do pół roku od daty podpisania umowy. Program Trzeci Sektor wspiera działania zmierzające do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju sektora pozarządowego i współpracy z sektorem publicznym i prywatnym (program finansowany przez Trust for Civil Society). Program Edukacji Prawnej wspiera inicjatywy edukacyjne i działania zapewniające dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości; Projekty: Poradnictwo - o dotacje mogły ubiegać się organizacje, które zajmują się specjalistycznym poradnictwem prawnym dla grup najsłabszych lub dyskryminowanych społecznie (więźniowie, niepełnosprawni, pacjenci, kobiety). Dotacje przyznawane były także dla Biur Porad Obywatelskich prowadzonych przez organizacje pozarządowe skupione w Związku Biur Porad Obywatelskich. Fundacja wspiera Uniwersyteckie Poradnie Prawne współpracujące z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Obrona praw obywatelskich - do ubiegania się o dotacje zaproszono organizacje, które podejmą się występowania w imieniu i na rzecz obywateli przed organami administracyjnymi lub przed sądem. Chodzi o to, by wykorzystując możliwości stwarzane przez polskie prawo, pomagać osobom nie umiejącym samodzielnie bronić swych praw. Fundacji szczególnie zależy na podejmowaniu i prowadzeniu spraw, które mają istotne znaczenie dla szerszych grup obywateli i mogą doprowadzić do zmiany przepisów prawnych lub praktyki stosowania prawa, tak, by prawa obywatelskie były lepiej i skuteczniej chronione. Wnioski przyjmowane są przez cały rok (decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmowane są w ciągu sześciu tygodni). Program Przeciw Korupcji podejmuje działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i uwrażliwiania opinii publicznej na różne formy i aspekty korupcji. Program Równych Szans wspiera organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z małych miejscowości oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (program finansowany z darowizn firm i osób indywidualnych). Fundacja prowadzi dwa projekty: Lokalne Programy Stypendialne - pomoc merytoryczna i finansowa dla organizacji, które podejmują się tworzenia lokalnych programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej Kolorowa Akademia - dotacje dla organizacji, które prowadzą działania integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Raz w roku Fundacja ogłasza konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z małych miejscowości. Dotacje przyznawane są na programy, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają udział w działaniach kulturalnych i artystycznych, przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem, w którym żyją. Fundacji zależy na projektach będących elementem długofalowych działań terapeutycznych i integracyjnych, opierających się na współpracy ze środowiskiem lokalnym i angażujących wolontariuszy oraz rodziny dzieci niepełnosprawnych. W czerwcu 2004 roku komisja konkursowa przyznała dotacje na realizację 30 projektów. Łączna suma przeznaczona na subwencje wynosiła zł. PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Program Współpracy Międzynarodowej podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany doświadczeń z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacniania roli polskich organizacji na forum międzynarodowym. Program Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej wspiera organizacje pozarządowe na Białorusi i Ukrainie (program finansowany przez Fundację Forda). Partnerstwo Miast i Obywateli Program Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera projekty współpracy podejmowane przez organizacje z polskich i niemieckich miast partnerskich (program finansowany przez Fundację im. Roberta Boscha). Partnerstwo Inicjatyw Społecznych - Program Współpracy Polsko - Niemiecko -Rosyjskiej wspiera trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec, Obwodu Kaliningradzkiego i Polski (program współfinansowany przez Fundację im. Roberta Boscha) Program Wschód-Wschód wspiera międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej (program finansowany przez Open Society Institute). Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom prowadzi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii (program finansowany przez Open Society Institute). PROGRAMY PRZEKAZANE INNYM ORGANIZACJOM WRAZ Z FUNDUSZAMI NA ICH REALIZACJĘ Fundusz dla Kobiet Program wspierania polskich organizacji, inicjatyw i grup kobiecych, współfinansowany przez Fundację Forda, prowadzony przez Fundację Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa (fundusze przyznane na lata ). 7

8 Fundusz ProBonus Program adresowany do organizacji zajmujących się wspieraniem trzeciego sektora, współfinansowany przez Fundacje Forda i Motta, prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (fundusze przyznane na lata ). Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli Program wspierający przygotowanie polskich organizacji do aktywnego udziału w procesie integracji europejskiej, prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (fundusze przyznane na lata ). Kultura w środowiskach lokalnych Program wspierania kultury na wsi i w małych ośrodkach, prowadzony i współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi W ramach programu Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi dwa konkursy: Kultura na prowincji, Kultura bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe. Artyści w akcji. Sztuka dla harmonii społecznej Program wykorzystujący działania artystyczne w pracy z młodzieżą zagrożoną patologiami, współfinansowany przez Europejską Fundację Kultury i Fundację Evensa, prowadzony przez Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Wybrzeżak (http://www.wybrzezak.org) Witryna Czasopism (http://www.witryna.czasopism.pl) Program wspierania czasopism kulturalnych prowadzony przez Fundację Otwarty Kod Kultury (fundusze przyznane na lata ). Historia bliska (http://www.karta.org.pl/historiabliska.asp) Konkurs historyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, prowadzony przez Fundację Ośrodka KARTA (fundusze przyznane na lata ). Starszy brat, starsza siostra (http://www.brat-siostra.org) Program pomocy dzieciom zaniedbanym prowadzony przez Fundację Starszy Brat, Starsza Siostra - Polska (fundusze przyznane na lata ). Pierwszy krok Program pomocy dzieciom romskim w podjęciu nauki w szkołach podstawowych, przekazany Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu (www.mto.org.pl) (fundusze przyznane na lata ) Fundacja dla Polski Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 tel. 022/ , fax 022/ Fundacja dla Polski powstała w 1990 r. z inicjatywy i przy wsparciu Fondation de France, stając się wówczas jedną z największych instytucji grantodawczych w Polsce. Korzystając z tradycji francuskiej demokracji, w dobie jednoczącej się Europy, Fundacja stała się pomostem pomiędzy dorobkiem kulturowym Zachodniej i Wschodniej Europy. Misja: stworzenie warunków dla realizacji projektów z zakresu filantropii, kultury i spraw społecznych przez osoby prywatne, instytucje i przedsiębiorstwa. Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (program Dzieci Ulicy, Program Krzyś, Fundusz Pożyczkowy); stymulowanie indywidualnego rozwoju (Fundusz architektoniczny, Konkurs Igła z Nitką); promocja postaw społecznych (Fundusz im. A. Bączkowskiego, Fundusz im. E.J. Wende) Działania: uruchamianie funduszy powierzonych jako metody zbierania środków finansowych na cele społeczne, wspieranie i promowanie działań filantropijnych; opracowanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne programów; organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służbowych przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli podejmującym działania na rzecz łagodzenia negatywnych społecznych skutków przemian ekonomicznych Programy: Program Dzieci ulicy jest realizowany corocznie, od Celem programu jest poprawa sytuacji dzieci ze środowisk marginalizowanych oraz promocja wysokich standardów pracy z tymi dziećmi i ich rodzinami. W ramach programu mogą się ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi ulicy w ich środowisku, spełniające dodatkowe kryteria (wyszczególnione przy ogłoszeniu konkursu). Projekty mogą dotyczyć: prowadzenia zajęć koniecznych dla poprawy sytuacji życiowej dzieci ulicy; prowadzenia pracy z rodziną podopiecznych, pracy ulicznej, poszerzenia działalności organizacji, szkolenia zespołu przez ekspertów z zakresu pracy z dziećmi ulicy, superwizji zespołu, prowadzenia hostelu kryzysowego. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa, ul. Bellottiego 1 tel. 022/ , fax. 022/ (Bożena Baruch - współpraca z organizacjami) Cel: wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast, oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; fundacja wspiera także rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii Działalność: konkursy grantowe, szkolenia, programy dla młodzieży, małe elektrownie, kredyty dla samorządów Programy: Nasz sposób na biedę na wsi - czyli co można zrobić za zł (minimalna kwota 3 tys. zł) by ograniczyć biedę w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim? Konkurs realizowany we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców; organizowany cyklicznie. Informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota, tel. 022/ lub pod adresem owym: 8

9 Przykładowe projekty: 1. Wypożyczanie rowerów sposobem na zmniejeszenie bezrobocia i ochronę środowiska, Koło Gospodyń Wiejskich w Moroczynie, gmina Hrubieszów. 2. Zielona gęś w krainie białego puchu, Rada Sołecka wsi Rodaki, kwota 3 tys. Kultura Bliska 2004 konkurs organizowany cyklicznie od 2001 r.; istotą projektu jest troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Projekty powinny integrować społeczność danej miejscowości i angażować różne pokolenia. Maksymalna kwota dotacji, o którą można było się ubiegać wynosi zł. Przykładowe projekty realizowane w ramach programu Kultura Bliska 2003: 1. Stowarzyszenie im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu - Renowacja starych maszyn, narzędzi i urzadzeń rolniczych oraz sprzętu gospodarstwa domowego, kwota dofinansowania 6 tys. zł 2. Sołectwo Dobra, gmina - Dębnica Kaszubska - Stodoła pamiątek, kwota dofinansowania 7 tys. zł. 3. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Męczennika i Biskupa, Lutowiska, Ratowanie zabytkowej cerkwi w Smolniku, stanowiącej dziedzictwo kulturowe Bieszczadów, kwota dofinansowania 10 tys. zł. Kultura na prowincji konkurs na projekty realizowane w małych miastach i na wsi. Przykładowe projekty realizowane w ramach programu: 1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło w Jonkowie- Letni Jarmark Sztuki i Rękodzieła Święto Darzenia, kwota dofinansowania 5 tys. zł 2. Starostwo Powiatowe w Krośnie - Śladami Aleksandra Fredry, kwota dofinansowania 4 tys. zł 3. Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich POL-8, kwota dofinansowania 5 tys. zł. Fundacja Wspólna Droga Warszawa ul. Koszykowa 14/1 tel.: (22) , (22) , fax: (22) Cel: niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania osobom i jednostkom, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym oraz upowszechnianie wiedzy o udzielaniu pomocy i korzystaniu z takiej pomocy Działalność: 1. gromadzenie środków materialnych przeznaczanych na udzielanie pomocy osobom potrzebującym i jednostkom działającym w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania, 2. udzielanie pomocy materialnej i intelektualnej osobom i jednostkom wymienionym w pkt. 1, 3. organizowanie i prowadzenie doradztwa i działalności szkoleniowej w zakresie udzielania i korzystania z pomocy w dziedzinach objętych celami Fundacji, oraz kontroli prawidłowości wydatkowania środków przeznaczanych na udzielanie pomocy i pracę jednostek ją udzielających 4. popularyzacja we wszelkich formach nowoczesnych metod organizacji, finansowania i kontroli efektów jednostek, zwłaszcza lokalnych, działających w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania, 5. organizowanie i wspieranie materialne i intelektualne wymiany doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji, Programy: Pokonywanie niepełnosprawności - program skierowany jest do osób niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych Towarzyszenie w chorobie - program skierowany jest do osób ciężko i nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych oraz ich rodzin. (W grupie odbiorców pomocy znajdują się osoby chore na nowotwory, stwardnienie rozsiane, zanik mięśni i inne choroby) Pomoc w kryzysie - program skierowany jest do dzieci i dorosłych, którzy są ofiarami wszelkich sytuacji kryzysowych, między innymi nieszczęśliwych wydarzeń i przemocy domowej. Pomoc otrzymują także osoby zaginione i ich rodziny Kromka chleba - program skierowany jest do dzieci z zaniedbanych rodzin i osób najuboższych Godna starość - program skierowany jest do osób starszych: chorych, ubogich i samotnych, ale także tych, którzy po prostu chcą cieszyć się jesienią życia Samotne macierzyństwo - program skierowany jest do matek samotnie wychowujących dzieci. Przykładowe projekty: W 2004 r. w województwie małopolskim Fundacja przyznała dotacje następującym organizacjom: 1. Centrum Praw Kobiet - Pomoc w kryzysie, Samotne Macierzyństwo, kwota dofinansowania 5 tys. zł; 2. Fundacja Hipoterapii - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Pokonanie niepełnosprawności, kwota 6 tys. zł; 3. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei - Towarzyszenie w chorobie, Godna Starość, kwota dofinansowania 6 tys. zł. 9

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo