Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych obywatelskiej aktywności - kwestii źródeł finansowania projektów. Mam jednak nadzieję, że sprawy finansowe nie przesłonią prawdziwego sensu działania organizacji społecznych. O tym, że organizacje pozarządowe są ważne a ich działalność potrzebna, nie trzeba nikogo przekonywać. Ustawowa definicja działalności pożytku publicznego w znacznej części pokrywa się z zadaniami samorządu wojewódzkiego i samorządów innych poziomów. Mamy przecież wspólne cele i nie jest to zbieżność przypadkowa. Samorządy i trzeci sektor są filarami społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca między nami jest konieczna a działania winny być komplementarne. Powinniśmy nie tylko wspierać się w sferze materialnej, ale i wymieniać doświadczenia, myśli, pomysły. Wierzę, że publikacja, która do Państwa trafiła po prostu w tym pomoże. Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł 1

2 PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM NA ROK CELE I ZADANIA Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań jest jednym z najważniejszych problemów z jakim zmaga się trzeci sektor w Polsce. Nie jest to cecha tylko polskich organizacji, lecz problem, z którym borykają się organizacje pozarządowe na całym świecie. Jak wynika z raportów z badań przychody połowy organizacji w 2001 roku nie przekroczyły 19 tys zł. Główne źródła finansów organizacji to: środki samorządowe (19,6%), rządowe (13,5%) darowizny (16,5%) oraz dochody z działalności gospodarczej (10,4%). Od 2004 roku szansą na dodatkowe środki w budżecie NGO s są zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie umożliwiające obywatelom przekazywanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji. Ciągle jednak najczęściej wykorzystywanym źródłem finansowania projektów są budżety samorządów, zwłaszcza gminnych. W roku 2003 uchwalona została ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która otwarła nowy etap relacji pomiędzy sektorem obywatelskim a administracją. Ustawa nałożyła na organy administracji obowiązek realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to trzecia ustawa po ustawie o finansach publicznych i ustawie prawo zamówień publicznych, która ma fundamentalne znaczenie dla efektywności gospodarowania pieniędzmi publicznymi w Polsce. Podstawowe znaczenie ma art. 5, ust.3 ustawy mówiący o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym deklaruje współpracę finansową z sektorem pozarządowym w realizacji priorytetowych dla danej jednostki zadań. Rok 2005 będzie drugim z kolei, kiedy samorządy Małopolski uchwalać będą programy współpracy i zlecać sektorowi pozarządowemu realizację zadań pożytku publicznego. Pragnę przedstawić Państwu program przygotowany przez samorząd Województwa Małopolskiego. Jest to dokument wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji pozarządowych w 2005 roku. Porządkuje ważną przestrzeń obywatelskiej aktywności, a zarazem jest odpowiedzią na istotne fragmenty Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Cel strategiczny III zawiera wykaz zadań, o realizację których mogą ubiegać się małopolskie organizacje pozarządowe w 2005 roku. Gorąco zapraszam do współpracy. Jan Bereza Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 2

3 CELE I ZADANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 CEL STRATEGICZNY I Profesjonalizacja kadr i wzmocnienie instytucjonalne małopolskich organizacji pozarządowych. Działania Formy współpracy Koordynacja Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji cykl szkoleń, warsztatów, seminariów Kancelaria Zarządu, Wojewódzki Urząd Pracy, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Departament Gospodarki i Infrastruktury, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej System doradztwa, konsultacji, informacji punkty informacyjne: Kraków (Wojewódzki Urząd Pracy, Kancelaria Zarządu, Departament Kancelaria Zarządu, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Agendy Zamiejscowe Kancelarii Zarządu Strukturalnych, Wojewódzki Urząd Pracy W Tarnowie, Nowym Saczu i Oświęcimiu Wsparcie tworzenia organizacji parasolowych Konferencje, spotkania, szkolenia Kancelaria Zarządu Pomoc w organizacji seminariów, warsztatów, Współorganizacja, współfinansowanie konferencji, spotkań, promocji Departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego wspólnych programów i projektów Województwa Małopolskiego Promocja wolontariatu Kampania promująca wolontariat wśród młodzieży Kancelaria Zarządu Promocja organizacji pozarządowych System wyróżnień Marszałka Województwa dla organizacji pozarządowych Kancelaria Zarządu CEL STRATEGICZNY II Usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. Działania Formy współpracy Koordynacja System informacji nt. organizacji Prowadzenie bazy organizacji pozarządowych Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelaria Zarządu pozarządowych działających w Małopolsce Aktualizacja i rozbudowa informacji na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota Małopolski oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Wzajemne informowanie się Konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Departamenty i jednostki organizacyjne o planowanych kierunkach działań Pozarządowych oraz inne spotkania, konferencje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Wydawnictwo dla organizacji pozarządowych Informator wydawany kwartalnie Kancelaria Zarządu Forum osób w samorządach gmin i powiatów Spotkania, wspólne konferencje, szkolenia Kancelaria Zarządu współpracujących z organizacjami pozarządowymi 3

4 CEL STRATEGICZNY III Efektywna realizacja zadań pożytku publicznego. CEL OPERACYJNY 1. Realizacja zadań własnych województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obszar Działania Formy współpracy Koordynacja KULTURA Mecenat Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie Mecenat Województwa Małopolskiego nad zabytkami otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie TURYSTYKA Małopolska gościnna - program wspierania przemysłu czasu wolnego otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie SPORT Upowszechnianie kultury fizycznej otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie Działalność szkoleniowa i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży publicznego i wolontariacie Edukacja dla kultury fizycznej - zadania z zakresu promocji kultury fizycznej otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie EDUKACJA Promocja zdolnej młodzieży: - otwarty konkurs z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej. Departament Edukacji i Kultury - organizacja konkursów - nagrody rzeczowe przekazywane laureatom olimpiad przedmiotowych, - nagradzanie laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów konkursów i turniejów organizowanych przez organizacje pozarządowe - regionalny program stypendialny - otwarty konkurs grantowy EKOLOGIA Edukacja ekologiczna - wspieranie przedsięwzięć poszerzających świadomość konkurs ofert zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony ekologiczną społeczeństwa, promujących ochronę środowiska oraz aktywność regulaminem konkursu Środowiska i Gospodarki Wodnej społeczną w zakresie ekorozwoju ZDROWIE Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Polityki Społecznej - zadania z zakresu edukacji zdrowotnej publicznego i wolontariacie POLITYKA SPOŁECZNA Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych otwarty konkurs ofert zgodnie z:- ustawą o pomocy społecznej Regionalny Ośrodek - ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Polityki Społecznej, - dofinansowywanie zadań zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej Departament Polityki Społecznej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ograniczenie zjawiska społecznego wykluczenia starszych mieszkańców Małopolski otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Promocja rodziny i prorodzinna edukacja społeczna, rozwój profilaktyki otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej społecznej i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności Pełnomocnik Zarządu Województwa Mał. pożytku publicznego i wolontariacie ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 4

5 Obszar Działania Formy współpracy Koordynacja BEZPIECZEŃSTWO Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku Departament Edukacji i Kultury publicznego i wolontariacie RATOWNICTWO Wspieranie działalności jednostek OSP w tym doposażenie w sprzęt otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności Departament Środowiska ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego pożytku publicznego i wolontariacie i Rozwoju Wsi RYNEK PRACY Gminne Centra Informacji Otwarty konkurs ofert zgodnie z regulaminem MinistraGospodarki i Pracy Wojewódzki Urząd Pracy SPOŁECZEŃSTWO Wsparcie tworzenia organizacji parasolowych oraz punktów otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności Kancelaria Zarządu OBYWATELSKIE poradnictwa obywatelskiego pożytku publicznego i wolontariacie CEL OPERACYJNY 2. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe do realizacji zadań pożytku publicznego. Działania Nazwa funduszu Sposób realizacji Koordynacja Włączenie organizacji Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu, w tym m.in: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy pozarządowych w proces szkolenia, stypendia, konsultacje, spotkania informacyjne, konkursy Strukturalnych, Departament Gospodarki aplikacji o środki z funduszy i Infrastruktury, Departament Edukacji strukturalnych i Kultury, Wojewódzki Urząd Pracy Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy konkursy grantowe, szkolenia, spotkania informacyjne Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich konkursy Inicjatywa Interreg Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy szkolenia, porady indywidualne Strukturalnych, Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej CEL STRATEGICZNY IV Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki regionalnej. Działania Formy współpracy Koordynacja Włączenie organizacji pozarządowych konsultacje, konferencje regionalne, warsztaty Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, w przygotowanie Strategii Rozwoju Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego na lata Uczestnictwo organizacji pozarządowych udział w pracach komitetów i rad Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych w regionalnych Komitetach Sterujących oraz inne departamenty i jednostki organizacyjne i Monitorujących oraz Radach 5

6 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie: Dorota Kwiecińska, Agnieszka Siwonia, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie W pełni rozwinięte i demokratyczne społeczeństwo opiera swój dobrobyt i rozwój na trzech filarach: gospodarce wolnorynkowej (sektor biznesu), demokratycznie wybieranej władzy publicznej (sektor państwowy: rząd, samorząd i ich agendy) oraz na tzw. III sektorze - sektorze dobrowolnych instytucji obywatelskich, działających niekomercyjnie, niezależnie - tj. organizacjach pozarządowych. Ostatecznym sensem istnienia organizacji pozarządowych nie jest ani wypracowanie zysków (co jest wyznacznikiem działania podmiotów w sferze biznesu), ani uzupełnienie polityki społeczno-gospodarczej realizowanej przez państwo. Istotne jest to, że organizacje pozarządowe działają przez ludzi i dla ludzi, wprowadzają w ich życie zasadniczą zmianę. Nie tylko przynoszą pomoc, ale także przywracają poczucie wartości i użyteczności. Organizacje obywatelskie wypracowały, na własny użytek, zespół wartości, który wyróżnia je spośród innych form aktywności obywatelskiej. Na ową ideologię składają się przede wszystkim: programy oparte o wartości, nieuczestniczenie członków w zyskach, niezależność wobec aparatu państwa. Choć w swych działaniach organizacje hołdują przede wszystkim wartościom, nie są nastawione na zysk, to gospodarka wolnorynkowa wymaga na nich zachowań, standardów typowych dla przedsiębiorców, powodując, że one również stają się szkołą prowadzenia biznesu 1. Równie ważne jak ideologia, misja, program, staje się sprawne zarządzanie organizacją, umiejętne wypełnianie formularzy, czy efektywne poszukiwanie środków. Dlatego wychodząc naprzeciw wymogom rynku, Państwa oczekiwaniom oraz wykorzystując szanse jakie stwarza przystąpienie Polski do Unii Europejskie oddajemy w Państwa ręce opracowanie poświęcone możliwym źródłom finansowania działalności polskich organizacji pozarządowych. Poszukując możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych w Polsce zasadniczo wyodrębniliśmy źródła krajowe i zagraniczne. W obrębie tego podziału wskazaliśmy krajowe i zagraniczne organizacje, instytucje, urzędy, fundusze, programy i wszelkie inne formy organizacyjno-prawne, z których można sfinansować działalność organizacji obywatelskich. Okres, w którym powstaje niniejsze opracowanie, koniec roku, nie sprzyja naszej pracy. Bowiem zdecydowana większość programów grantowych, konkursów jest już rozstrzygnięta, właśnie rozliczana lub wygaszana. Ale naszym zdaniem, istotniejsze jest wskazanie kierunków poszukiwań, przykładowych organizacji grantodawczych niż podanie dokładnych nazw programów, terminów, wysokości środków, o jakie można było się ubiegać. Opracowanie zawiera dodatkowo bibliografię, użyteczne strony internetowe oraz tzw. otoczenie instytucjonalne - czyli spis instytucji i organizacji, które świadczą usługi informacyjne, szkoleniowe, prawne dla sektora organizacji pozarządowych. Podmioty te mogą pomóc Państwu nie tylko napisać wniosek, ale także udzielą porad np. dotyczących zarządzania organizacją pozarządową, porad prawnych, finansowych. Sądzimy, że niniejsze opracowanie, choć nie wyczerpie zagadnienia, to jednak w istotny sposób przyczyni się do poszerzenia horyzontów poszukiwań środków na działalność Państwa organizacji, a co za tym idzie - do wzmocnienia tkanki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. ŹRÓDŁA KRAJOWE PRYWATNE Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a tel. 0 22/ , fax. 0 22/ PROGRAMY KRAJOWE Program Społeczeństwa Obywatelskiego wspiera przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie roli i skuteczności działań obywatelskich oraz zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym. Przykładowe projekty, które były realizowane w roku 2004: Kuźnia - dotacje na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych; Organizacje mogły ubiegać się o dotacje na rok lub na dwa lata. Wysokość wnioskowanej dotacji nie mogła przekraczać kwoty zł i 20% średniego rocznego budżetu organizacji (jeśli organizacja ubiegała się o dotację na dwa lata - 20% średniego budżetu na każdy rok, jednak w dalszym ciągu nie więcej niż zł). Dotacje przyznawane były w wyniku dwuetapowego konkursu. W pierwszym etapie rozpatrywane były listy intencyjne. Spośród 266 organizacji, które przesłały listy intencyjne, Zarząd Fundacji wybrał 32 organizacje, które zaprosił do złożenia wniosków. Fundacja zaplanowała przyznanie ok. 20 dotacji na łączną kwotę ok. 1,5 mln. zł. Mikrogranty na indywidualny rozwój - dotacje dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych; Z dostępnych w ramach konkursu dotacji mogły skorzystać osoby indywidualne chcące wziąć udział w spotkaniach, konferencjach, specjalistycznych szkoleniach, 1 por. Wejcman Z., Kreatywne wykorzystanie konfliktu-konkurencja jako strategia działania, maszynopis, Warszawa

7 wizytach studyjnych, stażach lub innych formach zdobywania nowych doświadczeń i nawiązywania współpracy z partnerskimi instytucjami. Uzyskane środki można przeznaczyć na sfinansowanie np.: kosztów podróży, w tym zakwaterowania i diet; opłat za udział w szkoleniu lub kursie; opłat konferencyjnych i innych, zależnie od charakteru wybranej formy kształcenia. Nie można natomiast przeznaczyć ich na kursy językowe i indywidualne wyjazdy o charakterze naukowym. Ponadto o dotację nie mogły występować organizacje, które korzystały z grantu instytucjonalnego Fundacji Batorego. Maksymalna wysokość dotacji: 2000 złotych. Własny wkład finansowy nie był konieczny. Okres wykorzystania dotacji wynosił do pół roku od daty podpisania umowy. Program Trzeci Sektor wspiera działania zmierzające do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju sektora pozarządowego i współpracy z sektorem publicznym i prywatnym (program finansowany przez Trust for Civil Society). Program Edukacji Prawnej wspiera inicjatywy edukacyjne i działania zapewniające dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości; Projekty: Poradnictwo - o dotacje mogły ubiegać się organizacje, które zajmują się specjalistycznym poradnictwem prawnym dla grup najsłabszych lub dyskryminowanych społecznie (więźniowie, niepełnosprawni, pacjenci, kobiety). Dotacje przyznawane były także dla Biur Porad Obywatelskich prowadzonych przez organizacje pozarządowe skupione w Związku Biur Porad Obywatelskich. Fundacja wspiera Uniwersyteckie Poradnie Prawne współpracujące z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Obrona praw obywatelskich - do ubiegania się o dotacje zaproszono organizacje, które podejmą się występowania w imieniu i na rzecz obywateli przed organami administracyjnymi lub przed sądem. Chodzi o to, by wykorzystując możliwości stwarzane przez polskie prawo, pomagać osobom nie umiejącym samodzielnie bronić swych praw. Fundacji szczególnie zależy na podejmowaniu i prowadzeniu spraw, które mają istotne znaczenie dla szerszych grup obywateli i mogą doprowadzić do zmiany przepisów prawnych lub praktyki stosowania prawa, tak, by prawa obywatelskie były lepiej i skuteczniej chronione. Wnioski przyjmowane są przez cały rok (decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmowane są w ciągu sześciu tygodni). Program Przeciw Korupcji podejmuje działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i uwrażliwiania opinii publicznej na różne formy i aspekty korupcji. Program Równych Szans wspiera organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z małych miejscowości oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (program finansowany z darowizn firm i osób indywidualnych). Fundacja prowadzi dwa projekty: Lokalne Programy Stypendialne - pomoc merytoryczna i finansowa dla organizacji, które podejmują się tworzenia lokalnych programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej Kolorowa Akademia - dotacje dla organizacji, które prowadzą działania integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Raz w roku Fundacja ogłasza konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z małych miejscowości. Dotacje przyznawane są na programy, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają udział w działaniach kulturalnych i artystycznych, przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem, w którym żyją. Fundacji zależy na projektach będących elementem długofalowych działań terapeutycznych i integracyjnych, opierających się na współpracy ze środowiskiem lokalnym i angażujących wolontariuszy oraz rodziny dzieci niepełnosprawnych. W czerwcu 2004 roku komisja konkursowa przyznała dotacje na realizację 30 projektów. Łączna suma przeznaczona na subwencje wynosiła zł. PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Program Współpracy Międzynarodowej podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany doświadczeń z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacniania roli polskich organizacji na forum międzynarodowym. Program Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej wspiera organizacje pozarządowe na Białorusi i Ukrainie (program finansowany przez Fundację Forda). Partnerstwo Miast i Obywateli Program Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera projekty współpracy podejmowane przez organizacje z polskich i niemieckich miast partnerskich (program finansowany przez Fundację im. Roberta Boscha). Partnerstwo Inicjatyw Społecznych - Program Współpracy Polsko - Niemiecko -Rosyjskiej wspiera trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec, Obwodu Kaliningradzkiego i Polski (program współfinansowany przez Fundację im. Roberta Boscha) Program Wschód-Wschód wspiera międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej (program finansowany przez Open Society Institute). Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom prowadzi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii (program finansowany przez Open Society Institute). PROGRAMY PRZEKAZANE INNYM ORGANIZACJOM WRAZ Z FUNDUSZAMI NA ICH REALIZACJĘ Fundusz dla Kobiet Program wspierania polskich organizacji, inicjatyw i grup kobiecych, współfinansowany przez Fundację Forda, prowadzony przez Fundację Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa (fundusze przyznane na lata ). 7

8 Fundusz ProBonus Program adresowany do organizacji zajmujących się wspieraniem trzeciego sektora, współfinansowany przez Fundacje Forda i Motta, prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (fundusze przyznane na lata ). Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli Program wspierający przygotowanie polskich organizacji do aktywnego udziału w procesie integracji europejskiej, prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (fundusze przyznane na lata ). Kultura w środowiskach lokalnych Program wspierania kultury na wsi i w małych ośrodkach, prowadzony i współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi W ramach programu Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi dwa konkursy: Kultura na prowincji, Kultura bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe. Artyści w akcji. Sztuka dla harmonii społecznej Program wykorzystujący działania artystyczne w pracy z młodzieżą zagrożoną patologiami, współfinansowany przez Europejską Fundację Kultury i Fundację Evensa, prowadzony przez Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Wybrzeżak (http://www.wybrzezak.org) Witryna Czasopism (http://www.witryna.czasopism.pl) Program wspierania czasopism kulturalnych prowadzony przez Fundację Otwarty Kod Kultury (fundusze przyznane na lata ). Historia bliska (http://www.karta.org.pl/historiabliska.asp) Konkurs historyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, prowadzony przez Fundację Ośrodka KARTA (fundusze przyznane na lata ). Starszy brat, starsza siostra (http://www.brat-siostra.org) Program pomocy dzieciom zaniedbanym prowadzony przez Fundację Starszy Brat, Starsza Siostra - Polska (fundusze przyznane na lata ). Pierwszy krok Program pomocy dzieciom romskim w podjęciu nauki w szkołach podstawowych, przekazany Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu (www.mto.org.pl) (fundusze przyznane na lata ) Fundacja dla Polski Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 tel. 022/ , fax 022/ Fundacja dla Polski powstała w 1990 r. z inicjatywy i przy wsparciu Fondation de France, stając się wówczas jedną z największych instytucji grantodawczych w Polsce. Korzystając z tradycji francuskiej demokracji, w dobie jednoczącej się Europy, Fundacja stała się pomostem pomiędzy dorobkiem kulturowym Zachodniej i Wschodniej Europy. Misja: stworzenie warunków dla realizacji projektów z zakresu filantropii, kultury i spraw społecznych przez osoby prywatne, instytucje i przedsiębiorstwa. Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (program Dzieci Ulicy, Program Krzyś, Fundusz Pożyczkowy); stymulowanie indywidualnego rozwoju (Fundusz architektoniczny, Konkurs Igła z Nitką); promocja postaw społecznych (Fundusz im. A. Bączkowskiego, Fundusz im. E.J. Wende) Działania: uruchamianie funduszy powierzonych jako metody zbierania środków finansowych na cele społeczne, wspieranie i promowanie działań filantropijnych; opracowanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne programów; organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służbowych przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli podejmującym działania na rzecz łagodzenia negatywnych społecznych skutków przemian ekonomicznych Programy: Program Dzieci ulicy jest realizowany corocznie, od Celem programu jest poprawa sytuacji dzieci ze środowisk marginalizowanych oraz promocja wysokich standardów pracy z tymi dziećmi i ich rodzinami. W ramach programu mogą się ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi ulicy w ich środowisku, spełniające dodatkowe kryteria (wyszczególnione przy ogłoszeniu konkursu). Projekty mogą dotyczyć: prowadzenia zajęć koniecznych dla poprawy sytuacji życiowej dzieci ulicy; prowadzenia pracy z rodziną podopiecznych, pracy ulicznej, poszerzenia działalności organizacji, szkolenia zespołu przez ekspertów z zakresu pracy z dziećmi ulicy, superwizji zespołu, prowadzenia hostelu kryzysowego. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa, ul. Bellottiego 1 tel. 022/ , fax. 022/ (Bożena Baruch - współpraca z organizacjami) Cel: wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast, oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; fundacja wspiera także rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii Działalność: konkursy grantowe, szkolenia, programy dla młodzieży, małe elektrownie, kredyty dla samorządów Programy: Nasz sposób na biedę na wsi - czyli co można zrobić za zł (minimalna kwota 3 tys. zł) by ograniczyć biedę w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim? Konkurs realizowany we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców; organizowany cyklicznie. Informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota, tel. 022/ lub pod adresem owym: 8

9 Przykładowe projekty: 1. Wypożyczanie rowerów sposobem na zmniejeszenie bezrobocia i ochronę środowiska, Koło Gospodyń Wiejskich w Moroczynie, gmina Hrubieszów. 2. Zielona gęś w krainie białego puchu, Rada Sołecka wsi Rodaki, kwota 3 tys. Kultura Bliska 2004 konkurs organizowany cyklicznie od 2001 r.; istotą projektu jest troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Projekty powinny integrować społeczność danej miejscowości i angażować różne pokolenia. Maksymalna kwota dotacji, o którą można było się ubiegać wynosi zł. Przykładowe projekty realizowane w ramach programu Kultura Bliska 2003: 1. Stowarzyszenie im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu - Renowacja starych maszyn, narzędzi i urzadzeń rolniczych oraz sprzętu gospodarstwa domowego, kwota dofinansowania 6 tys. zł 2. Sołectwo Dobra, gmina - Dębnica Kaszubska - Stodoła pamiątek, kwota dofinansowania 7 tys. zł. 3. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Męczennika i Biskupa, Lutowiska, Ratowanie zabytkowej cerkwi w Smolniku, stanowiącej dziedzictwo kulturowe Bieszczadów, kwota dofinansowania 10 tys. zł. Kultura na prowincji konkurs na projekty realizowane w małych miastach i na wsi. Przykładowe projekty realizowane w ramach programu: 1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło w Jonkowie- Letni Jarmark Sztuki i Rękodzieła Święto Darzenia, kwota dofinansowania 5 tys. zł 2. Starostwo Powiatowe w Krośnie - Śladami Aleksandra Fredry, kwota dofinansowania 4 tys. zł 3. Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich POL-8, kwota dofinansowania 5 tys. zł. Fundacja Wspólna Droga Warszawa ul. Koszykowa 14/1 tel.: (22) , (22) , fax: (22) Cel: niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania osobom i jednostkom, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym oraz upowszechnianie wiedzy o udzielaniu pomocy i korzystaniu z takiej pomocy Działalność: 1. gromadzenie środków materialnych przeznaczanych na udzielanie pomocy osobom potrzebującym i jednostkom działającym w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania, 2. udzielanie pomocy materialnej i intelektualnej osobom i jednostkom wymienionym w pkt. 1, 3. organizowanie i prowadzenie doradztwa i działalności szkoleniowej w zakresie udzielania i korzystania z pomocy w dziedzinach objętych celami Fundacji, oraz kontroli prawidłowości wydatkowania środków przeznaczanych na udzielanie pomocy i pracę jednostek ją udzielających 4. popularyzacja we wszelkich formach nowoczesnych metod organizacji, finansowania i kontroli efektów jednostek, zwłaszcza lokalnych, działających w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania, 5. organizowanie i wspieranie materialne i intelektualne wymiany doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji, Programy: Pokonywanie niepełnosprawności - program skierowany jest do osób niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych Towarzyszenie w chorobie - program skierowany jest do osób ciężko i nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych oraz ich rodzin. (W grupie odbiorców pomocy znajdują się osoby chore na nowotwory, stwardnienie rozsiane, zanik mięśni i inne choroby) Pomoc w kryzysie - program skierowany jest do dzieci i dorosłych, którzy są ofiarami wszelkich sytuacji kryzysowych, między innymi nieszczęśliwych wydarzeń i przemocy domowej. Pomoc otrzymują także osoby zaginione i ich rodziny Kromka chleba - program skierowany jest do dzieci z zaniedbanych rodzin i osób najuboższych Godna starość - program skierowany jest do osób starszych: chorych, ubogich i samotnych, ale także tych, którzy po prostu chcą cieszyć się jesienią życia Samotne macierzyństwo - program skierowany jest do matek samotnie wychowujących dzieci. Przykładowe projekty: W 2004 r. w województwie małopolskim Fundacja przyznała dotacje następującym organizacjom: 1. Centrum Praw Kobiet - Pomoc w kryzysie, Samotne Macierzyństwo, kwota dofinansowania 5 tys. zł; 2. Fundacja Hipoterapii - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Pokonanie niepełnosprawności, kwota 6 tys. zł; 3. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei - Towarzyszenie w chorobie, Godna Starość, kwota dofinansowania 6 tys. zł. 9

10 Fundacja Ekofundusz Warszawa, Bracka 4 tel. 022/ , 022/ , fax. 022/ EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Działalność: dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową w skali europejskiej, a nawet światowej. Zadaniem FKF jest również ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska. Przykładowe projekty FEF zatwierdzone do realizacji w 2003 r.: 1. Wykorzystanie lokalnych źródeł gazu w elektrowni Zielona Góra S.A., dotacja FEF 40 mln zł. 2. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pisz z zastosowaniem drewna jako paliwa, dotacja FEF12,2 mln. zł 3. Słoma jako podstawowe źródło energii dla miast Rzecz, dotacja FEF - 1,45 mln. zł Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Warszawa, ul. Kredytowa 6 lok. 20 tel. 022/ , fax. 022/ Cel: wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja chce pomagać w tworzeniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne, a tym samym przyszłość kraju. Działalność: tworzy programy wyrównujące szanse edukacyjne i podnoszące standardy edukacji, wpierające środowisko edukacji - rodziców i nauczycieli (nowa edukacja poprzez m.in.: program Przyjazne Przedszkole, wspieranie nauczycieli, forum edukacyjne przyjazna szkoła ); tworzy programy wspierające społeczności lokalnych samorządów i organizacje pozarządowe na rzecz dzieci i młodzieży (współpraca lokalna poprzez programy: Równość szans, Godzina równych szans); wspiera młodzieżowy wolontariat (programy: Make a connecition, dobre pomysły, młodzi wolontariusze) Przykładowe programy: 1. Program Równać Szanse Małe Granty Cel Programu - wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do mieszkańców). Dotacje otrzymało 62 organizacje z 13 województw. Przykładowe nagrodzone projekty: 1. Rada Szkoły Gimnazjum Publicznego, Nowia Wieś Królewska, woj. kujawsko-pomorskie - Gimnazjalna inicjatywa młodych przedsiębiorców, kwota dofinansowania zł. 2. Wirtualni Kolumbowie, czyli nie wstydź się nas Einsteinie! - Włodawske Towarzystwo Miłośników Nauk Ścisłych (grupa nieformalna), Włodawa, woj. lubelskie, kwota dofinansowania zł. 3. Akademia biznesu - Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Ropica Polska, Ropica Polska, woj. małopolskie, kwota dofinansowania zł. 2. Make a Connection wspólny program Fundacji i firmy Nokia. Przez pierwsze trzy lata, , program był realizowany w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim i małopolskim. Od maja br. program realizowany jest już w całej Polsce. W maju 2004 roku rozpoczęła się IV - ogólnopolska edycja programu. Inicjatywa skierowana jest do grup młodzieży w wieku od 16 do 22 lat, które będą otrzymywać dotacje na realizację zaproponowanych przez siebie projektów w swym społecznościach lokalnych. Program ten ma pobudzać u jego uczestników ducha przedsiębiorczości, a zarazem pomóc im uzyskać cenne doświadczenia i rozwinąć osobistą inicjatywę oraz umiejętności pracy zespołowej. W tym roku wybranych zostało łącznie 68 grup młodzieżowych, z których każda otrzymała do zł na realizację swoich inicjatyw społecznych. Projekty realizowane przez grupy młodzieży obejmują swym zakresem integrację mniejszości, sport oraz promowanie kultury i historii. Grupy młodych ludzi (np. młodzieżowe rady miast, parlamenty uczniowskie, lokalne stowarzyszenia młodzieżowe) zapraszane są do ubiegania się o dotacje, które następnie muszą być wykorzystane przy realizacji projektów w ich społecznościach lokalnych. Kolejna edycja programu Make a Connection - przyłącz się zostanie ogłoszona w marcu 2005 roku. Program jest zaplanowany do 2006 r. Informacje na stronie: osoba kontaktowa: Maria Zaguła-Hozer. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) Kraków, ul. Czysta 17/4, tel./fax. 012/ , 012/ Ws Wydawnictwa Zielone Brygady i Serwera MOST/eco.pl Kraków, ul. Sławkowska 12 tel./fax. 012/ , 012/ , w.11,

11 Misja: wspieranie działań służących poprawie środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, wszystkie inne zainteresowane osoby Działalność: identyfikacja problemów związanych ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko; poszukiwanie środków na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów; organizacja pracy (przygotowanie projektów, zarządzanie); upowszechnianie najlepszych rozwiązań w skali Małopolski oraz ogólnopolskiej; pomoc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie; wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych; współpraca ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, także uczelniami, przemysłem, który dba o środowisko. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Biuro Zarządu FRDL Warszawa, ul. Hauke Bosaka 11 tel. (022) , fax (022) Misja: szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Wspieranie działania samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych przyczyniając się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Programy: Otwarty Konkurs Małych Dotacji na dofinansowanie partnerskich inicjatyw i projektów ekologicznych w latach Cele konkursu: dofinansowanie partnerskich, ekologicznych inicjatyw i projektów w praktyce przyczyniających się do rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym. Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe działające na szczeblu lokalnym, posiadające osobowość prawną oraz mające w swoich celach statutowych działanie na rzecz ochrony środowiska bądź rozwoju zrównoważonego; grupy nieformalne i koalicje działające na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym występujące za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub jednostek samorządowych (np. urzędy gmin, szkoły, domów kultury). Tematyka konkursu: Praktyczne partnerskie inicjatywy bądź projekty ekologiczne angażujące społeczności w działania partnerskie na rzecz rozwoju zrównoważonego, a w szczególności w zakresie: 1) aktywnej ochrony środowiska 2) aktywnej ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Przedmiotem konkursu nie mogą być: publikacje, konferencji, kampanie tematyczne, badania naukowe, stypendia. Wysokość dotacji: w ramach konkursu można ubiegać się o dotację nie przekraczającą kwoty zł Harmonogram konkursu: Realizacja projektów: w okresie maksymalnie 1 roku. Rozpatrywanie wniosków nastąpi w następujących terminach: III sesja - kwiecień 2005 IV sesja - wrzesień 2005 V sesja - styczeń 2006 Szczegółowe informacje: Anna Woźniak Fundusz Partnerstwa Kraków, ul. Bracka 6/6 tel. 012/ , 012/ Formularze wniosku dostępne na stronie: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pok. 2104, 2105 tel. 022/ , fax. 022/ Cel: upowszechnianie nauki polskiej w kraju i zagranicą oraz upowszechnianie nauki światowej w Polsce. Działania: prowadzenie badań i studiów nad procesami i metodami upowszechniania nauki (działalność wydawnicza, filmową audiowizualną, wykładową, odczytową, organizowanie kursów, programów edukacyjnych, studiów, konkursów); wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji, szkół w zakresie upowszechniania nauki; wspieranie działalności polskich placówek, organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania nauki; pomoc pracownikom nauki i innym osobom w zakresie upowszechniania nauki (udzielanie stypendiów, pomocy finansowej, materialnej, technicznej), pomoc w uzyskaniu stypendiów na studia za granicą. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Warszawa, ul. Traugutta 7/9, tel./fax.: 022/ ; 022/ Misja: wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i nauki, kultury i sztuki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Działalność: udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie obszarów tematycznych, stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji 11

12 tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej fundowanie w imieniu Fundatora corocznej nagrody za wybitne osiągnięcia myśli teoretycznej w dziedzinie ekonomii i finansów udzielanie wsparcia organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego, wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie wyżej wymienionych celów. Programy: Fundacja udziela wsparcia organizacjom pozarządowym na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II.rozwój lokalny: priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym składa się we właściwych terytorialnie oddziałach (nie filiach) banku handlowego w Warszawie SA i oddziałach CITIGOLD. Fundacja TVN Nie jesteś sam Warszawa, ul. Wiertnicza 166 tel. 022/ , fax. 022/ Fundacja Polsat Warszawa, Ostrobramska / , 022/ , fax. 022/ ŹRÓDŁA PUBLICZNE Kancelaria Prezydenta Biuro do Spraw Społecznych - Sekretarz Stanu Barbara Labuda sprawuje nadzór nad problematyką społeczną, kulturą i współpracą z organizacjami pozarządowymi Kancelaria Prezydenta RP Warszawa, ul. Wiejska 10 tel. 022/ Biuro Listów i Opinii Obywatelskich tel. 022/ , fax. 022/ Przykładowe programy realizowane przez Biuro do Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta w 2004 r.: 1. Młodzi obywatele działają - to program przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Umożliwia on młodym ludziom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej. Program inicjuje szkolny wolontariat; 2. Kampania Dzieciństwo bez przemocy - koalicja osób, organizacji i instytucji wspierających działania na rzecz powstrzymywania przemocy wobec dzieci; 3. Program Uczelnie wolne od narkotyków - czwarty etap Akcji - kampanii antynarkotykowej na uczelniach polskich. Wcześniejsze akcje to: Narkotyki: zażywasz, przegrywasz, Narkotyki - nie biorę i Szkoła wolna od narkotyków. Podczas uroczystości studenci ze wszystkich ogólnopolskich i międzyuczelnianych organizacji studenckich podpisali porozumienie o współpracy w zakresie walki z narkomanią na uczelniach oraz ogłosili Akademicką Deklarację Antynarkotykową. Podstawowe cele programu: ograniczenie zjawiska narkomanii na uczelniach, stworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami studenckimi a rektorami w zakresie zwalczania narkomanii na uczelniach; zwiększenie wśród studentów dostępności do informacji i edukacji profilaktycznej oraz do specjalistów z zakresu terapii i leczenia uzależnień. Narodowy Bank Polski NBP - Centrala Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 telefon: (0-22) , fax: (0-22) Cel: przybliżenie społeczeństwu zasad funkcjonowania i roli NBP oraz szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej. NBP dociera do powszechnego odbiorcy poprzez media, szkolenia, publikacje, konkursy itp. Realizuje swoje programy edukacyjne we współpracy z innymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 12

13 Działania: od 2002 r. NBP ogłasza konkursy grantowe w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych oraz mediów. Tematy konkursu z 2004 r. aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość; edukacja ekonomiczna w polskiej szkole; polska gospodarka w unii europejskiej. Projekty obejmowały m.in. organizację szkoleń, konkursów, konferencji, organizację imprez plenerowych, wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekonomicznej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: ,00 zł. Szczegółowych informacji na temat konkursów grantowych udziela: Sekretariat Obsługi Konkursów Grantowych NBP w siedzibie Indygo Sp. z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 200, pok. 528, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00; tel. 022/ , , fax 022/ , Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa. al. Szucha 25 tel: (04822) , tel: (04822) Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów MENiS przyznaje dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Działania związane z przyznawaniem dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów koordynuje Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Minister Edukacji Narodowej i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: wspieranie kształcenia osób polskiego pochodzenia studiujących w roku akademickim 2004/05 w krajach stałego zamieszkania - Białorusi, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Słowacji, Słowenii, Ukrainie, Węgrzech. Celem zadania jest, zgodnie z zapisami Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, wspieranie materialne w trakcie studiów odbywanych w miejscach stałego zamieszkania osób polskiego pochodzenia/narodowości polskiej będących obywatelami ww. państw. Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości: zł - w 2005 r. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873) posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie lub przygotowanie, dające gwarancję pomyślnej realizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, tel. 022/ Biuro ds. młodzieży W 2004 r. MENiS zlecił 14 zadań państwowych w obszarze: oświaty, edukacji, wychowania i szkolnictwa wyższego - jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Bliższe informacje na temat trybu zlecania zadań, procedur i obowiązujących formularzy wniosków, warunków otrzymania dotacji można uzyskać w Biurze ds. Młodzieży (tel. 022/ bądź 022/ wew. 739) oraz na stronie internetowej MENiS: (podstrona Ogłoszenia ). Edukacja poprzez Sport Celem Programu Europejski Rok poprzez Sport jest zwiększanie świadomości organizacji edukacyjnych i sportowych co do potrzeby współpracy na rzecz rozwoju edukacji poprzez sport i jej europejskiego wymiaru, wykorzystanie wartości jakie niesie ze sobą sport w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji edukacyjnych oraz promowanie edukacyjnych walorów wymiany młodzieży szkolnej poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych w ramach działalności szkół. Informacje na temat funduszy strukturalnych dla sektora edukacji w Polsce znajdują się na stornie: Ministerstwo Kultury Warszawa, Krakowskie Przedmieście15/17 MK przyznaje dotacje celowe z zakresu kultury jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom. Szczegółowe informacje o dotacjach na rok 2005, drukach formularzy oraz terminach, w jakich należy składać wnioski zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Kultury po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON - oddział w Krakowie Kraków, 29 Listopada 130 tel. 012/ , 012/ , fax. 012/ Instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, dofinansowuje zadania wynikające z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych. W realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich PFRON pełni rolę instytucji wdrażającej dla Działania 1.4 pt. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 13

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a tel. 022/ , 022/ , fax. 022/ mail: Cel: finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Działalność NF: finansowanie ochrony środowiska, uruchamianie środków innych inwestorów, stymulowanie nowych inwestycji, wspomaganie tworzenia miejsc pracy, dbanie o rozwój zrównoważony. Dystrybucja środków finansowych odbywa się w ramach następujących dziedzin: ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, geologia i górnictwo, edukacja ekologiczna, państwowy monitoring środowiska, programy międzydziedzinowe, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ekspertyzy i prace badawcze. Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe Narodowego Funduszu mogą być także organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), posiadające status prawny umożliwiający zawarcie umowy cywilno-prawnej. W Narodowym Funduszu są stosowane trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, finansowanie dotacyjne, finansowanie kapitałowe. INNE ŹRÓDŁA KRAJOWE Fundusz Mikro Warszawa, ul. Żurawia 22 tel. 022/ , fax. 022/ oddział w Krakowie: Kraków, ul. Królewska 2 tel. 012/ , fax. 012/ Cel: wspieranie mikroprzedsiębiorczości w Polsce Działalność: Fundusz udostępnia swój kapitał w formie pożyczek właścicielom najmniejszych firm, których skala działalności i zapotrzebowanie na środki finansowe są zbyt małe, żeby banki uznały ich za wiarygodnych klientów. Fundusz udziela pożyczek od 1 tys. do 30 tys. zł. Fundusz oferuje współpracę: właścicielom najmniejszych, działających w Polsce, przedsiębiorstw (małych sklepów, warsztatów usługowych i produkcyjnych) osobom, które zamierzają dopiero rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek (mają pomysł i potrzebują dofinansowania żeby firma wystartowała) stowarzyszeniom powołanym w celu realizacji inwestycji mogących ułatwić życie lokalnym społecznościom (np. budowa parkingów, drogi, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hal targowych, zakup autobusu do przewożenia dzieci do szkoły itp.) właścicielom gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w lokalnych Stowarzyszeniach Agroturystyki. Dotychczas fundusz udzielił ponad pożyczek, na kwotę zł. Fundusz gwarantuje: niezmienność warunków umowy w trakcie jej trwania, a dla stałych klientów obniżenie stóp procentowych przy kolejnych pożyczkach (stale oprocentowanie; pożyczka spłacana jest w równych ratach miesięcznych, zawierających kapitał i odsetki) ograniczenie formalności do niezbędnego minimum dostosowanie kwoty pożyczki i długości okresu spłaty do celu wydatku i/lub możliwości każdej z firm. Wszystkie operacje finansowe pomiędzy Funduszem a firmą odbywają się za pośrednictwem banku. Inicjatywa Mikro Kraków, al. Z. Krasińskiego11a, pok. 404 tel. 012/ , tel./fax. 012/ (oddziały terenowe w Katowicach i Bielsku-Białej) Inicjatywa jest programem pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw działającym na podobnych zasadach jak Fundusz MIKRO. Celem programu jest stworzenie dostępu do środków finansowych dla firm, które nie spełniają kryteriów stosowanych przy udzielaniu kredytów przez banki. Maksymalna kwota pożyczek, które udziela się na okres 3 mies. do 3 lat to zł. Inicjatywa Mikro udzieliła 1840 pożyczek na łączną kwotę ponad 16 mln. 1 % podatku na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 1% - mechanizm odliczenia od podatku należnego, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mechanizm 1% jest nowym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowej. Warunkiem podstawowym skorzystania z dobrodziejstwa odpisu 1% jest posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). To nowe rozwiązanie działa w Polsce na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od 1 stycznia 2004 r. 14

15 O uzyskanie statusu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub podmioty działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania. Status uzyskuje się na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, po spełnieniu dodatkowym warunków określonych w Ustawie. Lista organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: pod hasłem Krajowy Rejestr Sądowy, albo bezpośrednio pod adresem: dodatkowym warunków określonych w Ustawie. Pieniądze przekazane w ramach 1% są dodatkowym wpływem do budżetu organizacji, a ponadto są atrakcyjne również z tego powodu, że dysponent (podatnik) nie wskazuje sposobu ich wykorzystania, organizacja musi je po prostu przeznaczyć na realizację celów, ale to ona sama podejmuje decyzję, które cele i jakie działania będą z tych środków finansowane. W okresie od 1.I-30.IV 2004 r. osoby fizyczne, rozliczające swoje podatki, w Polsce przekazały na rzecz organizacji pożytku publicznego następujące wysokości wpłat: Caritas Polska zł, ZHP ,78 zł, Fundacja im. Stefana Batorego (program Równe Szanse ) zł. ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE PROGRAMY BILATERALNE to dwustronne umowy, które podpisuje Polska z innymi państwami, dotyczące współpracy w ściśle określonych dziedzinach, np. ochrona środowiska, wspieranie przemian gospodarczych w Polsce lub rozwijanie współpracy handlowej na wielu płaszczyznach. Niektóre programy bilateralne opisano poniżej w układzie wg krajów partnerskich. FRANCJA Francja-Polska dla Europy Warszawa, ul. Narbutta 27 tel. 022/ , fax. 022/ SZWAJCARIA Polsko Szwajcarska Komisja Środków Złotowych Sekretariat: Warszawa, al. Ujazdowskie 9 tel. 022/ ,, fax. 022/ Zespół Techniczny Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych Fundusz Współpracy Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 tel. 022/ , tel./fax. 022/ Działania: komisja udziela pomocy finansowej organom samorządowym, przedsiębiorstwom i innym stowarzyszeniom w postaci subwencji na projekty obejmujące inwestycje i inne przedsięwzięcia w następujących sektorach: przedsięwzięcia innowacyjne w małych i średnich firmach; ochrona środowiska; ochrona zdrowia i pomoc społeczna; odnawialne źródła energii oraz technologie czystego spalania węgl; kultura. Wysokość dofinansowania może wynosić 50% kosztów projektu. Pomoc projektu może być skierowana do trzech województw: podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Wnioski o dofinansowanie projektów są przyjmowane przez Zespół Techniczny Komisji. USA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) Kontakt: Przedstawicielstwo Fundacji Wolności w Polsce Warszawa, ul. Dobra 72 tel.(22) , fax (22) pafw.pl Cel: działa na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce (a także w miarę możliwości, w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej). Programy: inicjatywy edukacyjne (m.in. stypendia pomostowe, szkolenia dla menedżerów służby zdrowia), projekty nakierowane na rozwój społeczności lokalnych (np. Działaj Lokalnie to program PAFW realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od roku Program oferuje wsparcie finansowe oraz pomoc doradczą w ramach konkursu na dotacje w takich dziedzinach jak: edukacja, sprawy społeczne, kultura, rozwój lokalny. Projekty mogą być realizowane w okresie od stycznia do czerwca 2005 r. Informacje nt. terminów składania wniosków oraz formularze wniosków można uzyskać w Akademii Rozwoju Filantropii ul. Marszałkowska 6/6, Warszawa. Informacji udzielają Panie: I. Olchowicz, M. Frątczak tel. 022/ ). 15

16 upowszechnianie polskich doświadczeń związanych z transformacją (np. Przemiany w regionie - RITA (Region in Transition) jest programem PAFW, administrowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (ul. Nowolipie 9/11, Warszawa, tel. 022/ , fax. 022/ , programy międzynarodowe koordynuje Krzysztof Stanowski). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach byłego bloku wschodniego przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Program realizowany jest poprzez: wspieranie finansowe projektów polskich organizacji pozarządowych (konkursy grantowe: Inicjatywy Lokalne, Najlepsze polskie doświadczenia, Study Tours to Poland); pomoc w nawiązywaniu partnerskiej współpracy między organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i samorządem terytorialnym z Polski i z zagranicy, przede wszystkim z krajów sąsiednich; dostarczanie wiarygodnych informacji o działaniach polskich NGOs ów (organizacji pozarządowych) w krajach postkomunistycznych oraz informowanie polskich organizacji o potencjalnych partnerach na Wschodzie. Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO) Kontakt: Fundusz PAFPIO tel/fax: 022/ Udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, co pozwala im na zachowanie płynności finansowej. Przeważnie są to pożyczki pomostowe związane z opóźnieniem przyznanej dotacji lub z refinansowaniem wcześniej poniesionych kosztów. W takich sytuacjach zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany kontrakt. Mogą to być także pożyczki obrotowe, których potrzeba wynika z realnego biznesplanu. Kwota pożyczki mieści się w przedziale: tys. zł, czas trwania - do półtora roku. Trójstronna Inicjatywa Przekazania Know-How dla Ukrainy (PAUCI) Kontakt: Biuro PAUCI w Warszawie, Adam Sauer, Krzysztof Filcek Warszawa, ul. Solec 48, p. III, Polska tel: (+48 22) PAUCI jest programem grantodawczym utworzonym jako trójstronna inicjatywa międzyrządowa Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych z intencją umocnienia partnerstwa Polski i Ukrainy oraz wykorzystania polskich doświadczeń zdobytych w trakcie udanej transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. Celem PAUCI jest rozwijanie związków pomiędzy obydwoma krajami drogą wspólnie realizowanych programów. PAUCI przyznaje dotacje na projekty w ramach pięciu obszarów: polityka makroekonomiczna rozwój małej przedsiębiorczości reforma samorządowa integracja europejska informowanie o HIV/AIDS PAUCI rozpatruje przede wszystkim wnioski składane przez organizacje pozarządowe lub im podobne (z wyjątkiem partii politycznych) nie nastawione na osiągnięcie zysku, jak i wnioski od instytucji edukacyjnych. Może także wspierać inicjatywy prywatnych organizacji dochodowych (np. mediów, centrów rozwoju przedsiębiorczości, firm konsultingowych itp.) pod warunkiem, że projekt ma charakter niedochodowy. Warunkiem niezbędnym jest wspólne złożenie wniosku przez partnerów z Polski i Ukrainy. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50,000 USD, w uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa, ale wówczas jej uzyskanie wiąże się z kilkustopniową akceptacją. Dotychczas PAUCI przekazało 166 dotacji w celu sfinansowania współpracy blisko 400 instytucji z Polski i Ukrainy. Wnioskodawcom zaleca się składanie 2-3 stronicowego listu intencyjnego określającego cele projektu, tak by personel PAUCI mógł na tej podstawie określić, czy projekt mieści się w obszarach zainteresowania oraz w bieżących priorytetach PAUCI. Listy intencyjne i/lub projekty należy przesyłać pocztą, faksem, em lub przez kuriera. Jeśli to możliwe, zalecane jest składanie listów intencyjnych i/lub projektów na dyskietkach komputerowych lub w postaci załączników do listów przesyłanych pocztą elektroniczną (w formacie *.rtf lub MS Word 6.0 i wyżej). Nie istnieją jakiekolwiek formularze wnioskowe. Propozycje mogą być sporządzone w języku ukraińskim, polskim, angielskim lub rosyjskim. Wnioskodawca musi przekazać projekt w dwóch egzemplarzach. Należy je przesyłać do biura w Kijowie lub Warszawie. Przyjmuje się jednakże, iż polskie organizacje będą przesyłać korespondencję do biura w Warszawie (kontakt powyżej), zaś organizacje ukraińskie i inne do biura w Kijowie lub pocztą: vul. B. Khmelnytskoho 68, kv. 68, Kijów 01030, Ukraina). WIELKA BRYTANIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Program brytyjsko-polskiej współpracy trójstronnej z Ukrainą, Białorusią i Kaliningradem Kontakt: Aleksandra Hłasko, Amabasada Brytyjska Warszawa, al. Róż 1 tel: (22) , fax: (22) Wspieranie demokracji i wolnego rynku na Ukrainie i Białorusi jest głównym celem Programu Współpracy Trójstronnej, który został zainaugurowany przez ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Polski w 2000 roku. Zwalczanie przemytu samochodów, zapobieganie handlu kobietami, propagowanie idei sa- 16

17 morządności oraz wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw to problematyka tylko niektórych projektów prowadzonych w ramach programu. Jego zadaniem jest również wzmacnianie współpracy regionalnej pomiędzy Polską a sąsiadującymi terenami Białorusi, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki) poprzez wykorzystanie i przekazanie polskiego doświadczenia w budowaniu lokalnej demokracji w strategicznie ważnych, ale problematycznych zagadnieniach. Przykłady projektów realizowanych we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami z Polski, Białorusi i Ukrainy: Staż niezależnych dziennikarzy białoruskich w mediach polskich - projekt realizowany przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś z Białegostoku; Polscy politycy i dziennikarze w przeddzień integracji z Unią Europejską - staż dziennikarzy ukraińskich w Polsce: Warszawa - Wrocław - projekt realizowany przy współpracyz fundacją Unia & Polska i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich; Szkoła społeczna samorządu lokalnego - przez edukację do władzy realnej. Grodzieński biuletyn samorządowy - projekt realizowany przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś z Białegostoku; W ramach programu rząd brytyjski sfinansował projekty o łącznej wartości ok. 600,000 GBP (= 4,200,000 zł) Program Współpracy Bilateralnej Kontakt: Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej tel. (22) , fax (22) Ambasada Brytyjska, Warszawa, al. Róż 1, tel. (22) Po zakończeniu działalności Funduszu Know-How w roku 2003, rząd brytyjski kontynuuje współpracę bilateralną w ramach Global Opportunities Fund w następujących głównych obszarach: przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc techniczna dla UKIE i wspieranie mniejszości romskiej. Głównym założeniem programu jest przekazanie doświadczeń brytyjskich ekspertów w ww. dziedzinach. W ramach programu rząd brytyjski sfinansował projekty o łącznej wartości ok. 400,000 GBP (=2,800,000 zł). Projekt Romski - Wspólny Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Kontakt: Renata Modzelewska, Andrzej Czajkowski Biuro: MSWiA Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 tel/fax: Z dniem 4 maja 2004 rozpoczęło działalność Biuro Doradcze funkcjonujące w ramach Wspólnego Programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasady Brytyjskiej. Głównym celem programu jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej społeczności romskiej w Polsce. W ramach swych zadań Biuro zbiera informacje o funduszach międzynarodowych oraz o możliwościach ich wykorzystania na rzecz poprawy sytuacji mniejszości romskiej. Celem Biura jest również udzielanie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym, w tym romskim, w przygotowywaniu projektów pomocowych dla Romów. Realizacja tych projektów pośrednio będzie również służyć poprawie sytuacji całej społeczności lokalnej i wpływać na aktywizację mieszkańców danego regionu. Biuro pomocne będzie także przy wskazywaniu dobrych praktyk - projektów, które dobrze funkcjonowały w innych krajach i które mogłyby zostać zrealizowane w Polsce. Dodatkowo Biuro pośredniczy w wymianie doświadczeń na temat mniejszości narodowych/romów pomiędzy Polską i Wielka Brytanią poprzez wymianę ekspertów, organizowanie seminariów itp. British Executive Service Overseas (BESO) Kontakt: Jest to brytyjska niedochodowa organizacja pozarządowa, o charakterze dobroczynnym, utworzona w roku 1972 w celu niesienia pomocy krajom rozwijającym się. Od roku 1990, gdy pomocą BESO objęto także kraje przechodzące przemiany ustrojowe i gospodarcze, w tym Polskę przeprowadzono blisko 350 misji brytyjskich wolontariuszy. Po przystąpieniu Polski do UE działalność BESO ogranicza się głównie do nieodpłatnej pomocy humanitarnej (poradnictwo obywatelskie, rehabilitacja niepełnosprawnych), tym nie mniej w niektórych przypadkach: średnich i małych przedsiębiorstw, samorządów, fundacji i stowarzyszeń, konsultacje lub szkolenia są nadal prowadzone, jednak wymagają zwrotu części kosztów własnych BESO, takich jak np. koszty przelotu i ubezpieczenia eksperta oraz - tak jak poprzednio zapewnienia mu zakwaterowania i utrzymania podczas trwania misji.w związku z możliwym zakończeniem bezpośredniej działalności w Polsce, BESO zainicjowało powołanie analogiczne go polskiego korpusu wolontariackiego, który w końcu 2003 rozpoczął działalność jako Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów. To współdziałanie obejmować ma współpracę z prywatnymi, państwowymi i samorządowymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami - których nie stać na angażowanie płatnych specjalistów - a obejmować będzie także partnerstwo przy ubieganiu się o fundusze europejskie i pomoc programów międzynarodowych, a tak realizacji wynikających z tego projektów. JAPONIA Współpraca bilateralna z Japonią prowadzona jest na podstawie uprawnień przekazanych do Biura Koordynacji i Kształcenia Kadr (BKKK) Fundacji Fundusz Współpracy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKiE). Obszar współpracy obejmuje edukację i szkolenia w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Partnerami w ramach tej współpracy są Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej (Japan International Cooperation Agency - JICA) i ściśle z nią związana organizacja japońskich wolontariuszy (Japan Overseas Cooperation Volunteers - JOCV). Przy obsłudze programu pomocy rządu japońskiego BKKK ściśle współ- 17

18 pracuje z Ambasadą Japonii w Polsce i Biurem JICA/JOCV w Warszawie działając z upoważnienia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). W ramach oferty edukacyjnej JICA od początku 1990 roku ponad 760 specjalistów z Polski wyjechało do Japonii na szkolenia w takich dziedzinach jak: zarządzanie, produktywność, zarządzanie jakością, ochrona środowiska, agrobiznes, telekomunikacja, medycyna i wiele innych. Grupa byłych uczestników szkoleń w Japonii utworzyła w 1992 roku. Stowarzyszenie Absolwentów JICA w Polsce. Stowarzyszenie promuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w Japonii. BKKK pośredniczy w rekrutacji kandydatów na szkolenia JICA - dokonuje naboru i zatwierdza kandydatów na szkolenia w Japonii oraz zatwierdza przyjazdy młodych japońskich ekspertów-wolontariuszy przysyłanych do Polski przez JOCV po uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez krajowe instytucje i organizacje (lista szkoleń i liczba uczestników jest corocznie ustalana). Są to najczęściej nauczyciele języka japońskiego, specjaliści sportów i walk Dalekiego Wschodu, rehabilitanci i inni. Organizacja Japońskich Młodych Ekspertów ds. Współpracy z Zagranicą (Japan Overseas Cooperation Volunteers - JOCV) Kontakt: JOCV/JICA Poland Office Warszawa, al. Jana Pawła II nr 18 tel.: (0 22) , , fax: (0 22) Jej celem jest niesienie oficjalnej pomocy technicznej poza granicami Japonii. Do biura JOCV w Japonii zgłaszają się młodzi Japończycy reprezentujący różne zawody, którzy pragną przez dwa lata brać udział jako ochotnicy w licznych programach pomocy innym krajom, głównie rozwijającym się. JOCV realizuje w Polsce program pomocy w następujących dziedzinach: nauczanie języka japońskiego, sport i walki Wschodu, kultura, ochrona środowiska, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, nauki techniczne. Wolontariusze JOCV, specjaliści rehabilitanci i terapeuci pracują w kilku miejscach na terenie całego kraju, np.: w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu k. Łodzi, Specjalnmym Ośrodeku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu, Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim i Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. Nabór kandydatów na wyjazd za granicę w ramach JOCV odbywa się w Japonii dwa razy do roku. Okres delegowania młodych ekspertów japońskich trwa dwa lata z możliwością przedłużenia pobytu w uzasadnionych sytuacjach. Counterpart Funds Rządu Japonii Kontakt: Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej (UKIE) Al. Ujazdowskie 9, Warszawa Barbara Mrówka tel. 022/ , fax 022/ Środki z tzw. Counterpart Funds Rządu Japonii mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne związane przede wszystkim z procesami restrukturyzacji i modernizacji polskiej gospodarki, na projekty związane z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą itd. Wnioski projektowe powinny zawierać m.in. informacje o celach i zadaniach projektu, uzasadnienie jego realizacji z funduszy japońskich, harmonogram działań oraz informacje o wnioskodawcy. Decyzje o sfinansowaniu projektu podejmowane są wspólnie przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej oraz Rząd Japonii. Proces decyzyjny jest długotrwały (od momentu złożenia projektu do czasu podjęcia ostatecznej decyzji mija co najmniej kilka miesięcy). Wkład własny instytucji aplikującej nie jest określony, jednak wniosek powinien uwzględnić wkład własny według możliwości oraz uznania beneficjentów. NORWEGIA Norweski Mechanizm Finansowy Kontakt: Ambasada Królestwa Norwegii Warszawa, ul. F. Chopina 2A tel , fax: , Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 tel , , fax: , (zakładka: Mechanizmy Finansowe), W latach Polska otrzyma w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pomoc finansową w wysokości 533,5 mln euro. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się instytucje publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, które złożą projekty w ramach poszczególnych priorytetów. Proces zbierania projektów rozpocznie się po podpisaniu przez Polskę oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein porozumień (MoU) wdrażania obu mechanizmów. Pierwsze porozumienie dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostało podpisane 14 października 2004 roku. Wkład krajów EFTA musi być uzupełniony wkładem krajowym, który może się wahać od 15 proc. w przypadku projektów zgłaszanych przez sektor publiczny do 40 proc. w przypadku projektów zgłaszanych przez sektor prywatny. Proces zbierania projektów przez instytucje pośredniczące rozpocznie się po podpisaniu MoU obu mechanizmów finansowych. Realizacja pierwszych projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego może rozpocząć się już na początku 2005 roku. O pomoc finansową będą mogły ubiegać się wszystkie instytucje publiczne i prywatne, jak również organizacje pozarządowe stanowiące osoby prawne i działające w interesie społecznym - np. władze krajowe, regionalne lub lokalne, instytucje naukowe i badawcze, instytucje środowiskowe, organizacje społeczne i organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego, działające w ramach poszczególnych priorytetów. 18

19 Ministerstwo Gospodarki i Pracy będzie pełniło funkcję Narodowego Punktu Kontaktowego i będzie odpowiadało za przekazywanie otrzymanych z instytucji pośredniczących projektów do Biura Mechanizmu Finansowego w Brukseli. Ostateczną decyzję o wyborze projektów do współfinansowania podejmuje, po konsultacjach z Komisją Europejską, dla Mechanizmu Finansowego EOG - Komitet Mechanizmu Finansowego w Brukseli, natomiast dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przewiduje się, że proces weryfikacji wniosków aplikacyjnych przez odpowiednie instytucje krajów EFTA oraz Komisję Europejską będzie trwał 2 3 miesiące. Wykaz priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wraz z instytucjami odpowiedzialnymi za ich przygotowanie Nazwa priorytetu Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i zarządzanie. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Badania naukowe. Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa. Ochrona środowiska, z naciskiem m.in. na umacnianie administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów oraz inwestycje w infrastrukturę i technologię, z pierwszeństwem dla gospodarki odpadami miejskimi. Polityka regionalna i działania transgraniczne. Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire. Instytucja przygotowująca priorytet /Instytucja pośrednicząca Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Kultury Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Przy wdrażaniu projektów współfinansowanych przez środki pochodzące z obu mechanizmów musi być przestrzegane prawodawstwo EOG. Szczególną rolę odgrywają tu zasady dotyczące zamówień publicznych, pomocy państwowej i konkurencyjności. Aby kwalifikować się do pomocy finansowej, wnioskodawca musi zapewnić współfinansowanie całkowitych kosztów ze źródeł krajowych (15% w przypadku projektów z sektora publicznego i 40% w przypadku projektów z sektora prywatnego). Jak należy ubiegać się o środki? Wszystkie propozycje projektów należy kierować do odpowiedniej komórki polskiego rządu (zależnie od obszaru priorytetowego), która dokona wstępnej oceny wniosku pod kątem wymogów formalnych. Następnie projekty zostaną przekazane do Narodowego Punktu Kontaktowego, tzn. Ministerstwa Gospodarki i Pracy, gdzie zbierane są wszystkie wnioski, a następnie wysyłane do Biura Mechanizmu Finansowego (BMF). BMF dokonuje oceny i rekomendacji projektów, a następnie przekazuje je do Komitetu Mechanizmu Finansowego (KMF) lub norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam zapadają końcowe decyzje odnośnie przyznania środków na współfinansowanie wybranych projektów. Propozycje projektów są również sprawdzane przez Komisję Europejską w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi lub planowanymi programami Unii Europejskiej. Propozycje projektów muszą być zgodne zarówno z priorytetami krajowymi, jak i z wymogami formalnymi. Formy pomocy w ramach projektów Projekty indywidualne - zazwyczaj o wartości nie mniejszej niż euro. Programy (grupy projektów) - Równorzędne grupy oddzielnych projektów skierowane na osiągnięcie wspólnych przestrzennie/obszarowo/tematycznie celów. Pakiet grantów - Fundusz stworzony w ściśle określonym celu skierowany do osób prywatnych, organizacji lub instytucji. W jego skład wchodzi pomoc dla organizacji pozarządowych, współpraca techniczna i stypendia. Seed money - System służący ułatwieniu przygotowania projektu oraz wspieraniu nawiązywania współpracy z nowymi partnerami, mającej na celu tworzenie i wprowadzanie w życie nowych projektów. Po otrzymaniu akceptacji projektu podpisywana jest Umowa finansowa. Formularze, zasady i przepisy oraz wytyczne odnośnie procedury można uzyskać w BMF (http://www.eeagrants.org) w Brukseli lub Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Warszawie (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl) Więcej informacji znajduje się pod adresem: oraz (zakładka: Mechanizmy Finansowe) HOLANDIA Program Małych Projektów Ambasady Królestwa Holandii Matra/KAP Kontakt: Royal Netherlands Embassy Attn. Matra/KAP Warszawa, ul. Kawalerii 10, Katarzyna Kolman, tel. (22) , 19

20 Matra jest programem holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, promującym przemiany społeczne w Środkowej i Wschodniej Europie. Wspiera inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju otwartego, pluralistycznego i demokratycznego społeczeństwa. Program Matra/KAP jest jego częścią. Aby projekt uzyskał dotację musi promować tworzenie pluralistycznego, demokratycznego społeczeństwa i mieć swój udział w umacnianiu zróżnicowanego społeczeństwa obywatelskiego. Matra/KAP jest programem odpowiadającym na konkretne zapotrzebowanie i tym samym wspiera inicjatywy konkretnych grup docelowych. Do projektów spełniających wymagania programu należą inicjatywy, które m.in.: rozwijają umiejętności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu funduszy, organizowaniu różnych wydarzeń; powiększają swoje bazy wparcia i polepszają stosunki organizacji z rządem; wzmacniają działania państwa prawa; organizują seminaria na temat praw człowieka, mniejszości kulturowych, środowiska, uczestnictwa obywateli w samorządzie lokalnym. Wymagania: Aplikacje muszą odpowiadać celom programu Matra; Czas trwania projektu nie może przekraczać 12 miesięcy; Aplikacja musi się odnosić do jednego lub więcej działań Matry (prawo/legislacja, administracja publiczna/porządekpubliczny/policja, informacja/media, prawa człowieka/mniejszości, środowisko/organizacje pozarządowe, władze środowiskowe, praca i polityka społeczna, kultura, opieka społeczna, zdrowie, mieszkalnictwo i edukacja); Projekt powinien być lokalną inicjatywą; Grupa docelowa powinna być jasno zdefiniowana i zaangażowana we wszystkie stadia projektu i ponieść część kosztów realizacji projektu (finansowe lub materialne). Organizacja może otrzymać grant raz na trzy lata. Maksymalna wysokość dotacji wynosi euro. Ambasada finansuje do 50 proc. całkowitych kosztów projektu. Polskie organizacje, które są zainteresowane otrzymaniem grantu Matra/KAP mogą zgłosić się do Ambasady Holenderskiej w Warszawie. Nie ma terminów składania aplikacji ani formularzy zgłoszeniowych. Więcej informacji: Holenderska Fundacja Współpracy dla Europy Środkowej i Wschodniej (CNF) Kontakt: Foundation for Children s Welfare Stamps (SKN) NL-2316 ZL Leiden, Schipholweg 73 / 75 tel.: , fax: Fundacja CNF powstała w 1991 r. jako inicjatywa współpracy czterech prywatnych organizacji dobroczynnych prowadzących zbiórkę pieniędzy na terenie Holandii: Holenderskiej Fundacji Znaczków na rzecz Dobra Dzieci (SKN), Fundacji Królowej Juliany, Fundacji Katholieke Noden i Fundacji Het R.C. Maagdenhuis. Fundacja CNF wspiera procesy transformacji społecznej w krajach postkomunistycznych Europy Środkowej zachęcając obywateli do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i ulepszania sytuacji społecznej grup defaworyzowanych poprzez umacnianie systemu opieki społecznej, służby zdrowia i edukacji. CNF prowadzi i koordynuje swą działalność wspierającą i doradczą w następujących dziewięciu krajach: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii. CNF wspiera projekty zachęcające do tworzenia inicjatyw prywatnych na najniższym szczeblu - organizacji pozarządowych. W tym celu podmioty prawne (wyłącznie zarejestrowane NGO) z krajów Europy Wschodniej mogą aplikować o pełne lub częściowe wsparcie finansowe. Podmiot aplikujący powinien być administrowany przez podmiot prawny taki jak fundacja, stowarzyszenie, federację, związek lub parafię. Wsparcie na projekty będzie udzielane w następujących kategoriach: młodzież; ludzie starsi; mniejszości; niepełnosprawni; bezrobotni; budowanie wspólnoty; osoby uzależnione; pacjenci i zdrowie publiczne; edukacja i rozwój regionalny. Projekty muszą mieć: solidne wsparcie społeczne; otwartą strukturę i - o ile to możliwe - innowacyjny charakter; muszą promować pracę wolontariuszy; muszą być nakierowane na poszerzanie zakresu wiedzy i muszą wykazać współfinansowanie. Wsparcie udziela się na udział w pokryciu kosztów inwestycyjnych dotyczących prac budowlanych lub rekonstrukcyjnych i odpowiedniego sprzętu oraz wydatków na szkolenie. Nie można uzyskać wsparcia na pokrycie wydatków operacyjnych, możliwe są jednak przypadki wyjątkowe, w których przyznaje się jednorazowe wsparcie na wydatki na początku działalności, pod warunkiem, że zapewni się gwarancję kontynuacji finansowania z innych źródeł. CNF udziela wyłącznie jednorazowych grantów. Formularze aplikacyjne oraz informacje o terminach ich składania można otrzymać od koordynatorów projektów w każdym kraju uczestniczącym, tj. Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii. W przypadku Rumunii i Polski aplikacje należy składać do Fundacji Znaczków na rzecz Dobra Dzieci (SKN) w Holandii. Nie określono stałej kwoty grantu, każda aplikacja będzie oceniana na podstawie jej budżetu. Wiecej informacji: Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe ONZ PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU (UNDP) Kontakt: Program Narodów Zjednoczonych ds.. Rozwoju UNDP Warszawa 12, Skrytka Pocztowa 1 tel. (22) , fax (22) , Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej (UKIE) Warszawa, al. Ujazdowskie 9, tel. (22) , fax (22) Barbara Mrówka, 20

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku.

DOTACJE 2009. www.zarzadzaniedotacja.pl. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Wykaz instytucji i programów finansujących działalność organizacji pozarządowych w 2009 roku. Autor: Robert Barański www.zarzadzaniedotacja.pl Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszalkowska 6/6

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Europejskie sektorowe rady umiejętności" w ramach Programu na rzecz innowacji i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014-2020 3 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza

1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Dotacje na inicjatywy lokalne. 2. Europa dla Obywateli 2007 2013 Instytut Adama Mickiewicza 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa tel.: +48 (22) 622 01 22 fax: +48 (22) 622 02 11 e-mail: arfp@fi lantropia.org.pl www.fi lantropia.org.pl Dotacje na inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.01.2015r. KONKURS OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2/12 Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/248/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK.

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

I. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: /Projekt/

I. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: /Projekt/ /Projekt/ Program współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała nr /2012. Rady Gminy Urzędów. z dnia. 2012 roku

Projekt. Uchwała nr /2012. Rady Gminy Urzędów. z dnia. 2012 roku Projekt Uchwała nr /2012 Rady Gminy Urzędów z dnia. 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków finansowych planowanych na realizację Programu na rok 2015

Zestawienie środków finansowych planowanych na realizację Programu na rok 2015 OTWARTE KONKURSY OFERT 1 2 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo