WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Informatyka Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

2 Informacja o publikacji: Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum Autor testów i komentarzy Anna Socha Konsultacja merytoryczna Robert Radecki Ma gorzata Rostkowska Ilustracje Posterus Sp. z o. o. Lektor OVERTIME Studio Reklamy i Dêwi ku s.c. Realizacja dêwi ku OVERTIME Studio Reklamy i Dêwi ku s.c. Platforma multimedialna i integracja VM Sp. z o. o. Opieka merytoryczna oraz koordynacja projektu Think Global Sp. z o. o. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 2009

3 Spis plansz 1. Informatyka i komputer w yciu osobistym 2. Historia komputerów 3. Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze 4. Budowa komputera 5. Pami ç komputera 6. Komputer i peryferia 7. System operacyjny 8. Programy u ytkowe. Licencje na u ytkowanie oprogramowania 9. Ochrona komputera 10. Prawo autorskie 11. Pliki i foldery 12. Komputery w sieci. Rodzaje sieci 13. Internet i protoko y 14. Poczta elektroniczna 15. Przeglàdarki internetowe 16. Wyszukiwanie informacji 17. Rozmowy w sieci 18. Netykieta 19. Witryna internetowa 20. J zyk HTML 21. Podstawy budowania strony www 22. Edytory tekstu 23. Tekst i grafika 24. Dokumenty z Publishera 25. Grafika komputerowa 26. Pliki graficzne 27. Animacja 28. Importowanie grafiki 29. Fotografia cyfrowa 30. Muzyka z komputera 31. Odtwarzanie plików multimedialnych 32. Prezentacje multimedialne 33. Bazy danych 34. Korespondencja seryjna 3

4 35. Arkusz kalkulacyjny, funkcje i ich zastosowanie 36. Graficzne przedstawianie danych 37. Algorytmy podstawowe poj cia 38. Rodzaje algorytmów 39. J zyk Logo. Logomocja 40. Modelowanie i symulacje 4

5 Zakres materia u oraz przyk adowe tematy lekcji mo liwe do realizacji z u yciem plansz Plansza 1 Tytu : Informatyka i komputer w yciu osobistym Celem planszy jest uêwiadomienie uczniom znaczenia obecnoêci komputerów w yciu codziennym. Przedstawione informacje okreêlajà obszary wykorzystania technologii informacyjnej w przemyêle, nauce i yciu codziennym. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje wybrane obszary zastosowania technologii informacyjno komunikacyjnej oraz okreêla, jaki wp yw na rozwój cywilizacji ma obecnoêç komputerów w naszym yciu. ogólnych, wprowadzajàcych w zagadnienia informatyki, np.: Obszary wykorzystania komputerów i ich wp yw na nasze ycie. Pkt 7.1 Uczeƒ opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzgl dnieniem swoich zainteresowaƒ oraz ich wp yw na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny. Plansza 2 Tytu : Historia komputerów Celem planszy jest przybli enie uczniom historii wspó czesnych komputerów. WiadomoÊci w niej zamieszczone ukazujà najwa niejsze fakty zwiàzane z rozwojem urzàdzeƒ okreêlanych mianem komputera, poczàwszy od prostego liczyd a z V wieku p. n. e., a skoƒczywszy na wykorzystywanych obecnie komputerach. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje histori rozwoju komputerów, z jednoczesnym uwzgl dnieniem korzyêci i zagro eƒ, jakie przyniós rozwój maszyn liczàcych i komputerów. ogólnych, np.: Komputer na przestrzeni lat, korzyêci i niebezpieczeƒstwa. 5

6 Pkt 7.2 Uczeƒ opisuje korzyêci i niebezpieczeƒstwa wynikajàce z rozwoju informatyki i powszechnego dost pu do informacji, wyjaênia zagro enia zwiàzane z uzale nieniem si od komputera. Plansza 3 Tytu : Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze Celem planszy jest przybli enie uczniom zasad bezpiecznego i prawid owego korzystania ze sprz tu komputerowego. W przedstawionych wiadomoêciach k adzie si du y nacisk na bezpieczeƒstwo i ergonomi pracy przy komputerze, z jednoczesnym wskazaniem zagro eƒ, jakie mogà dotyczyç ka dego u ytkownika. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy przy komputerze. dotyczàcych organizacji stanowiska pracy, np.: Bezpieczeƒstwo i higiena pracy jak prawid owo przygotowaç stanowisko komputerowe. Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej. Plansza 4 Tytu : Budowa komputera Celem planszy jest przedstawienie uczniom modu owej budowy komputera. Plansza krótko opisuje wszystkie elementy wchodzàce w sk ad ka dej standardowej jednostki centralnej, takie jak: p yta g ówna, procesor, koêci pami ci, karty rozszerzeƒ i inne elementy montowane w obudowie komputera. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje nazwy i znaczenie poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera. dotyczàcych budowy komputera i jego urzàdzeƒ peryferyjnych, np.: Modu owa budowa komputera, elementy sk adowe jednostki centralnej. Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych. 6

7 Plansza 5 Tytu : Pami ç komputera Celem planszy jest uszczegó owienie informacji na temat pami ci komputerowej. TreÊç planszy stanowi uzupe nienie wiadomoêci zamieszczonych w planszy Budowa komputera. Przedstawione wiadomoêci poszerzajà wiedz ucznia na temat rodzajów pami ci komputerowej, omawiajàc jednoczeênie podstawowe jednostki wielkoêci pami ci oraz ich wielokrotnoêci. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje rodzaje pami ci komputerowych oraz zdobywa wiedz na temat przechowywania danych w pami ci komputera. dotyczàcych budowy komputera i jego urzàdzeƒ peryferyjnych, np.: Rodzaje pami ci, jak i gdzie komputer przechowuje dane. Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer ; Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych. Plansza 6 Tytu : Komputer i peryferia Celem planszy jest przedstawienie uczniom budowy standardowego zestawu komputerowego. WiadomoÊci zamieszczone w treêci planszy wskazujà i zwi êle opisujà wybrane urzàdzenia peryferyjne komputera. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ systematyzuje swojà wiedz na temat budowy zestawu komputerowego, oraz budowy i przeznaczenia poszczególnych urzàdzeƒ peryferyjnych. dotyczàcych budowy komputera i jego urzàdzeƒ peryferyjnych, np.: Komputer i jego urzàdzenia peryferyjne. Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych. 7

8 Plansza 7 Tytu : System operacyjny Celem planszy jest przybli enie uczniom znaczenia nazwy system operacyjny. W treêci planszy krótko opisano kilka wybranych systemów operacyjnych, wskazujàc ich najwa niejsze cechy. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje wybrane systemy operacyjne. dotyczàcych systemów operacyjnych, np.: Systemy operacyjne; Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego; Podstawowe elementy systemu operacyjnego. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania. Plansza 8 Tytu : Programy u ytkowe. Licencje na u ytkowanie oprogramowania Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych programów wykorzystywanych w ró nych obszarach zastosowania komputerów. Uczeƒ, poprzez wiadomo- Êci zamieszczone w planszy, poznaje zarówno nazwy wybranych programów oraz mo liwoêci ich zastosowania, jak równie zasady ich rozpowszechniania i wykorzystywania. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje wybrane programy oraz zagadnienia zwiàzane z zasadami dystrybucji programów, ochronà w asnoêci i odpowiedzialnoêcià prawnà zwiàzanà z przest pczoêcià komputerowà. takich jak np.: Programy u ytkowe, typy licencji. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania, Pkt 7.3 Uczeƒ wymienia zagadnienia etyczne i prawne, zwiàzane z ochronà w asno- Êci intelektualnej i ochronà danych oraz przejawy przest pczoêci komputerowej. 8

9 Plansza 9 Tytu : Ochrona komputera Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w obszar zagadnieƒ zwiàzanych z bezpieczeƒstwem komputera i jego u ytkowników. W treêci planszy zawarte zosta y informacje na temat najcz Êciej spotykanych zagro eƒ oraz sposobów ochrony przed nimi. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje najcz Êciej spotykane rodzaje szkodliwego oprogramowania oraz metody skutecznej ochrony przed wybranymi zagro eniami. dotyczàcych bezpiecznego u ytkowania komputera, np.: Wirusy, robaki, konie trojaƒskie dlaczego warto chroniç swój komputer. Pkt 1.4 Uczeƒ wyszukuje i uruchamia programy, porzàdkuje i archiwizuje dane i programy, stosuje profilaktyk antywirusowà ; Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej. Plansza 10 Tytu : Prawo autorskie Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego. TreÊç planszy omawia wybrane zagadnienia zwiàzane z prawem autorskim oraz wskazuje najcz Êciej spotykane przejawy przest pczoêci komputerowej. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zagadnienia etyczne i prawne, zwiàzane z ochronà w asnoêci intelektualnej i ochronà danych oraz przejawy przest pczoêci komputerowej. dotyczàcych prawa autorskiego, np.: Prawo autorskie; Przest pczoêç komputerowa, czym jest i jakie sà jej konsekwencje prawne. Pkt 7.3 Uczeƒ wymienia zagadnienia etyczne i prawne, zwiàzane z ochronà w asno- Êci intelektualnej i ochronà danych oraz przejawy przest pczoêci komputerowej. 9

10 Plansza 11 Tytu : Pliki i foldery Celem planszy jest przybli enie uczniom poj ç: plik, folder, drzewo katalogów. W treêci planszy zamieszczono definicje powy szych poj ç oraz przyk ady ró nych formatów plików wraz z ich zastosowaniem. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ po zapoznaniu si z treêcià planszy przedstawia typowe sposoby reprezentowania, przetwarzania i przechowywania informacji przez cz owieka i komputer. Potrafi równie wykorzystaç podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami), w szczególnoêci do tworzenia, kopiowania, przenoszenia i usuwania plików oraz organizowania danych w katalogi i tworzenia struktur drzew folderów. zwiàzanych z operacjami na plikach i folderach, np.: Jak przechowywane sà dane w komputerze pliki i foldery. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania ; Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer. Plansza 12 Tytu : Komputery w sieci. Rodzaje sieci Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w tematyk sieci komputerowych. W treêci opisane zosta y podstawowe typy sieci. Plansza zawiera równie informacje na temat urzàdzeƒ oraz osprz tu, wykorzystywanego do budowy przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych, wykorzystywanych do po àczenia komputera z siecià. Uczeƒ potrafi równie rozró niç i krótko scharakteryzowaç najcz Êciej spotykane rodzaje sieci oraz bezpiecznie pracowaç w sieci lokalnej i globalnej. dotyczàcych rodzajów sieci komputerowych oraz urzàdzeƒ wykorzystywanych do 10

11 ich budowy, np.: Rodzaje sieci; Urzàdzenia i sprz t wykorzystywany do budowy sieci komputerowych; Sieci bezprzewodowe. Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych, Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej. Plansza 13 Tytu : Internet i protoko y Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi protoko ami wykorzystywanymi w komunikacji sieciowej. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer, ze szczególnym uwzgl dnieniem przetwarzania informacji w komunikacji sieciowej. Wymienia i krótko charakteryzuje protoko y wykorzystywane w komunikacji sieciowej. dotyczàcych komunikacji sieciowej, np.: Czy Internet mo emy nazwaç siecià globalnà? Jak komputery rozmawiajà w sieci? Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer. Plansza 14 Tytu : Poczta elektroniczna Celem planszy jest przybli enie uczniom zagadnieƒ zwiàzanych z pocztà . Plansza zawiera podstawowe informacje na temat poczty oraz protoko ów sieciowych zwiàzanych z obs ugà poczty. Do treêci do àczono animacj obrazujàcà proces zak adania przyk adowego konta pocztowego. Zgodnie z wymaganiami szczegó- owymi podstawy programowej uczeƒ zak ada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami oraz wykorzystuje podstawowe funkcje poczty do tworzenia i odbierania poczty elektronicznej. 11

12 dotyczàcych zak adania, konfiguracji i wykorzystania skrzynki poczty , np.: Jak dzia a poczta ? Zak adanie i konfiguracja skrzynki poczty ; Obs uga poczty elektronicznej. Pkt 3.1 Uczeƒ zak ada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami. Plansza 15 Tytu : Przeglàdarki internetowe Celem planszy jest przedstawienie uczniom ogólnych informacji na temat przeglàdarek internetowych i ich charakterystycznych elementów. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. TreÊç planszy skupia si na wykorzystaniu podstawowych narz dzi wybranej przeglàdarki internetowej. dotyczàcych przeglàdania zasobów Internetu, np.: Jak korzystaç z przeglàdarek internetowych. Konfiguracja i najwa niejsze funkcje przeglàdarki internetowej. Pkt 2.2 Uczeƒ, pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. Plansza 16 Tytu : Wyszukiwanie informacji Celem planszy jest przedstawienie uczniom sposobów szybkiego i efektywnego wyszukiwania informacji w zasobach sieci Internet. TreÊç planszy skupia si na wykorzystaniu najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych do wyszukiwania informacji. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ, pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. 12

13 dotyczàcych przeglàdania zasobów Internetu w poszukiwaniu okreêlonych informacji, np.: Jak szybko i efektywnie wyszukiwaç informacje w Internecie? Pkt 2.2 Uczeƒ, pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych ; Pkt 2.3 Uczeƒ pobiera informacje i dokumenty z ró nych êróde, w tym internetowych, ocenia pod wzgl dem treêci i formy ich przydatnoêç do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach ; Pkt 2.4 Uczeƒ umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. Plansza 17 Tytu : Rozmowy w sieci Celem planszy jest przedstawienie uczniom mo liwoêci wykorzystania Internetu do komunikacji mi dzy u ytkownikami. W treêci planszy umieszczono informacje na temat podstawowych form komunikacji z wykorzystaniem sieci Internet oraz wskazano przyk ady najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ wymienia i charakteryzuje najcz Êciej spotykane formy komunikacji w sieci, bierze udzia w dyskusjach na forum oraz komunikuje si za pomocà technologii informacyjno-komunikacyjnych z cz onkami grupy pracujàcej nad projektem. dotyczàcych komunikacji w sieci, np.: Formy komunikacji w sieci; Komunikatory sieciowe; Czat czy forum podobieƒstwa i ró nice. Pkt 3.2 Uczeƒ bierze udzia w dyskusjach na forum ; Pkt 3.3 Uczeƒ komunikuje si za pomocà technologii informacyjno-komunikacyjnych z cz onkami grupy wspó pracujàcej nad projektem ; Pkt 2.4 Uczeƒ umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 13

14 Plansza 18 Tytu : Netykieta Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia zwiàzane z bezpieczeƒstwem w sieci oraz zasadami obowiàzujàcymi u ytkowników sieci. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej, potrafi scharakteryzowaç niebezpieczeƒstwa zwiàzane z przy àczeniem komputera do sieci komputerowej oraz stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. dotyczàcych zagro eƒ wyst pujàcych w sieci oraz sposób ochrony przed nimi, jak równie tematów dotyczàcych netykiety, np.: Jak zapewniç sobie bezpieczeƒstwo w sieci? Przygotowujemy komputer do pracy w sieci; Netykieta, czyli jak powinien zachowywaç si u ytkownik sieci. Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej ; Pkt 3.4 Uczeƒ stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. Plansza 19 Tytu : Witryna internetowa Celem planszy jest przedstawienie uczniom ogólnych zagadnieƒ, dotyczàcych budowy oraz sposobu adresowania stron www. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ potrafi przedstawiç typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer, ze szczególnym wskazaniem dokumentów hipertekstowych, jako formy prezentowania informacji w sieci. dotyczàcych budowy stron internetowych, np.: Budowa strony internetowej. Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer. 14

15 Plansza 20 Tytu : J zyk HTML Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawami j zyka HTML, z uwzgl dnieniem struktury dokumentu HTML oraz zastosowania wybranych znaczników. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje podstawowe elementy j zyka HTML, wykorzystywane przy tworzeniu stron zawierajàcych tekst, grafik, elementy aktywne, linki. Uczeƒ poznaje sposób korzystania z odpowiedniego edytora stron oraz znaczenie podstawowych poleceƒ j zyka HTML. dotyczàcych wykorzystania j zyka HTML do budowy stron internetowych, np.: J zyk HTML struktura dokumentu, podstawowe znaczniki. Pkt 4.8 Uczeƒ tworzy prostà stron internetowà zawierajàcà: tekst, grafik, elementy aktywne, linki, korzystajàc ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaênia znaczenie podstawowych poleceƒ j zyka HTML. Plansza 21 Tytu : Podstawy budowania strony www Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych zagadnieƒ dotyczàcych budowy stron www, ze szczególnym uwzgl dnieniem struktury typowego dokumentu HTML. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zasady budowy dokumentów hipertekstowych na potrzeby stron www, potrafi zaprojektowaç i zbudowaç prostà stron internetowà zawierajàcà: tekst, grafik, elementy aktywne, linki, korzystajàc ewentualnie z odpowiedniego edytora stron. dotyczàcych wykorzystania j zyka HTML do budowy stron internetowych, np.: J zyk HTML struktura dokumentu. 15

16 Pkt 4.8 Uczeƒ tworzy prostà stron internetowà, zawierajàcà: tekst, grafik, elementy aktywne, linki, korzystajàc ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaênia znaczenie podstawowych poleceƒ j zyka HTML. Plansza 22 Tytu : Edytory tekstu Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych informacji dotyczàcych edytorów tekstu, ze wskazaniem ró nic pomi dzy wybranymi programami do edycji tekstu. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ wymienia znane edytory tekstowe, potrafi wykorzystaç najprostsze funkcje wybranych edytorów. Przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu. wprowadzajàcych w zagadnienia dotyczàce edytorów tekstu, np.: Edytory tekstu wiadomoêci wst pne. Pkt 4.2 Uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu. Plansza 23 Tytu : Tekst i grafika Celem planszy jest przybli enie uczniom zasad wykorzystania edytorów tekstu do tworzenia dokumentów zawierajàcych tekst i elementy graficzne. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zasady àczenia w dokumentach tekstu z grafikà, przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu oraz tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.) pobrane z ró nych programów i êróde. dotyczàcych wykorzystania edytorów tekstu do tworzenia prostych dokumentów, np.: Edytory tekstu àczenie tekstu z grafikà. 16

17 Pkt 4.2 Uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu ; Pkt 4.6 Uczeƒ tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.) pobrane z ró nych programów i êróde. Plansza 24 Tytu : Dokumenty z Publishera Celem planszy jest wskazanie uczniom g ównych zastosowaƒ programu Microsoft Publisher. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu (gazetki, kalendarze, biuletyny, wizytówki) oraz tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.) pobrane z ró nych programów i êróde. dotyczàcych wykorzystania programów do tworzenia ró nego rodzaju publikacji (gazetek, kalendarzy, biuletynów), np.: Microsoft Publisher jak atwo i szybko stworzyç w asnà gazetk. Pkt 4.2 Uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu ; Pkt 4.6 Uczeƒ tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.), pobrane z ró nych programów i êróde. Plansza 25 Tytu : Grafika komputerowa Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu grafiki, z jednoczesnym podzia em na grafik wektorowà i rastrowà. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przedstawia podstawowe 17

18 poj cia zwiàzane z grafikà komputerowà, wskazuje ró nic mi dzy grafikà wektorowà i rastrowà, przy u yciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, przekszta ca formaty plików graficznych. wprowadzajàcych w tematyk grafiki komputerowej np.: Wst p do grafiki komputerowej. Grafika wektorowa i rastrowa. Pkt 4.1 Uczeƒ przy u yciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekszta ca formaty plików graficznych. Plansza 26 Tytu : Pliki graficzne Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych formatów plików graficznych wraz z ich krótkà charakterystykà. W treêci planszy uj to równie podstawowe informacje dotyczàce metod kompresji plików graficznych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje najcz ciej wykorzystywane formaty plików graficznych oraz programy umo liwiajàce ich edycj. W poprawny sposób dobiera formaty plików graficznych do wybranych przez niego zastosowaƒ. dotyczàcych formatów plików graficznych oraz rodzajów kompresji, np.: Formaty plików graficznych. Kompresja plików graficznych; Jak dobieraç formaty plików graficznych do ró nych zastosowaƒ? Pkt 4.1 Uczeƒ, przy u yciu edytora grafiki, tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekszta ca formaty plików graficznych. 18

19 Plansza 27 Tytu : Animacja Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat animacji komputerowych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ, przy u yciu odpowiedniego oprogramowania, tworzy proste animacje., dotyczàcych podstaw tworzenia animacji, np.: Animacje komputerowe. Tworzenie animacji w programie Adobe Flash. Pkt 4.1 Uczeƒ, przy u yciu edytora grafiki, tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekszta ca formaty plików graficznych. Plansza 28 Tytu : Importowanie grafiki Celem planszy jest wskazanie uczniom mo liwych êróde (Internet, skaner, aparat fotograficzny) plików graficznych oraz sposobów ich importowania do wybranych programów. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Dodatkowo, pobiera informacje i dokumenty z ró nych êróde, w tym internetowych, ocenia je pod wzgld m treêci, a tak e formy ich przydatnoêç do wykorzystania w realizowanych zadaniach lub projektach. dotyczàcych importowania i przetwarzania plików graficznych, np.: Importowanie grafiki i przetwarzanie plików graficznych. Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku ; 19

20 Pkt 2.3 Uczeƒ pobiera informacje i dokumenty z ró nych êróde, w tym internetowych, ocenia pod wzgl dem treêci i formy ich przydatnoêç do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach. Plansza 29 Tytu : Fotografia cyfrowa Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia zwiàzane z fotografià cyfrowà. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku, opisuje budow, parametry i zasad dzia ania typowych aparatów cyfrowych. wprowadzajàcych w zagadnienia fotografii cyfrowej, np.: Fotografia cyfrowa, jak powstaje obraz cyfrowy. Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Plansza 30 Tytu : Muzyka z komputera Celem planszy jest przedstawienie uczniom mo liwoêci wykorzystania komputera do odtwarzania plików dêwi kowych. TreÊç planszy zawiera informacje na temat wybranych formatów plików dêwi kowych oraz najpopularniejszych odtwarzaczy. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami oraz programami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania dêwi ku, poznaje najpopularniejsze formaty plików dêwi kowych. dotyczàcych formatów plików muzycznych oraz przetwarzania i odtwarzania dêwi ku w komputerze, np.: Muzyka z komputera formaty plików; Jak dzia a karta dêwi kowa? Nagrywanie, komputerowa obróbka i odtwarzanie dêwi ku. 20

21 Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Plansza 31 Tytu : Odtwarzanie plików multimedialnych Celem planszy jest zapoznanie uczniów z mo liwoêciami programu Windows Media Player. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si programem Windows Media Player do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku oraz wykorzystuje dodatkowe funkcje dost pne w programie. dotyczàcych programów do odtwarzania plików multimedialnych, np.: Odtwarzanie plików multimedialnych Windows Media Player. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania, Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Plansza 32 Tytu : Prezentacje multimedialne Celem planszy jest pokazanie uczniom mo liwoêci wykorzystania funkcji programów Microsoft Power Point i Windows Movie Maker do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz prostych filmów. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ, pos ugujàc si programem Power Point, przygotowuje prezentacje, dokumenty zawierajàce tekst oraz grafik, jak równie tworzy i przedstawia prezentacj, wykorzystujàc ró ne elementy multimedialne (filmy, dêwi ki, animacje). Uczeƒ poznaje równie mo liwoêci wykorzystania programu Windows Movie Maker do tworzenia i edycji krótkich filmów. dotyczàcych tworzenia prezentacji multimedialnych oraz elementów prostej obróbki wideo, np.: Tworzenie prezentacji w programie Power Point; Monta materia u wideo; Umieszczanie materia ów video i plików dêwi kowych w prezentacjach multimedialnych. 21

22 Pkt 4.6 Uczeƒ tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.), pobrane z ró nych programów i êróde ; Pkt 4.7 Uczeƒ tworzy i przedstawia prezentacj z wykorzystaniem ró nych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dêwi kowych w asnych lub pobranych z innych êróde. Plansza 33 Tytu : Bazy danych Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia zwiàzane z projektowaniem, tworzeniem i obs ugà relacyjnych baz danych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przedstawia podstawowe poj cia zwiàzane z projektowaniem baz danych, potrafi zaprojektowaç, stworzyç prostà baz danych w postaci jednej tabeli oraz wykonuje proste operacje zwiàzane z obs ugà baz danych. dotyczàcych projektowania i tworzenia baz danych, np.: Relacyjne bazy danych; Zasady projektowania relacyjnych baz danych; Obs uga bazy danych zapisywanie i odczytywanie informacji. Pkt 4.5 Uczeƒ tworzy prostà baz danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe. Plansza 34 Tytu : Korespondencja seryjna Celem planszy jest pokazanie uczniom mo liwoêci wykorzystania programów Microsoft Excel oraz Microsoft Word do tworzenia korespondencji seryjnej. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ wykorzystuje funkcje programów wchodzàcych w sk ad pakietu Microsoft Office do tworzenia korespondencji seryjnej. dotyczàcych praktycznego wykorzystania programów biurowych, np.: Korespondencja seryjna. 22

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM Wymagania konkursowe Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. Komunikowanie się za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY

Wewnątrzszkolny system kształcenia PLAN WYNIKOWY Przedmiot 5. Rola i narzędzia informatyki zna podstawy obsługi komputera; zna elementy zestawu komputerowego; rozróżnia elementy zestawu komputerowego; opisuje elementy zestawu komputerowego. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informatyka Plansze interaktywne 2.0 Szko a podstawowa WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informacja o publikacji: Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Szko a podstawowa Autor testów i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 6

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 6 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i edagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 6 Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki w półroczu Wymagania edukacyjne w półroczu

Plan nauczania informatyki w półroczu Wymagania edukacyjne w półroczu Program nauczania: 1 Plan nauczania informatyki w półroczu Wymagania edukacyjne w półroczu II rok nauki 1 godzina tygodniowo Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne II rok nauki 1 godzina tygodniowo Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. REGULAMIN konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next.

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. REGULAMIN I EDYCJI ZESPOŁOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. USTALENIA PODSTAWOWE Konkurs jest konkursem

Bardziej szczegółowo

1. Życie wśród komputerów

1. Życie wśród komputerów EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. IV SZKOŁY ODSTAWOWEJ 1. Życie wśród komputerów Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia pracowników komórek oświatowych organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Program szkolenia pracowników komórek oświatowych organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Program szkolenia pracowników komórek oświatowych organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. MODUŁ DYDAKTYCZNO-INFORMATYCZNY MODUŁ II WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W SZKOLE Sesja I (,5

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 65 godzin). Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014.

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. REGULAMIN konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum Program nauczania INFORMATYKA dla gimnazjum Grażyna Koba 1 Spis treści 1. Podstawa programowa informatyka dla gimnazjum... 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania oraz założone

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Liczba godzin : 40 Szkolenie skierowane jest dla osób, które chciałyby nabyd podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów biurowych.

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wycieczka do biblioteki

Wirtualna wycieczka do biblioteki Inne teksty kultury C.26 Wirtualna wycieczka do biblioteki Ma gorzata Zych Pomys na ciekawà lekcj Temat lekcji Cel ogólny Cele szczegó owe Wirtualna wycieczka do internetowych bibliotek. Samodzielne docieranie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Pierwszy rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna sposób

Bardziej szczegółowo

Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14

Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14 Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym...15 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie...16 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2009 ROKU opracowanie: mgr Sylwia Zaurska mgr Agata Erdmańska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Treści nauczania Treści nauczania Temat lekcji L..p zawarte w pod- Poziom Osiągnięcia uczniów stawie pro- wymagań gramowej 1 2 3 4 5 6 PRACA Z KOMPUTEREM Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6 1 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6 1. Praca z komputerem Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera Samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do szkolnej sieci

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez:

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Wstęp Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: 1. SPRAWDZIANY Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie IIa, b i d gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie IIa, b i d gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie IIa, b i d gimnazjum 1. Algorytmika i programowanie Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki klasa II gimnazjum WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

6. Metody i techniki pracy: podające pogadanka, programowa ( przy użyciu komputera i multimediów), praktyczna.

6. Metody i techniki pracy: podające pogadanka, programowa ( przy użyciu komputera i multimediów), praktyczna. SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO biologiczno-chemicznego prowadzonego w ramach projektu UCZEŃ ONLINE 1. Autor: Beata Winiarska 2. Grupa docelowa: uczniowie gimnazjum 3. Liczba godzin: 2 4. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Rozk ad materia u i plan wynikowy

Rozk ad materia u i plan wynikowy Rozk ad materia u i plan wynikowy Dzia O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni Zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym Modyfikacja programu klasy 2 nym Cele modyfikacji Celem modyfikacji jest poszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej które pomoże uczniom uzmysłowić sobie treści etyczne związane z pracą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje informatyki różnią się od pozostałych zajęć programowych w gimnazjum. Dlatego dość istotna rolę spełniają ogólne wymagania o charakterze technicznym i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2

Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Wymagania edukacyjne - Zajęcia komputerowe klasa 6Lekcja: Prawa i obowiązki użytkownika komputera 6 5 4 3 2 Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do szkolnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo