WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Informatyka Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

2 Informacja o publikacji: Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum Autor testów i komentarzy Anna Socha Konsultacja merytoryczna Robert Radecki Ma gorzata Rostkowska Ilustracje Posterus Sp. z o. o. Lektor OVERTIME Studio Reklamy i Dêwi ku s.c. Realizacja dêwi ku OVERTIME Studio Reklamy i Dêwi ku s.c. Platforma multimedialna i integracja VM Sp. z o. o. Opieka merytoryczna oraz koordynacja projektu Think Global Sp. z o. o. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 2009

3 Spis plansz 1. Informatyka i komputer w yciu osobistym 2. Historia komputerów 3. Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze 4. Budowa komputera 5. Pami ç komputera 6. Komputer i peryferia 7. System operacyjny 8. Programy u ytkowe. Licencje na u ytkowanie oprogramowania 9. Ochrona komputera 10. Prawo autorskie 11. Pliki i foldery 12. Komputery w sieci. Rodzaje sieci 13. Internet i protoko y 14. Poczta elektroniczna 15. Przeglàdarki internetowe 16. Wyszukiwanie informacji 17. Rozmowy w sieci 18. Netykieta 19. Witryna internetowa 20. J zyk HTML 21. Podstawy budowania strony www 22. Edytory tekstu 23. Tekst i grafika 24. Dokumenty z Publishera 25. Grafika komputerowa 26. Pliki graficzne 27. Animacja 28. Importowanie grafiki 29. Fotografia cyfrowa 30. Muzyka z komputera 31. Odtwarzanie plików multimedialnych 32. Prezentacje multimedialne 33. Bazy danych 34. Korespondencja seryjna 3

4 35. Arkusz kalkulacyjny, funkcje i ich zastosowanie 36. Graficzne przedstawianie danych 37. Algorytmy podstawowe poj cia 38. Rodzaje algorytmów 39. J zyk Logo. Logomocja 40. Modelowanie i symulacje 4

5 Zakres materia u oraz przyk adowe tematy lekcji mo liwe do realizacji z u yciem plansz Plansza 1 Tytu : Informatyka i komputer w yciu osobistym Celem planszy jest uêwiadomienie uczniom znaczenia obecnoêci komputerów w yciu codziennym. Przedstawione informacje okreêlajà obszary wykorzystania technologii informacyjnej w przemyêle, nauce i yciu codziennym. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje wybrane obszary zastosowania technologii informacyjno komunikacyjnej oraz okreêla, jaki wp yw na rozwój cywilizacji ma obecnoêç komputerów w naszym yciu. ogólnych, wprowadzajàcych w zagadnienia informatyki, np.: Obszary wykorzystania komputerów i ich wp yw na nasze ycie. Pkt 7.1 Uczeƒ opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzgl dnieniem swoich zainteresowaƒ oraz ich wp yw na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny. Plansza 2 Tytu : Historia komputerów Celem planszy jest przybli enie uczniom historii wspó czesnych komputerów. WiadomoÊci w niej zamieszczone ukazujà najwa niejsze fakty zwiàzane z rozwojem urzàdzeƒ okreêlanych mianem komputera, poczàwszy od prostego liczyd a z V wieku p. n. e., a skoƒczywszy na wykorzystywanych obecnie komputerach. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje histori rozwoju komputerów, z jednoczesnym uwzgl dnieniem korzyêci i zagro eƒ, jakie przyniós rozwój maszyn liczàcych i komputerów. ogólnych, np.: Komputer na przestrzeni lat, korzyêci i niebezpieczeƒstwa. 5

6 Pkt 7.2 Uczeƒ opisuje korzyêci i niebezpieczeƒstwa wynikajàce z rozwoju informatyki i powszechnego dost pu do informacji, wyjaênia zagro enia zwiàzane z uzale nieniem si od komputera. Plansza 3 Tytu : Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze Celem planszy jest przybli enie uczniom zasad bezpiecznego i prawid owego korzystania ze sprz tu komputerowego. W przedstawionych wiadomoêciach k adzie si du y nacisk na bezpieczeƒstwo i ergonomi pracy przy komputerze, z jednoczesnym wskazaniem zagro eƒ, jakie mogà dotyczyç ka dego u ytkownika. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy przy komputerze. dotyczàcych organizacji stanowiska pracy, np.: Bezpieczeƒstwo i higiena pracy jak prawid owo przygotowaç stanowisko komputerowe. Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej. Plansza 4 Tytu : Budowa komputera Celem planszy jest przedstawienie uczniom modu owej budowy komputera. Plansza krótko opisuje wszystkie elementy wchodzàce w sk ad ka dej standardowej jednostki centralnej, takie jak: p yta g ówna, procesor, koêci pami ci, karty rozszerzeƒ i inne elementy montowane w obudowie komputera. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje nazwy i znaczenie poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera. dotyczàcych budowy komputera i jego urzàdzeƒ peryferyjnych, np.: Modu owa budowa komputera, elementy sk adowe jednostki centralnej. Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych. 6

7 Plansza 5 Tytu : Pami ç komputera Celem planszy jest uszczegó owienie informacji na temat pami ci komputerowej. TreÊç planszy stanowi uzupe nienie wiadomoêci zamieszczonych w planszy Budowa komputera. Przedstawione wiadomoêci poszerzajà wiedz ucznia na temat rodzajów pami ci komputerowej, omawiajàc jednoczeênie podstawowe jednostki wielkoêci pami ci oraz ich wielokrotnoêci. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje rodzaje pami ci komputerowych oraz zdobywa wiedz na temat przechowywania danych w pami ci komputera. dotyczàcych budowy komputera i jego urzàdzeƒ peryferyjnych, np.: Rodzaje pami ci, jak i gdzie komputer przechowuje dane. Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer ; Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych. Plansza 6 Tytu : Komputer i peryferia Celem planszy jest przedstawienie uczniom budowy standardowego zestawu komputerowego. WiadomoÊci zamieszczone w treêci planszy wskazujà i zwi êle opisujà wybrane urzàdzenia peryferyjne komputera. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ systematyzuje swojà wiedz na temat budowy zestawu komputerowego, oraz budowy i przeznaczenia poszczególnych urzàdzeƒ peryferyjnych. dotyczàcych budowy komputera i jego urzàdzeƒ peryferyjnych, np.: Komputer i jego urzàdzenia peryferyjne. Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych. 7

8 Plansza 7 Tytu : System operacyjny Celem planszy jest przybli enie uczniom znaczenia nazwy system operacyjny. W treêci planszy krótko opisano kilka wybranych systemów operacyjnych, wskazujàc ich najwa niejsze cechy. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje wybrane systemy operacyjne. dotyczàcych systemów operacyjnych, np.: Systemy operacyjne; Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego; Podstawowe elementy systemu operacyjnego. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania. Plansza 8 Tytu : Programy u ytkowe. Licencje na u ytkowanie oprogramowania Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych programów wykorzystywanych w ró nych obszarach zastosowania komputerów. Uczeƒ, poprzez wiadomo- Êci zamieszczone w planszy, poznaje zarówno nazwy wybranych programów oraz mo liwoêci ich zastosowania, jak równie zasady ich rozpowszechniania i wykorzystywania. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje wybrane programy oraz zagadnienia zwiàzane z zasadami dystrybucji programów, ochronà w asnoêci i odpowiedzialnoêcià prawnà zwiàzanà z przest pczoêcià komputerowà. takich jak np.: Programy u ytkowe, typy licencji. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania, Pkt 7.3 Uczeƒ wymienia zagadnienia etyczne i prawne, zwiàzane z ochronà w asno- Êci intelektualnej i ochronà danych oraz przejawy przest pczoêci komputerowej. 8

9 Plansza 9 Tytu : Ochrona komputera Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w obszar zagadnieƒ zwiàzanych z bezpieczeƒstwem komputera i jego u ytkowników. W treêci planszy zawarte zosta y informacje na temat najcz Êciej spotykanych zagro eƒ oraz sposobów ochrony przed nimi. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje najcz Êciej spotykane rodzaje szkodliwego oprogramowania oraz metody skutecznej ochrony przed wybranymi zagro eniami. dotyczàcych bezpiecznego u ytkowania komputera, np.: Wirusy, robaki, konie trojaƒskie dlaczego warto chroniç swój komputer. Pkt 1.4 Uczeƒ wyszukuje i uruchamia programy, porzàdkuje i archiwizuje dane i programy, stosuje profilaktyk antywirusowà ; Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej. Plansza 10 Tytu : Prawo autorskie Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego. TreÊç planszy omawia wybrane zagadnienia zwiàzane z prawem autorskim oraz wskazuje najcz Êciej spotykane przejawy przest pczoêci komputerowej. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zagadnienia etyczne i prawne, zwiàzane z ochronà w asnoêci intelektualnej i ochronà danych oraz przejawy przest pczoêci komputerowej. dotyczàcych prawa autorskiego, np.: Prawo autorskie; Przest pczoêç komputerowa, czym jest i jakie sà jej konsekwencje prawne. Pkt 7.3 Uczeƒ wymienia zagadnienia etyczne i prawne, zwiàzane z ochronà w asno- Êci intelektualnej i ochronà danych oraz przejawy przest pczoêci komputerowej. 9

10 Plansza 11 Tytu : Pliki i foldery Celem planszy jest przybli enie uczniom poj ç: plik, folder, drzewo katalogów. W treêci planszy zamieszczono definicje powy szych poj ç oraz przyk ady ró nych formatów plików wraz z ich zastosowaniem. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ po zapoznaniu si z treêcià planszy przedstawia typowe sposoby reprezentowania, przetwarzania i przechowywania informacji przez cz owieka i komputer. Potrafi równie wykorzystaç podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami), w szczególnoêci do tworzenia, kopiowania, przenoszenia i usuwania plików oraz organizowania danych w katalogi i tworzenia struktur drzew folderów. zwiàzanych z operacjami na plikach i folderach, np.: Jak przechowywane sà dane w komputerze pliki i foldery. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania ; Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer. Plansza 12 Tytu : Komputery w sieci. Rodzaje sieci Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w tematyk sieci komputerowych. W treêci opisane zosta y podstawowe typy sieci. Plansza zawiera równie informacje na temat urzàdzeƒ oraz osprz tu, wykorzystywanego do budowy przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych, wykorzystywanych do po àczenia komputera z siecià. Uczeƒ potrafi równie rozró niç i krótko scharakteryzowaç najcz Êciej spotykane rodzaje sieci oraz bezpiecznie pracowaç w sieci lokalnej i globalnej. dotyczàcych rodzajów sieci komputerowych oraz urzàdzeƒ wykorzystywanych do 10

11 ich budowy, np.: Rodzaje sieci; Urzàdzenia i sprz t wykorzystywany do budowy sieci komputerowych; Sieci bezprzewodowe. Pkt 1.1 Uczeƒ opisuje modu owà budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i dzia anie urzàdzeƒ zewn trznych, Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej. Plansza 13 Tytu : Internet i protoko y Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi protoko ami wykorzystywanymi w komunikacji sieciowej. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer, ze szczególnym uwzgl dnieniem przetwarzania informacji w komunikacji sieciowej. Wymienia i krótko charakteryzuje protoko y wykorzystywane w komunikacji sieciowej. dotyczàcych komunikacji sieciowej, np.: Czy Internet mo emy nazwaç siecià globalnà? Jak komputery rozmawiajà w sieci? Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer. Plansza 14 Tytu : Poczta elektroniczna Celem planszy jest przybli enie uczniom zagadnieƒ zwiàzanych z pocztà . Plansza zawiera podstawowe informacje na temat poczty oraz protoko ów sieciowych zwiàzanych z obs ugà poczty. Do treêci do àczono animacj obrazujàcà proces zak adania przyk adowego konta pocztowego. Zgodnie z wymaganiami szczegó- owymi podstawy programowej uczeƒ zak ada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami oraz wykorzystuje podstawowe funkcje poczty do tworzenia i odbierania poczty elektronicznej. 11

12 dotyczàcych zak adania, konfiguracji i wykorzystania skrzynki poczty , np.: Jak dzia a poczta ? Zak adanie i konfiguracja skrzynki poczty ; Obs uga poczty elektronicznej. Pkt 3.1 Uczeƒ zak ada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami. Plansza 15 Tytu : Przeglàdarki internetowe Celem planszy jest przedstawienie uczniom ogólnych informacji na temat przeglàdarek internetowych i ich charakterystycznych elementów. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. TreÊç planszy skupia si na wykorzystaniu podstawowych narz dzi wybranej przeglàdarki internetowej. dotyczàcych przeglàdania zasobów Internetu, np.: Jak korzystaç z przeglàdarek internetowych. Konfiguracja i najwa niejsze funkcje przeglàdarki internetowej. Pkt 2.2 Uczeƒ, pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. Plansza 16 Tytu : Wyszukiwanie informacji Celem planszy jest przedstawienie uczniom sposobów szybkiego i efektywnego wyszukiwania informacji w zasobach sieci Internet. TreÊç planszy skupia si na wykorzystaniu najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych do wyszukiwania informacji. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ, pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. 12

13 dotyczàcych przeglàdania zasobów Internetu w poszukiwaniu okreêlonych informacji, np.: Jak szybko i efektywnie wyszukiwaç informacje w Internecie? Pkt 2.2 Uczeƒ, pos ugujàc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych ; Pkt 2.3 Uczeƒ pobiera informacje i dokumenty z ró nych êróde, w tym internetowych, ocenia pod wzgl dem treêci i formy ich przydatnoêç do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach ; Pkt 2.4 Uczeƒ umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. Plansza 17 Tytu : Rozmowy w sieci Celem planszy jest przedstawienie uczniom mo liwoêci wykorzystania Internetu do komunikacji mi dzy u ytkownikami. W treêci planszy umieszczono informacje na temat podstawowych form komunikacji z wykorzystaniem sieci Internet oraz wskazano przyk ady najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ wymienia i charakteryzuje najcz Êciej spotykane formy komunikacji w sieci, bierze udzia w dyskusjach na forum oraz komunikuje si za pomocà technologii informacyjno-komunikacyjnych z cz onkami grupy pracujàcej nad projektem. dotyczàcych komunikacji w sieci, np.: Formy komunikacji w sieci; Komunikatory sieciowe; Czat czy forum podobieƒstwa i ró nice. Pkt 3.2 Uczeƒ bierze udzia w dyskusjach na forum ; Pkt 3.3 Uczeƒ komunikuje si za pomocà technologii informacyjno-komunikacyjnych z cz onkami grupy wspó pracujàcej nad projektem ; Pkt 2.4 Uczeƒ umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 13

14 Plansza 18 Tytu : Netykieta Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia zwiàzane z bezpieczeƒstwem w sieci oraz zasadami obowiàzujàcymi u ytkowników sieci. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej, potrafi scharakteryzowaç niebezpieczeƒstwa zwiàzane z przy àczeniem komputera do sieci komputerowej oraz stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. dotyczàcych zagro eƒ wyst pujàcych w sieci oraz sposób ochrony przed nimi, jak równie tematów dotyczàcych netykiety, np.: Jak zapewniç sobie bezpieczeƒstwo w sieci? Przygotowujemy komputer do pracy w sieci; Netykieta, czyli jak powinien zachowywaç si u ytkownik sieci. Pkt 1.5 Uczeƒ samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej ; Pkt 3.4 Uczeƒ stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. Plansza 19 Tytu : Witryna internetowa Celem planszy jest przedstawienie uczniom ogólnych zagadnieƒ, dotyczàcych budowy oraz sposobu adresowania stron www. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ potrafi przedstawiç typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer, ze szczególnym wskazaniem dokumentów hipertekstowych, jako formy prezentowania informacji w sieci. dotyczàcych budowy stron internetowych, np.: Budowa strony internetowej. Pkt 2.1 Uczeƒ przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz owieka i komputer. 14

15 Plansza 20 Tytu : J zyk HTML Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawami j zyka HTML, z uwzgl dnieniem struktury dokumentu HTML oraz zastosowania wybranych znaczników. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje podstawowe elementy j zyka HTML, wykorzystywane przy tworzeniu stron zawierajàcych tekst, grafik, elementy aktywne, linki. Uczeƒ poznaje sposób korzystania z odpowiedniego edytora stron oraz znaczenie podstawowych poleceƒ j zyka HTML. dotyczàcych wykorzystania j zyka HTML do budowy stron internetowych, np.: J zyk HTML struktura dokumentu, podstawowe znaczniki. Pkt 4.8 Uczeƒ tworzy prostà stron internetowà zawierajàcà: tekst, grafik, elementy aktywne, linki, korzystajàc ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaênia znaczenie podstawowych poleceƒ j zyka HTML. Plansza 21 Tytu : Podstawy budowania strony www Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych zagadnieƒ dotyczàcych budowy stron www, ze szczególnym uwzgl dnieniem struktury typowego dokumentu HTML. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zasady budowy dokumentów hipertekstowych na potrzeby stron www, potrafi zaprojektowaç i zbudowaç prostà stron internetowà zawierajàcà: tekst, grafik, elementy aktywne, linki, korzystajàc ewentualnie z odpowiedniego edytora stron. dotyczàcych wykorzystania j zyka HTML do budowy stron internetowych, np.: J zyk HTML struktura dokumentu. 15

16 Pkt 4.8 Uczeƒ tworzy prostà stron internetowà, zawierajàcà: tekst, grafik, elementy aktywne, linki, korzystajàc ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaênia znaczenie podstawowych poleceƒ j zyka HTML. Plansza 22 Tytu : Edytory tekstu Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych informacji dotyczàcych edytorów tekstu, ze wskazaniem ró nic pomi dzy wybranymi programami do edycji tekstu. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ wymienia znane edytory tekstowe, potrafi wykorzystaç najprostsze funkcje wybranych edytorów. Przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu. wprowadzajàcych w zagadnienia dotyczàce edytorów tekstu, np.: Edytory tekstu wiadomoêci wst pne. Pkt 4.2 Uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu. Plansza 23 Tytu : Tekst i grafika Celem planszy jest przybli enie uczniom zasad wykorzystania edytorów tekstu do tworzenia dokumentów zawierajàcych tekst i elementy graficzne. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje zasady àczenia w dokumentach tekstu z grafikà, przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu oraz tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.) pobrane z ró nych programów i êróde. dotyczàcych wykorzystania edytorów tekstu do tworzenia prostych dokumentów, np.: Edytory tekstu àczenie tekstu z grafikà. 16

17 Pkt 4.2 Uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu ; Pkt 4.6 Uczeƒ tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.) pobrane z ró nych programów i êróde. Plansza 24 Tytu : Dokumenty z Publishera Celem planszy jest wskazanie uczniom g ównych zastosowaƒ programu Microsoft Publisher. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu (gazetki, kalendarze, biuletyny, wizytówki) oraz tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.) pobrane z ró nych programów i êróde. dotyczàcych wykorzystania programów do tworzenia ró nego rodzaju publikacji (gazetek, kalendarzy, biuletynów), np.: Microsoft Publisher jak atwo i szybko stworzyç w asnà gazetk. Pkt 4.2 Uczeƒ przy u yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o ró nym przeznaczeniu ; Pkt 4.6 Uczeƒ tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.), pobrane z ró nych programów i êróde. Plansza 25 Tytu : Grafika komputerowa Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu grafiki, z jednoczesnym podzia em na grafik wektorowà i rastrowà. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przedstawia podstawowe 17

18 poj cia zwiàzane z grafikà komputerowà, wskazuje ró nic mi dzy grafikà wektorowà i rastrowà, przy u yciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, przekszta ca formaty plików graficznych. wprowadzajàcych w tematyk grafiki komputerowej np.: Wst p do grafiki komputerowej. Grafika wektorowa i rastrowa. Pkt 4.1 Uczeƒ przy u yciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekszta ca formaty plików graficznych. Plansza 26 Tytu : Pliki graficzne Celem planszy jest przedstawienie uczniom podstawowych formatów plików graficznych wraz z ich krótkà charakterystykà. W treêci planszy uj to równie podstawowe informacje dotyczàce metod kompresji plików graficznych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ poznaje najcz ciej wykorzystywane formaty plików graficznych oraz programy umo liwiajàce ich edycj. W poprawny sposób dobiera formaty plików graficznych do wybranych przez niego zastosowaƒ. dotyczàcych formatów plików graficznych oraz rodzajów kompresji, np.: Formaty plików graficznych. Kompresja plików graficznych; Jak dobieraç formaty plików graficznych do ró nych zastosowaƒ? Pkt 4.1 Uczeƒ, przy u yciu edytora grafiki, tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekszta ca formaty plików graficznych. 18

19 Plansza 27 Tytu : Animacja Celem planszy jest zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat animacji komputerowych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ, przy u yciu odpowiedniego oprogramowania, tworzy proste animacje., dotyczàcych podstaw tworzenia animacji, np.: Animacje komputerowe. Tworzenie animacji w programie Adobe Flash. Pkt 4.1 Uczeƒ, przy u yciu edytora grafiki, tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj ç, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekszta ca formaty plików graficznych. Plansza 28 Tytu : Importowanie grafiki Celem planszy jest wskazanie uczniom mo liwych êróde (Internet, skaner, aparat fotograficzny) plików graficznych oraz sposobów ich importowania do wybranych programów. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Dodatkowo, pobiera informacje i dokumenty z ró nych êróde, w tym internetowych, ocenia je pod wzgld m treêci, a tak e formy ich przydatnoêç do wykorzystania w realizowanych zadaniach lub projektach. dotyczàcych importowania i przetwarzania plików graficznych, np.: Importowanie grafiki i przetwarzanie plików graficznych. Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku ; 19

20 Pkt 2.3 Uczeƒ pobiera informacje i dokumenty z ró nych êróde, w tym internetowych, ocenia pod wzgl dem treêci i formy ich przydatnoêç do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach. Plansza 29 Tytu : Fotografia cyfrowa Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia zwiàzane z fotografià cyfrowà. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku, opisuje budow, parametry i zasad dzia ania typowych aparatów cyfrowych. wprowadzajàcych w zagadnienia fotografii cyfrowej, np.: Fotografia cyfrowa, jak powstaje obraz cyfrowy. Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Plansza 30 Tytu : Muzyka z komputera Celem planszy jest przedstawienie uczniom mo liwoêci wykorzystania komputera do odtwarzania plików dêwi kowych. TreÊç planszy zawiera informacje na temat wybranych formatów plików dêwi kowych oraz najpopularniejszych odtwarzaczy. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami oraz programami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania dêwi ku, poznaje najpopularniejsze formaty plików dêwi kowych. dotyczàcych formatów plików muzycznych oraz przetwarzania i odtwarzania dêwi ku w komputerze, np.: Muzyka z komputera formaty plików; Jak dzia a karta dêwi kowa? Nagrywanie, komputerowa obróbka i odtwarzanie dêwi ku. 20

21 Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Plansza 31 Tytu : Odtwarzanie plików multimedialnych Celem planszy jest zapoznanie uczniów z mo liwoêciami programu Windows Media Player. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ pos uguje si programem Windows Media Player do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku oraz wykorzystuje dodatkowe funkcje dost pne w programie. dotyczàcych programów do odtwarzania plików multimedialnych, np.: Odtwarzanie plików multimedialnych Windows Media Player. Pkt 1.3 Uczeƒ stosuje podstawowe us ugi systemu operacyjnego i programów narz dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania, Pkt 1.2 Uczeƒ pos uguje si urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi ku. Plansza 32 Tytu : Prezentacje multimedialne Celem planszy jest pokazanie uczniom mo liwoêci wykorzystania funkcji programów Microsoft Power Point i Windows Movie Maker do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz prostych filmów. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ, pos ugujàc si programem Power Point, przygotowuje prezentacje, dokumenty zawierajàce tekst oraz grafik, jak równie tworzy i przedstawia prezentacj, wykorzystujàc ró ne elementy multimedialne (filmy, dêwi ki, animacje). Uczeƒ poznaje równie mo liwoêci wykorzystania programu Windows Movie Maker do tworzenia i edycji krótkich filmów. dotyczàcych tworzenia prezentacji multimedialnych oraz elementów prostej obróbki wideo, np.: Tworzenie prezentacji w programie Power Point; Monta materia u wideo; Umieszczanie materia ów video i plików dêwi kowych w prezentacjach multimedialnych. 21

22 Pkt 4.6 Uczeƒ tworzy dokumenty zawierajàce ró ne obiekty (np.: tekst, grafik, tabele, wykresy itp.), pobrane z ró nych programów i êróde ; Pkt 4.7 Uczeƒ tworzy i przedstawia prezentacj z wykorzystaniem ró nych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dêwi kowych w asnych lub pobranych z innych êróde. Plansza 33 Tytu : Bazy danych Celem planszy jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia zwiàzane z projektowaniem, tworzeniem i obs ugà relacyjnych baz danych. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ przedstawia podstawowe poj cia zwiàzane z projektowaniem baz danych, potrafi zaprojektowaç, stworzyç prostà baz danych w postaci jednej tabeli oraz wykonuje proste operacje zwiàzane z obs ugà baz danych. dotyczàcych projektowania i tworzenia baz danych, np.: Relacyjne bazy danych; Zasady projektowania relacyjnych baz danych; Obs uga bazy danych zapisywanie i odczytywanie informacji. Pkt 4.5 Uczeƒ tworzy prostà baz danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe. Plansza 34 Tytu : Korespondencja seryjna Celem planszy jest pokazanie uczniom mo liwoêci wykorzystania programów Microsoft Excel oraz Microsoft Word do tworzenia korespondencji seryjnej. Zgodnie z wymaganiami szczegó owymi podstawy programowej uczeƒ wykorzystuje funkcje programów wchodzàcych w sk ad pakietu Microsoft Office do tworzenia korespondencji seryjnej. dotyczàcych praktycznego wykorzystania programów biurowych, np.: Korespondencja seryjna. 22

Rozk ad materia u i plan wynikowy

Rozk ad materia u i plan wynikowy Rozk ad materia u i plan wynikowy Dzia O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni Zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA PROGRAMY SPECJALISTYCZNEGO MODU U SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA CHEMIA Z INFORMATYK Obowi zuj ce od roku akademickiego 2011/2012 Modu realizowany w Instytucie Matematyki

Bardziej szczegółowo

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Autor: Waldemar Czy ewski Program dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie recenzji mgr. Bogdana

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI INNOWACJA PEDAGOGICZNA metodyczno-organizacyjno -programowa JESTEM BEZPIECZNY W SIECI Autor: Aneta Kołakowska PROJEKT INNOWACJI Inspiracją do opracowania innowacji "Jestem bezpieczny w Sieci" stały się

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo