DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata PORADNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK"

Transkrypt

1 DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju

2 Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata stanowi ogromną szansę na skok cywilizacyjny dla naszego kraju. Jednak pozyskiwanie unijnych pieniędzy wiąże się z pewnymi obostrzeniami i koniecznością przestrzegania zasad w ogłaszanych konkursach. W naszym poradniku: uzyskacie informacje na temat ilości pieniędzy z Unii Europejskiej w poszczególnych programach i województwach, dowiecie się jak należy przygotować się do pisania wniosku, znajdziecie informacje o możliwości pomocy czy też współpracy. Informacje o większości aktualnych konkursów dotacyjnych dla firm znajdziecie na stronie: Zapraszamy do lektury. Agencja Informatyzacji i Rozwoju

3 PROGRAMY DOTACYJNE INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO: ,9 MLN EURO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (tak brzmi jego robocza nazwa, w skrócie POIiŚ), podobnie jak jego poprzednik POIiŚ , ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Strona 3 Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa). W porównaniu do obecnie realizowanego na poziomie krajowym POIiŚ , w ramach POIiŚ zostanie położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. INTELIGENTNY ROZWÓJ: 8 614,1 MLN EURO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Przewidziane w Programie obszary wsparcia to: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

4 Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Wsparcie adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności mikro, małe i średnie firmy), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, takich jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe. Strona 4 WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: 4 419,3 MLN EURO Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. POLSKA CYFROWA: 2 255,6 MLN EURO Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym. W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,

5 zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Strona 5 Beneficjenci Programu: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa. POLSKA WSCHODNIA: 2 117,2 MLN EURO POPW to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na: wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

6 POMOC TECHNICZNA 700,1 MLN EURO Program Pomoc Techniczna (POPT) będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach w Polsce. Strona 6 Obszary wsparcia: Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach Działania POPT skierowane będą w szczególności do: podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA I EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w: badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji),

7 włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało dokumenty, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Są to: Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Określają one kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne. Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące, jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach. Strona 7 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego EUR Priorytet i Środki: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw EUR 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku EUR 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku EUR 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska EUR 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku EUR 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska EUR 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku EUR 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku EUR 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska EUR 10. Pomoc techniczna EUR

8 Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Program ten jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: Strona 8 1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu 3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,00 EUR 1. Rozwój infrastruktury technicznej ,00 EUR 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ,00 EUR 3. Rozwój infrastruktury społecznej ,00 EUR 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ,00 EUR 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ,00 EUR 6. Wsparcie rozwoju turystyki ,00 EUR 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ,00 EUR 8. Pomoc techniczna ,00 EUR Regionalny Program Województwa Lubelskiego ,00 EUR Priorytet i Środki UE 1. Przedsiębiorczość i innowacje ,00 EUR 2. Infrastruktura ekonomiczna ,00 EUR 3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne ,00 EUR 4. Społeczeństwo informacyjne ,00 EUR 5. Transport ,00 EUR 6. Środowisko i czysta energia ,00 EUR 7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna ,00 EUR 8. Infrastruktura społeczna ,00 EUR 9. Pomoc techniczna ,00 EUR

9 Regionalny Program Województwa Lubuskiego ,00 EUR I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu ,00 EUR II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego ,00 EUR Strona 9 III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego ,00 EUR IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej ,00 EUR V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej ,00 EUR VI. Pomoc techniczna ,00 EUR Regionalny Program Województwa Łódzkiego ,00 EUR 1. Infrastruktura transportowa ,00 EUR 2. Ochrona środowiska ,00 EUR 3. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość ,00 EUR 4. Społeczeństwo informacyjne ,00 EUR 5. Infrastruktura społeczna ,00 EUR 6. Odnowa obszarów miejskich ,00 EUR 7. Pomoc Techniczna ,00 EUR Regionalny Program Województwa Mazowieckiego Głównym celem RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez: rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego, podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

10 Regionalny Program Województwa Mazowieckiego ,00 EUR 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu ,00 EUR 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza ,00 EUR 3. Regionalny system transportowy ,00 EUR 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka ,00 EUR 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu ,00 EUR 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji ,00 EUR 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego ,00 EUR 8. Pomoc techniczna ,00 EUR Strona 10 Małopolski Program Regionalny ,00 EUR 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy ,00 EUR 2. Gospodarka regionalnej szansy ,00 EUR 3. Turystyka i przemysł kulturowy ,00 EUR 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego ,00 EUR 5. Krakowski Obszar Metropolitalny ,00 EUR 6. Spójność wewnątrzregionalna ,00 EUR 7. Infrastruktura ochrony środowiska ,00 EUR 8. Współpraca międzyregionalna ,00 EUR 9. Pomoc Techniczna ,00 EUR Regionalny Program Województwa Opolskiego ,00 EUR 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu ,00 EUR 2. Społeczeństwo informacyjne ,00 EUR 3. Transport ,00 EUR 4. Ochrona środowiska ,00 EUR 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe ,00 EUR 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych ,00 EUR 7. Pomoc techniczna ,00 EUR

11 Regionalny Program Województwa Podkarpackiego ,00 EUR 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka ,00 EUR 2. Infrastruktura techniczna ,00 EUR 3. Społeczeństwo informacyjne ,00 EUR 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom ,00 EUR 5. Infrastruktura publiczna ,00 EUR 6. Turystyka i kultura ,00 EUR 7. Spójność wewnątrzregionalna ,00 EUR 8. Pomoc techniczna ,00 EUR Strona 11 Regionalny Program Województwa Podlaskiego ,00 EUR 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie ,00 EUR 2. Rozwój infrastruktury transportowej ,00 EUR 3. Rozwój turystyki i kultury ,00 EUR 4. Społeczeństwo informacyjne ,00 EUR 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska ,00 EUR 6. Rozwój infrastruktury społecznej ,00 EUR 7. Pomoc techniczna ,00 EUR Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Celem strategicznym RPO WP jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa, przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego ,00 EUR 1. Rozwój i innowacje w MŚP ,00 EUR 2. Społeczeństwo wiedzy ,00 EUR 3. Funkcje miejskie i metropolitalne ,00 EUR 4. Regionalny system transportowy ,00 EUR

12 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku ,00 EUR 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe ,00 EUR 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa ,00 EUR 8. Lokalna infrastruktura podstawowa ,00 EUR 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie ,00 EUR 10. Pomoc techniczna ,00 EUR Strona 12 Regionalny Program Województwa Śląskiego ,00 EUR 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość ,00 EUR 2. Społeczeństwo informacyjne ,00 EUR 3. Turystyka ,00 EUR 4. Kultura ,00 EUR 5. Środowisko ,00 EUR 6. Zrównoważony rozwój miast ,00 EUR 7. Transport ,00 EUR 8. Infrastruktura edukacyjna ,00 EUR 9. Zdrowie i rekreacja ,00 EUR 10. Pomoc techniczna ,00 EUR Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego ,00 EUR 1. Rozwój przedsiębiorczości ,00 EUR 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu ,00 EUR 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu ,00 EUR 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej EUR 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport ,00 EUR 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast ,00 EUR 7. Pomoc techniczna ,00 EUR

13 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Głównym celem Programu Warmia i Mazury jest wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Cele szczegółowe Programu, będą osiągane będą poprzez realizację działań w ramach siedmiu priorytetów, wspartą środkami pomocy technicznej: Strona 13 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ,00 EUR 1. Przedsiębiorczość ,00 EUR 2. Turystyka ,00 EUR 3. Infrastruktura społeczna ,00 EUR 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ,00 EUR 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna ,00 EUR 6. Środowisko przyrodnicze ,00 EUR 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,00 EUR 8. Pomoc techniczna ,00 EUR Wielkopolski Program Regionalny Celem głównym programu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia i jest on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 1. Poprawa warunków inwestowania 2. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców 3. Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu Wielkopolski Program Regionalny EUR 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw EUR 2. Infrastruktura komunikacyjna EUR 3. Środowisko przyrodnicze EUR 4. Rewitalizacja obszarów problemowych EUR 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego EUR 6. Turystyka i środowisko kulturowe EUR 7. Pomoc techniczna EUR

14 Regionalny program województwa zachodniopomorskiego Celem głównym programu jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Cel główny osiągany jest poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Strona Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania; 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa; 3. Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa. Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego ,00 EUR Gospodarka Innowacje Technologie ,00 EUR Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej ,00 EUR Rozwój społeczeństwa informacyjnego ,00 EUR Infrastruktura ochrony środowiska ,00 EUR Turystyka, kultura i rewitalizacja ,00 EUR Rozwój funkcji metropolitalnych ,00 EUR Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia ,00 EUR Pomoc techniczna ,00 EUR Stracone pieniądze i ostatnia szansa... Według raportu przygotowanego przez hiszpańską firmę konsultingową Blomeyer&Sanz na zamówienie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z kwoty 5 mld euro przeznaczonej na lata , do czerwca 2007 roku Polska przysłała do Komisji Europejskiej faktury na 52,6 proc. tych funduszy (źródło: money.pl). Nasze media donoszą o 57 % wykorzystanych środków. Innymi słowy, nie wykorzystaliśmy w latach około 10 miliardów złotych dotacji. Perspektywa to już znaczna poprawa wykorzystywania środków z UE. Mimo braku ostatecznych danych można założyć wynik w okolicach 95%.

15 Lata to ostatni tak duży zastrzyk pieniędzy z Unii Europejskiej. Należy zrobić wszystko, by te środki wykorzystać w jak najlepszy sposób. Strona 15 PRZYKŁADY POPULARNYCH KONKURSÓW I KOSZTÓW: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Do wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursów dotyczących przedsiębiorczości zalicza się wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu. Są to: 1. Prace przygotowawcze, np: przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp., raport oddziaływania na środowisko, zakup nieruchomości niezabudowanej nierozerwalnie związanej z realizacją projektu zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu nierozerwalnie związanego z realizacją projektu 2. Prace inwestycyjne np.: prace budowlano-montażowe prace wykończeniowe dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, zakup używanych środków trwałych pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przewyższa wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej pod warunkiem, że:

16 będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem, będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii, spłata rat kapitałowych należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych Strona 16 PROMOCJA GOSPODARCZA-UDZIAŁ W TARGACH analizy i ekspertyzy związane z realizacją projektu zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie lub wdrożenie serwisów internetowych, zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu prace związane z wdrożeniem e-informacji w obszarze promocji gospodarczej, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty organizacji wydarzeń promocji regionu, organizacji i udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej w tym: koszty wynajmu pomieszczeń / powierzchni wystawienniczej i sprzętu, koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji, koszty organizacji i obsługi potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy (np.oprawa multimedialna, montaż, demontaż transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii), koszty zaprojektowania, przygotowania / produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, koszty wynajęcia nośników informacyjno - reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związane z kampanią promocyjną, koszt przygotowania, uruchomienia i obsługi (w okresie trwania projektu) strony internetowej bezpośrednio związanej z kampanią promocyjną, koszty transportu eksponatów oraz koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów

17 TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE DLA MŚP (mikro, małych i średnich firm) przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp., budowa, rozbudowa lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery), prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych), zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia serwisów internetowych, zakup niezbędnego wyposażenia usługi informatyczne koszty informacji i promocji projektu cross-financing: koszty szkoleń pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu Strona 17 TO TRZEBA WIEDZIEĆ: Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie konkursów ogłaszanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Daty konkursów są różne dla różnych województw. Są dwa typy konkursów: otwarty, który rozpoczyna się w konkretnym dniu i trwa do momentu wyczerpania środków (zamknięcie może nastąpić nawet po paru dniach) zamknięty, który rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym przedziale czasowym. Dlatego też bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie planu projektu, dokumentacji.

18 KIEDY ZACZĄĆ?? Warto zawczasu przygotować wniosek i biznesplan, aby po ogłoszeniu konkursu od razu złożyć dokumenty. Termin od ogłoszenia konkursu oraz wytycznych do momentu zakończenia konkursu to przedział nawet DWÓCH TYGODNI. Strona 18 Prac przygotowawczych jest na tyle dużo, że warto je zacząć niezależnie od spodziewanego terminu konkursu. Nie jest niestety niczym dziwnym, że nawet w trakcie trwania konkursu dochodzi do zmiany wytycznych. Niedostosowanie się do nowych reguł skutkuje koniecznością poprawy wniosku w trakcie oceny formalnej. Przy czym w trakcie oceny formalnej i merytorycznej ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonać jednokrotnie. Pod ogłoszeniem konkursowym umieszczona jest zawsze dokumentacja konkursowa, z którą należy zapoznać się w sposób jak najbardziej szczegółowy. PLAN BIZNESPLAN. Myśląc o ubieganiu się o dotację powinniśmy mieć już mniej więcej określony plan projektu. Analizując sytuację musimy ustalić nasze priorytety. Należy pamiętać,że cele i rezultaty projektu muszą być jasno sprecyzowane. Dotację można uzyskać np. na: utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (budowa, remont, zakup nieruchomości) oraz zakup środków trwałych (zarówno nowych jak i używanych), maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych. Można też się starać o dofinansowanie tzw. wartości niematerialnych, kursów, szkoleń, specjalizacji, licencji. Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych jest podawany przy każdym ogłoszonym konkursie w regulaminie konkursu. Przede wszystkim dotację można otrzymać na nową inwestycję: Inwestycję w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne związane z : Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa Dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub Zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

19 Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są od niezależnego zbywcy. Wymienione w definicji przesłanki nie muszą być spełniane jednocześnie, a wystarczy zaistnienie jednej z nich, by inwestycja spełniała warunki inwestycji nowej czyli początkowej. Strona 19 Nie otrzymuje się dotacji na inwestycję odtworzeniową. Inwestycje,,odtworzeniowe oznaczają inwestycje, które polegają tylko i wyłącznie na zastąpieniu istniejących dóbr. Ważną częścią wniosku o dotacje jest biznesplan. Można wyodrębnić następujące części składowe biznesplanu: Cele Misja Klucze do sukcesu Opis firmy Start-up - koszty rozpoczęcia Sprzedaż Opis rynku Segmentacja rynku Analiza rynku Strategia Analiza usług Konkurencja opis Analiza SWOT Możliwości i perspektywy Zagrożenia Strategia sprzedaży Prognoza sprzedaży Kamienie milowe Kadry Analiza progu rentowności Zyski i straty Przepływy pieniężne Wskaźniki biznesowe Podsumowanie

20 Napisanie profesjonalnego biznesplanu można zlecić naszej firmie. Zainteresowanych prosimy o mail w tej sprawie na adres: Prosimy o podanie zakresu biznesplanu (krótko opisać planowany projekt). Biznesplan jest wielce pomocny w realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Stanowić może też podstawę do rozmów z partnerami biznesowymi, bankami, instytucjami, zalecany również przy współtworzeniu KLASTRA. Strona 20 FORMY DOTACJI: Dostępne są w konkursach zazwyczaj dwie opcje finansowania projektów: zwrot środków na podstawie faktur kosztowych, zaliczki na poczet harmonogramu wydatków. W wytycznych szczegółowych należy dokładnie sprawdzić możliwości otrzymania środków i wybrać najodpowiedniejszą dla nasz opcję. W zależności od województwa i szczegółowych rozporządzeń jest to kwota do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wynika z tego,że części finansowania inwestycji spoczywa na przedsiębiorcy. Formami finansowania mogą być: środki własne kredyt leasing Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowania inwestycji (np. promesa kredytowa, promesa leasingowa) są dokumentami obowiązkowymi wymaganymi przy składaniu wniosku lub przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie projektu. Należy pamiętać, że Instytucja Zarządzająca ma prawo prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub złożenie wyjaśnień na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

21 PRZYKŁAD PROJEKTU: Załóżmy, że naszym celem jest przeprowadzenie modernizacji zaplecza technicznego przedsiębiorstwa czyli zakup środków trwałych. Jedną z pierwszych rzeczy jest uzyskanie informacji na temat ceny urządzenia, pozyskania jego specyfikacji technicznej, którą potem wykorzystamy w pisaniu biznesplanu i wniosku. Najlepiej, by był to sprzęt nowoczesny, innowacyjny, mogący mieć wpływ na wzrost naszej konkurencyjności. Sprzęt, którego do tej pory nie było w firmie. Dający możliwość wprowadzenia nowych, konkurencyjnych produktów lub usług. Strona 21 Zakup maszyn, urządzeń innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych, udział w targach zalicza się do projektów nieinfrastrukturalnych i nie wymaga przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Projekty infrastrukturalne wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych są prawnie zobligowane do przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Warto zająć się tym odpowiednio wcześniej, gdyż powyższe procedury trwają w czasie. Każdy projekt musi być wyceniony. Ważne, by wszystkie ceny były adekwatne do realnego poziomu cen rynkowych. W wypadku dość istotnych różnic pomiędzy cenami rynkowymi, a wpisanymi przez nas do biznesplanu i wniosku - zostaniemy najprawdopodobniej poproszeni o szczegółowe wyjaśnienia. Można ubiegać się o dotację na sprzęt już używany. Należy jednak wówczas pamiętać, by uzyskać oświadczenia od poprzednich właścicieli,że dany sprzęt nie był kupowany dzięki dotacjom (przepis o zakazie podwójnego dofinansowania). Na stronie instytucji pośredniczącej w rozdziale środków szukamy informacji o konkursach. Musimy wiedzieć do jakiej kategorii firm się zaliczamy (mikro, małe, średnie..) i czy w danym konkursie możemy aplikować. Przyda nam się również znalezienie harmonogramu naborów. Trzeba jednak pamiętać, że dokument ten ulega aktualizacjom i zmianom, a to oznacza systematyczne sprawdzanie informacji przynajmniej raz w tygodniu. Staramy się również odnaleźć dokumentację z poprzedniego konkursu. Na jej podstawie możemy już przygotowywać biznesplan w wersji roboczej. W chwili ogłoszenia konkursu będziemy więc mieli przynajmniej część prac już wykonanych.

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo