PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1"

Transkrypt

1 PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET 1

2 Poradnik Udost pnianie - Udostepnianie rejestratorow rejestratorów cyfrowych w cyfrowych sieci Internet w sieci Internet Poradnik Przed przyst pieniem do konfiguracji rejestratora i urz dze sieciowych (routera) nale y zapozna si wnikliwie z ich instrukcjami obs ugi, jak równie z zasad dzia ania sieci TCP/IP jako takiej. Poniewa na rynku istnieje wiele producentów routerów i modemów, poni ej przestawiono przyk adow konfiguracj jedynie kilku modeli. Poradnik nie omawia te sposobów konfiguracji samych routerów w sieci Internet/Ethernet, a jedynie ide i metody otwierania/przekierowywania portów oraz zasad dzia ania DynDNS. Rys 1. Przyk adowy schemat rozleg ej sieci CCTV - Internet. Rejestratory cyfrowe oprócz podstawowych funkcji takich jak rejestracja i odtwarzanie materia u z kamer daj równie mo liwo zdalnego dost pu do rejestratora przez sie Internet/Ethernet, realizowanego poprzez aplikacj typu CMS zainstalowan na komputerze lub PDA. Konfiguracja rejestratora oraz urz dze po rednicz cych w przesy aniu informacji zale y od rodzaju i konfiguracji sieci jaka jest na obiekcie, lub tej zapewnianej przez dostarczyciela Internetu. W celu unikni cia k opotów z przekierowywaniem adres IP rejestratora powinien by ustawiony na STATYCZNY. Adres bramy powinien by adresem routera. Przed przyst pieniem do konfiguracji routera nale y zanotowa port i adres IP, na jakim rejestrator pracuje. 2

3 Rys 2. Przyk adowa konfiguracja ustawie sieciowych rejestratora APER PDR-S 1. Rejestrator w sieci wewn trznej, statyczne IP zewn trzne (DSL, operatorzy sieci kablowych itp.) W takim przypadku dostarczyciel Internetu daje statyczny, niezmienny numer IP. Czasem u ytkownik dostaje równie zarejestrowan nazw w systemie domen np. sklep.on.aster.pl. Je eli u ytkownik nie ma danej nazwy przez operatora, dostep do rejestratora uzyskuje poprzez numer IP. Nazw domeny mo na równie wykupi w systemie rejestracji domen (NASK, Home.pl, Onet, i inne, równie darmowe). Udost pnienie rejestratora w Internecie sprowadza si do przekierowania (lub tylko otworzenia) zewn trznego portu routera, le cego po stronie sieci Internet, na wewn trzny port i adres IP w sieci Ethernet nale ce do rejestratora. Router Internet Zewn trzny port: np. 9000, adres publiczny np Rys 3. Zasada przekierowywania portów. Wewn trzny port: 7000 IP: Jako portów, zarówno wewn trznych a zw aszcza zewn trznych nie poleca si stosowania numerów poni ej 1024, zw aszcza portu 80 i 8080 oraz innych portów cz sto zarezerwowanych przez router, mo e to spowodowa konflikty adresów i brak po czenia. Na JEDEN rejestrator przypada JEDEN adres IP w sieci wewn trznej i JEDEN numer portu w sieci zewn trznej. Je eli rejestratorów w sieci wewn trznej ma by wi cej, ka demu powinni my nada inny adres IP (statyczny), a w routerze odpowiednio skonfigurowa przekierowania z ró nych portów zewn trznych (np. 9000, 9001, ) na odpowiednie adresy rejestratorów (np , ,

4 Rys 4a. Konfiguracja przekierowania portów dla routera ADSL LINKSYS WAG354G Rys 4b. Konfiguracja przekierowania portów dla routera ADSL D-LINK 2641B 4

5 Rys 4c. Konfiguracja przekierowania portów dla routera ASMAX-Ar801u. Na rys 4a. zosta a przedstawiona przyk adowa konfiguracja przekierowania portów dla routera LINKSYS WAG354G. Aby wej w opcje konfiguracji, nale y wybra w górnej zak adce Applications & Gaming, w dolnej Single Port Forwarding. Otwiera si lista, w któr mo na wpisa przekierowywane porty. W pole Application trzeba wpisa nazw naszego po czenia (mo e by dowolna). External Port jest to numer portu ZEWN TRZENEGO (np. 9999, identyczny jak na rys 3. ), Internal Port to numer portu wewn trznego przekierowania czyli numer portu, jaki zosta ustawiony w rejestratorze oraz IP Adress jego numer IP. W rejestratorze jest u ywany protokó TCP. Po zaznaczeniu Enabled i klikni ciu Save Settings router powinien by gotowy do pracy. Ka dy nast pny rejestrator lub inne urz dzenie sieciowe dodajemy wg podobnych regu, w ka dej linii po jednym. Chc c dosta si do rejestratora z sieci Internet nale y wpisa - w przegl darce internetowej (Ineternet Explorer) adres IP:numer_portu_zewn trznego, np. do rejestratora o wewn trznym IP , odpowiednio do rejestratora o IP itd. W oprogramowaniu EMS/CMS znajduj si odpowiednie pola na adres i numer portu. 2. Rejestrator w sieci wewn trznej, dynamiczne IP zewn trzne (np. operatorzy ADSL, sieci kablowe itp.) W takiej sytuacji konfiguracja routera odbywa si identycznie jak dla statycznego IP zewn trznego, równie jest konieczne przekierowywanie portów, z t ró nic e w okre lonych odst pach czasu (zwykle co restart routera lub co 24h) zewn trzny adres IP ulega zmianie. Nie jest wi c praktyczne odnajdywanie rejestratorów poprzez podanie adresu IP w aplikacji dost powej. Rozwi zaniem mo e by u ycie serwerów DynDNS. Stacja kliencka IP: Router DVR1 ma IP DVR1 podaj adres DVR1 teraz mam IP Serwer DynDNS Rys 5. Ilustracja dzia ania DynDNS. 5

6 Serwer DynDNS jest to specjalny serwer s u cy do przekazywania adresów IP odpowiadaj cych danej nazwie domenowej. Co jaki czas urz dzenie maj ce zmienne IP (np. rejestrator, router) przekazuje do serwera DynDNS swój adres. U ytkownik w internecie nie musi wiedzie jaki adres IP w danej chwili ma to urz dzenie, wystarczy e aplikacja zapyta o to serwer DynDNS jaki adres ma w tej chwili urz dzenie pod nazw XXXX. Ca o przebiega automatycznie, warunkiem jest zarejestrowanie si u ytkownika na danym serwerze DynDNS (mog to by itp.) lub korzystanie z serwera producenta (szczegó owe informacje dotycz ce konfiguracji us ugi DynDNS rejestratora zawarte s w instrukcji). Dzi ki temu u ytkownik nie musi odwo ywa si do rejestratora bezpo rednio poprzez adres IP ale mo e wywo a rejestrator znaj c powi zan z nim nazw domeny, np. poprzez wpisanie nazwy i numeru portu w przegl darce lub oprogramowaniu zarz dzaj cym. Rejestrator Dyndns zewn trzny Dyndns producenta Aper PDR-M50xx - + Aper PDR-M10xx + + Aper PDR-Sxxxx + + Sanyo DSR Sanyo DSR Sanyo DSR Tab 1. Lista rejestratorów obs uguj cych DynDNS. 2a. Korzystanie z domy lnego serwera DynDNS (producenta). Podczas korzystania z domy lnego serwera DynDNS producenta nie ma zwykle konieczno ci rejestrowania, szczegó owe informacje odno nie nazwy domeny przypisanej do danego urz dzenia zawarte s w instrukcji rejestratora, np. w rejestratorze PDR-S ( i innych rejestratorach APER) serwerem jest dvrhost.com. 2b. Serwer DynDNS ogólnodost pny. Jak ju wspomniano, istniej ogólno dost pne serwery oferuj ce us ug DynDNS, takie jak lub itp. Aby móc z nich korzysta, nale y przej procedur sk adaj c si z dwóch etapów konfiguracji serwera DynDNS oraz konfiguracji klienta DynDNS (rejestratora, routera lub aplikacji). Poni ej dla przyk adu zosta a opisana procedura uruchomienia us ugi dynds w oparciu o serwer 6

7 - Tworzenie konta i us ugi DynDNS: Rys 6. Strona g ówna serwisu W celu za o enia konta, nale y wej na stron i klikn Create Account. Przejdziemy do strony, gdzie nale y poda wymagane dane (nazwa u ytkownika username nie musi by nasz przysz nazw domeny, podobnie jak i has o). Rys 7. Tworzenie konta na serwisie 7

8 Po zatwierdzeniu Create Account na podany przez nas adres dostaniemy potwierdzenie rejestracji konta, nale y post powa zgodnie z tre ci zawart w wiadomo ci - zwykle jest to klikni cie w link. Po ponownym przeniesieniu na stron, nale y si zalogowa na stworzone konto. Rys 8. Dodawanie nowej us ugi na serwisie DynDns.com Po zalogowaniu trzeba stworzy dla swojego konta now us ug, gdzie zdefiniujemy, jak nazw ma mie nasza domena (SERVICES). Dla nowo tworzonej domeny musimy zdefiniowa Hostname czyli jej nazw, drugi cz on (na rys. 9 jest to dvrdns.org ) mo na wybra z kilkudziesi ciu innych proponowanych nazw. Musi by zaznaczane Host with IP adress. Je eli chcemy, mo emy wpisa adres IP lub strona wykryje go automatycznie nie jest to konieczne, dodatkowo, wpisuj c inny adres, b dziemy widzieli czy rejestrator lub router prawid owo go od wie y na taki jaki mamy. Po klikni ciu Create Host wy wietli nam si potwierdzenie za o enia domeny (lub brak, je eli taka nazwa ju istnieje). 8

9 Rys 9. Przyk adowe parametry nowo tworzonej domeny. Je eli operacja za o enia domeny si powiod a nale y jeszcze (na li cie hostów) klikn Checkout to Activate i post powa zgodnie z instrukcj (czyli klikn Next a nast pnie Activate Services. O poprawnie uruchomionym koncie wiadczy numer IP w pozycji Details. Je eli wszystko skonfigurowano prawid owo, mo na sprawdzi parametry domeny poprzez klikni cie w My Hosts, jak na rysunku 8. Uka e si informacja o posiadanych domenach, numerach IP i ostatnie aktualizacji numeru IP. - Uruchomienie i konfiguracja klienta DynDNS: Us ug klienta DynDNS mo na uruchomi na trzy sposoby: - klient DynDNS wbudowany w rejestrator (nie wszystkie urz dzenia go posiadaj ) - klient DynDNS w routerze (wbudowanego klienta posiada wi kszo routerów) - klient DynDNS w postaci aplikacji uruchomionej na komputerze w sieci wewn trznej, - aplikacja jest zwykle udost pniana na stronie danego serwera. Wa ne jest,aby dany rodzaj klienta wspó pracowa z danym serwerem DynDNS. i) Konfiguracja rejestratora do pracy z DynDNS: 9

10 Rys 10. Przyk adowa konfiguracja rejestratora APER PDR-S W rejestratorze (przyk adowo rejestrator APER PDR-S2004, rys 10) nale y zaznaczy w opcjach Sie ->DDNS pole DynDNS. W polu DOMAIN NAME nale y wpisa pe n nazw domeny, jak si zarejestrowa o na serwerze DynDNS, u ytkownika pod jakim si zarejestrowa o i has o. Przyciskiem START mo na sprawdzi czy ustawienia s poprawne, je li tak, po kilku sekundach pojawi si napis OK. Nale y pami ta, e has o jest wysy ane ma ymi literami jest to wa ne, gdy serwery DynDNS rozró niaj wielko liter. Jak ju wspomniano, istnieje równie mo liwo pracy rejestratora z serwerem DynDNS producenta, wówczas nale y wybra zamiast DynDNS opcj DOMY LNY. ii) Konfigurowanie routera do pracy z DynDNS: Je eli rejestrator nie ma mo liwo ci pracy z DynDNS, powinna by mo liwo uruchomienia us ugi na routerze. Poni ej podano przyk adowe konfiguracje dla routerów Linksys i D-Link. 10

11 Rys 11a. Konfiguracja routera LINKSYS do pracy z DynDns. Rys 11b. Konfiguracja routera D-Link do pracy z DynDns. iii) Konfiguracja klienta DynDns w postaci aplikacji: Je eli rejestrator, ani router nie maj mo liwo ci uruchomienia klienta DynDNS, wyj ciem jest uruchomienie go na jednym z komputerów pozostaj cych w naszej sieci wewn trznej. Zwykle jest to ma a aplikacja, która co jaki uaktualnia adres IP naszego routera. Mo na je pobra ze stron oferuj cych us ugi DynDNS, np. wspomniany i inne. Oczywi cie na danym serwerze jest potrzebne utworzenie konta i rejestracja domeny, identycznie jak to by o w punkcie 2a. Przekierowywanie portów i praca z serwerami DynDNS jest konieczna nie tylko w przypadku rejestratorów. Dotyczy równie bardzo wielu innych urz dze sieciowych i us ug, jak serwery, sieci korporacyjne, oprogramowania Peer2Peer, komunikatory sieciowe, oraz wielu innych na ró nych forach internetowych ilo informacji, jak mo na znale w sieci, nawet na temat danego typu routera, jest bardzo du a. Na stronie opisano przyk ady przekierowywania portów dla routerów ró nych producentów. 11

12 Centrala - ul. Wał Miedzeszyński Warszawa, tel , fax Biuro Handlowe Gdańsk - ul. Drożyny Gdańsk, tel , fax Biuro Handlowe Katowice - ul. Kościuszki Katowice, tel , fax Biuro Handlowe Łódź - ul. Inflancka Łódź; tel , fax Biuro Handlowe Olsztyn - ul. Dąbrowszczaków 2A Olsztyn; tel , fax Biuro Handlowe Poznań - ul. Polska Poznań, tel , fax Biuro Handlowe Toruń - ul. Grudziądzka Toruń, tel , fax Biuro Handlowe Wrocław - ul. Inowrocławska 39 C Wrocław; tel , fax

Rejestratory cyfrowe Udostępnianie w Internecie Poradnik

Rejestratory cyfrowe Udostępnianie w Internecie Poradnik 1. Wstęp Rejestratory cyfrowe Udostępnianie w Internecie Poradnik Przed przystąpieniem do konfiguracji rejestratora i urządzeń sieciowych (routera) należy zapoznać się wnikliwie z ich instrukcjami obsługi,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo