PORADNIK DLA BENEFICJENTA MAŁE PROJEKTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK DLA BENEFICJENTA MAŁE PROJEKTY WWW.CHATAKOCIEWIA.PL"

Transkrypt

1 PORADNIK DLA BENEFICJENTA Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia

2 LOKALNA GRUPA DZIAŁNIA CHATA KOCIEWIA Spotkad się to początek, zgodzid się to postęp, pracowad razem to sukces. HENRY FORD Nasza organizacja obejmuje swym działaniem łącznie 14 gmin z terenu Powiatu Starogardzkiego i Powiatu Kościerskiego. Przez cały okres naszej działalności tj. od 2006 roku braliśmy udział w różnych przedsięwzięciach i nadal staramy się pozyskiwad środki z różnych programów. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia to organizacja pozarządowa, która łączy w aktywnych działaniach podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje wokół działao realizowanych w programie typy LEADER, który służy poprawie jakości życia na wsi oraz aktywizuje ich mieszkaoców. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to dla większości gmin pomorskich jedno z podstawowych źródeł finansowania wielu inwestycji. Od 2009 roku Lokalne Grupy Działania z terenu całej Polski stały się instytucjami pośredniczącymi w udzieleniu dotacji na 4 typy działao: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zróżnicowanie w kierunku działalności Odnowa i rozwój wsi Małe projekty. Jesteśmy organizacją otwartą, do której może przystąpid każdy kto reprezentuj jeden z wcześniej wspomnianych sektorów. Środki programu LEADER nie są przeznaczone na konkretne projekty, których temat narzucony jest z góry, przesłaniem LEADERA skierowanym do lokalnych społeczności, mieszkaoców wsi jest stosowanie własnego pomysłu i własnych zaangażowanych środków rzeczowych, intelektualnych oraz gotowośd do realizacji wspólnych przedsięwzięd. Inicjatywa LEADER jest programem, który swój rozwój buduje poprzez partnerstwo, pozwala to rozwijad sołectwa i gminy z uwzględnieniem ich tożsamości, regionalizmu i niezależności. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przyczynia się do aktywizacji mieszkaoców oraz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, przy lokalnych zasobów naturalnych, przyrodniczych, historycznych i kulturalnych. Ponadto LGD Chata Kociewia jest realizatorem własnych projektów. Zaliczamy do nich: 1. Od Zamku do Zamku - wykorzystanie kociewskich zasobów naturalnych i kulturowych w kreowaniu nowych kierunków i wzmacnianie istniejących kierunków turystyki i działalności gospodarczej, usługowej, agroturystycznej; stworzenie produktu turystycznego, integracja mieszkaoców LGD wokół wspólnych zadao, współpraca z innym krajowym LGD. 2. Konkurs Przeglądów Folklorystycznych - integracja mieszkaoców, zapoznanie się z dokonaniami zespołów z terenu Kociewia, umożliwienie nowym zespołom zaprezentowanie swoich umiejętności muzycznych. 3. Stworzenie systemu procedur do uruchomienia i promocji marki Z Kociewia, celem projektu jest stworzenie jednolitego systemu procedur służących certyfikacji produktów i usług. 4. Działaj Lokalnie projekt realizowany przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce Polsko -Amerykaoskiej Fundacji Wolności.

3 CEL DZIAŁANIA Małe projekty to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania pod warunkiem spełniania kryteriów dostępu i wyboru oraz dla których całkowita wartośd operacji wynosi od zł. do zł. WARUNKI WSPARCIA Wysokośd dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, Wysokośd wkładu własnego wynosi 30%, Dofinansowanie ma charakter refundacji kosztów, tzn. jest wypłacana na rachunek beneficjenta po rozliczeniu etapu projektu, W ramach jednego wniosku można ubiegad się o dofinansowanie do zł. (nie więcej jak zł.), Jeden podmiot może złożyd w okresie wnioski na łączną kwotę dofinansowania zł. Operacja nie może byd finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego. Projekt będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakooczenie i złożenie wniosku o płatnośd ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłaconą po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. KOSZTY KWALIFIKOWALNE Są one określone w rozporządzeniu dotyczącym udzielania dofinansowania w ramach małych projektów. Informacja o tym dokumencie będzie zamieszczona na stronie internetowej. Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyd: 1. wartośd pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, wartośd udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w rozporządzeniu sposób wyliczenia wkładu rzeczowego: liczba przepracowanych godzin x 18,47 zł. nie mogą one stanowid więcej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych małych projektów pomniejszonych o wysokośd kosztów ogólnych 2. podatek VAT uiszczany w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowanych operacji, o ile jest on ostatecznie ponoszony przez beneficjenta i nie może byd odzyskany. VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego dla jst, oraz jej podmiotów - uprawnionych do składania wniosków, 3. koszty ogólne, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wartośd wkładu niepieniężnego, 4. koszty zakupu materiałów lub przedmiotów, usług lub robót budowlanych, 5. koszty najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeo lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, itd. Podlegają refundacji wyłącznie gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

4 KOSZTY KWALIFIKOWANE cd. 6. koszty wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych, 7. organizacja i przeprowadzenie wydarzeo promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, 8. wytyczenie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych, 9. utworzenie lub aktualizacja bazy danych, w tym bazy informacji turystycznej, 10. koszt tworzenia strony internetowej, 11. wynagrodzenia lub pobyt osób prowadzących szkolenia, podróż lub wyżywienie uczestników szkolenia, nocleg uczestników szkolenia w przypadku gdy szkolenie trwa co najmniej 2 dni, 12. koszty upominków lub nagród w ramach realizacji małego projektu. NA CO MOŻNA UZYSKAD DOFINANSOWANIE I. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleo i innych przedsięwzięd o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju np. kurs dla przedsiębiorców projekty edukacyjne warsztaty z zakresu ginących zawodów (np. dla przyszłych kowali, snycerzy, ludwisarzy ), warsztaty teatralne, muzyczne II. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: udostępnieni urządzeo i sprzętu komputerowego, w tym urządzeo i sprzętu umożliwiającego dostęp do, np. kafejka internetowa, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe, spotkania integracyjne, III. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, np. Przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną, publikacje promujące lokalną kulturę, pokazy sztuki rzemieślniczej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, np. wyposażenie zespołów folklorystycznych, zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP, spotkania muzyczne, kultywowanie języka regionalnego i gwary, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła np. zakładanie warsztatów rzemieślniczych, tworząc miejsce gdzie można przekazad wiedzę kolejnym pokoleniom, IV. Rozwijanie turystyki lub na obszarze objętym LSR w tym: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych lub rowerowych...

5 V. Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w obszarów Natura 2000, VI. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów, VII. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł prowadzenia działalności, w celu poprawienia warunków VIII. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie muzeów, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich. KTO MOŻE UBIEGAD SIĘ O DOTACJE - BENEFICJENT Osoba fizyczna, która jest obywatelem członkowskiego UE, jest pełnoletnia oraz zamieszkująca obszar objęty LSR lub prowadząca działalnośd na tym obszarze, np. mieszkaocy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni przedsiębiorcy, który nie mogą uzyskad pomocy w zakresie działao Osi 3. Osoby prawne albo organizacyjne działające na przepisów o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalnośd na tym obszarze, np. instytucje kościelne Caritas, parafie, i inne związki wyznaniowe. Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolnośd prawną - utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalnośd na tym obszarze. KTO MOŻE UBIEGAD SIĘ O DOTACJE? Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (w tym KGW, OSP) Fundacje Instytucje kultury, w tym biblioteki muzea, orkiestry Jednostki organizacyjne jst utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej Wspólnoty gruntowe - ustawa z dnia r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Uczniowskie kluby sportowe Instytuty PAN Spółdzielnie mieszkaniowe Spółka wodna SPZOZ.

6 KTO MOŻE UBIEGAD SIĘ O DOTACJE? Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolnośd prawną: Wspólnota mieszkaniowa Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka akcyjna w organizacji Spółka z o. o. w organizacji Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. KTO NIE MOŻE UBIEGAD SIĘ O DOTACJĘ? Z pomocy nie mogą skorzystad jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np.: Szkoły publiczne Przedszkola Lasy Paostwowe (w tym nadleśnictwa) KGW niezarejestrowane OSP niezarejestrowane Sołectwa. SKŁADANIE WNIOSKÓW - INFORMACJA Termin konkursu: wnioski można składad od 30 marca do 27 kwietnia 2012 roku w godzinach od 7:30 do 15:30 Wnioski należy składad w biurze LGD Chata Kociewia, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, Starogard Gdaoski, od poniedziałku do piątku Limit środków w ramach bieżącego konkursu: ,93 zł. Wszelkie informacje dostępne są w biurze LGD, na stronie LGD Chata Kociewia, oraz na stronach Urzędu Marszałkowskiego PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOTACJI Procedura w LGD Weryfikacja projektów zaczyna się od dnia 30 kwietnia, LGD ma 21 dni na ocenienie zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju oraz przyznanie punktów projektom pod kątem kryteriów LSR. Beneficjenci mają czas na odwołanie się od decyzji Rady LGD do 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku konkursu. Procedura oceny wniosków w LGD zakooczy się ok. 16 maja 2012 r. Ocena dokonywana w Urzędzie Marszałkowskim UM ma faktycznie co najmniej 4 miesiące na ocenę projektów oraz dwa razy po 14 dni na wezwanie beneficjenta do uzupełnieo,. Urząd Marszałkowski informuje beneficjentów o przyznaniu dofinansowaniu i wyznacza termin podpisania umowy. Z chwilą gdy LGD przekaże dokumenty pracownikom UM od tego czasu korespondencja będzie odbywała się wyłącznie pomiędzy beneficjentem o UM.

7 PAMIĘTAJ HARMONOGRAM KONKURSÓW 2012 R. Kwalifikowane są z zasady koszty ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie, najlepiej projekt planowad tak, by jego realizacja rozpoczęła się po podpisaniu umowy. W przypadku gdy wniosek otrzyma dofinansowanie można za kwalifikowane uznad również te koszty, które beneficjent poniósł od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy. Koszty ogólne są kwalifikowane wtedy, gdy są poniesione od 1 stycznia 2007 r. Projekt można realizowad maksymalnie w 2 etapach. Wnioski o płatnośd ostateczną beneficjent składa najpóźniej w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zadania. Nie później jednak niż do dnia r Trwałośd projektu musi byd zachowana przez 5 lat po dokonaniu płatności ostatecznej, czyli 5 lat od dnia w którym otrzymaliśmy zwrot ostatniej raty refundacji. Należy bardzo dokładnie czytad rozporządzenie, w szczególności załącznik nr 1 i 2 dobierając zadanie do realizacji i planując wydatki. Należy bardzo dokładnie czytad instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie, pomoże to uniknąd późniejszych wyjaśnieo czy uzupełnieo. Należy złożyd załączniki, które wynikają z instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które wynikają z wymogów postawionych przez Lokalną Grupę Działania - nie wypełnienie tych załączników może spowodowad, że Rada LGD nie będzie mogła ocenid zgodności projektu z LSR. Wnioski, które nie zostały złożone w terminie, złożono tak, że nie podano we wniosku adresu wnioskodawcy i nie można ustalid tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie zostały wybrane przez LGD do dofinansowania zostają przez Urząd Marszałkowski pozostawione bez rozpatrzenia. 30 MARZEC - 27 KWIECIEŃ 2012 SIERPIEŃ CZERWIEC - 27 LIPIEC 2012 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ROŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ KONKURS TEMATYCZNY (turystyka, aktywizowanie w zakresie przedsiębiorczości) 31 GRUDZIEŃ - 25 STYCZEŃ 2012/2013 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW RÓŻNICOWANIE W KIEUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 28 WRZESIEŃ - 26 PAŹDZIERNIK 2012 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

8 LIMIT ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA OSI 4 Obszar LGD Chata Kociewia Lata realizacji LSR Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działao: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem 4.1/ , , , , , , , , , , , , , Lp HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania: Wyszczególnienie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw I II I II I II I II X - X X X X Odnowa i rozwój wsi - X - X Małe projekty X - X - X Nasz adres: Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia Nowa Wieś Rzeczna Ul. Rzeczna Starogard Gdaoski Tel./Fax: Kierownik biura LGD: Koordynator Programu Działaj Lokalnie: Doradca ds. PROW: Promocja:

9 NOTATKI NOTATKI

10 NOTATKI NOTATKI

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu Konferencja makrorgionalna: Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Grzegorz Cetner CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Oś 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 W ramach osi 4 Leader do wykorzystania jest 787 500 000 Euro, z czego 80%, czyli 630 000 000

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich REGULAMIN projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo