Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:"

Transkrypt

1 Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w woltach [V], oraz prądu w amperach [A], jednostką mocy jest wat [W]. Waty są to dżule na sekundę (W=J/s). Energia (związana z mocą) zamienia się zazwyczaj w ciepło lub pracę mechaniczną (silniki), energię promieniowania (lampy, nadajniki), lub w energię zmagazynowaną (baterie, kondensatory)... Moc w obwodach prądu stałego W układach prądu stałego mówi się jedynie o mocy czynnej. Z tego względu bilans mocy jest tu stosunkowo prosty. Moc czynna w ogólnym przypadku jest iloczynem prądu, napięcia i kosinusa kąta przesunięcia między nimi. Przy prądzie stałym trudno mówić o przesunięciu w fazie między prądem i napięciem. Z tego względu można powiedzieć, że moc czynna równa jest iloczynowi prądu i napięcia. W obwodach z prądem stałym praktyczne znaczenie mają jedynie rezystory. Moc rozpraszana w rezystorze wyznaczona może być na podstawie zależności (.). Stosując prawo Ohma można otrzymać następujące zależności: P = I R i U P = (.) R Moc prądu stałego mierzy się bezpośrednio watomierzem elektrodynamicznym, lub pośrednio metodą techniczną poprzez pomiar prądu i napięcia w obwodzie... Moc prądu przemiennego W obwodach prądu przemiennego pojęcie mocy używane jest w różnych odmianach definicyjnych. Chwilowa moc dostarczana do obwodu jednofazowego wyrażana jest na podstawie chwilowych wartości napięcia i prądu: p( t) = u( t) i( t) (.3) Przy prądzie sinusoidalnym przebiegi prądu i(t) i napięcia u(t) w ogólnym przypadku nie są ze sobą w fazie, lecz są przesunięte. Prąd i napięcie określić można na podstawie poniższych zależności: u t) = U sin( ω t + ϕ ) (.4) ( u

2 i t) = I sin( ω t + ϕ ) (.5) ( i Gdzie ϕ u, ϕ i - fazy początkowe przesunięcia odpowiednio: napięcia i prądu. Po uwzględnieniu zależności (.4) i (.5) w równaniu (.3), otrzymamy następującą zależność na moc chwilową: p = U sin( ω t + ϕu ) I sin( ωt + ϕi ) = U I [ cos( ϕu ϕi ) cos(ωt + ϕu + ϕi )] (.6) Uwzględniając, że U = U, oraz I = I (co jest słuszne tylko dla przebiegów sinusoidalnych), oraz wprowadzając pojęcie kąta przesunięcia fazowego (zwanego kątem mocy) ϕ = ϕ u ϕ, wyrażenie na moc chwilową przyjmie postać: i p = UI cosϕ UI cos(ωt ϕ) (.7) Drugi składnik powyższego równania określa moc oscylującą z podwójną pulsacją ω wokół stałej wartości UI cosϕ. Wartość ta równa jest co do wartości średniej mocy chwilowej, wyznaczonej w okresie T: T P = pdt = UI cosϕ (.8) Wielkość określona wzorem (.8) nosi nazwę mocy czynnej. Jednostką mocy czynnej jest wat ([W]). To właśnie energia elektryczna związana z mocą czynną (inaczej: mocą użyteczną ) zamieniana jest na inny rodzaj energii (np. energię cieplną, mechaniczną, chemiczną, świetlną, itp.). Moc w układach reaktancyjnych Moc chwilowa (.3) dostarczana do dowolnego elementu zawsze wyrażana jest iloczynem prądu i napięcia. Jednak w układach reaktancyjnych, gdzie U i I nie są proporcjonalne nie można ich po prostu pomnożyć przez siebie. W wyniku takiego działania może dojść do nieprawidłowości. Na przykład znak iloczynu może zmienić się na przeciwny dla jednego okresu przebiegu zmiennego. Pokazano to na rys.., który przedstawia przebiegi prądu i napięcia w układzie kondensatora zasilanego ze źródła napięcia przemiennego (rys..3). Należy zaznaczyć, iż w naszych rozważaniach wielkości U ii są wartościami maksymalnymi napięcia i prądu, natomiast UiI są wartościami skutecznymi. Związki łączące te dwie wielkości słuszne są jedynie dla przebiegów sinusoidalnych.

3 Rys... Dla układów sinusoidalnych prąd płynący przez kondensator wyprzedza napięcie o 9. W przedziałach czasowych B i D moc dostarczana jest do kondensatora, powodując jego ładowanie. Energia zgromadzona powiększa się (moc jest prędkością zmian energii). W przedziałach C i E moc dostarczana do kondensatora jest ujemna następuje jego rozładowanie. Średnia moc w całym okresie zmian dla pokazanego przykładu równa jest zeru. Stwierdzenie to jest słuszne dla dowolnych czysto reaktancyjnych elementów i ich kombinacji. W ogólnym przypadku moc średnia wydzielana w dowolnym układzie może być wyznaczana poprzez określenie pola powierzchni pod krzywą określoną iloczynem u i, oraz wyznaczenie średniej wartości tego iloczynu: P = T T u( t) i( t) dt (.) Do elementów reaktancyjnych odnosi się pojęcie mocy biernej, definiowanej jako: Q = UI sinϕ (.) Jednostką mocy biernej jest var. Wielkość ta nie ma fizycznego wyjaśnienia. W odróżnieniu od energii czynnej, energia bierna nie jest rozpraszana w odbiorniku. Odpowiadająca jej moc bierna pozostaje w układzie źródło-odbiornik powodując dodatkowe obciążenie linii zasilającej. Mimo to jest ona potrzebna do wytworzenia np. zmiennego pola magnetycznego w urządzeniach takich jak transformatory, silniki elektryczne itp. Przebiegi czasowe mocy nie nadają się do praktycznych zastosowań. Wprowadzono pojęcie mocy pozornej (S), definiowanej jako iloczyn wartości skutecznych prądu i napięcia: S + = UI = P Q (.) Na podstawie zależności (.9), (.) i (.) można zauważyć, że wielkości P, Q i S są bokami trójkąta prostokątnego o kącie ostrym ϕ. Nazwano go trójkątem mocy (rys..). 3

4 Rys... Trójkąt mocy Na rys.. widoczny jest kąt mocy (ϕ ). Kosinus tego kąta zwany jest współczynnikiem mocy: P R cos ϕ = = (.3) S Z Współczynnik mocy jest kosinusem przesunięcia fazy między napięciem i prądem. Zmienia się od zera (dla układu czysto reaktancyjnego), do jedności (dla układu czysto rezystancyjnego). Jeżeli współczynnik mocy jest mniejszy od, w układzie znajdują się elementy reaktancyjne. Z reguły dążymy do sytuacji, w której współczynnik mocy będzie jak największy. Jak już wspomniano powyżej, moc bierna nie jest bezpośrednio zamieniana na inne formy energii. Nadmiar mocy biernej nie jest pożądany w systemie elektroenergetycznym. Powoduje on bowiem obniżenie sprawności generatorów, oraz zwiększenie prądów w liniach zasilających przy danych mocach czynnych odbiorników. W konsekwencji wzrastają straty w przesyle energii. Większość odbiorników energii elektrycznej ma charakter rezystancyjno indukcyjny. Wymagają więc dostarczenia mocy czynnej i biernej indukcyjnej. W konsekwencji współczynnik cos ϕ maleje. Stąd powstał problem poprawiania współczynnika mocy, inaczej kompensacji mocy biernej. Moce bierne indukcyjne ( Q L ) i pojemnościowe ( Q C ) są w przeciwfazie (są przesunięte o 8 ) i jeżeli występują jednocześnie w obwodzie, to następuje ich kompensacja. Kompensacja mocy biernej najczęściej realizowana jest za pomocą baterii kondensatorów dołączanej równolegle do odbiornika indukcyjnego (rys..3). Dzięki temu kondensatory dostarczają odpowiednią ilość mocy biernej pojemnościowej. a) b) Im ~ QL RL L C S=P+jQL S=P+j(QL-QC) P Qc Re Rys..3. Kompensacja mocy biernej. 4

5 . Odbiorniki.. Rezystory Rezystory są elementami pasywnymi, charakteryzujące się tym, iż prąd przez nie płynący jest wprost proporcjonalny do napięcia występującego na ich końcach. Prawo to nie jest absolutnie uniwersalne dla wszystkich obiektów. Na przykład prąd płynący przez świetlówkę jest nieliniową funkcją występującego na niej napięcia (do pewnego poziomu prąd neonówki jest zerowy, a po przekroczeniu tej wartości gwałtownie rośnie). Każdy rezystor wykonany jest z jakiegoś materiału przewodzącego (węgla, folii metalowej, drutu o małej przewodności właściwej, itp) z drutowymi wyprowadzeniami po obu stronach. Charakteryzuje się on rezystancją: R = U / I (.) Gdy U wyrazimy w woltach a I w amperach, wartość R otrzymamy w omach. Zależność (.) zwana jest prawem Ohma. Z definicji (.) wynika kilka prostych wniosków: - Rezystancja dwóch rezystorów połączonych szeregowo (rys...a) wynosi: R = R + R (.) Łącząc rezystory szeregowo zawsze otrzymamy rezystor o większej wartości rezystancji. - Rezystancja dwóch rezystorów połączonych równolegle (rys...b) wynosi: R R R = lub R = (.3) R + R + R R Łącząc rezystory równolegle zawsze otrzymamy rezystor o mniejszej wartości rezystancji. a) b) R R R R Rys... Połączenia rezystorów. a)szeregowe; b) równoległe... Elementy reaktancyjne Cewki indukcyjne i kondensatory są bezużyteczne w obwodach prądu stałego. Wraz z rezystorami, elementy te tworzą triadę pasywnych elementów liniowych (amplituda sygnału wyjściowego jest proporcjonalna do sygnału wejściowego) stanowiących podstawę wszystkich układów elektronicznych. 5

6 Układy z kondensatorami i cewkami są bardziej skomplikowane niż układy rezystorowe, gdyż ich parametry zależą od częstotliwości. Poza tym na elementach tych występuje przesunięcie pomiędzy napięciem i prądem. Prawo Ohma określone zależnością (.) może być uogólnione na układy zawierające kondensatory i cewki. Pojęcie rezystancji musi zostać jednak rozszerzone na wielkość zwaną impedancją (nazwijmy ją uogólnioną rezystancją). Cewki i kondensatory muszą być rozpatrywane na płaszczyźnie liczb urojonych. Elementy te charakteryzowane są za pomocą reaktancji będącej rezystancją urojoną (na płaszczyźnie liczb zespolonych). Mówiąc inaczej: impedancja = rezys tan cja + reak tan cja... Kondensatory Kondensatory charakteryzują się następującą właściwością: Q = CU (.4) Kondensator o pojemności C faradów i napięciu U woltów pomiędzy jego wyprowadzeniami zawiera Q kulombów ładunku zmagazynowanego na jednej okładzinie i Q kulombów na drugiej. Kondensatory nie mogą rozpraszać mocy choć może przez nie płynąć prąd. Fakt ten tłumaczy się tym, iż prąd i napięcie na kondensatorze przesunięte są w fazie o 9. Po zróżniczkowaniu równania definicyjnego, otrzymujemy wzór na prąd kondensatora: du I = C (.5) dt Widać stąd, iż prąd kondensatora nie jest wprost proporcjonalny do napięcia (tak jak w rezystorze), lecz do szybkości jego zmian (pochodnej napięcia względem czasu). Ponadto, również odmiennie niż dla rezystora traktowana jest moc (iloczyn napięcia i prądu) związana z przepływem prądu. Nie zamienia ona się w ciepło, lecz jest magazynowana jako wewnętrzna energia pola elektrycznego kondensatora. Całą tą energię można uzyskać z powrotem w czasie rozładowywania. Łącząc kondensatory równolegle, należy pamiętać, iż ich wypadkowa pojemność jest sumą pojemności poszczególnych kondensatorów. Można to łatwo udowodnić na podstawie poznanych zależności (.4). Niech U będzie napięciem na kondensatorach połączonych równolegle (rys..) (pamiętamy, że napięcie na gałęziach połączonych równolegle jest takie samo). Rys... Połączenie równoległe kondensatorów 6

7 W takim przypadku można napisać na podstawie (.4): C lub: cała U = Q = Q + Q + Q = CU + CU + C3U +... = ( C + C + C3 +...)U (.6) cała C cała = C + C + *... (.7) C4 Dla kondensatorów połączonych szeregowo wzór na pojemność całkowitą układu ma taką samą postać jak wzór na rezystancję zastępczą rezystorów połączonych równolegle: C cała = (.8) C C C 3 Rys..3. Analiza częstotliwościowa Jeżeli do kondensatora jak w układzie na rys..3 doprowadzone zostanie napięcie sinusoidalne, to prąd w tym obwodzie będzie równy: du I ( t) = C = CωU cosωt (.9) dt W tym przypadku mamy prąd o amplitudzie I, wyprzedzający w fazie napięcie o 9. Jeżeli rozważać tylko amplitudy, pomijając zależności fazowe, to prąd jest równy: I U = (.) /ωc Prąd zachowuje się tak jakbyśmy mieli do czynienia z rezystancją zależną od częstotliwości ( /ωc ), przesuniętą dodatkowo w fazie o 9. Przyjmując konwencję liczb zespolonych, możliwe jest znalezienie reaktancji kondensatorów: jωt U t) = Re( U e ) (.) ( Korzystając z zależności (.5) otrzymujemy: jωt jωt U e U e I ( t) = U Cω sinωt = Re = Re (.) j / ωc X c 7

8 Czyli: X C = j (.3) ω C Wielkość opisana wzorem (.3) jest reaktancją kondensatora dla częstotliwości ω f =. Warto zauważyć, iż dla prądu stałego, reaktancja kondensatora równa jest π nieskończoności, co oznacza, iż nie popłynie przez niego prąd.... Cewki indukcyjne Cewki są w rzeczywistości przeciwieństwem kondensatorów. Prędkość zmian prądu płynącego przez cewkę zależy od panującego na niej napięcia. Równanie definiujące cewkę ma postać: di U = L (.4) dt Prąd płynący przez cewkę nie jest wprost proporcjonalny do spadku napięcia na cewce. Moc związana z przepływem prądu (iloczyn prądu i napięcia) nie zamienia się w ciepło, lecz jest magazynowana jako energia pola magnetycznego wytwarzanego przez cewkę. Całą tą energię otrzymuje się z powrotem, gdy przerwie się przepływ prądu przez cewkę. Poszukując reaktancji cewki, można przeprowadzić podobną analizę jak dla kondensatora. Powinniśmy wtedy otrzymać: X L = jωl (.5)..3. Uogólnione prawo Ohma Zachowując poprzednio podane konwencje dotyczące reprezentacji prądów i napięć, prawo Ohma przyjmuje prostą postać: U I = (.6) Z Należy pamiętać, że we wzorze (.6) występują teraz wielkości zespolone. Napięcie reprezentowane przez U występuje na impedancji Z powodując przepływ prądu reprezentowany przez I. Dla zespolonej impedancji elementów połączonych szeregowo lub równolegle stosuje się te same zasady co dla rezystancji: Z = Z + Z + Z...(połączenie szeregowe) (.7) 3 + Z = (połączenie równoległe) (.8) Z Z Z 3 8

9 .3. Pomiar mocy odbiorników jednofazowych metodą techniczną Pomiar ten przeprowadza się za pomocą watomierza, woltomierza i amperomierza w układzie jak na rys..4.a lub.4.b. Rys..4. Schemat układu do pomiaru mocy prądu jednofazowego: a) układ dla odbiorników o małej impedancji Z ; b) układ dla odbiorników o dużej impedancji Z W układzie jak na rys..4.a moc czynna mierzona za pomocą watomierza jest większa od mocy czynnej odbiornika o moc wydzielaną w woltomierzu i obwodzie napięciowym watomierza P w = P + U v R + R = U v cosϕ Z + R + R (.9) wn v wn v przy czym R wn, R v - rezystancja odpowiednio obwodu napięciowego watomierza i woltomierza, Z - impedancja odbiornika. W układzie jak na rys..8.b moc mierzona watomierzem jest większa od mocy czynnej odbiornika o moc wydzielaną w obwodzie prądowym watomierza i w amperomierzu. [ Z cos + ( R R )] P w = P + Ia ( Rwi + Ra ) = Ia ϕ wi + a (. ) przy czym R wi, R a - rezystancja odpowiednio obwodu prądowego watomierza i amperomierza, Z - impedancja odbiornika. Wybór określonego układu musi być dokonany tak, aby zminimalizować dodatkowe moce mierzone. I tak układ a) powinien być stosowany przy małych, zaś układ b) przy dużych impedancjach odbiornika. Jako impedancję graniczną umożliwiającą podział na małą i dużą R R. impedancję można w przybliżeniu przyjąć wartość równą wn wi Przy prawidłowym wyborze układu moce pobierane przez przyrządy pomiarowe są cosϕ znacznie mniejsze od mocy odbiornika, gdyż: w układzie a) >> + oraz w Z R wn R v układzie b) Z cosϕ >> R wi + Ra. Moc czynną mierzoną za pomocą watomierza wyznacza się ze wzoru P w = k w α (.) gdzie k w - stała watomierza [W/dz], α - liczba działek odpowiadająca wychyleniu wskazówki miernika. Stałą watomierza wyznacza się następująco 9

10 U I cosϕ zn zn zn kw = (.) α zn gdzie U zn, I zn - znamionowa wartość odpowiednio napięcia i prądu zakresów watomierza, cosϕ zn - znamionowy współczynnika mocy watomierza (jeżeli nie jest podany tzn., że cosϕ zn =), α zn - znamionowa liczba działek skali watomierza. W celu uniknięcia przeciążenia obwodu napięciowego lub prądowego watomierza włącza się zawsze woltomierz i amperomierz. Na podstawie wskazań woltomierza i amperomierza można wyznaczyć moc pozorną odbiornika S = U v I a (.3) oraz moc bierną Q = S Pw (.4) 3. Badania laboratoryjne Pomiary wykonujemy zgodnie z protokołem dostarczonym przez prowadzącego. Korzystamy z obwodu jednofazowego, składającego się z elementów R, L, C. ) W pierwszej kolejności wykonujemy obwód jedynie z elementami R. Należy zmierzyć moc czynną, napięcie na źródle zasilania, prąd w obwodzie, oraz spadek napięcia na rezystancji. Na podstawie znanych zależności należy wyznaczyć wartość mocy pozornej, biernej, wartość współczynnika mocy i dokładną rezystancję opornika. Należy skomentować wyniki. ) Badania układu RL. Do istniejącego obwodu należy dołączyć regulowaną indukcyjność. Podczas pomiarów należy zmieniać wartość indukcyjności i notować wskazania mierników. Z otrzymanych wyników należy wykonać obliczenia mocy czynnej, biernej i pozornej w obwodzie, oraz wartości współczynnika mocy w zależności od indukcyjności cewki. Wyniki skomentować. Odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób cewka wpływa na parametry pracy układu. 3) Badania układu RLC. W tym przypadku do obwodu RL należy dołączyć baterię kondensatorów. W pierwszej kolejności należy wykonać pomiary dla zerowej wartości indukcyjności. W kolejnych próbach należy zwiększać wartość indukcyjności i notować wskazania mierników. Na podstawie wyników należy obliczyć wartości P, Q, S, R, X, cosφ. Odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kondensator wpływa na pracę układu. Narysować wykres wektorowy dla układu. W jaki sposób można sumować wartości R, X, P, Q, S w obwodzie składającym się z elementów R, L, C?

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Różne typy zasilaczy UPS

Różne typy zasilaczy UPS White Paper 1 Wersja 6 Neil Rasmussen > Streszczenie Na rynku funkcjonuje wiele nieporozumień dotyczących różnych typów zasilaczy UPS i ich cech. W tym dokumencie zdefiniowano poszczególne typy zasilaczy

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo