O tworzeniu filmu na potrzeby serwisu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O tworzeniu filmu na potrzeby serwisu www.ekopasja.pl"

Transkrypt

1 O tworzeniu filmu na potrzeby serwisu Spis treści: 1. Pomysł 2. Scenariusz 3. Sprzęt 4. Transfer plików do komputera 5. Konwersja plików (program: Format Factory) 6. Edycja/ montaŝ filmu (program: WMM) import materiałów dodawanie pliku do osi czasu dzielenie multimediów dodawanie efektów specjalnych oraz przejść między klipami dodawanie napisów dodawanie dźwięków (nagrywanie narracji) zapisywanie filmu 7. Podsumowanie 8. Załącznik: 6 sposobów na lekką stopę 1. POMYSŁ W tworzeniu filmu najwaŝniejszy jest pomysł jakaś iskra bez tego nie powstanie ani dobry scenariusz ani film. Pomysł jest pierwszą i najwaŝniejszą rzeczą. My trzymamy się ściśle ram szeroko rozumianej ekologii, konsumpcji oraz oddziaływaniu człowieka jak i całego gospodarstwa domowego na otoczenie. Skarbnicą pomysłów inspirującą do napisania dobrego scenariusza ( który poprzedza samą produkcję filmu ) moŝe być w tym przypadku nasz serwis a w szczególności nasze 6 sposobów na lekką stopę (patrz załącznik). MoŜe ale nie musi bo najlepszy pomysł to pomysł oryginalny na który nikt jeszcze nie wpadł i o którym nikt jeszcze nie słyszał i znasz go tylko Ty. Jak to wygląda w praktyce? W gronie znajomych rozmawialiśmy o recyklingu. Zrodził się wówczas pomysł, Ŝeby pokazać, co wynika z naszej bezrefleksyjnej miłości do recyklingu. Recykling, w hierarchii postępowania z odpadami jest na ostatnim miejscu. WyŜej jest naprawianie, ponowne uŝycie, redukowanie, odrzucenie, a najwyŝej, myślenie. Wszystkie wymienione sposoby postępowania, oprócz recyklingu, wpływają na ograniczenie nadmiaru konsumpcji, a tym samym na ograniczenie strumienia wytwarzanych odpadów. Jak to pokazać? Wtedy ktoś przypomniał wiersz Tuwima Stół, w którym Tuwim opisał długą i złoŝoną drogę powstawania stołu, od rosnącego latami drzewa, aŝ po wytworzenie mebla. Ktoś skojarzył, Ŝe ulotka przechodzi przez podobne etapy cyklu Ŝycia rzeczy, z tą jednak róŝnicą, Ŝe drewniany stół słuŝy nam latami, a ulotka najczęściej zaraz po otrzymaniu, trafia do kosza. 1

2 2. SCENARIUSZ Gdy mamy juŝ pomysł i wiemy Ŝe jest to dobry materiał na film moŝemy przystąpić do pisania scenariusza. Scenariusz w duŝym skrócie to film na papierze, scena po scenie, dialog po dialogu opisane w nim jest wszystko to co najwaŝniejsze w filmie. Jest to zapis tego co słychać i widać w filmie. Gdy spróbujesz sobie przypomnieć swój ulubiony film to najprawdopodobniej pierwsze co przyjdzie Ci na myśl to jakaś konkretna scena, obraz a nie sam dialog (ewentualnie dialog połączony z obrazem ) dlatego najwaŝniejsze by to co zostanie napisane stanowiło w wyobraźni czytelnika obrazy, obrazy które łącząc się stworzą film. Na podstawie scenariusza, moŝna całość ogarnąć, poznać, a przede wszystkim moŝna zdecydować, czy się nam podoba, czy nie. MoŜna zdecydować, czy warto inwestować czas. Sam zapis czy tez układ graficzny scenariusza bywa róŝny i w duŝej mierze zaleŝy od samego twórcy. Najstarszy aczkolwiek do dzisiaj śmiało stosowany sposób na zapis scenariusza wygląda jak dwukolumnowa tabelka, w której w jednej kolumnie zapisywane są dialogi zaś w drugiej wygląd sceny. Ciekawostką jest fakt Ŝe zapis taki jest wzorowany bezpośrednio na taśmie filmowej, w której obok klatek z obrazem biegnie ścieŝka dźwiękowa (pomijając filmy nieme). Przykładowy scenariusz do naszego filmu Ulotka znajdującego się na naszym portalu, filmu który jest pastiszem, wspomnianego juŝ wiersza J. Tuwima, Stół wyglądał tak: scena narracja Rysunki pomocnicze 1 Wyrosły w lesie drzewa potęŝne, twarde, wysmukłe i niebosięŝne. 2 I przyszli drwale piły warczały, wnet legł pokotem drzew zagon cały. 3 JuŜ cięŝarówek dymiące stadko las do papierni zawozi gładko 4 A tam juŝ sprawnie się nim zajęli, rozładowali, pięknie pocięli. I zaraz młyny najmniejszą drzazgę pilnie, dokładnie mielą na miazgę. 2

3 Trafi ta miazga do kotłów wielkich a majster doda składników wszelkich: Najpierw wiec chloru pojemnik cały doda, by papier był lśniący i biały; Aby był gładki da kaolinu i na dodatek siarczanu gliny. Trzeba tę papkę długo gotować, a potem wodę z niej odparować, Wpuścić w cylindrów ciąg obrotowych aŝ wyjdzie z niego papier gotowy. 5 Tymczasem plastyk cięŝko pracował, projekt ulotki barwnej rysował. 6 Barwił, skanował, długo się męczył, aŝ drukarzowi swe dzieło wręczył. A ten w ruch puścił maszyny swoje, w mig zadrukował papieru zwoje. 7 I juŝ ulotki na ulicy rozdają a potem wartko do kosza trafiają Tyle mozołu popatrzcie dzieci, trzeba, by papier trafił do śmieci. 3

4 Oczywiście w trakcie realizacji samego filmu pewne sekwencje zostały wycięte inne zmienione przez samego twórcę, reŝysera a efekt końcowy jest dostępny na stronie 3. SPRZĘT Film na potrzeby serwisu internetowego moŝemy zmontować z materiału nagranego kamerą, aparatem fotograficznym czy nawet lepszym telefonem komórkowym (Do zrobienia filmu na potrzeby strony WWW nie potrzebujemy super profesjonalnego sprzętu, poniewaŝ filmy dostępne do oglądania w Internecie i tak podlegają często przed publikacją bardzo silnej kompresji (a co za tym idzie spadkowi jakości) z uwagi na ograniczone moŝliwości łączy internetowych). Oprócz materiału filmowego moŝemy uŝyć do naszego filmu takŝe muzyki oraz zdjęć/ ilustracji, które odpowiednio wmontujemy w nasz film. Przy wykorzystaniu materiałów z Internetu lub innych źródeł (np. płyty z muzyką) pamiętać jednak musimy o zachowaniu praw autorskich dotyczących danych materiałów. 4. TRANSFER PLIKÓW Z TELEFONU Do kaŝdego z urządzeń posiadających moŝliwość nagrywania filmów, robienia zdjęć dołączone są odpowiednie kable do komunikacji z komputerem. W przypadku telefonów gdy nie posiadamy takiego kabla moŝemy go zakupić za nieduŝe pieniądze w kaŝdym punkcie sprzedającym telefony waŝne jest by dobrać odpowiedni kabel do odpowiedniego urządzenia często do kabla dołączone są sterowniki czy oprogramowanie ułatwiające transfer miedzy komputerem i telefonem, które moŝna takŝe pobrać ze strony producenta danego telefonu. Z uwagi na duŝą ilość marek telefonów nie sposób opisać jednego sposobu transferu plików, zasadniczo jednak w przypadku wszystkich producentów i modeli telefonów wygląda to podobnie. Przedstawię to na przykładzie Sony Ericssona Przed podłączeniem aparatu tworze w swoim komputerze katalog, do którego będę przenosił nagrany materiał. [nowy katalog tworze przez naciśnięcie prawego klawisza myszy w miejscu gdzie chce go utworzyć (np. na pulpicie) i przez wybranie z menu które się pojawiło opcji stwórz nowy katalog ] Po podłączeniu kabla USB automatycznie zostaje wykryty podłączony aparat. Wybieram transfer plików w menu wyskakującym na wyświetlaczu telefonu. W komputerze wyskakuje znane okienko powiadamiające o podłączeniu sprzętu magazynującego dane, wybieram Otwórz folder, aby wyświetlić pliki 4

5 Potrzebne pliki filmowe i zdjęcia przenoszę do utworzonego wcześniej katalogu [aby przenieść pliki będąc w okienku z zawartością aparatu 1. zaznaczam interesujące mnie pliki trzymając klawisz Ctrl i klikając na poszczególne pliki 2. Po zaznaczeniu wszystkich mnie interesujących zwalniam klawisz :Ctrl i prawym przyciskiem myszy (PPM) klikam pojedynczo w jeden z zaznaczonych wcześniej plików w menu wybieram kopiuj 3. W utworzonym wcześniej przeze mnie katalogu docelowym na komputerze klikam ponownie PPM i wybieram opcje wklej. ] Pliki mam juŝ na swoim komputerze w stworzonym przez siebie folderze/ katalogu. W przypadku aparatów fotograficznych oraz kamer przeniesione do komputera pliki mogę bez problemów odtwarzać systemowym odtwarzaczem filmów. Problem się pojawia przy nagraniach z telefonu komórkowego który posiada własny skompresowany format nagrań z rozszerzeniem *.3gp Co prawda do samego odtwarzania moŝna uŝyć jednego z wielu darmowych programów które sobie z owym formatem świetnie radzą ( polecam darowy KMPlayer który obsługuje większość występujących formatów i ma własną bazę kodeków oraz funkcję obsługi napisów) jednak nie będziemy mogli edytować takiego filmu na potrzeby naszej produkcji. Pierwszym krokiem wiec będzie konwersja pliku *.3gp do np. mpg. 5. KONWERSJA PLIKÓW Do konwersji plików skorzystamy z darmowego i intuicyjnego programu Format Factory dostępnego na stronie producenta: Zarówno instalacja, jak i sam program dostępny jest w polskiej wersji językowej. Po uruchomieniu programu w kolumnie po lewej stronie, w domyślnie otwartej zakładce film klikamy na wszystko do WMV (jest to format, który bez problemów obsłuŝy nasz edytor filmów). Pojawia się okno, w którym klikamy Dodaj plik i wskazujemy ścieŝkę do naszych plików które zamierzamy przekonwertować. 5

6 Po wybraniu plików zmieniamy ścieŝkę docelowej konwersji plików na nasz folder z plikami ( strzałka nr 1). Następnie klikamy przycisk ok. (strzałka nr 2). Ustawienia wyjściowe oraz opcje pozostawiamy bez zmian są one ustawione optymalnie : Program wraca do okna startowego z zapełnioną listą plików, które wybraliśmy w głównym oknie. Pozostaje nam wcisnąć przycisk start w górnym menu: 6

7 Program rozpoczyna konwersje plików przy kaŝdym z nich pojawia się pasek stanu oraz informacja o procentowym stopniu wykonania zadania. Przekonwertowane pliki znajdują się we wskazanym wcześniej folderze (jeśli zapomnieliśmy go wcześniej wskazać dwa przyciski w prawo od przycisku start znajduje się przycisk folder docelowy są tam ostatnio konwertowane pliki. Gdy wszystkie pliki mamy juŝ gotowe w formacie WMV zamykamy program. Program ten moŝesz wykorzystać takŝe do zmiany rozszerzeń plików muzycznych (np. z dowolnego pliku na *.mp3 oraz graficznych (np. z JPG do GIF). 6. MONTAś FILMU Gdy wszystkie pliki filmowe i inne materiały, z których chcemy zmontować film mamy juŝ zapisane w naszym uprzednio utworzonym jednym katalogu roboczym w odpowiednich formatach oraz gdy przed oczami mamy nasz scenariusz - moŝemy zacząć pracę w naszym studiem filmowym. Programem który wykorzystamy do tego zadnia będzie powszechnie dostępny Windows Movie Maker. Zaletami tego programu jest dostępność w kaŝdym zainstalowanym systemie Windows, intuicyjność oraz interfejs programu łudząco podobny do wielu bardziej profesjonalnych programów do obróbki wideo. WMM znajduje się w zakładce z programami (start programy Windows Movie Maker). Poradnik dotyczący Windows Movie Makera podzieliłem na poniŝsze działy: 1. import materiałów 2. dodawanie pliku do osi czasu 3. dzielenie multimediów 4. dodawanie efektów specjalnych oraz przejść między klipami 5. dodawanie napisów 6. dodawanie dźwięków (nagrywanie narracji) 7. zapisywanie filmu 1. Import materiałów multimedialnych (klipów filmowych, dźwięków, oraz zdjęć) do WMM. Otwieramy Movie Maker'a, a następnie klikamy Kolekcje, wyskoczy nam po lewej stronie małe okienko z kolekcjami. Klikamy na kolekcje PPM i wybieramy polecenie Nowa kolekcja. 7

8 Wpisujemy nazwę kolekcji. Aby importować do kolekcji film, muzykę bądź obrazek klikamy w głównym menu programu: Plik -->Importuj do kolekcji. Następnie wybieramy plik z naszego dysku, który wcześniej przygotowaliśmy i klikamy Importuj (dłuŝsze filmy dzielą się na kilka klipów). Analogicznie robimy ze wszystkimi pozostałymi przygotowanymi do naszej produkcji plikami (powinniśmy je mieć zawsze pod ręką) 2. Zaimportowany plik filmowy przeciągamy na oś czasu (podłuŝny pasek w dolnej części programu z podziałką czasową). W podobny sposób na oś czasu moŝemy dodawać kolejne pliki / sekwencje nagranego wideo oraz dźwięk. W kaŝdej chwili moŝemy zamieniać je dowolnie kolejnością przeciągając przed lub za inny klip. Kilka objaśnień osi czasu: >> Ustawienie poziomów audio; tzn. Głośność muzyki w całym klipie. >> Dodanie narracji do osi czasu; >> Zwiększenie/ zmniejszenie osi czasu 8

9 >> Przewin oś czasu do tyłu/ Odtwórz oś czasu >> Suwak, który poruszamy się po całej osi czasu 3. Dzielenie klipów. Jeśli chcemy podzielić klip, musimy wcześniej osadzić go na osi czasu i pojedynczo na niego kliknąć. Następnie Suwakiem poruszając się w lewo lub prawo nastawiamy miejsce, w którym chcemy przeciąć plik. Aby podzielić klip wciskamy skrót klawiszowy Carl+ L. Klip zostaje we wskazanym przez nas miejscu podzielony. MoŜemy usunąć niepotrzebną część, wstawić między części zdjęcie albo na odseparowany w ten sposób kawałek klipu nałoŝyć efekt specjalny (szczegóły w następnym akapicie). Podobnie postepujemy z muzyką. NatęŜenie dźwięku moŝemy dostosować przyciskiem zaznaczonym na czerwono na poprzedniej ilustracji (dodatkowo klikając na osi czasu na konkretny dźwięk prawym przyciskiem myszy moŝemy wybrać opcję stopniowego zwiększenia lub zmniejszenia natęŝenia dźwięku). 4. Dodawanie efektów wideo (film czarno-biały, rozmycie, przyspieszenie, postarzanie filmu itd.) Aby dodać efekty wideo klikamy Narzędzia --> Efekty wideo Wyskoczy okienko, w którym pojawiają się propozycje efektów, a w oknie podglądu po prawej stronie zobaczymy jak wygląda wybrany przez nas efekt. Gdy się zdecydujemy na dany efekt przeciągamy go na oś czasu na klip, który chcemy zmodyfikować. Aby dodać przejścia między klipami klikamy Narzędzia --> Przejścia wideo. Wyskoczy okno, w którym pojawią się róŝne propozycje przejść. Klikając na którąś z nich moŝemy ją zobaczyć na podglądzie po prawej stronie. Gdy zdecydujemy się na którąś z prezentacji przeciągamy ją na oś czasu. 5. Aby do filmu dodać napisy, filmu klikamy Narzędzia --> Tytuł i napisy końcowe 9

10 Następnie wybieramy jedną z dostępnych opcji: Wyskoczy okno, w jego górnej rubryce wpisujemy tytuł główny, a w dolnej podtytuł (W kaŝdym rodzaju tytułu, tekstu postępujemy podobnie). Mamy równieŝ opcje: Zmień animację tytułową, po kliknięciu wyświetlą się róŝne schematy animacji dostępne dla tytułów. Zmień kolor i czcionkę tekstu, po kliknięciu pojawia się okienko, w którym moŝemy zmienić: czcionkę, kolor czcionki, kolor tła, przeźroczystość tekstu, rozmiar tekstu, oraz pozycję tekstu. Gdy skończymy upiększać tekst moŝemy zobaczyć jak będzie wyglądał w oknie podglądu po prawej stronie, gdy zdecydujemy się dodać tekst do filmu klikamy: Gotowe, dodaj tytuł do filmu. Napisy moŝemy przyspieszać/spowalniać, odpowiednio rozciągając/kurcząc ich ramki, przytrzymując LKM ich boczne krawędzie. 6. Do filmu moŝemy takŝe dodać narracje klikając w ikonę z piktogramem mikrofonu. Wykonane nagranie automatycznie wskoczy w miejsce zaznaczone na osi czasu. (Nie zapomnij o prawidłowym podłączeniu mikrofonu do komputera [najczęściej róŝowe gniazdo mini jack w komputerze] ) 7. Gdy film jest juŝ gotowy moŝemy go zapisać. Wybieramy Plik Zapisz plik filmowy jako. Lokalizacje filmu wybieramy mój komputer (domyślnie). W następnej zakładce wybieramy lokalizacje zapisywanego pliku pozostałe ustawienia zostawiamy bez zmian klikając Dalej. Nasz film jest gotowy. 7. PODSUMOWANIE Mam nadzieję Ŝe ten poradnik pomógł początkującemu reŝyserowi w stworzeniu własnego klipu filmowego. Zachęcam do zgłaszania klipów na konkurs (szczegóły: ). Na naszej stronie znajdzie równieŝ forum zachęcam do własnych wpisów, porad i uwag oraz kombinowania z programami do tworzenia filmów we własnym zakresie na jakiś plikach testowych. Jeszcze raz przypominam o przestrzeganiu praw autorskich dotyczących 10

11 materiałów wykorzystywanych w tworzonych filmach i zapoznaniu się z regulaminem konkursu ( dostępny na ). Wsparcie udzielone przez Islandie, Liechtenstein i Norwegie poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a takŝe budŝetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 11

12 8. Załącznik Sześć sposobów na lekką stopę KaŜdego dnia zostawiamy na Ziemi odcisk swojej stopy. Wielkość tego odcisku zaleŝy od stopnia uciąŝliwości naszych zachowań. PoniŜej przedstawiamy kilka sposobów na lekką stopę. Są one ułoŝone hierarchicznie, od najbardziej skutecznego po najmniej efektywny. Przemyśl Jeśli się dobrze zastanowić, wiele rzeczy moŝna zrobić lepiej. Prowadząc spór moŝna zrobić przerwę i przemyśleć, jak się dogadać. MoŜna czasem spojrzeć na własny dom z boku i wspólnie z rodziną przemyśleć codzienne zachowania, tak by zuŝywać mniej energii, wytwarzać mniej odpadów. W reklamach ciągle ktoś nas do czegoś namawia. Warto znaleźć czas, by przemyśleć na ile jesteśmy zdominowani przez reklamowe nakazy i jak sobie z tym radzić. Odrzuć Nie reaguj na okazje, promocje. Promocje najczęściej oferują za niŝszą cenę coś, czego normalnie nie wziąłbyś za darmo. Kupuj co niezbędnie potrzebne. Odrzuć dodatkową rzecz, która zabierze Ci miejsce, czas i której trzeba będzie się później jakoś pozbyć. Zredukuj Ogranicz ilość zuŝywanej wody, energii. W sklepie wybieraj tak pakowane produkty, by przynosić do domu jak najmniej śmieci. Tak jest taniej dla Ciebie i lŝej dla Ziemi. UŜyj ponownie Ciesz się tym co masz tak długo, jak się tylko da. Wybieraj takie rzeczy, które będą z Tobą jak najdłuŝej. A jak nie będą dla Ciebie juz przydatne, przekaŝ je dalej, niech inni się nimi cieszą. Napraw Jeśli coś w Twoim domu się zepsuje, nie rozwiązuj problemów za pomocą gazetek z ofertami. WykaŜ się przedsiębiorczością i napraw sam lub znajdź serwis. Daj swojej rzeczy drugie Ŝycie. Odzyskaj Jeśli nasza rzecz nie nadaje się juŝ do jakiegokolwiek uŝycia, znajdź odpowiednie miejsce (np. punkt zbiórki, sklep) lub wzuć do odpowiedniego kontenera, by zostały zagospodarowane materiały, z których rzecz została wytworzona. Zadbaj o to, by Twoja rzecz nie stała się śmieciem. Wsparcie udzielone przez Islandie, Liechtenstein i Norwegie poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a takŝe budŝetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 12

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera

Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 1 Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 seria: Programy dla każdego Paweł Wimmer Warszawa 2010 Paweł Wimmer Data wydania: 30.11.2010 Tytuł: Domowy filmowiec. Windows Live Movie Maker 2011 Autor:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Spis treści Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Część I Na początek bezpieczeństwo... 43 Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista... 45 Nowy wygląd i wrażenie...46 Przerzucanie okien 3W...46 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone.

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. 2 Prawa autorskie Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. Żadna część dokumentacji nie może być reprodukowana

Bardziej szczegółowo

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r.

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r. Tutorial Opracowanie Sławomir Wyspiański Lublin, 16.04.2013 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 STRUKTURA ZASOBÓW IDIKS.ORG... 2 UPLOAD MULTIMEDIÓW... 3 VIMEO... 3 SOUNDCLOUD... 4 FLICKR... 5 LAST VIDEO LAST

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

(dreambox - PC) wersja 2.0

(dreambox - PC) wersja 2.0 Jak ze strumienia.ts zrobić płytę DVD (dreambox - PC) wersja 2.0 Autor: waland@gdynia.mm.pl Aktualizacja: 2005.03.06 Przewodnik opisuje sposób postępowania oraz wykorzystanie wybranych narzędzi umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POLSKA PLATFORMA PODCASTINGOWA

PIERWSZA POLSKA PLATFORMA PODCASTINGOWA PIERWSZA POLSKA PLATFORMA PODCASTINGOWA Pal mikrofon: KURS PODCASTINGU Struktura treści I. SŁUCHAJ PODCASTÓW...4 1. CO TO JEST PODCASTING?...4 1.1. Krótka historia podcastingu...5 1.2. Jak to działa?...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK Wstęp Wydział Nowych Technologii GK Z H P t o g r u p a i n s t r u k t o r ó w i wędrowników, która postawiła sobie ambitny cel przybliŝenia nowych technologii szerokiemu gronu harcerek i harcerzy. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc.

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc. Aktualizowano 8 stycznia 2014 r. ACID, ACIDized, ACIDplanet.com, ACIDplanet, the ACIDplanet logo, ACID XMC, Artist Integrated, the Artist Integrated logo, Beatmapper, Cinescore, CD Architect, DVD Architect,

Bardziej szczegółowo