O tworzeniu filmu na potrzeby serwisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O tworzeniu filmu na potrzeby serwisu www.ekopasja.pl"

Transkrypt

1 O tworzeniu filmu na potrzeby serwisu Spis treści: 1. Pomysł 2. Scenariusz 3. Sprzęt 4. Transfer plików do komputera 5. Konwersja plików (program: Format Factory) 6. Edycja/ montaŝ filmu (program: WMM) import materiałów dodawanie pliku do osi czasu dzielenie multimediów dodawanie efektów specjalnych oraz przejść między klipami dodawanie napisów dodawanie dźwięków (nagrywanie narracji) zapisywanie filmu 7. Podsumowanie 8. Załącznik: 6 sposobów na lekką stopę 1. POMYSŁ W tworzeniu filmu najwaŝniejszy jest pomysł jakaś iskra bez tego nie powstanie ani dobry scenariusz ani film. Pomysł jest pierwszą i najwaŝniejszą rzeczą. My trzymamy się ściśle ram szeroko rozumianej ekologii, konsumpcji oraz oddziaływaniu człowieka jak i całego gospodarstwa domowego na otoczenie. Skarbnicą pomysłów inspirującą do napisania dobrego scenariusza ( który poprzedza samą produkcję filmu ) moŝe być w tym przypadku nasz serwis a w szczególności nasze 6 sposobów na lekką stopę (patrz załącznik). MoŜe ale nie musi bo najlepszy pomysł to pomysł oryginalny na który nikt jeszcze nie wpadł i o którym nikt jeszcze nie słyszał i znasz go tylko Ty. Jak to wygląda w praktyce? W gronie znajomych rozmawialiśmy o recyklingu. Zrodził się wówczas pomysł, Ŝeby pokazać, co wynika z naszej bezrefleksyjnej miłości do recyklingu. Recykling, w hierarchii postępowania z odpadami jest na ostatnim miejscu. WyŜej jest naprawianie, ponowne uŝycie, redukowanie, odrzucenie, a najwyŝej, myślenie. Wszystkie wymienione sposoby postępowania, oprócz recyklingu, wpływają na ograniczenie nadmiaru konsumpcji, a tym samym na ograniczenie strumienia wytwarzanych odpadów. Jak to pokazać? Wtedy ktoś przypomniał wiersz Tuwima Stół, w którym Tuwim opisał długą i złoŝoną drogę powstawania stołu, od rosnącego latami drzewa, aŝ po wytworzenie mebla. Ktoś skojarzył, Ŝe ulotka przechodzi przez podobne etapy cyklu Ŝycia rzeczy, z tą jednak róŝnicą, Ŝe drewniany stół słuŝy nam latami, a ulotka najczęściej zaraz po otrzymaniu, trafia do kosza. 1

2 2. SCENARIUSZ Gdy mamy juŝ pomysł i wiemy Ŝe jest to dobry materiał na film moŝemy przystąpić do pisania scenariusza. Scenariusz w duŝym skrócie to film na papierze, scena po scenie, dialog po dialogu opisane w nim jest wszystko to co najwaŝniejsze w filmie. Jest to zapis tego co słychać i widać w filmie. Gdy spróbujesz sobie przypomnieć swój ulubiony film to najprawdopodobniej pierwsze co przyjdzie Ci na myśl to jakaś konkretna scena, obraz a nie sam dialog (ewentualnie dialog połączony z obrazem ) dlatego najwaŝniejsze by to co zostanie napisane stanowiło w wyobraźni czytelnika obrazy, obrazy które łącząc się stworzą film. Na podstawie scenariusza, moŝna całość ogarnąć, poznać, a przede wszystkim moŝna zdecydować, czy się nam podoba, czy nie. MoŜna zdecydować, czy warto inwestować czas. Sam zapis czy tez układ graficzny scenariusza bywa róŝny i w duŝej mierze zaleŝy od samego twórcy. Najstarszy aczkolwiek do dzisiaj śmiało stosowany sposób na zapis scenariusza wygląda jak dwukolumnowa tabelka, w której w jednej kolumnie zapisywane są dialogi zaś w drugiej wygląd sceny. Ciekawostką jest fakt Ŝe zapis taki jest wzorowany bezpośrednio na taśmie filmowej, w której obok klatek z obrazem biegnie ścieŝka dźwiękowa (pomijając filmy nieme). Przykładowy scenariusz do naszego filmu Ulotka znajdującego się na naszym portalu, filmu który jest pastiszem, wspomnianego juŝ wiersza J. Tuwima, Stół wyglądał tak: scena narracja Rysunki pomocnicze 1 Wyrosły w lesie drzewa potęŝne, twarde, wysmukłe i niebosięŝne. 2 I przyszli drwale piły warczały, wnet legł pokotem drzew zagon cały. 3 JuŜ cięŝarówek dymiące stadko las do papierni zawozi gładko 4 A tam juŝ sprawnie się nim zajęli, rozładowali, pięknie pocięli. I zaraz młyny najmniejszą drzazgę pilnie, dokładnie mielą na miazgę. 2

3 Trafi ta miazga do kotłów wielkich a majster doda składników wszelkich: Najpierw wiec chloru pojemnik cały doda, by papier był lśniący i biały; Aby był gładki da kaolinu i na dodatek siarczanu gliny. Trzeba tę papkę długo gotować, a potem wodę z niej odparować, Wpuścić w cylindrów ciąg obrotowych aŝ wyjdzie z niego papier gotowy. 5 Tymczasem plastyk cięŝko pracował, projekt ulotki barwnej rysował. 6 Barwił, skanował, długo się męczył, aŝ drukarzowi swe dzieło wręczył. A ten w ruch puścił maszyny swoje, w mig zadrukował papieru zwoje. 7 I juŝ ulotki na ulicy rozdają a potem wartko do kosza trafiają Tyle mozołu popatrzcie dzieci, trzeba, by papier trafił do śmieci. 3

4 Oczywiście w trakcie realizacji samego filmu pewne sekwencje zostały wycięte inne zmienione przez samego twórcę, reŝysera a efekt końcowy jest dostępny na stronie 3. SPRZĘT Film na potrzeby serwisu internetowego moŝemy zmontować z materiału nagranego kamerą, aparatem fotograficznym czy nawet lepszym telefonem komórkowym (Do zrobienia filmu na potrzeby strony WWW nie potrzebujemy super profesjonalnego sprzętu, poniewaŝ filmy dostępne do oglądania w Internecie i tak podlegają często przed publikacją bardzo silnej kompresji (a co za tym idzie spadkowi jakości) z uwagi na ograniczone moŝliwości łączy internetowych). Oprócz materiału filmowego moŝemy uŝyć do naszego filmu takŝe muzyki oraz zdjęć/ ilustracji, które odpowiednio wmontujemy w nasz film. Przy wykorzystaniu materiałów z Internetu lub innych źródeł (np. płyty z muzyką) pamiętać jednak musimy o zachowaniu praw autorskich dotyczących danych materiałów. 4. TRANSFER PLIKÓW Z TELEFONU Do kaŝdego z urządzeń posiadających moŝliwość nagrywania filmów, robienia zdjęć dołączone są odpowiednie kable do komunikacji z komputerem. W przypadku telefonów gdy nie posiadamy takiego kabla moŝemy go zakupić za nieduŝe pieniądze w kaŝdym punkcie sprzedającym telefony waŝne jest by dobrać odpowiedni kabel do odpowiedniego urządzenia często do kabla dołączone są sterowniki czy oprogramowanie ułatwiające transfer miedzy komputerem i telefonem, które moŝna takŝe pobrać ze strony producenta danego telefonu. Z uwagi na duŝą ilość marek telefonów nie sposób opisać jednego sposobu transferu plików, zasadniczo jednak w przypadku wszystkich producentów i modeli telefonów wygląda to podobnie. Przedstawię to na przykładzie Sony Ericssona Przed podłączeniem aparatu tworze w swoim komputerze katalog, do którego będę przenosił nagrany materiał. [nowy katalog tworze przez naciśnięcie prawego klawisza myszy w miejscu gdzie chce go utworzyć (np. na pulpicie) i przez wybranie z menu które się pojawiło opcji stwórz nowy katalog ] Po podłączeniu kabla USB automatycznie zostaje wykryty podłączony aparat. Wybieram transfer plików w menu wyskakującym na wyświetlaczu telefonu. W komputerze wyskakuje znane okienko powiadamiające o podłączeniu sprzętu magazynującego dane, wybieram Otwórz folder, aby wyświetlić pliki 4

5 Potrzebne pliki filmowe i zdjęcia przenoszę do utworzonego wcześniej katalogu [aby przenieść pliki będąc w okienku z zawartością aparatu 1. zaznaczam interesujące mnie pliki trzymając klawisz Ctrl i klikając na poszczególne pliki 2. Po zaznaczeniu wszystkich mnie interesujących zwalniam klawisz :Ctrl i prawym przyciskiem myszy (PPM) klikam pojedynczo w jeden z zaznaczonych wcześniej plików w menu wybieram kopiuj 3. W utworzonym wcześniej przeze mnie katalogu docelowym na komputerze klikam ponownie PPM i wybieram opcje wklej. ] Pliki mam juŝ na swoim komputerze w stworzonym przez siebie folderze/ katalogu. W przypadku aparatów fotograficznych oraz kamer przeniesione do komputera pliki mogę bez problemów odtwarzać systemowym odtwarzaczem filmów. Problem się pojawia przy nagraniach z telefonu komórkowego który posiada własny skompresowany format nagrań z rozszerzeniem *.3gp Co prawda do samego odtwarzania moŝna uŝyć jednego z wielu darmowych programów które sobie z owym formatem świetnie radzą ( polecam darowy KMPlayer który obsługuje większość występujących formatów i ma własną bazę kodeków oraz funkcję obsługi napisów) jednak nie będziemy mogli edytować takiego filmu na potrzeby naszej produkcji. Pierwszym krokiem wiec będzie konwersja pliku *.3gp do np. mpg. 5. KONWERSJA PLIKÓW Do konwersji plików skorzystamy z darmowego i intuicyjnego programu Format Factory dostępnego na stronie producenta: Zarówno instalacja, jak i sam program dostępny jest w polskiej wersji językowej. Po uruchomieniu programu w kolumnie po lewej stronie, w domyślnie otwartej zakładce film klikamy na wszystko do WMV (jest to format, który bez problemów obsłuŝy nasz edytor filmów). Pojawia się okno, w którym klikamy Dodaj plik i wskazujemy ścieŝkę do naszych plików które zamierzamy przekonwertować. 5

6 Po wybraniu plików zmieniamy ścieŝkę docelowej konwersji plików na nasz folder z plikami ( strzałka nr 1). Następnie klikamy przycisk ok. (strzałka nr 2). Ustawienia wyjściowe oraz opcje pozostawiamy bez zmian są one ustawione optymalnie : Program wraca do okna startowego z zapełnioną listą plików, które wybraliśmy w głównym oknie. Pozostaje nam wcisnąć przycisk start w górnym menu: 6

7 Program rozpoczyna konwersje plików przy kaŝdym z nich pojawia się pasek stanu oraz informacja o procentowym stopniu wykonania zadania. Przekonwertowane pliki znajdują się we wskazanym wcześniej folderze (jeśli zapomnieliśmy go wcześniej wskazać dwa przyciski w prawo od przycisku start znajduje się przycisk folder docelowy są tam ostatnio konwertowane pliki. Gdy wszystkie pliki mamy juŝ gotowe w formacie WMV zamykamy program. Program ten moŝesz wykorzystać takŝe do zmiany rozszerzeń plików muzycznych (np. z dowolnego pliku na *.mp3 oraz graficznych (np. z JPG do GIF). 6. MONTAś FILMU Gdy wszystkie pliki filmowe i inne materiały, z których chcemy zmontować film mamy juŝ zapisane w naszym uprzednio utworzonym jednym katalogu roboczym w odpowiednich formatach oraz gdy przed oczami mamy nasz scenariusz - moŝemy zacząć pracę w naszym studiem filmowym. Programem który wykorzystamy do tego zadnia będzie powszechnie dostępny Windows Movie Maker. Zaletami tego programu jest dostępność w kaŝdym zainstalowanym systemie Windows, intuicyjność oraz interfejs programu łudząco podobny do wielu bardziej profesjonalnych programów do obróbki wideo. WMM znajduje się w zakładce z programami (start programy Windows Movie Maker). Poradnik dotyczący Windows Movie Makera podzieliłem na poniŝsze działy: 1. import materiałów 2. dodawanie pliku do osi czasu 3. dzielenie multimediów 4. dodawanie efektów specjalnych oraz przejść między klipami 5. dodawanie napisów 6. dodawanie dźwięków (nagrywanie narracji) 7. zapisywanie filmu 1. Import materiałów multimedialnych (klipów filmowych, dźwięków, oraz zdjęć) do WMM. Otwieramy Movie Maker'a, a następnie klikamy Kolekcje, wyskoczy nam po lewej stronie małe okienko z kolekcjami. Klikamy na kolekcje PPM i wybieramy polecenie Nowa kolekcja. 7

8 Wpisujemy nazwę kolekcji. Aby importować do kolekcji film, muzykę bądź obrazek klikamy w głównym menu programu: Plik -->Importuj do kolekcji. Następnie wybieramy plik z naszego dysku, który wcześniej przygotowaliśmy i klikamy Importuj (dłuŝsze filmy dzielą się na kilka klipów). Analogicznie robimy ze wszystkimi pozostałymi przygotowanymi do naszej produkcji plikami (powinniśmy je mieć zawsze pod ręką) 2. Zaimportowany plik filmowy przeciągamy na oś czasu (podłuŝny pasek w dolnej części programu z podziałką czasową). W podobny sposób na oś czasu moŝemy dodawać kolejne pliki / sekwencje nagranego wideo oraz dźwięk. W kaŝdej chwili moŝemy zamieniać je dowolnie kolejnością przeciągając przed lub za inny klip. Kilka objaśnień osi czasu: >> Ustawienie poziomów audio; tzn. Głośność muzyki w całym klipie. >> Dodanie narracji do osi czasu; >> Zwiększenie/ zmniejszenie osi czasu 8

9 >> Przewin oś czasu do tyłu/ Odtwórz oś czasu >> Suwak, który poruszamy się po całej osi czasu 3. Dzielenie klipów. Jeśli chcemy podzielić klip, musimy wcześniej osadzić go na osi czasu i pojedynczo na niego kliknąć. Następnie Suwakiem poruszając się w lewo lub prawo nastawiamy miejsce, w którym chcemy przeciąć plik. Aby podzielić klip wciskamy skrót klawiszowy Carl+ L. Klip zostaje we wskazanym przez nas miejscu podzielony. MoŜemy usunąć niepotrzebną część, wstawić między części zdjęcie albo na odseparowany w ten sposób kawałek klipu nałoŝyć efekt specjalny (szczegóły w następnym akapicie). Podobnie postepujemy z muzyką. NatęŜenie dźwięku moŝemy dostosować przyciskiem zaznaczonym na czerwono na poprzedniej ilustracji (dodatkowo klikając na osi czasu na konkretny dźwięk prawym przyciskiem myszy moŝemy wybrać opcję stopniowego zwiększenia lub zmniejszenia natęŝenia dźwięku). 4. Dodawanie efektów wideo (film czarno-biały, rozmycie, przyspieszenie, postarzanie filmu itd.) Aby dodać efekty wideo klikamy Narzędzia --> Efekty wideo Wyskoczy okienko, w którym pojawiają się propozycje efektów, a w oknie podglądu po prawej stronie zobaczymy jak wygląda wybrany przez nas efekt. Gdy się zdecydujemy na dany efekt przeciągamy go na oś czasu na klip, który chcemy zmodyfikować. Aby dodać przejścia między klipami klikamy Narzędzia --> Przejścia wideo. Wyskoczy okno, w którym pojawią się róŝne propozycje przejść. Klikając na którąś z nich moŝemy ją zobaczyć na podglądzie po prawej stronie. Gdy zdecydujemy się na którąś z prezentacji przeciągamy ją na oś czasu. 5. Aby do filmu dodać napisy, filmu klikamy Narzędzia --> Tytuł i napisy końcowe 9

10 Następnie wybieramy jedną z dostępnych opcji: Wyskoczy okno, w jego górnej rubryce wpisujemy tytuł główny, a w dolnej podtytuł (W kaŝdym rodzaju tytułu, tekstu postępujemy podobnie). Mamy równieŝ opcje: Zmień animację tytułową, po kliknięciu wyświetlą się róŝne schematy animacji dostępne dla tytułów. Zmień kolor i czcionkę tekstu, po kliknięciu pojawia się okienko, w którym moŝemy zmienić: czcionkę, kolor czcionki, kolor tła, przeźroczystość tekstu, rozmiar tekstu, oraz pozycję tekstu. Gdy skończymy upiększać tekst moŝemy zobaczyć jak będzie wyglądał w oknie podglądu po prawej stronie, gdy zdecydujemy się dodać tekst do filmu klikamy: Gotowe, dodaj tytuł do filmu. Napisy moŝemy przyspieszać/spowalniać, odpowiednio rozciągając/kurcząc ich ramki, przytrzymując LKM ich boczne krawędzie. 6. Do filmu moŝemy takŝe dodać narracje klikając w ikonę z piktogramem mikrofonu. Wykonane nagranie automatycznie wskoczy w miejsce zaznaczone na osi czasu. (Nie zapomnij o prawidłowym podłączeniu mikrofonu do komputera [najczęściej róŝowe gniazdo mini jack w komputerze] ) 7. Gdy film jest juŝ gotowy moŝemy go zapisać. Wybieramy Plik Zapisz plik filmowy jako. Lokalizacje filmu wybieramy mój komputer (domyślnie). W następnej zakładce wybieramy lokalizacje zapisywanego pliku pozostałe ustawienia zostawiamy bez zmian klikając Dalej. Nasz film jest gotowy. 7. PODSUMOWANIE Mam nadzieję Ŝe ten poradnik pomógł początkującemu reŝyserowi w stworzeniu własnego klipu filmowego. Zachęcam do zgłaszania klipów na konkurs (szczegóły: ). Na naszej stronie znajdzie równieŝ forum zachęcam do własnych wpisów, porad i uwag oraz kombinowania z programami do tworzenia filmów we własnym zakresie na jakiś plikach testowych. Jeszcze raz przypominam o przestrzeganiu praw autorskich dotyczących 10

11 materiałów wykorzystywanych w tworzonych filmach i zapoznaniu się z regulaminem konkursu ( dostępny na ). Wsparcie udzielone przez Islandie, Liechtenstein i Norwegie poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a takŝe budŝetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 11

12 8. Załącznik Sześć sposobów na lekką stopę KaŜdego dnia zostawiamy na Ziemi odcisk swojej stopy. Wielkość tego odcisku zaleŝy od stopnia uciąŝliwości naszych zachowań. PoniŜej przedstawiamy kilka sposobów na lekką stopę. Są one ułoŝone hierarchicznie, od najbardziej skutecznego po najmniej efektywny. Przemyśl Jeśli się dobrze zastanowić, wiele rzeczy moŝna zrobić lepiej. Prowadząc spór moŝna zrobić przerwę i przemyśleć, jak się dogadać. MoŜna czasem spojrzeć na własny dom z boku i wspólnie z rodziną przemyśleć codzienne zachowania, tak by zuŝywać mniej energii, wytwarzać mniej odpadów. W reklamach ciągle ktoś nas do czegoś namawia. Warto znaleźć czas, by przemyśleć na ile jesteśmy zdominowani przez reklamowe nakazy i jak sobie z tym radzić. Odrzuć Nie reaguj na okazje, promocje. Promocje najczęściej oferują za niŝszą cenę coś, czego normalnie nie wziąłbyś za darmo. Kupuj co niezbędnie potrzebne. Odrzuć dodatkową rzecz, która zabierze Ci miejsce, czas i której trzeba będzie się później jakoś pozbyć. Zredukuj Ogranicz ilość zuŝywanej wody, energii. W sklepie wybieraj tak pakowane produkty, by przynosić do domu jak najmniej śmieci. Tak jest taniej dla Ciebie i lŝej dla Ziemi. UŜyj ponownie Ciesz się tym co masz tak długo, jak się tylko da. Wybieraj takie rzeczy, które będą z Tobą jak najdłuŝej. A jak nie będą dla Ciebie juz przydatne, przekaŝ je dalej, niech inni się nimi cieszą. Napraw Jeśli coś w Twoim domu się zepsuje, nie rozwiązuj problemów za pomocą gazetek z ofertami. WykaŜ się przedsiębiorczością i napraw sam lub znajdź serwis. Daj swojej rzeczy drugie Ŝycie. Odzyskaj Jeśli nasza rzecz nie nadaje się juŝ do jakiegokolwiek uŝycia, znajdź odpowiednie miejsce (np. punkt zbiórki, sklep) lub wzuć do odpowiedniego kontenera, by zostały zagospodarowane materiały, z których rzecz została wytworzona. Zadbaj o to, by Twoja rzecz nie stała się śmieciem. Wsparcie udzielone przez Islandie, Liechtenstein i Norwegie poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a takŝe budŝetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 12

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony:

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: Windows Movie Maker Windows Movie Maker to program do obróbki filmów. Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: http://www.dobreprogramy.pl/windows-movie-maker,program,windows,11546.html

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Praca z klipami... 37

Rozdział 3. Praca z klipami... 37 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker... 7 To, co powinieneś wiedzieć, zanim rozpoczniesz pracę z programem Windows Movie Maker...8 Skąd pobrać nową wersję programu i jakie są wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

posługiwać się programem do tworzenia filmów ze zdjęć i sekwencji wideo oraz dźwięków.

posługiwać się programem do tworzenia filmów ze zdjęć i sekwencji wideo oraz dźwięków. https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/38833 5.3. Ale film DOWIESZ SIĘ, JAK wykorzystać funkcję przetwarzania wsadowego zdjęć, dobierać odpowiednie materiały (zdjęcia, klipy wideo, dźwięki) do utworzenia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 4: WINDOWS LIVE MOVIE MAKER Windows Live Movie Maker to najnowsza wydanie popularnego programu do prostej obróbki i montażu

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

4.10 Odtwarzanie multimediów

4.10 Odtwarzanie multimediów Podstawy open source system SUSE Linux 4-176 4.10 Odtwarzanie multimediów 4.10.1 Mikser dźwięków Aby zmodyfikować głośność, klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę głośnika w prawym dolnym rogu, na głównym

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Poniższy poradnik przedstawia opis konwersji pliku AVI do formatu DVD-Video wraz z włączanymi napisami.

Poniższy poradnik przedstawia opis konwersji pliku AVI do formatu DVD-Video wraz z włączanymi napisami. Konwersja AVI do DVD z napisami w programie ConvertXtoDVD ConvertXtoDVD (dawna nazwa DivxToDVD) to program przeznaczony do konwersji filmów w popularnych formatach AVI, MOV, VOB, MPEG, MKV, WMV, DV do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Nagrywanie płyt CD i DVD

Nagrywanie płyt CD i DVD Nagrywanie płyt CD i DVD Pobieranie i instalacja programu CDBurnerXP 1. Wejdź na stronę http://cdburnerxp.se/ 2. Kliknij w zielony przycisk CDBurnerXP Free Download 3. Wybierz Zapisz plik [Mozilla Firefox]

Bardziej szczegółowo

z 5 2007-06-30 18:15

z 5 2007-06-30 18:15 http://www.playstationworld.pl :: Generowanie obrazów płyt CD gotowych do nagrania dla PlayStation 2 Artykuł dodany przez: KoDa (2006-04-18 17:00:45) Do stworzenia płyty CD będziemy potrzebować dwóch programów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz więc powtarzam - wymieramy NIE i przechodzimy do kolejnego obrazka.

Jeszcze raz więc powtarzam - wymieramy NIE i przechodzimy do kolejnego obrazka. Podział filmu na 2CD Minęło 7 miesięcy od ostatniego artykułu o podziale filmu na 2CD. Postanowiliśmy więc nieco odkurzyć ten artykuł bo zaczynało powoli zajeżdzać starym mięchem :-) Czy wiele się zmieniło?

Bardziej szczegółowo

Audacity jest darmowym edytorem audio

Audacity jest darmowym edytorem audio Audacity jest darmowym edytorem audio Umożliwia on: nagrywanie i odtwarzanie, importowanie i eksportowanie plików w formatach MP3, WAV, AIFF, Ogg Vorbis i inne. edycję dźwięków z wykorzystaniem wycinania,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Creative Photos

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

po uruchomieniu instalator pyta o język. My potwierdzamy, że ma być polski (czyli dalej) teraz jest okno klikamy

po uruchomieniu instalator pyta o język. My potwierdzamy, że ma być polski (czyli dalej) teraz jest okno <Witamy w kreatorze> klikamy <dalej> 1. pobieramy nowy WinAmp ze strony http://www.winamp.com/player zmieniamy język: (1) Choose language: wybieramy z listy teraz klikamy duży klawisz na pytanie co zrobić,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2.

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Program słuŝy do obsługi dysku twardego w tunerze Interstar 9000 PVR. UmoŜliwia: a) odtwarzanie nagranych audycji b) edycje audycji (zmiana nazwy, wycięcie

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

ALBUM FOTOGRAFICZNY KROK PO KROKU

ALBUM FOTOGRAFICZNY KROK PO KROKU ALBUM FOTOGRAFICZNY KROK PO KROKU ALBUM FOTOGRAFICZNY KROK PO KROKU 1. Uruchamiamy program PowerPoint 2007. 2. Wybieramy zakładkę Wstawianie (Ilu.1-A), a w niej Album fotograficzny (Ilu.1-B). Ilu.1 3.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazu. Instrukcja do ćwiczenia: Tworzenie filmu w programie Windows Movie Maker.

Przetwarzanie obrazu. Instrukcja do ćwiczenia: Tworzenie filmu w programie Windows Movie Maker. Przetwarzanie Informacji ZSEEiM w Bielsku-Białej Przetwarzanie obrazu Instrukcja do ćwiczenia: Tworzenie filmu w programie Windows Movie Maker. Materiały: 1. Oprogramowanie Windows Movie Maker 2. Pliki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera. Na samych początku przygotujmy miejsce na dysku komputera.

Kopiowanie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera. Na samych początku przygotujmy miejsce na dysku komputera. Kopiowanie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera. Na samych początku przygotujmy miejsce na dysku komputera. W tym celu kliknijmy Start (aby rozpocząć pracę) [to ta ikonka z logiem okienka, zupełnie takim

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

z 5 2007-06-30 18:11

z 5 2007-06-30 18:11 http://www.playstationworld.pl :: Uruchamianie programów z karty pamięci i Pendrive za pomocą Swap Magica Artykuł dodany przez: KoDa (2006-10-16 15:56:08) KaŜdy z nas wie do czego słuŝy Swap Magic, ale

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Konwersja AVI do DVD w programie Avidemux z napisami (również w systemie Linux)

Konwersja AVI do DVD w programie Avidemux z napisami (również w systemie Linux) Konwersja AVI do DVD w programie Avidemux z napisami (również w systemie Linux) Wstęp W serwisie znajduje się już wiele opisów dotyczących konwersji plików AVI (DivX) do formatu DVD Video. Wszystkie te

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Sprzęt Aplikacja Komputer osobisty PC Karta dźwiękowa zainstalowana w PC Mikrofon Wzmacniacz z kolumnami Audacity Program Audacity jest wielościeżkowym edytorem dźwięku.

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Galeria zdjęć

Ćwiczenie 1 Galeria zdjęć Galeria zdjęć Pobierz przykład (http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/studia.htm). Krok 1 Ustawienie stołu montażowego Otwieramy nowy plik i nazywamy go (np. gallery.fla). Ustawiamy wielkość pola roboczego na

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA Małgorzata Balcerowska Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA III etap edukacji (klasa III) Cele kształcenia Cel ogólny:

Bardziej szczegółowo

Wstawianie ZDJĘCIA na Forum.

Wstawianie ZDJĘCIA na Forum. Taka sobie instrukcja programu Image Snack Uploader służącego do wstawiania fotek, PDF na Forum. Strona, z której ściągamy program. Jest free, także bez obawy: http://imageshack.us/content.php?page=uploader

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Obsługa dokumentów Kraków, grudzień 2008r. Obsługa dokumentów Moduł zarządzania dokumentami umoŝliwia pełną obsługę dokumentów własnych

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla każdego Cz. 5. Darmowe MMS-y przez Internet MMS to multimedialny SMS, czyli wiadomość multimedialna zawierająca grafikę, animację, wideoklip

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo