Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie"

Transkrypt

1 Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie

2 Redakcja: Joanna Borowska Marek Borowski Izabela Walicka Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio OFF Olsztyn, ul. Stalowa 5 tel./fax: , www. studiooff.pl

3 Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie Olsztyn 2010

4 Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację Banku Żywności w Olsztynie tym razem dotyczącą wolontariatu. Bank Żywności jest organizacją, która realizuje dwa cele: jednym z nich jest walka z marnowaniem żywności, drugim ograniczenie niedożywienia w regionie Warmii i Mazur. Działania Banku w dużej mierze opierają się o wolontariat. Wszystkie akcje zbiórek żywności, które prowadzimy nie miałyby szansy powodzenia, gdyby nie rzesze wolontariuszy, którzy nam pomagają. W codziennej pracy Banku wspierają nas kolejne osoby, których praca jest nie do przecenienia. Przyglądając się jednak statystykom widzimy znaczny spadek zaangażowania wolontariatu w akcje społeczne. Tylko 12,9%, a więc ok. 3,8 mln Polaków, zadeklarowało w listopadzie 2009 roku, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęciło czas na pracę w organizacji społecznej lub grupie nieformalnej. Jest to wynik zbliżony do odnotowanego rok oraz dwa lata temu. Jednakże jeszcze w latach w wolontariat angażowało się ponad 20% Polaków. Wprawdzie przepisy prawa w ostatnich latach uregulowały wiele kwestii dotyczących wolontariatu, to i tak maleje prestiż tego rodzaju pracy. Jako Bank Żywności, w przededniu obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 rok), chcemy zwrócić uwagę na tak potrzebną i ważną pracę wolontariuszy. Pokazać, ze wolontariusz zaangażowany może być równie przydatny jak pracownik. Praca wolontariusza z jednej strony jest przydatna Bankowi Żywności, z drugiej strony on sam uczy się i zdobywa doświadczenie. Jeżeli jest ona prowadzona na zdrowych i przemyślanych zasadach, jest korzystna dla obu stron. W moim poczuciu nie da się budować, w dzisiejszych czasach, społeczeństwa obywatelskiego bez wolontariatu. Jego rola jest ważnym elementem życia społecznego i powodzenia wielu działań organizacji pozarządowych. Publikacja ma uświadomić wolontariuszowi jakie ma prawa, obowiązki, czego może spodziewać się angażując w pracę Banku Żywności. Porządkuje też podejście pracowników naszej instytucji do wolontariuszy i jasno określa rolę współpracy. Broszura ta z jednej strony pokazuje, że zapotrzebowanie na wolontariat w Banku Żywności ma jasno określony charakter precyzuje do jakiego rodzaju pracy potrzebujemy wolontariatu, z drugiej strony określa zasady z jakimi wolontariusz spotka się podejmując zobowiązania. Zapraszam Państwa do zapoznania się z broszurą i zachęcam do współpracy. 4 Marek Borowski Prezes Banku Żywności w Olsztynie

5 Wprowadzenie 5 Potrzeby współczesnego człowieka rodzą się i oscylują między dobrami ekonomicznymi, kulturowymi i szeroko pojętą działalnością społeczną. Biorąc pod uwagę ten trzeci aspekt, należy podkreślić istotną rolę na tym polu wolontariatu. Niełatwo jest jednoznacznie określić, kiedy i gdzie narodził się wolontariat. Jego genezy doszukujemy się w łacińskim słowie volontarius - dobrowolny, chętny (określenie to dotyczyło terminologii militarnej). Za swoistego rodzaju wolontariuszy, można uznać mnichów, przybywających na teren państwa Mieszka I, których zadaniem było szerzenie wiary chrześcijańskiej. Można też sięgnąć do pozytywizmu hasła pracy u podstaw i potraktować je jako zalążek działalności wolontariackiej. Współcześnie historia wolontariuszy i wolontariatu sięga 1986 roku, kiedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 5 grudnia Dniem Wolontariatu. Od tego czasu wolontariat stał się działalnością oficjalną, regulowaną aktami prawnymi. Wolontariat powiązany jest również z działalnością instytucji pozarządowych i pożytku publicznego, którym są np. Fundacja Mam Marzenie, Doktor Clown, Polski Czerwony Krzyż, Centrum Wolontariatu, Banki Żywności. Idea Banków Żywności narodziła się pod koniec lat 60 w USA. Założycielem organizacji był biznesman John van Hengel, który swoją przygodę z bezinteresowną pracą na rzecz innych, rozpoczął jako wolontariusz i pomagał najuboższym w Phoenix, w Arizonie. Zdobyte podczas tej pracy doświadczenia zaowocowały pomysłem pozyskiwania od handlowców żywności, której termin przydatności do spożycia dobiegał końca i jej dystrybucją do miejscowych jadłodajni. Jego działalność nieoczekiwanie rozrosła się do rozmiarów, które zaczęły przekraczać możliwości miejscowych organizacji. Wkrótce zrealizował kolejny pomysł, jakim było powołanie do życia centralnej jednostki dystrybuującej żywność. Tak też w roku 1967 powstał pierwszy Bank Żywności. Idea ta przyjęła się i rozprzestrzenia się do dnia dzisiejszego. Aktualnie w USA znajduje się 215 takich organizacji. Amerykańska organizacja Banków Żywności American Second Harvest jest największą organizacją w Stanach Zjednoczonych zajmującą się problemem niedożywienia. Ideę amerykańską przeniesiono na grunt europejski, na początku lat 80-tych XX wieku. Pierwsi inicjatywę podjęli Francuzi. Pierwszymi aktywistami na starym kontynencie byli Cecylia Bigo i Bernard Dandrel. Do tej pory na terenie Francji założono 80 banków. W samej Europie Zachodniej jest ich około 140. Inicjatywa ta jest na tyle rozpowszechniona, że powołano Europejską Federację Banków Żywności, w skład której wchodzą Banki z poszczególnych krajów. Ich działalność spotkała się z szeroką akceptacją społeczną, dzięki czemu ułatwiło to współpracę z rządami. Efektem tego jest pomoc udzielona Bankom przez zasilenie ich magazynów w produkty, będące nadwyżkami w krajach Unii Europejskiej. Dzięki tak silnemu poparciu możliwości Banków Żywności wzrosły i mogły one objąć swoją pomocą coraz większe obszary. Obecnie z rezerw państwowych dostarcza się około 150 tys. ton żywności. Tę ilość można przeliczyć na prawie 300 milionów posiłków.

6 W roku 1993 polskie organizacje charytatywne zaczęły interesować się działalnością Banków Żywności. Jednym z prekursorów był Jacek Kuroń, który zainicjował pierwszy taki Bank w Warszawie. W 1997 roku sieć Polskich Banków Żywności tworzy Federację polskich Banków Żywności. Obecnie zrzeszonych w niej jest 27 Banków, których zadaniem jest szerzenie misji bezpłatnego pozyskiwania i dystrybucji żywności wśród organizacji pozarządowych na terenie Polski, a poprzez te instytucje wspieranie osób potrzebujących. Ich liczba systematycznie zwiększa się. Taki stan rzeczy stwarza szerokie pole do działania wolontariatowi. Banki oraz wolontariusze, którzy z nimi współpracują, biorą udział w wielu ważnych projektach, np. Zbiórki Żywności, tradycyjnie prowadzone przed świętami i w czasie klęsk żywiołowych, codzienna praca w magazynach i zaangażowanie w różne projekty edukacyjne, dotyczące zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Co roku angażuje się w pracę około wolontariuszy. Są wśród nich wolontariusze akcyjni i stali, którzy pracują w biurze lub magazynach. Udzielając swojej pomocy w postaci wiedzy oraz umiejętności, niezaprzeczalnie przyczyniają się do rozwoju organizacji oraz są nieocenionym wsparciem w działalności Banku. 6

7 Misją Banku Żywności jest ograniczenie niedożywienia, poprzez racjonalne zagospodarowanie nadwyżek żywności oraz zapobieganie zjawisku jej marnowania. Wiąże się to ściśle z zaspokojeniem podstawowych potrzeb żywnościowych człowieka. Podstawą do ich określenia jest piramida żywienia. Jeśli odżywiamy się prawidłowo, jesteśmy szczęśliwi, jeśli jednak proporcje będą złe, odbija się to na naszym zdrowiu. Podobnie jest z wolontariatem. Ludzie muszą zaspokoić swoje potrzeby społeczne, by móc być szczęśliwymi. Określa je piramida Masłowa. W prosty sposób pokazuje ona, że potrzeba istnienia wolontariatu jest niezaprzeczalna. Jest ona drogą do szczęścia, gdyż zaspokaja potrzeby, jakimi kieruje się człowiek w życiu codziennym. Gdy skupiamy się za mocno na jednej lub dwóch potrzebach, czujemy niedosyt oraz niespełnienie. Gdy wszystkie warunki są spełnione, możemy mówić o pełnym zadowoleniu. 7

8 Podstawy działań wolontariuszy są zawarte w poniższych aktach prawnych 1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz Przepisy wprowadzające ustawę Dz. U. z 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 874.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.) 3. Ustawa dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.); 4. Ustawa z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.); 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2002r. w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo - wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz. U. nr 80, poz. 900); 7. Rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej; 8. Rozporządzenie MPIPS z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. 8

9 Kim jest wolontariusz? 9 O ile idea działania wolontariatu jest jasna, ciężko określić jest funkcję tak wymykającą się wszelkim definicjom. Jako spontaniczna działalność, niezwiązana z żadnymi organizacjami, musi być jednak określona prawnie. Wolontariat dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Centrum Wolontariatu w Warszawie. Wolontariat jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność woluntarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem. Volunteering Ireland. Wolontariusz - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższe definicje opisują zasady pracy wolontariusza. Wolontariusz powinien być przygotowany do jej wykonywania. Zanim podejmie decyzję, czy na pewno odpowiada mu taka działalność, musi zastanowić się nad tym, czy posiada odpowiednie predyspozycje. Na początku przyszły wolontariusz powinien zastanowić się, czy ma wystarczająco dużo czasu, by zająć się dodatkową pracą, czy chce poświęcać go innym. Jeśli już jest zdecydowany, należy dokładnie sprecyzować, ile czasu i jak często może pomagać (dni, godziny w ciągu tygodnia). Bank Żywności skłania się do takiego przedstawienia sytuacji, gdyż w ten sposób współpraca między nami a wolontariuszem będzie komfortowa. Wolontariusza powinna cechować przede wszystkim lojalność wobec organizacji, dzięki temu możemy przybliżyć wolontariuszowi misję organizacji i w ten sposób pomóc mu w kształtowaniu właściwej postawy wobec wykonywanej pracy. Ponadto powinno cechować go zdecydowanie i pewność siebie ponieważ wolontariusz niesie pomoc drugiemu człowiekowi, musi być pewny celowości swych działań. Powinien swoją pracę wykonywać z przekonaniem, cenić wartość tego, co robi. Pozwala to bardziej zaangażować się w projekty, w których uczestniczy oraz zjednywać sobie ludzi. Ważne jest, aby wolontariusz zdawał sobie sprawę, że podczas jego pracy, pieczę nad nim sprawuje organizacja, musi więc dostosować się do zasad panujących w danej instytucji. Pozwala to we właściwy sposób wypełniać misję oraz daje większą satysfakcję, gdyż wykonana w ten sposób praca jest tym, czego od wolontariusza oczekujemy.

10 Wolontariusze mogą włączyć się bardzo kreatywnie i twórczo w życie organizacji. Dzięki temu mają możliwość osobistego rozwoju oraz zdobycia doskonałej praktyki, która może być użyteczna w przyszłej pracy. Wolontariusz powinien być osobą, na której można polegać, dlatego że praca jest zobowiązaniem. Umiejętność działania w grupie jest równie ważna. Pozwala w zorganizowany pomysłowy sposób podejść do pojawiających się problemów oraz zainspirować akcję, w której wolontariusz uczestniczy. 10

11 Kto może zostać wolontariuszem? 11 Wolontariuszem może zostać każdy. W niektórych placówkach są jednak czynności czy zadania, wymagające spełniania określonych warunków. Wtedy przyjmuje się osoby przeszkolone w danym zakresie. Wiek nie ma wpływu na wolontariat. Oczywiście zależy to od wyznaczonego zadania i predyspozycji do niego, spełnianych przez wolontariusza. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, musi uzyskać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. W niektórych placówkach, np. opiekuńczo - wychowawczych, mogą być przyjęci tylko pełnoletni wolontariusze, z uwagi na zadania jakie mają do wykonania. Aby zostać wolontariuszem potrzebna jest wiedza oraz zdolności do wykonywanych prac. Strona prawna mówi o tym, że wolontariusz powinien posiadać określone kwalifikacje do wykonywania pracy i powinien spełniać inne warunki zatrudnienia, takie jak badania lekarskie czy przebyte szkolenia. Organizacja może kierować się przepisami szczegółowymi, ale i własnym regulaminem. Cudzoziemiec może być wolontariuszem zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Nie musi posiadać on pozwolenia lub wizy dlatego, że wolontariat nie podlega regulacjom rynku pracy, gdyż jest to działalność nieodpłatna. Ważna jest kwestia stażu i praktyk. Wolontariatu nie można zamienić na żadne z powyższych, ponieważ cechuje go dobrowolność. Praktyki lub staże kładą nacisk na zdobycie ukierunkowanej wiedzy. Ponadto praktyka studenta nie jest dobrowolna, co kłóci się z podstawowymi zasadami wolontariatu. Okres stażu pracy nie liczy się do pracy woluntarystycznej, tak samo, jak wykonywane prace przez wolontariusza, nie wpływają na uprawnienia pracownicze. Jego praca nie ma wpływu na wysokość emerytury bądź renty. Bardzo ważnym elementem pracy wolontariusza jest określenie zasobu dysponowanego czasu. Realne podejście do tej kwestii pozwoli ustalić wolontariuszowi, jak i organizacji najmującej, określony czas pracy. Może on być długoterminowy, krótkoterminowy bądź akcyjny. Wolontariusz nie jest pracownikiem, gdyż nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Może podpisać porozumienie o współpracy, nie zawiązując umowy o pracę. Osoba bezrobotna może być wolontariuszem, nie tracąc praw do otrzymywanego zasiłku zgodnie z Kodeksem Pracy, osoba ta jest niepracująca. Praca woluntarystyczna to doskonała szansa rozwoju. Może być pojmowana jako szansa na podniesienie i zgłębienie kwalifikacji zawodowych oraz okazją do samorozwoju i przełamania codziennej rutyny. Daje szanse na odnalezienie wartości, które w codziennym życiu są pomijane, takie jak pomoc drugiemu człowiekowi oraz aktywne angażowanie się w życie społeczne.

12 Prawa wolontariusza Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszowi są przypisane jego prawa, poświęcony jest im dział III ustawy. Wolontariusz posiada prawo do okresu próbnego, który pozwoli mu poznać specyfikę wykonywanej pracy oraz otrzymania niezbędnych do jej wykonywania środków ochrony osobistej. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o ryzyku i zagrożeniach, wiążących się z jego pracą ( zdrowie, bezpieczeństwo). Tak jak inni pracownicy wolontariusz ma prawo do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, zwrotu kosztów podróży służbowych i diet związanych ze świadczeniem. Wolontariusz nie zawiązuje umowy o pracę, lecz ma prawo do zawarcia porozumienia, otrzymania pisemnego potwierdzenia jego treści oraz otrzymania zaświadczenia o wykonywanej pracy. Związane jest to z faktem, iż do 30 dni pracy wolontariusza może obowiązywać tzw. umowa ustna. Powyżej 30 dni pracy, organizacja ma obowiązek wystawić dokument pracy. Przed upływem tego czasu, wolontariusz, jeśli wyrazi taką wolę, sam się o niego ubiega. Wolontariusz posiada prawo do odszkodowania, renty inwalidzkiej, jeśli podczas wykonywanych świadczeń ulegnie wypadkowi. Ustawa daje możliwość finansowania również innych kosztów dotyczących pracy wolontariuszy, jednak jest to dobrowolny wybór organizacji korzystającej z ich pracy. Jest to np. opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy wolontariusz nie posiada prawa do świadczeń zdrowotnych z żadnego innego tytułu (art. 46 ust.1), zwrot kosztów innych niż delegacja służbowa poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem, (art. 45 ust. 2), pokrycie kosztów szkoleń, związanych z rodzajem świadczeń opisanych w porozumieniu. (art. 45 ust. 3). 12

13 Obowiązki wolontariusza Obowiązkiem wolontariusza jest, zgodnie z art. 43 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz spełnianie określonych wymagań, odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych przepisów wynika z odrębnych uregulowań prawnych. Dotyczy to wolontariuszy wykonujących np. czynności medyczne (np. zastrzyki), do których trzeba mieć specjalne uprawnienia. 13

14 Ubezpieczenie wolontariusza Ubezpieczenie Społeczne Praca wolontariusza nie jest świadczeniem pracy, dlatego nie ma obowiązku ani możliwości objąć nim wolontariusza. Nie przewiduje ich Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, dlatego też organizacja nie opłaca wolontariuszowi składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie zdrowotne Według art. 46 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, istnieje możliwość ubezpieczenia wolontariusza, jednak nie jest to obowiązkiem. Organizacja ma możliwość ubezpieczenia wolontariusza, jeśli nie jest on objęty nim z innego tytułu. Takie ubezpieczenie mają zapewnione osoby zatrudnione na umowę o pracę, renciści, emeryci, studenci oraz uczniowie. Podejmując decyzję o ubezpieczeniu organizacja jest zobowiązana do płacenia składki. Podstawę jej stanowi kwota odpowiadająca najniższemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Za pośrednictwem ZUS-u składka trafia do NFZ. Ubezpieczenie NNW Ustawowo wymagane jest, aby wolontariusz był ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przez daną organizację. Jeśli usługa trwa mniej niż 30 dni, można wykupić takie ubezpieczenie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli zaś trwa dłużej, na podstawie tzw. małej ustawy wypadkowej, jest ono gwarantowane przez państwo. Konieczne jest w tej sytuacji podpisanie porozumienia z wolontariuszem, inaczej umowy woluntarystycznej, na podstawie której otrzymuje się polisę. Ubezpieczenie OC Ustawa określa, że nie ma konieczności jego wykupienia. Jednak może okazać się ono bardzo przydatne dla organizacji w razie problemów, które mogą wyniknąć z działań wolontariuszy. Oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oferty są różne. Główne punkty, które ubezpieczyciel bierze pod uwagę to: - zakres odpowiedzialności, - suma gwarancyjna - wysokość składki. 14

15 W razie wypadku Gdy wolontariusz świadczy usługę mniej niż 30 dni, warunki jego polisy określają tryb postępowania w razie wypadku. W przypadku, gdy wolontariusz świadczy usługę więcej niż 30 dni kalendarzowych, postępowanie określają następujące kroki: 1. Wypełnienie karty wypadkowej określa ona okoliczności wypadku. 2. Zaświadczenie dotyczące urazu, wydane przez lekarza. 3. Po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, wyżej wymienione dokumenty wraz z kopią umowy o współpracy, należy wysłać do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 15

16 Gdzie może pracować wolontariusz? Zgodnie z atr. 42 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wolontariusz może wykonywać swoje świadczenia na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego; 2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej; 3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmuje swoim zakresem wszystkie organizacje pozarządowe (w definicji, jako najważniejsze, zostały wymienione fundacje i stowarzyszenia), jak również inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przepisy działu II Ustawy, dotyczące działalności pożytku publicznego odnoszą się nie do wszystkich organizacji pozarządowych (wykluczono m.in. fundacje tworzone przez partie polityczne, przez samorząd terytorialny i Skarb Państwa) oraz kościelnych (wyznaniowych) jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a tylko do takich, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 16 Umowa woluntarystyczna Jest to obowiązek nałożony przez ustawę. Reguluje ona zobowiązania obydwu stron i jest niezbędna podczas współpracy organizacji z wolontariuszem. Można ją zawiązać na dwa sposoby: 1. Gdy wolontariusz świadczy swoje usługi w organizacji do 30 dni kalendarzowych jest to umowa ustna. 2. Gdy wolontariusz świadczy swoje usługi więcej niż 30 dni kalendarzowych umowa powinna mieć charakter pisemny. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Nie należy jej nigdzie rejestrować. Nie jest to umowa o pracę, lecz posiada charakter cywilno-prawny.

17 Potrzeby wolontariusza 17 Bank Żywności wspiera wolontariuszy w ich pracy zdajemy sobie sprawę, że motywacja to bardzo ważny aspekt. Zależy nam na dobrej współpracy z wolontariuszem. Aby stworzyć skutecznie działająca grupę wolontariuszy, konieczne jest rozumienie ich potrzeb, co też Bank stara się robić. Wiąże się to nieodłącznie z motywacją do pracy, którą cechują: chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości; chęć bycia potrzebnym; chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś otrzymało się; chęć zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych Praca zawodowa często nie daje nam możliwości spełnienia wszystkich potrzeb, dlatego też praca wolontariusza może być pewnego rodzaju alternatywą od codziennej rutyny. Praca społeczna daje możliwość do samorealizacji poprzez pomoc drugiemu człowiekowi, oraz uzmysławia, że umiejętności, które posiadamy często bagatelizowane mogą okazać się niezmiernie przydatne w niesieniu pomocy innym. Wolontariat w Banku Żywności daje szansę zaangażowania się w interesujące akcje, dające satysfakcję poprzez aktywne działanie w życiu społecznym.

18 Potrzeby organizacji oraz program woluntarystyczny Bank Żywności jasno określa realizowane przez niego zadania oraz cele, co powinno pomóc wolontariuszowi w doborze odpowiedniej pracy. Wymagania stawiane ludziom powinny sprostać ich oczekiwaniom, ale również nie powinny ich przerastać. Oczekiwane są konkretne umiejętności dlatego też ważne jest, aby wolontariusz zapoznał się z akcjami realizowanymi przez Bank i zorientował się w jakich pracach mógłby, ewentualnie, uczestniczyć. Trzeba mieć świadomość, że często same chęci przynależenia do grupy nie wystarczą. Od wolontariusza wymaga się, tak jak od innych pracowników, odpowiedzialności, słowności, punktualności. Bank Żywności stara się usatysfakcjonować wolontariusza, on zaś wywiązuje się z obowiązków. Wolontariusz powinien znać swoje potrzeby oraz pobudki zachęcające go do współpracy z Bankiem organizacja zaś powinna potrafić ustalić na podstawie np. rozmowy, czy dana osoba nadaje się na wyznaczone stanowisko. Staramy się unikać sytuacji, w której wolontariusz pracuje, poświęcając swój czas bez wyraźnej satysfakcji, a my nie osiągamy zamierzonego celu. Może również dojść do takiej sytuacji w której wolontariusz nie jest pewien, co chciałby zrobić dla organizacji. Nawet najbardziej wartościowy człowiek, postawiony na złym stanowisku, nie będzie w stanie dobrze pracować. Dlatego niezbędne jest ustalenie planu pracy. 18

19 Program woluntarystyczny Czynności jakie może wypełniać wolontariusz w Banku Żywności Przedstawiamy to precyzyjnie, proponując następujące opcje: Czynny udział w zbiórkach żywności, które Bank organizuje co roku od początku swego istnienia. Początkowo opierało się to na jednej akcji, mającej miejsce przed świętami Bożego Narodzenia. Do tej pory projekt rozrósł się. W ciągu roku realizowane są 3 główne zbiórki: Świąteczna, Wielkanocna oraz na początku września. Następną możliwością jest pomoc w codziennej pracy w magazynie Banku Żywności. Ponieważ co roku obrót żywnością (odbiór, przechowywanie, dystrybucja) zwiększa się, pomoc w tym zakresie bardzo nam się przydaje. Jest to praca kierowana bardziej do płci męskiej, ze względu na to, że wiąże się z wysiłkiem fizycznym (rozładunek, pomoc przy dystrybucji żywności), bądź obsługą wózka widłowego. Potrzebujemy również osób do pracy w biurze. Miedzy innymi są to porady prawne, działania wspomagające marketing oraz reklamę Banku Żywności, prowadzenie korespondencji, archiwizacja dokumentów, czy pomoc informatyczna (edytowanie strony internetowej). Potrzebujemy również osób, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności. Jest to doskonała okazja do szkolenia swoich umiejętności z zakresu komunikacji, roli edukatora, czy zgłębiania wiedzy z podjętego tematu. Bank Żywności w Olsztynie organizuje również wiele happeningów. Jednym z nich jest, np. budowa Banku Dobrych Serc. Zaangażowani są w nią wolontariusze, którzy wysyłani przez Bank na różne koncerty czy festiwale, promują podjętą akcję. W taki sposób, możemy szybko określić, co możemy zaoferować wolontariuszowi, dając mu możliwe opcje wyboru. Bank Żywności stara się, by praca, którą oferujemy była atrakcyjna dla wolontariusza, wtedy sama w sobie może stać się jego motywacją do dalszych działań. Często wolontariusz może nie zdawać sobie sprawy z wagi, celowości czy niezbędności jego działań. Bank Żywności stara się jak najlepiej określać zadania dla wolontariusza, aby móc jak najefektywniej zrealizować swoje cele. 2. Opis stanowiska oraz zakresu obowiązków Bank Żywności precyzyjnie określa jaką pracę oraz w jaki sposób ma ją wykonywać dany wolontariusz. Bardzo ważne jest ustalenie czasu pracy. Pozwala to na eliminacje wynikających niedomówień odnośnie wykonywanego zadania i likwiduje dezorganizację. Jasno postawiona sytuacja jest komfortowa dla obu stron. Oprócz swoich obowiązków wolontariusz powinien znać kompetencje innych pracowników, aby uniknąć ewentualnych konfliktów i nieporozumień. 3. Cechy wolontariusza Mimo faktu, iż każdy może zostać wolontariuszem, zwracamy uwagę na cechy, charakter i predyspozycje kandydata na wolontariusza. Przyświeca nam chęć pozyskiwania ludzi, którzy będą identyfikować się z naszą misją, a których kwalifikacje i umiejętności będą odpowiadać naszym wymaganiom.

20 4. Przygotowanie wolontariusza do pracy Bank Żywności zwraca uwagę na stopień przygotowania wolontariusza do pracy. Nawet przy najprostszej czynności, musimy upewnić się, czy wolontariusz na pewno potrafi poradzić sobie z zadaniem staramy się przekazać mu odpowiednie wskazówki, mówiące jak wykonać zadanie, z kim się kontaktować, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Standardem jest przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy na odpowiednie stanowiska pracy. 5. Wsparcie dla wolontariusza Wolontariusz powinien wiedzieć do kogo może zgłosić się w razie problemu lub pytań wskazujemy odpowiednie osoby. Zapewniamy własne miejsce pracy i narzędzia. W razie trudności wolontariusz może zwrócić się o pomoc. Ważne jest, żeby pytać niejasności są rozwiązywane, ułatwia to pracę. Niewiedza nie jest niczym złym. 6. Jakie pobudki mogą kierować wolontariuszem Na początku wolontariusz powinien zadać sobie pytanie, dlaczego chce z nami współpracować. Pobudki wprawdzie mogą być różne, ale najważniejsza jest satysfakcja z wykonanej pracy. Dlatego też wolontariusz powinien zastanowić się, jaką pracę chciałby wykonywać. 7. Nagradzanie wolontariusza za wykonaną pracę Bank Żywności poważnie podchodzi do tego zagadnienia. Chcemy w jak najlepszy sposób pokazać, że bardzo cenimy sobie pracę wolontariuszy oraz w ten sposób nawiązać dalszą współpracę. Nie zapominamy odwdzięczać się wolontariuszom za wykonywaną pracę, gdyż zdajemy sobie sprawę, ile czasu i energii wkładają w pomoc organizacji. Każdorazowo za udział w akcjach Bank Żywności nagradza wolontariuszy dyplomem. 20

21 Koordynacja pracy wolontariusza Bank Żywności chciałby, aby wolontariusz sprawnie i właściwe wykonywał swoją pracę. W tym celu powołane jest stanowisko koordynatora. To stanowisko posiada specjalne wymagania. Po pierwsze, koordynator musi chcieć nim być. Osoba, która nie umie i nie poczuwa się do organizacji pracy wolontariuszy, na pewno nie wykona tej pracy właściwie. Ważne, aby była to osoba otwarta, lubiąca pracę z ludźmi, posiadająca predyspozycje lidera, zjednująca sobie ludzi. Praca koordynatora jest bardzo odpowiedzialna. Koordynator odpowiedzialny jest za organizacje pracy wolontariusza oraz pilnuje, aby wywiązywał się on z pełnionych obowiązków. W związku z tym koordynator powinien być zdecydowany i egzekwować od wolontariuszy wywiązania się z zadań. Dba, by wolontariusz znał nie tylko swoje kompetencje, ale również innych pracowników. Pełni funkcje informatora w przypadku zmian w pracy. Koordynator musi być inspiracją do działań dla wolontariuszy, pomaga im w rozwoju osobistym, pozwalając na twórczą pracę. Wspiera tych, którzy mają kłopoty, lub nie potrafią poradzić sobie z pracą. 21

22 Nagradzanie wolontariusza Nagroda jest bardzo ważnym elementem w pracy wolontariusza. Oprócz chęci realizacji swoich wewnętrznych potrzeb, wolontariusz oczekuje również docenienia swojej pracy. Staramy się więc nagradzać wolontariuszy we właściwy sposób, by podziękować im za pracę. Staramy się tworzyć jak najmilszą atmosferę pracy. Tworzą ją wszyscy: pracownicy, wolontariusze, koordynator. Szczególnie ten ostatni odgrywa tutaj ważną rolę, jego stosunek do wolontariusza powinien być otwarty i miły. Koordynator odpowiada za to, żeby wolontariusz czuł się w pracy doceniony. Bank Żywności nieustannie pamięta o tym, że z własnej woli, nieodpłatnie poświęca organizacji swój czas, dlatego też przynajmniej raz w roku koordynator organizuje spotkanie dla wolontariuszy i całego personelu, by móc wygłosić zasługi wolontariuszy. Wysyłamy również pisemne podziękowanie np. do szkoły, jeśli wolontariusz nadal się uczy. Do każdego wolontariusza podchodzimy indywidualnie, gdyż zdajemy sobie sprawę, że każdy z nich posiada ogromny potencjał i dlatego, że mamy przyjemność współpracować z tak wartościowymi osobami, są oni dla nas nieocenioną pomocą. Głównym źródłem motywacji powinna być misja naszej organizacji. Wartości, które uznaje Bank Żywności oraz problemy, z którymi boryka się, powinny być wolontariuszowi szczególnie bliskie i mobilizować go do pracy. Zależy nam, aby wolontariusz miał poczucie, że przykłada się do czegoś ważnego społecznie, do czegoś, co ma wyższy cel. Jeśli utożsami się z ideą, która nam przyświeca, nasza współpraca będzie efektywna. Uczestniczenie w czymś społecznie ważnym oraz praca wraz z personelem organizacji, daje niezmierną satysfakcję. Dlatego włączamy wolontariusza do życia organizacji: zapraszamy na nieformalne spotkania zespołu, umieszczamy w raporcie organizacji nazwiska wolontariuszy, dajemy koszulki Banku Żywności, drobne upominki lub wysyłamy na szkolenia. Wolontariusz jest ważny w życiu decyzyjnym organizacji. Rola wolontariusza nie kończy się tylko na funkcji pomocniczej. Czasami drobne sugestie czy uwagi, podane z dystansu, mogą być trafnie rozwinięte. Pomysły wolontariuszy i ich spostrzeżenia są dla nas cennymi uwagami w pracy. Każda praca jest wyjątkowa. Doceniamy ją, gdyż w każdy możliwy sposób jest ona pomocą dla Banku Żywności i przyczynia się bezpośrednio do sukcesów naszej organizacji. 22

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

www.wspolnota.garwolin.pl

www.wspolnota.garwolin.pl Moda na wolontariat STR. 2 Motywacje wolontariuszy STR. 3 Fotogaleria STR. 8 egzemplarz bezpłatny GAZETA KULTURALNO-INFORMACYJNA NASZ WSPÓLNY POWIAT Szuflada KRS 0000110979 przekaż 1% na stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO Piotr Komosa, Dorota Dorska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 1. ŹRÓDŁA PRAWA 8 2. CELE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania NGO

Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Podręcznik zarządzania NGO Redakcja: dr Wojciech Wciseł Copyright: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Warszawa, 2015 Opracowanie: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Terminy: Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Joanna Gieroba, Izabela Precz, Delaine R. Swenson Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW Publikacja powstała w ramach projektu Rozwijamy skrzydła stawiamy na wolontariat! WSTĘP Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Poznań, wrzesień 2013 Niniejszy dokument został opracowany przez zespół w składzie: Monika Szelągiewicz, Adrianna Brzostowska, Magdalena Krysińska-Sowa, Maria

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo