Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie"

Transkrypt

1 Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie

2 Redakcja: Joanna Borowska Marek Borowski Izabela Walicka Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio OFF Olsztyn, ul. Stalowa 5 tel./fax: , www. studiooff.pl

3 Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie Olsztyn 2010

4 Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację Banku Żywności w Olsztynie tym razem dotyczącą wolontariatu. Bank Żywności jest organizacją, która realizuje dwa cele: jednym z nich jest walka z marnowaniem żywności, drugim ograniczenie niedożywienia w regionie Warmii i Mazur. Działania Banku w dużej mierze opierają się o wolontariat. Wszystkie akcje zbiórek żywności, które prowadzimy nie miałyby szansy powodzenia, gdyby nie rzesze wolontariuszy, którzy nam pomagają. W codziennej pracy Banku wspierają nas kolejne osoby, których praca jest nie do przecenienia. Przyglądając się jednak statystykom widzimy znaczny spadek zaangażowania wolontariatu w akcje społeczne. Tylko 12,9%, a więc ok. 3,8 mln Polaków, zadeklarowało w listopadzie 2009 roku, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęciło czas na pracę w organizacji społecznej lub grupie nieformalnej. Jest to wynik zbliżony do odnotowanego rok oraz dwa lata temu. Jednakże jeszcze w latach w wolontariat angażowało się ponad 20% Polaków. Wprawdzie przepisy prawa w ostatnich latach uregulowały wiele kwestii dotyczących wolontariatu, to i tak maleje prestiż tego rodzaju pracy. Jako Bank Żywności, w przededniu obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 rok), chcemy zwrócić uwagę na tak potrzebną i ważną pracę wolontariuszy. Pokazać, ze wolontariusz zaangażowany może być równie przydatny jak pracownik. Praca wolontariusza z jednej strony jest przydatna Bankowi Żywności, z drugiej strony on sam uczy się i zdobywa doświadczenie. Jeżeli jest ona prowadzona na zdrowych i przemyślanych zasadach, jest korzystna dla obu stron. W moim poczuciu nie da się budować, w dzisiejszych czasach, społeczeństwa obywatelskiego bez wolontariatu. Jego rola jest ważnym elementem życia społecznego i powodzenia wielu działań organizacji pozarządowych. Publikacja ma uświadomić wolontariuszowi jakie ma prawa, obowiązki, czego może spodziewać się angażując w pracę Banku Żywności. Porządkuje też podejście pracowników naszej instytucji do wolontariuszy i jasno określa rolę współpracy. Broszura ta z jednej strony pokazuje, że zapotrzebowanie na wolontariat w Banku Żywności ma jasno określony charakter precyzuje do jakiego rodzaju pracy potrzebujemy wolontariatu, z drugiej strony określa zasady z jakimi wolontariusz spotka się podejmując zobowiązania. Zapraszam Państwa do zapoznania się z broszurą i zachęcam do współpracy. 4 Marek Borowski Prezes Banku Żywności w Olsztynie

5 Wprowadzenie 5 Potrzeby współczesnego człowieka rodzą się i oscylują między dobrami ekonomicznymi, kulturowymi i szeroko pojętą działalnością społeczną. Biorąc pod uwagę ten trzeci aspekt, należy podkreślić istotną rolę na tym polu wolontariatu. Niełatwo jest jednoznacznie określić, kiedy i gdzie narodził się wolontariat. Jego genezy doszukujemy się w łacińskim słowie volontarius - dobrowolny, chętny (określenie to dotyczyło terminologii militarnej). Za swoistego rodzaju wolontariuszy, można uznać mnichów, przybywających na teren państwa Mieszka I, których zadaniem było szerzenie wiary chrześcijańskiej. Można też sięgnąć do pozytywizmu hasła pracy u podstaw i potraktować je jako zalążek działalności wolontariackiej. Współcześnie historia wolontariuszy i wolontariatu sięga 1986 roku, kiedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 5 grudnia Dniem Wolontariatu. Od tego czasu wolontariat stał się działalnością oficjalną, regulowaną aktami prawnymi. Wolontariat powiązany jest również z działalnością instytucji pozarządowych i pożytku publicznego, którym są np. Fundacja Mam Marzenie, Doktor Clown, Polski Czerwony Krzyż, Centrum Wolontariatu, Banki Żywności. Idea Banków Żywności narodziła się pod koniec lat 60 w USA. Założycielem organizacji był biznesman John van Hengel, który swoją przygodę z bezinteresowną pracą na rzecz innych, rozpoczął jako wolontariusz i pomagał najuboższym w Phoenix, w Arizonie. Zdobyte podczas tej pracy doświadczenia zaowocowały pomysłem pozyskiwania od handlowców żywności, której termin przydatności do spożycia dobiegał końca i jej dystrybucją do miejscowych jadłodajni. Jego działalność nieoczekiwanie rozrosła się do rozmiarów, które zaczęły przekraczać możliwości miejscowych organizacji. Wkrótce zrealizował kolejny pomysł, jakim było powołanie do życia centralnej jednostki dystrybuującej żywność. Tak też w roku 1967 powstał pierwszy Bank Żywności. Idea ta przyjęła się i rozprzestrzenia się do dnia dzisiejszego. Aktualnie w USA znajduje się 215 takich organizacji. Amerykańska organizacja Banków Żywności American Second Harvest jest największą organizacją w Stanach Zjednoczonych zajmującą się problemem niedożywienia. Ideę amerykańską przeniesiono na grunt europejski, na początku lat 80-tych XX wieku. Pierwsi inicjatywę podjęli Francuzi. Pierwszymi aktywistami na starym kontynencie byli Cecylia Bigo i Bernard Dandrel. Do tej pory na terenie Francji założono 80 banków. W samej Europie Zachodniej jest ich około 140. Inicjatywa ta jest na tyle rozpowszechniona, że powołano Europejską Federację Banków Żywności, w skład której wchodzą Banki z poszczególnych krajów. Ich działalność spotkała się z szeroką akceptacją społeczną, dzięki czemu ułatwiło to współpracę z rządami. Efektem tego jest pomoc udzielona Bankom przez zasilenie ich magazynów w produkty, będące nadwyżkami w krajach Unii Europejskiej. Dzięki tak silnemu poparciu możliwości Banków Żywności wzrosły i mogły one objąć swoją pomocą coraz większe obszary. Obecnie z rezerw państwowych dostarcza się około 150 tys. ton żywności. Tę ilość można przeliczyć na prawie 300 milionów posiłków.

6 W roku 1993 polskie organizacje charytatywne zaczęły interesować się działalnością Banków Żywności. Jednym z prekursorów był Jacek Kuroń, który zainicjował pierwszy taki Bank w Warszawie. W 1997 roku sieć Polskich Banków Żywności tworzy Federację polskich Banków Żywności. Obecnie zrzeszonych w niej jest 27 Banków, których zadaniem jest szerzenie misji bezpłatnego pozyskiwania i dystrybucji żywności wśród organizacji pozarządowych na terenie Polski, a poprzez te instytucje wspieranie osób potrzebujących. Ich liczba systematycznie zwiększa się. Taki stan rzeczy stwarza szerokie pole do działania wolontariatowi. Banki oraz wolontariusze, którzy z nimi współpracują, biorą udział w wielu ważnych projektach, np. Zbiórki Żywności, tradycyjnie prowadzone przed świętami i w czasie klęsk żywiołowych, codzienna praca w magazynach i zaangażowanie w różne projekty edukacyjne, dotyczące zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Co roku angażuje się w pracę około wolontariuszy. Są wśród nich wolontariusze akcyjni i stali, którzy pracują w biurze lub magazynach. Udzielając swojej pomocy w postaci wiedzy oraz umiejętności, niezaprzeczalnie przyczyniają się do rozwoju organizacji oraz są nieocenionym wsparciem w działalności Banku. 6

7 Misją Banku Żywności jest ograniczenie niedożywienia, poprzez racjonalne zagospodarowanie nadwyżek żywności oraz zapobieganie zjawisku jej marnowania. Wiąże się to ściśle z zaspokojeniem podstawowych potrzeb żywnościowych człowieka. Podstawą do ich określenia jest piramida żywienia. Jeśli odżywiamy się prawidłowo, jesteśmy szczęśliwi, jeśli jednak proporcje będą złe, odbija się to na naszym zdrowiu. Podobnie jest z wolontariatem. Ludzie muszą zaspokoić swoje potrzeby społeczne, by móc być szczęśliwymi. Określa je piramida Masłowa. W prosty sposób pokazuje ona, że potrzeba istnienia wolontariatu jest niezaprzeczalna. Jest ona drogą do szczęścia, gdyż zaspokaja potrzeby, jakimi kieruje się człowiek w życiu codziennym. Gdy skupiamy się za mocno na jednej lub dwóch potrzebach, czujemy niedosyt oraz niespełnienie. Gdy wszystkie warunki są spełnione, możemy mówić o pełnym zadowoleniu. 7

8 Podstawy działań wolontariuszy są zawarte w poniższych aktach prawnych 1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz Przepisy wprowadzające ustawę Dz. U. z 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 874.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.) 3. Ustawa dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.); 4. Ustawa z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.); 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2002r. w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo - wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz. U. nr 80, poz. 900); 7. Rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej; 8. Rozporządzenie MPIPS z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. 8

9 Kim jest wolontariusz? 9 O ile idea działania wolontariatu jest jasna, ciężko określić jest funkcję tak wymykającą się wszelkim definicjom. Jako spontaniczna działalność, niezwiązana z żadnymi organizacjami, musi być jednak określona prawnie. Wolontariat dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Centrum Wolontariatu w Warszawie. Wolontariat jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność woluntarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem. Volunteering Ireland. Wolontariusz - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższe definicje opisują zasady pracy wolontariusza. Wolontariusz powinien być przygotowany do jej wykonywania. Zanim podejmie decyzję, czy na pewno odpowiada mu taka działalność, musi zastanowić się nad tym, czy posiada odpowiednie predyspozycje. Na początku przyszły wolontariusz powinien zastanowić się, czy ma wystarczająco dużo czasu, by zająć się dodatkową pracą, czy chce poświęcać go innym. Jeśli już jest zdecydowany, należy dokładnie sprecyzować, ile czasu i jak często może pomagać (dni, godziny w ciągu tygodnia). Bank Żywności skłania się do takiego przedstawienia sytuacji, gdyż w ten sposób współpraca między nami a wolontariuszem będzie komfortowa. Wolontariusza powinna cechować przede wszystkim lojalność wobec organizacji, dzięki temu możemy przybliżyć wolontariuszowi misję organizacji i w ten sposób pomóc mu w kształtowaniu właściwej postawy wobec wykonywanej pracy. Ponadto powinno cechować go zdecydowanie i pewność siebie ponieważ wolontariusz niesie pomoc drugiemu człowiekowi, musi być pewny celowości swych działań. Powinien swoją pracę wykonywać z przekonaniem, cenić wartość tego, co robi. Pozwala to bardziej zaangażować się w projekty, w których uczestniczy oraz zjednywać sobie ludzi. Ważne jest, aby wolontariusz zdawał sobie sprawę, że podczas jego pracy, pieczę nad nim sprawuje organizacja, musi więc dostosować się do zasad panujących w danej instytucji. Pozwala to we właściwy sposób wypełniać misję oraz daje większą satysfakcję, gdyż wykonana w ten sposób praca jest tym, czego od wolontariusza oczekujemy.

10 Wolontariusze mogą włączyć się bardzo kreatywnie i twórczo w życie organizacji. Dzięki temu mają możliwość osobistego rozwoju oraz zdobycia doskonałej praktyki, która może być użyteczna w przyszłej pracy. Wolontariusz powinien być osobą, na której można polegać, dlatego że praca jest zobowiązaniem. Umiejętność działania w grupie jest równie ważna. Pozwala w zorganizowany pomysłowy sposób podejść do pojawiających się problemów oraz zainspirować akcję, w której wolontariusz uczestniczy. 10

11 Kto może zostać wolontariuszem? 11 Wolontariuszem może zostać każdy. W niektórych placówkach są jednak czynności czy zadania, wymagające spełniania określonych warunków. Wtedy przyjmuje się osoby przeszkolone w danym zakresie. Wiek nie ma wpływu na wolontariat. Oczywiście zależy to od wyznaczonego zadania i predyspozycji do niego, spełnianych przez wolontariusza. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, musi uzyskać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. W niektórych placówkach, np. opiekuńczo - wychowawczych, mogą być przyjęci tylko pełnoletni wolontariusze, z uwagi na zadania jakie mają do wykonania. Aby zostać wolontariuszem potrzebna jest wiedza oraz zdolności do wykonywanych prac. Strona prawna mówi o tym, że wolontariusz powinien posiadać określone kwalifikacje do wykonywania pracy i powinien spełniać inne warunki zatrudnienia, takie jak badania lekarskie czy przebyte szkolenia. Organizacja może kierować się przepisami szczegółowymi, ale i własnym regulaminem. Cudzoziemiec może być wolontariuszem zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Nie musi posiadać on pozwolenia lub wizy dlatego, że wolontariat nie podlega regulacjom rynku pracy, gdyż jest to działalność nieodpłatna. Ważna jest kwestia stażu i praktyk. Wolontariatu nie można zamienić na żadne z powyższych, ponieważ cechuje go dobrowolność. Praktyki lub staże kładą nacisk na zdobycie ukierunkowanej wiedzy. Ponadto praktyka studenta nie jest dobrowolna, co kłóci się z podstawowymi zasadami wolontariatu. Okres stażu pracy nie liczy się do pracy woluntarystycznej, tak samo, jak wykonywane prace przez wolontariusza, nie wpływają na uprawnienia pracownicze. Jego praca nie ma wpływu na wysokość emerytury bądź renty. Bardzo ważnym elementem pracy wolontariusza jest określenie zasobu dysponowanego czasu. Realne podejście do tej kwestii pozwoli ustalić wolontariuszowi, jak i organizacji najmującej, określony czas pracy. Może on być długoterminowy, krótkoterminowy bądź akcyjny. Wolontariusz nie jest pracownikiem, gdyż nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Może podpisać porozumienie o współpracy, nie zawiązując umowy o pracę. Osoba bezrobotna może być wolontariuszem, nie tracąc praw do otrzymywanego zasiłku zgodnie z Kodeksem Pracy, osoba ta jest niepracująca. Praca woluntarystyczna to doskonała szansa rozwoju. Może być pojmowana jako szansa na podniesienie i zgłębienie kwalifikacji zawodowych oraz okazją do samorozwoju i przełamania codziennej rutyny. Daje szanse na odnalezienie wartości, które w codziennym życiu są pomijane, takie jak pomoc drugiemu człowiekowi oraz aktywne angażowanie się w życie społeczne.

12 Prawa wolontariusza Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszowi są przypisane jego prawa, poświęcony jest im dział III ustawy. Wolontariusz posiada prawo do okresu próbnego, który pozwoli mu poznać specyfikę wykonywanej pracy oraz otrzymania niezbędnych do jej wykonywania środków ochrony osobistej. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o ryzyku i zagrożeniach, wiążących się z jego pracą ( zdrowie, bezpieczeństwo). Tak jak inni pracownicy wolontariusz ma prawo do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, zwrotu kosztów podróży służbowych i diet związanych ze świadczeniem. Wolontariusz nie zawiązuje umowy o pracę, lecz ma prawo do zawarcia porozumienia, otrzymania pisemnego potwierdzenia jego treści oraz otrzymania zaświadczenia o wykonywanej pracy. Związane jest to z faktem, iż do 30 dni pracy wolontariusza może obowiązywać tzw. umowa ustna. Powyżej 30 dni pracy, organizacja ma obowiązek wystawić dokument pracy. Przed upływem tego czasu, wolontariusz, jeśli wyrazi taką wolę, sam się o niego ubiega. Wolontariusz posiada prawo do odszkodowania, renty inwalidzkiej, jeśli podczas wykonywanych świadczeń ulegnie wypadkowi. Ustawa daje możliwość finansowania również innych kosztów dotyczących pracy wolontariuszy, jednak jest to dobrowolny wybór organizacji korzystającej z ich pracy. Jest to np. opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy wolontariusz nie posiada prawa do świadczeń zdrowotnych z żadnego innego tytułu (art. 46 ust.1), zwrot kosztów innych niż delegacja służbowa poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem, (art. 45 ust. 2), pokrycie kosztów szkoleń, związanych z rodzajem świadczeń opisanych w porozumieniu. (art. 45 ust. 3). 12

13 Obowiązki wolontariusza Obowiązkiem wolontariusza jest, zgodnie z art. 43 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz spełnianie określonych wymagań, odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych przepisów wynika z odrębnych uregulowań prawnych. Dotyczy to wolontariuszy wykonujących np. czynności medyczne (np. zastrzyki), do których trzeba mieć specjalne uprawnienia. 13

14 Ubezpieczenie wolontariusza Ubezpieczenie Społeczne Praca wolontariusza nie jest świadczeniem pracy, dlatego nie ma obowiązku ani możliwości objąć nim wolontariusza. Nie przewiduje ich Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, dlatego też organizacja nie opłaca wolontariuszowi składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie zdrowotne Według art. 46 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, istnieje możliwość ubezpieczenia wolontariusza, jednak nie jest to obowiązkiem. Organizacja ma możliwość ubezpieczenia wolontariusza, jeśli nie jest on objęty nim z innego tytułu. Takie ubezpieczenie mają zapewnione osoby zatrudnione na umowę o pracę, renciści, emeryci, studenci oraz uczniowie. Podejmując decyzję o ubezpieczeniu organizacja jest zobowiązana do płacenia składki. Podstawę jej stanowi kwota odpowiadająca najniższemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Za pośrednictwem ZUS-u składka trafia do NFZ. Ubezpieczenie NNW Ustawowo wymagane jest, aby wolontariusz był ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przez daną organizację. Jeśli usługa trwa mniej niż 30 dni, można wykupić takie ubezpieczenie w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli zaś trwa dłużej, na podstawie tzw. małej ustawy wypadkowej, jest ono gwarantowane przez państwo. Konieczne jest w tej sytuacji podpisanie porozumienia z wolontariuszem, inaczej umowy woluntarystycznej, na podstawie której otrzymuje się polisę. Ubezpieczenie OC Ustawa określa, że nie ma konieczności jego wykupienia. Jednak może okazać się ono bardzo przydatne dla organizacji w razie problemów, które mogą wyniknąć z działań wolontariuszy. Oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oferty są różne. Główne punkty, które ubezpieczyciel bierze pod uwagę to: - zakres odpowiedzialności, - suma gwarancyjna - wysokość składki. 14

15 W razie wypadku Gdy wolontariusz świadczy usługę mniej niż 30 dni, warunki jego polisy określają tryb postępowania w razie wypadku. W przypadku, gdy wolontariusz świadczy usługę więcej niż 30 dni kalendarzowych, postępowanie określają następujące kroki: 1. Wypełnienie karty wypadkowej określa ona okoliczności wypadku. 2. Zaświadczenie dotyczące urazu, wydane przez lekarza. 3. Po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, wyżej wymienione dokumenty wraz z kopią umowy o współpracy, należy wysłać do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 15

16 Gdzie może pracować wolontariusz? Zgodnie z atr. 42 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, wolontariusz może wykonywać swoje świadczenia na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego; 2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej; 3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmuje swoim zakresem wszystkie organizacje pozarządowe (w definicji, jako najważniejsze, zostały wymienione fundacje i stowarzyszenia), jak również inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przepisy działu II Ustawy, dotyczące działalności pożytku publicznego odnoszą się nie do wszystkich organizacji pozarządowych (wykluczono m.in. fundacje tworzone przez partie polityczne, przez samorząd terytorialny i Skarb Państwa) oraz kościelnych (wyznaniowych) jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a tylko do takich, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 16 Umowa woluntarystyczna Jest to obowiązek nałożony przez ustawę. Reguluje ona zobowiązania obydwu stron i jest niezbędna podczas współpracy organizacji z wolontariuszem. Można ją zawiązać na dwa sposoby: 1. Gdy wolontariusz świadczy swoje usługi w organizacji do 30 dni kalendarzowych jest to umowa ustna. 2. Gdy wolontariusz świadczy swoje usługi więcej niż 30 dni kalendarzowych umowa powinna mieć charakter pisemny. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Nie należy jej nigdzie rejestrować. Nie jest to umowa o pracę, lecz posiada charakter cywilno-prawny.

17 Potrzeby wolontariusza 17 Bank Żywności wspiera wolontariuszy w ich pracy zdajemy sobie sprawę, że motywacja to bardzo ważny aspekt. Zależy nam na dobrej współpracy z wolontariuszem. Aby stworzyć skutecznie działająca grupę wolontariuszy, konieczne jest rozumienie ich potrzeb, co też Bank stara się robić. Wiąże się to nieodłącznie z motywacją do pracy, którą cechują: chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości; chęć bycia potrzebnym; chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś otrzymało się; chęć zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych Praca zawodowa często nie daje nam możliwości spełnienia wszystkich potrzeb, dlatego też praca wolontariusza może być pewnego rodzaju alternatywą od codziennej rutyny. Praca społeczna daje możliwość do samorealizacji poprzez pomoc drugiemu człowiekowi, oraz uzmysławia, że umiejętności, które posiadamy często bagatelizowane mogą okazać się niezmiernie przydatne w niesieniu pomocy innym. Wolontariat w Banku Żywności daje szansę zaangażowania się w interesujące akcje, dające satysfakcję poprzez aktywne działanie w życiu społecznym.

18 Potrzeby organizacji oraz program woluntarystyczny Bank Żywności jasno określa realizowane przez niego zadania oraz cele, co powinno pomóc wolontariuszowi w doborze odpowiedniej pracy. Wymagania stawiane ludziom powinny sprostać ich oczekiwaniom, ale również nie powinny ich przerastać. Oczekiwane są konkretne umiejętności dlatego też ważne jest, aby wolontariusz zapoznał się z akcjami realizowanymi przez Bank i zorientował się w jakich pracach mógłby, ewentualnie, uczestniczyć. Trzeba mieć świadomość, że często same chęci przynależenia do grupy nie wystarczą. Od wolontariusza wymaga się, tak jak od innych pracowników, odpowiedzialności, słowności, punktualności. Bank Żywności stara się usatysfakcjonować wolontariusza, on zaś wywiązuje się z obowiązków. Wolontariusz powinien znać swoje potrzeby oraz pobudki zachęcające go do współpracy z Bankiem organizacja zaś powinna potrafić ustalić na podstawie np. rozmowy, czy dana osoba nadaje się na wyznaczone stanowisko. Staramy się unikać sytuacji, w której wolontariusz pracuje, poświęcając swój czas bez wyraźnej satysfakcji, a my nie osiągamy zamierzonego celu. Może również dojść do takiej sytuacji w której wolontariusz nie jest pewien, co chciałby zrobić dla organizacji. Nawet najbardziej wartościowy człowiek, postawiony na złym stanowisku, nie będzie w stanie dobrze pracować. Dlatego niezbędne jest ustalenie planu pracy. 18

19 Program woluntarystyczny Czynności jakie może wypełniać wolontariusz w Banku Żywności Przedstawiamy to precyzyjnie, proponując następujące opcje: Czynny udział w zbiórkach żywności, które Bank organizuje co roku od początku swego istnienia. Początkowo opierało się to na jednej akcji, mającej miejsce przed świętami Bożego Narodzenia. Do tej pory projekt rozrósł się. W ciągu roku realizowane są 3 główne zbiórki: Świąteczna, Wielkanocna oraz na początku września. Następną możliwością jest pomoc w codziennej pracy w magazynie Banku Żywności. Ponieważ co roku obrót żywnością (odbiór, przechowywanie, dystrybucja) zwiększa się, pomoc w tym zakresie bardzo nam się przydaje. Jest to praca kierowana bardziej do płci męskiej, ze względu na to, że wiąże się z wysiłkiem fizycznym (rozładunek, pomoc przy dystrybucji żywności), bądź obsługą wózka widłowego. Potrzebujemy również osób do pracy w biurze. Miedzy innymi są to porady prawne, działania wspomagające marketing oraz reklamę Banku Żywności, prowadzenie korespondencji, archiwizacja dokumentów, czy pomoc informatyczna (edytowanie strony internetowej). Potrzebujemy również osób, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności. Jest to doskonała okazja do szkolenia swoich umiejętności z zakresu komunikacji, roli edukatora, czy zgłębiania wiedzy z podjętego tematu. Bank Żywności w Olsztynie organizuje również wiele happeningów. Jednym z nich jest, np. budowa Banku Dobrych Serc. Zaangażowani są w nią wolontariusze, którzy wysyłani przez Bank na różne koncerty czy festiwale, promują podjętą akcję. W taki sposób, możemy szybko określić, co możemy zaoferować wolontariuszowi, dając mu możliwe opcje wyboru. Bank Żywności stara się, by praca, którą oferujemy była atrakcyjna dla wolontariusza, wtedy sama w sobie może stać się jego motywacją do dalszych działań. Często wolontariusz może nie zdawać sobie sprawy z wagi, celowości czy niezbędności jego działań. Bank Żywności stara się jak najlepiej określać zadania dla wolontariusza, aby móc jak najefektywniej zrealizować swoje cele. 2. Opis stanowiska oraz zakresu obowiązków Bank Żywności precyzyjnie określa jaką pracę oraz w jaki sposób ma ją wykonywać dany wolontariusz. Bardzo ważne jest ustalenie czasu pracy. Pozwala to na eliminacje wynikających niedomówień odnośnie wykonywanego zadania i likwiduje dezorganizację. Jasno postawiona sytuacja jest komfortowa dla obu stron. Oprócz swoich obowiązków wolontariusz powinien znać kompetencje innych pracowników, aby uniknąć ewentualnych konfliktów i nieporozumień. 3. Cechy wolontariusza Mimo faktu, iż każdy może zostać wolontariuszem, zwracamy uwagę na cechy, charakter i predyspozycje kandydata na wolontariusza. Przyświeca nam chęć pozyskiwania ludzi, którzy będą identyfikować się z naszą misją, a których kwalifikacje i umiejętności będą odpowiadać naszym wymaganiom.

20 4. Przygotowanie wolontariusza do pracy Bank Żywności zwraca uwagę na stopień przygotowania wolontariusza do pracy. Nawet przy najprostszej czynności, musimy upewnić się, czy wolontariusz na pewno potrafi poradzić sobie z zadaniem staramy się przekazać mu odpowiednie wskazówki, mówiące jak wykonać zadanie, z kim się kontaktować, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Standardem jest przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy na odpowiednie stanowiska pracy. 5. Wsparcie dla wolontariusza Wolontariusz powinien wiedzieć do kogo może zgłosić się w razie problemu lub pytań wskazujemy odpowiednie osoby. Zapewniamy własne miejsce pracy i narzędzia. W razie trudności wolontariusz może zwrócić się o pomoc. Ważne jest, żeby pytać niejasności są rozwiązywane, ułatwia to pracę. Niewiedza nie jest niczym złym. 6. Jakie pobudki mogą kierować wolontariuszem Na początku wolontariusz powinien zadać sobie pytanie, dlaczego chce z nami współpracować. Pobudki wprawdzie mogą być różne, ale najważniejsza jest satysfakcja z wykonanej pracy. Dlatego też wolontariusz powinien zastanowić się, jaką pracę chciałby wykonywać. 7. Nagradzanie wolontariusza za wykonaną pracę Bank Żywności poważnie podchodzi do tego zagadnienia. Chcemy w jak najlepszy sposób pokazać, że bardzo cenimy sobie pracę wolontariuszy oraz w ten sposób nawiązać dalszą współpracę. Nie zapominamy odwdzięczać się wolontariuszom za wykonywaną pracę, gdyż zdajemy sobie sprawę, ile czasu i energii wkładają w pomoc organizacji. Każdorazowo za udział w akcjach Bank Żywności nagradza wolontariuszy dyplomem. 20

21 Koordynacja pracy wolontariusza Bank Żywności chciałby, aby wolontariusz sprawnie i właściwe wykonywał swoją pracę. W tym celu powołane jest stanowisko koordynatora. To stanowisko posiada specjalne wymagania. Po pierwsze, koordynator musi chcieć nim być. Osoba, która nie umie i nie poczuwa się do organizacji pracy wolontariuszy, na pewno nie wykona tej pracy właściwie. Ważne, aby była to osoba otwarta, lubiąca pracę z ludźmi, posiadająca predyspozycje lidera, zjednująca sobie ludzi. Praca koordynatora jest bardzo odpowiedzialna. Koordynator odpowiedzialny jest za organizacje pracy wolontariusza oraz pilnuje, aby wywiązywał się on z pełnionych obowiązków. W związku z tym koordynator powinien być zdecydowany i egzekwować od wolontariuszy wywiązania się z zadań. Dba, by wolontariusz znał nie tylko swoje kompetencje, ale również innych pracowników. Pełni funkcje informatora w przypadku zmian w pracy. Koordynator musi być inspiracją do działań dla wolontariuszy, pomaga im w rozwoju osobistym, pozwalając na twórczą pracę. Wspiera tych, którzy mają kłopoty, lub nie potrafią poradzić sobie z pracą. 21

22 Nagradzanie wolontariusza Nagroda jest bardzo ważnym elementem w pracy wolontariusza. Oprócz chęci realizacji swoich wewnętrznych potrzeb, wolontariusz oczekuje również docenienia swojej pracy. Staramy się więc nagradzać wolontariuszy we właściwy sposób, by podziękować im za pracę. Staramy się tworzyć jak najmilszą atmosferę pracy. Tworzą ją wszyscy: pracownicy, wolontariusze, koordynator. Szczególnie ten ostatni odgrywa tutaj ważną rolę, jego stosunek do wolontariusza powinien być otwarty i miły. Koordynator odpowiada za to, żeby wolontariusz czuł się w pracy doceniony. Bank Żywności nieustannie pamięta o tym, że z własnej woli, nieodpłatnie poświęca organizacji swój czas, dlatego też przynajmniej raz w roku koordynator organizuje spotkanie dla wolontariuszy i całego personelu, by móc wygłosić zasługi wolontariuszy. Wysyłamy również pisemne podziękowanie np. do szkoły, jeśli wolontariusz nadal się uczy. Do każdego wolontariusza podchodzimy indywidualnie, gdyż zdajemy sobie sprawę, że każdy z nich posiada ogromny potencjał i dlatego, że mamy przyjemność współpracować z tak wartościowymi osobami, są oni dla nas nieocenioną pomocą. Głównym źródłem motywacji powinna być misja naszej organizacji. Wartości, które uznaje Bank Żywności oraz problemy, z którymi boryka się, powinny być wolontariuszowi szczególnie bliskie i mobilizować go do pracy. Zależy nam, aby wolontariusz miał poczucie, że przykłada się do czegoś ważnego społecznie, do czegoś, co ma wyższy cel. Jeśli utożsami się z ideą, która nam przyświeca, nasza współpraca będzie efektywna. Uczestniczenie w czymś społecznie ważnym oraz praca wraz z personelem organizacji, daje niezmierną satysfakcję. Dlatego włączamy wolontariusza do życia organizacji: zapraszamy na nieformalne spotkania zespołu, umieszczamy w raporcie organizacji nazwiska wolontariuszy, dajemy koszulki Banku Żywności, drobne upominki lub wysyłamy na szkolenia. Wolontariusz jest ważny w życiu decyzyjnym organizacji. Rola wolontariusza nie kończy się tylko na funkcji pomocniczej. Czasami drobne sugestie czy uwagi, podane z dystansu, mogą być trafnie rozwinięte. Pomysły wolontariuszy i ich spostrzeżenia są dla nas cennymi uwagami w pracy. Każda praca jest wyjątkowa. Doceniamy ją, gdyż w każdy możliwy sposób jest ona pomocą dla Banku Żywności i przyczynia się bezpośrednio do sukcesów naszej organizacji. 22

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $ WOLONTARIAT W SZKOLE WOLONTARIAT = VOLONTARIUS w języku j łacińskim oznacza słowa s "dobrowolny lub "chętny" WOLONTARIAT dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki

Bardziej szczegółowo

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Kim jest wolontariusz? WOLONTARIAT - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu Regionalne Centrum Wolontariatu Kim jesteśmy? Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 80 organizacji socjalnych z całego województwa śląskiego działających na

Bardziej szczegółowo

Wolontariat i wolontariusze w poradni

Wolontariat i wolontariusze w poradni OPUBLIKOWANO: 1 GRUDNIA 2015 Wolontariat i wolontariusze w poradni Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzanie zespołem a wolontariat. Sopot, 26 września 2012

Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzanie zespołem a wolontariat. Sopot, 26 września 2012 Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzanie zespołem a wolontariat Sopot, 26 września 2012 Kim jest wolontariusz? WOLONTARIAT - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1. Gdzie znajdziemy przepisy na temat wolontariatu? Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZANIM ZOSTANIESZ WOLONTARIUSZEM ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ

WOLONTARIAT ZANIM ZOSTANIESZ WOLONTARIUSZEM ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ WOLONTARIAT ZANIM ZOSTANIESZ WOLONTARIUSZEM ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ 1. Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem? 2. Czy znasz specyfikę naszej organizacji, jej cele i wartości? 3. Dlaczego jesteś zainteresowana/y

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT Rys historyczny Początki działalności społecznej w Polsce datuje

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Podstawowym aktem prawnym regulującym aktywność wolontariacką jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Podstawowym aktem prawnym regulującym aktywność wolontariacką jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o Prawo a wolontariat Podstawowym aktem prawnym regulującym aktywność wolontariacką jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustawa Dz.U. 2016

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wolontariatu

Prawne aspekty wolontariatu Prawne aspekty wolontariatu Sopockie Centrum Wolontariatu Sopot, ul. Marynarzy 4 Tel. 58 341 83 52; 600 633 101 E-mail: wolontariat@scop.sopot.pl www.scop.sopot.pl Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba.

Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba. Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba.pl NIP: 929-083-17-21, REGON: 080462126 KRS: 0000363383 http://www.facebook.com/klub.wolontariatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD:

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD: PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD: WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA. WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ WOLONTARIAT MOŻE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24

BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24 BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mops.krasnystaw@neostrada.pl ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24 www.mops.org.pl Program Świadczeń Wolontarystycznych w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Wolontariat O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek

Bardziej szczegółowo

Prawo dot. wolontariatu przed wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prawo dot. wolontariatu przed wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie WOLONTARIAT Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), Nowelizacja ustawy z dnia 25 luty 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie. Jan Paweł II.

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie. Jan Paweł II. REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie Motto: Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma lecz przez to, czym

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w polskim systemie prawnym

Wolontariat w polskim systemie prawnym Wolontariat w polskim systemie prawnym 1 Regulacje dotyczące wolontariatu Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 96, poz.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Wolontariat Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno alności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Prawo dot. wolontariatu przed wejściem

Bardziej szczegółowo

4. KWESTIE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

4. KWESTIE FORMALNO-ORGANIZACYJNE 4. KWESTIE FORMALNO-ORGANIZACYJNE PODSTAWOWE INFORMACJE FORMALNE NA TEMAT WOLONTARIATU Ustawa z dnia kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Młodzieżowe Centrum Wolontariatu jest projektem Fundacji,,Wygrajmy Siebie działającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wolontariatu

Regulamin Wolontariatu Regulamin Wolontariatu Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Fundacją Mała Straż z siedzibą w Łodzi przy ul. Plonowej 18, zwaną dalej Fundacją, a osobą wykonującą na jej rzecz ochotniczo i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin I. Postanowienia ogólne Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz osoba pracująca na

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W HOSPICJUM ZARZĄDZANIE DOBROWOLNĄ PRACĄ NA RZECZ HOSPICJUM. "Ci którzy służą cierpiącym nie mają wątpliwości po co żyją" /ks. A.

WOLONTARIAT W HOSPICJUM ZARZĄDZANIE DOBROWOLNĄ PRACĄ NA RZECZ HOSPICJUM. Ci którzy służą cierpiącym nie mają wątpliwości po co żyją /ks. A. WOLONTARIAT W HOSPICJUM ZARZĄDZANIE DOBROWOLNĄ PRACĄ NA RZECZ HOSPICJUM. "Ci którzy służą cierpiącym nie mają wątpliwości po co żyją" /ks. A. Henel/ Kto to jest wolontariusz i na czym polega wolontariat?

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. O czym każdy wolontariusz powinien wiedzieć Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyjmowania nowego wolontariusza, wykonywania świadczeń, zakończenia pracy wolontarystycznej, zadania wolontariusza, prawa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. 1. Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariat w Polsce. 1. Kto może zostać wolontariuszem? Wolontariat w Polsce Zgodnie z większością definicji wolontariat nalezy rozumieć jako dobrowolną, bezpłatną i świadomą działalność na rzecz innych, wykraczającą poza związki rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. Orła Białego w Radomiu Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS)

WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS) WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS) POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH zawarte w dniu... w... pomiędzy :... z siedzibą w..., KRS nr..., reprezentowanym przez... zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

Bardziej szczegółowo

LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW

LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW Formalnoprawne Zasady Współpracy z Wolontariuszami Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin wolontariatu zwany dalej Regulaminem określa: a) zasady wewnętrznej organizacji wolontariatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Miłość Odpowiedzialność Przyjaźń Szacunek Integracja Koleżeństwo REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia Formalno-prawne aspekty zatrudniania w NGO Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia 1 WOLONTARIAT Akty prawne Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja

Bardziej szczegółowo

JEST DLA CIEBIE! Czym jest wolontariat? Kim jest wolontariusz? Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Dobry wolontariusz czyli jaki?

JEST DLA CIEBIE! Czym jest wolontariat? Kim jest wolontariusz? Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Dobry wolontariusz czyli jaki? WOLONTARIAT JEST DLA CIEBIE! OTWÓRZ I DOWIEDZ SIĘ: Czym jest wolontariat? Kim jest wolontariusz? Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Dobry wolontariusz czyli jaki? Prawa i obowiązki wolontariusza Czym

Bardziej szczegółowo

KARTA WOLONTARIUSZA Wolontariusz powinien: Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

KARTA WOLONTARIUSZA Wolontariusz powinien: Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny: KARTA WOLONTARIUSZA Wolontariat jest szansą dla każdego,niezleżenie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowa; każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Rozwój wolontariatu w OPS. Jak animować. Karolina Furmańska Wrocław, 14 lipca 2010r.

Rozwój wolontariatu w OPS. Jak animować. Karolina Furmańska Wrocław, 14 lipca 2010r. Rozwój wolontariatu w OPS. Jak animować społeczność lokalną? Karolina Furmańska Wrocław, 14 lipca 2010r. WOLONTARIAT W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ WOLONTARIAT W POLSCE DEFINICJA WOLONTARIATU DLACZEGO WOLONTARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! KIELCE 2013 "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 /2016 z dnia.2016r. Zarządu Stowarzyszenia Radość w Dębicy Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wolontariat Młodych jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. 1. Cel programu. Wolontariat jest bezpłatnym, świadomym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT A WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIE

WOLONTARIAT A WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIE WOLONTARIAT A WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIE Ogólnopolska Konferencja 26 listopada 2011 r. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE Pomoc niedana zuboża nas właśnie o to, czegośmy nie dali, cośmy zaniedbali w naszej

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l Czym jest Wolontariat Pracowniczy? Podstawa prawna wolontariatu pracowniczego Brak przepisów regulujących wprost kwestie wolontariatu pracowniczego. Odpowiednio należy stosować przepisy: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW JAK ZAŁOŻYĆ Szkolny Klub Wolontariatu 8 PROSTYCH KROKÓW WOLONTARIAT sprawdza się w szkole! Przygotowanie młodego człowieka do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie to podstawowe zadanie nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne wolontariatu. Projekt Akademia koordynatorów wolontariatu finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Aspekty prawne wolontariatu. Projekt Akademia koordynatorów wolontariatu finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Aspekty prawne wolontariatu Projekt Akademia koordynatorów wolontariatu finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Akty prawne dotyczące wolontariatu Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie

Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie Muzeum Pałac w Wilanowie, będąc instytucją kultury i natury, roztacza opiekę nad wieloma zabytkami stanowiącymi dziedzictwo narodowe. Do podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIOTRKOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY HARC

REGULAMIN PIOTRKOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY HARC REGULAMIN PIOTRKOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY HARC I. Postanowienia ogólne 1 1. Piotrkowskie Centrum Wolontariatu powstało na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W RZESZOWIE Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II 1 I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 13 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 8 grudnia 2011 roku

Pismo okólne nr 13 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 8 grudnia 2011 roku DO-0132/13/2011 Pismo okólne nr 13 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 8 grudnia 2011 roku w sprawie: wzoru Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W POLSCE- Krotoszyn 20 maja 2011 r. I. PODSTAWY PRAWNE WOLONTARIATU. Regulacja kwestii wolontariatu zawarta jest w :

WOLONTARIAT W POLSCE- Krotoszyn 20 maja 2011 r. I. PODSTAWY PRAWNE WOLONTARIATU. Regulacja kwestii wolontariatu zawarta jest w : Prezentacja autorstwa pani Angeliki Pasek Gilarskiej - prawniczki współpracującej z licznymi warszawskimi organizacjami pozarządowymi, przedstawiona podczas II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krotoszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016

REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 Słowniczek: a. Korzystający rozumie się przez to Archidiecezję Krakowską, będącą kościelna osobą prawną w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

System wsparcia w uczelni: wolontariat studencki czy profesjonalizm

System wsparcia w uczelni: wolontariat studencki czy profesjonalizm Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. System wsparcia w uczelni: wolontariat studencki czy profesjonalizm Jerzy Borowiec Pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OSIEKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim

Bardziej szczegółowo

Wolontariat - wolontariusz

Wolontariat - wolontariusz Wolontariat NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Organizowany przez: Fundację EDUCATOR im ks. Stanisława Grada w Tomaszowie Maz. Wolontariat - wolontariusz Wolontariat jest szansą

Bardziej szczegółowo

Praca z dziećmi i młodzieżą

Praca z dziećmi i młodzieżą Praca z dziećmi i młodzieżą Polish ND 35 Childcare p.1 Praca z dziećmi i młodzieżą? Program New Deal oferuje szkolenia umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą, które pomóc ci mogą w znalezieniu satysfakcjonującej

Bardziej szczegółowo

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib www.zs.korczak.prudnik.pl 12 1 Komisja Europejska ogłosiła 2011 rok Europejskim Rokiem Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza (SKW) Wolontariat Jedenastki Działającego przy Gimnazjum Nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza (SKW) Wolontariat Jedenastki Działającego przy Gimnazjum Nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza (SKW) Wolontariat Jedenastki Działającego przy Gimnazjum Nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie W ostatnim czasie otrzymuję liczne skargi przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące projektowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat

Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI. wolontariat Lider Rejonu SZLACHETNEJ PACZKI wolontariat Organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA jest Misja WIOSNY Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Wizja WIOSNY Tworzymy i doskonalimy systemy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH NA RZECZ FUNDACJI MAM POMYSŁ. zawarte w dniu... w...

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH NA RZECZ FUNDACJI MAM POMYSŁ. zawarte w dniu... w... POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH NA RZECZ FUNDACJI MAM POMYSŁ zawarte w dniu... w... pomiędzy : Fundacją Mam Pomysł z siedzibą w Bielawie, KRS nr 0000577643, reprezentowanym przez Wiceprezesa

Bardziej szczegółowo

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE 1. Regulamin klubu wolontariusza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU rok szkolny 2015/2016 GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 4 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W LESZNIE motto: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

Bardziej szczegółowo

Dominikański Wolontariat Dlatego

Dominikański Wolontariat Dlatego I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Dominikański Wolontariat Dlatego 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.].

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 czerwca 2016 r. Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób

Bardziej szczegółowo

1. WOLONTARIAT PRACOWNICZY. Czym jest i co nam daje?

1. WOLONTARIAT PRACOWNICZY. Czym jest i co nam daje? 1. WOLONTARIAT PRACOWNICZY Czym jest i co nam daje? ĆWICZENIE: KIM JEST WOLONTARIUSZ? Kto? Gdzie? Kiedy? ĆWICZENIE: KIM NIE JEST WOLONTARIUSZ? Kto? Gdzie? Kiedy? WOLONTARIAT (ŁAC. VOLUNTARIUS - DOBROWOLNY)

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy wolontariatu w u szkolnym 2014/2015 MOTTO: Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi. Wolontariat jest definiowany przez

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Wolontariatu. przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Regulamin Szkolnego Wolontariatu. przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Gimnazjum ZSP im Noblistów Polskich w Lesznowoli. Podstawa prawna: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim?

Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim? Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim? Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Solec Kujawski, 19 listopada 2014 roku I. Wolontariat Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Nawet jeśli chodzi tylko o drobiazg, zrób coś dla tych, którzy potrzebują pomocy, coś, za co nie

Bardziej szczegółowo

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić?

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Potrzebujesz wolontariuszy do pomocy przy organizowanych przez siebie działaniach? Musisz pamiętać o najważniejszej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ.....4 OPIS

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Program Szkolnego Koła Wolontariatu Młody Wolontariusz działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6.

Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6. Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6. 1 Postanowienia ogólne: 1. Wolontariuszem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA Szczecin listopad 2013 podsumowanie wyników ankiety 29 października 2013 roku specjalistki ds. wolontariatu Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo