30 KSZTA CENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 KSZTA CENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM"

Transkrypt

1 Polski-BarwyPoz 10/3/03 16:03 Page 29 - zna fragmenty PieÊni o Rolandzie - okreêla temat utworu - zna zasady etosu rycerskiego - charakteryzuje bohatera PieÊni o Rolandzie - wyjaênia, co to jest honor rycerski - wymienia najwa niejsze cykle pieêni rycerskich - podaje przyk ady z kultury masowej, w których rozpoznaje odwo ania do eposów rycerskich Êredniowiecza - zna fragmenty Legendy o Êwi tym Aleksym, Kwiatków Êw. Franciszka, Pieʃ s onecznà - odtwarza dzieje Êw. Aleksego i charakteryzuje jego postaw - wyjaênia poj cia: asceza, asceta, hagiografia, legenda - charakteryzuje postaw Êw. Franciszka - przedstawia idea y (cnoty) franciszkaƒskie i okreêla istot franciszkanizmu - wyjaênia znaczenie tytu u Kwiatki Êw. Franciszka oraz funkcjonowanie s ów: ogród, wirydarz - rozpoznaje utwory wpisujàce si w tak zwany nurt franciszkaƒski w literaturze - porównuje i ocenia postaw Êw. Franciszka i postaw Êw. Aleksego - interpretuje Pieʃ o Rolandzie w kontekêcie wiedzy o epoce; wyjaênia rol pieêni - charakteryzuje idealnego rycerza (jako wojownika, chrzeêcijanina, poddanego) - wskazuje i opisuje cechy eposu rycerskiego - zna poj cie chanson de geste - interpretuje Pieʃ o Rolandzie, odwo ujàc si do tradycji epiki staro ytnej - wskazuje zwiàzki mi dzy sagà a literaturà fantasy - charakteryzuje kultur rycerskà, odnajduje jej Êlady w tekstach i obyczajowoêci póêniejszych epok - okreêla i ocenia idea ycia Êw. Aleksego - interpretuje odwo ania do Legendy o Êw. Aleksym - wypowiada si na temat reinterpretacji Legendy o Êw. Aleksym w wierszu K. I akowiczówny OpowieÊç ma onki Êwi tego Aleksego - omawia schemat kompozycyjny legendy - porównuje i ocenia postaw Êw. Franciszka i Êw. Aleksego - wskazuje i omawia motywy franciszkaƒskie w literaturze i malarstwie - porównuje ró ne wzorce Êwi toêci 29 - zna fragmenty Dziejów Tristana i Izoldy - czyta utwór w kontekêcie wiedzy o epoce (odwo uje si do kr gu kultury dworskiej) - opowiada dzieje Tristana i Izoldy, charakteryzuje ich mi oêç jako mi oêç tragicznà - okreêla stosunek bohaterów do mi oêci i Êmierci - wyjaênia termin: romans dworski - ocenia post powanie bohaterów Tristana i Izoldy, - interpretuje utwór, odwo ujàc si do obyczajów Êredniowiecza (mi oêç dworska, etos rycerski) - przywo uje teksty, w których àczy si Eros i Thanatos - omawia wzorce mi oêci w kulturze Êredniowiecza

2 Polski-BarwyPoz 10/3/03 16:03 Page Wymagania podstawowe KSZTA CENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM Wymagania ponadpodstawowe - zna fragmenty Wielkiego testamentu F. Villona - okreêla temat i charakter utworu - zna Rozmow mistrza Polikarpa ze Âmiercià - okreêla tematyk utworu - charakteryzuje Êredniowieczne wyobra enia i wizerunki Êmierci, taƒce Êmierci - wskazuje elementy groteski i komizmu, objaênia ich funkcje - zna okreêlenia memento mori, ars moriendi - wyjaênia, na czym polega dydaktyczny charakter literatury Êredniowiecznej - wymienia najwa niejsze zabytki j zyka polskiego - wyjaênia przyczyny dwuj zycznego charakteru piêmiennictwa tego czasu - wymienia najstarsze kroniki - zna Êredniowiecznà liryk religijnà: Bogurodzica, Pos uchajcie, bracia mi a, - zna na pami ç Bogurodzic - analizuje tekst pieêni pod wzgl dem j zykowym (leksykalnym, s owotwórczym, sk adniowym) - charakteryzuje Bogurodzic jako pieêƒ religijnà (modlitwa) i pieêƒ ojczyênianà - rozpoznaje motywy pasyjne w sztuce (literatura, malarstwo, muzyka) - interpretuje teksty, u ywajàc poj ç: groteska, czarny humor - wskazuje êród a twórczoêci Villona - wskazuje teksty wspó czesne odwo ujàce si do tradycji wagabundów - objaênia, odwo ujàc si do przyk adów, stosunek cz owieka Êredniowiecza do Êmierci - porównuje literackie i malarskie przedstawienia Êmierci w Êredniowieczu - wyjaênia, odwo ujàc si do przyk adów, na czym polega a sztuka umierania - porównuje uj cie Êmierci w Êredniowieczu i wspó czeênie w literaturze i malarstwie (np. M. Bia oszewski Wywiad, A. Wróblewski Szofer niebieski) - zna gatunki Êredniowiecznego dziejopisarstwa - wyjaênia pochodzenie terminów: kroniki, gesta, annalistyka - okreêla cechy gatunkowe pieêni - wyjaênia poj cie pasja - rozpoznaje cechy lamentu i skargi - prowadzi interpretacj porównawczà Bogurodzicy i Modlitwy do Bogarodzicy K. K. Baczyƒskiego - charakteryzuje nurt pobo noêci dolorystycznej w Êredniowieczu

3 Polski-BarwyPoz 10/3/03 16:03 Page 31 - zna Historyj o chwalebnym zmartwychwstaniu Paƒskim Miko aja z Wilkowiecka (fragm.) - zna gatunki dramatu Êredniowiecznego - okreêla cechy dramatu i teatru Êredniowiecznego - porównuje widowisko Êredniowieczne z antycznymi przedstawieniami 31 - zna fragmenty PieÊni III i V Boskiej komedii Dantego - rozpoznaje motyw w drówki - okreêla temat utworu i formu uje tezy interpretacyjne - omawia wizj zaêwiatów, piek a oraz mi oêci tragicznej (Paolo i Francesca) - zna poj cia: tercyna, poemat metafizyczny - lokalizuje w czasie epok - wymienia czynniki, które doprowadzi y do prze omu renesansowego - wskazuje zwiàzki myêli renesansowej z antykiem - charakteryzuje humanizm renesansowy - wskazuje êród a renesansowego optymizmu - zna poj cie: antropocentryzm, reformacja - wymienia myêlicieli renesansu (Erazm z Rotterdamu, Mirandola, Morus, Machiavelli, Montaigne) i ich dzie a - zna fragmenty MyÊli Montaigne a, - wyjaênia, na czym wed ug Mirandoli polega szczególna pozycja cz owieka - rozumie poj cia: sceptycyzm poznawczy, medytacja filozoficzna - wyjaênia poj cia: utopia, irenizm RENESANS - wyjaênia, dlaczego Boska komedia jest okreêlana sumà Êredniowiecza - rozpoznaje pierwiastki poglàdów renesansowych w dziele - omawia malarskie i literackie odwo ania do dzie a Dantego - wskazuje êród a prze omu renesansowego - okreêla rol Italii - omawia zwiàzki myêli renesansowej z antykiem - okreêla cechy humanizmu chrzeêcijaƒskiego - charakteryzuje czynniki sprzyjajàce formowaniu nowej ÊwiadomoÊci, poczucia wielkoêci cz owieka - wyjaênia zjawiska reformacji, odwo uje si do myêli Marcina Lutra - charakteryzuje renesans, wskazujàc stosunek do antyku i Êredniowiecza - ocenia wk ad renesansu w dziedzictwo kulturowe - ocenia stosunek filozofii renesansowej do myêli antyku i poglàdów Êredniowiecza - charakteryzuje na podstawie fragmentów poglàdy Erazma z Rotterdamu, - porównuje poglàdy Mirandoli i Montaigne a - charakteryzuje renesansowe marzenie o idealnym spo eczeƒstwie - przedstawia odwo ujàc si do tekstów portrety i obowiàzki w adców

4 Polski-BarwyPoz 10/3/03 16:03 Page Wymagania podstawowe KSZTA CENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM Wymagania ponadpodstawowe - wymienia twórców sztuki renesansu - zna cechy sztuki renesansowej (harmonia i pi kno) - rozpoznaje styl renesansowy - zna utwory mistrzów w oskiego renesansu Pertarki i Boccaccia (Sonety do Laury, np. 90, 134; jednà z nowel Dekameronu) - okreêla tematyk sonetów, opisuje sytuacj podmiotu lirycznego - okreêla rol puenty w sonetach Petrarki - przedstawia problematyk noweli - wskazuje w tekêcie Boccaccia informacje o epoce - wie, co jest sonet, erotyk - rozpoznaje i wskazuje cechy noweli - zna i opowiada fragmenty Gargantui i Pantagruela (np. rozdz. XXX) - okreêla temat utworu i opisuje postacie, u ywa poj ç: fantastyka, groteska, realizm - wskazuje ludyczne funkcje literatury - okreêla cechy Êwiatopoglàdu karnawa owego - wymienia twórców wczesnego renesansu (Biernat z Lublina, Klemens Janicki) - wskazuje gatunki, jakie uprawiali - okreêla cechy elegii i bajki ezopowej - wyjaênia przyczyny dwuj zycznego charakteru literatury polskiej - okreêla zasady estetyki renesansowej - charakteryzuje idea renesansowego twórcy - wskazuje wzorce artystyczne - przedstawia rozwój i zasi g sztuki renesansu - okreêla tematy i rol literatury w oskiego renesansu w rozwoju kultury odrodzenia - porównuje konwencj opisu Laury z opisami kobiet w liryce trubadurów - interpretuje sonety - omawia ró ne konwencje liryki mi osnej - rozpoznaje wàtki obiegowe w literaturze - wyjaênia znaczenie i funkcjonowanie okreêleƒ: gargantuiczny i pantagruelizm - porównuje funkcjonowanie motywu olbrzyma w ró nych dzie ach (np. w baêniach, w Podró ach Guliwera, obrazie Goi Olbrzym), w tym w kulturze masowej - charakteryzuje osiàgni cia w literaturze pisanej w j zyku aciƒskim (Janicki) i ocenia poczàtki literatury polskiej - wskazuje cechy renesansowego Êwiatopoglàdu - okreêla nurt elegijny w literaturze w odwo aniu do utworów z ró nych epok

5 Polski-BarwyPoz 10/3/03 16:03 Page 33 - zna Reja ywot cz owieka poçciwego (fragm.),. Górnickiego Dworzanina polskiego (fragm.) - okreêla wzorce osobowe polskiego renesansu - wskazuje funkcj dydaktycznà w ró nych renesansowych utworach - zna gatunki literatury parenetycznej, np. zwierciad o - charakteryzuje wzorce osobowe renesansu (dworzanina, ziemianina) - porównuje idea dworzanina z idea em rycerza - okreêla model Êwiata i idea ycia szlachcica ziemianina zasada z otego Êrodka, afirmacja ycia, 33 - zna utwory podejmujàce tematyk patriotycznà Pieʃ V J. Kochanowskiego, fragment Kazaƒ sejmowych P. Skargi, - okreêla, odwo ujàc si do tekstów, wzorce zachowaƒ obywatelskich - opisuje sposoby kszta towania postawy patriotycznej - rozpoznaje toposy: ojczyzna matka, ojczyzna tonàcy okr t - rozpoznaje Êrodki retoryczne w tekstach - opisuje i ocenia przedstawienie Piotra Skargi na obrazie Matejki - zna termin liryka apelu - zna utwory J. Kochanowskiego (fraszki, pieêni, treny, psalmy) - zna fakty z ycia poety - dokonuje analizy porównawczej pieêni Kochanowskiego i przek adów pieêni Horacego - odtwarza renesansowà filozofi ycia w pieêniach poety - opisuje sytuacj podmiotu lirycznego w Trenach - okreêla tematyk Trenów (dramat jednostki i intelektu) - porównuje ró ne przek ady psalmów, wskazuje ró nice leksykalne i stylistyczne - rozpoznaje odwo ania kulturowe w dzie ach poety - wskazuje cechy gatunkowe trenu - okreêla znaczenie twórczoêci Kochanowskiego dla literatury polskiej - u ywa poj ç: parafraza, naêladowanie, trawestacja, poeta doctus - analizuje kompozycj PieÊni V i Kazaƒ sejmowych (Kazanie wtóre) - interpretuje Pieʃ V jako apel do Polaków - interpretuje Kazania jako wzór oracji patriotycznej - odczytuje historyczne konteksty wpisane w Kazania sejmowe Skargi - omawia i wyjaênia funkcjonowanie legendy Skargi (romantyzm, obraz Matejki) - wskazuje i ocenia oddzia ywanie ró nych kierunków filozoficznych - okreêla stosunek Kochanowskiego do twórczoêci Horacego - interpretuje ró ne przek ady psalmów - ocenia znaczenie czarnoleskiej rzeczy dla kultury polskiej, uzasadnia swoje opinie, przytaczajàc utwory nawiàzujàce do twórczoêci Kochanowskiego

6 Polski-BarwyPoz 10/3/03 16:03 Page Wymagania podstawowe KSZTA CENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM Wymagania ponadpodstawowe - zna renesansowe utwory podejmujàce wàtek Arkadii (np. Ko acze Sz. Szymonowica) - rozpoznaje motyw szcz Êliwych czasów i krain w ró nych tekstach kultury (np. malarstwie N. Poussin Lato) - okreêla cechy gatunkowe sielanki - charakteryzuje wizj renesansowej arkadii - przedstawia funkcjonowanie mitu arkadyjskiego w renesansie - wskazuje i interpretuje nawiàzania i kontynuacje (np. w Weselu S. Wyspiaƒskiego czy Teatrzyku Zielona G Ê K. I. Ga czyƒskiego) - wskazuje tradycje gatunku, zna poj cia: bukolika, idylla, topos - zna sonety Mikolaja S pa Szarzyƒskiego - charakteryzuje sytuacj podmiotu lirycznego sonetów ( ycie jako bojowanie, metafizyczny niepokój) - okreêla tematyk sonetów - rozpoznaje cechy poetyki (elispa, inwersja, przerzutnia, oksymoron) - rozumie poj cie dualizm - interpretuje sonety - analizuje sonety pod wzgl dem sk adniowym, kompozycyjnym - lokalizuje twórczoêç Szarzyƒskiego wêród nurtów poezji renesansowej i barokowej - wyjaênia metafizyczny i intelektualny charakter tej poezji - zna Makbeta i Hamleta Szekspira - odtwarza przebieg zdarzeƒ w dramatach - charakteryzuje bohaterów dramatów - wskazuje i ocenia motywy dzia aƒ bohaterów - wskazuje ró ne mo liwoêci odczytaƒ dramatów - okreêla cechy dramatu Szekspira - rozpoznaje topos teatru Êwiata - wymienia cechy teatru el bietaƒskiego - zna wspó czesne wystawienia, adaptacje dramatów Szekspira - okreêla psychologiczne motywacje dzia aƒ postaci, ocenia bohaterów - interpretuje dramaty - wyjaênia, na czym polega uniwersalizm dramatów Szekspira - wskazuje i interpretuje nawiàzania do dramatów (np. Z. Herbert Tren Fortynbrasa) - porównuje regu y obowiàzujàce w teatrze antycznym i el bietaƒskim

WYKAZ TEMATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW

WYKAZ TEMATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA ABITURIENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Literatura 1. Ciekawy i intrygujący

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2010/2011

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2010/2011 TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2010/2011 LITERATURA 1. Zjawy, wiedźmy, wizje Określ, jaką pełnią funkcję w literaturze różnych epok. 2. Polski dwór od sielanki do parodii. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

RENESANS. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

RENESANS. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz: RENESANS Temat lekcji U progu czasów nowożytnych Filozofia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: określa, na kiedy datowany jest początek w Europie podaje umowną datę początku w Polsce i pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Znak w tradycji, kulturze języku

Znak w tradycji, kulturze języku Bloki tematyczne Znak w tradycji, kulturze języku Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka polskiego dla klasy pierwszej XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego W Warszawie

Bardziej szczegółowo

8 KSZTA CENIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

8 KSZTA CENIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 8 TRADYCJA GRECKA I RZYMSKA Uczeƒ: - wskazuje êród a kultury europejskiej - rozumie poj cia: monoteizm i politeizm - zna, streszcza i opowiada podstawowe mity - odczytuje symboliczne znaczenia mitów -

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015

TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015 TEMATY NA MATURALNY EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO dla technikum 2015 LITERATURA 1. Uniwersalne treści mitów greckich. Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 I. Literatura

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 I. Literatura Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 I. Literatura 1. Pokonali los czy pokonani przez los? Przedstaw swój punkt widzenia w oparciu o wybrane teksty

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji

Spis treści. Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji Spis treści Scenariusze lekcji do części podręcznika zatytułowanej W kręgu tradycji I. Szkoła 1. Lekcja języka polskiego Scenariusz nr 1... 9 Temat: Lekcja języka polskiego 2. Uczniowie Scenariusz nr 2...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Tematy przeznaczone dla poziomu rozszerzonego oznaczone

Bardziej szczegółowo

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści Bożena Lemańczyk Pestka Wynikowy plan nauczania uwzględniający założenia podstawy programowej przedmiotu język polski i treści programu nauczania nr DKOS 4015 143 / 02 klasa I technikum (3 godziny tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Renesans. Charakterystyka epoki

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Renesans. Charakterystyka epoki Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Renesans Charakterystyka epoki Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPOR. E. GIERCZAK W NOWOGARDZIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPOR. E. GIERCZAK W NOWOGARDZIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPOR. E. GIERCZAK W NOWOGARDZIE PROPOZYCJE TEMATÓW DO EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA: 1. Bohater poszukujący

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego matura 2015. I. LITERATURA 1. Mity jako ważne tworzywo literatury. Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013 Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013 I. LITERATURA 1. Powstania narodowowyzwoleńcze

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Starożytność. Grecja i Rzym. - Homer, Iliada (fragmenty) - wybór mitów greckich

Bardziej szczegółowo

Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 2

Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 2 Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 1 Numer i temat lekcji Zagadnienia Liczba godzin 69. i 70. U progu czasów nowożytnych nazwa i ramy czasowe epoki, przemiany społeczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH GRZYBNO

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH GRZYBNO SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH GRZYBNO Literatura 1) Literackie lekcje dla sprawujących władzę. Omów, analizując

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych

Kryteria wymagań edukacyjnych Kryteria wymagań edukacyjnych Dla klasy I technikum Numer programu JP.P-ZSP.T-11/12 Lektury Pojęcia, wartości, ideały, filozofia Kształcenie językowe Poziom konieczny Uczeń: -zna treść podstawowych tekstów

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wykaz tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Literatura 1. Przedstaw różne ujęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I.

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I. SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO MATURY USTNEJ W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 I. LITERATURA 1. Krytyka wad i postaw ludzkich w wybranych utworach literatury baroku

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013 LITERATURA TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013 1. Współczesne odwołania do klasycyzmu. Określ przyczyny i formy tego zjawiska, sięgając do wybranych przykładów. 2.

Bardziej szczegółowo

18. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji oraz funkcje, analizując celowo dobrane utwory. 19. Konformiści i nonkonformiści w literaturze.

18. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji oraz funkcje, analizując celowo dobrane utwory. 19. Konformiści i nonkonformiści w literaturze. Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie I. LITERATURA 1. Biografia

Bardziej szczegółowo

TEMATY PREZENTACJI NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

TEMATY PREZENTACJI NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 TEMATY PREZENTACJI NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 LITERATURA 1. Personifikacje zła w literaturze. Porównaj sposoby ukazania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach literackich

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014. Liczba przygotowanych tematów

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014. Liczba przygotowanych tematów 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 5 J identyfikator szkoły/ identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2014 53 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

MATURA WEWNĘTRZNA 2013/2014 JĘZYK POLSKI

MATURA WEWNĘTRZNA 2013/2014 JĘZYK POLSKI MATURA WEWNĘTRZNA 2013/2014 JĘZYK POLSKI POLSKI 1. Co to jest manipulacja językowa? Na podstawie wybranych tekstów literackich, publicystycznych i reklamowych scharakteryzuj to zjawisko, omów jego zakres

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku Tematy maturalne z języka polskiego - Literatura

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku Tematy maturalne z języka polskiego - Literatura TEMATY 2013/2014 LITERATURA 1. Postaci kobiecej tożsamości. Na podstawie wybranych utworów literackich omów zagadnienie kształtowania się kobiecej tożsamości wybranych pisarek. 2. Interpretując wybrane

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zespół Szkół Akademickich Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wielkopolskiej 1. LITERATURA 1.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół im. Staszica w Staszowie

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół im. Staszica w Staszowie Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół im. Staszica w Staszowie Fantastyka, symbolika i wizyjność Apokalipsy Świętego Jana 1 jako inspiracja literacka.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 I LITERATURA 1. Starożytny rodowód humanizmu i jego artystyczne realizacje w literaturze wybranych epok.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 29 lutego 2016r.

Gliwice, 29 lutego 2016r. Gliwice, 29 lutego 2016r. ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH (W TYM ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO MYP) DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu W1-19 Nazwa przedmiotu Historia sztuki

Kod przedmiotu W1-19 Nazwa przedmiotu Historia sztuki Kod przedmiotu W1-19 Nazwa przedmiotu Historia sztuki Kierunek Specjalność Typ studiów Wymagania wstępne Wymagania końcowe Cele przedmiotu wokalistyka Śpiew solowy Studia stacjonarne I stopnia sprecyzowane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kształtowanie postaw etycznych u dziecka Dr Małgorzata Głoskowska-Sołdatow Uniwersytet w Białymstoku 5 listopada 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej język polski 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 16 września 2009 r. Wyniki badań nadesłało 12 szkół. Analizie poddano wyniki 990 uczniów z

Bardziej szczegółowo

Karta pracy z J ZYKA POLSKIEGO nr 3 Klasa I LO Miesi c drugi tydzie listopada koniec listopada Dzia renesans

Karta pracy z J ZYKA POLSKIEGO nr 3 Klasa I LO Miesi c drugi tydzie listopada koniec listopada Dzia renesans Karta pracy z J ZYKA POLSKIEGO nr 3 Klasa I LO Miesi c drugi tydzie listopada koniec listopada Dzia renesans L P TEMATYKA WIEDZA I UMIEJ TNO CI RÓD O 1 Wprowadzenie do (1 g) - podaje najwa niejsze, wst

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną /wewnętrzną/ część egzaminu maturalnego z języka polskiego MATURA 2014

Tematy na ustną /wewnętrzną/ część egzaminu maturalnego z języka polskiego MATURA 2014 Tematy na ustną /wewnętrzną/ część egzaminu maturalnego z języka polskiego MATURA 2014 Literatura 1. Litewskie specjały w Panu Tadeuszu- literatura jako źródło inspiracji kulinarnych. Zaprezentuj utwory

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Literatura: 1. Literacki wizerunek dziecka. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 2. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 2. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 2 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Tam nasz początek... (Cz. Miłosz) Synteza wiadomości o literaturze antycznych Greków i Rzymian. IGRASZKI Z TRADYCJĄ

TEMAT: Tam nasz początek... (Cz. Miłosz) Synteza wiadomości o literaturze antycznych Greków i Rzymian. IGRASZKI Z TRADYCJĄ 1 Anna Moreń ZSP nr 3 w Bełchatowie Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I. liceum i technikum. TEMAT: Tam nasz początek... (Cz. Miłosz) Synteza wiadomości o literaturze antycznych Greków i Rzymian.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK POLSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK POLSKI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY ( ZP) I ROZSZERZONY (ZR) SZKOŁY BENEDYKTA TREŚCI NAUCZANIA TEKSTY KULTURY (NIE MOŻNA POMINĄĆ UTWORÓW Z GWIAZDKĄ) ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO sesja wiosenna 2016. Liceum Ogólnokształcące i Technikum

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO sesja wiosenna 2016. Liceum Ogólnokształcące i Technikum LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO sesja wiosenna 2016 I. LITERATURA Liceum Ogólnokształcące i Technikum 1. Funkcjonalność motywu tańca w literaturze. Zanalizuj problem, odwołując

Bardziej szczegółowo

17. Bohaterowie literaccy w obliczu trudnego wyboru. Omów problem, odwołując się do decyzji i postaw wybranych przez Ciebie postaci. 18.

17. Bohaterowie literaccy w obliczu trudnego wyboru. Omów problem, odwołując się do decyzji i postaw wybranych przez Ciebie postaci. 18. Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie Wszystkie tematy należy opracować,

Bardziej szczegółowo

Romantyzm - wprowadzenie do epoki

Romantyzm - wprowadzenie do epoki Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi 21 października 2011 Geneza nazwy Według J. Krzyżanowskiego nazwa romantyzm pochodzi od slów: romanus (rzymski) lingua romana (język rzymski) romansa,

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU - język polski - kl. I G KSZTAŁCENIE LITERACKIE STAROŻYTNOŚĆ

NaCoBeZU - język polski - kl. I G KSZTAŁCENIE LITERACKIE STAROŻYTNOŚĆ NaCoBeZU - język polski - kl. I G KSZTAŁCENIE LITERACKIE STAROŻYTNOŚĆ 1. Określam ramy czasowe starożytności. 2. Potrafię wymienić myślicieli starożytnych (Sokrates, Platon, Arystoteles). 3. Wymieniam

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR - II: RENESANS- BAROK OŚWIECENIE PREROMANTYZM

SEMESTR - II: RENESANS- BAROK OŚWIECENIE PREROMANTYZM SEMESTR - II: RENESANS- BAROK OŚWIECENIE PREROMANTYZM 1. Renesans odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka. Określenie ram czasowych i najważniejszych cech epoki. Nazwa epoki. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji z języka polskiego na wewnętrzny egzamin maturalny w roku 2015/2016 (STARA MATURA)

Tematy prezentacji z języka polskiego na wewnętrzny egzamin maturalny w roku 2015/2016 (STARA MATURA) Tematy prezentacji z języka polskiego na wewnętrzny egzamin maturalny w roku 2015/2016 (STARA MATURA) LITERATURA 1. Bunt jako wyraz odwiecznego pragnienia wolności. Omów różne oblicza bohatera literackiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2009/2010. Literatura

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2009/2010. Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2009/2010 Literatura 1. Różne sposoby ujęcia motywu zdrady małżeńskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w technikum w ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2011/2012

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w technikum w ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2011/2012 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w technikum w ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2011/2012 LITERATURA 1. Motta, tytuły i sceny finałowe. Wykaż na podstawie celowo dobranych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA H1P_W03 H1P_W01 S1P_W01 H1P_W02 S1P_W06 H1P_W05

EFEKTY KSZTAŁCENIA H1P_W03 H1P_W01 S1P_W01 H1P_W02 S1P_W06 H1P_W05 Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne

Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne Kryteria zostały podzielone na trzy zakresy, odpowiadające celom kształcenia ujętym w Podstawie programowej: Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum w ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2014/2015. I. Literatura

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum w ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2014/2015. I. Literatura Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum w ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Mitologia jako źródło tematów w literaturze. Omów znaczenie motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Nowa fala. Określenie Nowa fala odnosi się do poetów, którzy pisali swoje wiersze w rzeczywistości PRL u lat siedemdziesiątych.

Nowa fala. Określenie Nowa fala odnosi się do poetów, którzy pisali swoje wiersze w rzeczywistości PRL u lat siedemdziesiątych. Poezja Stanisława Barańczaka - "Nowa Fala" Stanisław Barańczak (ur. 1946) jest jednym z najważniejszych polskich poetów współczesnych. Oprócz poezji zajmował się także działalnością przekładową, przekładał

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Wymagania edukacyjne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO - MAJ 2015 OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY XXIII LO W SZCZECINIE

PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO - MAJ 2015 OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY XXIII LO W SZCZECINIE Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO - MAJ 2015 OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Opracowanie: mgr Robert Orłowski Śrem 2014 Wstęp Zważywszy na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na osoby swobodnie posługujące się językami obcymi,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 I. TEMATY Z LITERATURY 1. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2011/ 2012 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ- EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA W USTCE

PROGRAM REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ- EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA W USTCE PROGRAM REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ- EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA W USTCE KLASA I TEMAT TREŚCI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Poznanie podręcznika. -części składowe(budowa)

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 CELE GŁÓWNE Organizacja pracy w nowym roku szkolnym ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przygotowanie obiektu METODY

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do Małej Matury z języka polskiego w klasie II poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012

Zakres materiału do Małej Matury z języka polskiego w klasie II poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Zakres materiału do Małej Matury z języka polskiego w klasie II poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Starożytność. Grecja i Rzym. - Homer, Iliada (fragmenty) - wybór mitów greckich (np.

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii Filozofowie starożytni życie i śmierć traktowali poważnie. Najwięksi z nich, tacy jak Platon, przekazali nam m.in. taką koncepcję

Bardziej szczegółowo

Jak samodzielnie. matury ustnej, czyli jak odnieść

Jak samodzielnie. matury ustnej, czyli jak odnieść Edyta Jantos Jak samodzielnie przygotować się do matury ustnej, czyli jak odnieść sukces? Podaruj sobie Maturę! Jeśli zamówisz materiały do matury, opracujemy Twój temat GRATIS! Załatwimy za Ciebie czarną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 17

SPIS TREŚCI. Wstęp 17 SPIS TREŚCI Wstęp 17 ANTYK WPROWADZENIE Kultura starożytnej Grecji 19 Kultura Rzymu 20 Ustalone przez starożytność kanony klasycznej sztuki 20 Rozwój rodzajów i gatunków literackich 21 Filozofia 21 Inspiracje

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Dział I. Literatura i język z różnych perspektyw Uczeń: -zna pojęcia: epoka literacka, prąd artystyczny; -podaje przykłady epok literackich; -podaje

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 1 część 2 Rok szkolny 2014/2015 Numer i temat lekcji 46. U progu czasów nowożytnych 47. Filozofia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny kl. I Renesans, Barok

Wymagania na poszczególne oceny kl. I Renesans, Barok Wymagania na poszczególne oceny kl. I Renesans, Barok Lp. Temat 1. Renesans odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka 2. Filozofia renesansu 3. Mikołaja Reja ideał życia treści Określenie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na wewnętrzną część egzaminu. maturalnego 2013 r. z języka polskiego

Propozycje tematów na wewnętrzną część egzaminu. maturalnego 2013 r. z języka polskiego Propozycje tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego 2013 r. z języka polskiego Tematy przygotowali nauczyciele poloniści z Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. Wybickiego w Śremie 1 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol Dział U źródeł Konflikt i porozumienie NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol - wskazujesz cechy gatunkowe: tren, mit, epos, hymn, tragedia,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU REGULAMIN REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo