Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego NCB (National Competitive Bidding) 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu Systemu Rejestrów na potrzeby Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE OFERENCI, KTÓRYCH OFERTA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Z A T W I E R D Z A M.. (podpis i data) 1 zgodnie z Guidelines: Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW Zalecenia ogólne dotyczące przygotowania oferty Zawartość oferty Opis sposobu obliczenia ceny Warunki umowy Sposób i miejsce składania ofert Wadium Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Poufność Tryb udzielania wyjaśnień Otwarcie ofert Odrzucenie oferty Tryb ogłoszenia wyników przetargu Oszustwo i korupcja Konsorcja WYMAGANIA, KRYTERIA I SPOSÓB OCENY Informacje o warunkach udziału w postępowaniu Warunki formalne wymagane od Oferentów Kryteria oceny oferty INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI PRZEZ OFERENTA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie projektu technicznego, podlegającego ocenie i akceptacji przez MTBiGM w ciągu 7 dni roboczych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług Sporządzenie dokumentacji Inne elementy objęte przedmiotem zamówienia Założenia i ograniczenia projektowe Wymagania funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne Wymagania techniczne System Rejestrów na potrzeby MTBiGM

3 Wymagania dotyczące dokumentacji Wymagania w zakresie szkoleń Wymagania w zakresie formuły realizacyjnej Terminy realizacji ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4a Załącznik Nr 4b Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Wzór rejestru uprawionych Rejestr budynków zajmowanych przez władze publiczne i użyteczności publicznej Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Wzór protokołu jednorazowej oceny instalacji grzewczej Protokół okresowej kontroli systemu klimatyzacji Formularz ofertowy Wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze (wzór druku) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (wzór druku) Opis realizacji przedmiotu zamówienia (wzór druku) Wzór umowy System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 2

4 1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY 1.1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Dokumentacji Przetargowej przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 1.2 Procedura przetargowa będzie prowadzona zgodnie z założeniami Global Environment Facility Trust Fund Grant Agreement (Umowa Grantu), zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 22 listopada 2004 r. oraz niniejszą Dokumentacją Przetargową (DP). 1.3 Kontrakt zostanie udzielony Oferentowi, który spełnia kryteria opisane w niniejszej DP oraz która zaoferowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej DP. 1.4 Zamawiający może odwołać przetarg, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) w wyznaczonym terminie nie została przesłana żadna oferta; 2) żadna z otrzymanych ofert nie odpowiadała wymogom przedstawionym w niniejszej DP; 3) oferty spełniające kryteria opisane w niniejszej DP zawierają propozycje cenowe przekraczające budżet Zamawiającego przyznany dla niniejszego kontraktu; 4) z innych powodów, niezależnych od Zamawiającego i niemożliwych do przewidzenia w momencie rozpoczęcia procedury przetargowej; 6) z uwagi na interes publiczny. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 3

5 2. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 2.1. Zalecenia ogólne dotyczące przygotowania oferty Oferent winien zapoznać się z całością DP Wszystkie załączniki dołączone do DP stanowią jej integralną część Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent Wszystkie informacje wymagane od Oferenta muszą być sporządzone ściśle według wzorów załączników Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Składający ofertę pozostaje nią związany przez czas 90 dni od dnia terminu składania ofert Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Wszelkie dodatkowe informacje, nie wymagane w DP, a które Oferent chciałby dołączyć do oferty jako nieobowiązkowe załączniki, powinny być dostarczone w języku polskim Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wymaganiami ustawowymi W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta (osobę prawną lub fizyczną) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane Oferta musi zostać dostarczona zarówno w formie dokumentu papierowego (trzy egzemplarze), jak i w postaci elektronicznej (formaty.doc oraz.xls) Zawartość oferty Oferta zawierać musi propozycję realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej oraz opis i charakterystykę proponowanych rozwiązań na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia Oferta powinna składać się co najmniej z załączników określonych w DP w opisanej formie i kolejności: Wypełniony formularz ofertowy (wzór w Załączniku nr 5 Formularz ofertowy) Podstawowe informacje o Oferencie: nazwa (firma), adres, telefon, ; status prawny; rok założenia; wielkość zatrudnienia na r.; obrót za 2011 rok Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działal- System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 4

6 ności gospodarczej (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego organu podatkowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego oraz uprawomocnionych przedstawicieli podmiotu (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopie bilansu i rachunku wyników za ostatnie 3 lata (2009, 2010 i 2011 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta Dowód wniesienia wadium Polisa lub inny dokument stwierdzający, że Oferent posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej Wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze dotyczących zakresu objętego zamówieniem (wzór w Załączniku nr 6 Wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze (wzór druku)) spełniający wymogi określone w pkt i DP Pisemne referencje potwierdzające, iż usługi przedstawione w wykazie zrealizowanych usług zostały wykonane należycie Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (wzór w Załączniku nr 7 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (wzór druku)) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (wzór w Załączniku nr 8 Opis realizacji przedmiotu zamówienia (wzór druku)) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia Cena oferty musi być podana w PLN oraz obliczona w sposób opisany w formularzu ofertowym (Załącznik nr 5 Formularz ofertowy). System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 5

7 Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Warunki umowy W przypadku odmowy podpisania umowy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Oferent może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Oferent w trakcie realizacji zamówienia nie może żądać od Zamawiającego zawarcia dodatkowej umowy na wykonanie dodatkowych prac i zakup dodatkowego oprogramowania, które nie zostały ujęte w ofercie Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Oferenta Wzór umowy wraz z określeniem minimalnych jej warunków stanowi Załącznik 9 Wzór umowy Realizacja płatności: Na podstawie faktur wystawionych: 1) w wysokości 30% wartości zamówienia po zrealizowaniu Etapu II zadania; 2) w wysokości 30% wartości zamówienia po zrealizowaniu Etapu III zadania; 3) w wysokości 40% wartości zamówienia po zrealizowaniu Etapu V zadania Płatność nastąpi w ciągu 28 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego Kary umowne: W przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w poprzednim punkcie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Oferentowi odsetki ustawowe Szczegółowe wartości kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy zostały określone w Załączniku nr 9 Wzór umowy Jeżeli wartość szkody przewyższy kwoty kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Oferenta oprócz kar umownych odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywistej szkody. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 6

8 2.5. Sposób i miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w trzech egzemplarzach, przy czym jeden powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a dwa napisem KOPIA. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy, za wiążącą uznana będzie treść oryginału. Do oferty musi być dołączona jej wersja elektroniczna na dyskietce lub CD (format plików xls lub doc) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego Oferty (oryginał i kopie) powinny być umieszczone w jednej kopercie i zaadresowane na adres Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: PRZETARG Nr 1/2012/GEF OFERTA NA USŁUGI POLEGAJĄCE NA ZAPROJEKTOWANIU, WYKONANIU, ZAINSTALOWANIU, URUCHOMIENIU I WDROŻENIU SYSTEMU REJESTRÓW NA POTRZEBY MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPO- DARKI MORSKIEJ. DATA I GODZINA OTWARCIA r. godz Oferty należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia r. do godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa (Kancelaria) Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą być zwrócone Oferentom bez otwierania Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad składania ofert z dopiskiem ZMIANA Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert Oferent nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert W przypadku niedopełnienia punktów formalnych od do oferta nie będzie rozpatrywana Wadium Jako zabezpieczenie oferty ustala się wadium w wysokości zł (słownie: sześć tysięcy złotych Wadium obejmuje okres związania ofertą Wadium może być wnoszone w jednej z poniższych form: System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 7

9 a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem PRZETARG Nr 1/2012/GEF ; b) gwarancjach lub poręczeniach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz z późn. zm.) Oferent, który nie zabezpieczy oferty ostatecznej w jednej z w/w form wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania Zamawiający dokona zwrotu wadium lub przekaże dyspozycję do banku, gdy: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe; d) Oferent wycofa ofertę przed terminem złożenia ofert; e) Oferent zostanie wykluczony z postępowania; f) oferta Oferenta zostanie odrzucona Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej w wybranym przez Zamawiającego wariancie, w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, b) w poręczeniach bankowych, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Oferent, o którym mowa w pkt 2.7.2, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie wniesione przez Oferenta zostanie zwrócone: a) 50% w ciągu 7 dni o daty uruchomienia Etapu V, b) 50% po wykonaniu całości umowy bez zastrzeżeń w ciągu 7 dni o daty zakończenia świadczonych usług. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 8

10 2.8. Poufność Informacje dotyczące badania, oceny, porównania i kwalifikacji ofert, a także rekomendacja przyznania kontraktu, nie będą ujawnione Oferentom, ani żadnym osobom nie związanym z procesem przetargowym aż do momentu ogłoszenia o podpisaniu kontraktu Każda próba wpływu przez Oferenta na Zamawiającego w zakresie oceny, porównania i kwalifikacji ofert, a także przyznania kontraktu, może skutkować odrzuceniem oferty Z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt , w okresie od otwarcia ofert do przyznania kontraktu, jeżeli Oferent chce skontaktować się z Zamawiającym w jakiejkolwiek kwestii związanej z procesem przetargowym, powinien zrobić to w formie pisemnej zgodnie z zapisami określonymi w sekcji Tryb udzielania wyjaśnień Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie DP Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie (również pocztą elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres Zamawiającego) i skierowane na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, Al. Jerozolimskie Zamawiający udzieli odpowiedzi na każde pytanie, które będzie dostarczone do jego siedziby nie później niż na 6 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Kopie zadanych pytań wraz z odpowiedziami będą rozesłane do wszystkich Oferentów, którzy otrzymali DP, jednak bez podania źródła z którego wypłynęło zapytanie Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Waszkiewicz tel , fax Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2012 r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 Pokój Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 9

11 2.11. Odrzucenie oferty Odrzucenie oferty nastąpi jeżeli: a) jest niezgodna z DP, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Tryb ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowane na stronie Zamawiającego O wynikach postępowania przetargowego wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w DP Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy Oszustwo i korupcja Wymogiem polityki Banku Światowego jest stosowanie przez pożyczkobiorców (w tym beneficjentów pożyczek bankowych), oferentów, dostawców i ich podwykonawców, w ramach kontraktów finansowanych ze źródeł Banku, najwyższych standardów etyki podczas dostawy i realizacji tychże przedsięwzięć W tym celu Bank: (a) definiuje, dla potrzeb tego przepisu, warunki jak niżej: (i) praktyką korupcyjną 3 jest oferowanie, wręczanie, otrzymywanie, bezpośrednio lub pośrednio, czegokolwiek wartościowego celem niewłaściwego wpływu na zachowanie drugiej strony; (ii) praktyką nieuczciwą 4 jest każde działanie lub jego zaniechanie, w tym wprowadzenie w błąd, świadomie lub lekkomyślnie mylące, albo mające na celu mylić, celem uzyskania dóbr finansowych, innych korzyści lub uniknięcia zobowiązania; (iii) działanie w zmowie to umowa między dwoma lub więcej stronami zawarta ze względu na niestosowne przesłanki, w tym chęć niewłaściwego wpływu na działania drugiej strony 5 ; 2 W tym kontekście, każde działanie podjęte przez Oferenta, dostawcę, wykonawcę, czy podwykonawcę celem wpłynięcia na proces przetargowy lub realizację umowy w zamian za nienależne korzyści jest niewłaściwe. 3 Druga strona odnosi się do publicznego urzędnika mającego wpływ na proces przetargowy lub realizację umowy. W tym kontekście stwierdzenie publiczny urzędnik obejmuje personel Banku Światowego oraz pracowników innych organizacji podejmujących lub zatwierdzających decyzje o realizacji zamówienia. 4 Strona odnosi się do publicznego urzędnika; termin korzyści i zobowiązanie odnoszą się do procesu przetargowego lub realizacji kontraktu; zamiarem działania lub jego zaniechania musi być chęć wpływu na przebieg procedury przetargowej lub realizację kontraktu. 5 Strony odnoszą się do uczestników postępowania przetargowego (w tym publicznych urzędników) zamierzających do ustalić ceny ofertowe na sztucznym, nie konkurencyjnym poziomie. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 10

12 (b) (c) (d) (e) (iv) praktyka koercyjna 6 (v) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO oznacza uszkodzenie lub zranienie, lub grożenie uszkodzeniem lub zranieniem, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek ze stron albo własności stron celem niewłaściwego wpływu na działania strony. praktyka obstrukcyjna oznacza: (aa) rozważne niszczenie, fałszowanie, zmienianie lub ukrywanie materiałów dowodowych podczas dochodzenia śledczego lub składanie fałszywych zeznań w trakcie postępowania celem materialnego utrudnienia Bankowi śledztwa domniemanych zarzutów korupcyjnych lub nieuczciwych praktyk, działań w zmowie i praktyk korupcyjnych; oraz/lub grożenie, prześladowanie i zastraszanie jakiejkolwiek ze stron celem uniemożliwienia ujawnienia wiedzy o faktach związanych z postępowaniem lub prowadzenia postępowania śledczego. (bb) działania podjęte celem materialnego utrudnienia egzekucji przysługujących Bankowi praw do inspekcji i audytu określonych punktem (e) poniżej. odrzuci propozycje przyznania kontraktu, w przypadku ustalenia, że rekomendowany Oferent, bezpośrednio lub przez pośrednika, jest zaangażowany w korupcyjne lub nieuczciwe praktyki, działania w zmowie, praktyki koercyjne lub obstrukcyjne związane z konkurowaniem o rozpatrywany kontrakt. unieważni część pożyczki przyznaną na realizację kontaktu, w przypadku ustalenia w każdym czasie, że reprezentujący Pożyczkobiorcę lub beneficjenta pożyczki są zaangażowani w korupcyjne lub nieuczciwe praktyki, działania w zmowie lub praktyki koercyjne, w trakcie postępowania przetargowego lub realizacji kontraktu, a ze strony pożyczkobiorcy zabraknie szybkich i odpowiednich działań satysfakcjonujących Bank związanych z wyeliminowaniem tych praktyk gdy takowe będą miały miejsce. wyciągnie sankcje wobec Oferenta, w tym zabroni ubiegania się o kontrakty finansowane ze źródeł Banku Światowego na czas nieokreślony lub w danym okresie, w przypadku ustalenia, że Oferent, bezpośrednio lub przez pośrednika, jest zaangażowany w korupcyjne lub nieuczciwe praktyki, działania w zmowie, praktyki koercyjne lub obstrukcyjne, związane z konkurowaniem o lub realizacją kontaktu finansowanego z pożyczki Banku Światowego. będzie miał prawo wymagać umieszczenia w dokumentach przetargowych i kontraktach finansowanych z pożyczki Banku Światowego klauzuli, stawiającej wymóg oferentom, dostawcom, wykonawcom i ich podwykonawcom zgody na inspekcję przez Bank rachunków, zapisów i innych dokumentów związanych ze złożeniem ofert oraz realizacją kontraktu, a także zgody na ich audyt przez audytorów zatrudnionych przez Bank Dodatkowo, Oferenci powinni być świadomi klauzul umownych 17 ust Strona odnosi się do uczestnika procesu przetargowego lub osoby odpowiedzialnej za realizację kontraktu. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 11

13 2.14. Konsorcja Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert przez konsorcja składające się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jako uczestników konsorcjum, pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów: a) Oferta powinna zostać podpisana jako prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników; b) Jeden z uczestników powinien zostać wyznaczony jako reprezentant konsorcjum, a nominacja na upoważnionego przedstawiciela konsorcjum powinna zostać udokumentowana za pomocą pełnomocnictwa podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli uczestników konsorcjum; c) Uczestnik konsorcjum upoważniony do jego reprezentowania powinien otrzymać pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu każdego oraz wszystkich uczestników konsorcjum, zaś wykonanie umowy, łącznie z płatnością, powinno być dokonywane wyłącznie we współpracy z uczestnikiem upoważnionym do reprezentowania konsorcjum; d) Uczestnik bądź uczestnicy odpowiedzialni za wykonanie części przedmiotu zamówienia muszą spełniać minimalne wymogi wyznaczone dla tej części zamówienia; e) Oferent może występować w przetargu wyłącznie jako pojedynczy Oferent, bądź jako uczestnik konsorcjum. Jeżeli w rezultacie otwarcia ofert opisanego w pkt okaże się, że warunek ten nie został spełniony, wszystkie oferty, w których Oferent występuje zarówno w roli pojedynczego Oferenta, jak również w roli uczestnika konsorcjum, zostaną odrzucone; f) Wszyscy uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy zgodnie z warunkami umownymi, a oświadczenie o odpowiedzialności solidarnej zostanie zamieszczone w pełnomocnictwie opisanym w pkt. 2.14b) powyżej, w ofercie, jak również w Umowie (w przypadku złożenia oferty, która zostanie wybrana). System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 12

14 3. WYMAGANIA, KRYTERIA I SPOSÓB OCENY 3.1. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Oferent spełniał wszystkie niżej określone warunki. Niespełnienie choćby jednego z nich skutkuje wykluczeniem Oferenta z postępowania Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu (w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu systemu informatycznego opartego na trój warstwowej architekturze (klient-serwer-system bazy danej) Obrót wynikający z realizacji powyższego projektu/powyższych projektów w ciągu ostatnich 3 lat w wysokości co najmniej ,00 PLN (sto tysięcy złotych) Oferent musi zatrudniać, w ramach umowy o pracę, co najmniej 2 specjalistów o umiejętnościach w zakresie opracowania projektu technicznego, zestawienia, konfiguracji, uruchomienia i utrzymania sieci rozległej oraz zapewnienia łącz zapasowych Specjaliści wymienieni w poprzednim punkcie muszą posiadać certyfikaty uznanych producentów sprzętu sieciowego i być zatrudnieni u Oferenta przez okres minimum 1 rok przed terminem złożenia oferty Oferent musi pozostawać w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację zamówienia, zaś średni roczny obrót Oferenta w ciągu ostatnich trzech lat (2009, 2010 i 2011) musi wynosić co najmniej 1 mln PLN (jeden milion złotych) Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o Zamówienie warunki wskazane w punktach muszą być spełnione łącznie Oferent może zostać wykluczony z procesu przetargowego jeżeli: a) był zaangażowany przez Zamawiającego w celu zapewnienia usług konsultingowych polegających na przygotowaniu projektu, specyfikacji, bądź innych dokumentów, wykorzystywanych w niniejszej DP; bądź b) stanowi własność Skarbu Państwa, chyba, że udowodni, że: (i) jest niezależny pod względem prawnym i finansowym oraz (ii) funkcjonuje zgodnie z przepisami kodeksu handlowego. Żadna agencja rządowa nie może brać udziału w przetargu Warunki formalne wymagane od Oferentów O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 13

15 Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Kryteria oceny oferty Po otwarciu oferty Zamawiający dokona oceny zgodności zawartych w niej dokumentów z wymaganiami zawartymi w DP. W szczególności sprawdzona zostanie: a) zawartość oferty i jej zgodność z opisem umieszczonym w DP, b) prawidłowość sporządzenia oferty cenowej rozumianej jako wypełniony przez Oferenta formularz cenowy oraz jej zgodność z opisem zawartym w DP, c) zgodność załączonych dokumentów z ich specyfikacją i wymaganiami przedstawionymi w DP oraz ich autentyczność, W przypadku braku zgodności oferty z DP, czy też niespełnienia wymogów w niej określonych, Zamawiający może odrzucić ofertę Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu Cena określona przez Oferenta, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający oceni złożone oferty na podstawie ceny podanej zgodnie z założeniami opisanymi w pkt Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złoży ofertę zgodną z warunkami opisanymi w niniejszej DP oraz zaoferuje najniższą cenę, przy założeniu, że Oferent posiada wystarczające kwalifikacje do wykonania Umowy w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego Każde oznaczenie ceny w innym miejscu oferty lub innym dokumencie niż formularz ofertowy i formularz cenowy może stanowić podstawę do odrzucenia oferty. 4. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI PRZEZ OFERENTA 4.1 Każdy z Oferentów uprawnionych do ubiegania się o kontrakt w ramach niniejszego postępowania przetargowego, który przypuszcza, że Zamawiający, podczas niniejszego postępowania przetargowego naruszył postanowienia Umowy Grantu, ma prawo do złożenia protestu. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 14

16 4.2 Protest powinien zostać złożony u Zamawiającego w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia, w którym protestujący uświadomił sobie, bądź powinien uświadomić sobie zaistnienie domniemanego naruszenia. 4.3 Jeżeli Zamawiający nie odniesie się do zarzutów w ciągu wyznaczonego terminu, bądź odrzuci protest, protestujący może odwołać się do International Development Association (IDA) w ciągu 5 (pięciu) dni od pierwszego dnia roboczego po wygaśnięciu limitu czasowego wskazanego w pkt. 4.2, bądź, w przypadku gdy protest został odrzucony przez Zamawiającego, od dnia, w którym protestujący otrzymał informację o odrzuceniu protestu. Kopia odwołania powinna zostać skierowana do Zamawiającego. 5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1. Zamawiający Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK) Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 tel: 0 (48) , fax: 0 (48) Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej: dnia 12 marca 2012 r Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu Systemu Rejestrów, zwanego dalej SR, na potrzeby Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej MTBiGM Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, SR na potrzeby MTBiGM, charakteryzującego się: skalowalnością infrastruktury sprzętowo-programowej, wsparciem systemu operacyjnego do działania w klastrze niezawodnościowym, wsparciem wirtualizacji przez infrastrukturę sprzętową i system operacyjny, możliwością migracji do nowszych rozwiązań sprzętowych, wsparciem architektury 64-bitowej, wydajnym gromadzeniem i przetwarzaniem danych w strukturach relacyjnej bazy danych, graficznym interfejsem użytkownika o wysokim poziomie ergonomii i możliwości adaptacji do potrzeb operatora, zabezpieczeniem przed utratą danych. Zamówienie obejmuje: System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 15

17 Wykonanie projektu technicznego, podlegającego ocenie i akceptacji przez MTBiGM w ciągu 7 dni roboczych Projekt musi zostać opracowany na podstawie następujących założeń i wymagań: opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań szczegółowych SR, określonych w pkt. 5.3, listy wymaganych funkcji realizowanych przez SR, określonych w pkt , opisu zakresu i warunków integracji projektowanego Systemu z bazą infrastrukturalno-sprzętową, systemową i programową posiadaną przez Zamawiającego, zawartych w pkt , wymagań dotyczących planowanych rozwiązań sprzętowych i systemowych, określonych w pkt , zgodności z przepisami stanowiącymi podstawę prawną funkcjonowania Systemu i zastosowanych w nim rozwiązań, określonych w pkt Projekt techniczny musi zawierać szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, programowo-sprzętowych, o których mowa w pkt , oraz w szczególności: szczegółowy wykaz dostarczanego oprogramowania wraz z wyszczególnieniem licencji, nośników i określeniem lokalizacji Do projektu niezbędne jest dołączenie w szczególności: a) schematów ideowych i funkcjonalnych Systemu i podsystemów, b) schematów procedur stanowiących podstawę funkcjonalną Systemu, c) wykonanego oprogramowania dedykowanego, d) kompletnej dokumentacji Systemu Projekt techniczny musi zawierać wytyczne realizacyjne przedsięwzięcia niezbędne do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, tj. w szczególności: a) harmonogramy, b) warunki techniczne zapewniające wymaganą jakość wykonania, c) opracowanie systemu zarządzania i kontroli toku realizacji przedsięwzięcia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem Zamówienia są usługi zaprojektowania i wykonania programu komputerowego (oprogramowania informatycznego zwanego aplikacją informatyczną) pozwalającego prowadzić w wersji elektronicznej centralny rejestr składający się z 4 modułów podstawowych plus moduł V - panel administracyjny. Aplikacja ta powinna umożliwiać rejestrowanie off-line (rejestr off-line polega na wprowadzaniu danych zawartych we wnioskach papierowych do systemu przez kilka osób posiadających stosowne do tego uprawnienia): a) uprawnionych i pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które po wprowadzeniu i zweryfikowaniu przez wprowadzającego będą upublicznione do powszechnego System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 16

18 wglądu dostępne online w sieci na stronie internetowej, na której będzie zainstalowany system, b) wykaz budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz użyteczności publicznej o powierzchni pow. 250m 2, oraz rejestrowanie on-line (rejestr on-line polega na wypełnianiu przez osobę uprawnioną formularza elektronicznego bezpośrednio na stronie www): a) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, b) protokoły z przeprowadzonych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Zadanie powinno być zrealizowane w formie elektronicznej platformy internetowej, zawierającej infrastrukturę informatyczną w zakresie 4 działań aplikacyjnych zwanych modułami, umożliwiającą w łatwy, przejrzysty i czytelny sposób obsługę ze strony użytkownika systemu korzystającego z oprogramowania dostępnego online oraz posiadać rozbudowany panel administracyjny z funkcją raportowania, wyszukiwania i łączenia danych z poszczególnych aplikacji modułowych według zadanych kryteriów, wykonywania sprawozdań, analiz, zestawień, wyszukiwania i filtrowania danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowa aplikacja informatyczna (rejestr) podzielony będzie na 4 aplikacje główne, oraz aplikację/panel administracyjny, których właściwości, funkcjonalność oraz pozostałe dane charakterystyczne zostały opisane poniżej Moduł I - aplikacja informatyczna (rejestr) umożliwiająca rejestrowanie i zarządzanie informacjami o osobach uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wykonana w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 1 Wzór rejestru uprawnionych do DP. Dane do przedmiotowego rejestru będą wprowadzane przez osoby obsługujące system z poziomu panelu użytkownika/administratora z przydzielonym zakresem i poziomem uprawnień (uprawnieni pracownicy MTBiGM). Wprowadzanie danych powinno być możliwe przez kilka osób jednocześnie, zatem zaprojektowany i wykonany moduł powinien mieć możliwość jednoczesnej pracy na kilku komputerach. Dane wprowadzane do odpowiednio przygotowanych formularzy, będą zawierały następujące informacje: 1) numer wpisu (numer porządkowy kolejny numer generowany automatycznie przez stworzoną aplikację systemową); imię i nazwisko (dane wpisywane w oddzielnych polach formularza); 2) data i miejsce urodzenia ( dane wpisywane w oddzielnych polach formularza); 3) województwo (pole listy rozwijanej) System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 17

19 4) datę wpisu do rejestru; 5) podstawa uzyskania uprawnień, w przypadku uprawnień budowlanych ich numer (pole listy rozwijanej z 3 kryteriami do wyboru: studia podyplomowe, egzamin państwowy, uprawnienia budowlane, w przypadku wyboru nazwy uprawnienia budowlane, powinno być dostępne do wypełnienia pole tekstowe, do wpisania numeru uprawnień budowlanych) 6) uprawnienia do kontroli systemów ogrzewania, klimatyzacji oraz kotłów (pole wyboru) tak/nie); 7) utrata uprawnień data i przyczyna utraty uprawnień (dane wpisywane w oddzielnych polach formularza);. Każdy z powyższych wpisów powinien umożliwiać wprowadzającemu dane sprawne filtrowanie zasobów dla zadanego kryterium wyszukiwania według następujących danych: nazwisko, data wpisu, podstawa uzyskania uprawnień, uprawnienia do przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania, klimatyzacji oraz kotłów, data utraty uprawnień. System powinien również umożliwiać zliczanie filtrowanych rekordów, oraz dla wybranych kryteriów generować odpowiedni wykres. Po wprowadzeniu danych przez użytkownika systemu aplikacja powinna umożliwiać zapisanie pakietu danych w odpowiednim formacie np. html lub xml, tak aby wpisane dane mogły być dostępne bezpośrednio na stronie www. Na stronie www dane te powinny być elementem informacji publicznej, aby każdy kto wejdzie na stronę mógł się z nimi zapoznać oraz powinien móc bezpośrednio na stronie mieć możliwość ich wyszukiwania/filtrowania według następujących kryteriów: nazwisko, data wpisu, podstawa uzyskania uprawnień, uprawnienia do przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, data utraty uprawnień). Obecnie funkcjonuje rejestr uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, na stronie: Przedmiotowe zamówienie nie narzuca obowiązkowej formy/szaty graficznej w jakiej dane dotyczące osób uprawnionych będą publikowane. Dlatego też potencjalny Oferent zobowiązany jest do zaproponowania własnych rozwiązań, które po akceptacji Zamawiającego będą przedmiotem realizacji zamówienia. Ponadto przedmiotowy rejestr powinien mieć możliwość importowania danych bezpośrednio z/do formularzy bazy danych z/do plików tekstowych (format doc/docx) oraz w formacie Excel (format xls lub xlsx) oraz pdf. Zakres danych oraz reguły wyszukiwania i filtrowania mogą ulec zmianie na etapie projektowania systemu. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 18

20 Moduł II Aplikacja informatyczna (rejestr) umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o wszystkich budynkach użyteczności publicznej wykonany w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 3 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do DP. Dane do przedmiotowego rejestru będą wprowadzane przez osoby obsługujące system z poziomu panelu użytkownika/administratora z przydzielonym zakresem i poziomem uprawnień (uprawnieni pracownicy MTBiGM) lub też importowane z pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie danych powinno być możliwe przez kilka osób jednocześnie zatem zaprojektowany i wykonany moduł powinien mieć możliwość jednoczesnej pracy na kilku komputerach. Każdy z powyższych wpisów powinien umożliwiać wprowadzającemu dane sprawne filtrowanie zasobów dla zadanego kryterium wyszukiwania według następujących danych: rodzaj budynku/rok budowy/ forma własności/ województwo/kubatura/liczba budynków dla których sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. System powinien również umożliwiać zliczanie filtrowanych rekordów, oraz dla wybranych kryteriów generować odpowiedni wykres. Po wprowadzeniu danych przez użytkownika systemu aplikacja powinna umożliwiać zapisanie pakietu danych w odpowiednim formacie, tak aby wpisane dane mogły być dostępne bezpośrednio na stronie WWW. Docelowo na stronie www dane te powinny być przedmiotem informacji publicznej, aby każdy kto wejdzie na stronę mógł się z nimi zapoznać oraz powinien móc bezpośrednio na stronie mieć możliwość ich wyszukiwania/filtrowania według następujących kryteriów: rodzaj budynku/rok budowy/ forma własności/ województwo. Przedmiotowe zamówienie nie narzuca ścisłej formy/szaty graficznej w jakiej dane dotyczące osób uprawnionych będą publikowane. Oferent zobowiązany jest do zaproponowania własnych rozwiązań, które po akceptacji zamawiającego będą przedmiotem realizacji zamówienia. Ponadto przedmiotowy rejestr powinien mieć możliwość importowania danych bezpośrednio z/do formularzy bazy danych z/do plików tekstowych (format doc/docx) oraz w formacie Excel (format xls lub xlsx) oraz pdf. Zakres danych oraz reguły wyszukiwania i filtrowania mogą ulec zmianie na etapie projektowania systemu Moduł III aplikacja informatyczna (rejestr) umożliwiający rejestrowanie w wersji on-line (bezpośrednio na stronie WWW) i zarządzanie informacjami o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków. Formularz System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU Informacje o zamawiającym Zamawiającym jest: mbank S.A. z siedzibą - ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa zwany dalej również Bankiem Strona

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON: Boguszów-Gorce, dnia 26.08.2016 WIM.062.02.2016.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. z siedzibą Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne e:mail mpgkustrzyki@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:www.pk-raciborz.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel. 44 736 11 98 Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo