Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie"

Transkrypt

1 Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego NCB (National Competitive Bidding) 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu Systemu Rejestrów na potrzeby Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE OFERENCI, KTÓRYCH OFERTA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Z A T W I E R D Z A M.. (podpis i data) 1 zgodnie z Guidelines: Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW Zalecenia ogólne dotyczące przygotowania oferty Zawartość oferty Opis sposobu obliczenia ceny Warunki umowy Sposób i miejsce składania ofert Wadium Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Poufność Tryb udzielania wyjaśnień Otwarcie ofert Odrzucenie oferty Tryb ogłoszenia wyników przetargu Oszustwo i korupcja Konsorcja WYMAGANIA, KRYTERIA I SPOSÓB OCENY Informacje o warunkach udziału w postępowaniu Warunki formalne wymagane od Oferentów Kryteria oceny oferty INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI PRZEZ OFERENTA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie projektu technicznego, podlegającego ocenie i akceptacji przez MTBiGM w ciągu 7 dni roboczych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług Sporządzenie dokumentacji Inne elementy objęte przedmiotem zamówienia Założenia i ograniczenia projektowe Wymagania funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne Wymagania techniczne System Rejestrów na potrzeby MTBiGM

3 Wymagania dotyczące dokumentacji Wymagania w zakresie szkoleń Wymagania w zakresie formuły realizacyjnej Terminy realizacji ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4a Załącznik Nr 4b Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Wzór rejestru uprawionych Rejestr budynków zajmowanych przez władze publiczne i użyteczności publicznej Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Wzór protokołu jednorazowej oceny instalacji grzewczej Protokół okresowej kontroli systemu klimatyzacji Formularz ofertowy Wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze (wzór druku) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (wzór druku) Opis realizacji przedmiotu zamówienia (wzór druku) Wzór umowy System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 2

4 1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY 1.1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Dokumentacji Przetargowej przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 1.2 Procedura przetargowa będzie prowadzona zgodnie z założeniami Global Environment Facility Trust Fund Grant Agreement (Umowa Grantu), zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 22 listopada 2004 r. oraz niniejszą Dokumentacją Przetargową (DP). 1.3 Kontrakt zostanie udzielony Oferentowi, który spełnia kryteria opisane w niniejszej DP oraz która zaoferowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej DP. 1.4 Zamawiający może odwołać przetarg, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) w wyznaczonym terminie nie została przesłana żadna oferta; 2) żadna z otrzymanych ofert nie odpowiadała wymogom przedstawionym w niniejszej DP; 3) oferty spełniające kryteria opisane w niniejszej DP zawierają propozycje cenowe przekraczające budżet Zamawiającego przyznany dla niniejszego kontraktu; 4) z innych powodów, niezależnych od Zamawiającego i niemożliwych do przewidzenia w momencie rozpoczęcia procedury przetargowej; 6) z uwagi na interes publiczny. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 3

5 2. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 2.1. Zalecenia ogólne dotyczące przygotowania oferty Oferent winien zapoznać się z całością DP Wszystkie załączniki dołączone do DP stanowią jej integralną część Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent Wszystkie informacje wymagane od Oferenta muszą być sporządzone ściśle według wzorów załączników Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Składający ofertę pozostaje nią związany przez czas 90 dni od dnia terminu składania ofert Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Wszelkie dodatkowe informacje, nie wymagane w DP, a które Oferent chciałby dołączyć do oferty jako nieobowiązkowe załączniki, powinny być dostarczone w języku polskim Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wymaganiami ustawowymi W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta (osobę prawną lub fizyczną) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane Oferta musi zostać dostarczona zarówno w formie dokumentu papierowego (trzy egzemplarze), jak i w postaci elektronicznej (formaty.doc oraz.xls) Zawartość oferty Oferta zawierać musi propozycję realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej oraz opis i charakterystykę proponowanych rozwiązań na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia Oferta powinna składać się co najmniej z załączników określonych w DP w opisanej formie i kolejności: Wypełniony formularz ofertowy (wzór w Załączniku nr 5 Formularz ofertowy) Podstawowe informacje o Oferencie: nazwa (firma), adres, telefon, ; status prawny; rok założenia; wielkość zatrudnienia na r.; obrót za 2011 rok Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działal- System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 4

6 ności gospodarczej (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego organu podatkowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego oraz uprawomocnionych przedstawicieli podmiotu (za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopie bilansu i rachunku wyników za ostatnie 3 lata (2009, 2010 i 2011 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta Dowód wniesienia wadium Polisa lub inny dokument stwierdzający, że Oferent posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej Wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze dotyczących zakresu objętego zamówieniem (wzór w Załączniku nr 6 Wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze (wzór druku)) spełniający wymogi określone w pkt i DP Pisemne referencje potwierdzające, iż usługi przedstawione w wykazie zrealizowanych usług zostały wykonane należycie Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (wzór w Załączniku nr 7 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (wzór druku)) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (wzór w Załączniku nr 8 Opis realizacji przedmiotu zamówienia (wzór druku)) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia Cena oferty musi być podana w PLN oraz obliczona w sposób opisany w formularzu ofertowym (Załącznik nr 5 Formularz ofertowy). System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 5

7 Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Warunki umowy W przypadku odmowy podpisania umowy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Oferent może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Oferent w trakcie realizacji zamówienia nie może żądać od Zamawiającego zawarcia dodatkowej umowy na wykonanie dodatkowych prac i zakup dodatkowego oprogramowania, które nie zostały ujęte w ofercie Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Oferenta Wzór umowy wraz z określeniem minimalnych jej warunków stanowi Załącznik 9 Wzór umowy Realizacja płatności: Na podstawie faktur wystawionych: 1) w wysokości 30% wartości zamówienia po zrealizowaniu Etapu II zadania; 2) w wysokości 30% wartości zamówienia po zrealizowaniu Etapu III zadania; 3) w wysokości 40% wartości zamówienia po zrealizowaniu Etapu V zadania Płatność nastąpi w ciągu 28 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego Kary umowne: W przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w poprzednim punkcie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Oferentowi odsetki ustawowe Szczegółowe wartości kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy zostały określone w Załączniku nr 9 Wzór umowy Jeżeli wartość szkody przewyższy kwoty kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Oferenta oprócz kar umownych odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywistej szkody. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 6

8 2.5. Sposób i miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w trzech egzemplarzach, przy czym jeden powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a dwa napisem KOPIA. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy, za wiążącą uznana będzie treść oryginału. Do oferty musi być dołączona jej wersja elektroniczna na dyskietce lub CD (format plików xls lub doc) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego Oferty (oryginał i kopie) powinny być umieszczone w jednej kopercie i zaadresowane na adres Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: PRZETARG Nr 1/2012/GEF OFERTA NA USŁUGI POLEGAJĄCE NA ZAPROJEKTOWANIU, WYKONANIU, ZAINSTALOWANIU, URUCHOMIENIU I WDROŻENIU SYSTEMU REJESTRÓW NA POTRZEBY MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPO- DARKI MORSKIEJ. DATA I GODZINA OTWARCIA r. godz Oferty należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia r. do godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa (Kancelaria) Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą być zwrócone Oferentom bez otwierania Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad składania ofert z dopiskiem ZMIANA Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert Oferent nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert W przypadku niedopełnienia punktów formalnych od do oferta nie będzie rozpatrywana Wadium Jako zabezpieczenie oferty ustala się wadium w wysokości zł (słownie: sześć tysięcy złotych Wadium obejmuje okres związania ofertą Wadium może być wnoszone w jednej z poniższych form: System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 7

9 a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem PRZETARG Nr 1/2012/GEF ; b) gwarancjach lub poręczeniach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz z późn. zm.) Oferent, który nie zabezpieczy oferty ostatecznej w jednej z w/w form wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania Zamawiający dokona zwrotu wadium lub przekaże dyspozycję do banku, gdy: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe; d) Oferent wycofa ofertę przed terminem złożenia ofert; e) Oferent zostanie wykluczony z postępowania; f) oferta Oferenta zostanie odrzucona Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej w wybranym przez Zamawiającego wariancie, w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, b) w poręczeniach bankowych, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Oferent, o którym mowa w pkt 2.7.2, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie wniesione przez Oferenta zostanie zwrócone: a) 50% w ciągu 7 dni o daty uruchomienia Etapu V, b) 50% po wykonaniu całości umowy bez zastrzeżeń w ciągu 7 dni o daty zakończenia świadczonych usług. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 8

10 2.8. Poufność Informacje dotyczące badania, oceny, porównania i kwalifikacji ofert, a także rekomendacja przyznania kontraktu, nie będą ujawnione Oferentom, ani żadnym osobom nie związanym z procesem przetargowym aż do momentu ogłoszenia o podpisaniu kontraktu Każda próba wpływu przez Oferenta na Zamawiającego w zakresie oceny, porównania i kwalifikacji ofert, a także przyznania kontraktu, może skutkować odrzuceniem oferty Z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt , w okresie od otwarcia ofert do przyznania kontraktu, jeżeli Oferent chce skontaktować się z Zamawiającym w jakiejkolwiek kwestii związanej z procesem przetargowym, powinien zrobić to w formie pisemnej zgodnie z zapisami określonymi w sekcji Tryb udzielania wyjaśnień Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie DP Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie (również pocztą elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres Zamawiającego) i skierowane na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, Al. Jerozolimskie Zamawiający udzieli odpowiedzi na każde pytanie, które będzie dostarczone do jego siedziby nie później niż na 6 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Kopie zadanych pytań wraz z odpowiedziami będą rozesłane do wszystkich Oferentów, którzy otrzymali DP, jednak bez podania źródła z którego wypłynęło zapytanie Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Waszkiewicz tel , fax Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2012 r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 Pokój Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 9

11 2.11. Odrzucenie oferty Odrzucenie oferty nastąpi jeżeli: a) jest niezgodna z DP, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Tryb ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowane na stronie Zamawiającego O wynikach postępowania przetargowego wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w DP Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy Oszustwo i korupcja Wymogiem polityki Banku Światowego jest stosowanie przez pożyczkobiorców (w tym beneficjentów pożyczek bankowych), oferentów, dostawców i ich podwykonawców, w ramach kontraktów finansowanych ze źródeł Banku, najwyższych standardów etyki podczas dostawy i realizacji tychże przedsięwzięć W tym celu Bank: (a) definiuje, dla potrzeb tego przepisu, warunki jak niżej: (i) praktyką korupcyjną 3 jest oferowanie, wręczanie, otrzymywanie, bezpośrednio lub pośrednio, czegokolwiek wartościowego celem niewłaściwego wpływu na zachowanie drugiej strony; (ii) praktyką nieuczciwą 4 jest każde działanie lub jego zaniechanie, w tym wprowadzenie w błąd, świadomie lub lekkomyślnie mylące, albo mające na celu mylić, celem uzyskania dóbr finansowych, innych korzyści lub uniknięcia zobowiązania; (iii) działanie w zmowie to umowa między dwoma lub więcej stronami zawarta ze względu na niestosowne przesłanki, w tym chęć niewłaściwego wpływu na działania drugiej strony 5 ; 2 W tym kontekście, każde działanie podjęte przez Oferenta, dostawcę, wykonawcę, czy podwykonawcę celem wpłynięcia na proces przetargowy lub realizację umowy w zamian za nienależne korzyści jest niewłaściwe. 3 Druga strona odnosi się do publicznego urzędnika mającego wpływ na proces przetargowy lub realizację umowy. W tym kontekście stwierdzenie publiczny urzędnik obejmuje personel Banku Światowego oraz pracowników innych organizacji podejmujących lub zatwierdzających decyzje o realizacji zamówienia. 4 Strona odnosi się do publicznego urzędnika; termin korzyści i zobowiązanie odnoszą się do procesu przetargowego lub realizacji kontraktu; zamiarem działania lub jego zaniechania musi być chęć wpływu na przebieg procedury przetargowej lub realizację kontraktu. 5 Strony odnoszą się do uczestników postępowania przetargowego (w tym publicznych urzędników) zamierzających do ustalić ceny ofertowe na sztucznym, nie konkurencyjnym poziomie. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 10

12 (b) (c) (d) (e) (iv) praktyka koercyjna 6 (v) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO oznacza uszkodzenie lub zranienie, lub grożenie uszkodzeniem lub zranieniem, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek ze stron albo własności stron celem niewłaściwego wpływu na działania strony. praktyka obstrukcyjna oznacza: (aa) rozważne niszczenie, fałszowanie, zmienianie lub ukrywanie materiałów dowodowych podczas dochodzenia śledczego lub składanie fałszywych zeznań w trakcie postępowania celem materialnego utrudnienia Bankowi śledztwa domniemanych zarzutów korupcyjnych lub nieuczciwych praktyk, działań w zmowie i praktyk korupcyjnych; oraz/lub grożenie, prześladowanie i zastraszanie jakiejkolwiek ze stron celem uniemożliwienia ujawnienia wiedzy o faktach związanych z postępowaniem lub prowadzenia postępowania śledczego. (bb) działania podjęte celem materialnego utrudnienia egzekucji przysługujących Bankowi praw do inspekcji i audytu określonych punktem (e) poniżej. odrzuci propozycje przyznania kontraktu, w przypadku ustalenia, że rekomendowany Oferent, bezpośrednio lub przez pośrednika, jest zaangażowany w korupcyjne lub nieuczciwe praktyki, działania w zmowie, praktyki koercyjne lub obstrukcyjne związane z konkurowaniem o rozpatrywany kontrakt. unieważni część pożyczki przyznaną na realizację kontaktu, w przypadku ustalenia w każdym czasie, że reprezentujący Pożyczkobiorcę lub beneficjenta pożyczki są zaangażowani w korupcyjne lub nieuczciwe praktyki, działania w zmowie lub praktyki koercyjne, w trakcie postępowania przetargowego lub realizacji kontraktu, a ze strony pożyczkobiorcy zabraknie szybkich i odpowiednich działań satysfakcjonujących Bank związanych z wyeliminowaniem tych praktyk gdy takowe będą miały miejsce. wyciągnie sankcje wobec Oferenta, w tym zabroni ubiegania się o kontrakty finansowane ze źródeł Banku Światowego na czas nieokreślony lub w danym okresie, w przypadku ustalenia, że Oferent, bezpośrednio lub przez pośrednika, jest zaangażowany w korupcyjne lub nieuczciwe praktyki, działania w zmowie, praktyki koercyjne lub obstrukcyjne, związane z konkurowaniem o lub realizacją kontaktu finansowanego z pożyczki Banku Światowego. będzie miał prawo wymagać umieszczenia w dokumentach przetargowych i kontraktach finansowanych z pożyczki Banku Światowego klauzuli, stawiającej wymóg oferentom, dostawcom, wykonawcom i ich podwykonawcom zgody na inspekcję przez Bank rachunków, zapisów i innych dokumentów związanych ze złożeniem ofert oraz realizacją kontraktu, a także zgody na ich audyt przez audytorów zatrudnionych przez Bank Dodatkowo, Oferenci powinni być świadomi klauzul umownych 17 ust Strona odnosi się do uczestnika procesu przetargowego lub osoby odpowiedzialnej za realizację kontraktu. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 11

13 2.14. Konsorcja Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert przez konsorcja składające się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jako uczestników konsorcjum, pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów: a) Oferta powinna zostać podpisana jako prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników; b) Jeden z uczestników powinien zostać wyznaczony jako reprezentant konsorcjum, a nominacja na upoważnionego przedstawiciela konsorcjum powinna zostać udokumentowana za pomocą pełnomocnictwa podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli uczestników konsorcjum; c) Uczestnik konsorcjum upoważniony do jego reprezentowania powinien otrzymać pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu każdego oraz wszystkich uczestników konsorcjum, zaś wykonanie umowy, łącznie z płatnością, powinno być dokonywane wyłącznie we współpracy z uczestnikiem upoważnionym do reprezentowania konsorcjum; d) Uczestnik bądź uczestnicy odpowiedzialni za wykonanie części przedmiotu zamówienia muszą spełniać minimalne wymogi wyznaczone dla tej części zamówienia; e) Oferent może występować w przetargu wyłącznie jako pojedynczy Oferent, bądź jako uczestnik konsorcjum. Jeżeli w rezultacie otwarcia ofert opisanego w pkt okaże się, że warunek ten nie został spełniony, wszystkie oferty, w których Oferent występuje zarówno w roli pojedynczego Oferenta, jak również w roli uczestnika konsorcjum, zostaną odrzucone; f) Wszyscy uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy zgodnie z warunkami umownymi, a oświadczenie o odpowiedzialności solidarnej zostanie zamieszczone w pełnomocnictwie opisanym w pkt. 2.14b) powyżej, w ofercie, jak również w Umowie (w przypadku złożenia oferty, która zostanie wybrana). System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 12

14 3. WYMAGANIA, KRYTERIA I SPOSÓB OCENY 3.1. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Oferent spełniał wszystkie niżej określone warunki. Niespełnienie choćby jednego z nich skutkuje wykluczeniem Oferenta z postępowania Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu (w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu systemu informatycznego opartego na trój warstwowej architekturze (klient-serwer-system bazy danej) Obrót wynikający z realizacji powyższego projektu/powyższych projektów w ciągu ostatnich 3 lat w wysokości co najmniej ,00 PLN (sto tysięcy złotych) Oferent musi zatrudniać, w ramach umowy o pracę, co najmniej 2 specjalistów o umiejętnościach w zakresie opracowania projektu technicznego, zestawienia, konfiguracji, uruchomienia i utrzymania sieci rozległej oraz zapewnienia łącz zapasowych Specjaliści wymienieni w poprzednim punkcie muszą posiadać certyfikaty uznanych producentów sprzętu sieciowego i być zatrudnieni u Oferenta przez okres minimum 1 rok przed terminem złożenia oferty Oferent musi pozostawać w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację zamówienia, zaś średni roczny obrót Oferenta w ciągu ostatnich trzech lat (2009, 2010 i 2011) musi wynosić co najmniej 1 mln PLN (jeden milion złotych) Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o Zamówienie warunki wskazane w punktach muszą być spełnione łącznie Oferent może zostać wykluczony z procesu przetargowego jeżeli: a) był zaangażowany przez Zamawiającego w celu zapewnienia usług konsultingowych polegających na przygotowaniu projektu, specyfikacji, bądź innych dokumentów, wykorzystywanych w niniejszej DP; bądź b) stanowi własność Skarbu Państwa, chyba, że udowodni, że: (i) jest niezależny pod względem prawnym i finansowym oraz (ii) funkcjonuje zgodnie z przepisami kodeksu handlowego. Żadna agencja rządowa nie może brać udziału w przetargu Warunki formalne wymagane od Oferentów O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 13

15 Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Kryteria oceny oferty Po otwarciu oferty Zamawiający dokona oceny zgodności zawartych w niej dokumentów z wymaganiami zawartymi w DP. W szczególności sprawdzona zostanie: a) zawartość oferty i jej zgodność z opisem umieszczonym w DP, b) prawidłowość sporządzenia oferty cenowej rozumianej jako wypełniony przez Oferenta formularz cenowy oraz jej zgodność z opisem zawartym w DP, c) zgodność załączonych dokumentów z ich specyfikacją i wymaganiami przedstawionymi w DP oraz ich autentyczność, W przypadku braku zgodności oferty z DP, czy też niespełnienia wymogów w niej określonych, Zamawiający może odrzucić ofertę Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu Cena określona przez Oferenta, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający oceni złożone oferty na podstawie ceny podanej zgodnie z założeniami opisanymi w pkt Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złoży ofertę zgodną z warunkami opisanymi w niniejszej DP oraz zaoferuje najniższą cenę, przy założeniu, że Oferent posiada wystarczające kwalifikacje do wykonania Umowy w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego Każde oznaczenie ceny w innym miejscu oferty lub innym dokumencie niż formularz ofertowy i formularz cenowy może stanowić podstawę do odrzucenia oferty. 4. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI PRZEZ OFERENTA 4.1 Każdy z Oferentów uprawnionych do ubiegania się o kontrakt w ramach niniejszego postępowania przetargowego, który przypuszcza, że Zamawiający, podczas niniejszego postępowania przetargowego naruszył postanowienia Umowy Grantu, ma prawo do złożenia protestu. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 14

16 4.2 Protest powinien zostać złożony u Zamawiającego w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia, w którym protestujący uświadomił sobie, bądź powinien uświadomić sobie zaistnienie domniemanego naruszenia. 4.3 Jeżeli Zamawiający nie odniesie się do zarzutów w ciągu wyznaczonego terminu, bądź odrzuci protest, protestujący może odwołać się do International Development Association (IDA) w ciągu 5 (pięciu) dni od pierwszego dnia roboczego po wygaśnięciu limitu czasowego wskazanego w pkt. 4.2, bądź, w przypadku gdy protest został odrzucony przez Zamawiającego, od dnia, w którym protestujący otrzymał informację o odrzuceniu protestu. Kopia odwołania powinna zostać skierowana do Zamawiającego. 5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1. Zamawiający Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK) Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 tel: 0 (48) , fax: 0 (48) Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej: dnia 12 marca 2012 r Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu Systemu Rejestrów, zwanego dalej SR, na potrzeby Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej MTBiGM Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, SR na potrzeby MTBiGM, charakteryzującego się: skalowalnością infrastruktury sprzętowo-programowej, wsparciem systemu operacyjnego do działania w klastrze niezawodnościowym, wsparciem wirtualizacji przez infrastrukturę sprzętową i system operacyjny, możliwością migracji do nowszych rozwiązań sprzętowych, wsparciem architektury 64-bitowej, wydajnym gromadzeniem i przetwarzaniem danych w strukturach relacyjnej bazy danych, graficznym interfejsem użytkownika o wysokim poziomie ergonomii i możliwości adaptacji do potrzeb operatora, zabezpieczeniem przed utratą danych. Zamówienie obejmuje: System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 15

17 Wykonanie projektu technicznego, podlegającego ocenie i akceptacji przez MTBiGM w ciągu 7 dni roboczych Projekt musi zostać opracowany na podstawie następujących założeń i wymagań: opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań szczegółowych SR, określonych w pkt. 5.3, listy wymaganych funkcji realizowanych przez SR, określonych w pkt , opisu zakresu i warunków integracji projektowanego Systemu z bazą infrastrukturalno-sprzętową, systemową i programową posiadaną przez Zamawiającego, zawartych w pkt , wymagań dotyczących planowanych rozwiązań sprzętowych i systemowych, określonych w pkt , zgodności z przepisami stanowiącymi podstawę prawną funkcjonowania Systemu i zastosowanych w nim rozwiązań, określonych w pkt Projekt techniczny musi zawierać szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, programowo-sprzętowych, o których mowa w pkt , oraz w szczególności: szczegółowy wykaz dostarczanego oprogramowania wraz z wyszczególnieniem licencji, nośników i określeniem lokalizacji Do projektu niezbędne jest dołączenie w szczególności: a) schematów ideowych i funkcjonalnych Systemu i podsystemów, b) schematów procedur stanowiących podstawę funkcjonalną Systemu, c) wykonanego oprogramowania dedykowanego, d) kompletnej dokumentacji Systemu Projekt techniczny musi zawierać wytyczne realizacyjne przedsięwzięcia niezbędne do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, tj. w szczególności: a) harmonogramy, b) warunki techniczne zapewniające wymaganą jakość wykonania, c) opracowanie systemu zarządzania i kontroli toku realizacji przedsięwzięcia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem Zamówienia są usługi zaprojektowania i wykonania programu komputerowego (oprogramowania informatycznego zwanego aplikacją informatyczną) pozwalającego prowadzić w wersji elektronicznej centralny rejestr składający się z 4 modułów podstawowych plus moduł V - panel administracyjny. Aplikacja ta powinna umożliwiać rejestrowanie off-line (rejestr off-line polega na wprowadzaniu danych zawartych we wnioskach papierowych do systemu przez kilka osób posiadających stosowne do tego uprawnienia): a) uprawnionych i pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które po wprowadzeniu i zweryfikowaniu przez wprowadzającego będą upublicznione do powszechnego System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 16

18 wglądu dostępne online w sieci na stronie internetowej, na której będzie zainstalowany system, b) wykaz budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz użyteczności publicznej o powierzchni pow. 250m 2, oraz rejestrowanie on-line (rejestr on-line polega na wypełnianiu przez osobę uprawnioną formularza elektronicznego bezpośrednio na stronie www): a) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, b) protokoły z przeprowadzonych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Zadanie powinno być zrealizowane w formie elektronicznej platformy internetowej, zawierającej infrastrukturę informatyczną w zakresie 4 działań aplikacyjnych zwanych modułami, umożliwiającą w łatwy, przejrzysty i czytelny sposób obsługę ze strony użytkownika systemu korzystającego z oprogramowania dostępnego online oraz posiadać rozbudowany panel administracyjny z funkcją raportowania, wyszukiwania i łączenia danych z poszczególnych aplikacji modułowych według zadanych kryteriów, wykonywania sprawozdań, analiz, zestawień, wyszukiwania i filtrowania danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowa aplikacja informatyczna (rejestr) podzielony będzie na 4 aplikacje główne, oraz aplikację/panel administracyjny, których właściwości, funkcjonalność oraz pozostałe dane charakterystyczne zostały opisane poniżej Moduł I - aplikacja informatyczna (rejestr) umożliwiająca rejestrowanie i zarządzanie informacjami o osobach uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wykonana w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 1 Wzór rejestru uprawnionych do DP. Dane do przedmiotowego rejestru będą wprowadzane przez osoby obsługujące system z poziomu panelu użytkownika/administratora z przydzielonym zakresem i poziomem uprawnień (uprawnieni pracownicy MTBiGM). Wprowadzanie danych powinno być możliwe przez kilka osób jednocześnie, zatem zaprojektowany i wykonany moduł powinien mieć możliwość jednoczesnej pracy na kilku komputerach. Dane wprowadzane do odpowiednio przygotowanych formularzy, będą zawierały następujące informacje: 1) numer wpisu (numer porządkowy kolejny numer generowany automatycznie przez stworzoną aplikację systemową); imię i nazwisko (dane wpisywane w oddzielnych polach formularza); 2) data i miejsce urodzenia ( dane wpisywane w oddzielnych polach formularza); 3) województwo (pole listy rozwijanej) System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 17

19 4) datę wpisu do rejestru; 5) podstawa uzyskania uprawnień, w przypadku uprawnień budowlanych ich numer (pole listy rozwijanej z 3 kryteriami do wyboru: studia podyplomowe, egzamin państwowy, uprawnienia budowlane, w przypadku wyboru nazwy uprawnienia budowlane, powinno być dostępne do wypełnienia pole tekstowe, do wpisania numeru uprawnień budowlanych) 6) uprawnienia do kontroli systemów ogrzewania, klimatyzacji oraz kotłów (pole wyboru) tak/nie); 7) utrata uprawnień data i przyczyna utraty uprawnień (dane wpisywane w oddzielnych polach formularza);. Każdy z powyższych wpisów powinien umożliwiać wprowadzającemu dane sprawne filtrowanie zasobów dla zadanego kryterium wyszukiwania według następujących danych: nazwisko, data wpisu, podstawa uzyskania uprawnień, uprawnienia do przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania, klimatyzacji oraz kotłów, data utraty uprawnień. System powinien również umożliwiać zliczanie filtrowanych rekordów, oraz dla wybranych kryteriów generować odpowiedni wykres. Po wprowadzeniu danych przez użytkownika systemu aplikacja powinna umożliwiać zapisanie pakietu danych w odpowiednim formacie np. html lub xml, tak aby wpisane dane mogły być dostępne bezpośrednio na stronie www. Na stronie www dane te powinny być elementem informacji publicznej, aby każdy kto wejdzie na stronę mógł się z nimi zapoznać oraz powinien móc bezpośrednio na stronie mieć możliwość ich wyszukiwania/filtrowania według następujących kryteriów: nazwisko, data wpisu, podstawa uzyskania uprawnień, uprawnienia do przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, data utraty uprawnień). Obecnie funkcjonuje rejestr uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, na stronie: Przedmiotowe zamówienie nie narzuca obowiązkowej formy/szaty graficznej w jakiej dane dotyczące osób uprawnionych będą publikowane. Dlatego też potencjalny Oferent zobowiązany jest do zaproponowania własnych rozwiązań, które po akceptacji Zamawiającego będą przedmiotem realizacji zamówienia. Ponadto przedmiotowy rejestr powinien mieć możliwość importowania danych bezpośrednio z/do formularzy bazy danych z/do plików tekstowych (format doc/docx) oraz w formacie Excel (format xls lub xlsx) oraz pdf. Zakres danych oraz reguły wyszukiwania i filtrowania mogą ulec zmianie na etapie projektowania systemu. System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 18

20 Moduł II Aplikacja informatyczna (rejestr) umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o wszystkich budynkach użyteczności publicznej wykonany w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 3 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do DP. Dane do przedmiotowego rejestru będą wprowadzane przez osoby obsługujące system z poziomu panelu użytkownika/administratora z przydzielonym zakresem i poziomem uprawnień (uprawnieni pracownicy MTBiGM) lub też importowane z pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie danych powinno być możliwe przez kilka osób jednocześnie zatem zaprojektowany i wykonany moduł powinien mieć możliwość jednoczesnej pracy na kilku komputerach. Każdy z powyższych wpisów powinien umożliwiać wprowadzającemu dane sprawne filtrowanie zasobów dla zadanego kryterium wyszukiwania według następujących danych: rodzaj budynku/rok budowy/ forma własności/ województwo/kubatura/liczba budynków dla których sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. System powinien również umożliwiać zliczanie filtrowanych rekordów, oraz dla wybranych kryteriów generować odpowiedni wykres. Po wprowadzeniu danych przez użytkownika systemu aplikacja powinna umożliwiać zapisanie pakietu danych w odpowiednim formacie, tak aby wpisane dane mogły być dostępne bezpośrednio na stronie WWW. Docelowo na stronie www dane te powinny być przedmiotem informacji publicznej, aby każdy kto wejdzie na stronę mógł się z nimi zapoznać oraz powinien móc bezpośrednio na stronie mieć możliwość ich wyszukiwania/filtrowania według następujących kryteriów: rodzaj budynku/rok budowy/ forma własności/ województwo. Przedmiotowe zamówienie nie narzuca ścisłej formy/szaty graficznej w jakiej dane dotyczące osób uprawnionych będą publikowane. Oferent zobowiązany jest do zaproponowania własnych rozwiązań, które po akceptacji zamawiającego będą przedmiotem realizacji zamówienia. Ponadto przedmiotowy rejestr powinien mieć możliwość importowania danych bezpośrednio z/do formularzy bazy danych z/do plików tekstowych (format doc/docx) oraz w formacie Excel (format xls lub xlsx) oraz pdf. Zakres danych oraz reguły wyszukiwania i filtrowania mogą ulec zmianie na etapie projektowania systemu Moduł III aplikacja informatyczna (rejestr) umożliwiający rejestrowanie w wersji on-line (bezpośrednio na stronie WWW) i zarządzanie informacjami o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków. Formularz System Rejestrów na potrzeby MTBiGM 19

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo