Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku"

Transkrypt

1 Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 02/06, posługującym się numerami REGON: , NIP: , reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul....; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez... pod numerem...nip:..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: lub, prowadzącą/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.., ul., wpisaną/wpisanym do CEIDG, NIP:., REGON: *, zwanym dalej Wykonawcą W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy PO/ZP/27/2015/CNK/IS, została zawarta Umowa następującej treści: 1 Definicje Biuro pomieszczenia biurowe, wynajmowane przez Zamawiającego, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66; Budynek budynek Zamawiającego, znajdujący się na Nieruchomości,

2 składający się z modułu A wraz z częścią ogrodu na dachu i częścią parku oraz modułu B wraz z częścią ogrodu na dachu, częścią parku i Planetarium, Całkowita Wartość całkowita wartość Umowy brutto określona w 7 ust. 8 Umowy; Umowy Kierownik obiektu osoba wyznaczona przez Wykonawcę, odpowiadająca za realizację Umowy oraz nadzór nad pracą Koordynatorów zmiany dziennej i zmiany nocnej, współdziałająca w zakresie realizacji Umowy z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego; Koncepcja koncepcja wykonywania usługi, przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: PO/ZP/27/2015/CNK/IS; Koordynator osoba bezpośrednio zarządzająca pracownikami zmiany dziennej lub nocnej, pozostająca w bezpośrednim kontakcie z Zamawiającym. Raport dokument w systemie SLA, wypełniany przez Wykonawcę po każdorazowej realizacji czynności objętych Umową, przekazywany raz w tygodniu Zamawiającemu; potwierdzenie zapisów Raportu przez Zamawiającego stanowi warunek wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy; Nieruchomość nieruchomość położona w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 oraz wszelkie obiekty budowlane znajdujące się na nieruchomości, działki nr 1/3,1/4, 1/5, 1/6, 4/4, 4/5, 5/1, 5/3, 5/4, 66 z obrębu , w tym Budynek z terenami do niego przyległymi, w tym Parkiem Odkrywców; Park Odkrywców Planetarium SOPZ Usługa część parkowa wraz z eksponatami, położona na Nieruchomości; planetarium, stanowiące część Budynku; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik numer 1 do Umowy; świadczenie profesjonalnych usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia elewacji oraz przeszkleń Budynku, sprzątania eksponatów i ekspozycji, sprzątanie terenów do niego przyległych oraz sprzątanie Biura; Numer wniosku.. /2015/CNK 2/21

3 Ustawa Załącznik ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); każdy załącznik do niniejszej Umowy, stanowiący jej integralną część dołączony w formie papierowej lub elektronicznej. 2 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający powierza Wykonawcy czynności polegające na świadczeniu profesjonalnych usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia elewacji oraz przeszkleń Budynku, sprzątania eksponatów i ekspozycji, sprzątania terenów do niego przyległych oraz sprzątania Biura. Plan terenów przyległych do Budynku został przedstawiony w Załączniku numer 7 do Umowy. 2. Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu Umowy został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako SOPZ ), stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy. 3. Utrzymanie czystości powierzchni wykonywane będzie w oparciu o Technologię utrzymania czystości dla serwisów dziennych i wieczorno-nocnych, określoną w Załączniku numer 2 do Umowy oraz zgodnie z Koncepcją, która stanowi Załącznik numer 3 do Umowy. 4. Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca uwzględni wymagania jakościowe w odniesieniu do poszczególnych stref określonych w Załączniku numer 8 do Umowy, które nie będą budziły żadnych zastrzeżeń Zamawiającego. Minimalny wymagany poziom jakości świadczonych usług w Budynku, terenach do niego przyległych oraz Biurze, wynosi 90%. 5. Zamawiający przewiduje udzielanie zleceń na dodatkowe usługi sprzątania, rozliczanie których będzie odbywało się na osobnej fakturze, na podstawie stawki godzinowej określonej w Ofercie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy z dnia.. (zostanie uzupełnione) stanowi Załącznik numer 4 do Umowy. Dodatkowe usługi sprzątania nie stanowią zamówień dodatkowych i są rozliczanie na podstawie oddzielnej faktury na podstawie Umowy i są traktowane jako oddzielne zamówienia, do których nie stosuje się przepisów Ustawy (art. 4 pkt 8 Ustawy). 3 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy. 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do wykonania Przedmiotu Umowy posługiwać się wyłącznie osobami posiadającymi właściwości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Numer wniosku.. /2015/CNK 3/21

4 2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności za szkody powstałe na skutek zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków wynikających z Umowy lub odpowiednich przepisów przez te osoby, w tym również za szkody powstałe w wyniku kradzieży, włamań, aktów wandalizmu i wszelkich zdarzeń, którym Wykonawca powinien był zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. 3. Świadczenie Usługi będzie zapewnione i realizowane przez Wykonawcę w godzinach wskazanych w SOPZ, stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy, a w serwisie dziennym prace nie będą zakłócać funkcjonowania Budynku i Biura. 4. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy z pełną starannością rzetelnością, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego i zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego. 5. Wykonawca, przy realizacji przedmiotu Umowy, jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego, do niezwłocznego przedłożenia dokumentów, mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 8. Wykonawca na własny koszt wyposaży osoby realizujące Usługę w odpowiedni sprzęt oraz ubiór niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które szczegółowo zostały opisane w SOPZ, stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy. 9. Wykonawca zobowiąże wszystkie osoby, którymi będzie się posługiwać przy realizacji przedmiotu Umowy, do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi zapoznały się w czasie pełnienia obowiązków, w tym do ochrony danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami. 10. Bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy realizującymi Usługę sprawuje Kierownik obiektu, który współdziała w zakresie realizacji Umowy z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego, w tym osoby wskazane w 16 ust. 1 lit. a) Umowy, mogą, w zakresie Usługi, wydawać polecenia w udokumentowany sposób Kierownikowi obiektu. 11. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Budynku oraz Biura. Wszelkie przepisy wewnętrzne, do których przestrzegania zobowiązany zostaje Wykonawca, zostaną mu przekazane najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Oświadczenie o udostępnieniu Wykonawcy przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Budynku i Biurze, stanowi Załącznik numer 12 do Umowy. Numer wniosku.. /2015/CNK 4/21

5 12. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do realizacji czynności specjalistycznych, w szczególności do pracy na wysokości, wchodzących w zakres Usługi, posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia. 13. Wykonawca oświadcza, iż osoby obsługujące urządzenia i maszyny, w tym maszyny odśnieżające, są przeszkolone w zakresie ich obsługi. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie narzędzia, sprzęt i maszyny, w tym maszyny odśnieżające, w ilości odpowiedniej dla należytego wykonania Usługi, w stanie pełnej gotowości i sprawności technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. 15. Przed przystąpieniem do wykonania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienny wykaz wszystkich pracowników Wykonawcy, dedykowanych do realizacji przedmiotu Umowy, z podziałem na poszczególne lokalizacje, z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu ważnych uprawnień. Pracownicy, oddelegowani do realizacji przedmiotu Umowy w Budynku (serwis dzienny i nocny, zgodnie z Załącznikiem numer 2 do Umowy) oraz w Biurze, jak również Koordynatorzy i Kierownik Obiektu, winni być zatrudnieni na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.). Obowiązek ten nie dotyczy osób, które będą wykonywać usługi stanowiące część przedmiotu Zamówienia, do zrealizowania których niezbędne jest posiadanie uprawnień alpinistycznych. Niewypełnienie tego obowiązku skutkować będzie nie zawarciem Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 16. W przypadku konieczności nagłej zmiany pracownika w danej lokalizacji, Koordynator lub Kierownik obiektu poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną o tym fakcie osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, najpóźniej w dniu przeprowadzenia zmiany, jednak przed przystąpieniem do wykonywania Usługi przez pracownika Wykonawcy. Aktualizacja wykazu pracowników nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 17. Osoba, o której mowa w ust. 16 powyżej, musi posiadać kwalifikacje nie gorsze niż zamieniany pracownik oraz powinna być zatrudniona zgodnie z wymogiem określonym w ust. 15 powyżej. 18. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji Umowy wyłącznie osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności niezbędne do realizacji poszczególnych usług, tj., dla Koordynatorów świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu organizacji procesów sprzątania III-go stopnia, a dla pracowników liniowych świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu operator usług utrzymania Numer wniosku.. /2015/CNK 5/21

6 czystości I-go stopnia, organizowanego lub akredytowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości (PIGC) lub inny podmiot reprezentujący interesy branży związanej z profesjonalnym utrzymaniem czystości. 19. Osoby świadczące usługi utrzymania czystości w Budynku i Biurze Zamawiającego, wyszczególnione w Koncepcji w pkt..(zostanie uzupełnione), stanowiącej Załącznik numer 3 do Umowy, będą zatrudnione przez Wykonawcę wyłącznie na umowę o pracę na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.). 20. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora na każdej zmianie i będzie stale obecny na terenie Budynku lub Biura. Koordynator będzie zaopatrzony w środki łączności, pozwalające na bezpośrednie nawiązanie kontaktu z administracją Zamawiającego i służbami porządkowymi. Koordynator będzie uprawniony do organizowania i nadzoru prac porządkowych, wykonywanych w ramach realizacji Umowy oraz zarządzania podległymi pracownikami. 21. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu, obejmującego zakres jego działalności, związanej bezpośrednio z przedmiotem Umowy, w tym możliwość zweryfikowania czy dedykowani do realizacji Przedmiotu Umowy pracownicy Wykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 22. Zamawiający zastrzega, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika Wykonawcy jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych Zamawiającego oraz zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, Zamawiający może nie dopuścić pracownika Wykonawcy do wykonywania Przedmiotu Zamówienia i podejmie wszelkie środki prawem przewidziane, zapobiegające takim naruszeniom. 23. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wywozu śniegu na polecenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48h (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia. 24. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do odśnieżania dachu i usuwania oblodzeń oraz sopli i nawisów lodowych, na polecenie osób, o których mowa w 16 ust. 1 lit. a) Umowy, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. 25. W przypadku silnych opadów śniegu, powstania oblodzeń i/lub sopli zagrażających ludziom, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań bezzwłocznie. 26. Podczas odśnieżania dachu strefa możliwego spadu śniegu winna być odgrodzona taśmą ostrzegawczą. Strefa zrzutu powinna znajdować się pod nadzorem pracownika Wykonawcy, tak aby nie wyrządzić szkody w mieniu Zamawiającego oraz osobom trzecim. Zrzucony śnieg musi zostać odgarnięty w miejsce nie powodujące żadnych Numer wniosku.. /2015/CNK 6/21

7 utrudnień oraz powinien być niezwłocznie wywieziony na koszt i transportem własnym Wykonawcy. 27. Wykonawca niezależnie od formy zaoferowanego systemu kontroli (forma elektroniczna lub pisemna) zapewni Zamawiającemu stały dostęp do bazy danych z przeprowadzonych audytów. 28. Wykonawca zobowiązuje się, że w ciągu 7 (siedmiu) dni od rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, zrealizuje pełne wdrożenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku numer 2 do Umowy i zaproponowaną w Ofercie Koncepcją, stanowiącą Załącznik numer 3 do Umowy. 29. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić - na czas ewentualnych awarii i napraw maszyn, urządzeń i narzędzi, wskazanych w Koncepcji, stanowiącej Załącznik numer 3 do Umowy, w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin narzędzia, urządzenia i/lub maszyny zastępcze, w celu zagwarantowania utrzymania ciągłości wykonywania Przedmiotu Umowy, przy czym narzędzia, urządzenia i/lub maszyny zastępcze nie mogą być o parametrach gorszych niż wskazane w Koncepcji, stanowiącej Załącznik numer 3 do Umowy. 30. Listy środków czystości, które używane będą do realizacji Przedmiotu Umowy muszą być zgodne z Koncepcją, stanowiącą Załącznik numer 3 do Umowy. 31. Każdorazowa zmiana środków czystości musi być pisemnie zgłoszona do Zamawiającego oraz przez niego zaakceptowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanej zmiany. 32. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, w czasie nie przekraczającym 15 (piętnastu) minut od chwili zgłoszenia, usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych mu przez Zamawiającego uchybień w realizacji Usługi serwisu dziennego. 33. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp 24 h/dobę (dwadzieścia cztery godziny na dobę), 7 (siedem) dni w tygodniu, do elektronicznego systemu w formie elektronicznej (aplikacji internetowej na urządzenia mobilne i stacjonarne), który pozwoli co najmniej na dokładną kontrolę jakości, zarządzanie realizowanymi usługami oraz komunikację z Wykonawcą, ewidencję czasu pracy w poszczególnych obszarach, przeprowadzanie kontroli, zgłaszanie usterek i reklamacji. System winien gwarantować jak największej liczbie użytkowników (co najmniej 10 (dziesięciu) użytkowników równocześnie) nieprzerwany dostęp on-line do narzędzia elektronicznego w sposób bezpieczny (połączenie szyfrowane) 24h/dobę (dwadzieścia cztery godziny/dobę) przez 7 (siedem) dni w tygodniu, umożliwiającego kontakt z pracownikami Zamawiającego i Wykonawcy poza Budynkiem i/lub Biurem, zapewniając dostęp Zamawiającemu do przeprowadzonych kontroli jakości świadczonych usług on-line (archiwum), możliwość analizy przedmiotowej kontroli Numer wniosku.. /2015/CNK 7/21

8 z możliwością potwierdzenia tożsamości osoby audytującej, możliwość zgłaszania nieprawidłowości, reklamacji oraz zlecania dodatkowych usług sprzątania przez Zamawiającego on-line z możliwością załączania plików (min. 2 MB), możliwość generowania raportów oraz ich wyeksportowanie w wersji edytowalnej (np. do pliku xls) z zadanego okresu, zawierającego informacje o poszczególnych lokalizacjach, m.in. w zakresie ilości zgłoszonych nieprawidłowości lub reklamacji, ilości zleconych usług dodatkowych, czasów reakcji, terminów realizacji. Wykonawca powinien udostępnić Zamawiającemu system z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług dla Zamawiającego, zgodnie z pkt. IV Koncepcji, stanowiącej Załącznik numer 3 do Umowy. 4 Zobowiązania Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie udostępnienia danych i wyjaśnień, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności do: 1) zapoznania Wykonawcy z regulaminami i zasadami obowiązującymi na terenie Nieruchomości oraz przekazania Instrukcji Konserwacji i Eksploatacji Obiektu oraz wytycznymi wykonawców eksponatów, stanowiących Załącznik numer 5 do Umowy, 2) zapewnienia pracownikom Wykonawcy możliwości nieodpłatnego korzystania z ciepłej i zimnej wody oraz z energii elektrycznej, 3) wskazania Wykonawcy miejsca, w którym znajdują się pojemniki przeznaczone do składowania odpadów, 4) nieodpłatnego udostępnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczenia w celu przebrania się, a także w celu przechowywania środków czystości, środków sanitarnohigienicznych i/lub preparatów, a także urządzeń niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 5) Zamawiający na terenie Budynku i Biura udostępnia nieodpłatne korzystanie z sieci Wi-Fi. 5 Dostęp personelu Wykonawcy do Nieruchomości 1. Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy lub osobom działającym na jego zlecenie, od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy, dostęp do Budynku i Biura, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Zamawiający może określić zasady (regulamin) przebywania osób na terenie Budynku i Biura oraz ograniczać dostęp do jej poszczególnych części wg. własnego uznania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby wykonujące jego zobowiązania wynikające z Umowy przestrzegały zasad ustalonych przez Zamawiającego. Numer wniosku.. /2015/CNK 8/21

9 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej 1 (jeden) dzień kalendarzowy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, listę osób, które powinny mieć wstęp na teren Budynku i Biura, w związku z wykonywaniem Umowy oraz konieczny zakres ich dostępu. W razie jakichkolwiek zmian tych osób Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu zaktualizowaną listę. 4. Zasady przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, reguluje odrębna umowa, której wzór stanowi Załącznik numer 6 do Umowy. 6 Odpowiedzialność Wykonawcy 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie jego zobowiązań wynikających z Umowy na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności Wykonawcy. 2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy może posługiwać się podwykonawcami pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla każdego z nich. Zamawiający nie może, bez uzasadnionej przyczyny, odmówić wydania takiej zgody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-7 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku powierzenia wykonania Umowy lub jej części osobom trzecim, Wykonawca będzie odpowiadać za działania lub zaniechanie działań tych osób tak, jak za działania własne lub własne zaniechania działania. 4. W przypadku powierzenia wykonania realizacji przedmiotu Umowy lub jej części podwykonawcy, podwykonawca powinien posiadać: a) aktualny, branżowy certyfikat jakości, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2010, Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) np. Polskie Centrum Akredytacyjne poświadczający, że podwykonawca realizuje usługi zgodnie z profesjonalnymi technologiami sprzątania, przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn, narzędzi i środków chemicznych, przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz że usługi przez niego świadczone realizowane są zgodnie z normami BHP, oraz są przyjazne dla środowiska naturalnego lub posiada dokument równoważny; b) zaświadczenie niezależnego podmiotu, zajmującego się poświadczaniem zgodności działań podwykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, które podwykonawca będzie stosował podczas wykonywania Zamówienia, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub Numer wniosku.. /2015/CNK 9/21

10 międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Dotyczy środków chemicznych stosowanych do wykonania prac oraz środków eksploatacyjnych do dozowników sanitarnych (mydło, papier ręcznikowy, papier toaletowy). 5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. a) i b) powyżej, należy przedstawić Zamawiającemu w celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej. 6. Wszystkie zapisy Umowy oraz SOPZ, stanowiącego Załącznik numer 1 do Umowy dotyczące Wykonawcy, odpowiednio stosuje się do podwykonawców, jeśli Umowa lub SOPZ nie stanowią inaczej. 7. W przypadku powierzenia wykonania realizacji przedmiotu Umowy lub jej części podwykonawcy, pracownicy podwykonawcy, realizujący przedmiot Umowy, winni posiadać kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż pracownicy Wykonawcy oraz używać narzędzi i sprzętu o parametrach nie gorszych niż Wykonawca. 8. W przypadku wykonywania czynności, w Budynku (serwis dzienny i nocny, zgodnie z Załącznikiem numer 2 do Umowy) oraz w Biurze w trakcie realizacji Zamówienia przez osoby zatrudniane przez podwykonawcę, powinny one być przez niego zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 Ustawy. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które będą wykonywać usługi stanowiące część przedmiotu Zamówienia, do zrealizowania których niezbędne jest posiadanie uprawnień alpinistycznych. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Każda szkoda będzie spisywana protokolarnie. 10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych mu przez Zamawiającego uchybień w realizacji Usługi. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonywanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości złotych netto (słownie złotych netto:.), powiększone o kwotę należnego podatku VAT, który wynosi:. złotych (wg stawki.%) oraz..złotych (wg stawki..%), co stanowi łącznie kwotę brutto złotych (słownie złotych brutto:. ), na które składają się: miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za sprzątanie wewnątrz Budynku netto złotych (słownie złotych netto:..), powiększona o kwotę należnego podatku VAT, który wynosi: złotych (wg stawki %); Numer wniosku.. /2015/CNK 10/21

11 miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za sprzątanie wewnątrz Biura netto złotych (słownie złotych netto:..), powiększona o kwotę należnego podatku VAT, który wynosi: złotych (wg stawki %); miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za sprzątanie terenów przyległych do Budynku netto złotych (słownie złotych netto:..), powiększona o kwotę należnego podatku VAT, który wynosi: złotych (wg stawki. %); zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia.(zostanie uzupełnione), która stanowi Załącznik numer 4 do Umowy. 2. Dodatkowe usługi sprzątania określone w SOPZ, stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy, w danym okresie rozliczeniowym, stanowią podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o iloczyn liczby roboczogodzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym i stawki za jedną roboczogodzinę pracy, w wysokości.. złotych netto (słownie złotych netto:.), powiększoną o kwotę należnego podatku VAT, który wynosi:. złotych (wg stawki.%), co stanowi łącznie kwotę brutto złotych (słownie złotych brutto: ), zgodnie z Załącznikiem numer 4 do Umowy i liczbę roboczogodzin. Wypłata różnicy pomiędzy wynagrodzeniem, o którym mowa w niniejszym ust. 2, a wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ust.1 powyżej, zostanie uiszczona na podstawie osobnej faktury VAT, do której zostanie załączony szczegółowy wykaz liczby roboczogodzin. 3. Wynagrodzenie, powiększone o należny podatek VAT, zostanie uiszczone Wykonawcy na podstawie doręczonej Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona nie później niż do trzeciego dnia następnego miesiąca. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę VAT nie później niż do 5 (piątego) dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. 4. Zamawiający uiści wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Wykaz liczby roboczogodzin, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie załączony do faktury VAT i stanowił będzie podstawę do uiszczenia wynagrodzenia w kwocie ponad wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 powyżej. 6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, o której mowa w ust. 3 powyżej. Numer wniosku.. /2015/CNK 11/21

12 8. Suma wynagrodzenia Wykonawcy przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy (dalej zwana Całkowita wartość Umowy Brutto ), obejmujący podstawowy zakres Przedmiotu Umowy, nie może przekroczyć kwoty.. (wartość zostanie wpisana przed podpisaniem umowy i będzie stanowiła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia podstawowego).. złotych netto (słownie netto złotych: ), powiększonej o należny podatek VAT w wysokości:. złotych (wg stawki..%) oraz.. złotych netto (słownie netto złotych: ), powiększonej o należny podatek VAT w wysokości:. złotych (wg stawki..%), co stanowi łącznie kwotę złotych brutto (słownie brutto złotych:..). 9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w 9 Umowy, Całkowita wartość Umowy Brutto, o której mowa w ust. 8 powyżej, wzrasta wprost proporcjonalnie do ilości przedłużeń okresu trwania Umowy. 10. W przypadku wynagrodzenia za niepełny miesiąc będzie ono naliczane proporcjonalnie do stawki miesięcznej określonej w ust. 1 powyżej. 8 Kary umowne 1. Zamawiający nałoży na Wykonawcę każdorazowo karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) jeżeli audyt kontrolny wykaże wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową, SOPZ, stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy i/lub zaproponowaną Koncepcją, która stanowi Załącznik numer 3 do Umowy. 2. Każde wystąpienie wyniku kontroli poniżej 75%, zgodnie z Załącznikiem numer 8 do Umowy skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). 3. W przypadku nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w 3 ust. 29 Umowy, Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). 4. W przypadku nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w 3 ust. 32 Umowy, Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc). 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zapisów 11 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości trzykrotnego, ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 7 ust. 1 Umowy. 6. Suma wszystkich naliczonych kar, zastrzeżonych w ust. 1-4 powyżej nie może być większa niż 15/30 w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy suma kar przekroczy wysokość, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy 11 ust. 1 lit. e) Umowy. Numer wniosku.. /2015/CNK 12/21

13 7. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi świadczenia usług w przedłużonym okresie, o którym mowa w 9 ust. 6 poniżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia naliczonej w danym okresie rozliczeniowym, kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej,zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy według własnego wyboru, na co Wykonawca wyraża zgodę. 10. Za brak obowiązku, o którym mowa w 3 ust. 16 w trakcie trwania Umowy, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 11. Kary umowne zastrzeżone w Umowie podlegają kumulacji. 12. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 9 Termin wykonania przedmiotu Umowy 1. Strony zawierają Umowę na czas oznaczony, to jest na okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej zawarcia. 2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, polegającego na przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy o kolejne 12 (dwanaście) miesięcy. W takim przypadku Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o przedłużeniu Umowy na co najmniej 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu obowiązywania Umowy. 3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jeżeli uzna, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy należycie, w szczególności osiąga wymagany poziom jakościowy usług, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy. 4. Z tytułu nie skorzystania z prawa opcji w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 5. Maksymalna liczba przedłużeń wynosi 3 (trzy). Uwzględniając opcję, łączny czas realizacji Przedmiotu Umowy może wynosić 48 (czterdzieści osiem) miesięcy. 6. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie dającej się wyodrębnić i wycenić części Umowy. Wykonawca może odmówić dalszego świadczenia usług, jeżeli przedłużenie będzie obejmowało zakres mniejszy niż 30% wartości świadczenia objętego Umową i nie będzie z tego tytułu obciążony karą umowną. W innym przypadku Numer wniosku.. /2015/CNK 13/21

14 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w przedłużonym okresie pod rygorem zapłaty kary umownej zastrzeżonej w 8 ust. 7 Umowy. 7. Wykonawca rozpocznie realizację Przedmiotu Umowy w kolejnym dniu roboczym, przypadającym po dniu podpisaniu Umowy, nie wcześniej niż w dniu 2-go listopada 2015 r. 10 Kontrola jakości Usługi 1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania autokontroli jakości świadczonych Usług zgodnie z Załącznikiem numer 8 do Umowy. Arkusze SLA oceny czystości będą wypełniane przez Wykonawcę i będą do wglądu Zamawiającego w każdym czasie i na każde żądanie, zgodnie z założeniami przyjętymi w Koncepcji wykonania usługi przez Wykonawcę. Koncepcja stanowi Załącznik numer 3 do Umowy. 2. Zamawiający ma prawo nadzoru i kontroli jakości wykonywanych Usług wg zasad określonych w Załączniku numer 8 do Umowy, w szczególności poprzez weryfikację poprawności wypełnienia arkusza oceny czystości. Arkusz SLA oceny czystości stanowi Załącznik numer 8 do Umowy. 3. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco, drogą elektroniczną ( ) lub poprzez aplikację informatyczną dostarczoną przez Wykonawcę. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie akceptował ustaleń Zamawiającego, osoby o których mowa w 16 ust. 1 lit. a) i b) Umowy zobowiązane są do wspólnej kontroli jakości wykonanej usługi. Nieobecność upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnia pracownika Zamawiającego, o którym mowa w 16 ust. 1 lit. a) Umowy do samodzielnego wiążącego ustalenia poziomu wykonanej Usługi. 5. Potwierdzeniem wykonania Usługi jest miesięczny protokół sporządzony przez Wykonawcę, w terminie do trzeciego dnia kolejnego miesiąca, w oparciu o zestawienie miesięcznych audytów Wykonawcy i Zamawiającego. Po zweryfikowaniu poziomu usług przez Zamawiającego, co następuje w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia pracownikowi Zamawiającego, o którym mowa w 16 ust. 1 lit. a) Umowy, protokołu, pracownik Zamawiającego podpisze protokół bez uwagi i zastrzeżeń lub zgłosi uwagi i zastrzeżenia do protokołu. Poziom usług stanowi podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku sporu co do poziomu usług, Wykonawca będzie uprawniony do płatności wynagrodzenia wyłącznie w niespornej wysokości do czasu rozstrzygnięcia sporu. 6. Zamawiający może w każdym czasie, zwłaszcza w przypadku, gdy poziom wykonywanych Usług odbiega od poziomu zaoferowanego przez Wykonawcę w Koncepcji, zobowiązać Wykonawcę do przedstawienia propozycji zwiększenia Numer wniosku.. /2015/CNK 14/21

15 efektywności świadczonych usług. Propozycja nie może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ani do obniżenia jakości usług. Pozytywna ocena tej propozycji może być warunkiem do skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w 9 ust. 2 Umowy. 11 Rozwiązanie Umowy. Odstąpienie od Umowy 1. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku gdy: a. Zamawiający powziął wiadomość o wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania układowego lub ogłoszenie upadłości, b. Wykonawca nie potwierdzi faktu posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w 13 Umowy, c. zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, d. zostanie zajęty majątek Wykonawcy, e. Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z Umową, w szczególności wykonuje je nienależycie, nieterminowo lub rażąco zaniedbuje obowiązki stanowiące przedmiot Umowy, przez co należy rozumieć pięciokrotne stwierdzone przez Zamawiającego nienależyte wykonanie czynności na terenie Budynku, Biura lub terenów przyległych do Budynku, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, potwierdzone wpisem w Raportach. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Po wygaśnięciu Umowy oraz w razie jej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich rzeczy stanowiących własność Zamawiającego. 12 Zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy 1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8% (słownie: ośmiu procent) Całkowitej Wartości Umowy Brutto, wskazanej w 7 ust. 8 Umowy. 2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka poniższych form: a. pieniądz; Numer wniosku.. /2015/CNK 15/21

16 b. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancja bankowa; d. gwarancja ubezpieczeniowa; e. poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości nie stanowi zmiany Umowy. 5. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zostanie dołączony do Umowy, jako Załącznik numer 9 do Umowy. 6. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z nim Umowy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczeń i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu trwania Umowy i uznaniu przez Zamawiającego, że została ona należycie wykonana. 13 Ubezpieczenie 1. Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w kwocie 200,00 złotych (słownie: dwustu złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia, na sumę ubezpieczenia równą co najmniej kwocie ,00 złotych (słownie: siedmiu milionów złotych) oraz polisy ubezpieczenia kontraktowego, dedykowanego do zawieranej w Umowy, o wartości sumy gwarantowanej w wysokości ,00 zł (słownie złotych: siedem milionów). 2. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowi Załącznik numer 10 do Umowy. 3. Kopia polisy ubezpieczenia kontraktowego, stanowi Załącznik numer 11 do Umowy. Numer wniosku.. /2015/CNK 16/21

17 4. Każdą kolejną polisę stanowiącą ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni przed upływem ważności poprzedniej polisy. 5. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub nie dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bądź skorzystania z uprawnienia wynikającego z 11 ust. 1 niniejszej Umowy. 14 Poufność 1. Wszelkie informacje przekazane sobie przez Strony podczas realizacji Umowy stanowią tajemnicę handlową i będą wykorzystywane przez Strony tylko i wyłącznie do realizacji Umowy 2. Wykonawca nie ujawni, nie przekaże, nie wykorzysta żadnych informacji poufnych, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego, związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy lub uzyskanych w trakcie jej realizacji, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem realizacji obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę związaną z realizacją Przedmiotu Umowy przez okres jej trwania oraz po jej zakończeniu. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Ponadto Wykonawca i jego pracownicy nie będą wykorzystywać do innych celów niż wykonanie Przedmiotu Umowy żadnych informacji oraz dokumentacji przekazanych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania w tajemnicy otrzymywanych informacji poufnych w ramach swojej wewnętrznej organizacji, stosując co najmniej takie same zabezpieczenia jak przy zachowaniu poufności własnych prawem chronionych tajemnic. 5. Następujące dokumenty i informacje nie stanowią informacji poufnych oraz nie podlegają ochronie wynikającej z Umowy - dokumenty oraz informacje, które zostały lub zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób inny, niż na skutek naruszenia postanowień Umowy. 15 Zmiany w Umowie 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: Numer wniosku.. /2015/CNK 17/21

18 a. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto; b. wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; c. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy d. w przypadku zmian w ilości eksponatów i powierzchni, na jakiej się znajdują, w wystawach stałych i nowych wystawach czasowych, niż obecnie znajdujące się w budynku Zamawiającego, zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, w szczególności w zakresie instrukcji czyszczenia nowych eksponatów, niezbędnych dla sprawnej realizacji Przedmiotu Umowy; e. zmiany związane ze zmianą ogólnego przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, w szczególności wydzielenie dodatkowych powierzchni biurowych z pomieszczeń warsztatu; f. w przypadku rezygnacji Zamawiającego z wynajmu Biura redukcji ulegnie zakres świadczonych usług, w związku z powyższym pomniejszone zostanie miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy netto i brutto, całkowita wartość Umowy netto, kwota należnego podatku VAT oraz całkowita wartość umowy brutto. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy, w przypadku gdy umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U nr 200 poz. 1679), c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 2 powyżej. 4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Zamówienie Numer wniosku.. /2015/CNK 18/21

19 do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) powyżej. 8. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 Prawa i obowiązki Stron. Korespondencja. 1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Umowy: a. ze strony Zamawiającego:. b. ze strony Wykonawcy Kierownik obiektu: Koordynator: Koordynator: Koordynator: 2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej, zobowiązane są do bieżącej współpracy przy realizacji Umowy. 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie kierowana na adresy: a. dla Zamawiającego: ul. .. b. dla Wykonawcy: ul.. . chyba, że Strony wskażą inne adresy. Numer wniosku.. /2015/CNK 19/21

20 4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie wysyłana, według wyboru Strony: a. osobiście, za potwierdzeniem odbioru; b. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; c. przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru; d. w sprawach bieżących, nie wymagających składania oświadczeń woli - w drodze elektronicznej. 5. Każda ze Stron ma prawo zmienić dane, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy; zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 17 Rozstrzyganie sporów 1. Spory wynikające z Umowy lub z nią związane rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 18 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami Ustawy. 2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez Strony. 3. W razie niezgodności postanowień Umowy z postanowieniami któregokolwiek z jej Załączników stosuje się postanowienia Umowy. 4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik numer 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy ( SOPZ ); Załącznik numer 2 - Technologia utrzymania czystości - minimalne wymagania Zamawiającego; Załącznik numer 3 - Koncepcja Wykonawcy z dnia (zostanie uzupełnione); Załącznik numer 4 Formularz Oferty Wykonawcy z dnia (zostanie uzupełnione); Załącznik numer 5 - Instrukcja Konserwacji i Eksploatacji Obiektu oraz wytyczne wykonawców eksponatów - zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania Numer wniosku.. /2015/CNK 20/21

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo