CERTYFIKOWANY KUPIEC PROGRAM SZKOLENIA: Ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKOWANY KUPIEC PROGRAM SZKOLENIA: Ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką"

Transkrypt

1 CERTYFIKOWANY KUPIEC Ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką Podc zas warsztatów dowiedzą się Państwo : Jak skuteczne zawierać umowy z kontrahentami? Jak prawnie zabezpieczać interesy firmy na etapie zawierania umów? Jak zapewnić optymalne rozwiązania prawne w zakresie zapewnienia rozliczeń i wykonania umów w dziale zakupów? Jak egzekwować roszczenia reklamacyjne? Jak optymalizować procesy i procedury zakupowe w organizacji? Jak zwiększyć elastyczność i efektywność systemu zakupów? Jak prognozować zapotrzebowanie i zaplanować zakupy? Gdzie i w jaki sposób szukać oszczędności w procesie zakupowym? Jak budować kryteria kwalifikacji dostawców i dokonywania ich oceny? W jaki sposób współpracować z dostawcami, w tym z monopolistami? Jak identyfikować i minimalizować ryzyko związane z zakupami? Jakie typy umów stosować we współpracy z dostawcami? PROGRAM SZKOLENIA: C Z Ę Ś Ć I O PTYMALIZ AC JA RYZ YKA Z AKUPÓ W, Z ARZ Ą DZ ANIE KO S Z TAMI, WS PÓ ŁPRAC A Z DO S TAWC Ą Planowanie zakupów i polityka zakupowa w firmie Elementy konstrukcyjne dokumentu "Polityka zakupowa" W jaki sposób przygotować/udoskonalić instrukcję zakupową? Prognozowanie zakupów Organizowanie działu zakupów Strategie zakupowe - Rola zakupów w nowoc zesnym przedsiębiorstwie Podział zakupów metodą ABC wg wartości Klasyfikacja Van Weelea Strategie zakupowe Kraljica Planowanie w zakupac h Planowanie zakupów definiowanie struktury działań Planowanie zasobów Planowanie czasu realizacji Planowanie kosztów O rganizac ja proc esu zakupu Źródła informacji na potrzeby zakupu System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie Fazy procesu zakupu Prognozowanie zapotrzebowania Audyt i ocena dostawców Kontrola realizacji umów dostawy Polityka współprac y z dostawc ą Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów Umowa dostawy, umowy ramowe Strategie cenowe dostawców Ko ntro ling zakup ó w

2 Budżetowanie Koszty zakupów Koszty transportu Koszty magazynowania Koszty utrzymania zapasu Koszty dystrybucji i obsługi klienta Koszty zakupów Mierniki efektywności zakupu O ptymalizac ja i minimalizac ja ryzyka związanego z zakupem Źródła ryzyka związanego z zakupami Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą Diagram Ishikawy Macierz ryzyka Portfolio ryzyka Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami C Z Ę Ś Ć II GDZ IE SZS Z UKAĆ PUŁAPEK W UMO WAC H HANDLO WYC H? - PRAWNE INSTRUMENTY Z ABEZ PIEC Z ANIA INTERESÓ W FIRMY NA ETAPIE Z AWIERANIA UMÓ W Z DO S TAWC AMI 1. S p o so b y zawierania umó w Oferta (tryb ofertowy), konsekwencje złożenia oferty, terminy związania ofertą - złożenie oferty w postaci elektronicznej on-line (wymogi prawne) - czy reklama jest ofertą w znaczeniu k.c. - wystawienie rzeczy na widok publiczny z oznaczeniem ceny, konsekwencje prawne - czy możliwe jest odwołanie oferty - przesłanki Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym Przetarg jako sposób zawarcia umowy Aukcja Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z uwzględnieniem obrotu elektronicznego 2. Formy oświadc zenia woli Akt notarialny Urzędowe poświadczenie podpisu Urzędowe poświadczenie daty Zwykła forma pisma Ograniczenia swobody wyrażenia woli 3. Skutki nie określonej formy oświadc zenia woli w obroc ie gospodarc zym - przykłady z praktyki 4. Przykłado we klauzule umo wne o raz wzo rc e hand lo we - g d zie szukać p ułapek w umo wie Klauzula nadzwyczajnych okoliczności - rebus sic stantibus Klauzula waloryzacyjna Klauzula wyboru prawa właściwego i konsekwencje braku wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Klauzula wyboru sądu/arbitrażu - znaczenie konwencji nowojorskiej Kara umowna Odsetki umowne 5. Wzorzec, regulamin umowny jako integralna c zęść umowy Konsekwencje jego zastosowania przez jedną lub obie strony. Klauzule abuzywne (niedozwolone) 6. Użyc ie w obroc ie handlowym wzorc ów i terminów handlowyc h

3 INC O TERMS (w tym INC O TERMS 3000 ) oraz możliwość ich modyfikowania przez strony w drodze negocjacji 7. Z abezpiec zenie wykonania umowy gospodarc zej i minimalizac ja ryzyka związanego z kontraktem Problematyka ubezpieczenia transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym jako przykład zabezpieczenia kontraktu, Ubezpieczenie ładunku w transporcie, problematyka ubezpieczenia OC swojego i kontrahenta, wskazówki co doboru korzystnego ubezpieczenia własnego (także w zakresie ubezpieczenia mienia, towarów cargo), Ocena ubezpieczenia OC kontrahenta przed i po zawarciu umowy, Inne sposoby zabezpieczenia wykonania umowy: - poręczenie - gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa 8. Z agadnienia reklamac ji na podstawie przepisów o rękojmii i gwaranc ji oraz ustawy o sprzedaży konsumenc kiej Za co sprzedawca odpowiada i na jakiej podstawie: co to jest rękojmia, gwarancja; z czego wynika i kiedy można z nich korzystać 9. Proc edura reklamac yjna Umowy z kontrahentami polskimi - gwarancja na towar - kiedy przysługuje, jak realizować, kto za co płaci jaki jest rozkład kosztów, - czego można żądać, na co zwracać uwagę, jak długo trwa. - możliwość kierowania żądań bezpośrednio do sprzedawcy - relacja między rękojmią i gwarancją - kiedy korzystać z rękojmi kiedy z gwarancji; czy jedno wyklucza drugie; co wybrać - wada fizyczna rzeczy: pojęcie i przykłady - co to jest, kiedy występuje, kto ją udowadnia - procedura reklamacyjna - kiedy można składać reklamacje, sposoby składania reklamacji, treść zgłoszenia reklamacyjnego, czas rozpatrywania reklamacji, postępowanie w razie nieuznania reklamacji - umowa o dzieło: możliwość kierowania żądań do wykonawcy dzieła - świadczenie usług zakres odpowiedzialności usługodawcy (np. wadliwa naprawa) 10. Usługi transportowe a doc hodzenie roszc zeń reklamac yjnyc h. Czas trwania odpowiedzialności List przewozowy i jego znaczenie dla dochodzenia roszczeń reklamacyjnych. Czas na zgłoszenie niezgodności od daty dostawy. Przyczyny zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności. METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: C zęść I Warsztat zbudowany na udziale w grze decyzyjnej, która pozwala na przetestowanie rozwiązań problemów związanych z gospodarowaniem procesem zakupów, strategią zakupową itp. W trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownymi casami (przypadkami). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z redukcją kosztów zakupów. Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych. C zęść II Warsztat będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. praca z dokumentem (analiza umów, pełnomocnictwa, odpisu z KRS, aneksu ) analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych dyskusja kierowana omawianie problemów praktycznych rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów

4 SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: kierowników i specjalistów działów zakupów i zaopatrzenia kierowników i specjalistów działów logistyki wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów zakupów w firmie. WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ: d r Marek Kasp erek pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, która dwukrotnie została nagrodzona statuetką "Logistyk Roku" w Kategorii "Edukacja Logistyczna" za działalność edukacyjną. Doktor zarządzania ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Z aopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu. Publikac je: Kierunki rozwoju obsługi logistycznej Miejsce i organizacja zakupów w przedsiębiorstwie Outsourcing - narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa Wytyczne kształtowania długookresowej polityki współpracy z dostawcami Mój dostawca mój wróg? Łańcuch dostaw - szansa czy zagrożenie? Redukcja kosztów łańcucha dostaw Rachunek kosztów zakupów Audyt dostawców w łańcuchu dostaw Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych Koncepcja i typologia projektów logistycznych Logistyka jako narzędzie redukcji kosztów i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. dr Dariusz Fuc hs Ekspert w zakresie zawierania umów gospodarczych, w tym z kontrahentami zagranicznymi, o d 12 lat prowadzi szkolenia z prawa konsumenckiego; doświadczony trener, prowadzi wysokooceniane warsztaty szkoleniowe skierowane do menedżerów działów prawnych oraz specjalistów działów reklamacji. Ekspert zespołu pracującego dla Komisji Europejskiej nad C opec L ( Europejskie Prawo Kontraktów). Prodziekan d Wydziału Prawa i Administrac ji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. C złonek European Law Ac ademy - University of Birmingham. Pełni funkcję arbitra sądu arbitrażowego przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz arbitra Sądu Polubownego przy RIG w Katowicach. Właściciel kancelarii prawnej, praktykujący radca prawny z bogatym doświadczeniem. Autor lic znyc h artykułów i publikac ji książkowyc h poświęc onyc h prawu gospodarc zemu i egzekwowaniu roszc zeń

5 reklamac yjnyc h: " Sprzedaż Konsumenc ka" " Z nac zenie regulac ji ustawy o oc hronie niektóryc h praw konsumentów oraz o odpowiedzialnośc i za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpiec zny dla ubezpiec zeń gospodarc zyc h" c ykl artykułów " Umowa ubezpiec zeniowa - umową wzajemną c zy tylko dwustronnie zobowiązując ą? POWIADOM MNIE O KOLEJNYM TERMINIE SZKOLENIA: Adres Wyślij WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Dag mara Tro ska tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Joanna Jarosz - O polka tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Serdecznie zapraszamy! Ta strona używa plików cookies Zamknij Więcej informacji o plikach cookies

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu Miejski Rzecznik Konsumentów w Toruniu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2014 Toruń, marzec 2015 r. Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV V edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo