Ogłoszenie o zamówieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamówieniu"

Transkrypt

1 1/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) i formularze on-line: Ogłosze o zamówieniu Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontowe Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Adres pocztowy: ul. Kopernika 36 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontowy: Osoba do kontów: PL Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, Kraków Magdalena Leśniak Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składa ofert i wniosków o dopuszcze do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny:proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny:proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inny: (proszę określić) I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: (jeżeli, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)

3 3/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą OC, ubezpiecze majątku oraz ubezpiecze komunikacyjne pojazdów II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) (a) Roboty budowlane (b) Dostawy (c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą/podmiot zamawiający Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr 6 (Zob. kategorie usług w załączniku C1) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Szpital Uniwersytecki w Krakowie Kod NUTS PL213 II.1.3) Umowy ramowe Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: albo w miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącz dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: albo Zakres: między i Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znany) :

4 4/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej, ubezpiecze posiadanego mienia oraz ubezpiecze komunikacyjne pojazdów, gdzie: I. Ubezpiecze OC Zamawiającego 1. Obowiązkowe ubezpiecze Obowiązkowe ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art.136b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U r. Nr 164, poz 1027) Zakres ubezpieczenia obowiązkowego- zgod z rozporządzem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz. U Nr 3 poz.10.) 1.3. Suma gwarancyjna : równowartość w złotych kwoty ,00 euro na jedno zdarze i ,00 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC 2. Dobrowolne ubezpiecze 2.1. Dobrowolne ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej obejmować będzie: - Odpowiedzialność cywilną w granicach odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej za szkody osobowe i/lub szkody rzeczowe wyrządzone pacjentowi lub osobie trzeciej, w związku z : prowadzoną działalnością o charakterze medycznym, posiadanym miem, - Ochronę ubezpieczeniową objęte zostaną szkody wyrządzone przez Zamawiającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność tj. za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, jak i rówż przez osoby odbywające, staż, specjalizacje, wolontariuszy oraz odbywający ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do wykonywania zawodu realizujące cele statutowe, - Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie roszczeń dotyczących szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnia. - Szkody zaistniałe podczas wykonywania czynności o charakterze administracyjnym i organizacyjnym w tym zarządzam, gdy pozostają one w związku z udzielam świadczeń zdrowotnych z zastrzeżem, że ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność cywilna osób zarządzających Ubezpieczonym. - Ochroną ubezpieczeniową wszystkie jednostki i placówki Zamawiającego w tym SOR Suma gwarancyjna dla dobrowolnego ubezpieczenia OC na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi ,00 zł do wyczerpania w okresie ubezpieczenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o następujące klauzule wraz z limitami odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej: A) Klauzula nr 1 - rozszerze ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zgod z Rozporządzem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 roku (tzn. ubezpiecze nadwyżkowe), które zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Przy czym ma zastosowania, wyłącze odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,(dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej) B) Klauzula nr 2 OC za szkody spowodowane przesiem choroby zakaźnej i/lub zakażenia (w tym HIV, WZW, zakażeń wewnątrzszpitalnych w tym gronkowcem złocistym) i innych wymienionych w załącznikach do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U. z 2008 roku nr 234 poz. 1570) Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. C) Klauzula nr 3 OC za szkody powstałe podczas wykonywania funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym w tym zarządza jednostką służby zdrowia gdy pozostają one w związku z udzielam świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżem, że ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność cywilna osób zarządzających Ubezpieczonym. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. D) Klauzula nr 4 Rozszerze ochrony ubezpieczeniowej o szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu mienia pacjentów oddanego na przechowa w związku z udzielam świadczeń zdrowotnych. Limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na wszystkie zdarzenia i ,00 zł na jedno zdarze Udział własny 10% w każdej szkodzie rzeczowej Franszyza integralna brak. II. Ubezpiecze mienia szpitala 1. Ubezpiecze od wszystkich ryzyk:

5 5/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL 1.1. Ochrona ubezpieczeniowa mienia szpitala od wszystkich ryzyk winna zawierać szkody powstałe w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, ryzyko pośredgo uderzenia pioruna, eksplozji, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, opadów śgu, naporu śgu i lodu, gradu, dymu i sadzy, obsunięcia i zapada się ziemi, lawiny, upadek statku powietrznego, szkody wodociągowe, stłucze szyb i innych elementów szklanych, uderze pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli, wandalizm/dewastacja, aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych i sabotażu, akcji ratowniczych w związku ze zdarzeniami wymienionym powyżej, zaczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową, przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi Ubezpiecze obejmować będzie budynki i budowle, urządzenia techniczne, aparaty, wyposaże oraz inny sprzęt elektroniczny ujęte w załącznikach, ponadto wyposaże, środki obrotowe oraz mie osobiste pracowników gdzie: - budynki i budowle suma ubezpieczenia ,93 zł, - urządzenia techniczne, aparaty, wyposaże oraz inny sprzęt elektroniczny - suma ubezpieczeniowa ,55 zł, - środki trwałe o niskiej wartości o sumie ubezpieczenia ,75 zł, - środki obrotowe o wartości ,63 zł maksymalna suma ubezpieczenia na jedną lokalizacje ,00 zł, - mie osobistego użytku pracowników max. suma ubezpieczenia zł - na każdego pracownika-700,00 zł w tym: w ubezpieczeniu od kradzieży z włamam i rabunku wprowadza się następujące limity odpowiedzialności: - urządzenia techniczne, aparaty, wyposaże na jedną i wszystkie lokalizacje ,00 zł, - środki trwałe o niskiej wartości na jedną i wszystkie lokalizacje ,00 zł, - środki obrotowe ,00 zł, - mie osobistego użytku pracowników zatrudnionych w szpitalu ,00 zł, przy limicie odpowiedzialności na każdego pracownika zatrudnionego 700,00 zł, - ubezpiecze gotówki w lokalu od kradzieży z włamam ,00 zł, - ubezpiecze gotówki w lokalu od rabunku ,00 zł, - ubezpiecze gotówki w transporcie od rabunku ,00 zł na jeden transport oraz ,00 zł na wszystkie transporty w okresie ubezpieczenia Poprzez wprowadze odpowiednich zapisów dopuszcza się wprowadze limitów i podlimitów dla poszczególnych ryzyk : - ogranicze odpowiedzialności ubezpieczyciela za akt terroryzmu do podlimitu mjszego niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - dopuszcza się ogranicze odpowiedzialności ubezpieczyciela przy przepięciach spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi podlimitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - ogranicze odpowiedzialności ubezpieczyciela przy pośrednim uderzeniu pioruna podlimitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, - ubezpiecze szyb i innych przedmiotów od stłuczenia limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia, - ryzyko wandalizmu i dewastacji mienia limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia przy ustalonym podlimicie ,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (np. graffiti), - prace budowlano-montażowe - limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ochrony ubezpieczeniowej dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych, zaś dla

6 6/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL pozostałego mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 1 000,00 zł, - strajki, rozruchy, sabotaż i zamieszki społeczne limit odpowiedzialności ,00 zł, - ryzyko kradzieży bez włamania - limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.franszyza redukcyjna 10% w każdej szkodzie Franszyza integralna większa niż 100 Euro, franszyza redukcyjna - brak 2. Ubezpiecze sprzętu elektronicznego aparatura medyczna i pozostały sprzęt elektroniczny 2.1. Poprzez zastosowa odpowiednich klauzul, ochrona ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego obejmującego aparaturę medyczną powinna zawierać: a) Ubezpiecze lamp od wszystkich ryzyk, b) Ubezpiecze sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych), c) Ubezpiecze endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej, d) Ubezpiecze od strajków, rozruchów,zamieszek społecznych,sabotażu, gdzie ustala się limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczem zosta objęta: - aparatura medyczna - suma ubezpieczenia ,51 zł, - sprzęt komputerowy, sieci, serwery - suma ubezpieczenia ,13 zł w tym : sprzęt elektroniczny komputerowy, sieci i serwery - suma ubezpieczenia ,95 zł sprzęt elektroniczny przenośny - suma ubezpieczenia ,18 zł III. Ubezpiecze komunikacyjne pojazdów 1. Obowiązkowe ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2. Ubezpiecze Auto Casco 3. Ubezpiecze następstw szczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Ubezpieczem objęte są rówż trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. Suma ubezpieczenia: zł na osobę. 4. Ubezpiecze Assistance 5. Ubezpiecze szyb w pojazdach IV. Ponadto: 1. Ubezpieczem zosta objęte mie będące własnością Zamawiającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. 2. Składka za kompleksowe ubezpiecze Zamawiającego będzie płatna w co najmj sześciu ratach.

7 7/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) To zamówie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) jeżeli, Oferty można składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole) tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable) jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN albo Zakres: między i Waluta: II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy) jeżeli, Proszę podać opis ich opcji: (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy) Jest to zamówie podlegające wznowieniu: Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znany) albo Zakres: między i (jeżeli jest znany) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

8 8/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wykonawca zobowiązany będzie do wsienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi PLN. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze i/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Zamawiający wymaga, aby płatność składki była rozłożona co najmj na 6 rat. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum,przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli dotyczy) jeżeli, Opis szczególnych warunków Wykonawca musi prowadzić działalność ubezpieczeniową, zgod z ustawą z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz z późn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykonawcy, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową, zgod z ustawą z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz z późn. zm.) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w iej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zosta dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie Zamówie może zostać udzielone tylko wykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Dokumenty potwierdzające spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 5.1. Oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Przykładowa treść oświadczenia: "Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia oświadcze składa Pełnomocnik reprezentujący tych wykonawców. Przykładowa treść oświadczenia Pełnomocnika: "Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia:... (wymienić)... Działając jako Pełnomocnik ww. wykonawców oświadczam że spełniają oni wspól warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i żaden w ww. wykonawców podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych." 5.2. Zezwole właściwego organu na prowadze działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, lub, gdy zezwole jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadcze właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w

9 9/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL wymaganym zakresie i jest koczne posiada przez go zezwolenia wraz z przytoczem podstawy prawnej. 6. Dokumenty potwierdzające podlega wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 6.1. Oświadcze o braku podstaw do wykluczenia; 6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 6.3. Aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam podatków, lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 6.4. Aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 6.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 6.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 6.7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 6.8. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach składa odpowiednio: dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dokumenty, o których mowa w punkcie a) i c) oraz w punkcie powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w punkcie b) powinny być wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 6.9 stosuje się odpowiednio. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów

10 10/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Na potwierdze spełniania warunków wykonawca musi złożyć: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; 2. sprawozda finansowe (z wyłączem informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego) za ostatni rok obrotowy, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgod z przepisami o rachunkowości - rówż opinię o badanym sprawozdaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnia opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli wykonawca wykazując spełnia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 1, dotyczący tych podmiotów. (jeżeli dotyczy): W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykonawcy, którzy: 1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości mjszej niż PLN; 2. posiadają pokrycie marginesu wypłacalności oraz funduszu ubezpieczeniowego lokatami (pokrycie rezerw) za rok 2010 na poziomie powyżej 100 %. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

11 11/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi

12 12/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Art. 49 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 52 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktual obowiązująca umowa dotycząca ubezpieczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie obowiązuje do dnia r. Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, w celu zapewnia ciągłości ubezpieczenia. Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach których rodzajów procedur negocjacyjnych) jeżeli, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 20 albo Przewidywana minimalna liczba i, jeżeli dotyczy, liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ranking wykonawców zosta ustalony w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnia warunku udziału w postępowaniu, wymienione w punkcie III.2.2 ogłoszenia. Wykonawca posiadający najwięcej środków finansowych lub największą zdolność kredytową otrzyma 100 punktów. Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonal mj punktów. Jeżeli wykonawca przedstawi informację zawierającą wysokość posiadanych środków i zdolność kredytową to do porównania zamawiający przyjmie sumę tych wartości. Wykonawca posiadający największe pokrycie marginesu wypłacalności oraz funduszu ubezpieczeniowego lokatami (pokrycie rezerw) za rok 2010 otrzyma 100 punktów. Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonal mj punktów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówie kilku wykonawców wielkość posiadanych przez nich środków finansowych lub zdolność kredytowa zostaną zsumowane, natomiast pokrycie marginesu wypłacalności oraz funduszu ubezpieczeniowego lokatami (pokrycie rezerw) za rok 2010 zosta ustalone jako średnia arytmetyczna. O pozycji wykonawcy zdecyduje liczba otrzymanych punktów (im więcej tym lepiej). IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

13 13/ 19 ENOTICES_JMY53 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna (jeżeli, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) ZP-ML /2011 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne jeżeli, Podać cenę (proszę podać wyłącz dane Waluta: liczbowe): Warunki i sposób płatności:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 18 ENOTICES_SDMOlesnica 28/09/2011- ID:2011-134698 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo