DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA)"

Transkrypt

1 DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) 1. Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz; Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz. Czy moglibyśmy skłonid nasze głowy na chwilę, póki stoimy? Nasz niebiaoski Ojcze, jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy przyjśd znowu tutaj tego wieczoru, aby Cię wzywad. Prosimy Cię, gdybyśmy teraz lub kiedykolwiek w naszym życiu zrobili coś, co by zwróciło się przeciwko nam w chwale, niechby krew Twojego umiłowanego Syna, Pana Jezusa, dokonała teraz przebłagania, kiedy wyznajemy nasze przestępstwa i prosimy, abyś nam przebaczył. Modlimy się, by ten wielki Duch Święty przyszedł tego wieczoru, uchwycił to zgromadzenie, wszedł do każdego serca, wziął Sobie chwałę, zbawił zgubionych, przywołał do owczarni zbłąkane owce i uzdrowił chorych. Prosimy o to w Jego imieniu. Amen. Możecie usiąśd. 2. Dobry wieczór przyjaciele. Jestem taki szczęśliwy, że mogę byd tutaj tego wieczoru i usługiwad w imieniu Pana Jezusa. Przyszedłem zaledwie kilka chwil temu. Ucieszyłem się ogromnie, kiedy zobaczyłem, że przybył tutaj brat Moore. Jestem zadowolony, widząc go pośród nas. Słyszałem, że brat Brown i brat Lyle też są z nim. Oni są wspaniałymi ludźmi z Shreveport. W Louisianie jest kilku bardzo fajnych ludzi. Wiem, że zawsze będziecie tam mile widziani. Spotkał się ze mną pewien niewysoki facet, teraz robi zdjęcie, tam gdzie oni wchodzą. Podał mi rękę i powiedział: - Bracie Branham, nie pamiętam dokładnie, ale kilka lat temu moja matka leżała i umierała na gruźlicę. Modliłeś się za nią. Od tego czasu ona jest zdrowa. Ja więc Pewnego razu wysiadałem ze samolotu, a ktoś powiedział: - Dzieo dobry bracie Branham. Siedem albo osiem lat temu mój tata miał raka. On jest zdrowy. To, tamto oraz te inne, tylko... Zastanawiam się, jak to będzie, kiedy wszystko się zakooczy, a my usiądziemy pod tym wiecznie zielonym drzewem przy Bożym tronie i będziemy słuchad tych świadectw. Opowiedz nam historię o tym, jak przezwyciężyliśmy. Z upływem czasu zrozumiemy to lepiej - mówi ta pieśo. Może tego wieczoru, jeśli Bóg pozwoli, będziemy po prostu modlid się za chorych. Obiecywałem wam taki wieczór. Zwykle nasze zgromadzenia odbywają się według Bożego porządku, zgodnie z Bożym darem mądrości lub jakkolwiek chcielibyście to nazwad. Pomyślałem sobie o tym, co Duch Święty wypowiedział do mnie kilka dni temu, kiedy modliłem się w lesie. On rzekł: "Nie uczyniłeś jeszcze tego, co ci powiedziałem. Módl się za chorych".

2 4. Więc, ja, może tego wieczoru będziemy mogli to uczynid. Powiedziałem mojemu chłopcu, by dzisiaj wieczorem nie rozdawał żadnych kart modlitwy. Będziemy się po prostu modlid za chorych, jeśli Bóg to umożliwi. Nie wiemy, co On uczyni. To jest ta cudowna rzecz. Jesteśmy w oczekiwaniu. Po prostu nie wiemy, co On uczyni. Jutro wieczorem, wtedy tylko... Czy zauważyliście, że ten tydzieo już po prostu mija, nieprawdaż? Pomyślcie, mamy już środę wieczór. Przeczytamy tylko krótki urywek z Bożego Słowa, a potem od razu przejdziemy do tej części tego małego, amatorskiego zgromadzenia i skupimy się głównie na modlitwie za chorych, żebyśmy nie przetrzymywali was za długo. Wczoraj wieczorem dostaliśmy się zupełnie pod wpływ Ducha Świętego i myślę, że byliśmy tutaj aż do piętnaście po dziesiątej. Ja... Jest to cud zdumiewającej łaski, że ludzie w ogóle powracają, zwłaszcza gdy mamy taki deszczowy wieczór jak ten. Jesteście bardzo mili i bardzo sobie was cenimy. 5. Okażcie nam cierpliwośd przez parę chwil, jeśli chcecie, kiedy będziemy czytad Boże Słowo i mówid trochę o Jezusie. Jesteśmy tutaj, aby Go wywyższad. Naszym motywem jest, byście Go miłowali i oddawali Mu chwałę. Spotykamy się, aby w ten sposób oddawad Mu chwałę. Chciałbym przeczytad z II Księgi Mojżeszowej, tylko urywek Pisma, gdyż będę przemawiał przez jeden albo dwa wieczory z tej wspaniałej księgi. 1. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. 2. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. Niechby Bóg dodał Swoje błogosławieostwa do tego przeczytanego Słowa. 6. Zawsze lubię czytad Jego Słowo, ponieważ moje słowa mogą byd niewłaściwe i mogą zawieśd. Jeśli jednak przeczytam wam stąd te wersety, to wiem, że ludzie nie przyszli tu na próżno, bo to jest Słowo Boże i ono nigdy nie zawiedzie. Ono zawsze będzie w porządku. Czasy mogą się zmienid, ludzie mogą się zmienid, ale Słowo Boże nigdy się nie zmieni. Ono jest tak niezmienne, jak niezmienna jest wiecznośd. Księga Wyjścia jest jedną z moich ulubionych ksiąg Starego Testamentu. Samo słowo Exodus oznacza wywołany. Innymi słowy znaczy to Kościół, Exodus. Kiedy Izraelici byli tam poniżej, w Egipcie, oni byli nazwani Bożym ludem. Potem byli wywołani i nazwani Bożym Kościołem, bo kościół oznacza wywołany albo oddzielony. 7. W ten sposób wiesz, że jesteś w prawdziwym Kościele, bo byłeś wywołany przez Boga, oddzielony od rzeczy tego świata i miłujesz Go z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całej myśli. Wtedy wiesz, że jesteś w tym Kościele. Oni mogą ci przyczepid różnego rodzaju plakietki, takie jak: metodyści, baptyści, prezbiterianie i zielonoświątkowcy, ale to są tylko plakietki. Widzicie?

3 Właściwie nie chciałem tego tak powiedzied. Nie to miałem na myśli. Myślałem o takiej oznace, którą się przypina. Rozumiecie? Powiedziałem to inaczej. To jest... Jest tam napisane: "Należysz do metodystycznego kościoła". Lecz tak naprawdę jest tylko jeden Kościół, a to jest Kościół narodzonych na nowo. To jest jedyny Kościół. Nie możesz się przyłączyd do Bożego Kościoła. Nie można załatwid tego w ten sposób. Możesz byd jedynie wrodzony do Bożego Kościoła. 8. Jezus powiedział: "Człowiek nie może zrozumied Królestwa niebieskiego, dopóki się na nowo nie narodzi". Nie ma sposobu, byś to zrozumiał, dopóki nie narodzisz się na nowo. Wtedy Bóg odsłania Samego Siebie dla ciebie, a potem wiesz, że przeszedłeś ze śmierci do życia, bo żaden człowiek nie może Jezusa nazywad Chrystusem, ale tylko przez Ducha Świętego. Widzicie? Jedynym sposobem, żebyś kiedykolwiek poznał, że Jezus jest Chrystusem, jest wtedy, kiedy Duch Święty osobiście zaświadczy tobie, że On jest tym zmartwychwstałym Panem Jezusem. Nie ważne co by On czynił, jakie znaki albo cuda, nigdy tego nie poznasz, dopóki nie będziesz miał osobistego przeżycia z Bogiem. Powiesz: "Wierzę w to, bo tak mówi Biblia". Cóż, to jest w porządku. Biblia jest prawdą. Poznajesz to przez Pismo. Powiesz: "Cóż, kaznodzieja tak powiedział". Może on też to poznał. "Mama tak powiedziała". Ona o tym wie. Jednak co ty o tym wiesz? Nigdy nie poznasz tego, dopóki nie zostanie ci to indywidualnie objawione przez Ducha Świętego. Potem, kiedy to przyjmiesz, stajesz się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, narodzonym ponownie. 9. Nie możesz żyd podwójnie; musisz wpierw umrzed, by się narodzid na nowo. Więc, kiedy umrzesz sobie samemu i jesteś narodzony na nowo z Ducha Świętego, potem nie rozumujesz odnośnie Słowa Bożego. Po prostu bierzesz to tak, jak to zostało powiedziane, a wtedy to jest załatwione. Bóg tak powiedział i to jest potwierdzone. A więc ta wspaniała Księga przedstawia sytuację podobną do dzisiejszego dnia. Wierzę, że sam Kościół jest teraz w wielkim exodusie. Czy w to wierzycie? Jest to wielki czas oddzielenia. Bóg woła swój lud. On obiecał, że będzie to czynił w ostatecznych dniach. On ich oddzieli, odseparuje swój lud. Niedawno przemawiałem gdzieś o tym, co powiedział prorok: "Czasu wieczornego będzie światło". Nie będzie światła w czasie południa. Jest światło poranku i jest światło wieczora. A to był dzieo, w którym nie było ani dnia, ani nocy, tylko taka mglista i ponura pogoda, taka jaka dzisiaj. Pod względem geograficznym, jeśli zauważycie, słooce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Cywilizacja powstała na wschodzie i zawsze zdążała w kierunku zachodu. Powstanie Kościoła na wschodzie, w dniu Pięddziesiątnicy, było dla ludzi wschodu. 10. Tak jak słooce podróżuje w stronę zachodu poprzez narody, tak była przyniesiona Ewangelia, to nie było dokładnie... Mówiliśmy: "Blask światła", lecz mieliśmy tylko odbicie Światła, które było nauczane w biblijnych czasach. Tak naprawdę nie mieliśmy tego Światła, które oni mieli tam na początku. Jednak Bóg obiecał: "W czasie wieczora będzie Światło". Mieliśmy na tyle światła, by poznad, że Jezus jest Synem Bożym. Mieliśmy wystarczające światło, by wiedzied, że musimy żyd właściwie. Jednak Światło zmartwychwstania Pana

4 Jezusa w jego znakach i cudach, które zawsze miał w każdym wieku... Zawsze, kiedy Bóg się manifestował, to towarzyszyły temu znaki i cuda. 11. Więc to samo Światło, które świeciło dla ludzi ze wschodu w 33 r.n.e., świeci teraz dla ludzi zachodu w 1955 i 1956 roku. Okazuje również tego samego Ducha Świętego, te same rezultaty, tę samą moc, tego samego Jezusa, tych samych ludzi, tego samego rodzaju jak wtedy. Tak więc jest to Światło w czasie wieczora. Exodus, Bóg wywołuje swój lud i robi różnicę między nimi. W tym tygodniu chcemy mówid wiele na temat odkupienia oraz tego, czy Boży plan odkupienia zawierał uzdrowienie. Jeśli będziemy mogli udowodnid to poprzez Pismo, to powinno załatwid sprawę. 12. Księga Wyjścia jest w zupełności Księgą odkupienia, Księgą odkupionych. Odkupiony oznacza byd przyprowadzonym z powrotem, umieszczonym na właściwą pozycję. Odkupid coś co odeszło albo nie jest na swoim naturalnym miejscu, swoim prawdziwym miejscu. Odkupid znaczy przyprowadzid z powrotem do pierwotnego stanu. Ludzie są na tej ziemi, by byd synami i córkami Bożymi. Kiedy oni błąkają się w grzechu, oni są poza oryginalnym stanem, a Duch Święty przez krew Jezusa Chrystusa odkupia ich z powrotem do ich właściwej pozycji, aby byli synami i córkami Bożymi. Amen. *Puste miejsce na taśmie - wyd.]... odkupieni, przyprowadzeni z powrotem. 13. Pewien człowiek powiedział raz: "Bracie Branham, diabeł wstawił mnie do lombardu, ale Pan Jezus mnie odkupił". Pomyślałem sobie, że to było całkiem rezolutne i słuszne stwierdzenie. Diabeł wstawił ciebie do lombardu, ale Jezus przechodził obok i odkupił cię. Zawsze musi byd złożony jakiś okup, jeżeli jakaś rzecz ma byd odkupiona. Jezus był naszym okupem. Bóg Go posłał i uczynił Go na podobieostwo grzesznego ciała, mimo to On był Emanuelem. Ta stworzona krew mieszkała w Nim, a On ofiarował Swoją Krew jako cenę za odkupienie, aby nas odkupid z powrotem do pojednania z Bogiem, abyśmy mogli chodzid z Nim tak jak na początku. Na początku, kiedy człowiek nie musiał dawad sobie sam radę, Bóg miał przygotowane wszystko, czego on potrzebował. Jednak potem, kiedy stał się lekkomyślny, gnuśny i robił złe rzeczy, a grzech oddzielił go od Boga, wtedy musiał radzid sobie sam. Jezus przyszedł, by odkupid człowieka z powrotem pod opiekę rąk kochającego Ojca: odkupid, przyprowadzid z powrotem, odłożyd na właściwe miejsce, postawid na pozycję. 14. Jaka to wspaniała myśl tego wieczora, że my w tym czasie, w którym żyjemy, gdzie najwidoczniej wszystkie fundamenty naturalnych rzeczy rozsypują się, mamy pewną skałę zbawienia i odkupienie przez tę drogocenną krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jaką radością to napełnia serce człowieka, który brał udział w tych wiecznych błogosławieostwach, które Bóg rozdał do naszych serc przez Ducha Świętego. Co za obraz. Jakaż to pełna miłości pociecha. Mówię wam, bracia i siostry, gdybym miał cały świat napchany wszystkimi pieniędzmi... Nawiasem mówiąc, ktoś przysłał mi list z czekiem na milion dolarów; dostałem go dzisiaj. Milion dolarów w niebiaoskim banku *Puste miejsce na taśmie - wyd.]. Spieniężyd to

5 wszystko... *Puste miejsce na taśmie - wyd.+... w porządku. Gdyby Jezus podpisał się tam na dole, to naprawdę poczułbym się dobrze. 15. Tak, i pomyśled, że ta droga osoba, o której właśnie mówimy, och, a w środku jest naprawdę wspaniały, osobisty list... Jednak pamiętajcie, że ja otrzymałem ten czek naprawdę i każdy z obecnych tutaj również go dostał. Nie boję się zrealizowad tego czeku. Amen. Chrystus go podpisał i jest on dobry na wszystko, czego potrzebujemy w naszej wędrówce stąd do chwały. Bóg dał nam to wszystkim za darmo. Jedynym wymaganiem jest nie bad się go zrealizowad. Żeby dostąpid odkupienia, trzeba będzie zaakceptowad, że chorobę jest rezultatem grzechu. Teraz, grzech... Czasami choroba nie jest bezpośrednio efektem twojego grzechu, ale może byd związana z tym pośrednio. Może odziedziczyłeś ją z powodu grzechów twoich rodziców albo przodków. Każde następne pokolenie staje się słabsze, a zarazem mądrzejsze, bo dziedziczymy te nieporozumienia, choroby, boleści ciała i przekazujemy je z generacji na generację. 16. Pewnego dnia, gdy został uczyniony człowiek, on żył prawie tysiąc lat. Następnym razem, gdy się pojawił, jego dni zostały skrócone i są nadal skracane aż do średniej życiowej, która teraz wynosi około czterdziestu, albo czterdziestu pięciu lat, tak przypuszczam. Widzicie, przez cały czas stajemy się słabsi, ale i mądrzejsi, tylko po to, aby wypełnid Słowo Boże. Teraz, moi bracia tutaj tego wieczoru, jeśli ktoś nie głosi Bożego uzdrowienia jako lekarstwa, Bożego lekarstwa na chorobę, to ciekawi mnie jak może przedkładad (zastosowad) zbawienie, bez zastosowania Bożego uzdrowienia. Pamiętajcie, choroba nie pojawiła się wcześniej, zanim nie pojawił się grzech. Jednak grzech przyszedł jako rezultat, albo raczej choroba przyszła jako rezultat grzechu. Wybaczcie mi. 17. Choroba jest atrybutem grzechu. Właśnie to wyprodukował grzech, to jest ten atrybut. Podobnie jak drzewo, które rodzi jabłka, a one są atrybutami drzewa. Czy to była choroba, niektórzy ludzie próbują to oddzielid, czy były to te wszystkie inne atrybuty grzechu: pesymizm, znużenie, zły nastrój, złośliwośd, zazdrośd, spory, oni nie musieli oddzielnie pokutowad za każdą z tych rzeczy. Jedno przebłaganie wystarczyło na wszystko. Na przykład, jak często mówiłem, jeśli tutaj na platformie byłoby jakieś wielkie zwierzę, duży niedźwiedź albo lew, a on położyłby swoją łapę na moim boku i rozrywałby go, wtedy nie szukałbym jakiegoś noża tylko po to, aby odciąd tę łapę. Jeśli uderzyłbym go w głowę, wtedy zabiłbym tę łapę i całego niedźwiedzia. Jeśli uderzyłbym tym narzędziem w głowę tego zwierzęcia, byłoby po wszystkim. 18. Cóż, głową każdego atrybutu grzechu jest grzech. Gdy Jezus przyszedł i uporał się z grzechem na Golgocie, On zabił grzech, a zarazem każdy atrybut, który idzie z nim w parze (amen) i zupełnie odkupił nas dla Boga. Dzisiaj jesteśmy synami i córkami Boga, doskonale odkupieni przez doskonałego Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Och. Kiedy o tym myślę, to sprawia, że jestem szczęśliwy. Teraz nie posiadamy tego w pełni. To prawda. Jednak mamy zadatek zbawienia. Mamy ten zadatek. Nie przeminęły jeszcze pokusy ani nie jesteśmy tymi, na których grzech nie ma

6 wpływu, ale Jezus pomaga nam we wszystkich pokuszeniach. Jeśli zrobię coś złego, to jestem gotów pokutowad. Każdy jeden chce żyd właściwie przed Bogiem. Ty nie masz pragnienia robid źle, jednak kiedy szatan przewróci cię gdzieś, wtedy jest przebłaganie, które na ciebie czeka. Jeśli wyznam moje błędy, Bóg po prostu je odpuszcza. 19. Tak samo jest, gdy zachorujesz. To nie znaczy, że jesteś odporny na chorobę, jednak zawsze Bóg jest chętny, by ciebie od niej uwolnid. Widzicie? Za każdym razem, kiedy jesteś chory, idziesz do Boga i prosisz Go, a On jest chętny, by cię wyzwolid, ponieważ jest tam przebłaganie. Zależy to od twojej wiary w to przebłaganie, które jest twoim odkupieniem. Jeśli wiemy, że ta radośd, którą mamy jest tylko zadatkiem tego, co leży przed nami, wtedy co to będzie, kiedy otrzymamy pełną zawartośd tej polisy? Co to będzie? Och, niektórzy ludzie mówią, że gdy ktoś przyjmuje Ducha Świętego, to krzyczy, płacze i zachowuje się dziwnie. Zastanawiam się, jak to będzie, kiedy dostaniemy się do chwały, jakiego rodzaju... Nic dziwnego, że to było... Jest powiedziane: "Oni śpiewali pieśni z gałązkami palm w swoich rękach. Hosanna, chwała Temu, który siedzi na tronie. Hosanna". Będziemy śpiewad i machad palmowymi gałązkami. To będzie wspaniały czas. Jeśli więc tylko atrybuty sprawiają, że czuję, iż muszę coś uczynid, to co będzie potem? Muszę mied inne ciało, abym to wytrzymał. Jest jedna pewna rzecz. Kiedy przychodzą pokuszenia, a ja uciekam się do Niego, do mojego Schronienia, wtedy Bóg wybawia i uwalnia mnie z tego pokuszenia. Moje serce się raduje i bije dzwon chwały. Patrzę wstecz i myślę: "O Boże, jak Ty to uczyniłeś?". 20. Jakiż jestem szczęśliwy. Wiecie, kiedy jesteś naprawdę poważnie kuszony odnośnie czegoś, a uczynisz Jezusa swoim Schronieniem, wtedy zamykasz swoje oczy i idziesz wprost przez to, a potem staje się to najsłodszym przeżyciem, jakie kiedykolwiek przechodzisz. Pewnego razu, kiedy nadbiegł lew, aby rozszarpad Samsona, on go zabił. Kiedy Duch Święty zstąpił na niego, och, on zabił tego lwa z taką łatwością, jakby to było dziecko albo jakieś małe zwierzę. Pewnego dnia, kiedy przechodził obok leżących tam zwłok, starego szkieletu, jakieś pszczoły zbudowały tam plaster pełen miodu. On go zjadł i powiedział: "To był najsłodszy miód, jaki kiedykolwiek jadłem". Była to ta sama rzecz, która miała go zabid, a kiedy po czasie przechodził obok, widząc te zwłoki, zasmakował miodu, który był w tej samej rzeczy. Podobnie jest teraz. Amen. 21. Kiedy mogę widzied to stare życie, które kiedyś miłowałem, a które teraz jest martwe jak trup, mówię ci, mogę podnieśd moje ręce, chwalid Pana i jeśd najsłodszy miód, jaki kiedykolwiek jadłem. "Jest to niewysłowiona radośd, pełnia chwały". Kiedy spoglądam wstecz, mogę tam widzied tego młodzieoca, który był tu przed chwilą i wielu innych mówiących: "Bracie Branham moja mama umierała na gruźlicę. Ten był na wózku inwalidzkim, a ten mały jegomośd miał to, a tamten tamto. Prosiłeś Pana Jezusa, a On ich uzdrowił". Mówię wam, to po prostu podnosi wasze serca. Jeżeli teraz mamy tylko ten zadatek, to co to będzie, kiedy naprawdę będziemy mieli zupełne odkupienie? Czy to nie będzie cudowne? 22. Ojej. Jaka to będzie radośd w tej wielkiej chwili. Jeśli mam obietnicę zmartwychwstania tego starego, śmiertelnego domu zarazy, w którym się obecnie znajduję, jeżeli mam

7 przyobiecane odkupienie i zupełnie nowe ciało... Ono nigdy się nie postarzeje i nigdy nie zużyje, co... Otrzymałem jakiś zadatek z tego dzieła pojednania dla potwierdzenia, że będę go miał. To jest właśnie to, że kiedy widzisz leżącego na łóżku mężczyznę z powodu raka, a nasi kochani lekarze mówią: "To już jest poza naszymi możliwościami", wtedy klękasz i prosisz drogiego Pana Jezusa zgodnie z Jego Słowem, z Jego pojednaniem, z Jego obietnicą, a wtedy widzisz, jak ten człowiek powraca znowu do zdrowia, staje się silny i rumiany. Mówię wam, to jest najsłodszy miód, jaki kiedykolwiek jedliście. To jest prawda. Z pewnością. Jesteśmy tego pewni. Bóg tak powiedział. Odkupienie, księga odkupienia, byd odkupionym Więc, ta Księga Wyjścia zajmuje się trzema zwierzchnościami, o których chcielibyśmy mówid przez chwilkę. Może o jednej z nich dzisiaj albo dwóch, a jutro wieczorem przerobimy tę następną. Ona zajmuje się mocą szatana, mocą wiary i mocą Bożą. Teraz przeczytamy tu początek, po przejściu z I Księgi Mojżeszowej, tej pięknej I Księgi Mojżeszowej, i wchodzimy do nauczania z Księgi Wyjścia, tej wywołanej i oddzielonej. Od razu widzimy szatana przy pracy nad Bożym programem. Widzimy to złośliwe oko diabła, tego węża, który zawsze chciał się wtrącad do Bożego planu, zanim on przyszedł na ziemię. On zawsze wie, kiedy to przychodzi, przeważnie wie. 24. Spójrzcie na niego. Już prawie w pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia, Księgi Odkupienia, widzimy, że diabeł tam jest, aby powstrzymad Boży plan. Pierwszą sprawą było wydanie dekretu o wrzucaniu do rzeki wszystkich dzieci, małych hebrajskich chłopczyków, aby ich utopid. Pomyślcie o tym. Ten sam diabeł z jaszczurczymi oczami... Tak jak to było tam na początku. Popatrzcie na Abla. Kiedy tylko szatan zobaczył, że przez to prawe nasienie, przez Abla, ma przyjśd ten Odkupiciel, wtedy szybko zabrał się do pracy, aby zniszczyd tę rzecz, to wybrane narzędzie, którym Bóg chciał się posłużyd. On zaraz wyruszył, żeby to zniszczyd. 25. Popatrzcie na to w czasach Józefa, kiedy Bóg chciał zamanifestowad Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, przez Józefa. Spójrzcie jak szatan przychodzi, gdzieś w 27. rozdziale I Księgi Mojżeszowej, aby zniszczyd Józefa i niemalże się mu udało. Widzicie, to narzędzie, którym miał się Bóg posłużyd... W II Księdze Kronik, w 22. rozdziale, widzimy jak on chciał zniszczyd królewskie nasienie. A w 2. rozdziale Ew. Mateusza możecie zobaczyd jak szybko szatan zabrał się do pracy, gdyż wiedział, że gdzieś w tym czasie ma się urodzid Odkupiciel. On wszedł do politycznych przywódców, wydał dekret i zabił wszystkie małe dzieci do dwóch lat, aby zniszczyd Pana Jezusa. 26. On próbował i udało mu się w Mateuszu 27. Udało mu się tego dokonad. To jest to, co lubię: szatan, jego władza sięga tylko do tej rzeki. "Rzeka" znaczy "śmierd lub oddzielenie". Tak daleko tylko sięga panowanie szatana. Tam się ono zatrzymuje. Potem zaczyna się Boże panowanie. Jakaż to piękna nadzieja tego wieczoru, wiedzied, że każda osoba, każdy wierzący, kiedy stoi nad grobem, płacząc za swoimi dziedmi, za umiłowanymi, może stanąd wiarą pośród tego i spojrzed poza te cienie, do Bożego zmartwychwstania.

8 Och, jaki obraz przedstawia nam ta piękna Księga w tych przypowieściach. Jakże Bóg uczy nas przez te rzeczy, które miały miejsce w przeszłości, które On zamierzył uczynid i potwierdził każde słowo w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, tym doskonałym Odkupicielu. 27. Powracając do sprawy rzeki, widzimy, że oni brali tych małych i wrzucali ich do tej rzeki. Zauważcie jednak, że to jest koniec rządów szatana. On panuje tylko do tej rzeki, a dalej jego moc jest wstrzymana. Szatan ma moc śmierci. Jednak niech będzie chwała żyjącemu Bogu, który ma moc zmartwychwstania, które jest poza cieniem śmierci. Jaka to cudowna rzecz. Chcę, żebyście na to popatrzyli. Przestudiowali to na chwilę. Każdy z nas jest pod panowaniem szatana tu na ziemi, bo ona należy do niego. On przechadzał się obok tej płonącej siarki, zanim było tu jakiekolwiek stworzenie. A ziemia należy do niego. On włada nad nią tego wieczoru, nad każdym rządem i w każdej polityce. On jest tym władcą. Dlatego mamy wojny, wieści wojenne i te wszystkie kłopoty. Pomyślcie jednak. Pewnego chwalebnego dnia... Och, kiedy szatan wziął Jezusa na szczyt tej góry i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, to było to wszystko, co miał, albo miał mied. On rzekł: "One wszystkie należą do mnie. Zrobię z nimi, co tylko będę chciał. Dam Ci je jednak wszystkie, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon". Jezus wiedział, że i tak stanie się spadkobiercą w Tysiącleciu. Odpowiedział więc: "Idź precz szatanie. Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawad i tylko Jemu służyd będziesz". 28. Widzimy szatana w całym jego zepsuciu, który sprawia, że te młode panie, mężczyźni, starsi, wszyscy tam na ulicach, są pijani, przeklinają, złorzeczą i zachowują się tak, jak się zachowują. Oni są pod panowaniem szatana... Jednak możemy spojrzed poza to oczami wiary i widzied doskonały świat z doskonałymi ludźmi w czasie Tysiąclecia, gdzie nie będzie żadnego przeklinania, złorzeczenia, picia, żadnej śmierci ani smutku. To wszystko będzie wymazane dzięki Odkupicielowi. 29. Cóż, to jest twoja wiara, wchodząca teraz w następną moc, wydostająca się spod mocy szatana, który ma swój koniec w tej rzece. Dzięki Bogu za to. Bóg ma moc ponad wszystkim, czego mógłby dotknąd błąd śmierci. Bóg jest zmartwychwstaniem. Szatan musi zatrzymad się przy rzece. Rzeka oznacza śmierd. Ci mali byli wrzucani do rzeki i było po wszystkim. Ich już nie było. Krokodyle, aligatory, cokolwiek tam było, one ich pożarły. To był koniec. Oni utonęli w rzece, zjedzeni przez rzeczne zwierzęta. Kiedy urodził się Mojżesz, ten Boży instrument, wybrany, zaopatrzony, przewidziany, obrany, predestynowany przez Boga, żeby byd Jego narzędziem, dzięki któremu miał działad w tym wieku, szatan robił, co tylko mógł, by go złapad. Jednak Bóg zmusił go do zatrzymania się. 30. Dlaczego? Dowiadujemy się tutaj, że córka Lewiego, raczej syn Lewiego, poślubił córkę Lewiego. A kiedy urodziło się dziecko, to oni zobaczyli, że to było właśnie to odpowiednie dziecko. Amen. Mam nadzieję, że to pojmujecie.

9 Ona spojrzała na nie, a tam coś miało miejsce. Ona wiedziała, że wkrótce powinni byd wyzwoleni, a według mnie Duch Święty objawił jej: "To jest on". Ona nie bała się królewskich rozkazów i gróźb. Sprawa jest załatwiona. Kiedy wiara przejmuje coś pod swoją kontrolę, to strach odchodzi. Wiara ma wielkie mięśnie i owłosioną klatkę piersiową. Kiedy ona przemawia, wszyscy są cicho. Rak musi się uciszyd i usunąd się z drogi. Guz, gruźlica i cała ta reszta odchodzi, gdy wiara powstaje i mówi: "Wysiadka". To jest załatwione. 31. Ojej. Niechby to był faraon albo obojętnie kto, jednak kiedy ta mała gospodyni domowa wstała i popatrzyła na to dziecko, ona nie bała się tego, co powiedział król. To jest ta druga moc, o której chcemy mówid. Diabelska moc, pewnie, on ma moc i panuje nad śmiercią. Jednak tą drugą mocą, która została darowana, jest wiara. A ona zawstydza szatana. Tak z pewnością jest. Ta mała gospodyni trzymała to dziecko w swoich ramionach i nie bała się rozkazu królewskiego. Nie troszczyła się o to, co król powiedział. Ona wiedziała, że Bóg był w stanie dotrzymad i że dotrzyma Swojego Słowa. Och, gdybyśmy tylko mogli skumulowad taką wiarę tego wieczoru, otrzymad taką wiarę żyjącą wśród nas. Chodzi o taką, która porusza się w naszych istotach, działa przez Kościół. Nie tylko emocjonalna wiara, ale prawdziwa, trwała wiara, która nie będzie brała pod uwagę żadnego nie, bo wie, że Bóg tak powiedział i to jest załatwione. Miłuję to. 32. Spójrzcie na to. Co ona uczyniła? Ona nie próbowała zrobid czegoś sama z siebie, by jej dziecko zostało zachowane przed wydaną karą śmierci, która skazywała wszystkie małe dzieci. Jednak ona przez wiarę uczyniła arkę i nasmarowała ją z wewnątrz i zewnątrz oraz dodała tam smoły dla pojednania, aby przetransportowad go przez wody śmierci. Jaki piękny obraz Chrystusa. Nigdy nie unikał tego: "Nie Moja, ale Twoja wola niech się stanie". Nie stronił od śmierci, ale chętnie poszedł na śmierd, aby uczynid dla nas pojednanie i aby przejśd przez tę rzekę śmierci. Jaki piękny mamy tutaj obraz. Popatrzmy na tę matkę splatającą to małe sitowie. Ona bierze trochę mułu i wkłada to wszystko do środka, by było tam miękko i miło, a smołę daje na zewnątrz. 33. Jeśli przejdziecie do III Księgi Mojżeszowej, to znajdziecie tam słowo "smoła" i "muł", co jest także przetłumaczone jako "pojednanie". Przeczytajcie to i sprawdźcie, czy to jest prawdą. To jest pojednanie. To było też nazwane pojednaniem w czasach Noego. Noe głosił przez sto dwadzieścia lat, a nie zachował żadnej duszy oprócz swoich domowników. Bóg go ostrzegł i on wiedział, że przyjdzie sąd. Wiedział, że nie może od tego uciec, ale Bóg przygotował dla niego pojednanie. Miłuję to. Bóg utoruje drogę. Niech to wsiąknie naprawdę głęboko. Nie ważne jaki jest problem, Bóg utoruje sobie drogę. On był nazwany w Biblii Jehowa Jireh. Jehowa Jireh oznacza "Bóg się zatroszczy". Amen. Tak się cieszę tego wieczoru, gdyż wiem, że On wciąż jest Jehową Jireh. Nie ważne jakie są okoliczności, Bóg utoruje drogę i znajdzie drogę wyjścia. 34. Szatan może zapędzid cię w kozi róg przez raka, jednak Bóg znajdzie drogę ucieczki. Szatan może cię wrzucid pod samochód, jednak Bóg znajdzie drogę ucieczki. Szatan może

10 zabrad od ciebie twoją rodzinę, ale Bóg znajdzie drogę ucieczki. Bóg ma przygotowaną drogę. Zauważcie. Teraz Noe... Spójrzmy na chwilę na arkę, na sposób w jaki on ją przygotował. Więc, on nie mógł po prostu wyjśd i ściąd sobie pierwsze lepsze drzewo, ponieważ byle jakie drzewo nie przetrwałoby Bożego sądu. Woda była Bożym sądem, który miał zniszczyd cały świat, więc musiało byd coś, co mogłoby temu stawid czoło. Mój przyjacielu, chcę, żebyś tego wieczoru wiedział, że na świat przychodzi Boży Sąd. Pamiętaj, teraz panuje tutaj szatan. Myślisz, że masz wspaniały czas, ale poczekaj. Jego władza wkrótce się zakooczy, a wtedy zapanuje Boże Królestwo. Chcę byd w tym Królestwie. 35. Znosząc prześladowania w obecnym czasie, wyczekuję przyjścia tego wielkiego Króla, którego Królestwa i władzy próbuję strzec przed ludźmi, mówiąc im, że On nie jest martwy jak wszyscy inni bogowie, ale On powstał z martwych i jest żywy na zawsze... Popatrzcie na Niego. Och, miłuję to. Kiedy myślę o tym, to czuję się naprawdę religijnie. Pomyśled o tym. Bóg określił rodzaj drewna, z którego Noe miał budowad arkę. Ono nazywało się gofer. Pewnego dnia spojrzałem i pomyślałem: "Czym charakteryzowało się to drzewo?". Zacząłem szukad w słownikach i tak dalej, co to jest drzewo gofer. Potem znalazłem... Znalazłem, co to było. To było miękkie drzewo, naprawdę miękkie i delikatne. Cóż, pomyślałem: "W jaki sposób mogłoby odnieśd się to do wierzącego?". Arka jest budowana tak jak Kościół. Tą arką jest Kościół. Powiedziałem: "Och, widzę to Boże". Ona jest zbudowana z wierzących, nie z zimnych, twardych i obojętnych, ale z miękkich i elastycznych w rękach Boga. Z tego była zbudowana arka. Rzekłem: "Chwała Panu". To jest to. 36. Ze skruszonym sercem, chętnym, by wyznad błąd, powiedz: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu". Wtedy Bóg może ciebie wziąd, przesunąd i umieścid w arce. Potem przyjdzie szatan i powie: "Lecz, lepiej poczytaj jeszcze trochę więcej i dowiedz się, co to było". To drzewo miało... Miękkie drzewo otwiera swoje pory. Ono jest naprawdę miękkie. Gdybyście wsadzili takie drzewo gofer do wody, to za parę minut byłoby nasiąknięte wodą, ten statek by zamókł. Jeślibyś zrobił arkę z drzewa gofer i nasmołował ją tylko po zewnętrznej stronie, od strony wody, to wtedy te otwarte wewnętrzne pory sprawiłyby, że drzewo stałoby się miękkie, woda wsiąknęłaby do niego i zaczęła podtapiad statek. 37. Jednak potem zauważyłem, że Bóg powiedział Noemu, by nasmołował tę arkę. Nasmołował ją z wewnątrz, w środku, i z zewnątrz, z obu stron. Cóż, potem zobaczyłem z czego wydobywa się smołę. Jest tam sosna, twarde drzewo, które zostaje ścięte, to wiecznie zielone drzewo, zawsze żywe. Kiedy ono jest ścięte, to uderza się w to kutym metalem, aż wytrąci się z tego kalafonię. Wsadza się ją do garnków i gotuje, aż stanie się naprawdę gorąca, naprawdę gorąca. Ta gorąca kalafonia jest wylewana na drzewo gofer. Ono się otwiera, aż zupełnie nasiąknie. Kiedy ono jest pełne tej kalafonii, to wtedy... Kiedy raz jest to napełnione kalafonią, to sprawa jest załatwiona, jest gotowe. Potem ono jest twardsze niż stal.

11 38. Pomyślałem: "To jest to, Panie. Weź osobę z należycie otwartym sercem i zanurz ją do tej smoły, którą jest Duch Święty, aż ten wierzący jest tak przesiąknięty Duchem Świętym i ogniem, że nie należy już więcej do samego siebie". Potem ta łódź może uderzad w te fale, uderzając w te kłody, odrzuca je ze swojej drogi i płynie dalej. Alleluja. Jedyną rzeczą, która może ostad się przed sądem, jest znowuzrodzony chrześcijanin, napełniony Duchem Świętym. Bóg wyraził Ducha Świętego, wylał Go na nich i oni wsiąknęli całą Jego istotę. Amen. To mi się podoba. Potem On zaczyna... On naprawdę może przepychad się przez terytorium diabła bez rozglądania się na boki. Amen. Tym jest prawdziwy wierzący. On jest tak zupełnie napełniony... Ma miękkie serce, a Bóg po prostu wlewa do niego Bożą miłośd, aby mógł byd przygotowany na sąd, który posyła Bóg. To przeprowadziło Noego. 39. Jakże lubię spoglądad na tę małą matkę i jej małą arkę, która jest nasmołowana od wewnątrz i na zewnątrz, jest tam muł i smoła. Teraz ona schodzi w dół, do tej rzeki. Ona nie ma ochoty, ona nie jest gotowa uczynid jej małemu chłopczykowi... ona gdzieś go musi schowad... Jednak oczami wiary, ona widziała, co Bóg zamierzał uczynid. Zabrała go w dół, do rzeki, w tej małej arce. Przyjaciele, nie ma wątpliwości, że to nie był zwykły czyn. To musiał byd nadprzyrodzony czyn. Ona tam stała ze szklistymi oczami, kiedy kładła swoje małe dziecko, takie jakie było, do tej trumny, która była nasmołowana z zewnątrz z powodu wody. Z pewnością ona wiedziała, przez wiarę, że poza tymi ciemnymi chmurami, był żyjący Bóg, który weźmie to dziecko do miejsca przeznaczenia, bo wiedziała, że to było to właściwe dziecko. Amen. 40. Tak właśnie myślę sobie o małym, starodawnym Kościele Ducha Świętego. On może byd poniewierany w tę stronę albo w tamtą i jakkolwiek nazwany, ale wiem, że Bóg wlał smołę do tego Kościoła i któregoś dnia... Nie wiem jak. Nie mogę wam tego powiedzied, ale Bóg zabierze go do tego wiecznego miejsca przeznaczenia. Nie wiem jak. Widzę ten Kościół, który jest poruszany przez Ducha Świętego. To wszystko jest dla mnie nadprzyrodzone. Nie rozumiem tego. Po prostu w to wierzę, akceptuję to i poruszam się razem z tym, kiedy te fale płyną dalej. Jako ona wysmołowała tę małą arkę i wypchnęła ją na ocean... Pamiętajcie, w tym oceanie były krokodyle i wszystko inne. Lecz ta matka nie miała w swoim sercu ani odrobiny strachu. Bo ona była... Kiedy umieściła tam to dziecko, ona poszła śladami swego ojca Abrahama, który lata temu chodził przez wiarę i nazywał te rzeczy, których nie było, jak gdyby były, gdyż wytrwał i zobaczył Tego, który jest niewidzialny. 41. Tak samo jest tego wieczoru z każdym mężczyzną i kobietą, którzy są dziedmi Abrahama. Przez wiarę smołujesz, nie wiedząc, raczej nie mogąc, pokazad nic nadprzyrodzonego, jakiegoś znaku, aby udowodnid co to jest, ale wierzysz w to, ponieważ Bóg tak powiedział, a ty bierzesz Go za Jego Słowo. Amen. Obserwujcie Go, jak to dalej się toczy. Ojej, te noce nie są wystarczająco długie. Zauważcie, kiedy przejdzie się do sedna, to trzeba już kooczyd. Pójdźmy jeszcze trochę dalej. Podążajmy na chwilę za tym dzieckiem. Ona we wierze kładzie go na wodach tego oceanu. Czasem my też dochodzimy do takiego miejsca z naszymi umiłowanymi, kiedy wylewamy gorzkie łzy i tak dalej, tak samo jak ona tam, to był typ. Ona kładła go do morza, a raczej do Nilu, wód śmierci... Podczas, gdy wokół

12 były ciemne chmury, jej oczy mogły patrzed poza to i wiedzied, że poza tą chmurą jest żyjący Bóg zmartwychwstania. Ona nie mogła zobaczyd tego własnymi oczami, ale stała tam z nią wiara. Ten muskularny mąż z owłosioną klatką piersiową mógł patrzed poza te chmury i widzied tam Boga. 42. Może tego wieczoru pokonał cię rak, może coś innego uczepiło się ciebie, jakaś choroba albo nawet choroba grzechu, albo cokolwiek to jest. Może to wyglądad teraz ciemno i ponuro, może wyglądad na to, że nigdy nie wyzdrowiejesz, może wygląda na to, że nie potrafisz przezwyciężyd tej gruźlicy albo problemu z prostatą, problemu z płucami, cokolwiek to jest, tego guza albo stanu inwalidzkiego. Może lekarz mówi, że nie ma już nadziei. Jednak tego wieczoru stoi obok ciebie wiara, gotowa, by wziąd ciebie pod swoją kontrolę. Stoją tam oczy wiary, które widzą zwycięstwo przez Pana Jezusa Chrystusa. Alleluja. Precz z szatanem i jego mrokiem, lecz wywyższajmy wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, tę wiarę Wszechmogącego Boga. Wiara potrafi zająd swoje święte miejsce na Skale Wieków, a jej orli wzrok przebije się przez każdą chmurę burzową, kiedy fale śmierci i rozczarowania próbują podmyd ten fundament. Ona może tam stad, patrzed się w niebo i mówid: "Bóg ma rację" i wierzyd w radę mądrego, żywego Boga. Amen. 43. Czego dokona wiara... "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy". Ta sama wiara jest także takim małym biczem, który stoi koło ciebie. Jeśli tylko pozwolisz, by ona przejęła nad tobą kontrolę tego wieczoru i... Weź to, uwierz, miej w to wiarę, wierz, że Boże Słowo jest prawdą i zaakceptuj to, wtedy wiara będzie czynid dla ciebie cuda. Czy w to wierzycie? Słowo Boże tak powiedziało, a to jest nieomylne Słowo. "A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: W imieniu moim demony wyganiad będą, nowymi językami mówid będą, węże brad będą, a chodby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaśd będą, a ci wyzdrowieją". Boże Słowo tak powiedziało. Tego wieczoru coś próbuje wykonad pracę w każdym poszczególnym sercu. Coś mówi: "To jest prawda, ale czy to dotyczy mnie?". O, tak. To dotyczy każdego, który pozwoli Mu wejśd. To dotyczy ciebie. 44. Duch Święty jest tutaj, by zbawid was z waszych grzechów, przywoład każdego odstępcę, uzdrowid każdą chorą osobę; to są atrybuty śmierci Jezusa Chrystusa. On jest tutaj, by się zamanifestowad. Widzicie Go wieczór po wieczorze. Widzicie, jak On działa godzina po godzinie. Właśnie teraz, próbuję pozostad z dala od namaszczenia błogosławionego Ducha Świętego, którym jest ten Anioł Paoski, który tego wieczoru jest pośród nas ze swoją nieomylną Osobą,... Tak się teraz czuję, ponieważ wizje narastają w całym tym budynku i próbuję to zatrzymad, abym mógł przeprowadzid kolejkę modlitwy. Nie jestem kłamcą ani nie jestem obłudnikiem. Mówię wam prawdę. To prawda. Z jakiego powodu? Duchowi Świętemu podoba się to, abyś miał wiarę. A Duch Święty mieszka w Słowie. Dlatego On staje się taki duży w tobie, kiedy przyjmujesz Słowo Boże. On się wtedy rozszerza. Jest napisane: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". Jeśli umieszczasz Ducha Świętego w sobie i idziesz pid z tego Słowa, wtedy zaczynasz rosnąd we wierze. Alleluja.

13 45. Wiem, że myślicie, że jestem szalony. To jest w porządku. Czuję się bardziej szalony niż wcześniej, więc zostanę, taki jaki jestem. Amen. Jeśli potrzeba szalonego człowieka, by wierzył Bożemu Słowu, wtedy pozwólcie mi pozostad tym, czym jestem, jeśli powinienem byd szalony, aby temu wierzyd. Wierzę, że Jezus Chrystus, Syn Boga, powstał z martwych i stoi właśnie tutaj, tego wieczoru. Wierzę, że On jest wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmogący (alleluja), On ma wszelką wiedzę, jest na każdym miejscu, wypełnia całą przestrzeo i jest wszechpotężny. On jest Tym prawdziwym i żyjącym. Wierzycie w to? To jest sposób, żeby wierzyd i byd zbawionym. Jedynym sposobem, w jaki możesz byd zbawiony, jest uwierzyd w to. On jest tu. On jest tym, który przeprowadza przegląd wśród Swoich słuchaczy. 46. Ilu jest ludzi tutaj, którzy chcą, by się za nich pomodlid? Podnieście swoje ręce. Chcę, żeby się za was pomodlono. Przez długi czas starałem się pobudzid was do wiary. Przemierzałem Stany Zjednoczony wzdłuż i wszerz z tą usługą, która była wypróbowana w każdym ogniu, jaki tylko diabeł mógł na to nałożyd, a ona wybrzmiała stuprocentową prawdą. Taka będzie zawsze, ponieważ to nie jestem ja, to nie jest moje, lecz to jest Jego Poselstwo. A ja wiem, że On potrafi zatroszczyd się o Swoją własnośd. Mojżesz, Abraham wierzył Bogu. Kiedy On mu powiedział, że będzie miał dziecko, to nawet wtedy, gdy miał sto lat, wciąż wierzył Bogu, bo wiedział, że On jest w stanie zatroszczyd się o to, co obiecał. Bóg jest wciąż ten sam tego wieczoru. Kiedy Jezus Chrystus powiedział: "Te rzeczy, które Ja czynię i wy czynid będziecie, a nawet większe, bo Ja idę do Ojca". On był w stanie to uczynid. Nie tylko był w stanie, ale miał zamiar to uczynid, uczynił to i zawsze tak będzie czynid, bo On jest Bogiem i nie może zawieśd. 47. *Puste miejsce na taśmie - wyd.+... Czy nasza mała słabośd ludzkiego intelektu, to co nazywamy intelektualną wiarą... Przeczytamy coś małego i mówimy: "Tak, to prawda. Wierzę, że to jest prawda". To jest intelektualne. Bracie, coś musi się stad tu w dole, żebyś ty rzeczywiście w to uwierzył. Twoja intelektualna wiara będzie rozumowad i powie: "Spójrzmy, mój przypadek jest tak ciężki, że nawet nie ma sensu próbowad. Mój przypadek jest zbyt trudny". To jest twoje rozumowanie. Co jest za trudne dla Boga? Dawno temu, kiedy zostałem zbawiony, około dwadzieścia trzy lata temu, postanowiłem sobie coś takiego, że nie będę się martwił o żadną rzecz, którą Bóg już wypowiedział, ponieważ On jest w stanie dotrzymad Swojego własnego Słowa i wszystko, co jest... Żadna praca nie jest zbyt trudna dla Boga, więc jaki pożytek mam ze zmartwienia? Amen. 48. Jeśli On jest wszechmogącym Bogiem, to On może uczynid wszystko. Jeżeli nie może uczynid wszystkich rzeczy, to wtedy nie jest wszechmogącym Bogiem. Więc wierzę, że On jest wszechmogącym Bogiem. Powierzam samego siebie Jemu, moją duszę dla Niego, moje ciało dla Niego, moje życie, mój oddech, moją śmierd, moje zmartwychwstanie dla Niego, a któregoś z tych chwalebnych dni On przyjdzie. *Puste miejsce na taśmie - wyd.+... Jednak kiedy On jest w trakcie Swojego przyjścia, a Jego Kościół przygotowuje się, wtedy ja pragnę stad w wyłomie, z wyciągniętymi ramionami, aby

14 żądad Jego mocy zmartwychwstania, jako tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki, którego moc nigdy nie ustała i nigdy nie zawiedzie. On jest ten sam przez cały czas. Amen. Miłuję Go i chcę, żebyście także Go miłowali. Chcę, abyście Mu wierzyli. Doskonała miłośd usuwa wszelki strach. Jeśli Go miłujesz prawym sercem, to nie będziesz miał ani odrobiny strachu, odnośnie tego czy trzymad się Jego Słowa, czy nie. 49. Wieczór po wieczorze stoję na podwyższeniu przed wieloma tysiącami ludzi na całym świecie, a krytycy siedzą i mówią: "To jest to, tamto i tamto". Szamani stoją i próbują rzucid na ciebie czary, wyzywają ciebie na pojedynek i dzieją się różne takie rzeczy. Jednak ani razu, dzięki Bożej łasce, ani jedna odrobinka strachu nie wpadła do mojego serca. Ani razu. Dlaczego? On powiedział, że się o mnie zatroszczy, a ja Mu wierzę. To jest ten powód. Gdybym się przestraszył, to bym uciekł. Ale mówię wam, kiedy Jezus Chrystus cię namaści, to nie jesteś wtedy zrobiony z materiału do uciekania. To wszystko. Nie skała Giblartaru, ale Skała Wieków... Wspinasz się na Skałę Wieków, która jest Słowem Bożym. Zajmij tam swoją pozycję i stój tam, kiedy bramy piekieł wojują przeciwko temu, z tą doskonałą pewnością, że Ten, który obiecał, że to nie zawiedzie, nigdy nie zawodzi. Amen. To jest wiara. Wtedy się nie boisz. 50. Diabeł jest nikim innym jak tylko blefiarzem, który prycha i buczy. Jest grzmotem bez błyskawicy. Jednak mówię ci, bracie, moc błyskawicy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa daje nam rzeczywistośd, która wstrząsa duszę ze stanu uśpienia w tych ziemskich więzach, do nieśmiertelnego królestwa, w którym wierzymy Bogu, bierzemy Go za Jego Słowo i nazywamy te rzeczy, których nie ma, jakby już były. Amen. Kościół jest odkupiony przez Krew Baranka, wywołany, przeznaczony, kupiony, obmyty, wygładzony, bez skazy czy zmarszczki. Właśnie po taki On przychodzi. Boże, pomóż nam, żeby nasza wiara była na właściwym miejscu, aby wymaszerowad tam na teren bitwy i powiedzied: "Szatanie, jesteś kłamcą. Jezus Chrystus umarł za moją wolnośd, ona jest moja. Wynoś się stąd". Gdybyście tego wieczoru poszli do swoich domów, wy, ich legalni właściciele, a tam byłaby banda pijaków rozrzucających wszystko wokół, biegających, palących, pijących, przeklinających i zachowujących się niemoralnie, wtedy powiedzielibyście: "Ej, wynocha stąd. To jest mój dom". Ktoś powiedziałby: "Jestem ludzką istotą. Ten budynek jest zbudowany dla ludzkich istot, więc mam prawo byd tutaj". Odpowiedziałbyś: "To jest mój dom. Mam wypis z aktu, który potwierdza, że to jest moja własnośd". Potem, kiedy pokazałbyś mu ten akt, a on wciąż nie chciałby się ruszyd, wtedy jest prawo, które sprawi, że on się ruszy. 51. Jeśli tego wieczoru przyjdzie diabeł i będzie próbował cię posład przedwcześnie do grobu albo uczynid cię kaleką, wtedy przeczytaj Boży bezpośredni akt, że przez Jego siności i rany jesteśmy uzdrowieni. A jeżeli nie chce temu uwierzyd, to jest tam Duch Święty, prawo Boże, który go wyrzuci, aby to potwierdzid. Po prostu zadzwoo do Jezusa, do centrali, J-E-Z- U-S. Dowiedz się, co się tam dzieje. Aniołowie Boży zajmą swoje stanowiska, a ten diabeł zaraz odejdzie. Możesz stad tam na palcach i mówid: "Tak, oczywiście. To jest prawda". Amen. Nie tylko trochę tu ani trochę tam, lecz wyraźnie odczytałeś swój prawny tytuł.

15 Ojej. Czy kiedy o tym myślicie, to nie czujecie się czasami, jakbyście mieli skrzydła i odlatywali? Podnieś mnie ponad te cienie i daj mi tę Boską społecznośd. Tak, oczywiście. Stój tam, gdzie wszystko jest możliwe. 52. Stójcie tam, gdzie stał Enoch. Och, któregoś popołudnia on poszedł na małą przechadzkę z Bogiem i odszedł z Nim do domu, po prostu nie chciał wracad. Alleluja. Nie któregoś poranku, któregoś wieczoru... Amen. Zachwycenie, zmartwychwstanie... On miał świadectwo, że podoba się Bogu, bo wierzył Bogu. Amen. Tego potrzebujemy. Tego chcemy. To jest to, co mamy, lecz wy boicie się tego użyd. Amen. Co dobrego byłoby, gdyby ktoś dał mojemu chłopcu, kiedy... Kiedy zakooczy się to nabożeostwo, jeśli Bóg pozwoli, chcemy wybrad się na małe wakacje w góry, na polowanie. Co by to pomogło, gdyby nawet ten człowiek dał mu strzelbę, jeśli on by jej nie użył? Ona tam stoi, świetna strzelba, jednak na nic się nie przyda, jeżeli nie będzie przez niego użyta. Tak samo jest z wiarą. Och, to jest dobra wiara. Czytasz, wierzysz i masz przeżycie z Bogiem, wierzysz. Tak, ale co dobrego... Och, dobra wiara bez czynów jest martwa. Musisz ją użyd. Nie bądź leniwy, użyj ją. Och, widzę te sprawy, które dzieją się tutaj wśród tej publiczności. Chcę się od tego odsunąd, żebyśmy mogli zrobid kolejkę modlitwy. Ja... Lecz nie mogę. To się dalej porusza. Alleluja. 53. Nie ma sensu zasmucad Ducha Świętego tymi sprawami. To jest prawda. Wierzcie. Wierzcie Mu z całego serca. Ludzie, którzy siedzicie wśród publiczności, to jest najmocniejsze namaszczenie od chwili, gdy tutaj przyszedłem. Próbuję modlid się za chorych, którzy nie mają kart, bez kolejki modlitwy. Po prostu przyprowadźcie ich tutaj, abyśmy się za nich modlili. Bóg się wylał, wygląda na to, że jest na mnie podwójna porcja i po prostu nie mogę przestad... Nie mogę zwoład kolejki modlitwy. To się porusza tutaj wszędzie. Rzucam wyzwanie waszej wierze w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Tylko wierzcie. 54. Proszę pani, ty, tam z podniesioną ręką. Czy wierzysz z całego swojego serca? Wierzysz, że jestem Jego sługą? Jeśli Jezus Chrystus objawi mi, co ci dolega, ty, która tam stoisz, czy przyjmiesz swoje uzdrowienie? Czy tak? To jest wiara. Co to było? On powiedział: "Będę z wami". Wierzę Mu. To jest prawda. Jeśli w to wierzysz, to będziesz uzdrowiona z tej przepukliny w twoim pępku. Czy na to jesteś chora, czy tak? Jeśli tak, to pomachaj swoją ręką. W porządku. Wierzysz, więc możesz mied, o co poprosisz. Alleluja. Wierzcie Bogu. Wszystko jest możliwe. Miejcie wiarę w Boga. Czy On nie jest wspaniały? Jezus powiedział: "Mogę, jeśli mi wierzysz". Najpierw musisz uwierzyd. 55. Siedzisz tam na koocu rzędu, patrzysz się w tym kierunku, niech pan podniesie swoją rękę. W tym pierwszym, krótkim rzędzie. Patrzysz się w tym kierunku i masz problemy z zatokami. Czy wierzysz, że Bóg ciebie uzdrowi? Właśnie tam... Ten... ta osoba, która siedzi obok ciebie, czy ty wierzysz? Jeśli tak, to niech pani podniesie swoją rękę. To jest prawda. Czy wierzysz? Niech cię Bóg błogosławi. Otrzymałaś swoje uzdrowienie. Amen. To jest to.

16 Zaraz tam z tyłu siedzi pani, która skrzyżowała swoje ręce. Ona ma problemy z plecami. Czy tak, proszę pani? Nie wiesz jednak, co to jest. Czy to prawda? Siedzi tam z tyłu, na koocu tej ławki. Powstao, jeśli to prawda. Tam z tyłu przy... W porządku. Niech cię Bóg błogosławi. Tam stoi anioł Paoski obok tej kobiety. Masz coś nie tak ze swoimi plecami, a nie wiesz, co to jest. Czy to jest prawda? Jeśli to jest prawdą, to podnieś swoją rękę. Mogę ci powiedzied jedno. To od ciebie odeszło. Nie czujesz tego teraz. Jeżeli to prawda, to pomachaj swoją ręką. To jest to. To zupełnie odeszło. Spójrzcie, jest tam światło wokół tej kobiety. Chwała Panu. Wiara, wierzcie w to. Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba Proszę pani, ty, która byłaś wtedy tak pobłogosławiona, obok ciebie jest pani, która ma problemy nerwowe. Ma podniesione ręce. Niech pani powstanie, proszę pani, chwileczkę. Siedzi zaraz koło ciebie... W porządku. Ty też idź do domu. Twoja nerwowośd też odeszła. Jezus Chrystus cię uzdrowił. Twoja wiara cię uzdrowiła. Alleluja. Alleluja. Co wy, tam na balkonie, myślicie o tym tego wieczoru? Czy wierzycie z całego serca? Miejcie wiarę. Och, alleluja. Możecie mnie nazwad świętoszkiem... też, to nie ma dla mnie znaczenia. Wiem, komu wierzę. Wiem... Jezus Chrystus, Syn Boży, ten Exodus Kościoła, Odkupiciel dla wszystkich wieków jest tutaj obecny, pokazując te same rzeczy, które pokazywał, kiedy był tutaj na ziemi. Chwała niech będzie Bogu. Wierzysz? Jeśli masz wiarę, to możesz otrzymad cokolwiek chcesz. Jeśli jednak nie masz wiary, to nic nie możesz otrzymad. 57. A co z tobą, proszę pana, który siedzisz na krześle, wózku inwalidzkim, łóżku polowym, cokolwiek to jest? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie? Nie znam cię, nigdy ciebie nie widziałem. Masz kartę modlitwy? Nie masz? Czy wierzysz, że jestem Jego prorokiem? Czy to zaakceptujesz? Siedzisz tam z gruźlicą, czy tak? To jest prawda. Ty nie pochodzisz z tego miasta, prawda? Pochodzisz z Illinois, koło Bloomington. Czy tam mieszkasz? To prawda. Za tobą siedzi inna pani, ona ma opadniętą nerkę. Siedzi dokładnie... Ona jest z tego samego miasta. Ona pochodzi z tego samego miejsca. Opadnięta nerka. Masz też infekcję w swoim oku. To prawda. Siedzi tam na brzegu tego siedzenia. Ma siwe włosy i nosi okulary. Widziałem was wszystkich... Wy pochodzicie z tego samego miasta, Bloomington. To się zgadza, proszę pani. Powstao, ty w okularach. Ty też jesteś z Bloomington. Nie masz karty modlitewnej, prawda? Nie masz tej karty. W porządku. Czy wierzysz, że jestem sługą Bożym? W porządku, proszę pana. Wstao z tego wózka. I ty siostro też powstao, idź do domu i bądź zdrowa. Alleluja. Wierzcie Bogu. Jeśli chcesz to przyjąd, to miej wiarę w Boga. Wierz z całego swojego serca. Możesz otrzymad to, o co prosiłaś. 58. Tu jest Duch Święty, który stoi obok tej ciemnoskórej kobiety, która siedzi tutaj na dole. Tam z tyłu. Ona ma guza i ma problemy z okiem. Ona ma podniesioną rękę i macha do mnie. To się zgadza, proszę pani. Powstao. Jezus Chrystus cię uzdrawia. Alleluja. Czy wierzysz? Jezus Chrystus, Syn Boga żyje i panuje. On jest tu. On jest twoim Exodusem z choroby do zdrowia. On jest twoim Exodusem z wózka inwalidzkiego, abyś znowu mógł chodzid. On jest twoim Exodusem z raka do zdrowia. Czy w to wierzycie? Wzywam was w imieniu Jezusa Chrystusa. Powstao i zażądaj tego, a Bóg da ci to teraz, jeżeli masz wystarczająco wiary, żeby w to uwierzyd.

17 W imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Boże, potępiam każdego diabła i każde zwątpienie, które jest tutaj. Niechby Duch Święty poruszał się w tym zgromadzeniu i wypędził tę starą niewiarę precz i uzdrowił każdego w Jezusie Chrystusie... ***

Diabelska moc. Chicago, Illinois, USA 5 października 1955 roku

Diabelska moc. Chicago, Illinois, USA 5 października 1955 roku Diabelska moc Chicago, Illinois, USA 5 października 1955 roku 1 Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz; Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg sprawdza miłość Abrahama Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki Biblia dla Dzieci przedstawia Książę z rzeki Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Książę z rzeki

Biblia dla Dzieci przedstawia. Książę z rzeki Biblia dla Dzieci przedstawia Książę z rzeki Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ HYMN DO ŚWIETEJ GEMMY 1. O Święta Gemmo, siostro nasza droga, pokaż swym uczniom, jak uwielbiać Boga. Naucz nas kochać Jezusa rany, Jego majestat i pełnię

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31)

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) Lekcja 5 na 4 listopada 2017 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) W dniu 31 października 1517 r. Marcin Luter zawiesił swoje dziewięćdziesiąt pięć

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Droga Powrotu Billy Paul

Droga Powrotu Billy Paul Droga Powrotu Billy Paul Przeczytaj świadectwo kogoś, kto poznał, jak twardą jest droga grzesznika. Co by było, gdyby nie miał ojca, który wierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Nie zawsze służyłem Panu Jezusowi.

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Uczniostwo w czasach końca Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to? Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony...9 Bądź pochwalony, Boże...10 Bądź pozdrowiony, Ojcze...11 Bądź z nami z łaską swoją...12 Będę składał Tobie dzięki...13 Błogosławcie

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Droga Krzyżowa STACJA

Droga Krzyżowa STACJA Kogo wybierasz? Jezusa, czy Barabasza? Kogo w życiu wybierasz? Oto nadszedł ten moment, który może kiedyś w życiu pominąłeś Łatwiej jest przecież nie opowiadać się za żadnym życiem. Łatwiej jest egzystować,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Niebo, Piękny Dom Boga

Biblia dla Dzieci przedstawia. Niebo, Piękny Dom Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Niebo, Piękny Dom Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Bardziej szczegółowo

Niebo, Piękny Dom Boga

Niebo, Piękny Dom Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Niebo, Piękny Dom Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Pozostałe modlitwy przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa o Zbawienie wtorek, 16

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dzień 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! 2. Król niebieski k`nam zawitał, Jako śliczny kwiat. zakwitał: Po śmierci

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

O POJEDNANIE MAŁŻEŃSTWA

O POJEDNANIE MAŁŻEŃSTWA Wojciech Jaroń NOWENNA O POJEDNANIE MAŁŻEŃSTWA W KRYZYSIE Z błogosławioną Laurą Vicuñą, patronką skłóconych małżeństw Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 2481/2015, 2 września 2015 r. bp Jan

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo