ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok otrzymują brzmienie określone odpowiednio dla: a) Urzędu Gminy Raczki jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, b) budżetu Gminy Raczki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom księgowości Urzędu Gminy Raczki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2015 r. Plan kont dla Urzędu Gminy Raczki 1. Konta bilansowe Symbol Nazwa konta konta Zespół 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 0131 Pozostałe środki trwałe 0132 Pozostałe środki trwałe SIRS 020 Wartości niematerialne i prawne 0201 Wartości niematerialne i prawne 0202 Wartości niematerialne i prawne SIRS 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Uwagi ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu środków trwałych (mienia gminy), ustalająca osoby, którym powierzono środki trwałe oraz obliczenie umorzenia rocznego ewidencja szczegółowa w księdze środków trwałych PuK207 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych oddanych do używania, ustalająca osoby, którym powierzono pozostałe środki trwałe ewidencja szczegółowa w księdze inwentarzowej PuK205 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych oddanych do używania, ustalająca osoby, którym powierzono pozostałe środki trwałe ewidencja szczegółowa w księdze inwentarzowej PuK205 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych oddanych do używania, ustalająca osoby, którym powierzono pozostałe środki trwałe ewidencja szczegółowa w księdze inwentarzowej PuK205 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz osoby odpowiedzialne ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz osoby odpowiedzialne ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz osoby odpowiedzialne ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu umorzenia poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz obliczenie umorzenia Przyjęty Strona 2

3 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych SIRS 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Inwestycje Program przebudowy ulic w Raczkach Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach Inwestycje Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach Inwestycje Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki Inwestycje Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S61 (RudnikiStoki i RudnikiKurianki Pierwsze) Inwestycje Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG II etap rewitalizacji Raczek 0806 Inwestycje Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach Inwestycje Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1 Inwestycje Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Inwestycje Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2 Inwestycje Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo rekreacyjny Inwestycje Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki Inwestycje Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły Inwestycje Modernizacja budynku remizy OSP Stoki rocznego ewidencja szczegółowa w księdze środków trwałych PuK207 i tabelach amortyzacyjnych środków trwałych Inwestycje Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy Inwestycje Dostosowanie budynku na potrzeby Przyjęty Strona 3

4 Kasa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo Inwestycje Wykonanie opracowania: Program rewitalizacji m. Raczki Inwestycje Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach Inwestycje Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach Inwestycje Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka Inwestycje Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 130 Rachunek bieżący jednostki 1301 Rachunek bieżący jednostki 1302 Rachunek bieżący jednostki 1303 Rachunek bieżący jednostki 1304 Rachunek bieżący jednostki 1305 Rachunek bieżący jednostki środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1306 Rachunek bieżący jednostki sumy do wyjaśnienia 1307 Rachunek bieżący jednostki środki na budowę przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rachunek bieżący jednostki środki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach Rachunek bieżący jednostki środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i inne dochody z tym związane Rachunek bieżący jednostki środki na realizację projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Rachunek bieżący jednostki rozliczenie z US Suwałki z tyt. podatku VAT Rachunek bieżący jednostki środki na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie stanu gotówki w kasie osobie materialnie odpowiedzialnej ewidencja stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowych z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych UG dochody budżetowe objęte planem finansowym strona Wn wpływy środków na realizację planu finansowego UG strona Wn analityka wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych zadania planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych Przyjęty Strona 4

5 Raczki Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia (z. f. ś. s.) 139 Inne rachunki bankowe Inne rachunki bankowe zabezpieczenie warunków wykonania umowy dot. organizacji placu zabaw przy SP Raczki Inne rachunki bankowe zabezpieczenie warunków wykonania umowy dot. rekultywacji brzegów i zabezpieczenia szlaku wodnego w m. Raczki inwestycji ewidencja środków specjalnego przeznaczenia ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie stanu środków (dochodów i kosztów) z.f.ś.s. ewidencja szczegółowa zapewnia podział wydzielonych środków na rodzaje, a także wg kontrahentów ewidencja szczegółowa zapewnia ustalenie 140 poszczególnych środków pieniężnych Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki i innych walorów z podziałam na pieniężne poszczególne osoby materialnie odpowiedzialne 141 Środki pieniężne w drodze ewidencja środków pieniężnych w drodze Środki pieniężne w drodze środki pieniężne w drodze z kasy UG do banku Środki pieniężne w drodze środki pieniężne w drodze z banku do kasy UG Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych / Należności z tytułu dochodów budżetowych podatki i opłaty lokalne Należności z tytułu dochodów budżetowych czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty i inne Należności z tytułu dochodów budżetowych zajęcie pasów drogowych Należności z tytułu dochodów budżetowych użytkowanie wieczyste gruntów Należności z tytułu dochodów budżetowych nal. z tytułu wpłat za instalację kolektorów słonecznych Należności z tytułu dochodów budżetowych należności za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty planistycznej Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu dochodów płatnika podatku dochodowego ewidencja środków pieniężnych w drodze ewidencja środków pieniężnych w drodze analityka rozrachunków wg poszczególnych kontrahentów i wg podziałek klasyfikacji budżetowej analityka rozrachunków wg poszczególnych kontrahentów i wg podziałek klasyfikacji budżetowej ewidencja szczegółowa wg dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej należności wg ewidencji podatników prowadzonej w księgowości podatkowej analityka rozrachunków wg poszczególnych najemców zgodnie z zawartymi umowami ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji budżetowej analityka rozrachunków wg poszczególnych użytkowników na kartach kontowych analityka rozrachunków wg poszczególnych mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami analityka rozrachunków wg poszczególnych mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji budżetowej należności wg ewidencji podatników prowadzonej w księgowości podatkowej ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji budżetowej Należności z tytułu dochodów budżetowych analityka rozrachunków wg poszczególnych Przyjęty Strona 5

6 należności z tytułu opłaty za wykup mieszkań w m. Ziółkowo Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z KS Polonia Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych dochody budżetowe UG Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych na rku zabezpieczenia wykonania warunków umowy dot. rekultywacji brzegów i zabezpieczenia szlaku wodnego w m. Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach" Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych na rku zabezpieczenia wykonania warunków umowy dot. organizacji placu zabaw przy SP Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych na rku środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych wydatki budżetowe UG Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki b.g Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej nabywców analityka rozrachunków wg poszczególnych jst analityka rozrachunków wg poszczególnych przedsiębiorców planu finansowego dochodów planu finansowego dochodów UG planu finansowego wydatków planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG Przyjęty Strona 6

7 zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach b.g. Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych UE Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych b.g. Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla Edukatora ) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla GOK) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla GBP) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla podmiotu wybranego do wykonania zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla spółki wodnej 225 Rozrachunki z budżetami Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku od świadczeń z z.f.ś.s. Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku od wynagrodz. osobowych PIT4 Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku od wynagrodz. bezosobowych PIT8A, PIT 8B Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku VAT 2255 Rozrachunki z budżetami rozrachunki z PFRON 2256 Rozrachunki z budżetami rozrachunki z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 226 Długoterminowe należności budżetowe planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu ewidencja długoterminowych należności lub rozliczeń z budżetem Przyjęty Strona 7

8 2261 Długoterminowe należności budżetowe należności zahipotekowane ewidencja długoterminowych należności lub rozliczeń z budżetem 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka zdrowotna płacona przez pracownika Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę wobec ZUS wobec ZUS wobec ZUS 2293 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka na Fundusz Pracy wobec ZUS Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka emerytalna płacona przez pracownika Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka rentowa płacona przez pracownika Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka chorobowa płacona przez pracownika Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń rozrachunki ze stosunku pracy, umów zleceń, o dzieło z pracownikami UG i innymi osobami fizycznymi 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 2341 Pozostałe rozrachunki z pracownikami składka PZU Pozostałe rozrachunki z pracownikami pożyczki z z.f.ś.s. Pozostałe rozrachunki z pracownikami pożyczki z KZP Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie za rozmowy telefoniczne Pozostałe rozrachunki z pracownikami świadczenia pieniężne przyznane ze środków z.f.ś.s. dla pracowników Pozostałe rozrachunki z pracownikami świadczenia bhp przyznane dla pracowników 240 Pozostałe rozrachunki wobec ZUS wobec ZUS wobec ZUS analityka wg kart wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zleceń, o dzieło prowadzona na stanowisku ds. płac i rozliczeń ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków Przyjęty Strona 8

9 2401 Pozostałe rozrachunki sumy do wyjaśnienia 2402 Pozostałe rozrachunki odpis na z.f.ś.s Pozostałe rozrachunki wadia 2404 Pozostałe rozrachunki zabezpieczenia gwarancyjne umowy dot. organizacji placu zabaw przy SP Raczki 2405 Pozostałe rozrachunki zabezpieczenia gwarancyjne umowy dot. rekultywacji brzegów i zabezpieczenia szlaku wodnego w m. Raczki 2406 Pozostałe rozrachunki świadczenia pieniężne przyznane ze środków z.f.ś.s. dla emerytów 2407 Pozostałe rozrachunki rozliczenie pożyczek mieszk. z z.f.ś.s. udzielanych dla emerytów 2408 Pozostałe rozrachunki rozliczenie stypendiów i nagród sportowych 2409 Pozostałe rozrachunki rozliczenie z tytułu diet sołtysów Pozostałe rozrachunki rozliczenie z tytułu diet radnych 245 Wpływy do wyjaśnienia 290 Odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty i inne Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od opłat za użytkowanie wieczyste Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od reklam Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu zajęcia pasa drogowego Zespół 3 Materiały i towary Materiały zakup paliw napędowych i olei smarownych 3101 Materiały zakup oleju opałowego i opału Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Amortyzacja ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności analityka prowadzona na kartotekach materiałowych (ilościowo wartościowe) analityka prowadzona na kartotekach materiałowych (ilościowo wartościowe) ewidencjonuje się naliczone odpisy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisów umorzeniowych dokonuje się stopniowo wg stawek amortyzacyjnych; Przyjęty Strona 9

10 analityka wg tabel i stawek amortyzacyjnych 401 Zużycie materiałów i energii ewidencjonuje się koszty zużycia materiałów i energii na realizację działalności podstawowej jednostki wg podziałek klasyfikacji budżetowej 402 Usługi obce ewidencjonuje się koszty usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki wg podziałek klasyfikacji budżetowej 403 Podatki i opłaty ewidencjonuje się koszty podatku od nieruchomości, od środków transportu, opłaty notarialnej, skarbowej, administracyjnej, sądowej, składek członkowskich, itp. wg podziałek klasyfikacji budżetowej 404 Wynagrodzenia ewidencjonuje się koszty wynagrodzeń pracowników i innych osób fizycznych wg podziałek klasyfikacji budżetowej 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ewidencjonuje się koszty z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i innych osób fizycznych, które nie są zaliczane do wynagrodzeń (składki ZUS i F. Pracy, odpisy na z.f.ś.s., środki bhp, odprawy pracownicze, obowiązkowe badania lekarskie, usługi szkoleniowe, opłaty na rzecz PFRON) wg podziałek klasyfikacji budżetowej 409 Pozostałe koszty rodzajowe ewidencjonuje się koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tyt. wypadków przy pracy, zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, inne koszty operacyjne wg podziałek klasyfikacji budżetowej Zespół 7 Przychody i koszty ich uzyskania 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się dochody budżetowe 7201 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych wg pozycji planu finansowego dochodów; analityka przychodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wg ewidencji podatników prowadzonej w księgowości podatkowej 7202 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych nieujęte w planach finansowych jednostek budżetowych (udziały, subwencje i dotacje z budżetu państwa, dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień itp.) 750 Przychody finansowe ewidencjonuje się przychody finansowe, a w szczególności: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów i akcji, dywidend oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności 7501 Przychody finansowe odsetki od podatków i opłat lokalnych 7502 Przychody finansowe odsetki od czynszów 7503 Przychody finansowe odsetki od opłaty za Przyjęty Strona 10

11 użytkowanie wieczyste Przychody finansowe odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego Przychody finansowe przychody z tyt. odsetek bankowych Przychody finansowe odsetki od opłaty za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Przychody finansowe odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przychody finansowe odsetki od opłaty eksploatacyjnej Przychody finansowe odsetki od opłaty za instalację kolektorów słonecznych Przychody finansowe odsetki z tyt. rat od sprzedaży mieszkań 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki Fundusz jednostki ewidencja środków trwałych mienia gminy Fundusz jednostki ewidencja środków na realizowane inwestycje Fundusz jednostki ewidencja zrealizowanych dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa i innych dotacji, subwencji, udziałów itp. nieujętych w planach finansowych jednostek budżetowych Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860 Wynik finansowy ewidencjonuje się koszty finansowe, a w szczególności: wartości sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetek od obligacji, odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań ewidencjonuje się przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, z tytułu odszkodowań, kar, darowizn i nieodpłatnie otrzymanych środków obrotowych ewidencjonuje się pozostałe koszty operacyjne, a w szczególności: umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe ewidencjonuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych ewidencjonuje się w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia (zdarzenia losowe) ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencjonuje się środki na finansowanie inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu ewidencjonuje się stan zwiększeń i zmniejszeń z.f.ś.s. ewidencjonuje się ustalenie wyniku finansowego jednostki 2. Konta pozabilansowe 975 Wydatki strukturalne ewidencjonuje się wydatki strukturalne Przyjęty Strona 11

12 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat jednostki wg klasyfikacji wydatków strukturalnych ewidencjonuje się plan finansowy wydatków budżetowych i jego zmiany strona Wn konta oraz przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetu oraz niezrealizowanych i wygasłych wydatków budżetu ewidencjonuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych strona Wn konta oraz przeksięgowanie zrealizowanych niewygasających wydatków budżetu i części niezrealizowanej planu wydatków niewygasających ewidencjonuje się prawne zaangażowanie wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego wg podziałek klasyfikacji budżetowej ewidencjonuje się prawne zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat wg podziałek klasyfikacji budżetowej Przyjęty Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2015 r. Plan kont dla budżetu gminy Raczki 1. Konta bilansowe Symbol Nazwa konta konta 133 Rachunek budżetu 1331 Rachunek budżetu rk podstawowy budżetu 1332 Rachunek budżetu lokaty weekendowe 1333 Rachunek budżetu lokaty terminowe Rachunek budżetu rk środków na dofinansowanie kosztów kształcenia 1334 młodocianych pracowników 1335 Rachunek budżetu sumy do wyjaśnienia Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Suwalski internet 1336 równych szans Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Budowa 1337 przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Słoneczna 1338 i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Modernizacja 1339 boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach 134 Kredyty bankowe Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1341 deficytu budżetu gminy w 2012 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1342 deficytu budżetu gminy w 2014 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1343 deficytu budżetu gminy w 2011 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1344 deficytu budżetu gminy w 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1345 deficytu budżetu gminy w 2015 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 2221 Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów UG Raczki 2222 Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów BOS Raczki 2223 Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów SP Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów Gimnazjum 2224 Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów GOPS 2225 Raczki Uwagi Przyjęty Strona 13

14 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 2231 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków UG Raczki 2232 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków BOS Raczki 2233 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków SP Raczki 2234 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków Gimnazjum Raczki 2235 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków GOPS Raczki Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu 2236 Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu 2237 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach" Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji 2238 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji 2239 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach b.g. Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki" WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki" b.g. Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych UE Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych b.g. 224 Rozrachunki budżetu 2241 Rozrachunki budżetu rozrachunki z urzędami skarbowymi i Min. Finansów 2242 Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i F.A Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu wpłat nal. F.A Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu wpłat nal. Z.A Rozrachunki budżetu rozliczenie zwrot dotacji ze środków f. pomocowych 2246 Rozrachunki budżetu rozliczenie zwrot nienależnie otrzymanych udziałów w podatku dochodowym 2247 Rozrachunki budżetu rozliczenie zwrot dotacji z budżetu państwa 2248 Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych 225 Rozliczenie niewygasających wydatków 240 Pozostałe rozrachunki 2401 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji z tyt. projektu Suwalski internet równych szans 2402 Pozostałe rozrachunki sumy do wyjaśnienia 2403 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji z WFOŚiGW na realizację inwestycji 2404 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji ze środków Przyjęty Strona 14

15 Funduszu Pracy 2405 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji z programów unijnych 250 Należności finansowe 260 Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe pożyczka z WFOŚiGW na realizację 2601 inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach 290 Odpisy aktualizujące należności 901 Dochody budżetu 9011 Dochody budżetu 9012 Dochody budżetu dochody UG Raczki 9013 Dochody budżetu dochody BOS Raczki 9014 Dochody budżetu dochody SP Raczki 9015 Dochody budżetu dochody Gimnazjum Raczki 9016 Dochody budżetu dochody GOPS 9017 Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji projektu Suwalski internet równych szans 9018 Dochody budżetu dochody z tytułu dotacji z F. Pracy (młodociani) Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji projektu Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki" klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej 902 Wydatki budżetu 9021 Wydatki budżetu wydatki UG Raczki 9022 Wydatki budżetu wydatki BOS Raczki 9023 Wydatki budżetu wydatki SP Raczki 9024 Wydatki budżetu wydatki Gimnazjum Raczki 9025 Wydatki budżetu wydatki GOPS Raczki Przyjęty Strona 15

16 9026 Wydatki budżetu wydatki z tyt. dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji projektu Budowa przystani 9027 kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji inwestycji 9028 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach 9029 Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych 903 Niewykonane wydatki 904 Niewygasające wydatki 909 Rozliczenia międzyokresowe 9091 Rozliczenia międzyokresowe rozliczenie subwencji oświatowej 960 Skumulowane wyniki budżetu 9601 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 962 Wynik na pozostałych operacjach 2. Konta pozabilansowe 991 Planowane dochody budżetu 992 Planowane wydatki budżetu Przyjęty Strona 16

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo