ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok otrzymują brzmienie określone odpowiednio dla: a) Urzędu Gminy Raczki jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, b) budżetu Gminy Raczki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom księgowości Urzędu Gminy Raczki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2015 r. Plan kont dla Urzędu Gminy Raczki 1. Konta bilansowe Symbol Nazwa konta konta Zespół 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 0131 Pozostałe środki trwałe 0132 Pozostałe środki trwałe SIRS 020 Wartości niematerialne i prawne 0201 Wartości niematerialne i prawne 0202 Wartości niematerialne i prawne SIRS 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Uwagi ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu środków trwałych (mienia gminy), ustalająca osoby, którym powierzono środki trwałe oraz obliczenie umorzenia rocznego ewidencja szczegółowa w księdze środków trwałych PuK207 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych oddanych do używania, ustalająca osoby, którym powierzono pozostałe środki trwałe ewidencja szczegółowa w księdze inwentarzowej PuK205 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych oddanych do używania, ustalająca osoby, którym powierzono pozostałe środki trwałe ewidencja szczegółowa w księdze inwentarzowej PuK205 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu pozostałych środków trwałych oddanych do używania, ustalająca osoby, którym powierzono pozostałe środki trwałe ewidencja szczegółowa w księdze inwentarzowej PuK205 ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz osoby odpowiedzialne ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz osoby odpowiedzialne ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz osoby odpowiedzialne ewidencja szczegółowa określająca wartość początkową oraz zwiększenia i zmniejszenia stanu umorzenia poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz obliczenie umorzenia Przyjęty Strona 2

3 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych SIRS 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) Inwestycje Program przebudowy ulic w Raczkach Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach Inwestycje Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach Inwestycje Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki Inwestycje Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S61 (RudnikiStoki i RudnikiKurianki Pierwsze) Inwestycje Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG II etap rewitalizacji Raczek 0806 Inwestycje Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach Inwestycje Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1 Inwestycje Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Inwestycje Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2 Inwestycje Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo rekreacyjny Inwestycje Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki Inwestycje Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły Inwestycje Modernizacja budynku remizy OSP Stoki rocznego ewidencja szczegółowa w księdze środków trwałych PuK207 i tabelach amortyzacyjnych środków trwałych Inwestycje Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy Inwestycje Dostosowanie budynku na potrzeby Przyjęty Strona 3

4 Kasa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo Inwestycje Wykonanie opracowania: Program rewitalizacji m. Raczki Inwestycje Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach Inwestycje Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach Inwestycje Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka Inwestycje Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 130 Rachunek bieżący jednostki 1301 Rachunek bieżący jednostki 1302 Rachunek bieżący jednostki 1303 Rachunek bieżący jednostki 1304 Rachunek bieżący jednostki 1305 Rachunek bieżący jednostki środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1306 Rachunek bieżący jednostki sumy do wyjaśnienia 1307 Rachunek bieżący jednostki środki na budowę przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rachunek bieżący jednostki środki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach Rachunek bieżący jednostki środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i inne dochody z tym związane Rachunek bieżący jednostki środki na realizację projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Rachunek bieżący jednostki rozliczenie z US Suwałki z tyt. podatku VAT Rachunek bieżący jednostki środki na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie stanu gotówki w kasie osobie materialnie odpowiedzialnej ewidencja stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowych z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych UG dochody budżetowe objęte planem finansowym strona Wn wpływy środków na realizację planu finansowego UG strona Wn analityka wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych zadania planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych inwestycji planu finansowego wydatków budżetowych Przyjęty Strona 4

5 Raczki Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia (z. f. ś. s.) 139 Inne rachunki bankowe Inne rachunki bankowe zabezpieczenie warunków wykonania umowy dot. organizacji placu zabaw przy SP Raczki Inne rachunki bankowe zabezpieczenie warunków wykonania umowy dot. rekultywacji brzegów i zabezpieczenia szlaku wodnego w m. Raczki inwestycji ewidencja środków specjalnego przeznaczenia ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie stanu środków (dochodów i kosztów) z.f.ś.s. ewidencja szczegółowa zapewnia podział wydzielonych środków na rodzaje, a także wg kontrahentów ewidencja szczegółowa zapewnia ustalenie 140 poszczególnych środków pieniężnych Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki i innych walorów z podziałam na pieniężne poszczególne osoby materialnie odpowiedzialne 141 Środki pieniężne w drodze ewidencja środków pieniężnych w drodze Środki pieniężne w drodze środki pieniężne w drodze z kasy UG do banku Środki pieniężne w drodze środki pieniężne w drodze z banku do kasy UG Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych / Należności z tytułu dochodów budżetowych podatki i opłaty lokalne Należności z tytułu dochodów budżetowych czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty i inne Należności z tytułu dochodów budżetowych zajęcie pasów drogowych Należności z tytułu dochodów budżetowych użytkowanie wieczyste gruntów Należności z tytułu dochodów budżetowych nal. z tytułu wpłat za instalację kolektorów słonecznych Należności z tytułu dochodów budżetowych należności za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty planistycznej Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu dochodów płatnika podatku dochodowego ewidencja środków pieniężnych w drodze ewidencja środków pieniężnych w drodze analityka rozrachunków wg poszczególnych kontrahentów i wg podziałek klasyfikacji budżetowej analityka rozrachunków wg poszczególnych kontrahentów i wg podziałek klasyfikacji budżetowej ewidencja szczegółowa wg dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej należności wg ewidencji podatników prowadzonej w księgowości podatkowej analityka rozrachunków wg poszczególnych najemców zgodnie z zawartymi umowami ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji budżetowej analityka rozrachunków wg poszczególnych użytkowników na kartach kontowych analityka rozrachunków wg poszczególnych mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami analityka rozrachunków wg poszczególnych mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji budżetowej należności wg ewidencji podatników prowadzonej w księgowości podatkowej ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji budżetowej Należności z tytułu dochodów budżetowych analityka rozrachunków wg poszczególnych Przyjęty Strona 5

6 należności z tytułu opłaty za wykup mieszkań w m. Ziółkowo Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z KS Polonia Należności z tytułu dochodów budżetowych należności z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych dochody budżetowe UG Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych na rku zabezpieczenia wykonania warunków umowy dot. rekultywacji brzegów i zabezpieczenia szlaku wodnego w m. Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach" Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych na rku zabezpieczenia wykonania warunków umowy dot. organizacji placu zabaw przy SP Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych na rku środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Rozliczenie dochodów budżetowych dochody z tyt. odsetek bankowych Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych wydatki budżetowe UG Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki b.g Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej nabywców analityka rozrachunków wg poszczególnych jst analityka rozrachunków wg poszczególnych przedsiębiorców planu finansowego dochodów planu finansowego dochodów UG planu finansowego wydatków planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG Przyjęty Strona 6

7 zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach b.g. Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych UE Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych b.g. Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla Edukatora ) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla GOK) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla GBP) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla podmiotu wybranego do wykonania zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu) Rozliczenie dotacji budżetowych (udzielona dotacja dla spółki wodnej 225 Rozrachunki z budżetami Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku od świadczeń z z.f.ś.s. Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku od wynagrodz. osobowych PIT4 Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku od wynagrodz. bezosobowych PIT8A, PIT 8B Rozrachunki z budżetami Urząd Skarbowy z tyt. podatku VAT 2255 Rozrachunki z budżetami rozrachunki z PFRON 2256 Rozrachunki z budżetami rozrachunki z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 226 Długoterminowe należności budżetowe planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG planu finansowego wydatków UG ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. ustalenia wartości przekazanych dotacji wg jednostek i przeznaczenia dotacji z b.g. wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu wobec budżetu ewidencja długoterminowych należności lub rozliczeń z budżetem Przyjęty Strona 7

8 2261 Długoterminowe należności budżetowe należności zahipotekowane ewidencja długoterminowych należności lub rozliczeń z budżetem 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka zdrowotna płacona przez pracownika Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę wobec ZUS wobec ZUS wobec ZUS 2293 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka na Fundusz Pracy wobec ZUS Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka emerytalna płacona przez pracownika Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka rentowa płacona przez pracownika Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składka chorobowa płacona przez pracownika Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń rozrachunki ze stosunku pracy, umów zleceń, o dzieło z pracownikami UG i innymi osobami fizycznymi 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 2341 Pozostałe rozrachunki z pracownikami składka PZU Pozostałe rozrachunki z pracownikami pożyczki z z.f.ś.s. Pozostałe rozrachunki z pracownikami pożyczki z KZP Pozostałe rozrachunki z pracownikami rozliczenie za rozmowy telefoniczne Pozostałe rozrachunki z pracownikami świadczenia pieniężne przyznane ze środków z.f.ś.s. dla pracowników Pozostałe rozrachunki z pracownikami świadczenia bhp przyznane dla pracowników 240 Pozostałe rozrachunki wobec ZUS wobec ZUS wobec ZUS analityka wg kart wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zleceń, o dzieło prowadzona na stanowisku ds. płac i rozliczeń ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków Przyjęty Strona 8

9 2401 Pozostałe rozrachunki sumy do wyjaśnienia 2402 Pozostałe rozrachunki odpis na z.f.ś.s Pozostałe rozrachunki wadia 2404 Pozostałe rozrachunki zabezpieczenia gwarancyjne umowy dot. organizacji placu zabaw przy SP Raczki 2405 Pozostałe rozrachunki zabezpieczenia gwarancyjne umowy dot. rekultywacji brzegów i zabezpieczenia szlaku wodnego w m. Raczki 2406 Pozostałe rozrachunki świadczenia pieniężne przyznane ze środków z.f.ś.s. dla emerytów 2407 Pozostałe rozrachunki rozliczenie pożyczek mieszk. z z.f.ś.s. udzielanych dla emerytów 2408 Pozostałe rozrachunki rozliczenie stypendiów i nagród sportowych 2409 Pozostałe rozrachunki rozliczenie z tytułu diet sołtysów Pozostałe rozrachunki rozliczenie z tytułu diet radnych 245 Wpływy do wyjaśnienia 290 Odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty i inne Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od opłat za użytkowanie wieczyste Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu odsetek od reklam Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne Odpisy aktualizujące należności należności z tytułu zajęcia pasa drogowego Zespół 3 Materiały i towary Materiały zakup paliw napędowych i olei smarownych 3101 Materiały zakup oleju opałowego i opału Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Amortyzacja ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności ewidencjonuje się wyłącznie odpisy aktualizujące należności analityka prowadzona na kartotekach materiałowych (ilościowo wartościowe) analityka prowadzona na kartotekach materiałowych (ilościowo wartościowe) ewidencjonuje się naliczone odpisy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisów umorzeniowych dokonuje się stopniowo wg stawek amortyzacyjnych; Przyjęty Strona 9

10 analityka wg tabel i stawek amortyzacyjnych 401 Zużycie materiałów i energii ewidencjonuje się koszty zużycia materiałów i energii na realizację działalności podstawowej jednostki wg podziałek klasyfikacji budżetowej 402 Usługi obce ewidencjonuje się koszty usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki wg podziałek klasyfikacji budżetowej 403 Podatki i opłaty ewidencjonuje się koszty podatku od nieruchomości, od środków transportu, opłaty notarialnej, skarbowej, administracyjnej, sądowej, składek członkowskich, itp. wg podziałek klasyfikacji budżetowej 404 Wynagrodzenia ewidencjonuje się koszty wynagrodzeń pracowników i innych osób fizycznych wg podziałek klasyfikacji budżetowej 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ewidencjonuje się koszty z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i innych osób fizycznych, które nie są zaliczane do wynagrodzeń (składki ZUS i F. Pracy, odpisy na z.f.ś.s., środki bhp, odprawy pracownicze, obowiązkowe badania lekarskie, usługi szkoleniowe, opłaty na rzecz PFRON) wg podziałek klasyfikacji budżetowej 409 Pozostałe koszty rodzajowe ewidencjonuje się koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tyt. wypadków przy pracy, zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, inne koszty operacyjne wg podziałek klasyfikacji budżetowej Zespół 7 Przychody i koszty ich uzyskania 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się dochody budżetowe 7201 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych wg pozycji planu finansowego dochodów; analityka przychodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wg ewidencji podatników prowadzonej w księgowości podatkowej 7202 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych nieujęte w planach finansowych jednostek budżetowych (udziały, subwencje i dotacje z budżetu państwa, dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień itp.) 750 Przychody finansowe ewidencjonuje się przychody finansowe, a w szczególności: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów i akcji, dywidend oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności 7501 Przychody finansowe odsetki od podatków i opłat lokalnych 7502 Przychody finansowe odsetki od czynszów 7503 Przychody finansowe odsetki od opłaty za Przyjęty Strona 10

11 użytkowanie wieczyste Przychody finansowe odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego Przychody finansowe przychody z tyt. odsetek bankowych Przychody finansowe odsetki od opłaty za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Przychody finansowe odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przychody finansowe odsetki od opłaty eksploatacyjnej Przychody finansowe odsetki od opłaty za instalację kolektorów słonecznych Przychody finansowe odsetki z tyt. rat od sprzedaży mieszkań 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki Fundusz jednostki ewidencja środków trwałych mienia gminy Fundusz jednostki ewidencja środków na realizowane inwestycje Fundusz jednostki ewidencja zrealizowanych dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa i innych dotacji, subwencji, udziałów itp. nieujętych w planach finansowych jednostek budżetowych Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860 Wynik finansowy ewidencjonuje się koszty finansowe, a w szczególności: wartości sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetek od obligacji, odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań ewidencjonuje się przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, z tytułu odszkodowań, kar, darowizn i nieodpłatnie otrzymanych środków obrotowych ewidencjonuje się pozostałe koszty operacyjne, a w szczególności: umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe ewidencjonuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych ewidencjonuje się w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia (zdarzenia losowe) ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencja umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki ewidencjonuje się środki na finansowanie inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu ewidencjonuje się stan zwiększeń i zmniejszeń z.f.ś.s. ewidencjonuje się ustalenie wyniku finansowego jednostki 2. Konta pozabilansowe 975 Wydatki strukturalne ewidencjonuje się wydatki strukturalne Przyjęty Strona 11

12 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat jednostki wg klasyfikacji wydatków strukturalnych ewidencjonuje się plan finansowy wydatków budżetowych i jego zmiany strona Wn konta oraz przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetu oraz niezrealizowanych i wygasłych wydatków budżetu ewidencjonuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych strona Wn konta oraz przeksięgowanie zrealizowanych niewygasających wydatków budżetu i części niezrealizowanej planu wydatków niewygasających ewidencjonuje się prawne zaangażowanie wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego wg podziałek klasyfikacji budżetowej ewidencjonuje się prawne zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat wg podziałek klasyfikacji budżetowej Przyjęty Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2015 r. Plan kont dla budżetu gminy Raczki 1. Konta bilansowe Symbol Nazwa konta konta 133 Rachunek budżetu 1331 Rachunek budżetu rk podstawowy budżetu 1332 Rachunek budżetu lokaty weekendowe 1333 Rachunek budżetu lokaty terminowe Rachunek budżetu rk środków na dofinansowanie kosztów kształcenia 1334 młodocianych pracowników 1335 Rachunek budżetu sumy do wyjaśnienia Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Suwalski internet 1336 równych szans Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Budowa 1337 przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Słoneczna 1338 i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Rachunek budżetu rk środków na realizację projektu Modernizacja 1339 boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach 134 Kredyty bankowe Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1341 deficytu budżetu gminy w 2012 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1342 deficytu budżetu gminy w 2014 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1343 deficytu budżetu gminy w 2011 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1344 deficytu budżetu gminy w 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Kredyty bankowe kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 1345 deficytu budżetu gminy w 2015 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 2221 Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów UG Raczki 2222 Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów BOS Raczki 2223 Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów SP Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów Gimnazjum 2224 Raczki Rozliczenie dochodów budżetowych rozliczenie dochodów GOPS 2225 Raczki Uwagi Przyjęty Strona 13

14 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 2231 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków UG Raczki 2232 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków BOS Raczki 2233 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków SP Raczki 2234 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków Gimnazjum Raczki 2235 Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków GOPS Raczki Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu 2236 Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu 2237 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach" Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji 2238 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji 2239 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach b.g. Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki" WFOŚiGW Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki" b.g. Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych UE Rozliczenie wydatków budżetowych rozlicz. wydatków projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych b.g. 224 Rozrachunki budżetu 2241 Rozrachunki budżetu rozrachunki z urzędami skarbowymi i Min. Finansów 2242 Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i F.A Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu wpłat nal. F.A Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu wpłat nal. Z.A Rozrachunki budżetu rozliczenie zwrot dotacji ze środków f. pomocowych 2246 Rozrachunki budżetu rozliczenie zwrot nienależnie otrzymanych udziałów w podatku dochodowym 2247 Rozrachunki budżetu rozliczenie zwrot dotacji z budżetu państwa 2248 Rozrachunki budżetu rozrachunki z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych 225 Rozliczenie niewygasających wydatków 240 Pozostałe rozrachunki 2401 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji z tyt. projektu Suwalski internet równych szans 2402 Pozostałe rozrachunki sumy do wyjaśnienia 2403 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji z WFOŚiGW na realizację inwestycji 2404 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji ze środków Przyjęty Strona 14

15 Funduszu Pracy 2405 Pozostałe rozrachunki rozrachunki z tytułu należnej dotacji z programów unijnych 250 Należności finansowe 260 Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe pożyczka z WFOŚiGW na realizację 2601 inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach 290 Odpisy aktualizujące należności 901 Dochody budżetu 9011 Dochody budżetu 9012 Dochody budżetu dochody UG Raczki 9013 Dochody budżetu dochody BOS Raczki 9014 Dochody budżetu dochody SP Raczki 9015 Dochody budżetu dochody Gimnazjum Raczki 9016 Dochody budżetu dochody GOPS 9017 Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji projektu Suwalski internet równych szans 9018 Dochody budżetu dochody z tytułu dotacji z F. Pracy (młodociani) Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji projektu Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Dochody budżetu dochody z tytułu realizacji inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki" klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej 902 Wydatki budżetu 9021 Wydatki budżetu wydatki UG Raczki 9022 Wydatki budżetu wydatki BOS Raczki 9023 Wydatki budżetu wydatki SP Raczki 9024 Wydatki budżetu wydatki Gimnazjum Raczki 9025 Wydatki budżetu wydatki GOPS Raczki Przyjęty Strona 15

16 9026 Wydatki budżetu wydatki z tyt. dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji projektu Budowa przystani 9027 kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji inwestycji 9028 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach 9029 Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji inwestycji Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki Wydatki budżetu wydatki z tytułu realizacji projektu Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych 903 Niewykonane wydatki 904 Niewygasające wydatki 909 Rozliczenia międzyokresowe 9091 Rozliczenia międzyokresowe rozliczenie subwencji oświatowej 960 Skumulowane wyniki budżetu 9601 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 962 Wynik na pozostałych operacjach 2. Konta pozabilansowe 991 Planowane dochody budżetu 992 Planowane wydatki budżetu Przyjęty Strona 16

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 25 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 / 2012 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Zakładowym planie kont obowiązującym w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH Załącznik nr 2 do Zakładowego Planu Kont Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Zarządzenie nr 948/07 WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH Symbol konta syntetycznego Symbol konta analitycznego Nazwa konta 011 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA URZĘDU GMINY GRĘBOCICE. Konto analityczne III poziom 013-WU-01-01 013-WU-02-01 013-WU-03-01 013-WU-04-01 013-WU-05-01

WYKAZ KONT DLA URZĘDU GMINY GRĘBOCICE. Konto analityczne III poziom 013-WU-01-01 013-WU-02-01 013-WU-03-01 013-WU-04-01 013-WU-05-01 1. W części I Ustalenia ogólne 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm. ). 2. W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi

Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi Załącznik Nr 1 Do Zasad (Polityki) rachunkowości w ZSP Nr 4 w Łodzi Zakładowy Plan Kont dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi 1.Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.38.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 rok

Informacja dodatkowa za 2005 rok STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA Informacja dodatkowa za 005 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartosci niematerialne iprawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo