Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa: Adres, województwo: Telefon/ faks: Nazwa banku i nr konta bankowego: REGON... NIP... II. Przedmiot oferty 1. Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital Ogólny w Kolnie na usługę prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym i kredytu bankowego w wysokości 1,2 miliona złotych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą ceną ofertową: Wartość brutto = Opłaty związane z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym brutto w złotych (wg Tabeli 1) + Opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych (wg Tabeli 2) Wpływy z lokat i oprocentowania rachunków bankowych (wg Tabeli 3) + Opłaty związane z kredytem bankowym w wysokości 1,2 miliona złotych brutto (wg Tabeli 4) (słownie:...) Tabela 1 Lp Opłaty związane z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym Cena jednostkowa opłat bankowych brutto Cena opłat za okres 4 lat brutto 1. Prowizja od udzielenia kredytu (opłata jednorazowa) 2. Odsetki od kredytu*... zł/m-c ŁĄCZNA WARTOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KREDYTEM ODNAWIALNYM W RACHUNKU BIEŻĄCYM * przy założeniach w Tabeli 5

2 Tabela 2 Lp 1. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych i inne Opłata za otwarcie rachunków: a) 1 podstawowy-bieżący, b) 1 pomocniczy (na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2015r.) Cena jednostkowa opłat bankowych brutto 1 x... zł =... zł (opłata jednorazowa) 1 x... zł =... zł (opłata jednorazowa) Cena opłat za okres 4 lat brutto 2. Opłata za prowadzenie rachunków bankowych wraz z realizacją bezpłatnych przelewów w systemie elektronicznym: a) 1 podstawowy-bieżący (ok szt. rocznie łącznie z przelewami płacowymi), 1 x... zł =... zł/m-c b) 1 pomocniczy do końca 2015 roku (ok.20 szt. rocznie) 1 x... zł =... zł/m-c 3. Opłata za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej typu home-banking: a) instalacja systemu i szkolenie (opłata jednorazowa) b) abonament miesięczny... zł/m-c Inne opłaty (wymienić) np.: a) b)... c)... ŁĄCZNA WARTOŚĆ OPŁAT BANKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW Tabela 3 Lp Wpływy z lokat i oprocentowania rachunków bankowych Wpływy jednostkowe* roczne brutto Wpływy za okres 4 lat brutto 1. Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych: a) 1 podstawowy-bieżący (saldo ok ,00 zł),...zł/rok b) 1 pomocniczy (saldo ok ,00zł)...zł/rok

3 2. Wpływy z lokat: a) 1 dniowe (overnight) (ok. 12 lokat w roku, przy średniej kwocie lokaty 100 tys. zł. każda) b) 3-dniowe (weekendowe) (ok. 6 lokat w roku, przy średniej kwocie lokaty 100 tys. zł. każda)...zł/rok...zł/rok ŁĄCZNA WARTOŚĆ WPŁYWÓW ZWIĄZANYCH Z OPROCENTOWNIEM RACHUNKÓW I ZAKŁADANYCH LOKAT *przy założeniach w Tabeli 5 Tabela 4 Lp Opłaty związane z kredytem bankowym w wysokości 1,2 miliona złotych Cena jednostkowa opłat bankowych brutto Cena opłat za okres kredytowania brutto 1. Prowizja od udzielenia kredytu (opłata jednorazowa) 2. Odsetki od kredytu*... zł/m-c ŁĄCZNA WARTOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KREDYTEM BANKOWYMW WYSOKOŚCI 1,2 MILIONA ZŁOTYCH * przy założeniach w Tabeli 5 Tabela 5 Lp Założenia do wyliczenia kwoty odsetek, od kredytów i lokat % Założenia do wyliczenia odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, i wykorzystanie kredytu maksymalnie przez cały okres trwania umowy): a) stawka bazowa WIBOR 1M z dnia r. (dla zachowania porównywalności ofert) b) marża banku Założenia do wyliczenia odsetek od lokat (przyjmuje się iż rok ma 365 dni): a) stawka bazowa WIBID o/n z dnia r. (dla zachowania porównywalności ofert) b) wskaźnik % banku (mnożnik) Założenia do wyliczenia odsetek od kredytu bankowego w wysokości 1,2 miliona złotych (przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, i wykorzystanie kredytu maksymalnie przez cały okres trwania umowy): a) stawka bazowa WIBOR 1M z dnia r. (dla zachowania porównywalności ofert) b) marża banku...%...%...%...%...%...%

4 a) Przyjmujemy jako zabezpieczenia wykorzystanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym: zastaw rejestrowy na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych leczenie szpitalne: TAK / NIE**. b) Przyjmujemy jako zabezpieczenia wykorzystanego kredytu bankowego w wysokości 1,2 miliona złotych: poręczenie spłaty kredytu od 2016r. przez Powiat Kolneński, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/104/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Szpital Ogólny w Kolnie oraz zastaw rejestrowy na umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjnej: TAK / NIE**. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń. 4. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umów na warunkach określonych w SIWZ oraz miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz w przypadku zawarcia umowy postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego. 6. Wykonanie zamówienia powierzymy/nie powierzymy ** podwykonawcom w części zamówienia dotyczącej Oferta została złożona łącznie na kolejnych... stronach ( uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty) miejscowość i data Podpis Wykonawcy ** niepotrzebne skreślić

5 Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Oświadczam, (pełna nazwa Wykonawcy) że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

6 Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Oświadczam ( pełna nazwa i adres Wykonawcy) że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). Art.24 ust. 1 - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w cel osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.... data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

8 Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr.../.../... Na prowadzenie rachunku bankowego zawarta dnia... w Kolnie pomiędzy: Szpitalem Ogólnym w Kolnie ul. Wojska Polskiego nr 69, Kolno, NIP ; REGON , zwanym dalej Posiadaczem rachunku, reprezentowanym przez: a 1... Dyrektora 2... Głównego Księgowego...,KRS... zwanym dalej Bankiem obsługującym, reprezentowanym przez: Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego Posiadacza rachunku na podstawie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści Umowa rachunku bankowego zobowiązuje Bank obsługujący zwany w dalszej części umowy Bankiem, do otwarcia rachunków prowadzenia rachunków bankowych, w tym w szczególności do: 1) Prowadzenia rachunków z zapewnieniem: a) otwarcia i prowadzenia jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego na środki do realizacji projektu unijnego, b) nieodpłatnej realizacji poleceń przelewu, dokonywanych w obrębie banku jak i przelewów międzybankowych, c) zaświadczeń oraz opinii bankowych, d) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy, e) możliwości zakładania w ramach rachunku lokat terminowych 1-dniowych (overnight), 3-dniowych (weekendowe) z kapitalizacją odsetek po likwidacji lokaty, f) usługi typu home-banking na 2 stanowiskach komputerowych, umożliwiającej dokonywanie elektronicznych przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie

9 rachunków (bieżącego i pomocniczych), generowanie wyciągów z możliwością wydruku, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego, g) udostępniania depozytu bankowego w celu przechowywania dokumentów, kluczy, itp. 2. Bank zobowiązuje się do otwarcia rachunków, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia Środki pieniężne zgromadzone na poszczególnych rachunkach Posiadacza podlegają oprocentowaniu w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją. 2. Wysokości oprocentowania na rachunkach, oraz dla lokat jednodniowych i weekendowych określają notowania stawki WIBID O/N z dnia deponowania środków waloryzowaną mnożnikiem zawartym w ofercie Banku, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Dla lokat pozostałych Bank stosuje stawki negocjowane indywidualnie z Posiadaczem rachunku według stawek aktualnie obowiązujących na rynku międzybankowym. 3. Stały wskaźnik banku mnożnik- przez cały okres umowy nie podlega zmianie. 4. Stawka oprocentowania dla lokat wielodniowych może być ustalona również w drodze indywidualnych negocjacji na wyższym poziomie niż określony w Ofercie Banku. 5. Transfer środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia. 6. Od przenoszenia środków na lokaty jednodniowe (nocne), weekendowe, Bank nie pobiera opłat od Posiadacza rachunku. 7. Po zakończeniu okresu zadeklarowania lokaty terminowej środki pieniężne z rachunku tej lokaty, powiększone o naliczone odsetki, Bank przekazuje na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku. 8. Odsetki od środków na rachunku lokaty terminowej nalicza się od dnia rozpoczęcia okresu zadeklarowania, do dnia poprzedzającego likwidację salda rachunku. 9. Odsetki należne liczone są za faktyczną liczbę dni utrzymywania środków na rachunku lokaty terminowe. 10. W trakcie trwania okresu zadeklarowania lokaty terminowej nie dokonuje się wpłat części salda ani nie są przyjmowane wpłaty zwiększające saldo. 11. Informacje o wysokości odsetek od środków zgromadzonych na wskazanym rachunku przekazywane będą przez Bank odrębnie dla każdej przechowywanej kwoty na tym rachunku. 12. Bank zobowiązuje się do codziennego lokowania środków pieniężnych, przy przyjęciu następujących kryteriów: a) na wniosek Posiadacza rachunku, b) okres trwania lokaty - do następnego dnia roboczego, c) stawka oprocentowania jak w Ofercie Banku odpowiednio dla lokat 1-dniowych (overnight) i 3-dniowych (weekendowe), 3 1. Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty przez obciążenie rachunku Posiadacza rachunku. Wysokość prowizji i opłat określa oferta Banku, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Bank ustala wysokość prowizji lub opłat za czynności nietypowe, nie przewidziane w taryfie, według przewidywanych lub rzeczywistych kosztów. Czynność taka może być wykonana nieodpłatnie.

10 3. Za czynności typowe ujęte w taryfie, a nie objęte niniejszą umową, Bank pobiera należności wg. obowiązującej w dniu operacji tabeli opłat i prowizji bankowych. Czynności takie mogą być wykonane nieodpłatnie. 4. Prowizje i opłaty pobierane są w dniu dokonania czynności Zlecenia lub dyspozycje złożone w dniu roboczym do godziny 14:00 Bank przekaże do rozrachunku w danym dniu. Dokumenty złożone po tej godzinie lub w dniu wolnym od pracy zostaną przekazane do rozrachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym. 2. Polecenia uznania, które wpłynie z banku wysyłającego do Banku w dniu roboczym Bank zrealizuje do godziny... Polecenie uznania, które wpłynie do Banku po tych godzinach lub w dniu wolnym od pracy Bank zrealizuje w następnym dniu roboczym. 3. Za opóźnienia w realizacji dyspozycji rozliczeniowych z winy Banku, odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki wypłacane będzie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku. 4. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze do wysokości środków znajdujących się na rachunku na początek dnia operacyjnego, w którym dyspozycja została złożona w Banku Bank zobowiązuje się do udostępnienia oprogramowania i nieodpłatnej instalacji systemu typu home-banking na 7 stanowiskach komputerowych wraz z przeszkoleniem w tym zakresie, pracowników wskazanych przez Posiadacza rachunku zgodnie z ofertą Banku stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy. 2. Warunkiem instalacji systemu typu home-banking jest posiadanie przez Posiadacza rachunku urządzeń niezbędnych do zainstalowania i korzystania z systemu typu homebanking. 3. Wraz z oprogramowaniem Bank dostarczy instrukcję użytkowania systemu w formie elektronicznej i papierowej, określająca szczegółowy tryb i zasady korzystania z oprogramowania, potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy. 4. Przekazanie oprogramowania wraz z instrukcją nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni po otwarciu rachunków bankowych przez Bank. 5. Bank zapewni niezawodność obsługi elektronicznej i serwis w przypadku awarii systemu. 6. Bank, w ramach elektronicznej obsługi bankowej umożliwi Posiadaczowi rachunku w szczególności: a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych, b) składanie poleceń przelewu w obrębie banku, międzybankowych, c) korzystanie z serwisu informacyjnego, d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, numeru rachunku bankowego, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, w tym również archiwalnych, e) generowanie wyciągów zawierających pełną treść podaną na przelewie z możliwością ich wydruku. 7. Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku oprogramowanie do systemu typu home-banking na czas trwania niniejszej umowy. Użytkownik upoważniony jest do użytkowania oprogramowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, bez prawa do kopiowania i rozpowszechniania oraz przenoszenia innych praw do tego oprogramowania na rzecz osób trzecich i dokonywania jakichkolwiek zmian w tym oprogramowaniu.

11 8. W przypadku awarii systemu trwającej dłużej niż 2 dni, miesięczna opłata określona w ofercie Banku stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy, ulega zmniejszeniu o kwotę proporcjonalną do czasu trwania awarii. 6 W razie zapłaty odsetek przez Posiadacza rachunku z tytułu opóźnienia z winy Banku w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom, Bank zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody Umowa zawarta została na okres 4 (czterech) lat licząc od daty zawarcia umowy. 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia przez każdą, ze stron. 8 Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości salda oraz wezwania do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania i podania sposobu zadysponowania saldem. 9 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe i Kodeks cywilny. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część umowy. 11 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą, sądy powszechne właściwe dla siedziby Posiadacza. 12 Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 1) OFERTA załącznik Nr 1, 2) Wykaz rachunków: bieżącego i 1 rachunku pomocniczego do realizacji projektu unijnego załącznik Nr 2, 3) Protokół zdawczo odbiorczy systemu.. - załącznik Nr 3, 4)... (inne w zależności od potrzeb) 13 Umową sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach,... szt. dla Banku i szt. dla Posiadacza rachunku. Bank obsługujący Posiadacz rachunku

12 Załącznik nr 2 do umowy obsługi rachunków bankowych nr.. z dn. 2012r. Wykaz rachunków, w ciężar których będą składane dyspozycje płatnicze Posiadacza rachunku w: 1) rachunek bankowy podstawowy - bieżący o nr....; 2) rachunek bankowy pomocniczy na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2015 roku o nr.....;

13 Załącznik nr 3 do umowy obsługi rachunków bankowych nr.. z dn. 2012r. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY oprogramowania systemu.. Posiadacz rachunku potwierdza: Odbiór oprogramowania 1. TAK.. wersja 1)... 1) 2) NIE 2. Wykonanie przez Bank instalacji oprogramowania.. wersja 1)... 1) w siedzibie Użytkownika systemu TAK 2) 3. Testowanie połączenia z systemem informatycznym TAK 2) NIE Testowanie plików do importu z systemem księgowego szpitala (Użytkownika systemu) TAK 2) Przeszkolenie wskazanych Użytkowników z zakresu obsługi oprogramowania TAK 2) NIE.. wersja 1)... 1) Odbiór instrukcji obsługi oprogramowania.. wersja 1)... 1) TAK 2) NIE w postaci elektronicznej i papierowej/liczba egzemplarzy. 1) Inne elementy przekazane Użytkownikowi 3) TAK 2) Użytkownik zgłasza następujące uwagi dotyczące odbioru poszczególnych elementów systemu... Stanowisko Banku wobec uwag w pkt Wspólne uzgodnienia dotyczące wyjaśnienia i usunięcia problemów dotyczących odbioru systemu. NIE NIE NIE.. (data i podpis za Bank) (data i podpis za Użytkownika) 1 wpisać właściwe 2 zakreślić właściwe 3 wpisać np. sublicencję, przekazane: wzory formularzy na nośniku magnetycznym, login i hasło, itp.

14 Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr.../.../... Na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. zawarta dnia... w Kolnie pomiędzy: Szpitalem Ogólnym w Kolnie ul. Wojska Polskiego nr 69, Kolno, NIP ; REGON , zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez: a 1... Dyrektora 2... Głównego Księgowego...,KRS... zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego Kredytobiorcą na podstawie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści Bank udziela Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym o numerze... prowadzonym w, zwanym dalej kredytem w rachunku. Kredyt udzielany jest w złotych polskich, na bieżące potrzeby Kredytobiorcy. 2. Wysokość udzielonego kredytu w rachunku bieżącym wynosi ,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 3. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu. (w momencie otwarcia rachunku bieżącego). 4. Termin spłaty kredytu upływa z dniem. (z możliwością jego przedłużania co 12 miesięcy, aż do dnia 2016 roku) Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która w dniu podpisanie umowy o kredyt wynosi % w skali roku, zgodnie z ofertą Banku stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy.

15 2. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach odsetkowych; stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej (stopa WIBOR 1 M ustalonej w pierwszym dniu miesiąca na podstawie notowania z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego) i marży banku. 3. Marża banku przez cały okres umowy nie podlega zmianie, jej wysokość określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykorzystanie kredytu będzie uzależnione od bieżących potrzeb Kredytobiorcy. 5. Płatności odsetkowe będą realizowane miesięcznie w zależności od wykorzystania kredytu oraz obowiązującej w danym okresie stopy procentowej. 6. Prowizja od rozpatrzenia wniosku i od udzielenia kredytu będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu, w wysokości podanej w Ofercie Banku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 7. Od Kredytobiorcy nie będzie pobierana opłata od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym W czasie obowiązywania niniejszej umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do: 1) uzyskiwania miesięcznych wpływów na rachunek co najmniej w wysokości udzielonego kredytu, 2) zapewnienia środków pieniężnych na pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat oraz należnych bankowi kwot z tytułu odsetek. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymania takiego zadłużenia z tytułu kredytu, aby nie przekroczyć salda dostępnego, tj. salda rachunku powiększonego o przyznany limit kredytu. 3. W celu zabezpieczenia kwoty wykorzystanego kredytu Kredytobiorca ustanowi zastaw rejestrowy na kontrakcie z NFZ W terminie obowiązywania umowy o kredyt w rachunku spłata części lub całości zadłużenia po rozliczeniu miesiąca, daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu w rachunku do wysokości przyznanego limitu kredytu. 2. Dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia w trakcie okresu kredytowania nie stanowi rozwiązania umowy o kredyt. 3. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego limitu kredytu. 4. Spłata odsetek następuje poprzez pobranie przez Bank z rachunku, należnej kwoty odsetek. 5. Odsetki od kredytu w rachunku są płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt w rachunku został uruchomiony. 6. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy Banku, spłata kredytu w rachunku następuje w ostatnim dniu roboczym przed terminem płatności. 7. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni Umowa zawarta została na okres jednego roku licząc od daty zawarcia umowy z możliwością jej przedłużania co 12 miesięcy, aż do dnia roku. 2. Rozwiązanie umowy o kredyt może nastąpić z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia przez każdą, ze stron. 3. Wypowiedzenie umowy rachunku bieżącego przez jedną ze stron traktowane jest jako wypowiedzenie umowy o kredyt. W takim przypadku termin wypowiedzenia umowy o kredyt jest jednoznaczne z terminem wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego.

16 4. Bank na kwartał przed wygaśnięciem umowy o kredyt zobowiązuje się do zawiadomienia Kredytobiorcy o wysokości zadłużenia. 6 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe i Kodeks cywilny. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część umowy. 8 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będą, sądy powszechne właściwe dla siedziby Kredytobiorcy. 9 Umową sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach,... szt. dla Banku i szt. dla Kredytobiorcy. Bank Kredytobiorca

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60 15-379 Białystok tel. 782 452 661 fax. 85 673 35 22 http://www.przewozyregionalne.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnów, dnia 1 sierpnia 2011 r. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów tel. 0-14 633 46 00; fax. 0-14 633 10 52 NIP 9930498016 REGON 120341768 http:www.mck.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo