BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU"

Transkrypt

1 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ LUTY 2015

2 SPIS TREŚCI 1. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM 3 2. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PŁYNNOŚCI 8 3. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ POLITYKA DEPOZYTOWA POLITYKA KREDYTOWA POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI POLITYKA KAPITAŁOWA I DYWIDENDOWA POLITYKA WYNAGRADZANIA POLITYKA ZMIENNNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE 35 2

3 POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM POSTANOWIENIA WSTĘPNE Polityka zakłada doskonalenie zarządzania ryzykiem operacyjnym, którego celem jest przeciwdziałanie poniesieniu ewentualnej straty przez Bank. 1 Klasyfikacja obszaru ryzyka operacyjnego 1. Bank stosuje klasyfikację zdarzeń operacyjnych w celu umożliwienia dokładnego rozpoznania profilu ryzyka operacyjnego. 2. Najwyższym poziomem klasyfikacji są kategorie zdarzeń operacyjnych, których jest 7. Kolejny poziom stanowią rodzaje zdarzeń w ramach kategorii, zaś najniższy poziom obejmuje opisy przykładowych incydentów i zdarzeń. 3. Przyjmuje się, że klasyfikacja o której mowa w ust. 2, jest obowiązująca dla całego Banku. 2 Cele systemowego zarządzania ryzykiem operacyjnym Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest wdrożone w Banku w celu: 1) przeciwdziałania wystąpieniu strat lub zmniejszenia zysku z tytułu ryzyka operacyjnego, 2) usprawniania działań prowadzonych przez Bank, 3) zapobiegania powstawaniu zdarzeń o charakterze katastroficznym lub zagrażających utratą ciągłości działania Banku, 4) wdrożenia zmian wynikających z obowiązujących Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dla banków oraz z przepisów zewnętrznych. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM BANKU 3 Elementy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Na system zarządzania ryzykiem operacyjnym składają się: akty normatywne opisujące ten system, struktura organizacyjna systemu, narzędzia informatyczne wspomagające realizację procesu zarządzania tym ryzykiem, informacje o incydentach i zdarzeniach zaistniałych w obszarze wymienionego ryzyka oraz funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej. 4 Akty normatywne W celu opisania systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym stosowane są następujące rodzaje aktów normatywnych: 1) uchwały Rady Nadzorczej Banku przyjmujące strategię i politykę zarządzania tym ryzykiem, 2) regulaminy i instrukcje zatwierdzone przez Zarząd Banku. 3

4 5 Struktura organizacyjna Skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym Banku realizowane jest przez następujące organy Banku i stanowiska: 1) Radę Nadzorczą Banku, 2) Zarząd Banku, 3) Kierowników jednostek organizacyjnych, 4) Zespół ds. Ryzyk Bankowych, 5) Komórka Audytu Wewnętrznego, 6) Samodzielne Stanowisko ds. Ryzyk Bankowych, 7) pozostali pracownicy Banku. 6 Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem operacyjnym 1. W Banku wykorzystywany jest system monitorowania ryzyka operacyjnego OperNet. 2. Funkcjonalność systemu wspomaga realizację elementów procesu zarządzania tym ryzykiem. 7 Dane 1. W Banku zbierane i ewidencjonowane są informacje o zdarzeniach klasyfikowanych w obszarze ryzyka operacyjnego. 2. Wymienione informacje są przetwarzane w celu zidentyfikowania profilu oraz określenia poziomu ryzyka operacyjnego. 3. Informacje te są raportowane zgodnie z zasadami dotyczącymi systemu raportowego w zakresie ryzyka operacyjnego Banku. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM 8 Konstrukcja struktury organizacyjnej systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym 1. Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym jest dostosowana do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. 2. Nadzór nad ryzykiem operacyjnym w Banku sprawuje Zastępca Prezesa Zarządu. 9 Rada Nadzorcza Banku 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad skutecznością systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku. 2. Rada Nadzorcza zatwierdza opracowane przez Zarząd założenia strategii i polityki uwzględniające występowanie ryzyka operacyjnego oraz określające ogólne zasady zarządzania tym ryzykiem i ocenia ich realizację. 3. Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie ryzykiem operacyjnym. 4

5 10 Zarząd Banku 1. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wprowadzenie i aktualizację strategii, polityki oraz instrukcji w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. 2. Zarząd Banku dostosowuje strukturę organizacyjną do zarządzania ryzykiem operacyjnym. 3. Zarząd Banku zapewnia zasoby niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem operacyjnym. 4. Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej okresową informację na temat narażenia Banku na ryzyko operacyjne. 5. Zarząd Banku wprowadza wartości progowe akceptowanego poziomu ryzyka operacyjnego. 6. Zarząd dokonuje analizy metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym określonej przez system aktów normatywnych definiujących ten proces i jej aktualizacji. 11 Samodzielne Stanowisko ds. Ryzyk Bankowych 1. Do podstawowych zadań pracownika należy: 1) inicjowanie, wprowadzanie oraz rozwijanie narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem operacyjnym, 2) prowadzenie analizy profilu i monitorowanie poziomu ryzyka operacyjnego Banku, 3) opracowywanie standardów analiz i raportów dla potrzeb organów Banku, a także sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązku informacyjnego wobec uprawnionych instytucji zewnętrznych, 4) prawidłowe prowadzenie bazy zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych. 12 Zespół ds. Ryzyk Bankowych 1. Zespół ds. Ryzyk Bankowych (zwany dalej Zespołem) na podstawie wyników prac analitycznych prowadzonych przez Samodzielne Stanowisko ds. Ryzyk Bankowych, opiniuje poziom ryzyka operacyjnego w skali Banku. 2. Zespół opiniuje: 1) ustalone wartości progowe akceptowanego poziomu ryzyka operacyjnego, 2) skalę zagrożenia w sytuacjach kryzysowych i rekomenduje Zarządowi Banku podejmowanie działań ograniczających skutki zrealizowanego ryzyka operacyjnego, 3) informacje i procedury dotyczące ryzyka operacyjnego. 3. Zespół składa Radzie Nadzorczej i Zarządowi Banku kwartalnie opinie na temat poziomu ryzyka operacyjnego oraz informacje o najpoważniejszych zagrożeniach związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego. 13 Komórka Audytu Wewnętrznego 1. Komórka Audytu Wewnętrznego ocenia system zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku. 2. Bank może powierzyć zadania związane z audytem ryzyka operacyjnego Bankowi Zrzeszającemu. 14 Pracownicy Banku 1. Wyznaczeni Właściciele oraz Menadżerzy w zakresie ryzyka operacyjnego wspierają Samodzielne Stanowisko do spraw Ryzyk Bankowych w identyfikowaniu profilu ryzyka 5

6 operacyjnego poprzez udzielanie informacji o głównych i potencjalnych zagrożeniach operacyjnych w ich obszarach odpowiedzialności. 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do rejestracji zdarzeń ryzyka operacyjnego na formularzu rejestru zdarzeń. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM 15 Elementy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje identyfikację, pomiar, limitowanie, monitorowanie, raportowanie oraz redukowanie tego ryzyka. Zakłada się, że proces ten będzie wykonywany w sposób ciągły. 16 Identyfikacja ryzyka operacyjnego W Polityce przyjmuje się, iż ryzyko operacyjne jest: 1) identyfikowane poprzez rejestrację incydentów i zdarzeń operacyjnych na formularzu rejestru zdarzeń oraz w systemie OperNet, 2) identyfikowane i rejestrowane w celu rozpoznawania profilu oraz monitorowania poziomu tego ryzyka, 3) identyfikowane w celu zapobiegania powstawaniu nieakceptowanego poziomu tego ryzyka, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń dla zachowania ciągłości działania Banku. 17 Pomiar i limitowanie ryzyka operacyjnego 1. Bank ustalił i określił wartości progowe ryzyka operacyjnego. 2. Wartości te wyznaczono w celu określenia poziomów akceptacji skumulowanych wielkości określających ryzyko operacyjne w obszarach Banku najbardziej wrażliwych na występowanie tego ryzyka. 3. Wartości progowe będą weryfikowane na podstawie informacji o ryzyku operacyjnym Banku oraz na podstawie historycznych danych. 18 Monitorowanie ryzyka operacyjnego Ryzyko operacyjne jest monitorowane przez SSdsRB we wszystkich obszarach działania Banku. 19 Raportowanie ryzyka operacyjnego Raportowanie ryzyka operacyjnego jest udokumentowane. Przyjmuje się, że poziom ryzyka operacyjnego będzie raportowany w cyklach wynikających z Systemu Informacji Zarządczej. 20 Redukowanie ryzyka operacyjnego 1. Do metod ograniczania ryzyka operacyjnego zalicza się: 1) przegląd i modyfikowanie wewnętrznych aktów normatywnych, 2) rozszerzone monitorowanie ryzyka operacyjnego w sytuacjach stwarzających realne zagrożenie przekroczenia przyjętych wartości progowych, 6

7 3) zabezpieczenia fizyczne ludzi, pomieszczeń, sprzętu, dokumentów i informacji. 2. Do metod łagodzenia skutków ryzyka operacyjnego należą: 1) zabezpieczenia finansowe (ubezpieczenia), 2) zabezpieczenia fizyczne ludzi, pomieszczeń, sprzętu, dokumentów i informacji, 3) plany awaryjne. WYMÓG KAPITAŁOWY Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO 21 Obliczanie kapitału regulacyjnego 1. Bank, wyliczając wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego stosuje metodę podstawowego wskaźnika (BIA). 2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego jest wyliczany zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Zmiany metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego są przyjmowane uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. 7

8 POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PŁYNNOŚCI POSTANOWIENIA WSTĘPNE Polityka została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rekomendacji P dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków wydanej przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Polityka zakłada doskonalenie zarządzania aktywami i pasywami Banku, które ma na celu osiągnięcie stałego i równomiernie rosnącego strumienia dochodu odsetkowego oraz zapewnienie płynności Banku. Zarządzanie bilansem, którego głównym składnikiem są środki zdeponowane przez klientów nakłada na Bank obowiązek szczególnej dbałości o taką jego strukturę, która zapewniałaby wysoką płynność Banku przy jednoczesnym możliwie wysokim zwrocie z kapitału. Ryzyko płynności to zagrożenie utrzymania zdolności do finansowania aktywów i terminowego wykonania wszelkich zobowiązań Banku. Odpowiednie zarządzanie aktywami i pasywami Banku jest istotne z punktu widzenia dwóch zasadniczych funkcji: 1) minimalizowania ryzyka, 2) jednoczesnego utrzymania przy zminimalizowanym ryzyku założonej rentowności poprzez tworzenie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów. Polityka uwzględnia różny stopień płynności aktywów, tak aby w razie konieczności zapewnić możliwość finansowania nieprzewidzianych zobowiązań. Uwzględniając strukturę środków lokowanych przez klientów, zakłada się, że środki te będą inwestowane na krótkie terminy. 1 Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na ekspozycję i zarządzanie ryzykiem płynności w Banku 1. Uwarunkowania wewnętrzne - Mocne strony 1) Stabilna baza depozytowa. 2) Możliwość pozyskania środków z Banku Zrzeszającego w formie kredytu rewolwingowego. 3) Ugruntowane i dobre kontakty z klientami strategicznymi. 2. Uwarunkowania zewnętrzne Szanse 1) Wzrost zapotrzebowania na produkty niszowe związane z unijnymi funduszami strukturalnymi. 2) Rozwój współpracy z klientami strategicznymi. Zagrożenia 1) Wzrastająca konkurencyjność na rynku usług bankowych i parabankowych skierowanych do klientów Banku. 2 Zarządzanie ryzykiem płynności Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku przewiduje: 1) utrzymywanie płynności bieżącej Banku, 8

9 2) rozwijanie sprzedaży produktów bankowych przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego Banku, postanowień nadzorczych i rekomendacji KNF oraz norm płynności i adekwatności kapitałowej, 3) utrzymanie płynności na wymaganym przez prawo poziomie oraz wykorzystanie możliwości osiągnięcia zaplanowanego zysku, 4) wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zagrożenia płynności. 3 Realizacja celów Do planowanych działań umożliwiających realizację celów zalicza się: 1) utrzymywanie struktury aktywów płynnych umożliwiającej sprzedaż/zastaw posiadanych zasobów w dowolnym momencie bez istotnej utraty ich wartości, 2) stabilny rozwój bazy depozytowej podmiotów niefinansowych, adekwatny do planowanego rozwoju akcji kredytowej, 3) bieżąca aktualizacja systemów informatycznych/aplikacji/narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem płynności, 4) aktualizacja planu ciągłości działania w obszarze zarządzania płynnością Banku uwzględniająca jego realizację, 5) wdrożenie i okresowe przeglądanie wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej w odniesieniu do ryzyka płynności, 6) określenie limitów płynnościowych. 4 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem płynności W procesie zarządzania ryzykiem płynności w Banku uwzględniono strukturę i kompetencje wynikające z Regulaminu organizacyjnego Banku. Uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem płynności Rada Nadzorcza Zarząd Banku Zakres odpowiedzialności Sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie ryzyka płynności, ze strategią i planem finansowym Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność procesu. odpowiada za zorganizowanie: a) skutecznego procesu zarządzania ryzykiem płynności poprzez wskazanie osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z ryzykiem płynności oraz narzędzi do pomiaru i monitorowania płynności Banku, b) wdrożenia polityki zarządzania ryzykiem płynności oraz uchwala: a) regulamin zarządzania ryzykiem płynności, b) procedury i limity ograniczające ryzyko płynności, c) plany awaryjne utrzymania płynności finansowej w Banku. 9

10 Zespół ds. Ryzyk Bankowych Zespół Księgowości i Sprawozdawczości Komórka Audytu Wewnętrznego opiniuje: a) projekty strategii i polityki zarządzania ryzykiem płynności, b) procedury pomiaru, raportowania, limitowania i kontroli ryzyka płynności, c) propozycje limitów ograniczających ryzyko płynności, d) kształtowanie się struktury bilansu i sytuacji ekonomiczno finansowej Banku, e) poziom ryzyka płynności obciążający działalność Banku, f) działania zmierzające do utrzymania ryzyka płynności na akceptowalnym poziomie, a) monitoruje i sporządza dzienną prognozę operacji na rachunkach bankowych, prognozuje saldo na koniec dnia operacyjnego, b) monitoruje i zarządza płynnością Banku w ramach obowiązujących limitów, c) składa depozyty oraz lokaty w banku zrzeszającym na zasadach międzybankowego rynku pieniężnego, d) obsługuje i monitoruje rachunki NOSTRO i LORO, e) dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych przez Bank, f) opiniuje pod względem opłacalności finansowej projekty nowych produktów. ocenia: a) przestrzeganie przez jednostki organizacyjne Banku obowiązujących przepisów prawnych (w tym regulacji ostrożnościowych i innych norm zewnętrznych), instrukcji, procedur i przepisów wewnętrznych w zakresie ryzyka płynności, b) adekwatność systemu pomiaru ryzyka płynności (poprawność pomiaru, identyfikację i monitoring), c) organizację procesu zarządzania ryzykiem płynności, d) realizację założeń przyjętej polityki zarządzania ryzykiem płynności, e) realizację założeń planu finansowego, f) efektywność i kompletność wprowadzonych limitów, ich przestrzeganie i weryfikację oraz skuteczność mechanizmów powiadamiania o przekroczeniach limitów, g) adekwatność planów awaryjnych pozyskiwania środków/utrzymania płynności, h) prawidłowość kształtowania się systemu przepływu informacji wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem płynności, i) kompletność, rzetelność i terminowość 10

11 przekazywania informacji zarządczej i nadzorczej, j) stopień wykonania zaleceń z przeprowadzonych kontroli. Samodzielne Stanowisko ds. Ryzyk Bankowych a) projektuje zasady i politykę zarządzania ryzykiem płynności w zakresie pomiaru, raportowania i limitowania ryzyka, b) przygotowuje propozycje limitów ograniczających ryzyko płynności, c) dokonuje pomiaru ryzyka płynności w ujęciu historycznym i prognozowanym, d) monitoruje wskaźniki ryzyka płynności i odpowiednie limity, w tym nadzorcze normy płynności, e) sygnalizuje Zarządowi przypadki przekroczeń oraz wyjaśnia przyczyny powodujące przekroczenia, f) analizuje i monitoruje strukturę bilansu Banku w aspekcie ponoszonego ryzyka płynności oraz monitoruje przestrzeganie przyjętych w tym zakresie norm ostrożnościowych, g) sporządza raporty dla Zarządu i Rady Nadzorczej z dokonanego pomiaru ryzyka płynności. 11

12 POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ POSTANOWIENIA WSTĘPNE Profil ryzyka stopy procentowej akceptowalny w Banku 1. Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach określa zalecenia, definicje oraz kategorie ryzyka stopy procentowej. 2. Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian stóp rynkowych na wynik finansowy i sytuację finansową Banku. Profil ryzyka stopy procentowej określa możliwe do zaakceptowania przez Bank narażenie na ryzyko, w zakresie czterech wyodrębnionych kategorii ryzyka stopy procentowej. 3. Bank narażony jest w głównej mierze na ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania i ryzyko bazowe. 1 Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku 1. Uwarunkowania wewnętrzne - Mocne strony 1) Ugruntowane i dobre kontakty z klientami strategicznymi. 2) Rozdzielenie w strukturze organizacyjnej Banku komórek operacyjnych od komórek ryzyka. 3) Możliwość pozyskania środków na korzystnych warunkach z banku zrzeszającego. 4) Wysoka rozpoznawalność Banku na rynku lokalnym. 5) Dobra znajomość klientów. 2. Uwarunkowania zewnętrzne Szanse 1) Wzrost zapotrzebowania na produkty niszowe związane z unijnymi funduszami strukturalnymi. 2) Rozwój współpracy z klientami strategicznymi. 3) Uruchomienie nowych placówek i pozyskiwanie nowych klientów. Zagrożenia 1) Silna konkurencja ze strony banków. 2 Cele zarządzania ryzykiem stopy procentowej W zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej określono następujące cele: 1) Utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach nie zagrażających realizacji planu finansowego i adekwatności kapitałowej Banku, 2) Utrzymanie profilu ryzyka stopy procentowej w Banku na poziomie nie wyższym niż akceptowany, 3) Konsekwentne budowanie wizerunku Banku jako profesjonalnego i aktywnego uczestnika rynku, 4) Prowadzenie działań mających na celu zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej w ramach zarządzania aktywami i pasywami Banku 12

13 3 Realizacja celów Planowane działania umożliwiające realizację celów: 1) Integracja procesów zarządzania ryzykiem z efektywnością Banku w ramach: a) aktywnego i komplementarnego kształtowania oprocentowania produktów, b) ograniczania ryzyka stopy procentowej poprzez system limitów akceptowanych przez Zarząd Banku, 2) Prowadzenie pomiaru i kontroli istotnych kategorii ryzyka stopy procentowej dla potrzeb oceny ekspozycji oraz wyznaczenia kapitału wewnętrznego, 3) Rozwój metod pomiaru ryzyka stopy procentowej ze szczególną uwagą na pozycje bardziej wrażliwe, 4) Doskonalenie i unowocześnianie narzędzi do zarządzania ryzykiem stopy procentowej poprzez wdrożenie nowych lub modernizację już stosowanych w Banku rozwiązań informatycznych, 5) Standaryzacja i automatyzacja procesu pozyskiwania, gromadzenia i redystrybucji danych z zakresu ryzyka stopy procentowej, 6) Identyfikacja ryzyka stopy procentowej przy nowo wprowadzanych do oferty produktach. 4 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku uwzględniono strukturę i kompetencje wynikające z Regulaminu organizacyjnego Banku Spółdzielczego w Zwoleniu. Uczestnicy procesu Zakres odpowiedzialności zarządzania ryzykiem Sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie Rada Nadzorcza podejmowania ryzyka stopy procentowej, ze strategią i planem finansowym Banku. Odpowiada za: a) zorganizowanie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz nadzór nad efektywnością tego procesu, b) wdrożenie oraz aktualizowanie polityki i procedur zarządzania ryzykiem stopy procentowej, c) rozdzielenie kluczowych zadań w procesie zarządzania Zarząd Banku ryzykiem (zapewnienie niezależności funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej), d) uchwala procedury i limity ograniczające ryzyko stopy procentowej w skali Banku, e) ustala oprocentowanie dla produktów znajdujących się w ofercie Banku. Zespół ds. Ryzyk Bankowych Opiniuje: a) projekty polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej, b) procedury pomiaru, raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej, c) propozycje limitów ograniczających ryzyko stopy procentowej. 13

14 Komórka Audytu Wewnętrznego Samodzielne Stanowisko ds. Ryzyk Bankowych Główny Księgowy Zespół Księgowości i Sprawozdawczości Ocenia: a) przestrzeganie przez jednostki organizacyjne Banku obowiązujących instrukcji, procedur i przepisów wewnętrznych w zakresie ryzyka stopy procentowej, b) adekwatność i jakość procedur dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej, c) proces wprowadzania nowych produktów, d) adekwatność systemu pomiaru ryzyka stopy procentowej (poprawność pomiaru, identyfikację i monitoring), e) organizację procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej, f) realizację założeń przyjętej polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej, g) efektywność i kompletność wprowadzonych limitów, ich przestrzeganie i weryfikację oraz skuteczność mechanizmów powiadamiania o przekroczeniach limitów, h) prawidłowość kształtowania się systemu przepływu informacji wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej, i) kompletność, rzetelność i terminowość przekazywania informacji zarządczej i nadzorczej, j) stopień wykonania zaleceń z przeprowadzonych kontroli. Odpowiada za: a) analizowanie i monitorowanie struktury bilansu Banku w aspekcie ponoszonego ryzyka stopy procentowej oraz monitorowanie przestrzegania przyjętych w tym zakresie norm ostrożnościowych, b) przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka stopy procentowej i przekazywanie jej do Z ds. RB, c) przygotowywanie propozycji limitów ograniczających ryzyko stopy procentowej, d) analizowanie wpływu nowych produktów w aspekcie ryzyka stopy procentowej, e) gromadzenie informacji dotyczących stóp referencyjnych i prognoz tych stóp oraz oprocentowania produktów. Odpowiada za: a) opracowanie projektu planu finansowego, b) opracowanie metod i dokonanie oceny efektywności działalności Banku. a) opiniuje pod względem opłacalności finansowej projekty nowych produktów, b) zakłada konta główne i pomocnicze dla nowowdrażanych produktów zgodnie z obowiązującym wzorcowym planem kont dla banków oraz zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, c) czuwa nad prawidłowością księgowań w zakresie nowowprowadzanych produktów. 14

15 POLITYKA DEPOZYTOWA POSTANOWIENIA WSTĘPNE W 2015 roku planowany jest dalszy wzrost sprzedaży depozytów oraz rachunków bieżących. Celem sprzedaży rachunków i depozytów jest przede wszystkim utrzymanie stabilnej bazy depozytowej. 1 Struktura aktywów Struktura posiadanych przez Bank aktywów powinna umożliwiać elastyczne dostosowywanie się do potrzeb płynnościowych. W tym celu Bank dywersyfikował będzie swoje aktywa według następujących kryteriów: 1) płynności, 2) bezpieczeństwa, 3) rentowności. 2 Założenia w zakresie struktury aktywów Bank zakłada utrzymanie w 2015 roku dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów Banku, gdzie głównym źródłem finansowania aktywów są depozyty ludności, podmiotów niefinansowych i budżetu. 3 Cele w zakresie polityki depozytowo - handlowej 1. Bank będzie dążył do wydłużenia średniego terminu wymagalności przyjmowanych depozytów, tak aby Bank mógł otwierać, po stronie aktywnej, pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym, przy czym Bank będzie dążył do takiego konstruowania produktów depozytowych, aby było to optymalne pod kątem ryzyka płynności. 2. Celem zapewnienia stabilnej bazy depozytowej w Banku prowadzona jest aktywna sprzedaż produktów bankowych, w tym depozytowych i rachunków bieżących. Przyjmuje się, że lokomotywą sprzedaży w 2015 roku, będą rachunki oszczędnościowe osób prywatnych. 3. Istotnym czynnikiem powodującym wzrost sprzedaży usług bankowych, w tym depozytów jest kontynuowanie w Banku: 1) zasad sprzedaży wiązanej i nowoczesnych metod sprzedaży, 2) wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji (tj. internet, bankomaty), 3) prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych, 4) szkoleń pracowników. 15

16 4 Działania promocyjne i reklamowe 1. W 2015 roku przewiduje się następujące działania promocyjne i reklamowe: 1) reklamę nowo-wprowadzanych produktów bankowych takich jak rachunki oszczędnościowo-lokacyjne, 2) promocję funkcjonujących w ofercie produktów, w tym m.in. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dedykowanych ludziom młodym i ludziom nieaktywnym zawodowo - Seniorzy oraz kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rolnikom; 3) kontynuację działań związanych z aktywną sprzedażą i promocją kart płatniczych, 4) promocję rachunku Unikonto mającą na celu wzrost ilości rachunków, 5) działania zmierzające do zwiększenia ilości lokat zakładanych w systemie bankowości internetowej ebanknet. 6) promocję dodatkowych usług świadczonych przez Bank poprzez stronę internetową, 7) promocję produktów depozytowych w czasie lokalnych imprez, np. dożynki, Imieniny Pana Jana, itp. oraz w ramach kampanii reklamowych banku zrzeszającego. 2. W celu realizacji zadań depozytowych, Bank współpracuje z Bankiem Zrzeszającym. 5 Zasady polityki depozytowej. 1) Podstawową działalnością Banku, obok działalności kredytowej jest przyjmowanie środków pieniężnych od osób i firm posiadających ich nadwyżkę (deponentów). 2) Dysponując pieniędzmi deponentów Bank realizuje funkcję pośrednika finansowego, kierując środki na rynek w postaci kredytów. 3) Celem Banku jest prowadzenie polityki depozytowo kredytowej, której efektem końcowym jest zysk. 4) Bank oprócz konieczności osiągania zysku jest jednocześnie instytucją zaufania publicznego, która ma bezpiecznie przechowywać depozyty i nie angażować ich w inwestycje charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka. 5) Podstawowym źródłem dochodów Banku jest przetwarzanie niżej oprocentowanych zobowiązań (depozytów) o krótszych terminach wymagalności w aktywa dochodowe o wyższym oprocentowaniu i dłuższych terminach zapadalności (kredyty). 6) Ryzyko związane z podejmowaniem decyzji obejmuje ryzyko zawarte w aktywach (kredytach) i ryzyko zawarte w finansowaniu tych aktywów (pasywach). 7) Depozyty klientów niefinansowych, w tym depozyty ludności, występujące w dwóch podstawowych rodzajach: bieżące i terminowe są podstawowym źródłem finansowania akcji kredytowej Banku. 6 Depozyty płatne na każde żądanie 1. Szczególną uwagę w 2015 roku Bank będzie zwracał na stan i ilość rachunków płatnych na każde żądanie (bieżących) ludności, rolnicze i rozliczeniowe rachunki bieżące oraz dążył do zwiększenia ich liczby w drodze stosownych ofert dla Klientów. 16

17 2. Cechą charakterystyczną rachunków płatnych na każde żądanie/bieżących jest to, że ze względu na ich dużą liczbę (rozproszenie) utrzymujące się saldo tworzy tzw. osad. Wykorzystanie ich jako depozytów o niskim oprocentowaniu należy poprzedzać analizą ich trwałości; oszacowania tzw. osadu, od poziomu którego należy uzależniać decyzję o wielkości i kierunku inwestycji z tych środków. 3. Utrzymujący się wysoki poziom osadu sięgający średnio ponad 75% stanowi delegację do angażowania środków płynnych w działalność kredytową z uwzględnieniem bezpieczeństwa płynności. Zapewni go angażowanie części wolnych środków w formie lokat w Banku Zrzeszającym oraz papierów wartościowych, które mogą być traktowane jako środki płynne w granicach do 25% funduszy własnych. 4. Istotną pozycję depozytów stanowią depozyty budżetów lokalnych (powiatu, miast i gmin), stąd należy kontynuować współpracę i doskonalenie obsługi tych podmiotów celem zapewnienia jej rozwoju. 5. Bieżące i okresowe nadwyżki środków ww. podmiotów stanowią istotne źródło finansowania lokalnej działalności kredytowej Banku. 7 Depozyty terminowe 1) Dbałość o poziom i stabilność depozytów terminowych jest istotnym elementem działalności Banku, gdyż umożliwia inwestowanie pozyskiwanych środków w rentowne aktywa o dłuższych terminach zapadalności (kredyty, papiery wartościowe). Bank będzie w 2015 roku dążył do przyrostu tych depozytów, co umożliwi alokację środków pieniężnych w działalność kredytową. 2) Ze względu na fakt, że kredyty udzielane są na okres spłaty powyżej 1 roku Bank będzie dążył do pozyskania środków pieniężnych w formie lokat terminowych z okresem zadeklarowania na okres co najmniej 1 roku. 3) Tworząc cenę depozytów uwzględniane będą trzy podstawowe elementy: opłacalność dla Banku, popyt Klientów, konkurencyjność lokalnego rynku. Istotne jest budowanie oferty depozytowej poprzez nadawanie jej zdywersyfikowanego charakteru. 4) Nadwyżki wolnych środków finansowych, które stanowią zasadniczą pozycję aktywów łatwo zbywalnych zabezpieczających płynność, Bank będzie lokował w Banku Zrzeszającym lub w papierach wartościowych. 5) Depozyty stanowią ważny instrument w zarządzaniu płynnością i rezerwę na ewentualność zwiększonego zapotrzebowania na kredyty. 6) Ceny produktów depozytowych powinny kształtować się średnio w granicach zapewniających ich przyrost i rentowność w powiązaniu z oprocentowaniem kredytów. Koszty pozyskania funduszy obcych ujemnie skorelowane z przychodami ze sprzedaży produktów aktywnych, powinny ukształtować marżę operacyjną na poziomie zapewniającym optymalną rentowność działalności Banku. 7) Obecna i oczekiwana sytuacja wskazująca na znaczny wzrost gospodarczy Polski, spadek inflacji z możliwością wystąpienie okresowej deflacji, a w konsekwencji pozostawienie podstawowych stóp procentowych NBP (w szczególności stopy referencyjnej i stopy redyskonta weksli), na niezmiennym poziomie pozwala założyć, że w ciągu 2015 roku nastąpi intensyfikacja działań banków zmierzająca do zwiększenia gamy produktów depozytowych (w tym produktów hybrydowych z lokacją części środków na rynku inwestycyjnym), celem utrzymania stabilnej bazy depozytowej. 17

18 POLITYKA KREDYTOWA z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych i ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 1 W zakresie Polityki kredytowej, Bank uznaje za podstawowy cel systematyczny wzrost obliga kredytowego, oparty na dywersyfikacji portfela kredytowego przy minimalizacji ryzyka kredytowego i koncentracji. Główne założenia i cele Polityki kredytowej Banku wynikają ze Strategii działania Banku na lata Celem opracowania Polityki kredytowej Banku jest: 1) określenie podstawowych kierunków stabilnego rozwoju akcji kredytowej przy zachowaniu planowanej dochodowości portfela kredytowego oraz zasad ostrożnego zarządzania Bankiem, 2) dostosowanie regulacji kredytowych do zmieniających się przepisów zewnętrznych oraz warunków funkcjonowania Banku wewnętrznych i zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów pakietu CRDIV/CRR i Rekomendacji KNF, 3) określenie kierunków inwestowania, w tym dokonywania inwestycji własnych. 2. Istotnym celem Polityki kredytowej jest racjonalne zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego poprzez: 1) utrzymanie, a następnie obniżenie poziomu udziału należności zagrożonych i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym, 2) zwiększenie przychodów odsetkowych, 3) zwiększenie przychodów z tytułu prowizji, 4) zapewnienie zrównoważonego wzrostu portfela kredytowego skorelowanego ze wzrostem bazy depozytowej, 5) dostosowanie dynamiki przyrostu akcji kredytowej do dynamiki przyrostu funduszy własnych, 6) dostosowanie terminów udzielania kredytów do długości trwania składanych w Banku depozytów, 7) zwiększenie zaangażowania Banku w konsorcja kredytowe. 3. Polityka kredytowa obowiązuje na wszystkich poziomach zarządzania oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku, realizujących politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, a do jej realizacji zobligowani są wszyscy pracownicy kredytowi Banku Podstawowe cele Banku w ramach Polityki kredytowej w 2015 roku to: 1) wzrost obliga kredytowego zgodny z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem ekonomiczno-finansowym, 2) rozwój metod oceny zdolności kredytowej, uwzględniający stosowanie odpowiednich narzędzi analitycznych, wykorzystanie baz danych oraz weryfikację przyjętych założeń, 3) rozwój metod i techniki ograniczania ryzyka kredytowego. 2. Środki służące do realizacji celów, o których mowa w ust. 1 to 1) analiza portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, zgodnie z zapisami Rekomendacji S, 2) analiza portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, zgodnie z zapisami Rekomendacji T, 18

19 3) analiza zmian dotycząca zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości, 4) organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym, zapewniająca rozdzielenie funkcji oceny ryzyka kredytowego od działalności sprzedażowej, 5) przyznawanie uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych, zgodnie z systemem kompetencji kredytowych obowiązujących w Banku, 6) weryfikacja przyjętych procedur oceny zdolności kredytowej oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, 7) przestrzeganie zasad kontroli ryzyka kredytowego. Bank rozwija akcję kredytową w stosunku do następujących podstawowych i docelowych: 4 1. Grup klientów: 1) osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, rolniczej i zawodowej (detaliczne ekspozycje kredytowe, zgodnie z Rekomendacją T ), 2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, 3) podmioty gospodarcze, 4) rolnicy indywidualni, 5) jednostki samorządu terytorialnego, 6) wspólnoty mieszkaniowe, 7) inne instytucje, lokalne fundacje i stowarzyszenia działające na obszarze funkcjonowania Banku. 2. Branż: 1) rolnictwo, 2) gospodarstwa domowe, 3) handel, 4) transport, 5) usługi, 6) pozostałe. 5 Wzrost akcji kredytowej w Banku w 2015 roku następował będzie głównie poprzez: 1) rozwój współpracy, zwiększanie zaangażowania wobec dotychczasowych, sprawdzonych klientów, oferowanie im dodatkowych produktów kredytowych, 2) pozyskiwanie do współpracy nowych klientów tylko o sprawdzonej, dobrej, stabilnej sytuacji finansowej, 3) weryfikację zdolności kredytowej kredytobiorców z wykorzystaniem dostępnych baz danych, 4) obsługa klientów z obszaru działania Banku, z wyjątkiem konsorcjów kredytowych, 5) sprzedaż kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych, 6) udział w przetargach na obsługę jednostek samorządu terytorialnego, 7) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, 8) przekazywanie informacji o aktualnej i promocyjnej ofercie z wykorzystaniem dostępnych mediów, takich jak: materiały informacyjne dostępne w Banku, stronę internetową, informacje w lokalnej prasie, reklamę. 6 Stosowane w Banku metody wsparcia wzrostu akcji kredytowej to: 1. wdrażanie nowych produktów kredytowych kredytów sezonowych i okazjonalnych, kredytów z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy pomocowych, 2. rozwój sprzedaży kredytów zabezpieczanych hipotecznie i mieszkaniowych, 19

20 3. współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu pozyskiwania korzystnych linii kredytowych, dopłat itp. (np. ARiMR, NFOŚiGW, PFRON, inne organizacje krajowe i unijne), 4. stosowanie okresowych promocji, 5. doskonalenie technik obsługi klientów w zakresie sprzedaży kredytów, 6. odpowiednia polityka cenowa, uwzględniająca zróżnicowane portfele kredytowe (detaliczne, finansujące nieruchomości, zabezpieczone hipotecznie, promocje itp.), 7. zawieranie konsorcjów bankowych z innymi bankami spółdzielczymi, z Bankiem Zrzeszającym lub innymi bankami Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku odbywa się w oparciu o zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategię w zakresie zarządzania ryzykami w Banku, plan ekonomiczno-finansowy, procedury kredytowe oraz sporządzane w formie pisemnej analizy. 2. Zarząd co roku w terminach przygotowania założeń do planu ekonomiczno finansowego dokonuje weryfikacji założeń polityki kredytowej. 3. Rada Nadzorcza otrzymuje sprawozdanie z realizacji strategii i polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w cyklach i w zakresie zgodnym z obowiązująca w Banku Instrukcją sporządzania informacji zarządczej. 4. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku wykorzystuje wyniki kontroli wewnętrznej i audytu do oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. 8 Stosowane w Banku metody zarządzania ryzykiem kredytowym, częstotliwość analiz oraz struktura organizacyjna dostosowane są do profilu i wielkości tego ryzyka, skali i złożoności działalności kredytowej Banku. 9 Podstawowe czynniki analizowane przez Bank w celu określenia profilu ryzyka to w szczególności: 1) wewnętrzny współczynnik kapitałowy (dawny współczynnik wypłacalności), 2) wskaźnik jakości kredytów ogółem, w tym wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 3) udział kredytów w sumie bilansowej, 4) udział detalicznych ekspozycji kredytowych w obligu kredytowym, 5) udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sumie kredytów, 6) stan rezerw celowych, w tym rezerw na detaliczne ekspozycje kredytowe oraz na ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, 7) wskaźnik LtV w stosunku do ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych i nieruchomościach komercyjnych, 8) wielkość sumy bilansowej, 9) wskaźnik pokrycia kredytów depozytami stabilnymi, 10) struktura inwestycji Banku. Bank angażuje się w: a) akcję kredytową, b) akcje, lokaty i obligacje Banku Zrzeszającego, c) obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne i komunalne, d) jednostki TFI, bony pieniężne i skarbowe, e) udziały w innych podmiotach. 10 Planuje się, iż jakość portfela kredytowego w 2015 roku, wyrażona jako procentowy udział kredytów i innych należności zagrożonych w portfelu kredytowym ogółem, będzie ulegała systematycznej 20

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/XVI/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/V/14 z dnia 18.06.2014r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/XVI/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/V/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/XVI/14 z dnia 18.06.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/V/14 z dnia 18.06.2014r. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym Polityka zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2011 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGÓWKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku 1. Spis treści 1. Informacja o działalności Banku

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 45/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/2013 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Informacja uzupełniająca z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień Spis treści I. WSTĘP...3 1. Informacje wprowadzające...3 II. Dodatkowe pozycje podlegające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały Zarząd Banku Nr 91/2007 z dnia 13.12.2007r do uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2007 z dnia 18.12.2007. Aktualizacja Uchwałą ZB nr 4./2013 z dnia 29.05.2013 Uchwałą RN nr 10./2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Traci moc: Uchwała Zarządu Nr 04/07/10 z dn r Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/07/10 z dn r

Traci moc: Uchwała Zarządu Nr 04/07/10 z dn r Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/07/10 z dn r Załącznik do Uchwały Nr 07/07/13 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia r. 23.07.2013r Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/07/2013 z dnia 31.07.2013r Traci moc: Uchwała Zarządu Nr 04/07/10 z dn. 29.07.2010

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 16.12.2016r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WISZNICACH Wisznice, 2016 Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 09.02.2017 r. zatwierdzono Uchwałą 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 17 luty 2017 r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE Załącznik do Uchwały nr 35/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 05.07.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia 22.07.2016r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Werbkowice, 2016 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Cyców, 2016 r. 1 Spis treści Wprowadzenie.3 I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Pasłęk, styczeń 2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Informacje podlegające ogłaszaniu lub udostępnianiu...

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe stan na 31 grudnia 2015 roku 1 Spis treści GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem oraz poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie

Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem oraz poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem oraz poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie I. Informacje o strategii i celach zarządzania ryzykiem w Banku

Bardziej szczegółowo

1) Rada Nadzorcza; 2) Zarząd; 3) Komitet Kredytowy; 4) Komórka ds. monitoringu kredytowego; 5) Komórka ds. ryzyka;

1) Rada Nadzorcza; 2) Zarząd; 3) Komitet Kredytowy; 4) Komórka ds. monitoringu kredytowego; 5) Komórka ds. ryzyka; Załącznik nr 1 Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, a także spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 12 stycznia 2015 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo