RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R."

Transkrypt

1

2

3 RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010

4 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 7 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOŚ S.A ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU... 8 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW BANKU... 8 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU... 9 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BANKU Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane porównawcze Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów Informacja o zmianach skonsolidowanych zobowiązań i aktywów warunkowych Informacja o odpisach aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz bankom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Opis organizacji Grupy Kapitałowej, jednostki podlegające konsolidacji oraz wyłączone INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A Podsumowanie wyników Grupy Banku Ochrony Środowiska S.A. za trzy kwartały 2010 r Sytuacja makroekonomiczna Wyniki finansowe Grupy Wyniki finansowe Grupy po III kwartale 2010 r Bilans Grupy Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem Grupy Zobowiązania Grupy Kapitałowej Aktywa Grupy Zmiany w strukturze aktywów Grupy Kredyty i pożyczki klientów Wybrane dane liczbowe dotyczące działalności Grupy Opis istotnych dokonań Grupy w III kwartale 2010 r Sprawozdawczość dotycząca segmentów Wskaźniki i bezpieczeństwo działania Grupy Opis czynników i zdarzeń, w szczególności nietypowych mających wpływ na wyniki finansowe Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz Sezonowość lub cykliczność działalności Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje o dywidendzie Transakcje podmiotów powiązanych Informacje o poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji Informacje o toczących się postępowaniach Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta Zestawienie stanu posiadania akcji Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Zatrudnienie Skład Rady Nadzorczej Banku Skład Zarządu Banku Najważniejsze zdarzenia w III kwartale 2010 r., które Bank podawał do publicznej wiadomości

5 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana 3 kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zobowiązań pozabilansowych Ogólne koszty administracyjne Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Obciążenia podatkowe część bieżąca część odroczona Zysk netto Z tego przypadający na: - udziałowców jednostki dominującej udziałowców mniejszości Zysk na akcję przypadający udziałowcom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł): podstawowy 3,30 0,99 rozwodniony 3,30 0,99 Działalność zaniechana w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2010 roku oraz w roku 2009 nie wystąpiła. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3 kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony Zysk netto Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto) Całkowity dochód ogółem Z tego przypadający na: - udziałowców jednostki dominującej udziałowców mniejszości

6 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe dostępne do sprzedaży utrzymywane do terminu zapadalności Aktywa zastawione Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku dochodowego bieżące odroczone Inne aktywa Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Rezerwy Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej: Kapitał podstawowy kapitał zakładowy kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały mniejszości w kapitale własnym - - Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

7 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podwyższenie kapitału Podział wyniku, w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Pozostała dystrybucja wyniku finansowego Stan na Razem kapitał własny Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podział wyniku, w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Przeniesienie z tytułu zaokrągleń Stan na

8 Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy Razem kapitał własny Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podział wyniku, w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Przemieszczenie z tytułu zaokrągleń Stan na

9 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 9 miesięcy zakończony metoda pośrednia PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: Amortyzacja Odsetki z działalności inwestycyjnej Odsetki z działalności finansowej Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu wyceny pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu lokat w innych bankach oraz kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych Zmiana stanu aktywów zastawionych Zmiana stanu innych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i Banku Centralnego Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiany stanu rezerw Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wykup innych lokat na rynku pieniężnym Wykup papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności Odsetki otrzymane Zbycie wartości niematerialnych Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Wydatki Nabycie wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy - - Wydatki Odsetki zapłacone od obligacji emitowanych przez Bank Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania

10 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOŚ S.A. ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU 3 kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zobowiązań pozabilansowych Ogólne koszty administracyjne Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Obciążenia podatkowe część bieżąca część odroczona Zysk netto Z tego przypadający na: - udziałowców jednostki dominującej udziałowców mniejszości Zysk na akcję przypadający udziałowcom jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł): podstawowy 2,97 0,30 rozwodniony 2,97 0,30 Działalność zaniechana w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2010 roku oraz w roku 2009 nie wystąpiła. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW BANKU 3 kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony kwartał okres od do za okres 9 miesięcy zakończony Zysk netto Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto) Całkowity dochód ogółem

11 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe dostępne do sprzedaży utrzymywane do terminu zapadalności Aktywa zastawione Inwestycje w jednostkach zależnych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku dochodowego bieżące odroczone Inne aktywa Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Rezerwy Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy kapitał zakładowy kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

12 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy Razem kapitał własny Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podwyższenie kapitału Podział wyniku w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Stan na Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podział wyniku w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Stan na

13 Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy Razem kapitał własny Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podział wyniku w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Stan na

14 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BANKU Za okres 9 miesięcy zakończony metoda pośrednia PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: Amortyzacja Odsetki z działalności inwestycyjnej Odsetki z działalności finansowej Dywidendy otrzymane Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu wyceny pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu lokat w innych bankach oraz kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych Zmiana stanu aktywów zastawionych Zmiana stanu innych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i Banku Centralnego Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiany stanu rezerw Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wykup innych lokat na rynku pieniężnym Wykup papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności Odsetki otrzymane Zbycie wartości niematerialnych Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy otrzymane Wydatki Nabycie wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy - - Wydatki - - Odsetki zapłacone od obligacji emitowanych przez Bank Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania

15 1. Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. (Grupa) oraz sprawozdanie finansowe BOŚ S.A. za trzy kwartały 2010 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską (MSSF) obowiązującymi na dzień sprawozdawczy tj. 30 września 2010 roku oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzy kwartały 2010 r. spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym także Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 odnoszącego się do śródrocznej sprawozdawczości finansowej. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone według zasady kosztu historycznego z wyjątkiem wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu oraz wszystkich kontraktów pochodnych wycenianych do wartości godziwej. Stosowane przez Grupę zasady rachunkowości szczegółowo opisane w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku mają zastosowanie również w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za trzy kwartały 2010 roku, za wyjątkiem wyceny pochodnych instrumentów finansowych. Począwszy od 1 stycznia 2010 r. zmiany wartości godziwej wszystkich instrumentów pochodnych wykazywane są w rachunku zysków i strat bieżącego okresu w pozycji Wynik na działalności handlowej. Zmiany prezentacji danych porównawczych zostały przedstawione w pkt 2. Przedstawione zasady rachunkowości stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich prezentowanych okresach sprawozdawczych. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga zastosowania pewnych istotnych z punktu widzenia rachunkowego oszacowań. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu, do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone, założenia i szacunki znaczące z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego odnośnie utraty wartości kredytów i pożyczek, utraty wartości instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży, dłużnych papierów utrzymywanych do terminu zapadalności, wartości godziwej nienotowanych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, rezerwy na przyszłe zobowiązania i roszczenia zostały przedstawione w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku i mają zastosowanie przy sporządzaniu niniejszego raportu. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie przedstawiono inaczej, podawane są w tysiącach złotych (tys. zł). 13

16 2. Dane porównawcze Na dzień 30 września 2010 r. Grupa dokonała następujących zmian w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań finansowych na dzień 30 września 2009 r.: ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Pozycja Tytuł za okres 9 miesięcy zakończony dane opublikowane Wpływ korekty prezentacyjnej za okres 9 miesięcy zakończony dane po korektach Wynik na działalności handlowej Wynik z pozycji wymiany Zmiana prezentacji wyniku z tytułu wyceny do wartości godziwej transakcji FX spot i FX forward Opis j.w ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Pozycja Tytuł za okres 9 miesięcy zakończony dane opublikowane Wpływ korekty prezentacyjnej za okres 9 miesięcy zakończony dane po korektach PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Korekty razem: Odsetki z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu innych lokat na rynku pieniężnym Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Odsetki od papierów utrzymywanych do terminu zapadalności Wykup obligacji NBP wykazany w części inwestycyjnej Zmiana stanu papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności wykazywana w części inwestycyjnej

17 Pozycja Tytuł za okres 9 miesięcy zakończony dane opublikowane Wpływ korekty prezentacyjnej za okres 9 miesięcy zakończony dane po korektach PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ WPŁYWY Wykup innych lokat na rynku pieniężnym Wykup papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności Odsetki otrzymane Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wykup obligacji NBP Wykup obligacji Skarbu Państwa Odsetki otrzymane od wykupionych papierów wartościowych Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów W 2010 roku nie wystąpiła konieczność dokonania korekty błędów poprzednich okresów. 4. Informacja o zmianach skonsolidowanych zobowiązań i aktywów warunkowych Zobowiązania warunkowe: a) finansowe w tym: otwarte linie kredytowe otwarte akredytywy importowe promesy udzielenia kredytu limity na transakcje FX pozostałe b) gwarancyjne w tym: poręczenia i gwarancje spłaty kredytów gwarancje właściwego wykonania kontraktu pozostałe c) gwarantowanie emisji Aktywa warunkowe: a) finansowania w tym: otwarte linie kredytowe zobowiązania od NFOŚiGW i WFOŚiGW z tytułu kredytów konsorcjalnych pozostałe b) gwarancyjne c) inne Aktywa i zobowiązania warunkowe razem

18 5. Informacja o odpisach aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz bankom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Stan na początek okresu Zmniejszenie / zwiększenie odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek Kredyty odpisane w ciągu okresu sprawozdawczego jako nieściągalne Inne zmniejszenia/zwiększenia 17 1 Stan na koniec okresu Opis organizacji Grupy Kapitałowej, jednostki podlegające konsolidacji oraz wyłączone Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 30 września 2010 r. tworzy Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę dominującą nad jednostką zależną Domem Maklerskim BOŚ S.A. i jego jednostką zależną, którą jest zawiązana w dniu 12 sierpnia 2009 roku spółka akcyjna BOŚ Eko Profit S.A. (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 września 2009 r.). Na 30 września 2010 r. udział Banku w kapitale Domu Maklerskiego BOŚ S.A., jak też udział w głosach Spółki wynosił 100%. Grupa posiada 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe Ekoleasing S.A. w upadłości. Z uwagi na toczące się postępowanie upadłościowe, przed dniem 1 stycznia 2004 r. Grupa utraciła kontrolę jak również jakiekolwiek znaczące wpływy na Spółkę. W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym BOŚ S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2010 r., wykazywana jest jako aktywa dostępne do sprzedaży i objęta jest 100% odpisem aktualizującym. Sprawozdanie obejmuje dane Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz BOŚ Eko Profit S.A., które konsolidowane są metodą pełną. 16

19 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. 1. Podsumowanie wyników Grupy Banku Ochrony Środowiska S.A. za trzy kwartały 2010 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.: na dzień 30 września 2010 r.: wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy BOŚ S.A. wynosiła ,4 mln zł, w porównaniu do końca 2009 r. była wyższa o 9,9%. Wzrost osiągnięto w segmencie: detalicznym o 20,8%, korporacyjnym o 2,6%, finansów publicznych o 4,8%. zobowiązania Grupy BOŚ S.A. wobec klientów wyniosły ,7 mln zł i były wyższe o 19,8% w porównaniu do stanu na koniec 2009 r. Wzrost osiągnięto w segmencie: klientów korporacyjnych, klientów detalicznych, finansów publicznych oraz funduszy ekologicznych. suma bilansowa Grupy wyniosła mln zł i była wyższa o 18,9% w porównaniu do stanu na koniec 2009 r. po trzech kwartałach 2010 r. Grupa BOŚ S.A. wykazała zysk netto w wysokości 51,2 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynik był wyższy o 244%. Wzrost osiągnięto w obszarze wyniku z tytułu odsetek o 4,4%, głównie na skutek obniżania kosztów pozyskania depozytów oraz wzrostu wolumenu kredytów. Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 6,9%, dzięki wyższym przychodom z tytułu obsługi rachunków bieżących, prowizji inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, prowizji od kredytów rozliczanych jednorazowo oraz wyższych przychodów od kart płatniczych. Korzystniej ukształtował się wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów. Podkreślenia wymaga spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 2,2%, z powodu zmniejszenia kosztów pracowniczych oraz pozostałych kosztów działalności ,8% Kredyty udzielone klientom w segmentach rynku w mln zł ,6% ,8% Finanse publiczne Klienci korporacyjni Klienci detaliczni ,4% Fundusze ekologiczne Zobowiązania wobec klientów w segmentach rynku w mln zł +36,1% 5,0% ,0% 806 Finanse publiczne Klienci korporacyjni Suma bilansowa w mln zł Klienci detaliczni ,85 +18,9% Zysk netto w mln zł +244% 51,17 I-III kwartał 2009 I-III kwartał 2010 W okresie trzech kwartałów 2010 r. odnotowano znaczący wzrost liczby sprzedanych produktów: rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o 6,9%, głównie na skutek sprzedaży wprowadzonego do oferty Banku w 2009 roku nowego produktu Konto Wyjątkowe, oraz wprowadzeniu we wrześniu 2010 r. Konta bez Kantów. kart płatniczych i kart kredytowych w posiadaniu klientów indywidualnych o 12,0%, Korzystając z poprawy koniunktury giełdowej, Dom Maklerski BOŚ S.A. w 2010 r. aktywnie pozyskiwał nowych klientów. Liczba rachunków maklerskich zwiększyła się o 20,2% od początku roku. 17

20 2. Sytuacja makroekonomiczna Wzrost gospodarczy Produkt krajowy brutto w II kwartale 2010 r. wzrósł o 3,5% w cenach stałych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, który zwiększył się w tym okresie o 3,9 proc. Do tego wyniku przyczyniło się rosnące spożycie indywidualne oraz odbudowa zapasów. Zgodnie z szacunkami, dynamika PKB w miesiącach lipiec-wrzesień 2010 r. nie powinna znacząco odbiegać od notowanej w drugim kwartale 2010 r. Świadczą o tym m.in. optymistyczne wyniki produkcji przemysłowej, w całym trzecim kwartale. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 7,46,56,56,56,15,95,02,60,81,21,83,33,03,5 KwartalnadynamikaPKB Ikw.2007-IIkw I207I207I207IV208I208I208I208IV209I209I209I209IV2010I2010I Stopy procentowe W okresie trzech kwartałów 2010 r. bazowe stopy procentowe NBP nie uległy zmianom. Natomiast rynkowe stopy procentowe obniżyły się, zwłaszcza dla dłuższych terminów. Spadek inflacji w I półroczu 2010 r. poniżej celu inflacyjnego zmniejszył oczekiwania na wzrost bazowych stóp procentowych, a tym samym przyczynił się do spadku stóp rynkowych. W III kwartale br. zanotowano jednak wzrost inflacji oraz wzrost stawek WIBOR 3M i 6M. 4,50% 4,30% 4,10% 3,90% 3,70% 3,50% 3,30% sty 10 WIBOR w okresie styczeń- październik 2010 WIBOR 1M WIBOR 3M WIBOR 6M lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 Sytuacja na rynku pracy Stopa bezrobocia we wrześniu br. wyniosła 11,5% wobec zrewidowanego 11,4% w sierpniu br. Natomiast w skali roku wzrost wyniósł 0,6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września wyniosła 1.812,6 tys. Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień była o 11,9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku przy mniejszym o 1,1 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. tys wrz 09 paź 09 Stopa bezrobocia rejestrowanego w okresie wrzesień wrzesień 2010 lis 09 Liczba bezrobotnych gru 09 sty 10 lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 Stopa bezrobocia cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kurs walutowy Na koniec września 2010 r. w porównaniu z końcem czerwca br. złoty umocnił się w stosunku do głównych walut, najbardziej w stosunku do dolara. Poprzednio, w II kwartale br. złoty się osłabiał, w związku z niestabilną sytuacją finansową Grecji. Na umocnienie złotego w III kwartale br. wpływ miało nasilenie presji deprecjacyjnej na dolara amerykańskiego wywołane wzmocnieniem oczekiwań na dalsze rozluźnienie polityki pieniężnej w USA. 4,5000 4,1000 3,7000 3,3000 2,9000 2,5000 Kursy walut w okresie styczeń-wrzesień 2010 EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN sty 10 lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 18

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2. SKRÓCONE DANE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo