SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) , Faks: (032) Strona internetowa: Regon: NIP: KRS: Znak sprawy: DZP/38/382-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Sporządziła oraz zatwierdziła pod względem formalnym: Katarzyna Cieślak Jastrzębie Zdrój, dnia r. Zatwierdziła: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Grażyna Kuczera Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 1

2 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres: Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Numer telefonu: (032) Numer faksu: (032) Adres Strona internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), zwanej dalej Ustawą PZP Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art Ustawy PZP. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-1/ Ze względu na informatyczną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, aby usługa spełniała następujące wymogi: 1) Sposób komunikacji z Bankiem wyłącznie przez Internet; 2) Akceptowany system operacyjny: XP/VISTA/7/8; 3) Bezpieczeństwo systemu: a) możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system, b) użytkownicy zarejestrowani w systemie muszą posiadać swój indywidualny identyfikator zabezpieczony hasłem, c) poufność transmisji kodowanie przesyłanej informacji, d) autentyczność i niezaprzeczalność identyfikacja osób podpisujących, oraz zabezpieczenie przed modyfikacją przesyłki, e) klucze podpisu elektronicznego powinny być zapisane na trwałym nośniku, np. indywidualnej karcie procesorowej, zabezpieczone hasłem, CD-ROM, token, itp. 4) Program obsługi rachunku bieżącego musi działać w sieci Windows, na 6 stanowiskach komputerowych Bankowa obsługa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju polegać będzie m.in. na: 1) Obsłudze rachunków bankowych, w tym: a) otwarciu i prowadzeniu 1 rachunku bieżącego i 3 rachunków pomocniczych oraz w zależności od potrzeb możliwość otwarcia nowych rachunków bankowych, które Zamawiający założy w trakcie trwania umowy w PLN, bez dodatkowych opłat, b) realizacji poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (internetowej), c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (elektronicznych i papierowych) między rachunkami w tym samym banku w systemie bankowości elektronicznej (internetowej), d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w złotych, e) dokonywaniu wypłat gotówkowych w złotych, f) dokonywaniu przez Zamawiającego codziennej nieodpłatnej wymiany bądź zamiany bilonu w złotych, w tym: dokonywanie wpłat - 2 razy w miesiącu - 4 tysiące - bilon o nominale: 2zł; 0,50zł; 0,20zł. 2

3 dokonywanie wypłat - 2 razy w miesiącu - 3 tysiące - bilon nominale: 1zł. g) dokonywanie przez Zamawiającego codziennych nieodpłatnych wpłat gotówkowych i zamkniętych, h) dostarczaniu w formie elektronicznej wyciągów bankowych, zawierających pełny opis operacji gospodarczych zgodnie z dowodami źródłowymi (z możliwością generowania elektronicznych potwierdzeń przelewów), i) udostępnienie informacji o stanie rachunków upoważnionym przez Zamawiającego osobom, posługujących się nośnikiem hasłem uzgodnionym z Bankiem, j) potwierdzenie autentyczności podpisów, k) wydawaniu opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów, l) realizacji stałych zleceń, m) instalacji systemów elektronicznej (internetowej) obsługi bankowej na stanowiskach komputerowych oraz bezpłatnym przeszkoleniu wyznaczonych przez Zamawiającego (lub osoby przez niego upoważnionej) pracowników obsługujących te stanowiska, n) zapewnieniu przez Wykonawcę stałego i sprawnego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej (internetowej), o) w razie awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, możliwe będzie dokonanie operacji w formie papierowej, p) realizacji przelewów walutowych elektronicznych, (w przypadku awarii w formie papierowej), q) aneksy do umowy oraz wszystkie zaświadczenia, wydawane będą w ramach wiążącej umowy bez dodatkowych opłat. 2) Oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. 3) Lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych. 4) Udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ,00 PLN w okresie obowiązywania umowy. a) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego na podstawie odrębnie zawartej umowy w okresie jej obowiązywania. b) kredyt w rachunku bieżącym będzie otwarty i odnawialny. Każda spłata całości części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany. c) kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy w stałej wysokości. d) oprocentowanie kredytu może zmieniać się miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym. e) dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBOR 1M wynosi: 2,61% stopa ogłoszona przez NBP w dniu r. stała stawka WIBOR 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania umowy będzie zmienna. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionej części kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy. Dniem zmiany stopy procentowej jest pierwszy dzień kalendarzowy nowego miesiąca kalendarzowego. f) odsetki będą naliczane od zaciągniętej i niespłaconej części kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy), okresach obrachunkowych na bazie rzeczywistej liczby dni w miesiącu 365 dni w roku a ich spłata dokonywana będzie w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu obrachunkowego. g) za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierze prowizję naliczaną jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 1 % od wysokości ,00 PLN bez naliczania wszelkich dodatkowych prowizji technicznooperacyjnych, prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu. 3

4 h) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że cesja z umowy nr 124/100448/03/1/2013 zawartej w dniu r. zmieniona aneksem nr 10/03/1/2013 z dnia r. (zakres Lecznictwo Szpitalne) z NFZ będzie zabezpieczeniem kredytu do wglądu u Zamawiającego, i) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, zabezpieczenie jest wolne od cesji z kontraktu NFZ na rzecz innego podmiotu, j) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że obroty średnio miesięczne kształtują się na poziomie minimum ,00 PLN, k) Kredytobiorca (Zamawiający) informuje, że w razie potrzeby podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel oraz deklarację wekslową, l) Wpływy z kontraktów będą przeprowadzane przez rachunek założony u Wykonawcy, m) Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do przedkładania w okresie obowiązywania kredytowania kontraktu z NFZ, 3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (3) Usługi bankowe, (3) Usługi udzielania kredytu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w FORMULARZU CENOWYM stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Informacje dodatkowe. 1) system elektronicznej obsługi bankowej powinien być zintegrowany z systemem finansowo - księgowym i kadrowo - płacowym Zamawiającego, 2) system elektronicznej obsługi bankowej powinien umożliwiać: całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na rachunkach, składanie zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych, składanie dyspozycji bankowych, stały dostęp do zakładania lokat terminowych, Wykonawca udostępni dostęp do informacji o kursach walut, oprocentowania lokat, korzystanie z poczty elektronicznej poprzez alternatywne kanały dostępu, np. strona internetowa, 3) realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi bankowej odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym Zamawiającego, 4) system elektronicznej obsługi bankowej zainstalowany będzie na 6 stanowiskach komputerowych, 5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewniony będzie wykwalifikowany serwis, 6) w przypadku wymiany oprogramowania systemu elektronicznej obsługi bankowej zapewnione będzie nieodpłatne przeinstalowanie w/w systemu wraz ze szkoleniem przez wykwalifikowany serwis, 7) środki pieniężne na rachunkach bankowych oprocentowane będą wg średniej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje założenie, że stawka WIBID 1M wynosi 2,41% stopa ogłoszona przez NBP w dniu r. stała stawka WIBID 1M zostaje przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia ofert. Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku, natomiast w rzeczywistym okresie obowiązywania umowy stawka WIBID 1M będzie zmienna, skorygowaną o stałą marżę bankową, z kwartalną kapitalizacją odsetek, 8) w ramach rachunku lokat krótkoterminowych prowadzone będą lokaty typu weekend, 9) lokaty weekendowe oprocentowane będą wg stawki WIBID O/N pomniejszoną o nie ujemną marżę bankową, 10) przy oprocentowaniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i rachunku lokat obowiązywać będzie stała marża bankowa, 11) wolne środki pieniężne lokowane będą z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania, automatycznie powyżej kwoty ,00 zł na rachunku lokat krótkoterminowych w ostatnim dniu roboczym tygodnia, 12) wolne środki pieniężne lokowane będą na rachunku lokat krótkoterminowych w momencie, gdy oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych będzie wyższe niż oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym, 13) za terminowe przekazanie środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 14) udzielony kredyt przeznaczony będzie na pokrycie bieżącej działalności Zamawiającego, 15) od udzielonego kredytu Wykonawca pobierać będzie prowizję od przyznanego kredytu, 4

5 16) w ramach udzielonego kredytu Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji, 17) opłaty i prowizje za operacje bankowe nie będą ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: a) zmian zakresu czynności bankowych, o których mowa w Załączniku Nr 1 do SIWZ; w razie wystąpienia takiej potrzeby przez Zamawiającego w oparciu o własną ocenę potrzeb Zamawiający wymaga aby placówka Banku znajdowała się na terenie miasta Jastrzębia- Zdroju czynna co najmniej 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i wariantowych Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: umowa obowiązywać będzie od dnia r. do r. z zastrzeżeniem, że przygotowanie systemów elektronicznej (internetowej) obsługi klienta, o której mowa w pkt 3.3.1), a także szkolenia w tym zakresie zostaną zrealizowane do roku. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U poz. 1376) lub innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia; b) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zadania o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Przez zadanie o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonywanie elektronicznej (internetowej) obsługi bankowej, o wartości min ,00 zł brutto każda, 5.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tj. nie zachodzi w stosunku do nich żadna przesłanka określona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Spełnienie wymogu podanego w punkcie 5.1., należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według Załącznika Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2., według formuły: spełnia / nie spełnia. 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 6.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca składa: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP według Załącznika nr 3 do SIWZ; 5

6 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. a) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 pkt ppkt. b) - Wykaz zadań o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu i zakresu, dat wykonania wykaz powinien zostać przygotowany na formularzu określonym w Załączniku Nr 6 do SIWZ; b) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 pkt ppkt. a) - zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U poz. 1376) lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia; c) Dokumenty potwierdzające, że zadania wykazane w Załączniku nr 6 do SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje itp.) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP należy dołączyć następujące oświadczenia i dokument: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 4 do SIWZ; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej reguluje 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231) Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 6.3., przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Do oferty należy dołączyć również takie dokumenty jak: 1) wypełniony Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia - według Załącznika nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz oferty - według Załącznika nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy/jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika jak w punkcie 8 SIWZ/; UWAGA: pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 4) Oświadczenie dot. grupy kapitałowej wg załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6

7 6.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. Nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 7. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa załącznik nr 8a. Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców, tj. wspólników spółki cywilnej. 8. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM/PODMIOTY ZAWIERAJĄCE POROZUMIENIE 8.1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa załącznik 8b. Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt ) składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w pkt i 5.2. będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum Wymogi formalne dotyczące konsorcjum mają zastosowanie również do podmiotów zawierających porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 9.1 Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą, z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy PZP, pisemnie, za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane na stronie internetowej oraz rozesłane pocztą lub faksem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację. 9.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda strona, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu. 9.3 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w zakresie procedury przetargowej: 1. inż. Katarzyna Cieślak - p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.: (032) , w dni robocze w godz. 8:00 do 14:30 w zakresie przedmiotu przetargu: mgr Maria Zawada - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych 2. mgr Agata Szpak - Główny Księgowy Regina Nowak zastępca Głównego Księgowego 7

8 9.4. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: (032) , (032) lub drogą elektroniczną na adres z określeniem postępowania, którego dotyczą. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W postępowaniu wadium nie obowiązuje. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2 Ustawy PZP. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 12.4 Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju NIE OTWIERAĆ przed r. godz , znak sprawy: DZP/38/382-1/ Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami: ZMIANA lub WYCOFANIE Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie szpitala, I piętro, pokoj A1, do dnia r. do godz Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie. 8

9 13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz , w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, I piętro, pokój A OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 14.1 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ W Formularzu asortymentowo cenowym Wykonawca zobowiązany jest do: - podania ceny miesięcznej brutto, - wyliczenia i podania wartości brutto uwzględniającej odpowiednio wskazane ilości, - wyliczenia i podania ceny brutto oferty i umieszczenie sumy w pozycji Razem Wyliczoną cenę brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty (Załącznik nr 2) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru do Zamawiającego Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 15 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 16 OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 16.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Waga 1. Koszt bieżącej obsługi bankowej (cena) 35% 2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych 15% 3. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych 20% 4. Koszt kredytu 30% Punkty przyznawane za podane w pkt kryteria będą liczone według następujących wzorów: 9

10 Nr kryterium Wzór Koszt bieżącej obsługi bankowej (cena): Bob min Liczba punktów = x 35 Bob bad gdzie: Bob bad - Bieżąca obsługa bankowa podana w ofercie badanej Bob min - Bieżąca obsługa bankowa najniższej spośród wszystkich ofert Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych: Or bad Liczba punktów = x 15 Or max gdzie: Or bad - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych podane w ofercie badanej Or max - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych najniższej spośród wszystkich ofert Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych: Ol bad Liczba punktów = x 20 Ol max gdzie: Ol bad - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych podane w ofercie badanej Ol max - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych najniższej spośród wszystkich ofert Koszt kredytu: K min Liczba punktów = x 30 K bad gdzie: K bad Koszt kredytu w ofercie badanej K min Koszt kredytu najniższej spośród wszystkich ofert Objaśnienia do pkt ) Miesięczna zryczałtowana opłata (w zł) za prowadzenie obsługi bankowej - obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w punktach od 3.3. pkt 1) do 3), opłata ta nie będzie podlegała waloryzacji i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy 2) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (w %) podstawą wyliczenia będzie średnia stawka WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego skorygowana o stałą marżę Wykonawcy. 3) Cena udzielenia kredytu w rachunku bieżącym (w % i zł) na wartość tą składać się będą: koszty odsetek + koszty prowizji. Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego powiększoną o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy. Natomiast prowizja, liczona jako procent od kwoty kredytu (nie więcej niż 1% od kwoty kredytu), obejmować będzie wszystkie ewentualne prowizje, jakie Wykonawca może pobierać od Zamawiającego udzielając kredytu w rachunku bieżącym. Wykonawca podaje wysokość stałej marży w punktach procentowych i wysokość prowizji w % (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 4) Do wyliczenia należy przyjąć 365 dni w roku. 5) Każdy Wykonawca, dla kryteriów określonych w pkt. 2-4 ( punkt 16.1) indywidualnie określi marżę banku w punktach procentowych oraz wysokość prowizji od kredytu w rachunku bieżącym w %. Marża i prowizja nie będą podlegały zmianie przez cały okres obowiązywania umowy W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawi omyłki w ofercie. 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo