Działalność kredytowa banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność kredytowa banku"

Transkrypt

1 Działalność kredytowa banku - Kredyt a pożyczka, klasyfikacja kredytów - Ochrona konsumenta na rynku bankowości detalicznej - Prowizje, opłaty, odsetki od kredytów - Badanie zdolności kredytowej osób fizycznych i osób prawnych - Formy spłaty kredytów

2 Kredyt a pożyczka Kredyt, jest to forma zarezerwowana prawnie wyłącznie dla banków. Konkretnie przez ustawę prawo bankowe. Należy tu dodać, że bank nie udziela kredytu ze środków własnych, lecz ze środków zdeponowanych przez jego klientów. To czyni całą działalność banku dosyć charakterystyczną.

3 Kredyt Kredyt jest to stosunek ekonomiczny wynikający ze świadczenia przez jedna ze stron(wierzyciela) na rzecz drugą(dłużnika) określonej wartości w towarze lub pieniądzu na warunkach zwrotu równowartości w późniejszym terminie Przekazanie towaru nabywcy przy uzgodnionym późniejszym terminie zapłaty nazwane jest kredytem towarowym lub kupieckim Kredyt bankowy to stosunek ekonomiczny polegający na świadczeniu przez bank na rzecz klienta określonej wartości w pieniądzu

4 Kredyt a pożyczka W umowie kredytowej zawsze określony jest termin zwrotu kapitału wraz z odsetkami. Zaś sama umowa musi zawsze być sporządzona w formie pisemnej. Dokładnie określony musi być również cel na jaki owe pieniądze mają być przeznaczone. Umowa jest również odpłatna. Bowiem pod postacią opłat, prowizji i oprocentowania ukryta jest bowiem cena kredytu (a celem banku jest osiąganie zysków). Przekazane środki pieniężne nigdy zaś nie stają się własnością kredytobiorcy. Jak wspomniano muszą zostać zwrócone. Ponadto bank prawie nigdy nie udziela kredytu w formie gotówkowej. Odbywa się to bezgotówkowo za pomocą zapisania odpowiedniej kwoty pieniędzy na koncie klienta.

5 Kredyt a pożyczka Pożyczka w odróżnieniu od kredytu może być udzielona przez każdą osobę fizyczną. Jedynym warunkiem jaki musi być spełniony jest fakt, że pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy. Umowę pożyczki regulują przepisy kodeksu cywilnego. Musi ona być spisana na piśmie obowiązkowo dopiero w przypadku, gdy jej kwota jest wyższa niż 500zł (w celach dowodowych). Nie istnieje wymóg mówiący o określeniu terminu zwrotu czy też ceny pożyczki. Może ona być nieodpłatna. Przedmiot umowy (gotówka) jest przekazywany w postaci fizycznej (a nie bezgotówkowo jak to ma miejsce w przypadku kredytu). Zaś pożyczkodawca może swobodnie dysponować pożyczonymi pieniędzmi. Stają się one jego własnością.

6 Kredyt a pożyczka Z powyższych opisów wynika, że kredyt i pożyczka bardzo różnią się od siebie. Ten pierwszy jest bardziej sformalizowany i udzielany tylko przez banki. Pożyczka natomiast jest z reguły łatwa do uzyskania (np. od znajomych) i nie wymaga tylu formalności.

7 Klasyfikacja Kredytów Podział kredytów wg rożnych kryteriów -okres kredytowania -metoda udzielania kredytu -przeznaczenie cel kredytu -waluta kredytu (w złotych lub dywizach) Podział ze względu na czas (polska praktyka bankowa) -krótkoterminowe do roku -średnioterminowe 1-3lata -długoterminowe powyżej 3 lat charakterystyczna cecha kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie i stanowi on przedmiot negocjacji i jest określany umowa kredytowa

8 Klasyfikacja Kredytów Kryterium przeznaczenia kredytów -gospodarcze a)obrotowe-finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, krótkoterminowe na np. materiały, płace itp b)inwestycyjne-na finansowanie działalności rozwojowej srednio- i długoterminowe -konsumpcyjne- dla osób fizycznych Z punktu widzenia techniki operacyjnej ważna jest metoda kredytowania, kredyt może być kredytowany w: -w rachunku bieżącym -w rachunku kredytowym(pożyczkowym) -kredyty udzielane w innych trybach

9 Kredyt w rachunku bieżącym -częsta metoda kredytowania w europie zwłaszcza zwłaszcza Anglii(OVERDRAFT) -konto rachunku bieżącego posiada saldo debetowe i kredytowe co oznacza bądź zadłużenie w banku albo nadwyżkę środków pieniężnych pieniężnych pieniężnych splata kredytu nasypuje automatycznie z wpływów na konto -jest to kredyt podwyższonym ryzyku(finansuje działalność bieżąca a nie inwestycje) czyli mogą występować wyższe prowizje czy oprocentowanie -ustala się górna granice debetu

10 Kredyt Kasowy (kredyt płatniczy lub przejściowy) -mylony z kredytem w rachunku bieżącym -związany z tymczasowym brakiem pieniędzy na rachunku bieżącym -spłacenie zobowiązań przez przejściowe powstanie salda debetowego na rachunku bieżącym i musi być ono zlikwidowane w najbliższych dniach z bieżących wpływów -łagodzi skutki nierównomiernego wpływu należności -w umowie o udzielenie kredytu, zawieranej najczęściej na czas nieokreślony, ustala się limit zadłużenia

11 Kredyt w rachunku kredytowym -polega na otwarciu przez bank oddzielnego dla dla kredytu rachunku, na którym rejestrowana jest każda wpłata i spłata kredytu -metoda dla wszystkich kredytów poza kredytami w rachunku bieżącym KREDYTY UDZIELANE W INNYM TRYBIE TO M.IN. FACTORING, FORFAITING I LEASING

12 Kredyt konsorcjalny -zawieranie umów miedzy bankami w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołanie konsorcjum bankowego -cel: zapobieganie nadmiernej koncentracji kredytu w jednym banku i rozłożenie ryzyka -udzielane w sypkich kwotach na wielkie przedsięwzięcia -w Polsce są innowacją

13 Kredyt lombardowy -udzielany jest pod zastaw papierów wartościowych towarów przedmiotów i należności -bank musi posiadać przedmiot zastawu a kredyt udzielany jest nie do pełnej jego wartości -czasami bank nie przejmuje rzeczy danej pod zastaw ale dokument zwany warrantem, który mowi co i gdzie się znajduje

14 Kredyt dyskontowy - weksel -początek weksli sięga XIX wieku -konwencja w Genewie 1930r ujednolicenie posługiwania się wekslami -weksel to dokument(papier wartościowy) zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie -podstawowe funkcje weksla: kredytowa, płatnicza, gwarancyjna-zabezpiecza zapłatę) -rodzaje weksli: weksle handlowe wynikające z działalności handlowej albo weksle finansowe wynikające z udzielonej pozyczki pieniężnej -poręczenie osoby trzeciej- awal -weksel przenosi płynące z niego prawa na drodze indosu -Indos - jest to oświadczenie woli zbywcy weksla lub czeku o przeniesieniu weksla (czeku). -rodzaje weksli: własny (sola) i ciągniony lub inaczej trasowany(trata) własny-wystawca jest płatnikiem na rzecz remitenta trasowany-polecenie ciągnione przez wystawce weksla(trasanta) na płatnika(trasata) który ma zapłacić reminentowi(trasat musi na to wyrazić akcept polecenia zapłaty

15 Awal wg Wikipedia.pl Aval - to poręczenie wekslowe - jest to zobowiązanie złożone na wekslu, w którym zobowiązujemy się do zapłaty długu wekslowego osoby za którą poręczamy, w przypadku gdy ona nie zapłaci. Jeżeli na wekslu nie jest wyszczególnione za kogo poręczamy to przyjmuje się, że poręczamy za wystawcę

16 Rodzaje Weksli Weksel trasowany jest dokumentem zawierającym sformułowanie przez wystawcę polecenie zapłaty, skierowanie do określonej osoby, z żądaniem zapłacenia innej osobie sumy wekslowej w oznaczonym czasie i miejscu. Jeżeli osoba ta, zwana trasatem, przyjmie i podpisze weksel, wówczas przyjmuje na siebie realizację zobowiązania wymienionego na wekslu. Weksel własny zawiera przyrzeczenie wystawcy weksla ( trasanta ) bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy wekslowej w podanym czasie i miejscu. Wystawca weksla swoim podpisem przyjmuje na siebie realizację zobowiązania wpisanego na wekslu. Inaczej mówiąc w wekslu własnym wystawca weksla jest głównym dłużnikiem, natomiast przy wekslu trasowanym głównym dłużnikiem jest osoba, która ciągniony na nią weksel zaakceptowała (trasat).

17 Dyskonto weksla -operacja bankowego dyskonta weksla polega na jego nabyciu przez bank -weksel jako środek płatniczy może zostać przekształcony przez bank w pieniądz - w ten sposób udzielany jest kredyt dyskontowy

18 Kredyt Akceptacyjny i Bankowe Awale -baki akceptują ciągnione na nie traty (weksle trasowane) i zobowiązują się do udzielenia kredytu akceptacyjnego na wykupienie tych trat -operacje takie gwarantują zapłatę posiadaczowi weksla -akcept bankowy i kredyt akceptacyjny znajdowały dotychczasowe zastosowanie w transakcjach importowych, obecnie są one oferowane również w krajowych transakcjach

19 Kredyt Akceptacyjny umowa, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania do kwoty kredytu ciągnionych na niego weksli przez kredytobiorcę, bank akceptujący nie stawia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, a jedynie użycza samego podpisu, bank akceptując ciągniony na siebie weksel, staje się głównym dłużnikiem wekslowym, zobowiązanym do wykupu weksla, weksel podpisany przez bank staje się surogatem pieniądza, który może być wprowadzony w obieg, w terminie płatności weksla, wystawca powinien dostarczyć bankowi akceptującemu środki na wykup weksla wraz z odsetkami, w przeciwnym wypadku bank wykupuje weksel z własnych środków i jednocześnie udziela kredytu wystawcy weksla.

20 Kredyt Akceptacyjny Banki akceptują weksle złożone przez wystawcę, który -jest zazwyczaj ich stalym klientem -termin płatności nie przekracza 6 miesięcy-kwota nie przewyższa sumy wymienionej w umowie o kredyt akceptacyjny -kredyt akceptacyjny występuje w postaci linii kredytu akceptacyjnego -może być odnawialny Kredyt awalowy-bank przejmuje ne siebie odpowiedzialność i poręcza wypłacalność weksla

21 Faktoring -jest to forma krótkoterminowego finansowania faktoranta(przedsiębiorstwa) przez nabycie przez faktora(bank) jego wierzytelności -faktorem może być pośrednik (instytucja) finansowa -faktoring przyjmuje 2 postacie: a)faktor nabywa wierzytelność faktoranta wobec dłużników przed terminem wymagalności roszczeń, płacąc kwotę pomniejszona o 10-20% faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika b)faktor zaliczkuje wierzytelność cedowaną faktor może żądać od faktoranta zwrotu udzielonej zaliczki jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania -faktoring może być jawny(dłużnicy są powiadamiani o przejęciu należności faktoranta przez bank) lub cichy

22 Forfaiting -jest odmianą factoringu stosowaną przy transakcjach eksportowych -przedmiotem są należności średnioterminowe powyżej 6 miesięcy -zakup należności polega na dyskoncie gwarantowanych przez bank weksli własnych importera lub trat eksportera akceptowany przez importera -zasadą forfaitingu jest wyłączenie prawa regresu(dochodzenia pretensji) w stosunku do sprzedającego należność -jest droższy od faktoringu ze względu na długoterminowość zaangażowania kapitału banku

23 Leasing Podział 1 -operacyjny-krótki okres, możliwość wypowiedzenia -finansowy-obiekt przechodzi na własność, okres użyteczności ekonomicznej Podział 2 -bezpośredni-producent oddaje swoje produkty w dzierżawę -pośredni-za pomocą wyspecjalizowanej instytucji

24 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa Finansowanie działalności przedsiębiorstwa funduszami obcymi określa się mianem finansowania zewnętrznego. Wyróżnia się: pośrednie finansowanie zewnętrzne (pożyczki i kredyty zaciągane u pośredników finansowych, wśród których najważniejsza role pełnią banki) bezpośrednie finansowanie zewnętrzne (wszelkie inne sposoby zaciągania zobowiązań przez przedsiębiorstwo)

25 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa Kredyty udzielane przez banki na finansowanie działalności bieżącej nazywa się kredytami obrotowymi. Można je grupować według różnych kryteriów : okresu kredytowania waluty kredytu formuły spłaty formy zabezpieczenia kredytu

26 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa Najważniejszy podział kredytów obrotowych odnosi się do sposobu postawienia kredytu do dyspozycji klienta. Uwzględniając to kryterium, dzieli się je na: kredyty udzielane w rachunku bieżącym (overdraft) kredyty udzielane w rachunku kredytowym.

27 Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo, które chce skorzystać z kredytu, musi przejść procedurę kredytowa złożoną z trzech etapów: wystąpienie o kredyt uzyskanie i wykorzystanie kredytu spłata kredytu

28 Wystąpienie o kredyt wniosek kredytowy (określenie zapotrzebowania na środki finansowe i planowane przeznaczenie kredytu) informacje pozwalające ocenić zdolność kredytową analiza formalna i merytoryczna (poprawność wniosku, kompletność dokumentacji, sprawdzenie sytuacji ekonomicznej klienta)

29 Uzyskanie i wykorzystanie kredytu podpisanie z bankiem umowy kredytowej (bank zapewnia oddanie do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, kredytobiorca zobowiązuję się wykorzystać środki zgodnie z warunkami umowy, a także zwrócić kwotę kredytu wraz z odsetkami)

30 Elementy Umowy Kredytowej kwota i waluta kredytu cel, na jaki został udzielony kredyt zasady i termin spłaty kredytu wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany sposób zabezpieczenia spłaty kredytu zakres uprawnień banku terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

31 Spłata Kredytu w formie regularnych, periodycznych spłat rat kredytu wraz z należnymi odsetkami w postaci jednorazowego uiszczenia kwoty kredytu i odsetek w ostatnim dniu obowiązywania umowy automatycznie (w całości lub częściowo) wraz z wpływami na rachunek bankowy kredytobiorcy w wypadku kredytów w rachunku bieżącym

32 Spłata Kredytu Jeśli bank stwierdzi, że kredytobiorca nie dotrzymuje warunków umowy kredytowej, może wypowiedzieć umowę w całości lub w części i zażądać natychmiastowego zwrotu kredytu, dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji

33 Ochrona konsumenta na rynku bankowości detalicznej Ochrona konsumenta usług bankowych jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji. Ich zadaniem jest przede wszystkim obrona interesów i praw jednostek podporządkowanych, udzielanie porad konsumenckich jak również kontrola prowadzonych działań ochronnych. Biorąc pod uwagę usługi bankowe możemy wymienić następujące organy:

34 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Instytucja ta realizuje rządową politykę ochrony konsumentów. Podstawowym zadaniem UOKiK w tym obszarze jest występowanie w interesie publicznym to znaczy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W ich efekcie Prezes Urzędu wydaje decyzje zakazujące stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku, a w przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z nałożonych obowiązków nakłada karę w wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. UOKiK współpracuje z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów oraz finansowanymi z budżetu Państwa organizacjami pozarządowymi (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Ważną rolę pełni przysługujące Prezesowi UOKiK prawo kontroli wzorców stosowanych w umowach z udziałem konsumentów. W jej następstwie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kierowane są pozwy o uznanie klauzul za niedozwolone. Postanowienia, które w oparciu o prawomocny wyrok sądu wpisane zostały do Rejestru klauzul niedozwolonych nie mogą być używane w obrocie prawnym z udziałem konsumentów.

35 Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów Osoby poszkodowane mogą zgłaszać się do ww. instytucji w sprawach indywidualnych. Konsumenci otrzymają tutaj bezpłatną pomoc prawną. W zakresie realizacji swoich zadań Rzecznik Konsumentów odpowiada przede wszystkim za zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów jak również wytaczają powództwa na rzecz konsumentów oraz mogą wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta. Nie mając uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien, Rzecznik może służyć konsumentowi przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą prawną a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystać uprawnienia procesowe.

36 Organizacje konsumenckie (np. Federacja Konsumenta, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) Reprezentują one interesy konsumentów indywidualnych jak również zajmują się działaniami na rzecz zbiorowości konsumentów. Organizacje konsumenckie maja za zadanie prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz udzielania nieodpłatnej pomocy konsumentom w dochodzeniu ich roszczeń jak również opracowywanie i upowszechnianie konsumenckich programów edukacyjnych i wykonywanie testów produktów i usług oraz publikowanie ich wyników.

37 Arbiter bankowy działający przy Związku Banków Polskich Szczególną rolę w zakresie ochrony konsumentów klientów banków przypisuje się Arbitrowi Bankowemu. Do jego zadań należy rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta, których wartość nie jest wyższa niż 8000 zł. Postępowanie przed Arbitrem Bankowym jest płatne obecnie wynosi 50 zł. Orzeczenia Arbitra bankowego są wiążące dla banku. Jeżeli natomiast konsument nie będzie usatysfakcjonowany, może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.

38 Instytucje działające w interesie konsumenta mają za zadanie przede wszystkim dążyć do ochrony ich praw, aby relacja klient sprzedawca usług bankowych, ubezpieczeniowych czy innych zachowała równowagę. Klient, nie mający odpowiedniej wiedzy w dziedzinie bankowości, finansów czy prawa nie jest w stanie podejmować racjonalnych decyzji, ponieważ posiada niepełną informację i ograniczone możliwości decyzyjne. Instytucje, działając na korzyść konsumenta wspierają go w swoich działaniach i dzięki temu klient dysponuje zaufaniem i ufnością w stosunku do rynku finansowego.

39 Prowizje, opłaty, odsetki od kredytów Prowizja - to wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz dającego polecenie lub zawieranie ich w jego imieniu; ustalane w procentach od wartości transakcji.

40 Odsetki Odsetki koszt pozyskania kapitałów obcych dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową.

41 Odsetki Wyróżnia się: odsetki proste obliczane od kapitału po okresie oprocentowania, pobierane po ich naliczeniu (od dołu), odsetki składane po umownym okresie naliczone odsetki dolicza się do kapitału, po kolejnym okresie odsetki obliczane są od ich łącznej kwoty, odsetki naliczane w sposób ciągły, mające zastosowanie np. przy wycenie instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures itp.) dyskonto odsetki obliczane są i pobierane z góry.

42 Odsetki Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej (p), wielkości kapitału (k) i czasu (t), na jaki został on udostępniony. Istotny jest również zastosowany kalendarz naliczania odsetek, który określa liczbę dni w roku (d) użytą do obliczeń. W zależności od przyjętego rozwiązania może być to 360 lub 365 dni. Polskie prawo bankowe nie narzuca żadnego z ww. sposobów, naliczanie odsetek reguluje umowa zawarta między bankiem i klientem. o=( k* t* p)/100* d

43 Analiza zdolności kredytowej Zdolność kredytowa - zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminie ustalonym między kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą. Bank przed zawarciem umowy kredytowej sprawdza zdolność kredytową podmiotu gospodarczego m.in. przez badanie terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu. Ustawodawca definiuje zdolność kredytową następująco: Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939, art )

44 Prawo Bankowe Dz.U. Nr 140, poz. 939, art Art Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. 2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem: 1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, 2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. 3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

45 Analiza zdolności kredytowej Czynniki analizowane przy określaniu zdolności kredytowej: osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach, osobite cechy kredytobiorcy osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania

46 Analiza zdolności kredytowej u osób fizycznych Metoda credit-scoring Metoda ta uwzględnia dane osobite oraz finansowe kredytobiorcy. Podejmuje się w przy niej następujące kroki: 1. Czy konsument jest os. zdolną do czynności prawnych 2. Weryfikacja danych osobistych jak: wiek, płeć, stan cywilny, ilość dzieci, konieczność opieki nad innymi osobami i inne. - sytuacja mieszkaniowa (adres, czas zamieszkania, czy posiada telefon) - zatrudnienie (zawód, pracodawca, czas zatrudnienia) - ocena wyglądu kononana przez pracownika bankowego (ubiór, elokwencja, zachowanie, powierzchowność)

47 Analiza zdolności kredytowej u osób fizycznych 3. Weryfikacja sytuacji majątkowej konsumenta: - stan majątku (dom, auto, oszczędności) - dochody (wysokość zarobków) - stałe zobowiązania (czynsz, ubezpieczenie, alimenty itp.) - zaciągnięte uprzednio kredyty - posiadane ubezpieczenie

48 Analiza zdolności kredytowej u osób fizycznych Na podstawie tych danych, dokonuje się odpowiednich obliczeń, które ułatwiają podjęcie decyzji kredytowej. U podstaw tej metody leży założenie, że istnieje powiązanie między odpowiednią cechą kredytobiorcy a stopniem ryzyka przy udzielaniu danego kredytu. Liczba punktów jakie otrzymuje konsument jest porównywana z minimalną wymaganą do przyznania kredytu (cut-off score).

49 Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw Podobnie jak w analizie u osób fizycznych, badamy czy ryzyko przydzielenia kredytu nie jest wyższe od ewentualnych korzyści z jego przydzielenia. Bank zadaje sobie w tym celu następujące pytania: - czy ryzyko nie przekracza ustalonej, możliwej do przyjęcia wielkości - czy ryzyko ma charakter długotrwały, tzn czy dokonywane będą dalsze operacje na rzecz tego klienta - czy bank będzie miał doczynienia z klientem expansywnym, w którego rozwoju będzie partycypować - czy bank będzie musiał liczyć się z konkurecją innych banków?

50 Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw Banki w celu uzyskania odpowiedzi na te pytania stosują czynności takie jak: - korzystanie z wielu źródeł informacji - podział pracy przy dokonywaniu analizy i oceny klienta - wprowadzenie odpowiednich form analizy i przymus ich stosowania - regularną kontorlę kredytobiorcy - nieregularną kotnrolę wewnętrzną grup analizujących i oceniających

51 Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw Jest to więc proces niejednorazowy, ale stale podtrzymywany, realizowany w różnych działach banku.

52 Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw czynniki analizowane przez bank: wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania, analiza dotychczasowej działaności kredytobiorcy, analiza danych otrzymywanych od osób trzecich, analiza trendu rozwoju przedsiębiorstwa.

53 Rentowność: miara efektywności gospodarowania, wyrażająca się stosunkiem zysku lub bardziej ogólnie wyniku finansowego do sprzedaży netto, wielkości zaangażowanego kapitału lub wartości wszystkich aktywów. Pojęcie to może dotyczyć przedsiębiorstw, pojedynczych inwestycji i papierów wartościowych. Rentowność, w odróżnieniu od samej wartości zysku bierze pod uwagę skalę analizowanych operacji gospodarczych. Umożliwia to porównywanie efektywności gospodarowania dużych i małych przedsiębiorstw. Rentowność może być zarówno dodatnia jak i ujemna, w zależności od tego czy przedsięwzięcie gospodarcze przynosi dochód czy też stratę.

54 Dziękujemy za uwagę Michał Bachryj Jan Bosco

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Kredyt jako kategoria ekonomiczna

Kredyt jako kategoria ekonomiczna Dr Wojciech Misiak Warszawa dn. 13.11.2011 r. 1 Kredyt jako kategoria ekonomiczna 1. Istota kredytu. Stosunek kredytowy, jako specyficzna kategoria ekonomiczna rozwinął się ze stosunku wymiennego kupna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych: Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem

Rozliczenia bankowe. II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Rozliczenia bankowe 22.02.2006 Stopnie płynności: I gotówka II wkłady terminowe (część jest zagrożona 'niewypłaceniem') III całość jest obarczona ryzykiem Proces przechodzenia pieniądza przez formy jest

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo