Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II"

Transkrypt

1 Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców Część I i II Informacje na temat banków, ich struktury oraz oferty bankowej skierowanej do podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały przygotowane na podstawie banków plasujących się w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. PRZEDSIĘBIORCY podejmując decyzję o wyborze instytucji, której powierzają swoje finanse dokonują sami, w danym momencie, analizy aktualnej oferty. W celu sprawnego poruszania się na rynku produktów i usług bankowych należy poznać podstawowe elementy systemu bankowego w Polsce. Elementy systemu bankowego w Polsce - Bank Centralny Narodowy Bank Polski, - Komisja Nadzoru Finansowego, - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, - banki operacyjne banki komercyjne, depozytowo-kredytowe, uniwersalne, - banki specjalne banki inwestycyjne, hipoteczne, rolne, spółdzielcze, komunalne oraz towarzystwa kredytowe, - kasy oszczędnościowe. Krótka informacja o najważniejszych podmiotach systemu finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Jest centralnym organem administracji państwowej. Została utworzona roku, na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła uprawnienia i obowiązki Komisji Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od roku Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. 1

2 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - ma siedzibę w Warszawie, jest osobą prawną, powołany został na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, obowiązuje ona od 17 lutego 1995 r. Przepisy prawne o BFG, w sprawie systemów gwarancji depozytów są zgodne z dyrektywami Parlamentu Europejskiego. BFG zarządza systemem gwarantowania depozytów oraz czuwa nad bezpieczeństwem sektora bankowego w Polsce. Główne zadania BFG: w razie upadłości banku, który jest członkiem systemu gwarantowanych depozytów, zwrot pieniędzy zdeponowanych na kontach, do określonej ustawowo wysokości, udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności, wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych przez silniejsze podmioty finansowe, zbieranie i analizowanie wiedzy o bankach objętych systemem gwarantowania. Wysokość gwarancji: - w całości do kwoty 100 tys. Euro, Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: - osób fizycznych, - osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, - jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, - szkolnych kas oszczędnościowych, - pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Ochronie nie podlegają depozyty: - Skarbu Państwa, 2

3 - instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), - kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku. Funkcje systemu bankowego emisyjna i regulacyjna bank centralny emituje i reguluje podaż pieniądza na rynku, depozytowo-kredytowa banki gromadzą depozyty i transformują je w kredyty i pożyczki, rozliczeniowa banki na zlecenie klientów dokonują rozliczeń pieniężnych, alokacyjna umożliwia przepływ pieniądza pomiędzy podmiotami gospodarczymi, finansowo-doradcza banki świadczą swoim klientom usługi finansowe i doradcze, stymulacyjna udostępniając kapitał przyczyniają się rozwoju lokalnych. rynków Bank Zakładając działalność myślimy po raz pierwszy o obsłudze bankowej dla naszej firmy. Następny raz zastanawiamy się nad wyborem banku, gdy chcemy skorzystać z kredytu lub mamy zamiar ulokować wypracowane nadwyżki finansowe. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego banku na początku drogi biznesowej. Chcąc w dalszej perspektywie korzystać z kredytów, lokat czy innych bardziej złożonych produktów warto na bieżąco, w danym momencie zapoznać się z ofertą banków. Banki cały czas konkurują ze sobą, zmieniają oferty w zależności od swojej aktualnej ekonomicznej kondycji i sytuacji na rynku. Bank posiadający nadwyżki finansowe zgromadzone w depozytach klientów może z większą chęcią udzielać kredytów i pożyczek. Bank potrzebujący zwiększyć swoje depozyty będzie oferował wyższe oprocentowanie lokat. 3

4 Podjęcie właściwej decyzji o wyborze banku, z którym będziemy współpracować będzie łatwiejsze, gdy będziemy mieli wiedzę na temat banków, gdy będziemy znali jakie produkty i usługi banki oferują i dla kogo są one przeznaczone. Na wybór banku powinny wpływać takie czynniki jak: - bezpieczeństwo - redukcja ryzyka, - warunki finansowe - oprocentowanie, opłaty, prowizje i możliwość ich negocjowania, - kwalifikacje pracowników- możliwość uzyskania porady, - dostosowanie usług do naszych potrzeb, - kompleksowość obsługi, - jakość obsługi, - bezpieczeństwo obsługi - wydzielone stanowiska, zapewniające komfort dyskretnej rozmowy, - szybkość realizowania operacji zlecanych przez klientów, - reputacja instytucji, - bliskość banku, sieć oddziałów, - dostępność do bankomatów, - sprawny dostęp do rachunku przez internet. Bankowość instytucjonalna - zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, możemy ją podzielić na: - bankowość tradycyjną, - bankowość elektroniczną. Bankowość tradycyjna to oddział, pracownik (doradca klienta), ale również możliwość obsługi rachunku za pośrednictwem telefonu, bankowości elektronicznej. 4

5 Bankowość elektroniczna - zakładamy rachunek przez Internet, z bankiem kontaktujemy się za jego za pośrednictwem, ewentualnie przez telefon, czasem aktywacja takiego konta wymaga wizyty w oddziale. Struktura organizacyjna banku tradycyjnego: Centrala, Oddziały Regionalne Detaliczne, Oddziały Regionalne Korporacyjne, Oddziały Operacyjne duże, obsługujące klientów w pełnym zakresie produktowym, Oddziały małe- zajmujące się głównie obsługą transakcyjna i bankowością detaliczną, Ekspozytury, Agencje nie należą do struktury, ale ściśle z bankiem współpracują. W banku wyróżniamy piony funkcjonalne, zajmujące się określonym rynkiem klienta detalicznego lub korporacyjnego: Pion bankowości transakcyjnej, tzw. obsługa kasowo skarbcowa, Pion klienta detalicznego masowego, Pion klienta detalicznego zamożnego lub zajmującego ważną pozycję społeczną (bankowość osobista zwana też bankowością prywatną), Pion klienta prestiżowego bardzo zamożnego dysponującego depozytami np. powyżej PLN, lub regularnymi wpływami powyżej np PLN, Pion hipoteczny z podziałem na obsługę: - osób fizycznych budujących nieruchomość dla siebie i/ lub na wynajem, - wspólnot mieszkaniowych, - deweloperów, 5

6 Pion obsługi podmiotów gospodarczych sektora mikro, małych i średnich, Pion obsługi dużych przedsiębiorstw i korporacji, Pion obsługujący sektor rolniczy. W ramach bankowości instytucjonalnej skierowanej do podmiotów gospodarczych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonują wszystkie piony niezbędne do zaspokojenia pełnego spektrum potrzeb tej grupy klientów. Tabela Opłat i Prowizji Bankowych Tabela powyższa jest dokumentem informującym klienta o warunkach finansowych świadczenia poszczególnych usług bankowych. Tabela Opłat i Prowizji Bankowych musi być dostępna w każdym oddziale banku oraz zawsze jest umieszczona w Internecie na stronie danego banku. Zazwyczaj jest to bardzo obszerny dokument. Każdy potencjalny klient winien zawsze dokładnie przeczytać te rozdziały, które zawierają opłaty i prowizje dotyczące jego potrzeb. Jeżeli mamy wątpliwości prośmy doradców o wyjaśnienie. Przy zawieraniu umowy rachunku, kredytu czy innego produktu obarczonego ryzykiem, wyciąg z tabeli opłat i prowizji bankowych powinien stanowić załącznik do podpisywanej umowy. Nie należy podpisywać żadnych dokumentów, jeżeli nie mamy pewności jakie koszty będą z tym związane. Oprocentowanie Bardzo ważna jest dla klienta wysokość oprocentowania depozytów i kredytów. Banki udostępniają klientom informacje w tym zakresie. Nie zawsze te informacje są dla klientów zrozumiałe. Należy w przypadku niejasnych sformułowań dopytać zawsze o szczegóły, a zwłaszcza o wszystko, co zapisane jest mniejszą czcionką, pytajmy także o wszystkie odnośniki. 6

7 Oprocentowanie kredytów udzielanych klientom jest składową dwóch elementów: - WIBORU, - marży kredytowej. Klient może mieć wpływ na wysokość marży, powinien w miarę możliwości negocjować tę część oprocentowania. Marża jest zazwyczaj stała w całym okresie kredytowania. Natomiast WIBOR to zmienny element oprocentowania. Jego wysokość zmieniać się będzie w zależności od przyjętego rodzaju: WIBOR 1M zmiana może być co miesiąc, WIBOR 3M zmiana co 3 miesiące itp. Udzielając kredytów walutowych banki konstruują oprocentowanie w oparciu o LIBOR lub EURLIBOR. WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa (średnia cena) za jaką banki pożyczają sobie pieniądze. WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - to roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Bankowość instytucjonalna Produkty i usługi bankowe, z których korzystają podmioty gospodarcze możemy podzielić stosując kryterium potrzeb, które zaspokajają. - Bankowość transakcyjna, - Produkty kredytowe, - Leasing, - Finansowanie handlu, - Factoring, - Produkty skarbowe 7

8 Bankowość transakcyjna Głównym produktem tego pionu jest rachunek. Podstawowe rachunki prowadzone przez banki to: 1) RACHUNEK rachunek bieżący, rozliczeniowy: a) podstawowy b) pomocniczy c) złotowy d) walutowy zazwyczaj to rachunek prowadzony w EUR, USD, CHF, GBP. Numer rachunku bankowego Każdy rachunek jest zindywidualizowany poprzez swój numer. W Polsce numer rachunku NRB składa się z 26 cyfr, AA BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC AA- dwie pierwsze to cyfry kontrolne odpowiadają za weryfikację numeru rachunku, BBBB BBBB - osiem kolejnych cyfr to numer rozliczeniowy banku / oddziału, CCCC CCCC CCCC CCCC - szesnaście ostatnich cyfr to numer rachunku konkretnego klienta IBAN IBAN- (International Bank Account Numer) to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. Jest to indywidualny identyfikator numeru rachunku bankowego służący do rozliczeń transakcyjnych. Numer rachunku poprzedzony jest dwuliterowym kodem kraju. Dla Polski PL. 8

9 Składa się z dwóch cyfr kontrolnych oraz ze znaków (do 30) identyfikujących numer rachunku. Każdy kraj samodzielnie decyduje o długości numeru. Szczegóły zawiera Zarządzenie Nr 5/2002 Prezesa NBP z dnia roku, w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych. Rachunki bankowe dla podmiotów gospodarczych poza podstawową funkcją depozytowo-rozliczeniową są wzbogacane o dodatkowe możliwości. Są łączone z innymi produktami i usługami, a opłata za ich posiadanie jest zróżnicowana. Banki chcąc zachęcić firmy do wiązania się właśnie z nimi, do otwierania właśnie u nich swoich kont proponują dostosowanie oferty bankowej do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do potrzeb firm dopiero rozpoczynających działalność, jak i firm już aktywnie działających. Proponują prowadzenie rachunków w ramach tzw. Pakietów, w ofercie są 3 lub 4 Pakiety. PRZYKŁADY: Rachunek bankowy - Pakiet A Oferowany dla podmiotów zaczynających działalność, nastawionych na sprawną, nowoczesną obsługę i niewygórowaną cenę. W ramach Pakietu A klient otrzymuje: - rachunek bieżący, - kartę do rachunku, - dostęp do rachunku przez internet, - serwis telefoniczny, bankomaty, - bezpłatne przelewy do ZUS I US, - możliwość korzystania z dopuszczalnego salda debetowego. Rachunek bankowy - Pakiet B Pakiet B jest przeznaczony dla podmiotów już działających, chcących się rozwijać, potrzebujących dostępu do szerszej gamy usług i produktów. Jest droższy od Pakietu A, często nawet dwukrotnie. W ramach opłaty za Pakiet B klient otrzymuje to co w Pakiecie A oraz dostęp do oferty kredytowej. 9

10 Rachunek bankowy - Pakiet C Jest przeznaczony dla firm już działających, potrzebujących sprawnego zarządzania finansami i doradztwa specjalisty bankowego. Jest to pakiet dla klientów potrzebujących dostępu do bogatszej gamy usług i produktów. Jest droższy od Pakietu B, często też dwukrotnie. W ramach Pakietu C klient otrzymuje to co w Pakiecie A i B. Dodatkowo bezpłatnie klient otrzymuje: - rachunek pomocniczy i walutowy, - dodatkowe 3 karty debetowe. Klienci ze sprawdzoną zdolnością kredytową otrzymują też możliwość finansowania nagłych wydatków za pośrednictwem karty kredytowej lub limitu kredytowego. Rachunek bankowy - Pakiet D Jest to Pakiet najdroższy, jest skierowany do średnich przedsiębiorstw. W ramach Pakietu D jest wszystko to co zawierają pakiety tańsze oraz dodatkowo bezpłatnie prowadzone są 4 rachunki pomocnicze / walutowe, wydawane są 2 karty kredytowe np. z niewielkimi limitami dla pracowników. Dla kierujących firmą, dla właściciela proponowane są prestiżowe rachunki osobiste. Często oferta jest rozszerzana o korzystne produkty i usługi dla rodziny właściciela czy zarządu takiej firmy. Rachunek powierniczy Rachunek powierniczy to rachunek zabezpieczający rozliczenia pomiędzy Klientami Banku i ich kontrahentami. Na rachunku powierniczym deponowane są wyłącznie pieniądze powierzone właścicielowi konta bankowego na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią. Umowa powierniczego rachunku zawiera uregulowania określające zasady, na podstawie których środki pieniężne wpłacone przez Kontrahenta na rachunek mogą zostać wypłacone właścicielowi konta. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe - środki zdeponowane na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko właścicielowi konta, a w sytuacji 10

11 ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku, środki te podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Korzyści rachunku powierniczego: - gwarantuje dostawcy otrzymania środków finansowych od odbiorcy, - w sytuacji niewywiązania się z warunków umowy handlowej zabezpiecza odbiorcę przed utratą pieniędzy przekazanych na rzecz dostawcy, - zabezpiecza środki pieniężne przed zajęciem komorniczym i upadłością firmy, - poprawia wizerunek handlowy i finansowy firmy, jest to szczególnie ważne dla nowopowstałych podmiotów i przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych Rachunek skonsolidowany Rachunek ten jest oferowany takim podmiotom, których działalność wymusza konieczność posiadania dużej liczby kont bieżących i pomocniczych. Automatycznej konsolidacji podlegają środki zgromadzone na wskazanych przez klienta kontach. Konsolidacja środków jest dokonywana w kwotach i terminach, wskazanych przez właściciela konta we wniosku o prowadzenie takiego rachunku. Możliwości jakie daje rachunek skonsolidowany: - konsolidowanie na wybranym rachunku całości lub części pieniędzy znajdujących się na kontach podlegających konsolidacji; - konsolidowanie salda na koniec dnia lub wielokrotnie w ciągu dnia, - automatycznie przeksięgowywanie całości lub części pieniędzy z powrotem na rachunki źródłowe w terminach zleconych przez klienta; - księgowanie odsetek na odrębne konto. Korzyści rachunku skonsolidowanego: - zmniejszenie kosztów odsetkowych; - lokowanie skumulowanych nadwyżek; 11

12 - łatwiejsze zarządzanie skonsolidowanymi pieniędzmi; - kontrola przepływów środków w ramach firmy lub grupy przedsiębiorstw; - bieżąca, pełna wiedza o stanie środków na rachunkach Klienta. Rachunki depozytowe - lokaty bankowe Lokaty bankowe są prowadzone w PLN i w walutach. Mogą być zakładane na różny czas, jako: - krótkoterminowe, - średnioterminowe, - długoterminowe. Oprocentowanie lokat może być: - stałe, - zmienne, - progresywne tj. zmieniające się wraz z upływem czasu Oprocentowanie lokat na wysokie kwoty może być negocjowane Banki proponują też połączenie deponowania środków na lokacie z inwestowaniem części pieniędzy w fundusze. LOKATY OVERNIGHT Lokata overnight jest zakładana na noc. Pod koniec każdego dnia ustalona kwota jest automatycznie przeksięgowywana na oprocentowaną lokatę overnight. W trakcie trwania lokaty dostęp do tych środków jest zablokowany. Następnego dnia, cała kwota powiększona o naliczone odsetki, wraca rachunek. Lokaty overnight funkcjonują w bankach w 3 lub 4 walutach: PLN, EUR, GBP USD. Realizacja lokaty overnight wymaga posiadania środków na rachunku na jakimś minimalnym, uzgodnionym z bankiem poziomie. Często tym minimum jest kwota 50 tys. PLN. Jeżeli w danym dniu stan środków na rachunku jest poniżej tego poziomu to lokata nie zostanie założona. 12

13 Identyfikacja płatnika Identyfikacja płatnika jest to tzw. bankowość płatności masowych. W różnych bankach otrzymuje różne nazwy np. IDEN, SWRK czyli system wirtualnych rachunków kontrahenckich. Jest to usługa skierowana do podmiotów gospodarczych, których przedmiot działalności łączy się z rozliczaniem dużej ilości wpłat i przelewów przychodzących. System ten umożliwia automatyczną i bezbłędną identyfikację wpłacającego. Klient banku wskazuje swojemu płatnikowi numer konta, na który ten ma dokonywać wpłaty. Klient zamieszcza samodzielnie w tym numerze informacje (numer) pozwalające na identyfikację płatnika. Z usługi tej korzystają takie firmy jak: operatorzy sieci komórkowych, gazownie, elektrownie, duże hurtownie i zakłady przemysłowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Zarządzanie gotówką Zarządzanie gotówką obejmuje między innymi wpłaty i wypłaty zamknięte. Czynności te mogą być dokonywane np. w oddziałach banku. Klient przynosi pieniądze w specjalnej zamkniętej kopercie, a kasjer lub inny upoważniony do tego pracownik kwituje odbiór koperty. Nie ma potrzeby liczenia pieniędzy przy kliencie. Usługa ta pozwala skrócić czas oczekiwania w kolejce też innym klientom. Środki są przeliczane komisyjnie na zapleczu banku i księgowane z chwilą przekazania koperty. Inne możliwości przekazania / wpłaty środków do banku w formie zamkniętej to całodobowe wrzutnie lub wpłatomaty, W ramach usługi zarządzania gotówką banki oferują też konwojowanie środków pieniężnych. Usługa ta polega na odbiorze i dostawie gotówki bezpośrednio od i do klienta, zapewnia bezpieczny transport i dostawę pieniędzy w określonych godzinach i nominałach. Karty bankowe W Polsce obecnie funkcjonuje kilka centrów rozliczeniowych zajmujących się obsługą i rozliczaniem transakcji dokonanych za pośrednictwem kart 13

14 bankowych. Centra te umożliwiają firmom handlowym, usługowym i produkcyjnym akceptację kart płatniczych, za ich pośrednictwem rozliczane są też płatności realizowane przez Internet. Karta bankowa zawiera wbudowany pasek magnetyczny lub mikroprocesor. Pozwalają one na identyfikację karty i jej posiadacza. Wymiary plastiku są znormalizowane i opisane przez normy ISO (akt 7810 z 1985 roku). Funkcje kart bankowych: - są nośnikiem informacji, - ułatwiają dostęp do środków, - uławiają sposób rozliczeń transakcji, - zwiększają bezpieczeństwo środków, - karty kredytowe zabezpieczają płynność finansową. Klienci mają dostęp do różnego rodzaju kart bankowych. Najbardziej popularne to: Karty debetowe Są to karty płaskie funkcjonują w oparciu o saldo rachunku, operacje dokonywane są do wysokości własnych, wolnych środków klienta na jego koncie bankowym oraz do wysokości ustalonego limitu dziennego, miesięcznego wypłaty gotówki i płatności kartą w punktach handlowo usługowych. Karty obciążeniowe Są to karty wypukłe, do ich otrzymania niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego, funkcjonują w oparciu o przyznany limit, którym można dysponować przez ustalony czas, zazwyczaj jest to jeden miesiąc. Właściciel karty musi zapewnić na rachunku w określonym dniu, środki na całkowitą spłatę powstałego zadłużenia oraz na pokrycie odsetek od wykorzystanego limitu. 14

15 Karty kredytowe Otrzymują je podmioty posiadające zdolność kredytową. Karty te działają w oparciu o przyznany limit kredytowy. W ramach limitu można dokonywać operacji płatniczych i wypłaty gotówki. Wykorzystany w danym okresie limit można spłacić w całości lub tylko jego część. Spłacając całe zadłużenie klient nie ponosi żadnych kosztów za wykorzystany limit kredytowy. Karty wirtualne Karta wirtualna to karta płatnicza służąca wyłącznie do realizacji transakcji bez jej fizycznego użycia. Są to transakcje wykonywane za pomocą telefonu bądź drogą pocztową np. zapłata za towary zamówione w sklepie wysyłkowym, zapłata za zamówienie prenumeraty gazety czy czasopisma oraz wszelkie płatności za transakcje dokonywane za pośrednictwem sieci Internet. Karty przedpłacone /portmonetka elektroniczna/ Karty przedpłacone określane są mianem elektronicznych portmonetek, lub nazywane są kartami pre paid. Do ich posiadania nie potrzebny jest rachunek. Służą tak jak inne karty do dokonywania płatności i wypłaty gotówki z bankomatów. Korzystać z nich można jedynie do wysokości środków zgromadzonych w danym momencie na rachunku karty. Funkcje kart przedpłaconych: - ułatwiają dostęp do środków firmowych szerszej grupie osób m.in. szeregowym pracownikom firmy, np. mogą być udostępniane kierowcom i innym pracownikom firmy odbywającym podróże służbowe, - umożliwiają bezpieczny dostęp do gotówki w bankomatach i bezpieczne płatności gotówkowe, - dają możliwość szybkiego zasilenia karty w dodatkowe środki, - są bezpiecznym środkiem płatniczym dla zakupów dokonywanych przez Internet i w sklepach tradycyjnych, - mogą też być oryginalnym i praktycznym prezentem, - udostępnione dzieciom zapewniają dostęp do ograniczonych środków, dają poczucie bezpieczeństwa i stanowią element edukacyjny. 15

16 Produkty kredytowe Banki oferują podmiotom gospodarczym całą gamę produktów kredytowych. Do najbardziej znanych i oferowanych w zasadzie przez wszystkie banki obsługujące klientów instytucjonalnych należą: - kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych, - kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych, - kredyt lub pożyczka dla klientów instytucjonalnych zabezpieczony hipoteką, - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, - kredyt inwestycyjny (krótko, średnio i długoterminowy), - kredyt rewolwingowy, - kredyt płatniczy, - kredyty unijne, - kredyty dla rolnictwa w tym preferencyjne. Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych Jest to kredyt na zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej firmy. Udzielany w rachunku bieżącym, na 12 miesięcy, może być odnawiany bez konieczności spłaty. Każdy wpływ środków na rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia i umożliwia ponowne korzystanie z tych środków. W okresach miesięcznych klient musi jedynie zapewnić odpowiednią wysokość obrotów na rachunku oraz środki na spłatę odsetek od wykorzystanego limitu. Wysokość limitu uzależniona jest od średniomiesięcznej wartości obrotów na rachunku w okresie ostatnich np. 6 lub 12 miesięcy oraz od wysokości przychodów klienta, np. w ostatnim roku obrachunkowym. Do jego uzyskania niezbędne jest wykazanie się nienaganną minimum 12 miesięczną historią prowadzenia rachunku. 16

17 Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych Funkcjonuje na tych samych zasadach co ww. kredyt w rachunku bieżącym. Może być udzielany bez zabezpieczeń, ewentualnie przyjmowany jest weksel. Limity są niższe, stosuje się tu prostą metodologię badania zdolności kredytowej, decyzje podejmowane są szybciej, środki są łatwiej dostępne, jednak koszt takiego kredytu jest wyższy. Jeżeli podmiot reguluje comiesięczne zobowiązania wobec Urzędów Skarbowych i ZUS-u za pośrednictwem rachunku to banki rezygnuję z wymogu dostarczenia zaświadczeń z tych instytucji. Kredyt zabezpieczony hipoteką Kredyt ten umożliwia osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą uzyskanie środków na dowolny cel związany z prowadzoną firmą. Kwota kredytu nie może być niższa niż np. 100 tys. PLN i jest ograniczona do np. maksymalnie 3 mln PLN, kwota nie może przekroczyć np. 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Kredyt ten udzielany jest na okres nawet do 15 lat, w PLN lub w walucie. Klient otrzymuje środki na wskazany rachunek i bank nie wymaga rozliczenia ich wykorzystania. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem celowym np. na zakup surowców, materiałów, towarów oraz usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania firmy. Jest uruchamiany w nowo otwartym rachunku kredytowym. Może zostać udzielony w PLN, CHF, EUR, USD lub w uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu z bankiem w innej walucie. Może być kredytem odnawialnym lub nieodnawialnym. Kredyt nieodnawialny jest spłacany w ratach (miesięcznych, kwartalnych) lub jest spłacany poprzez przeksięgowywanie określonego procentu środków, które wpłynęły na rachunek bieżący podmiotu, aż do wygaśnięcia umowy. Kredyt odnawialny nie służy do bieżącej obsługi transakcji rozliczeniowych. Jego wykorzystanie wynika z umowy, a wypłacone środki podlegają rozliczeniu. 17

18 Kredyt inwestycyjny (krótko, średnio i długoterminowy Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na inwestycje, np. zakup urządzeń, maszyn, samochodów, linii technologicznych, ale też na modernizację już istniejącego majątku trwałego, może być wykorzystany też na zakup, budowę, rozbudowę, remont nieruchomości. Ma przyczyniać się do powiększania wartości majątku trwałego podmiotu gospodarczego. Wraz z wnioskiem kredytowym o udzielenie kredytu inwestycyjnego zazwyczaj składa się w banku szereg dokumentów dotyczących inwestycji, w tym również biznesplan. Kredyty inwestycyjne udzielane są w zależności od rodzaju inwestycji na okres od 1 roku do 15 lat. W uzasadnionych przypadkach mogą być udzielane również i na dłuższe okresy. W spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego może być przyznana karencja, raty mogą być płacone miesięcznie lub kwartalnie, mogą być równe lub malejące. Kredyt wymaga zabezpieczenia. Wykorzystywane środków podlegają ścisłej kontroli i rozliczeniu, wypłata następuje w transzach i jest uzależniona od wykorzystania i rozliczenia poprzednich zgodnie z umową. Kredyt rewolwingowy Kredyt rewolwingowy to kredyt uruchamiany w rachunku kredytowym. Jest to kredyt o celowym przeznaczeniu, uruchamiany jest na warunkach zapisanych w umowie kredytowej, jest to kredyt odnawialny. W trakcie obowiązywania umowy kredytowej każda spłata części lub całości zadłużenia powoduje odnowienie limitu kredytu o spłaconą kwotę. Kredytobiorca zyskuje możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu. Umowa zawierana jest zazwyczaj na okres od 1 do 3 lat. Kredyt płatniczy Kredyt płatniczy jest udzielany klientom o znanej zdolności kredytowej, jest udzielany na krótki czas, zazwyczaj do 30 dni. Spłata jego następuje z pierwszych wpływów na rachunek bieżący. Jest udzielany w rachunku bieżącym, ale w odróżnieniu od typowego kredytu w rachunku jest produktem nieodnawialnym. Jest kredytem bardzo korzystnym dla podmiotów gospodarczych, zabezpiecza firmę przed skutkami nierównomiernego wpływu środków na konta firmy, zapobiega zatorom płatniczym, umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań. W efekcie przyczynia się do poprawy wizerunku firmy. 18

19 Kredyt wielofunkcyjny Kredyt wielofunkcyjny to zazwyczaj linia kredytowa. W ramach takiej linii bank udziela podmiotowi gospodarczemu 2-3 kredytów. Są to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, może być w ramach takiego limitu udzielona też gwarancja bankowa, akredytywa lub karta kredytowa. Celem tego produktu jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Okres kredytowania wynosi zazwyczaj od 1 roku do 3 lat. Kredyt może funkcjonować w PLN, USD, EUR, CHF. Udzielenie takiego kredytu jest zazwyczaj warunkowane przez bank ustanowieniem adekwatnego zabezpieczenia. Kredyty preferencyjne Kredyty preferencyjne przeznaczone dla sektora rolnego. Kredyty preferencyjne to produkty udzielane rolnikom przy ogromnym wsparciu Państwa. Istnieje wiele linii kredytowych o różnym przeznaczeniu np. - linia ngr na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, - linia nkl01 na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęską, - linia nkz- na zakup gruntów rolnych, - linia nnt- na nowe technologie w gospodarstwie rolnym Korzyści kredytu preferencyjnego: - niskie koszty kredytu, niska prowizja, a do oprocentowania dopłaca ARMiR, - długi okres kredytowania, - karencja w spłacie kapitału, - odsetki płatne w okresach miesięcznych lub kwartalnych, - niski udział lub brak wymogu udziału środków własnych. 19

20 Finansowanie handlu Jednym z produktów wykorzystywanych do finansowania handlu jest factoring. Jest to produkt bankowy zdobywający coraz większą popularność i oferowany przez coraz większą liczbę podmiotów świadczących usługi finansowe. Factoring to wykup przez bank (faktora) wierzytelności handlowych powstałych w obrocie gospodarczym pomiędzy zbywcą (faktorantem) towaru lub usług, a odbiorcą (dłużnikiem). Głównym zadaniem tej usługi jest poprawa płynności finansowej firmy. Kolejnym produktem wspierającym płynność finansową obrotu gospodarczego jest akredytywa. Akredytywa to sposób rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku. Służy do zabezpieczania interesów stronom umowy handlowej. Dokument będący podstawą tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym. Kupujący, zabezpiecza w banku na zapłatę ustaloną kwotę pieniędzy, z środków własnych lub z kredytu. Kupujący instruuje bank, pod jakimi warunkami i do jakiej kwoty sprzedający ma prawo korzystać z tych pieniędzy. Jeśli akredytywa ma być zabezpieczeniem interesów sprzedającego, to musi być nieodwołalna. Bank wystawia akredytywę zgodnie z instrukcjami. Sprzedający otrzymuje dostęp do środków po udowodnieniu, że wywiązał się ze swych zobowiązań. Inkaso jest to warunkowa płatność, dokonywana na podstawie umowy, polega na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej kwoty, w zamian za wydanie przez sprzedającego powierzonych dokumentów. Przedmiotem inkasa mogą być takie dokumenty handlowe jak np. faktura, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe i finansowe jak np. weksel, czek, akcja, obligacja. Produkty skarbowe Fx spot transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty 20

21 Transakcje wymiany walut FX SPOT polegają na kupnie lub sprzedaży przez podmiot gospodarczy kwoty w walucie obcej w zamian za PLN po uzgodnionym kursie z datą realizacji nie późniejszą niż dwa dni robocze. TTWW terminowe transakcje wymiany walutowej Transakcje terminowe wymiany walutowej to transakcje kupna i sprzedaż waluty w przyszłości, w danym dniu po wcześniej ustalonej cenie. Data rozliczenia i zakończenia transakcji nazywana jest datą dostawy, a czasami też nazywana jest datą walut. FRA terminowe transakcje na stopę procentową Terminowa transakcja stopy procentowej pozwala z góry określić stawkę procentową na przyszłość, umożliwia płynne wykorzystywanie zmian na rynku stopy procentowej, umożliwia zabezpieczenie kosztów odsetkowych przed zmianami rynkowymi. IRS transakcje zamiany stóp procentowych Transakcja zamiany stóp procentowych jest to transakcja, w której bank i klient poprzez zawarcie stosownej umowy zobowiązują się do regularnej wymiany płatności odsetkowych w jednej walucie, od uzgodnionej wartości transakcji, w ustalonych okresach odsetkowych. Wymianie ulegają płatności odsetkowe liczonych według zmiennej stopy procentowej np. WIBOR1M na płatności odsetkowe liczone według stałej stopy np. 4,5%. CIRS walutowe transakcje zamiany stóp procentowych, Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych jest to transakcja, w której bank i klient poprzez zawarcie stosownej umowy zobowiązują się do regularnej wymiany płatności odsetkowych w dwóch walutach. Celem tego typu transakcji jest zabezpieczenie ryzyka kursu walutowego wraz z możliwością jednoczesnego zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w wybranej walucie. Obligacje skarbowe Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe. Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa. Wprowadzane są do obiegu za pośrednictwem banku. Ich sprzedaż to forma pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u uczestników rynku finansowego. Jest to oprocentowana forma pożyczki. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży są przeznaczane na cele ujęte w planie budżetowym państwa. Bon skarbowy 21

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robert.zajkowski@umcs.lublin.pl WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ZINTEGROWANY UDOSTĘPNIANIA I OBSŁUGI USŁUG OFEROWANYCH DO KONTA PLUS W PLUS BANK S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo