BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/X/2005 z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r. Niechobrz październik 2005r.

2 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... str Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego... str Rachunki wspólne... str Pełnomocnictwo... str Oprocentowanie... str Wpłaty i Wypłaty... str Zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty z rachunku ROR... str Karty bankowe... str Czeki... str ZastrzeŜenia czeków... str Kredyt odnawialny... str Wypłaty po śmierci posiadacza rachunku... str Zamknięcie rachunku ROR... str Inne postanowienia... str.11 1

3 REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w złotych, zwanego dalej ROR. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny i Prawo bankowe. 2 Pojęcia uŝyte w regulaminie : 1) Bank- Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 2) ROR rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, 3) Umowa Umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 4) Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku naleŝy rozumieć kaŝdego ze współposiadaczy, 5) wolne środki środki pienięŝne płatne na kaŝde Ŝądanie, przechowywane na ROR powiększone o nie wykorzystane środki przyznanego kredytu odnawialnego, 6) dopuszczalne saldo debetowe akceptowane saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego. Saldo takie moŝe powstać na skutek wykorzystania przyznanego przez Bank kredytu odnawialnego, 7) niedopuszczalne saldo debetowe saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyŝszających stan wolnych środków, 8) zadłuŝenie wymagalne- wierzytelności wobec Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w regulaminie. 3 ROR słuŝy ich posiadaczom do: 1) przechowywania środków pienięŝnych, 2) przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, 3) korzystania z kart bankowych, 4) zaciągania kredytu odnawialnego ROR otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych: 1) rezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób, 2) nierezydentów na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób. 2. Osoba fizyczna moŝe być równocześnie posiadaczem tylko jednego rachunku ROR własnego oraz współposiadaczem tylko jednego rachunku ROR-u wspólnego. 3. ROR moŝe być otwarty i prowadzony dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 4. Na rachunek ROR nierezydentów przyjmowane są wpłaty w złotych, których pochodzenie jest udokumentowane. 5 Środki pienięŝne zgromadzone na rachunku ROR nie podlegają cesji. OTWARCIE RACHUNKU ROR 2

4 6 1. Otwarcie ROR następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie. 2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony. 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba występująca o otwarcie rachunku ROR wypełnia Kartę Wzorów Podpisów. 4. Podpisy na Umowie oraz na Karcie Wzorów Podpisów powinny być złoŝone w obecności pracownika Banku. 5. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku ROR bez podania przyczyny. RACHUNKI WSPÓLNE 7 1. Rachunki wspólne mogą być prowadzone dla dwóch osób- rezydentów lub dwóch osób nierezydentów. 2. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych na rzecz osób, z których przynajmniej jedna jest małoletnia lub ubezwłasnowolniona Z chwilą zawarcia Umowy współposiadacze rachunku wyraŝają nieodwołalną zgodę na samodzielne dysponowanie przez kaŝdego z nich bez ograniczeń środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunkach wspólnych oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich czynności wynikających z Umowy ze skutkiem wobec wszystkich współposiadaczy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem salda rachunków z chwilą ich zamknięcia. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji złoŝonych przez współposiadaczy. 3. Bank nie przyjmuje zastrzeŝeń złoŝonych przez jednego ze współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji drugiego współposiadacza, chyba Ŝe zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 4. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez kaŝdego ze współposiadaczy w ramach Umowy Z rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu współposiadacza rachunku. 2. Bank nie przyjmuje oświadczeń w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci od posiadaczy rachunków wspólnych. PEŁNOMOCNICTWO Posiadacz rachunku ROR posiadający pełną zdolność do czynności prawnych moŝe ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku ROR moŝe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta moŝe zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich jak teŝ dokonywać wywozu za granicę kwot pochodzących z ROR tylko zgodnie z przepisami Prawa dewizowego. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji obu współposiadaczy łącznie Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jedynie w formie pisemnej. 3

5 2. Pełnomocnictwo moŝe być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 3. Pełnomocnictwo moŝe być udzielone przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku przy czym pełnomocnictwo to musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złoŝonym w obecności pracownika Banku. 4. Pełnomocnictwo staje się skuteczne od momentu złoŝenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku. 5. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo upowaŝnia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, za wyjątkiem dokonywania następujących czynności: 1) składania dyspozycji na wypadek śmierci, 2) udzielania dalszych pełnomocnictw, 3) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, 4) składania wniosków o wydawanie kart bankowych do rachunku chyba, Ŝe w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 3. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem rachunkiem, ponosi Posiadacz rachunku. 13 Do dysponowania rachunkami prowadzonymi w ramach Umowy nie moŝe być jednocześnie ustanowionych więcej niŝ dwóch pełnomocników stałych Pełnomocnictwo moŝe być w kaŝdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym moŝe być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji obu współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji jednego ze współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złoŝenia w Banku, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa. 15 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, likwidacji rachunku, śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. OPROCENTOWANIE Środki pienięŝne gromadzone na ROR, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu naliczanej w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane są od dnia wpływu/wpłaty środków pienięŝnych na ROR 3. Odsetki naliczane są za kaŝdy dzień utrzymania środków na rachunku. 4. Do obliczenia naleŝnych odsetek od środków pienięŝnych przechowywanych na ROR przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4

6 5. Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości Bank nie nalicza odsetek. 6. Odsetki od środków zgromadzonych na ROR dopisywane są do kapitału na koniec kaŝdego roku kalendarzowego. 7. Wysokość obowiązującego oprocentowania: oprocentowanie ROR, kredytu odnawialnego, zadłuŝenia wymagalnego, jak równieŝ zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w Uchwałach Zarządu wywieszanych w Banku. WPŁATY Na ROR mogą być wnoszone wpłaty w formie: 1) gotówkowej:. Wpłaty moŝe dokonać dowolna osoba, podając: a) imię i nazwisko Posiadacza rachunku (imiona i nazwiska współposiadaczy), b) pełny numer rachunku, W Banku dyspozycja wpłaty moŝe być złoŝona na standardowych drukach polecenie przelewu /wpłata gotówkowa lub zgłoszona ustnie, a potwierdzona zostaje stosownym wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej: a) przelewem z rachunków bankowych, 2. Za datę uznania rachunku przyjmuje się datę wpływu/wpłaty środków do Banku. WYPŁATY 18 Bank dokonuje wypłat z rachunku ROR na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika do wysokości wolnych środków. Dla waŝności dyspozycji wypłat realizowanych w kasie konieczne jest złoŝenie przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika podpisu zgodnego ze wzorem podpisu złoŝonym w Banku na Karcie Wzorów Podpisów oraz okazanie dokumentu toŝsamości Wypłaty z rachunku ROR mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej : a) w drodze realizacji imiennych czeków gotówkowych, b) przy uŝyciu karty bankowej, c) na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku lub pełnomocnika w Banku prowadzącym ROR, potwierdzonej wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej : a) na podstawie polecenia przelewu, b) na podstawie polecenia zapłaty, c) w drodze realizacji innych dyspozycji obciąŝeniowych, d) poprzez dokonywanie transakcji zakupu towarów i usług realizowanych przy uŝyciu karty bankowej. 2. Za datę obciąŝenia ROR przyjmuje się datę realizacji dyspozycji pomniejszającej stan środków na tym rachunku. 3. Bank nie przyjmuje do realizacji dokumentów wypłat wystawionych na okaziciela. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa wynikłe z powodu niewłaściwego wypełnienia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wpłat i wypłat. 5

7 20 Bank odmawia realizacji wypłat z rachunku realizowanych w Banku w przypadku: 1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny, 2) gdy podpis nie jest zgodny ze wzorem złoŝonym na Karcie Wzorów Podpisów, 3) braku dokumentu toŝsamości wymaganego przy dokonaniu wypłaty, 4) gdy na rachunku nie ma wolnych środków, 5) wydania dyspozycji naruszającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa. ZLECENIA STAŁE ORAZ POLECENIA ZAPŁATY Z RACHUNKU ROR Posiadacz rachunku moŝe zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, regulowanych w podanych terminach i w określonej wysokości, np.: z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych. 2. Bank realizuje zlecenie stałe oraz polecenia zapłaty od momentu złoŝenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia. 3. JeŜeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku następującym po dniu wolnym od pracy. 4. Bank nie odpowiada za nieterminowe regulowanie naleŝności w przypadku wpływu rachunków w czasie uniemoŝliwiającym dotrzymanie terminu. 5. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzyma płatności do czasu wpływu środków na rachunek. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku moŝe zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec wierzyciela, który zawarł z Bankiem Umowę o realizację tej formy rozliczeń. W tym przypadku Posiadacz rachunku we własnym zakresie udziela wierzycielowi upowaŝnienia do obciąŝania swojego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań. 2. Posiadacz rachunku moŝe odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, którym obciąŝono jego rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciąŝenia rachunku bankowego bez podania przyczyny. KARTY BANKOWE 23 Karty bankowe umoŝliwiają dostęp do środków na rachunek ROR poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i zagranicą. Karty bankowe słuŝą równieŝ do wypłaty gotówki w Banku i innych bankach akceptujących dany typ karty Bank wydaje do rachunku ROR karty bankowe. 2. Szczegółowe uregulowania dotyczące wydawania kart bankowych, posługiwania się nimi oraz ich zastrzegania zawarte są w postanowieniach odrębnych regulaminów. 6

8 CZEKI Po wpływie na rachunek ROR pierwszej wpłaty, na wniosek Posiadacza rachunku Bank moŝe wydać blankiety czekowe osobie wskazanej pisemnie. 2. Ilość blankietów czekowych wydawanych przez Bank jest uzaleŝniona kaŝdorazowo od wysokości i systematyczności wpłat dokonywanych na rachunku ROR. 26 Posiadacz rachunku moŝe wystawiać czeki gotówkowe. Czekami gotówkowymi są czeki imienne, zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony Czek gotówkowy moŝe być realizowany przez osobę wskazaną w jego treści 1) w Banku prowadzącym rachunek ROR do wysokości wolnych środków, 2) w Banku BPS SA oraz Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w BPS SA do wysokości kwot określonych w Uchwale Zarządu Banku, 3) w podmiotach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków gotówkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (wskazanych w Komunikacie Banku), do wysokości kwot określonych w Uchwale Zarządu. 2. Czeki wystawione na kwoty wyŝsze niŝ określone w Uchwale Zarządu Banku, przedstawione do realizacji poza siecią określoną w ust. 1, mogą być zrealizowane w trybie inkasa. Zapłata czeku nastąpi po uzyskaniu środków z Banku Potwierdzenie wysokości wolnych środków wydaje Bank pisemnie - na odwrocie czeku lub telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną. 2. W celu uzyskania pisemnego potwierdzenia wysokości wolnych środków Posiadacz rachunku przedkłada w Banku blankiety czekowe i podaje wysokość kwot, na które zamierza wystawić czeki. Potwierdzenie zamieszczone na odwrocie czeku waŝne jest 30 dni od daty jego sporządzenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe czek opatrzony datą wystawienia waŝny jest przez 10 dni od tej daty. 3. Kwoty czeków realizowanych na podstawie potwierdzenia podlegają zablokowaniu do czasu ich rozliczenia lub na okres waŝności. Podstawą do zablokowania jest polecenie przelewu wystawione przez Posiadacza rachunku, współposiadacza (pełnomocnika). 4. Koszty komunikacji z Bankiem, udzielającym potwierdzenia czeku telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną ponosi osoba przedkładająca czek do realizacji - zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych. 29 Realizacja czeków gotówkowych następuje po stwierdzeniu autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz po stwierdzeniu toŝsamości osoby wskazanej w treści czeku Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany zgodnie z wzorem podpisu złoŝonym na Karcie wzorów podpisów. 2. Kwota napisana cyframi powinna być zgodna z kwotą napisaną słownie. W przypadku rozbieŝności pomiędzy kwotą wyraŝoną słownie, a kwotą napisaną cyframi, za waŝną przyjmuje się kwotę napisaną słownie. 7

9 3. Miejsca wolne przed i za kwotą napisaną cyframi i słownie powinny być zakreślone. 4. Nazwa miesiąca powinna być napisana słownie. 5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1-4, jak równieŝ czeki, na których dokonano poprawek lub skreśleń, nie będą realizowane Czek jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym dnia wystawienia nie wlicza się do okresu 10 dniowego. 2. JeŜeli ostatni dzień terminu waŝności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek moŝe być przedłoŝony do realizacji w najbliŝszym dniu roboczym. 3. Czeki, których termin waŝności upłynął nie będą realizowane. ZASTRZEśENIA CZEKÓW Posiadacz rachunku jest obowiązany do zachowania szczególnych środków ostroŝności zapobiegających zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieŝy blankietów czekowych oraz czeków wystawionych, a niezrealizowanych. 2. W przypadku utraty czeków lub blankietów czekowych Posiadacz rachunku lub pełnomocnik powinien niezwłocznie osobiście, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem zawiadomić Bank, podając liczbę i w miarę moŝliwości numery utraconych czeków (blankietów czekowych ) oraz wskazać okoliczności utraty. 3. Zgłoszenie utraty blankietów czekowych lub czeków naleŝy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wstrzymania wypłat na podstawie czeków zastrzeŝonych. 5. ZastrzeŜenia wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych dokonuje się we wszystkich placówkach Banku, a ponadto podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków gotówkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Koszty zastrzeŝenia ponosi Posiadacz rachunku Bank przyjmuje odpowiedzialność materialną za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych od chwili przyjęcia pisemnej dyspozycji zastrzeŝenia lub zastrzeŝenia dokonanego telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. 2. W innych przypadkach niŝ określone w ust. 1, odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych ponosi Posiadacz rachunku Nowe blankiety czekowe w miejsce utraconych Bank wydaje w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku z uwzględnieniem wymogów technicznych ich przygotowania. 2. W razie odzyskania utraconych blankietów czekowych naleŝy je zwrócić do Banku. KREDYT ODNAWIALNY 35 Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieŝących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku moŝe realizować wypłaty gotówkowe i 8

10 bezgotówkowe. KaŜda spłata całości lub części kredytu powoduje, iŝ odnawia się on o spłaconą część i moŝe być wykorzystywany wielokrotnie w okresie waŝności Umowy kredytu. 36 Zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytu odnawialnego udzielanego na cele konsumpcyjne dla Posiadaczy rachunku zawarte są w postanowieniach Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych ROR. WYPŁATY PO ŚMIERCI POSIADACZA RACHUNKU Posiadacz rachunku moŝe na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku na rzecz wskazanych przez siebie osób: małŝonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa, określonej kwoty pienięŝnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). 2. Bank nie przyjmuje dyspozycji o których mowa w ust. 1 od posiadaczy rachunków3. wspólnych. 3. Dyspozycję zapisu bankowego na wypadek śmierci składa się na formularzu bankowym. 4. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci moŝe być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie wyłącznie na piśmie Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: a) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku, b) kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposaŝenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposaŝenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat. c) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, d) wypłaty z tytułu postanowienia sądu o nabyciu spadku. 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 ppkt. a) i c) nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz akt zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. 40 Z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodnej wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku, Bank blokuje środki znajdujące się na jego rachunkach do czasu przedstawienia przez spadkobierców prawomocnego postanowienia o dziale spadku. 41 W przypadku: 1) śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego, Bank stawia połowę salda rachunku wraz z odpowiadającymi jej odsetkami do dyspozycji drugiego współposiadacza, a pozostałą część do dyspozycji spadkobierców, 2) jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego, Bank stawia po połowie salda rachunku wraz z odpowiadającymi jej odsetkami do dyspozycji spadkobierców kaŝdego z nich. 9

11 ZAMKNIĘCIE RACHUNKU ROR Dla zamknięcia rachunku ROR wymagana jest forma pisemna. 2. Zamknięcie rachunku ROR jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy kredytu odnawialnego Posiadacz rachunku moŝe wypowiedzieć Umowę rachunku ROR w kaŝdym czasie, pod warunkiem uregulowania wobec Banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy rachunku ROR oraz wskazania sposobu zadysponowania środkami znajdującymi się na rachunku ROR: 1) przelew na wskazany rachunek bankowy, 2) wypłata gotówką. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku. Rozwiązanie Umowy moŝe nastąpić w terminie wcześniejszym, uzgodnionym przez strony W przypadku niestosowania przez Posiadacza rachunku postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu, Bank moŝe podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy rachunku ROR z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Bank wysyła Posiadaczowi rachunku wypowiedzenie Umowy rachunku ROR listem poleconym. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest w okresie wypowiedzenia spłacić wszelkie wierzytelności wobec Banku. Zobowiązania niespłacone w okresie wypowiedzenia stają się w całości wymagalne. 4. Bank wypowiada umowę, gdy brak jest obrotów na rachunku Posiadacza poza dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji i opłat: 1) przez okres 12 miesięcy, jeŝeli stan środków na rachunku pozwala na bieŝące pokrywanie naleŝnych prowizji i opłat wynikających z umowy, 2) przez okres 3 miesięcy, jeŝeli stan środków na rachunku nie wystarcza na pokrycie naleŝnych prowizji i opłat wynikających z umowy. 5. Bank moŝe podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jedynie z waŝnych powodów, tj. w przypadku raŝącego naruszenia przez Posiadacza rachunku ROR postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Posiadacz rachunku : 1) dokonywał za pośrednictwem rachunku ROR rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 2) udzielił niezgodnych z prawdą informacji w chwili otwierania rachunku ROR, 3) wspólnego przedstawił prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 6. Wypowiedzenie w trybie wskazanym w ust. 5 skutkuje natychmiastowym postawieniem w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Banku wobec Posiadacza rachunku oraz zastrzeŝeniem kart bankowych W przypadku braku dyspozycji Posiadacza rachunku odnośnie salda pozostałego na rachunku, po upływie terminu wypowiedzenia Bank przeniesie zgromadzone na rachunku ROR środki na rachunek nie oprocentowany. 2. Przy zamknięciu rachunku ROR Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi nie 10

12 wykorzystane blankiety czekowe oraz karty bankowe. JeŜeli nie moŝe ich zwrócić, powinien złoŝyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia blankietów czekowych i kart bankowych oraz oświadczenie, Ŝe poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu. INNE POSTANOWIENIA Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o prowadzenie rachunku, wyciągi bankowe z ROR, z podaniem salda, sporządzane mogą być: 1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji(sporządzany będzie jeden wyciąg), 2) po kaŝdej zmianie salda, z zastrzeŝeniem, iŝ dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg, lub 3) Posiadacz rachunku moŝe zrezygnować z wyciągów bankowych 2. Wyciągi bankowe mogą być: 1) odbierane w Banku przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę, 2) przekazywane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na adres wskazany przez Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Posiadacz rachunku powinien w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągu zawiadomić Bank w celu dokonania korekty. 4. W przypadku ujawnienia mylnego zapisu księgowego Bank ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie, z równoczesną korektą naliczonych odsetek, z uwzględnieniem daty waluty Posiadacz rachunku ROR w Banku prowadzącym jego rachunek moŝe korzystać z usługi na hasło czyli informacji telefonicznej wyłącznie o: 1) stanie konta, 2) obrotach na rachunku. 3. Pracownik Banku moŝe odmówić udzielenia informacji jeŝeli podane przez Posiadacza rachunku hasło jest niezgodne Za czynności związane z obsługą rachunku ROR, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych. 2. Taryfa opłat i prowizji bankowych stanowi integralną część Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz udostępniana jest w Banku W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR staje się ono zadłuŝeniem wymagalnym od dnia wystąpienia. 2. ZadłuŜenie wymagalne podlega oprocentowaniu według aktualnie obowiązującej stawki dla zadłuŝenia przeterminowanego, określanej Uchwałą Zarządu Banku. 3. W przypadku nie spłacenia zadłuŝenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, Bank jest uprawniony do :podjęcia postępowania windykacyjnego. Kosztami postępowania windykacyjnego zostanie obciąŝony Posiadacz rachunku Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 11

13 2. O zakresie zmian wprowadzanych w Regulaminie, Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, moŝe złoŝyć w Banku pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian lub przesłać je drogą korespondencyjną. Nie złoŝenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 4. ZłoŜenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 51 Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyŝszego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy, a informacje o zmianach zamieszczane są w Komunikatach Banku wywieszanych w lokalu Banku. Zarząd Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 12

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki na jakich BS Nałęczów, zwany dalej "Bankiem", otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, luty 2015 rok Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/BS/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 18.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, lipiec 2005 rok Spis treści... 1 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. Susz, luty 2006 r. Spis treści... 1...1 Spis treści...2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-P BS z/s w Pasłęku nr 87/2008 z dnia 14.07.2008 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo