BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/X/2005 z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r. Niechobrz październik 2005r.

2 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... str Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego... str Rachunki wspólne... str Pełnomocnictwo... str Oprocentowanie... str Wpłaty i Wypłaty... str Zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty z rachunku ROR... str Karty bankowe... str Czeki... str ZastrzeŜenia czeków... str Kredyt odnawialny... str Wypłaty po śmierci posiadacza rachunku... str Zamknięcie rachunku ROR... str Inne postanowienia... str.11 1

3 REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w złotych, zwanego dalej ROR. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny i Prawo bankowe. 2 Pojęcia uŝyte w regulaminie : 1) Bank- Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 2) ROR rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, 3) Umowa Umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 4) Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku naleŝy rozumieć kaŝdego ze współposiadaczy, 5) wolne środki środki pienięŝne płatne na kaŝde Ŝądanie, przechowywane na ROR powiększone o nie wykorzystane środki przyznanego kredytu odnawialnego, 6) dopuszczalne saldo debetowe akceptowane saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego. Saldo takie moŝe powstać na skutek wykorzystania przyznanego przez Bank kredytu odnawialnego, 7) niedopuszczalne saldo debetowe saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyŝszających stan wolnych środków, 8) zadłuŝenie wymagalne- wierzytelności wobec Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w regulaminie. 3 ROR słuŝy ich posiadaczom do: 1) przechowywania środków pienięŝnych, 2) przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, 3) korzystania z kart bankowych, 4) zaciągania kredytu odnawialnego ROR otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych: 1) rezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób, 2) nierezydentów na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób. 2. Osoba fizyczna moŝe być równocześnie posiadaczem tylko jednego rachunku ROR własnego oraz współposiadaczem tylko jednego rachunku ROR-u wspólnego. 3. ROR moŝe być otwarty i prowadzony dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 4. Na rachunek ROR nierezydentów przyjmowane są wpłaty w złotych, których pochodzenie jest udokumentowane. 5 Środki pienięŝne zgromadzone na rachunku ROR nie podlegają cesji. OTWARCIE RACHUNKU ROR 2

4 6 1. Otwarcie ROR następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie. 2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony. 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba występująca o otwarcie rachunku ROR wypełnia Kartę Wzorów Podpisów. 4. Podpisy na Umowie oraz na Karcie Wzorów Podpisów powinny być złoŝone w obecności pracownika Banku. 5. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku ROR bez podania przyczyny. RACHUNKI WSPÓLNE 7 1. Rachunki wspólne mogą być prowadzone dla dwóch osób- rezydentów lub dwóch osób nierezydentów. 2. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych na rzecz osób, z których przynajmniej jedna jest małoletnia lub ubezwłasnowolniona Z chwilą zawarcia Umowy współposiadacze rachunku wyraŝają nieodwołalną zgodę na samodzielne dysponowanie przez kaŝdego z nich bez ograniczeń środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunkach wspólnych oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich czynności wynikających z Umowy ze skutkiem wobec wszystkich współposiadaczy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem salda rachunków z chwilą ich zamknięcia. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji złoŝonych przez współposiadaczy. 3. Bank nie przyjmuje zastrzeŝeń złoŝonych przez jednego ze współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji drugiego współposiadacza, chyba Ŝe zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 4. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez kaŝdego ze współposiadaczy w ramach Umowy Z rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu współposiadacza rachunku. 2. Bank nie przyjmuje oświadczeń w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci od posiadaczy rachunków wspólnych. PEŁNOMOCNICTWO Posiadacz rachunku ROR posiadający pełną zdolność do czynności prawnych moŝe ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku ROR moŝe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta moŝe zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich jak teŝ dokonywać wywozu za granicę kwot pochodzących z ROR tylko zgodnie z przepisami Prawa dewizowego. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji obu współposiadaczy łącznie Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jedynie w formie pisemnej. 3

5 2. Pełnomocnictwo moŝe być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 3. Pełnomocnictwo moŝe być udzielone przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku przy czym pełnomocnictwo to musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złoŝonym w obecności pracownika Banku. 4. Pełnomocnictwo staje się skuteczne od momentu złoŝenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku. 5. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo upowaŝnia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, za wyjątkiem dokonywania następujących czynności: 1) składania dyspozycji na wypadek śmierci, 2) udzielania dalszych pełnomocnictw, 3) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, 4) składania wniosków o wydawanie kart bankowych do rachunku chyba, Ŝe w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 3. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem rachunkiem, ponosi Posiadacz rachunku. 13 Do dysponowania rachunkami prowadzonymi w ramach Umowy nie moŝe być jednocześnie ustanowionych więcej niŝ dwóch pełnomocników stałych Pełnomocnictwo moŝe być w kaŝdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym moŝe być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji obu współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji jednego ze współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złoŝenia w Banku, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa. 15 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, likwidacji rachunku, śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. OPROCENTOWANIE Środki pienięŝne gromadzone na ROR, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu naliczanej w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane są od dnia wpływu/wpłaty środków pienięŝnych na ROR 3. Odsetki naliczane są za kaŝdy dzień utrzymania środków na rachunku. 4. Do obliczenia naleŝnych odsetek od środków pienięŝnych przechowywanych na ROR przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4

6 5. Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości Bank nie nalicza odsetek. 6. Odsetki od środków zgromadzonych na ROR dopisywane są do kapitału na koniec kaŝdego roku kalendarzowego. 7. Wysokość obowiązującego oprocentowania: oprocentowanie ROR, kredytu odnawialnego, zadłuŝenia wymagalnego, jak równieŝ zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w Uchwałach Zarządu wywieszanych w Banku. WPŁATY Na ROR mogą być wnoszone wpłaty w formie: 1) gotówkowej:. Wpłaty moŝe dokonać dowolna osoba, podając: a) imię i nazwisko Posiadacza rachunku (imiona i nazwiska współposiadaczy), b) pełny numer rachunku, W Banku dyspozycja wpłaty moŝe być złoŝona na standardowych drukach polecenie przelewu /wpłata gotówkowa lub zgłoszona ustnie, a potwierdzona zostaje stosownym wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej: a) przelewem z rachunków bankowych, 2. Za datę uznania rachunku przyjmuje się datę wpływu/wpłaty środków do Banku. WYPŁATY 18 Bank dokonuje wypłat z rachunku ROR na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika do wysokości wolnych środków. Dla waŝności dyspozycji wypłat realizowanych w kasie konieczne jest złoŝenie przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika podpisu zgodnego ze wzorem podpisu złoŝonym w Banku na Karcie Wzorów Podpisów oraz okazanie dokumentu toŝsamości Wypłaty z rachunku ROR mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej : a) w drodze realizacji imiennych czeków gotówkowych, b) przy uŝyciu karty bankowej, c) na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku lub pełnomocnika w Banku prowadzącym ROR, potwierdzonej wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej : a) na podstawie polecenia przelewu, b) na podstawie polecenia zapłaty, c) w drodze realizacji innych dyspozycji obciąŝeniowych, d) poprzez dokonywanie transakcji zakupu towarów i usług realizowanych przy uŝyciu karty bankowej. 2. Za datę obciąŝenia ROR przyjmuje się datę realizacji dyspozycji pomniejszającej stan środków na tym rachunku. 3. Bank nie przyjmuje do realizacji dokumentów wypłat wystawionych na okaziciela. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa wynikłe z powodu niewłaściwego wypełnienia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wpłat i wypłat. 5

7 20 Bank odmawia realizacji wypłat z rachunku realizowanych w Banku w przypadku: 1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny, 2) gdy podpis nie jest zgodny ze wzorem złoŝonym na Karcie Wzorów Podpisów, 3) braku dokumentu toŝsamości wymaganego przy dokonaniu wypłaty, 4) gdy na rachunku nie ma wolnych środków, 5) wydania dyspozycji naruszającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa. ZLECENIA STAŁE ORAZ POLECENIA ZAPŁATY Z RACHUNKU ROR Posiadacz rachunku moŝe zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, regulowanych w podanych terminach i w określonej wysokości, np.: z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych. 2. Bank realizuje zlecenie stałe oraz polecenia zapłaty od momentu złoŝenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia. 3. JeŜeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku następującym po dniu wolnym od pracy. 4. Bank nie odpowiada za nieterminowe regulowanie naleŝności w przypadku wpływu rachunków w czasie uniemoŝliwiającym dotrzymanie terminu. 5. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzyma płatności do czasu wpływu środków na rachunek. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku moŝe zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec wierzyciela, który zawarł z Bankiem Umowę o realizację tej formy rozliczeń. W tym przypadku Posiadacz rachunku we własnym zakresie udziela wierzycielowi upowaŝnienia do obciąŝania swojego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań. 2. Posiadacz rachunku moŝe odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, którym obciąŝono jego rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciąŝenia rachunku bankowego bez podania przyczyny. KARTY BANKOWE 23 Karty bankowe umoŝliwiają dostęp do środków na rachunek ROR poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i zagranicą. Karty bankowe słuŝą równieŝ do wypłaty gotówki w Banku i innych bankach akceptujących dany typ karty Bank wydaje do rachunku ROR karty bankowe. 2. Szczegółowe uregulowania dotyczące wydawania kart bankowych, posługiwania się nimi oraz ich zastrzegania zawarte są w postanowieniach odrębnych regulaminów. 6

8 CZEKI Po wpływie na rachunek ROR pierwszej wpłaty, na wniosek Posiadacza rachunku Bank moŝe wydać blankiety czekowe osobie wskazanej pisemnie. 2. Ilość blankietów czekowych wydawanych przez Bank jest uzaleŝniona kaŝdorazowo od wysokości i systematyczności wpłat dokonywanych na rachunku ROR. 26 Posiadacz rachunku moŝe wystawiać czeki gotówkowe. Czekami gotówkowymi są czeki imienne, zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony Czek gotówkowy moŝe być realizowany przez osobę wskazaną w jego treści 1) w Banku prowadzącym rachunek ROR do wysokości wolnych środków, 2) w Banku BPS SA oraz Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w BPS SA do wysokości kwot określonych w Uchwale Zarządu Banku, 3) w podmiotach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków gotówkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (wskazanych w Komunikacie Banku), do wysokości kwot określonych w Uchwale Zarządu. 2. Czeki wystawione na kwoty wyŝsze niŝ określone w Uchwale Zarządu Banku, przedstawione do realizacji poza siecią określoną w ust. 1, mogą być zrealizowane w trybie inkasa. Zapłata czeku nastąpi po uzyskaniu środków z Banku Potwierdzenie wysokości wolnych środków wydaje Bank pisemnie - na odwrocie czeku lub telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną. 2. W celu uzyskania pisemnego potwierdzenia wysokości wolnych środków Posiadacz rachunku przedkłada w Banku blankiety czekowe i podaje wysokość kwot, na które zamierza wystawić czeki. Potwierdzenie zamieszczone na odwrocie czeku waŝne jest 30 dni od daty jego sporządzenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe czek opatrzony datą wystawienia waŝny jest przez 10 dni od tej daty. 3. Kwoty czeków realizowanych na podstawie potwierdzenia podlegają zablokowaniu do czasu ich rozliczenia lub na okres waŝności. Podstawą do zablokowania jest polecenie przelewu wystawione przez Posiadacza rachunku, współposiadacza (pełnomocnika). 4. Koszty komunikacji z Bankiem, udzielającym potwierdzenia czeku telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną ponosi osoba przedkładająca czek do realizacji - zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych. 29 Realizacja czeków gotówkowych następuje po stwierdzeniu autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz po stwierdzeniu toŝsamości osoby wskazanej w treści czeku Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany zgodnie z wzorem podpisu złoŝonym na Karcie wzorów podpisów. 2. Kwota napisana cyframi powinna być zgodna z kwotą napisaną słownie. W przypadku rozbieŝności pomiędzy kwotą wyraŝoną słownie, a kwotą napisaną cyframi, za waŝną przyjmuje się kwotę napisaną słownie. 7

9 3. Miejsca wolne przed i za kwotą napisaną cyframi i słownie powinny być zakreślone. 4. Nazwa miesiąca powinna być napisana słownie. 5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1-4, jak równieŝ czeki, na których dokonano poprawek lub skreśleń, nie będą realizowane Czek jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym dnia wystawienia nie wlicza się do okresu 10 dniowego. 2. JeŜeli ostatni dzień terminu waŝności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek moŝe być przedłoŝony do realizacji w najbliŝszym dniu roboczym. 3. Czeki, których termin waŝności upłynął nie będą realizowane. ZASTRZEśENIA CZEKÓW Posiadacz rachunku jest obowiązany do zachowania szczególnych środków ostroŝności zapobiegających zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieŝy blankietów czekowych oraz czeków wystawionych, a niezrealizowanych. 2. W przypadku utraty czeków lub blankietów czekowych Posiadacz rachunku lub pełnomocnik powinien niezwłocznie osobiście, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem zawiadomić Bank, podając liczbę i w miarę moŝliwości numery utraconych czeków (blankietów czekowych ) oraz wskazać okoliczności utraty. 3. Zgłoszenie utraty blankietów czekowych lub czeków naleŝy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wstrzymania wypłat na podstawie czeków zastrzeŝonych. 5. ZastrzeŜenia wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych dokonuje się we wszystkich placówkach Banku, a ponadto podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków gotówkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Koszty zastrzeŝenia ponosi Posiadacz rachunku Bank przyjmuje odpowiedzialność materialną za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych od chwili przyjęcia pisemnej dyspozycji zastrzeŝenia lub zastrzeŝenia dokonanego telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. 2. W innych przypadkach niŝ określone w ust. 1, odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych ponosi Posiadacz rachunku Nowe blankiety czekowe w miejsce utraconych Bank wydaje w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku z uwzględnieniem wymogów technicznych ich przygotowania. 2. W razie odzyskania utraconych blankietów czekowych naleŝy je zwrócić do Banku. KREDYT ODNAWIALNY 35 Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieŝących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku moŝe realizować wypłaty gotówkowe i 8

10 bezgotówkowe. KaŜda spłata całości lub części kredytu powoduje, iŝ odnawia się on o spłaconą część i moŝe być wykorzystywany wielokrotnie w okresie waŝności Umowy kredytu. 36 Zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytu odnawialnego udzielanego na cele konsumpcyjne dla Posiadaczy rachunku zawarte są w postanowieniach Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych ROR. WYPŁATY PO ŚMIERCI POSIADACZA RACHUNKU Posiadacz rachunku moŝe na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku na rzecz wskazanych przez siebie osób: małŝonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa, określonej kwoty pienięŝnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). 2. Bank nie przyjmuje dyspozycji o których mowa w ust. 1 od posiadaczy rachunków3. wspólnych. 3. Dyspozycję zapisu bankowego na wypadek śmierci składa się na formularzu bankowym. 4. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci moŝe być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie wyłącznie na piśmie Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: a) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku, b) kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposaŝenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposaŝenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat. c) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, d) wypłaty z tytułu postanowienia sądu o nabyciu spadku. 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 ppkt. a) i c) nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz akt zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. 40 Z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodnej wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku, Bank blokuje środki znajdujące się na jego rachunkach do czasu przedstawienia przez spadkobierców prawomocnego postanowienia o dziale spadku. 41 W przypadku: 1) śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego, Bank stawia połowę salda rachunku wraz z odpowiadającymi jej odsetkami do dyspozycji drugiego współposiadacza, a pozostałą część do dyspozycji spadkobierców, 2) jednoczesnej śmierci obu współposiadaczy rachunku wspólnego, Bank stawia po połowie salda rachunku wraz z odpowiadającymi jej odsetkami do dyspozycji spadkobierców kaŝdego z nich. 9

11 ZAMKNIĘCIE RACHUNKU ROR Dla zamknięcia rachunku ROR wymagana jest forma pisemna. 2. Zamknięcie rachunku ROR jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy kredytu odnawialnego Posiadacz rachunku moŝe wypowiedzieć Umowę rachunku ROR w kaŝdym czasie, pod warunkiem uregulowania wobec Banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy rachunku ROR oraz wskazania sposobu zadysponowania środkami znajdującymi się na rachunku ROR: 1) przelew na wskazany rachunek bankowy, 2) wypłata gotówką. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku. Rozwiązanie Umowy moŝe nastąpić w terminie wcześniejszym, uzgodnionym przez strony W przypadku niestosowania przez Posiadacza rachunku postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu, Bank moŝe podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy rachunku ROR z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Bank wysyła Posiadaczowi rachunku wypowiedzenie Umowy rachunku ROR listem poleconym. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest w okresie wypowiedzenia spłacić wszelkie wierzytelności wobec Banku. Zobowiązania niespłacone w okresie wypowiedzenia stają się w całości wymagalne. 4. Bank wypowiada umowę, gdy brak jest obrotów na rachunku Posiadacza poza dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji i opłat: 1) przez okres 12 miesięcy, jeŝeli stan środków na rachunku pozwala na bieŝące pokrywanie naleŝnych prowizji i opłat wynikających z umowy, 2) przez okres 3 miesięcy, jeŝeli stan środków na rachunku nie wystarcza na pokrycie naleŝnych prowizji i opłat wynikających z umowy. 5. Bank moŝe podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jedynie z waŝnych powodów, tj. w przypadku raŝącego naruszenia przez Posiadacza rachunku ROR postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Posiadacz rachunku : 1) dokonywał za pośrednictwem rachunku ROR rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 2) udzielił niezgodnych z prawdą informacji w chwili otwierania rachunku ROR, 3) wspólnego przedstawił prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 6. Wypowiedzenie w trybie wskazanym w ust. 5 skutkuje natychmiastowym postawieniem w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Banku wobec Posiadacza rachunku oraz zastrzeŝeniem kart bankowych W przypadku braku dyspozycji Posiadacza rachunku odnośnie salda pozostałego na rachunku, po upływie terminu wypowiedzenia Bank przeniesie zgromadzone na rachunku ROR środki na rachunek nie oprocentowany. 2. Przy zamknięciu rachunku ROR Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi nie 10

12 wykorzystane blankiety czekowe oraz karty bankowe. JeŜeli nie moŝe ich zwrócić, powinien złoŝyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia blankietów czekowych i kart bankowych oraz oświadczenie, Ŝe poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu. INNE POSTANOWIENIA Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o prowadzenie rachunku, wyciągi bankowe z ROR, z podaniem salda, sporządzane mogą być: 1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji(sporządzany będzie jeden wyciąg), 2) po kaŝdej zmianie salda, z zastrzeŝeniem, iŝ dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg, lub 3) Posiadacz rachunku moŝe zrezygnować z wyciągów bankowych 2. Wyciągi bankowe mogą być: 1) odbierane w Banku przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę, 2) przekazywane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na adres wskazany przez Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Posiadacz rachunku powinien w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągu zawiadomić Bank w celu dokonania korekty. 4. W przypadku ujawnienia mylnego zapisu księgowego Bank ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie, z równoczesną korektą naliczonych odsetek, z uwzględnieniem daty waluty Posiadacz rachunku ROR w Banku prowadzącym jego rachunek moŝe korzystać z usługi na hasło czyli informacji telefonicznej wyłącznie o: 1) stanie konta, 2) obrotach na rachunku. 3. Pracownik Banku moŝe odmówić udzielenia informacji jeŝeli podane przez Posiadacza rachunku hasło jest niezgodne Za czynności związane z obsługą rachunku ROR, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych. 2. Taryfa opłat i prowizji bankowych stanowi integralną część Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz udostępniana jest w Banku W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR staje się ono zadłuŝeniem wymagalnym od dnia wystąpienia. 2. ZadłuŜenie wymagalne podlega oprocentowaniu według aktualnie obowiązującej stawki dla zadłuŝenia przeterminowanego, określanej Uchwałą Zarządu Banku. 3. W przypadku nie spłacenia zadłuŝenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, Bank jest uprawniony do :podjęcia postępowania windykacyjnego. Kosztami postępowania windykacyjnego zostanie obciąŝony Posiadacz rachunku Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 11

13 2. O zakresie zmian wprowadzanych w Regulaminie, Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, moŝe złoŝyć w Banku pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian lub przesłać je drogą korespondencyjną. Nie złoŝenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 4. ZłoŜenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 51 Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyŝszego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy, a informacje o zmianach zamieszczane są w Komunikatach Banku wywieszanych w lokalu Banku. Zarząd Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 12

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r.

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAśDE śądanie (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2012 Zarządu BS w Szczucinie z dnia28.09.2012. 0bowiązujący od dnia15.10.2012 r. Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. Susz, luty 2006 r. Spis treści... 1...1 Spis treści...2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, lipiec 2005 rok Spis treści... 1 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu rachunków bieŝących w złotych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-P BS z/s w Pasłęku nr 87/2008 z dnia 14.07.2008 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie Nr 3 z dnia 22 listopada 2007 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE R E G U L A M I N OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r.

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WYBRZEśE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich

WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Powstańców Śląskich Załącznik nr 1 Do Instrukcji w sprawie otwierania i prowadzenia rachunków bieŝących dla członków prowadzących działalność Nazwa i stempel firmowy WNIOSEK o otwarcie Rachunku bieŝącego TANDEM w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 29.12.2008 R. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki na jakich BS Nałęczów, zwany dalej "Bankiem", otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały4/5/2016 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.03.2016rok Obowiązujący od dnia 01.07.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo