Infolinia: TU Allianz Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A."

Transkrypt

1 Infolinia: TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: złotych (wpłacony w całości). KOPOP-O01 07/07

2 Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klientów pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz ubezpieczenia od A do Z.

3 Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klientów pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych Postanowienia ogólne. Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...2 Wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie ubezpieczeniowe)...5 Wyłączenia odpowiedzialności...5 Umowa ubezpieczenia Składka Początek i koniec odpowiedzialności Allianz Prawa i obowiązki stron umowy Spełnienie świadczenia Wybór adwokata lub radcy prawnego Ocena sytuacji prawnej Roszczenia regresowe Postanowienia końcowe...12

4 Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klientów pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych Postanowienia ogólne. Definicje 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) TU Allianz Polska S. A., zwane dalej Allianz, zawiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi posiadającymi zdolność do czynności prawnych. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy postanowień odmiennych lub dodatkowych w stosunku do wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach, o ile nie pozostają one w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wprowadzenie wymaga formy pisemnej, potwierdzającej przyjęcie tych postanowień przez strony umowy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie wyraźnie wskazane w dokumencie ubezpieczenia zdarzenia i koszty, zgodnie z postanowieniami o.w.u. Allianz realizuje wszelkie świadczenia wynikające z niniejszych o.w.u. przez przedstawiciela Allianz adres i numery telefonów do przedstawiciela są zamieszczone w dokumencie ubezpieczenia. Pod pojęciem pojazd używany do jazdy próbnej rozumie się pojazd eksploatowany w ramach badań homologacyjnych, badań i prób pojazdów, ich części bądź elementów wyposażenia przez producenta lub upoważnioną jednostkę. 6. Pod pojęciem pojazd używany do jazdy demonstracyjnej rozumie się pojazd eksploatowany przez sprzedawcę prowadzącego działalność polegającą na zarobkowej sprzedaży pojazdów w celu zaprezentowania go potencjalnemu nabywcy. 7. Pod pojęciem pojazd używany jako rekwizyt rozumie się pojazd wykorzystywany w przedstawieniu teatralnym, w telewizji lub filmie. 8. Za pojazd fabrycznie nowy uważa się pojazd spełniający łącznie następujące warunki: 1) właścicielem pojazdu w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia jest jego pierwszy nabywca; 2) okres od daty wystawienia faktury pierwszego zakupu pojazdu do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia jest nie dłuższy niż 90 dni. 9. Pod pojęciem wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokument w formie określonej przez Allianz, stanowiący integralną część umowy ubezpieczenia, w którym właściciel pojazdu (Ubezpieczony) lub osoba zawierająca umowę na jego rachunek podaje dane stanowiące podstawę do oceny ryzyka i ustalenia warunków zawarcia umowy, przy czym zarówno przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak i przy likwidacji szkody Allianz może zażądać udokumentowania tych danych. Jeżeli Ubezpieczający lub osoba zawierająca umowę na jego rachunek na pytania zadane w formularzu wniosku poda do wiadomości Allianz okoliczności niezgodne z prawdą, Allianz nie ponosi od- 1

5 powiedzialności za skutki tych okoliczności. W przypadku podania nieprawdziwych danych z winy umyślnej w razie wątpliwości przyjmuje się, iż zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności niepodanych zgodnie z prawdziwym stanem rzeczy. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony prawnej Ubezpieczonego w niezbędnym zakresie poprzez refundację przez Allianz poniesionych kosztów z nią związanych, a wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, jeżeli zdarzenie powodujące konieczność obrony prawnej nastąpiło w okresie ubezpieczenia. Obronę interesów prawnych Ubezpieczonego uważa się za niezbędną, jeżeli: 1) istnieje szansa korzystnego dla Ubezpieczonego załatwienia sprawy; 2) obrona interesów prawnych nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami; 3) koszty obrony interesów prawnych nie są rażąco znaczące w porównaniu z zamierzonym celem. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje Ubezpieczonemu jako właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu mechanicznego, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do dokumentu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje Ubezpieczającemu jako posiadaczowi innych pojazdów mechanicznych. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje każdej osobie jako uprawnionemu kierującemu lub pasażerowi pojazdu mechanicznego, którego numery rejestracyjne zostały wpisane do dokumentu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 1) koszty konieczne dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, do jakich doszło w okresie ubezpieczenia, których następstwem jest uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym albo uszkodzenie pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, jego wyposażenia lub przedmiotów, które w czasie wypadku w nim się znajdowały; 2) koszty konieczne dla obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia drogowego, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. W razie wymierzenia kary pozbawienia wolności lub grzywny przekraczającej 1000 zł lub równowartości tej kwoty w walucie miejscowej według kursu średniego NBP na dzień zdarzenia, ubezpieczenie obejmuje przy każdym zdarzeniu objętym ubezpieczeniem łącznie koszty wywołane przez maksymalnie dwa wnioski z wymienionych: o ułaskawienie, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie lub rozłożenie spłaty na raty; 3) koszty postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim postępowanie to dotyczy zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia. 6. Do wysokości wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia Allianz pokrywa w zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia następujące koszty: 1) wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego. Do zagranicznych podmiotów uprawnionych 2

6 do świadczenia pomocy prawnej stosuje się odpowiednio postanowienia o.w.u. dotyczące adwokatów i radców prawnych. Aby koszty ustanowienia przez Ubezpieczonego adwokata albo radcy prawnego były refundowane, dany adwokat albo radca prawny musi: a) wykonywać zawód w miejscowości, w której ma siedzibę właściwy dla rozpatrzenia danej sprawy sąd; b) być uprawniony do występowania przed właściwym sądem. 2) koszty sądowe, łącznie z należnościami świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego; 3) opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej; 4) koszty poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego ustanowionego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania, maksymalnie do wysokości zł w sprawach toczących się w Polsce i do równowartości zł w sprawach toczących się za granicą Polski; 5) koszty procesu należne stronie przeciwnej, o ile Ubezpieczony na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązany jest do ich pokrycia; 6) koszty czynności notarialnych wymaganych przez prawo w zakresie niezbędnym dla obrony prawnej wskazanej w niniejszych o.w.u.; 7) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych do obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w sprawach toczących się za granicą Polski; 8) koszty podróży Ubezpieczonego w obiestronydo sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo Ubezpieczonego było obowiązkowe według następujących zasad: a) koszt przejazdu koleją w wagonie drugiej klasy albo b) koszt przelotu samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość wynosi ponad 1500 km. 7. Koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, o których mowa powyżej, są refundowane w wysokości nie wyższej niż wyliczona według następujących zasad: 1) dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez radcę prawnego lub adwokata na terytorium Polski przyjmuje się za należne kwoty nie większe niż wyznaczone na podstawie odpowiednio rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego lub adwokata ustanowionego z urzędu; 2) dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez uprawnionego prawnika na terytorium innych krajów stosuje się stawkę minimalną przewidzianą za daną czynność w danym prawodawstwie; 3) w razie braku w danym kraju regulacji prawnej dotyczącej wysokości stawek, wynagrodzenie za świadczenie określonego typu usługi prawnej nie może być wyższe od średnich stawek obowiązujących w danym kraju; 4) jeżeli obrona interesów Ubezpieczonego dotyczy wyłącznie postępowania przedsądowego, Allianz przejmuje koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego do wysokości stawki minimalnej określonej według zasad określonych w przepisach, stanowiących podstawę do zasądzania przez sądy powszechne kosztów zastępstwa prawnego. Koszty przedsądowej obrony zaliczane są na poczet kosztów w postępowaniu sądowym. 5) Allianz może polecić Ubezpieczonemu, a Ubezpieczony może wybrać adwokata lub radcę prawnego wynagradzanego według powyższych zasad. Ubezpieczony może wybrać podmiot rozliczający się w sposób odmienny od powyższych zasad. W takim wypadku Allianz zwraca koszty wynagrodzenia takiego podmiotu do wysokości nie większej niż ustalona według zasad określonych w ust. 7. pkt 1 3

7 8. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) kosztów związanych z ugodowym załatwieniem sprawy, jeżeli koszty te nie zostały ustalone w stosunku odpowiadającym temu, w jakim uwzględnione zostały roszczenia obu stron oraz kosztów, do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany w danym stanie prawnym; 2) kosztów postępowania egzekucyjnego podjętego na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego oraz w przypadku gdy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności wszczęte zostanie po upływie trzech lat od uzyskania tytułu egzekucyjnego; 3) kosztów, do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony; 4) kosztów, które Ubezpieczony musi lub musiał ponieść tylko dlatego, że jego przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo też przedstawił zarzut potrącenia, a obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem, albo też koszty te zobowiązana jest ponieść osoba trzecia; 5) odszkodowań, które musi zapłacić Ubezpieczony, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, innych kar pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat natury publicznoprawnej; 6) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie; 7) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób nieposiadających prawa do wykonywania zawodu; 8) kosztów powstałych na polecenie Ubezpieczonego, ale bez zgody Allianz, które nie były konieczne do obrony praw Ubezpieczonego albo dotyczących środków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania; 9) kosztów związanych ze świadomym zatajeniem przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów, mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej lub przebieg postępowania. 9. Suma ubezpieczenia jest ustalona w dokumencie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz dla każdego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, bez względu na liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. Przy tym, za jedno zdarzenie objęte ubezpieczeniem uznaje się również pozostającą ze sobą w związku czasowym i przyczynowym większą liczbę zdarzeń. 10. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, zaistniałe na terenie państw europejskich, państw basenu Morza Śródziemnego, na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze, jeżeli dane zdarzenie podlega jurysdykcji tych państw. 1 Jeśli osobom trzecim z mocy ustawy przysługują roszczenia odszkodowawcze w wyniku śmierci Ubezpieczonego, ubezpieczenie obejmuje również koszty dochodzenia tych roszczeń. 1 Jeżeli nie umówiono się inaczej, wykonywanie praw z umowy ubezpieczenia przysługuje wyłącznie Ubezpieczającemu. Dopóki Ubezpieczający nie złoży sprzeciwu, Allianz ma prawo zapewnić ochronę ubezpieczeniową również innym Ubezpieczonym na podstawie danej umowy ubezpieczenia. 1 Wszystkie postanowienia o.w.u. dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w ustępach 1 i 1 Niezależnie od tego Allianz może również podnieść przeciw wszystkim Ubezpieczonym zarzuty, które mają wpływ na odpowiedzialność Allianz z tytułu umowy ubezpieczenia. 4

8 Wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie ubezpieczeniowe) Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy kosztów wynikłych ze zdarzeń, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. Przy dochodzeniu przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa, a które nie wynikają z czynności prawnej (roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych), zdarzeniem uzasadniającym żądanie spełnienia przez Allianz świadczenia jest wystąpienie szkody skutkującej powstaniem roszczenia. Za roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych uważa się także roszczenia odszkodowawcze w związku z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jeżeli Ubezpieczonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa albo wykroczenia, zdarzenie uzasadniające żądanie udzielenia przez Allianz świadczenia zachodzi w chwili, w której Ubezpieczony naruszył albo, według postawionych formalnie zarzutów, miał naruszyć przepisy prawa karnego, w tym prawa wykroczeń. Dotyczy to także postępowania w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, jeżeli ma to związek z popełnieniem przestępstwa albo wykroczenia. We wszystkich sytuacjach nie wymienionych w ust. i zdarzenie uzasadniające żądanie udzielenia przez Allianz świadczenia zachodzi w chwili, gdy Ubezpieczony, jego przeciwnik lub osoba trzecia zaczął naruszać albo domniemywa się, że zaczął naruszać prawa, obowiązki, zobowiązania umowne lub przepisy prawa. W razie kilku naruszeń miarodajne jest pierwsze z nich, nie uwzględnia się przy tym rzeczywistych bądź domniemanych naruszeń, które zaistniały ponad rok przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie danego ryzyka. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń, o których mowa w ust., które: 1) wystąpiły w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; 2) pozostają w związku z oświadczeniem woli albo ze zdarzeniem, zaistniałymi przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej lub w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenia odpowiedzialności Odpowiedzialność Allianz nie występuje, jeżeli w momencie wystąpienia zdarzenia powodującego koszty ochrony prawnej: 1) Ubezpieczony, jako kierujący, nie posiadał wymaganego przez przepisy prawa jazdy; 2) Ubezpieczony, jako kierujący, prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień albo świadectwa kwalifikacji, 3) Ubezpieczony poruszał się pojazdem nie zarejestrowanym albo też nie posiadającym aktualnych badań technicznych; 4) Ubezpieczony, jako kierujący pojazdem, pozostawał pod takim wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jaki prawo właściwe w miejscu zdarzenia uznaje za wykroczenie lub przestępstwo lub zajmował w pojeździe kierowanym przez osobę pozostającą w takim stanie miejsce jako pasażer. 5

9 Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje obrony interesów prawnych: 1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautem i trzęsieniami ziemi; 2) osób Ubezpieczonych w sporach między sobą oraz w sporach z Ubezpieczającym i Allianz; 3) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodami genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, jeśli szkody te nie zostały spowodowane wskutek opieki medycznej; 4) z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz dotyczącego innych opłat publicznoprawnych oraz prawa karnego skarbowego; 5) w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądami konstytucyjnymi oraz trybunałami międzynarodowymi; 6) w związku z postępowaniem układowym albo upadłościowym, które zostało albo ma zostać wszczęte w stosunku do Ubezpieczonego; 7) w postępowaniu w związku z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się albo też w postępowaniu w związku z parkowaniem pojazdów w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi; 8) jeżeli koszty obrony tych interesów prawnych są pokryte na podstawie innej umowy ubezpieczenia, zawartej na wcześniejszy lub późniejszy okres ubezpieczenia; 9) w odniesieniu do pojazdów: składanych z części tzw. składaków; o nadwoziu otwartym i o nadwoziu posiadającym miękki dach; 10) jeżeli objęty ubezpieczeniem pojazd w chwili wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego użytkowany był jako: taksówka lub pojazd służący do przewozu pasażerów za opłatą; pojazd przeznaczony do wypożyczania (rent a car); pojazd przeznaczony do nauki jazdy; rekwizyt; pojazd przeznaczony do jazd próbnych i demonstracyjnych; pojazd przeznaczony do przewozu przesyłek kurierskich; pojazd przeznaczony do wynajmu w celu przewozu pasażerów za opłatą; pojazd przeznaczony do transportu towarów niebezpiecznych (chemikaliów, gazów w stanie ciekłym lub sprężonym itp.); 11) w związku ze sporami Ubezpieczonych z Ubezpieczającym; 12) w sprawach powstałych podczas udziału w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach, podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, a także podczas prób szybkościowych; 13) w sprawach roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na ładunku przewożonym w celach zarobkowych pojazdem wskazanym w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obrony interesów prawnych: 1) jeśli Ubezpieczony spowodował zdarzenie objęte ubezpieczeniem umyślnie, bezprawnie w zamiarze bezpośrednim, przy czym postanowienie to nie dotyczy wykroczeń, ochrona ubezpieczeniowa przysługuje tak długo, jak długo Ubezpieczonemu zarzucana jest nieumyślność i nie zostanie on prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne; 2) w zakresie roszczeń, które zostały przeniesione na Ubezpieczonego po zaistnieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem; 3) w zakresie roszczeń osób trzecich, których Ubezpieczony dochodzi we własnym imieniu; 4) w zakresie roszczeń wobec Allianz albo działającego w jego imieniu podmiotu zajmującego się likwidacją szkód. 6

10 Umowa ubezpieczenia Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia, wypełnionego przez Ubezpieczającego, skierowanego do Allianz na formularzu zawierającym dane niezbędne do oceny ryzyka i wyliczenia składki. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na pisemny wniosek właściciela pojazdu (Ubezpieczonego) lub osoby zawierającej umowę na jego rachunek (ubezpieczającego). Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę na cudzy rachunek, zobowiązany jest poinformować ubezpieczonego o treści zawartej umowy. Allianz może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania na piśmie dodatkowych informacji związanych z umową. Jeżeli wniosek nie zawiera informacji, o które zapytywano w trybie ust. 1 2, Ubezpieczający jest obowiązany, na wezwanie Allianz, odpowiednio uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma od Allianz. 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia Allianz potwierdza dokumentem ubezpieczenia. 7. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. 8. Górną granicę odpowiedzialności Allianz stanowi suma ubezpieczenia ustalona w umowie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia ustala się na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 9. Suma ubezpieczenia zmniejsza się w czasie trwania ubezpieczenia o kwotę spełnionego świadczenia (świadczeń). 10. Suma ubezpieczenia może być uzupełniona w czasie trwania umowy ubezpieczenia poprzez zawarcie uzupełniającej umowy ubezpieczenia (doubezpieczenie). Umowę uzupełniającą zawiera się do końca okresu ważności umowy podstawowej. W pozostałych sytuacjach dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z Allianz. Składkę ustala się wg taryfy obowiązującej w dniu wprowadzania wyżej wskazanych zmian. 6. Składka Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie indywidualnej oceny ryzyka oraz regulacji zawartej w taryfie składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wszelkie zniżki i zwyżki określane są każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka. Składka płatna jest jednorazowo. Za zgodą Allianz dopuszcza się możliwość opłaty składki w dwóch lub trzech ratach, przy czym terminy rat oraz ich wysokości określa się w dokumencie ubezpieczenia z zastrzeżeniem 7. ust. 7

11 Opłacenie składki jest warunkiem rozpoczęcia i obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego, za którego składka miała być opłacona. Jeżeli zapłata składki została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Allianz ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki, niezapłacenie składki w terminie wyznaczonym przez Allianz będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Allianz z upływem 1 dnia od wyznaczonego terminu płatności składki, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie poprzedzającego zdania stanowi zawiadomienie Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy. W sytuacjach wskazanych w ust., Allianz może cofnąć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie Ubezpieczającego na piśmie. 6. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Allianz prawa żądania zapłaty składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 7. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub pierwszej raty składki przed początkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust Jeżeli umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 1) Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. 2) Niewykorzystany okres ubezpieczenia jest liczony od daty sprzedaży pojazdu. 3) Warunkiem zwrotu składki, w przypadku zbycia pojazdu, jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności. 9. Zwrot składki następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego. 10. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Allianz może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Allianz wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Allianz może odpowiednio zmniejszyć swoje świadczenie. 7. Początek i koniec odpowiedzialności Allianz Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu całości składki lub pierwszej raty, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej. Odpowiedzialność Allianz ustaje wskutek rozwiązania umowy ubezpieczenia lub z chwilą ustania ochrony ubezpieczeniowej. 8

12 Nieopłacenie kolejnej raty składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia spowoduje ustanie odpowiedzialności Allianz po wezwaniu ubezpieczającego do zapłaty, jeśli zapłata nie zostanie dokonana w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. W przypadku gdy brak jest takiego wezwania Ubezpieczyciela, ochrona ubezpieczeniowa nie ustaje, a Allianz przysługuje składka za cały czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta; 2) z dniem zbycia pojazdu lub jego wyrejestrowania; 3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz z upływem terminu jej wypowiedzenia. Odstąpienie od umowy przez Ubezpieczającego może być dokonane w terminie 30 dni, a gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Allianz udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 6. Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w związku z wykorzytsaniem ochrony ubezpieczeniowej poprzez wyczerpanie do zera sumy ubezpieczenia na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań ją zmniejszających. 8. Prawa i obowiązki stron umowy Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej, jest zobowiązany: 1) niezwłocznie poinformować przedstawiciela Allianz o zaistnieniu i okolicznościach zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przekazać wszelkie dokumenty oraz korespondencję dotyczącą tego zdarzenia oraz wskazać, a na żądanie Allianz oddać mu do dyspozycji, istniejące dowody; 2) uzyskać pisemną zgodę Allianz na ustanowienie określonego adwokata albo radcy prawnego, udzielić takiej osobie pełnomocnictwa, poinformować ją wyczerpująco i zgodnie z prawdą o okolicznościach sprawy, wskazać dowody, udzielić niezbędnych informacji i dostarczyć odpowiednie dokumenty; 3) na żądanie Allianz poinformować go o stanie sprawy oraz, w razie konieczności, przedsięwziąć niezbędne kroki w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego; 4) jeśli nie narusza to w uzasadniony sposób jego praw: a) złożyć tylko powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeńdomomentuuprawomocnieniasięorzeczeniacodoczęści roszczenia; b) wstrzymać się z dochodzeniem swych roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, o ile może mieć ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu; c) uzgodnić z Allianz wszelkie czynności wywołujące powstanie kosztów, w szczególności wnoszenie pozwów i środków zaskarżenia oraz unikać wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów albo mogłoby utrudnić ich zwrot od strony przeciwnej; d) przedłożyć Allianz, bez zbędnej zwłoki, otrzymane od adwokatów, radców prawnych, biegłych oraz sądów rachunki, pokwitowania i dokumenty o podobnym charakterze. Jeśli Ubezpieczający z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa naruszy określone w ust. obowiązki i takie naruszenie ma lub będzie miało 9

13 wpływ na rozmiar odpowiedzialności Allianz, Allianz może odmówić spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego lub odpowiednio je zmniejszyć. W razie naruszenia, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, obowiązków dotyczących powiadomienia o wypadku przez właściciela pojazdu osobę działającą w jego imieniu, Allianz może odpowiednio zmniejszyć świadczenia, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Allianz ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 9. Spełnienie świadczenia Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia Allianz informuje o tym Ubezpieczającego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Allianz zobowiązany jest do spełnienia określonego w ust. świadczenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym. Jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania jest niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporna część jest wypłacana zgodnie z terminem określonym w pkt Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie Allianz nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Allianz informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 6. Allianz wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 7. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami jednostki organizacyjnej Allianz co do wysokości przyznanego odszkodowania albo co do odmowy zaspokojenia roszczeń, może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Allianz. 8. Allianz jest obowiązany rozpatrzyć sprawę i zawiadomić Ubezpieczonego o swojej decyzji w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. 10

14 10. Wybór adwokata lub radcy prawnego Ubezpieczony może zażądać, aby to Allianz wskazał mu adwokata albo radcę prawnego. Ubezpieczony ma także prawo wskazać Allianz adwokata albo radcę prawnego, który będzie go reprezentował i którego wynagrodzenie Allianz opłaci zgodnie z postanowieniami niniejszych o.w.u., pod warunkiem że taka osoba ma prawo do świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie. W przypadku gdy Ubezpieczony udzieli pełnomocnictwa adwokatowi albo radcy prawnemu, którego wynagrodzenie Allianz miałby ponosić na podstawie niniejszych o.w.u., Allianz jest wolny od obowiązku świadczenia, jeśli nie zostanie niezwłocznie poinformowany o ustanowieniu tego adwokata albo radcy prawnego i nie zostaną jednocześnie spełnione obowiązki wynikające z 8. ust. pkt i Odpowiednio stosuje się postanowienia 8. ust. Adwokat albo radca prawny ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Ubezpieczonego. Allianz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czynności adwokata albo radcy prawnego. 1 Ocena sytuacji prawnej Allianz może odmówić spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli uzna, że zachodzi co najmniej jedna z przesłanek: 1) nie ma szansy korzystnego załatwienia sprawy dla Ubezpieczonego; 2) obrona interesów prawnych Ubezpieczonego jest sprzeczna z dobrymi obyczajami; 3) koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu. Decyzję w zakresie określonym w ust., wraz z uzasadnieniem, Allianz jest zobowiązany niezwłocznie przekazać na piśmie Ubezpieczonemu. Jeżeli Ubezpieczonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa albo wykroczenia, Allianz nie bada możliwości korzystnego załatwienia sprawy w instancjach merytorycznych. 1 Roszczenia regresowe Dopóki roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostaną ustalone co do zasady i co do wysokości, nie mogą być one przeniesione na osobę trzecią ani zastawione bez uprzedniej pisemnej zgody Allianz. Roszczenia Ubezpieczonego wobec osób trzecich, dotyczące zwrotu kosztów, które już poniósł Allianz, przechodzą z chwilą ich powstania na Allianz. Koszty zwrócone Ubezpieczonemu zobowiązany jest on przekazać Allianz. Ubezpieczony jest zobowiązany wspierać Allianz w dążeniu do odzyskania wszelkich kosztów objętych ubezpieczeniem oraz dostarczać Allianz wszelkich informacji i dokumentów, które są niezbędne do dochodzenia jego praw. 11

15 Jeżeli Ubezpieczony zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i w związku z tym na podstawie ust. nie przysługuje mu świadczenie ubezpieczeniowe, zobowiązany jest on do zwrotu Allianz otrzymanych świadczeń. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są też do zwrotu Allianz kwoty świadczenia uzyskanego na podstawie ust. 6. pkt po jej zwrocie lub po uprawomocnieniu się orzeczenia rozstrzygającego o zwolnieniu lub przepadku poręczenia, o ile kwota ta nie została już zwrócona Allianz. 1 Postanowienia końcowe Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia są składane przez strony umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. Jeżeli Ubezpieczający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomił o tym Allianz, zawiadomienia lub oświadczenia skierowane przez Allianz listem poleconym na ostatnie znane miejsce zamieszkania lub siedzibę Ubezpieczającego wywierają skutki prawne od chwili, w której byłyby doręczone Ubezpieczającemu, gdyby nie zmienił miejsca zamieszkania lub siedziby. Powództwo o roszczenia, wynikające z umów ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (siedziby Allianz), albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Niniejsze warunki zostały przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. nr 75/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych od dnia 10 sierpnia 2007 roku. Warszawa, dnia 11 lipca 2007 roku Paweł Dangel Prezes Zarządu Michael Müller Wiceprezes Zarządu Jerzy Nowak Wiceprezes Zarządu Piotr Dzikiewicz Wiceprezes Zarządu 12

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 191/2015 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie?

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje organizację

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym PRYWATNY PRAWNIK

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym PRYWATNY PRAWNIK Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym PRYWATNY PRAWNIK Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej OWU 1; 2; 3; 4; 6; ust. 4 i 9; 5; 7 ust. 2; 8 ust. 6 i 7; 11 ust. 3 i 4; 12 ust. 4

Numer jednostki redakcyjnej OWU 1; 2; 3; 4; 6; ust. 4 i 9; 5; 7 ust. 2; 8 ust. 6 i 7; 11 ust. 3 i 4; 12 ust. 4 Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ochrona Prawna w sporach o udzielenie zamówienia publicznego Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Ochrona prawna Przedsiębiorstwa Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Część I Przedmiot i zakres ubezpieczenia Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW SG LEX Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA Ochrona prawna Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA Ochrona prawna Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ (SWU) DLA LEASINGOBIORCÓW

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ (SWU) DLA LEASINGOBIORCÓW WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ (SWU) DLA LEASINGOBIORCÓW Załącznik nr 1 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ochrony Prawnej BZ WBK OP z dnia 15 kwietnia 2009 roku. Niniejsze SWU obowiązują

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Część I Przedmiot i zakres ubezpieczenia Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA

z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA Ochrona prawna Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona Prawna Pojazdów PSA (zwane dalej "Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej...1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za jakie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia uzgodnione indywidualnie...3 4. Przedmiot ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych ustalone uchwałą nr UZ/243/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

(OP PL/IMPULS LEASING 2012)

(OP PL/IMPULS LEASING 2012) Impuls Leasing OWU 2012-1 - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OP PL/IMPULS LEASING 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia (dalej Generalna umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie Szczególne Warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej pojazdów do Generalnej umowy ubezpieczenia z Athlon Car Lease sp. z o.o. (nr ATHL/001/K/2007) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Pracowników Oświaty z dnia 01.01.2015 roku. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik

Ogólne warunki ubezpieczenia. kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik RODZAJ INFORMACJI Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3;

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3; ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej i asysty prawnej dla pracowników Oświaty z dnia 11.04.2016 roku. Rodzaj informacji Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje Gothaer TU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU SA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej dla kredytobiorców Getin Noble

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. (OP P VFS /2009) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 20/03/15 z dnia 24.03.2015r. kod: OWU/17/77645/2014/M (zwane dalej: OWU) Rozdział I: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU)

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU) Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 13/12/15 z dnia 11.12.2015 r., które wchodzą w życie z dniem 11.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ POJAZDU I UMÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ POJAZDU I UMÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ POJAZDU I UMÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ochrony prawnej pojazdu i umów, zwanych dalej OWU, COMPENSA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str.

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA Informacja o produkcie indywidualne ubezpieczenie TWOJA POSADA Stan zgodny z OWIU TWOJA POSADA uchwalonymi przez Zarząd TUW SKOK w dniu 18 stycznia 2016 roku 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo