Jednowskaźnikowy model Sharpe`a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednowskaźnikowy model Sharpe`a"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Milena Jamroziak i Paweł Androszczuk Model ekonometryczny Jednowskaźnikowy model Sharpe`a dla akcji Amici Praca zaliczeniowa napisana pod kierunkiem mgr S. Cichockiego Warszawa 005

2 R i = α i + β i R M + u i (1) 1.Jednowskaźnikowy model Sharpe`a Od momentu kiedy akcje spółek zostały notowane na giełdzie, starano się znaleźć zależność opisującą stopę zwrotu z danego papieru wartościowgo od czynników, które na nią wpływają. Sharpe uzależnił stopę zwrotu zysku od działania jednego czynnika, który można określić jako czynnik giełdy (rynku). Propozycja ta wyniknęła z zaobserwowania na dużych giełdach pewnej prawidłowości, polegającej na tym, iż hossie na giełdzie (mierzonej np. wzrostem indeksu giełdowego) towarzyszy na ogół wzrost cen większości akcji. Innymi słowy, stopy zwrotu z akcji zależą od pewngo czynnika, który można nazwać czynnikiem rynkowym. Indeks giełdowy można traktować jako pewien sztucznie skonstruowany papier wartościowy, za pomocą którego opisujemy ogólną sytuację na rynku. Ponieważ wielkość indeksu, którą można przyjąć za jego cenę, zmienia się na każdej sesji, to możemy wyznaczyć dla niego stopę zwrotu. Na podstawie tych rozważań skonsktuowano równanie (1) przedstawiające zależność stopy zysku z akcji od stopy zysku z indeksu giełdowego: Ri - stopa zysku i-tej akcji R M stopa zysku indeksu giełdowego α i, βi - parametry równania u i - składnik losowy i-tej akcji Składnik losowy (u i ) ma za zadanie uwzględnienić wpływ innych, poza indeksem giełdowym, czynników oddziałujących na rozpatrywaną akcję. Równanie (1) nazwane zostało linią charakterystyczną papieru wartościowego. Z punktu widzenia interpretacji, bardzo ważną rolę odgrywa parametr β i, nazywany współczynnikiem beta. Wskazuje on, o ile procent, przeciętnie, wzrośnie stopa zysku i-tej akcji, jeżeli stopa zysku indeksu giełdowego zwrośnie o 1 %. Współczynnik beta wyraża stopień wrażliwości danej akcji na zmiany stopy zysku indeksu giełdowego. Im wyższa wartość tego współczynnika, tym większy stopień wrażliwości i-tej akcji na zmiany zachodzące na rynku. Współczynnik ten może być także utożsamiany z miarą ryzyka systematycznego (rynkowego) rozpatrywanej akcji. Biorąc pod uwagę wartości, jakie może przyjmować ten współczynnik, możemy wyróżnić kilka charakterystycznych przypadków:

3 β i < 0 oznacza, że stopa zysku akcji zmienia się w przyciwnym kierunku niż stopa zysku indeksu giełdowego. β i = 0 oznacza, że stopa zysku nie jest zależna od zmian dokonujących się na rynku (nie reaguje na zmiany) 0<β i <1 oznacza, że stopa zysku danej akcji w niewielkim stopniu zależy od zmian zachodzących na giełdzie. Taką akcję zwykle nazywa się defensywną. Β i = 1 oznacza, że stopa zysku akcji podlega takim samym zmianom jak cała giełda Β i >1 oznacza, że stopa zwrotu danej akcji zmienia się szybciej niż stopa zwrotu indeksu giełdowego. Tego typu akcje nazywa się agresywnymi..model Sharpe`a dla spółki Amica Celem naszego modelu jest sprawdzenie, czy stopę zwrotu z akcji Amici można szacować za pomocą stopy zwrotu z indeksu WIG0, który uznajemy za pewne przybliżenie portfela rynkowego. Chcemy również oszacować współczynnik beta dla akcji tej spółki i dzięki temu określić czy akcje Amici mają charakter agresywny czy defensywny. Amica jest spółką produkującą sprzęt AGD. Program inwestycyjny skłonił Zarząd Spółki Amica Wronki S.A. do uaktywnienia się na publicznym rynku kapitałowym. Akcje wronieckiej spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A od 1997 roku. WIG0 jest indeksem typu cenowego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych obejmującym akcje 0 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczonym od r. Ważnym dla oszacowań faktem jest to, że akcje Amici nie wchodzą w skład WIG0. 3.Baza danych Analizowane przez nas dane spółki Amica i WIG0 pochodzą ze strony Dotyczą one okresu od stycznia do grudnia 004 r. Na ich podstawie obliczono stopy zwrotu z akcji oraz z indeksu za pomocą następującej formuły ():

4 R t stopa zwrotu w okresie t P t cena akcji (wielkość indeksu) w okresie t R t = [(P t P t-1 )/P t ]*100% () Zgodnie z modelem Sharpe`a równanie to powinno być jeszcze roszerzone o wypłacone dywidendy, ale aby uprościć estymację, założono, że w badanym okresie zarówno Amica jak i spółki wchodzące w skład WIG0 nie wypłaciły swoim akcjonariuszom dywidend. 4.Regresja Estymacja modelu za pomocą MNK daje następujące wyniki: Source SS df MS Number of obs = F( 1, 46) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = Amica Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] WIG _cons Oszacowany współczynnik beta wynosi , co można intepretować, że 1 % wzrost zwrotu z indeksu WIG0 powoduje % wzrost stopy zwrotu z akcji spółki Amica. Zgodnie z teorią jest to akcja defensywna. W związku z tym, że dane mają charakter dynamiczny, bardziej wskazane jest użycie modelu autoregresyjnego (ADL). Dzięki temu uzyskamy model o lepszym dopasowaniu. W modelu tym oprócz zmiennych z danego okresu występują również zmienne opóźnione.

5 5.Sprawdzenie stacjonarności Rozważania na temat ustalenia odpowiedniej formy zmiennych do modelu dynamicznego należy rozpocząć od sprawdzenia czy zmienne mają charakter stacjonarny czy niestacjonarny. Do tego celu wykorzystuje się test Dickey Fullera (DF). Amica Przeprowadzamy regresję pierwszych różnic na pierwsze opóźnienie. Wyniki są następujące: Source SS df MS Number of obs = F( 1, 45) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = DAmica Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] Amica L _cons Jednak aby można było zinterpetować uzyskane wyniki, trzeba sprawdzić czy w oszacowanym modelu występuję problem autokorelacji błędu losowgo. Posłużymy się testem Breusch Godfreya. Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) chi df Prob > chi H0: no serial correlation

6 Ponieważ autokorelacja występuje (przy poziomie istotności równym 5 % odrzucimy hipotezę o braku autokorelacji składnika losowego: , < 0.05), musimy wprowadzić do modelu dodatkową zmienną niezależną, którą jest pierwsze opóźnionie pierwszych różnic i tym samym użyjemy roszerzonego testu Dickey-Fullera (ADF). Source SS df MS Number of obs = F(, 43) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = DAmica Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] Amica L DAmica L _cons bgodfrey, lags(1 3) Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) chi df Prob > chi H0: no serial correlation Dzięki dodaniu dodatkowej zmiennej niezależnej usunęliśmy autokorelację z modelu (0.4564, , > 0.05 brak podstaw do odrzucenia hipozety o braku autokorelacji).

7 Teraz możemy przywołać wartości krytyczne dla testu Dickey Fullera: Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value Z(t) MacKinnon approximate p-value for Z(t) = Na podstawie przeprawadzonej procedury otrzymaliśmy wartość statystki testowej równą (jest to wartość statystyki t dla parametru związanego z pierwszym opóźnieniem zmiennej), którą porównujemy z wartością krytyczną testu ADF równą.880, co przy poziomie istotności równym 5 % daje postawy do odrzucenia hipotezy zerowej o niestacjonarności zmiennej. Przyjmujemy, że zmienna jest stacjonarna. WIG0 Przeprowadzając identyczną procedurę dla WIG0, otrzymujemy: Source SS df MS Number of obs = F( 1, 45) = 17.4 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = DWIG Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] WIG0 L _cons

8 Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) chi df Prob > chi H0: no serial correlation Ponieważ 0.00, 0.004, < 0.05 odrzucamy hipotezę zerową o braku autokorelacji między błędami losowymi. Należy rozszerzyć model o opóźnienie pierwszych różnic, dzięki czemu pozbywamy się autokorelacji z modelu (0.63, , > 0.05 brak podstaw do odrzucenia hipotezy o braku autokorelacji). Source SS df MS Number of obs = F(, 43) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = DWIG Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] WIG0 L DWIG L _cons Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) chi df Prob > chi H0: no serial correlation

9 Wywołołane wartości krytyczne dla testu ADF wynoszą: Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value Z(t) MacKinnon approximate p-value for Z(t) = Na podstawie przeprowadzonego testu odrzucamy hipotezę zerową o niestacjonarności zmiennej WIG0 przy poziomie istności 5 % (-11.59<-.880). Zmienna jest stacjonarna. 7.Ustalenie liczby opóźnień W celu ustalenia liczby opóźnień posłużymy się metodą od ogólnego do szczegółowego. Wychodzimy od modelu, w którym zarówno zmienna zależna jak i niezależna ma pięć opóźnień, gdyż wydaje się, iż większa liczba opóźnień jest nieistotna statystycznie. Source SS df MS Number of obs = F( 11, 31) = 4.17 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = Amica Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] Amica L L L L L WIG L

10 L L L L _cons Należy przeprowadzić test na sprawdzenie wystąpienia autokoralcji, gdyż w przypadku gdy w modelu występuję opóźniona zmienna zależna i autokoralcja, to pojawia się problem równoczesności i parametry są niezgodne. Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) chi df Prob > chi H0: no serial correlation Na podstawie testu Breusch-Godgreya otrzymujemy brak podstaw do odrzucenia hipotezy o braku autokorelacji (0.4605>0.05). Aby uzyskać prawidłowy model przeprowadzamy testy sprawdzające istotność poszczególnych opóźnień. Zaczynamy od piątego opóźnienia Amici. ( 1) L5.Amica = 0 F( 1, 31) = 1.84 Prob > F = Przy poziomie istności 5 % jest brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o nieistności tej zmiennej (0.1763>0.05). Sprawdzamy kolejne zmienne: ( 1) L5.Amica = 0 ( ) L4.Amica = 0 F(, 31) = 1.57 Prob > F = 0.096

11 Ponownie jest brak podstaw do odrzucenia hipotezy o nieistności (0.096>0.05). otrzymujemy : Przeprowadzając regresję bez usuniętych zmiennych i test sprawdzający autokorelajcę, Source SS df MS Number of obs = F( 9, 33) = 4.73 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = Amica Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] Amica L L L WIG L L L L L _cons Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) chi df Prob > chi H0: no serial correlation Ponieważ autokorelacja nie występuje, model bez usuniętych zmiennych jest lepiej dopasowany. Podobnie przeprowadzamy kolejne testy sprawdzające nieistność pozostałych zmiennych. W końcu dochodzimy do modelu, w którym nie występuje problem autokorelacji (0.1391>0.05), a

12 liczba opóźnień została ustalona na jedno dla WIG0 i zero dla Amici. Source SS df MS Number of obs = F(, 44) = 1.73 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = Amica Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] WIG L _cons Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) chi df Prob > chi H0: no serial correlation Model można przedstawić za pomocą równania (3): Amica = α + β 0 *WIG0 + β 1 *l.wig0+ u i (3) 8.Istotność modelu i interpretacja R Oszacowanie modelu jest istotne, ponieważ otrzymaliśmy p-value na poziomie < 0.05 czyli na tej podstawie odrzucamy hipotezę zerową o łącznej nieistności wszystkich zmiennych niezależnych. Poszczególne zmienne w modelu są istotne (p- value dla nich jest mniejsze od 0.05) oprócz stałej, dla której p-value wynosi > 0.05 czyli jest brak podstaw do odrzucenia hipotezy

13 zerowej o jej nieistotności. R dopasowany wynosi 14.4 %, co można interpretować, że 14.4 % zmienności zmiennej zależnej jest wytłumaczone zmiennością zmiennych niezależnych. 9.Mnożniki W modelu tym możemy wyróżnić dwa rodzaje mnożników: mnożnik bezpośredni i mnożnik długookresowy. Mnożnik bezpośredni jest to parametr stojący przy nieopóźnionej zmiennej niezależnej i wynosi on , co oznacza, że wraz ze wzrostem stopy zwrotu z WIG0 o 1 % stopa zwrotu z Amici rośnie o %. Mnożnik długookresowy jest określany jako suma parametrów przy opóźnionej i nieopóźnionej zmiennej niezależnej i wynosi on , co daje i oznacza, że w długim okresie jednoprocentowemu wzrostowi stopy zwrotu z WIG0 towarzyszy 0.83 % wzrost stopy zwrotu z Amici. Porównując otrzymane wielkości z oszacowaniem, które otrzymaliśmy w modelu bez uwzględnienia opóźnień, można zauważyć, że wielkości te są dość zbliżone, aczkolwiek w długim okresie stopa zwrotu z Amici wykazuje większe powiązanie z WIG0 niż początkowo wyestymowaliśmy. Jednak ciągle akcje Amici mają charakter defensywny. 10.Przyczynowość w sensie Grangera Definicja. Zmienna jest przyczyną w sensie Grangera, jeśli bieżące wartości zmiennej zależnej można dokładniej prognozować przy użyciu opóźnionych zmiennych niezależnych niż bez ich użycia. Ponieważ w naszym modelu występuje tylko jedno opóźnienie zmiennej niezależnej, więc aby sprawdzić czy zmienna jest przyczyną w sensie Grangera, wystarczy posłużyć się statystyką t dla tej zmiennej. Ponieważ statystyka t wynosi.45, co daje p-value na poziomie (<0.05), czyli hipotezę zerową mówiącą o tym, że stopa zwrotu z WIG0 nie jest przyczyną w sensie

14 Grangera - odrzucamy. Stąd otrzymujemy, że stopa zwrotu z WIG0 jest przyczyną w sensie Grangera stopy zwrotu z Amici. 11.Diagnostyka Homoskedastyczność Przeprowadzony test Breusch-Pagana na homoskedastyczność błędy losowego daje następujące wyniki: Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: WIG0 L.WIG0 chi() = 5.15 Prob > chi = Na jego podstawie stwierdzamy, że jest brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o homoskedastyczność składnika losowego (0.0763>0.05). Podobne wyniki daje test White`a, ponieważ również na jego podstawie stwierdzamy, że składnik losowy jest homoskedastyczny (0.5951>0.05). White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi(5) = 3.69 Prob > chi = Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source chi df p Heteroskedasticity Skewness Kurtosis Total

15 Normalność składnika losowego Do sprawdzenia normalności składnika losowgo posłużymy się testem Jarque a-bery (JB). Skewness/Kurtosis tests for Normality joint Variable Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi() Prob>chi E Na podstawie wyniku tego testu odrzucamy hipotezę zerową mówiącą o tym, że składnik losowy ma rozkład normalny (0.0000<0.05). Poniższy wykres przedstawia porównanie rzeczywistego rozkładu reszt z modelu z rozkładem normalnym (Wykres 1). Również on potwierdza odrzucenie hipotezy o normalności składnika losowego. Density Residuals Kernel density estimate Normal density Wykres 1. Porównanie rozkładu reszt z rozkładem normalnym Stabilność strukturalna Do przetestowania stabilności strukturalnej użyjemy testu Chowa. Aby tego dokonać wprowadzamy do modelu dodatkowe zmienne, które dzielą obserwacje na trzy grupy: poniżej 80, powyżej 160 i grupę pośrednią. Po przeprowadzeniu testu na nieistnotność wprowadzonych zmiennych mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej o stabilności parametrów

16 (0.0019<0.05), czyli występują istotne różnice w wielkości parametrów pomiędzy tymi trzema grupami. test (d=0) (d1=0) (dx1=0) (dx=0) ( 1) d = 0 ( ) d1 = 0 ( 3) dx1 = 0 ( 4) dx = 0 F( 4, 40) = 4.39 Prob > F = Gdybyśmy jednak podzielili badaną próbę tylko na dwie części, a nie na trzy tak, jak wyjściowo, to otrzymujemy odmienny wynik. Na podstawie tego testu jest brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerwej mówiącej o stabilności parametrów pomiędzy grupami ( > 0.05). ( 1) d = 0 ( ) dx3 = 0 F(, 4) =.83 Prob > F = Heteroskedastyczność warunkowa W przypadku szeregów czasowych często zdarza się tak, że mimo iż nie wykazują one autokoralcji, to wariancja może być zmienna w czasie. Problem ten nazywa się heteroskedastycznością warunkową. Aby sprawdzić, czy w naszym modelu pojawia się ten problem, przeprowadzimy najpierw test LM, który odpowie nam na pytanie, czy jest w ogóle sens zajmowania się tą kwestią w kontekście naszego modelu. Hipoteza zerowa tego testu mówi o tym, że w modelu nie występuje heteroskdastyczność warunkowa. Dla naszego modelu otrzymujemy następujące wyniki: LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) lags(p) chi df Prob > chi H0: no ARCH effects vs. H1: ARCH(p) disturbance

17 Na podstawie uzyskanych wyników (0.0198<0.05) odrzucamy hipotezę zerową - w modelu uzasadnione wydaje się stosowanie modeli z rodziny ARCH. Model ARCH Modelem, od którego rozpoczniemy nasze rozważania jest model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedacity). Oszacujemy jego postać, a potem będziemy go rozszerzać o dodatkowe elementy. Model ARCH zakłada, że błąd losowy ma następująco postać: ε t = u t * (θ 0 + θ 1 *ε t-1) 1/ gdzie u t ~ N(0,1), u t jest niezależne i E(ε t x t, ε t -1 ) = 0 Jego ogólna postać wygląda w taki sposób: gdzie q określa ilość opóźnień. y t = x t *β + ε t ε t = u t * σ t σ t = θ 0 + θ 1 *ε t θ q *ε t-q, Naszym zadaniem jest ustalenie q. Dla q=3 otrzymujemy poniższy model: ARCH family regression Sample: to 48 Number of obs = 47 Wald chi() = Log likelihood = Prob > chi = OPG Amica Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] Amica WIG L _cons

18 ARCH arch L L L _cons Z oszacowania wynika, że model jest istotny statystycznie (0.000<0.05). Przy poziomie istotności 5 % tylko trzecie opóźnienie ARCH jest istone (0.000<0.05). A pierwsze i drugie mają p- value większe od założoneogo poziomu istności (0.050, 0.488>0.05). Gdy przetestujemy istotność tych zmiennych, to na podstawie otrzymanego wyniku orzekamy, że jest brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o łącznej nieistności tych dwóch opóźnień (0.1081>0.05). ( 1) [ARCH]L.arch = 0 ( ) [ARCH]L.arch = 0 chi( ) = 4.45 Prob > chi = Oszacowanie modelu z usuniętymi nieistnotnymi zmiennymi wygląda następująco: ARCH family regression Sample: to 48 Number of obs = 47 Wald chi() = Log likelihood = Prob > chi = OPG Amica Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] Amica WIG L _cons ARCH arch L _cons

19 Tak jak przypuszczaliśmy, trzecie opóźnienie jest istotne statystycznie (0.000<0.05), również cały model jest istotny (0.000<0.05). Dzięki temu możemy zapisać, że wariancja błędu losowego ma następującą postać: σ t = θ 0 + θ 1 *ε t -3, gdzie za θ podstawimy oszacowane parametry. (4) Model GARCH Teraz do modelu, który udało nam się ustalić powyżej, dodamy dodatkowe elementy. Będą nimi opóźnienia wariancji. Owy model nazywa się GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedacity) i jego założenia są następujące: y t = x t *β + ε t ε t = u t * σ t σ t = α 1 *σ t-1 + α *σ t α p *σ t-p + θ 0 + θ 1 *ε t θ q *ε t-q Wyniki dla GARCH (1,4): ARCH family regression Sample: to 48 Number of obs = 47 Wald chi() = Log likelihood = Prob > chi = OPG Amica Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] Amica WIG L _cons

20 ARCH arch L garch L L L L _cons Ponieważ wszystkie zmienne są istotne (0.000<0.05), to w ten sposób otrzymaliśmy następujące rozszerzenie dla oszacowania wariancji błędu losowego: σ t = α 1 *σ t-1 + α *σ t- +α 3 *σ t-3 + α 4 *σ t θ 0 + θ 1 *ε t-3 (5) ARCH w średnich Rozpatrzmy teraz kolejny model z rodziny ARCH. Model ten dodatkowo w wyjściowej regresji uwzględnia wariancję błędu losowego. Wygląda to w następujący sposób: y t = x t *β + δ*σ t +ε t ε t = u t * σ t σ t = θ 0 + θ 1 *ε t θ q *ε t-q Założenia te są szczególnie interesujące w przypadku szacowanego przez nas modelu, ponieważ szacujemy w nim stopę zwrtotu, która w oczywisty sposób powinna wiązać się z ryzykiem, a parametr δ jest związany z awersją do ryzyka. Ponieważ wyższe ryzyko wiąże się z większą stopą zwrotu, więc parametr ten powinien być dodatni. Poniżej znajdują się wyniki dla ARCH z uwzględnieniem średnich.

21 ARCH family regression Sample: to 48 Number of obs = 47 Wald chi(3) = 49.5 Log likelihood = Prob > chi = OPG Amica Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] Amica WIG L _cons ARCHM sigma ARCH arch L _cons Na podstawie oszacowania możemy stwierdzić, że w naszym modelu σ jest nieistotna statystycznie (0.971>0.05 znaczny brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o nieistności parametru). Zresztą parametr przy nim stojący jest bardzo bliski zeru ( ). W związku z tym nie można rozszerzyć naszego modelu o parametr związany z ryzykiem. 13. Podsumowanie Po wyestymowaniu modelu stwierdzamy, że stopę zwrotu z Amici można wyjaśniać przy pomocy stopy zwrotu z WIG0. Model Sharpe`a możemy rozszerzyć, dodając jedno opóźnienie WIG0. Początkowo zakładaliśmy, że będzie to model typu ADL jednak w trakcie ustalenia liczby opóźnień okazało się, że zmienna zależna nie będzie opóźniana, w związku z tym otrzymaliśmy model DL. Fakt, że do modelu nie udało nam się wprowadzić opóźnień zmiennej zależnej nie wydaje się być zaskakujący, ponieważ gdyby nam się to udało, to dzięki temu moglibyśmy w pewien sposób prognozować przyszłe stopy zwrotu dla Amici, co mogło by zostać wykorzystane do

22 osiągnięcia zysków przy zmniejszonym ryzyku. Oszacowanie, które uzyskaliśmy jest zadowalające: błędy nie są skorelowane, homoskedastyczne. Co prawda stabilność parametrów jest dość kontrowersyjna, ale należy pamiętać, że dane te pochodzą z giełdy, co samo w sobie gwarantuje dużą zmienność parametrów. Jedyny istotny problem jaki wystąpił w diagnostyce modelu to fakt, że błędy losowe nie mają rozkładu normalnego. Dość ciekawym uzupełnieniem oszacowania modelu wydaje się być uwzględnienie problemu heteroskdastyczność warunkowej. Otrzymane przez nas wyniki są interesujące i świadczą o tym, że rzeczywiście model ten powinien być estymowany za pomocą modelu z rodziny ARCH. Dzięki temu uzyskujemy szersze spojrzenie na model niż wyjściowo. Szczególnie dobre oszacowanie wariancji błędu losowego daje model GARCH. Co można zauważyć wariancja błędu losowego zależy od wariancji z aż czterech okresów poprzednich, co można tłumaczyć tym, że wahania stopy zwrotu zależą od tego jak wyglądały te wahania w okresach poprzedzających dany moment i wahania te przechodzą etapami, co wydaje się być zgodne z intuicją, biorąc pod uwagę zmienny charakter rynku giełdowego i to, że giełda wykazuje ogólną tendencję w danym okresie czasu do wzrotu (hossa) lub spadku (bessa). Zgodnie z oszacowaniami możemy stwierdzić, że akcje Amici mają charakter defensywny w stosunku do WIG0, co oznacza, że stopa zwrotu z Amici w niewielkim stopniu zależy od zmian zachodzących na giełdzie. Wykres przedstawia, jak na przestrzeni czasu zmieniała się stopa zwrotu z Amici i WIG0 dla pierwszych 40 obserwacji. Można zauważyć, że Amica wykazuje dużo wieksze odchylenia niż WIG0, co wydaje się zrozumiałe, gdyż na WIG0 składa się 0 spółek, których notowania mogły zarówno spadać jak i wzrastać. Amica/WIG index Amica WIG0 Wykres. Zmiany stopy zwrotu z Amici i WIG0 dla obserwacji 1-40.

23 Bibliografia 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 00. Gadowska D., Finanse cz. II, Warszawa Greene W. H., Econometric Analysis, Hull J. C., Option, Future, and Other Financial Instruments, Prentice - Hall, 1998

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH TOMASZ BĄK KATARZYNA OWCZARSKA gr. 312 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH Praca na pisana na ćwiczeniach z Ekonometrii pod kierunkiem mgr Natalii Nehrebeckiej. UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2007 Grzegorz PRZEKOTA* ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ W artykule skonstruowano dwa modele

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Anna Adamczak Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 1 2009 MAREK RACZKO * PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO 1. WSTĘP W artykule zajęto się problemem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ DECYZJE nr 12 grudzień 2009 PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ Elżbieta Kubińska* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Markiewicz** Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006

ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006 93 ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006 Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 1. Wstęp W

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo