C 1 a n 13. L. S. Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI. Dziennik Ustaw Nr Poz i 118. Umowa llllllejsza została

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C 1 a n 13. L. S. Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI. Dziennik Ustaw Nr 19-312 - Poz. 116. 117 i 118. Umowa llllllejsza została"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz i 118 Umowa llllllejsza została 13 zawarta na czas nieokr e ślony. Mo ż e być ona wypowiedziana przez każd ą z Umaw i ających się Stron, nie pó ź ni e j jednak niż n3. sze ś ć mi e sięcy przed upływem danegó roim k alendarzowego, i tmci swą moc obowią z ującą z koń c em tego roku. Umowę niniejs zą s p o rz ą dzono w Warszaw ie dn ia 16 stycznia 1958 roku, w dwóch egzemplarzach. k ażd y w ję z y ka ch polsk im i serbsko.chorwackim. przy czy:n obydwa teksty m"ją j ed n akow ą moc ob owiązuj ą c ą. Na dowód czego wy że j w ymienieni p e łn o mocnicy podpisali nin i ejszą Umowę zaopatrzyli ją p i ecz ę ciami. C 1 a n 13 Ova Konvencija je zakljucena na neodre.dj eno vreme. Svaka Strana' Ugovornica moze otkazati ovu Konvenciju najkasnije 6 meseci pre isteka kalendarske godine. Ona gubi punovaznos t krajem te godine. Ra djeno u V arsavi dana 16 januara 1958 g0dine u dva originala od kojlh je svakina poljskom i s rpsk o-hrvatskom jezilm s tim da su oba teksta podjedn ako punovai na. Kao dokaz tome, gore?omenuti opunomoćenici su potpisali ovu Konvenciju i stavili pecat. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (-) Stanisław Zawadzki R z ądu \..., imieniu Rządu Federacyjnej Ludowej Repll bliki Ju g o s ławii (-) Mamo Mark0wicz U ime Vlade Narodne Republike Poljske (-) S. Zawadz ki U ime Vlade Fed erativne Narodne Republike JU U0slavije (-) M. Mar!wvić Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa u:mała ją i u znaje za słu s zną zarów no w cał9~ ci, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przy'rzeka, ~ b ę dzie niezmiennfe zachowywana. Na dowód czego wydany został Akt niniejszy. opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolltej Ludowej. Dano w Warszawie, dnia 16 września 1958 roku. L. S. Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz' 117 OSWIADCZENIE RZ';\DOWE z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany. dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o w s półpracy w dzi edzinie polityki społ e c zne j m i ę d z y Rz ą dem, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Repubiiki Jug o sławii, poclplsarnejw Warszawie dnia, 16 stycznia 195& r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 Umovv y o współpr a cy w dziedzinie polityki spo łec z n e j mi ęd z y R z ądem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rząd em Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r., na s t ą pił:t w Belgradzie Gnia' 9 grudnia 1958 r.- wymiana dokumentów ratyfikacyjnych p ow yższej Umowy. Minister Spraw Z ;:.gran;cznych: w z. J. W inie"vicz 118 UMOWA MIĘDZY POLSKĄ nzecząpospoi.itą LUDOWA, A REPUIlLIKĄ CZECHOSŁO\VACKĄ O UREGULOWANIU ME ZAŁATWIONYCH SPRAW MAJĄTK OWYCH podpisana w Pradze dnia 29 marca 195& r. W Imieniu Połskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAI'~ STWi\ POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 29 marca 1958 roku podpisana została w Pradze Umowa międ z y Polską R z ecząpospolitą Ludową a Republik" Czechosło"... acką o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych o n a s tę pującym brzmieniu dos ł ownym: - UMOWA MIĘPZY. POLSKĄ RZECZĄPOSPOLIL\ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ CZECHOSŁOWACKĄ O UREGULOWANIU NIE ZAłATWIONYCH SPRAW MAJĄTKOWYCH Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Prezyd:ent Republiki Czechosłowa c kiej. ~ragnąc ur e gulować n ie załatwione sprawy majątkowe z okresu przed dniem 9 maja DOlI ODA MEZI POLSKOU LIDOVOD REPUnÓKOU A CESKOo SLOVENSKOU REPIlBLIKOU O VYPORAOANI c NINYiUZENYCH MAJETKOVYCH OT AZEK- Stil,tni Rada PoJske lidove republiky a president Ce,skoslovenske republik y, ve snaze vypor i1. dć': t nevyjizene majetkove otazky z doby prede dnem 9. kvełna roku 1945 i nekter~

2 313 - Poz roku o raz niek tóre spruw y m ają t kowe z okre su pó ż n i ejszego, posta n ow iły z awr z e ć n i niejs z ą Umo w ę i w tym celu w )i'znaczyjy swych P e ł nomo c n i k ów: Rada Państ w a Pol skiej Rze czypospolite j Ludowej Dr Tad e usza Dietricha, Ministra Finansów, Preq,yde nt Republiki C zec h o sł o wa c k ie j J u lia Dur i ś e, Mini.sl ra F inansów, k tórzy p o wym ia.n ie pe ł nomocn i ct w, u znanych za do bre i sporządzon e w należ yt e j fo rmie,.zgodzili s i ę na n astę p u j ąc e postanowienia: A rtyk uł 1) N i n iejs z ą Umo w ą 11fegulowane s ą o raz ca ł k o w i c i e i ostatecznie zlikwidowan e w szelkie p i '~ ni ę ż ne roszczenia o raz r oszczen ia do inn y ch ś wia c!c z e ó m a j ątk owych podmiotó w p r a wnych j edn ej z Um awiajclcych s i ę S tron do podmio tów p rawn ych dru g iej z U m aw ia jąc y c h się S tron, o ile ro szcze n ia te pow s ta ły p rzed d n iem 9 m aj a 1945 roku, z w y łąc zen :em roszczel1 osób fizycznych jednej z Uma wiający.:: h si ę Stron d Cl osób fizycznych drugiej z U mawiaj ącyc h się Stron. 2) a. P rzez czec h o s ł owa cbe podmiot y p rawa, w rozumieniu n in iejszego a r lyku lu, rozumie s ~ ę Pdt1 St w o C l e cho s łow a ckie, czechos ł owa c ki e oso by p r a wne oraz in s tytucj e i fundacje, k tóre w dniu p odpisania n iniejsze j Umow y m :l j ą s i ed z ib ę na obecny m obszarze Repu bliki Czecho sło wa c k : e j, oraz cz ech o s ł owa ck ie osoby fizyczne. b. Przez polskie p odmio t y prawa, w rozumie niu n in ipj szego ar t yku łu, r ozumie s i ę P ańs two P olskie, p o lsk :e osobyprowne oraz in s ty tucje i lunda cj e, k tó re w dniu p odp i.san:a n in iejszej Um ow y maj,! s ieclz ibp, na ohe c ny m o b szarze Pobkie j Rzeczypospolite j Lud o wej, oraz p olskie osoby fiz y cz n e. 3} Je że li p o powstaniu roszcze n ia lu b zobo wiclzania n Cl s l ą pi łil zmiana 'w osobie uprawn ionego lub z ob o w iąz an e go, o cen ia 6 j i~ prilwne nći 5 t ~ p 5 lwo w e dł u g pr7epis(rw pra wnych lej z Uma w i a j ąc ych s i ę Stron, k tól'l~ j Wldmiotu p rawa la zrn;an a d otyczy. 4J Postanowieniami n in iejszego a rty k u lu n ie są o bj Gle: a. prawa, z któryc h w y n ; k a ją ro ;:z czr ni a do św ia cl cz eó l o;( resow y ch (ubcl,pieczen ia społecz n e. jhi:iwct a u torskie i p rawa podobne go roj!.aju ); b. z o bowi ą!i, ni a wyn ika j ć] c e z pri' w w y m ie n ionych V l P d n kcie o. n in iejsze go il'j l (cpu, j<,żd i z ob ov.'i'i :'.)n~ a te 6'1 pł at n e po d!l iu 8 ma ja l O.:j5 l o ku. Ar~ y k llł 2 1) N : n ipiszą Umow ą ~ ą ró '.v nicż u regulowane oraz ca łkow I c ie i ().st2.~e('z n ie zl jk \vid o vv' a ~~e: a. w szelkie zo bowiq/an!a Pd lstwa " Polsk iego. 7.w i ąz anc! l, z JOS'l C ZP Jl lilm i w yn i ka j ą c ymi z il!.; \ ÓW wy d i:l n ycb i cz y nno,~ c i d okon il!1 ych n a podst a wie po!s Ki c'(j o usta, \\ udawstwa n a cj :.>tl dj 'za c y j nc go, w yvv l" ';/.CLeD i.owego lu/) jakicg" kolw lek i;1i1"90. p Olba wi3j Qc(, ~ ) O ll; b og ran 'cwj<lu,go prawo wl a sr:o śc i, za sto sowa n ych p rz ed (!l1iehl ]Jodpisiln lil n in :ejszej Urnowy d o c zec h os ł[)wa(~ k c i.; nu j:l lków, priiw i in tp rcsów, zlla Jd ~ll ae:y c h s ili I1H o i)eldvm ohszarze Polsk iej lh{,czypospoiile J Lu cloviej; b. w sz(!lkie zoh 'J wi ąza!1;a P d!i~ t \\.' a Czcchos low <l c k ir g'1, ZWic; '7. Dne z loszczen.iami w y ni k ają c y m i z a k tów wyd '1 - n ych i cz y n no,;~ i c! c )co n ar;ych n a p',dstaw ie czec ho ~! "w dc ki ': g() u <;ta wo: 1 a w st wci n J cjo nil liz<1c yj n0g (). wy w l (l s l.c z e n i o w(;~ Q lu b jok lcgo:wlw iek inn r:go, P OZbdmJjeikove o t ~1z ky z d o by p ozde jśi, roz h odli se. uzavfit tuto Dohoclu 'a k tomu cili jme no'lali.svy-mi zmocn e n ci: Stcilni Rada Polske lidove republiky Dr Tad eusze Dietricha, m ini stra financi, president CeskosIovenske r epu bltky Julia DurE e, ministra fina n ci, kte h, vymenivśe si pine moci a s hl e d av śe je v dobre a naieżit e forme, d ohodli se na lechto u stanovenich: Clanek 1 1) Toulo Dohodou j sou vypo rad any ja k o ż i zcela a kon ecn e zlikvldov i'! ny v esk e r e p e n eżit e n i' roky CI naroky na jina ll1 a j e tkova p ln t':!ni pri\vnich.su bjektu j e dne smluvni strany 'luc i p r ~ivnim su bjekt; m d ruh e smluvni strany, pok ud takov e na.roky v znikl y p recl e dnem 9. k v etn a 1945, v y ji:najic na [oky fy sickych osob j edn e sm lu'lni strany vuc i fy s ick y m osob i!ln druhe smluvni strany. 2) a) Ce sk osloven sk ):mi prii v nimi subjekty ve smyslu toh o to i':la n k u se rozumi ceskosloven sk y sta t, ceskos!ovenske p ravnicke o so by jakoż i u stavy a n ild a ce, ktere maji v den p od epsi'mi te to Dohody sid lo na nyn e jśim uzem! Ceskoslov cmke republiky, a cesk osiovenske fysicke osoby. b) Polsk y m i pravnimi subj e k ty ve smyslu tohoto cjanku se rozum i p oisky s i a t, polsk e pra vnicke o soby jakoż i us~avy a n ad ace, klere maji v den p o depsani tet.o DOIlOdy sidio na n y n \~ jsim uze mi Polske lidove repubiiky, a polske fysicke o ~ o b y. 3) D oś lo-li po vzn iku mi.rokll ne ho zavazku ke zmene v osobe orh {\vne neho n e bo zavazan{,ho, posuzuje se.pravni n As tu pn ictvi pod le pravnich pi'oop isu sl1l luvni sl.rany, jejihoz pra vniho subj e ktu se lato znh'\na t)'ka. 4) Us ta nove n imi lohoto clanku nej60u dotcena: aj p ra va zakl i'ld aj ici n a rok y nil opetovn[l pln eni (sociainf [lojiscen i, a utorska p Jćiv a a p r~lv a podobneho druhu), bl z!j va71;y v yp l\' vijji ci z pr.c\ v. z l11 in t'>n it h v bodu al to. hoto od stav c{' p,jkud ty to Zd vc. : ~~ y j sou spla lne po dn_i H. k v;:lnd Cl a n e k 2.1) TOllto D O!l' Y~ O \l isou rovne z v y p o rildj.n y j ak oż i zceia a ko npcne z iil\ v idovany: a) vsech n y zaval k y p o l s kć h o s t:'! lu so \J v isici s n a roky, kl p.!~: v y p lyva jl z o patren i 1J c in e n ych do dne podepsfmi t elo Do ll <! dy podie p o lskych zn i'lf odń o vacirh. vyvjast Iiov ćlc i c h nelo ja k ychlw li j in ych v!a5tnicke pravo o 8 u imaj icicb ne bo omezu jici'.:h z,~ k o nn yc h pfe dpisu, j ; m iż by l y r osli};en y ceskoslove n s ke m i'll etk y, prava a ld; my na n ynejsim,'worn i Polske ł i d o ve republikyi b) v ~ c ('hny ztlva7k y c esk o slov e nskeho stfltu souvisid s n (1foky, k lere vyply va ji z o patfe ni lici ne n ych do dne p o cl? p;;a ni telo r)r,hod y po dle c e sk o s lo v e nskych znarod!'jovilri r h, v y vlcl strlo VelCjch nebo jak y ~ hkoli j inych. vias lnick e ptjvo odnimajiclch nebo omezujicich za- - ~... ~

3 Dziennik Ustaw Nr lub og ra nic zając ego prawo własności, zastosowany ch przed dniem po rl pis an i.a niniejszej Umowy do polsk Ich majątków, praw i interesów, znajd uj ącyc h si ę na obecnym obszarze Republiki C zec h os ło wackie j. 2) Za polskie majątki, praw a i interesy w rozumieniu niniejszego artykułu uważa się majątki, prawa i in te resy Parlstwa Pol sk iego oraz polskich o só b fizy cznyc h i prawn ych, które były nimi w dniu, w którym Republi ka Czechosło wacka wydała t ego rodz 3ju akty, i które to osoby albo ich prawni nast<;pcy - są nimi w dniu podpisania niniejszej Umowy. 3) Za czechosło wackie majątk i, p rawa j interesy w rozumieniu niniejszego artykutll uważa si. ę majątki, prawa i in teresy Pailstwa CzecllOs ło ',v ac kie go or az czech oslowackich osób fi zy cznych' i prawny ch, które były nimi w dniu, w którym Polska Rzeczpo :<po'li ta Ludowa wyd ał a tego rodzaju akty, i które to osoby - albo ich pravmi na s tęp cy - są nimi w dniu podpis ania niniejszej Umowy. Poz. 118 wiając ego własność ruchomości Zobowiązania prawnych podmiotów obu Umawiaj ąc ych Stron, wym ienionych w artykułach 2 i 3 nini ejszej Umowy, wynikające z majątków, praw i inte resów, których dotyczą pois tanowienia tych artykułów, uważa się za całkowic i e uregulowane. l) -, y, 3) Za ć esko sloven ske majetky, prava a zajmy t oh ot~ ćla~ku povazuji majetky, prava a c ~sk~s lov en skeho statu a će sko slov enskych fysickych se va zajmy ci pravlllcky ch o30b, ktere mely tento status v den, kdy PolskA' lido va repllblika uć i nila takova opa tfeni a ktere - anebo j ejich pravni n astupcj - v den pod epsimi teto Dohody maj! tento status. :myslu Clanek 3 1) Do vlastn ictvi Ceskoslov enske republiky pfechazeji nem ov ity a jiny majetek jakoz i maj etkova prava, zanechane v Ceskoslovenske rc,j<lblice polsk ymi ob ćan y podle: a) ProtokoJu ze dn e 18, zmi 1948 mez i Polskou republikou a Ceskoslovenskou republik llu o presidleni osob p olske l1ato dnosti z okoli Humenneho a b) Protok olu ze dne 5, kvetna 1949 mezi Pol skou republikou a Ceskoslovenskou republikou o p residleni 'osob pol ske n!liodnosti z vychodniho Slovenska do Polska. 2) Jalu~k oli lliiroky souvisici s presidlenim podle uvedenych Pro to ko lll uznavaji se navzajem za zlikvidovane a uplne vypoićlc1ane a uvedene Proto,l wly za provedene touto Dohodou a za zanikle. 4 się 2) Za pol,sk~ majetky, prava a zajmy se ve smyslu tohoto cl ank u povawj l ma]etky, prava a zajmy p olskehostatu a polskych fysickych a p ra vnickych osob, ktere mely tento statlls v den, kdy Cesko slovenska r epublikaućinila takova opatfeni a ktere ~ aneho jejich pravni nastupci - v den podepsani teto Dohody maji tento status. 3 Repllbliki Czechosłowacki e j prze chodzą niei inny mają tek oraz prawa m ają tkowe pozostawione w Republice Czechosłowacki ej przez obywateli polskich na podstawie: a. Protokołu z dnia 18 września 1948 roku zawarteg o m iędz y Rzec z qpospolitą Polską a ~epubliką Czechosło wac k ą o przes iedleniu osób narodowości polskiej z okolic Humennego i b. Protoko łu z dnia 5 maja 1949 roku zawartego mi ę dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechos łowack ą o przesiedleniu osób narodowości polskiej ze Wschodniej Słowacji do Polski. ~ 2) Jakiekolwiek roszczenia wynikające z przesiedlenia w myśl wymienionych Protokołów uznaje się wzaj emnie za zlikwidowane i całkowicie uregulowane, a wymienione Pmtokoły za wykonane niniejszą Umową i za wygasłe. l) Na ko,nnych p r:dpisu, jimiz byly postizeny pols ke' majetky. prava a' zajmy na nynejś i m u zemi Ce,s koslovenska repu blik y. Clanek 4 Zavazky prilvnich subjektu obou smluvnich stran~ zminenych v cl~ul cich 2 a 3 teto Dohody, souvisici s majetky, pravy a zajmy, na ktere se vztahuji uslailoveni techto clanku~ pokladaji se za plne vyporadane. Clanek 5 5 Niniejszą Umową są ponadto uregulowane oraz całkowi cie i ostatecznie zlikwidowane: a. wszelkie roszczenia wyn ik ające z Umowy z dnia 21 września 1945 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłmvacką w przedmiocie repatriacji, jak również jakiekolwiek inne mszczenia z tytułu pomocy przy repatriacji i przewozie polskich i czechosłowackich obywateli oraz roszczenia' podobnego rodzaju; wszelk ie porozumienia w tym przedmiocie uważa się za wygasłe; b. wszelkie roszczenia wynikające z Umowy z dnia 12 lutego 1946 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny oraz roszczenia wynikłe w związku z wykonaniem powyż szej Umowy. Uważa się wyżej wymienioną Umowę za nadal obowiązującą tylko w zakresie mienia kulturalnego i archiwa'lnego; natomia3t Umowa ta traci moc obowiązującą w pozostałym z3kresie; c. roszczenia o zwrot wagonów kolejowych oraz roszczenia wynikające z ich użytkowania, o ile nie są uregulowane i zlikwidowane w myśl poprzedniego ustępu, z wyłączeniem przypadków, które są objęte układami a 1) Tonto Dohodou jscu d ćil e vyporadany jakoz i zcela zlikv idov.a ny: a) ves'ce re naroky, plynouci u Umluvy ze dne 21. zafi 1945 mezi Polsko'u republik ou a Ceskoslovenskou republikou o repatriaci, jakoz i jakekoli jine naroky z titulu pomoci pfi repatriaci a pfeprave polskych a cesko.; sloven s k~'ch obca nu a n{l roky podobneho druhu, v eśker'a ujednani o tom pokladaji se za zanikla; ko ne ćne b) v e śkere, naroky, plynouci z Ujednani ze dne 12. unoral mezi Polskou republikou a Ceskoslovenskou republik()u o vzajemnem vydani majetku odvezeneho po zapoceti valky, jakoż i narok yvznikle v souvislosu s provadenim tohoto Ujednani; uvedene Ujednani poklada se na najid e platne pouze pokud jde o kulturni a archivni mat erial; naproti tomu v ostatnim rozsahu toto Ujednany pozbyva platnostii c c) naroky na vrac eni zeleznicnich vozidel a naroky plynouci z jejich uzivani. pokud nejsou jiz vyporadany a zlik,vidovany podle pfedchoziho odstavcę, s vylouceniffi pfipadu, na llez se vztahuji ujednani ieleznić-

4 Dzienni\( UiSlaw Nr ~ ' Poz. 118 wlaliz k'jle jowych o 'używaniu wagodów w transporcie międzynarodowym, po czynają c od Umowy, która w esz ła w życie z dn iem I kw ie tnia roku; d. roszczenia wynikające z Umowy, zawartej dnia 29 maj a 1945 loku pomiędzy MinistHstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Posel~lvłem Republiki Cz ec hosłowa ck i e j w Warszawie o wzajemnym udzieleniu kredytu przedsta\'iicielstwom obu pallstw. 2) Obie Umawiające się StroflY ' zwró c ą sobie nawbjem papiery wartościowe, które zostały zawleczone po roz'p0częeiu wojny z o bsza.ru jednej z Um a wi aj ących się Stron ncl obszar drugiej Umawiają ce j si ~~ Strony, o ije ich odna lezi enie jest możliwe, z pomin ię ciem papierów wartościowych, które podlegają wydaniu stosownie do postanowieil artykułu 6 niniejszej Umowy. 6 1) W ramach wykonania nin iejszej Umowy RepLlbl ika CzechosJowacka wyda Polskiej Rzeczypo5'politej Ludowej wszelkie papiery wartościowe emitowane przez Państwo Polskie, polskie osoby prawne prawa publicznego lub przez o~oby prawne prawa prywatnego - z siedzibą na obecnym ob.szarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - oraz w miarę możności inne dokumenty i dowody dotyczące zobowiązań, majątków, praw i inlp.resó\f uregulowanych i zlikwidowanych n i niejszą Urnową, a stanowiących w dniu podpisania niniejszej Umowy wlasność Pa:'! stwa Czechosłowackiego a lbo ' czecho słowackich osób fizycznych lub prawnych posiadających stałe mi ejsce zam ieszkania hilj siedzibę na obecnyn,l obszarze Republiki Czecho s ł ow Clck:ej. 2). W rama ::: h wykonania niniejszej Umowy Polska Rzeczpos r oiita Ludowa wyda R~publice C zecho 'słowackiej ws2e[ k ie p ~i piery warto ścio we emitowane przez Państwo Czechoslowackie, cz ec hosłowack ie osoby prawne z sied zi bą na obecn ym obszarze Rp.publiki Cze c hosłowackiej oraz w mia rę możności inne dokum enty i dowody dotyczą ce zobowiązań, majątków, praw i interesów uregulow.anych i 'l!ikv,idowanych n i rl.i ejszą Umową, ił stanowiących w dniu podnisan ia niniejszej Umowy wł as ność P a ństwa porsklego albo polskich osób fi zycznych lub prawnych po ~j adającyeh st':lłe miejsce zamieszkania lub siedz i bę na obecnym obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I 7.,/ 8 Jvla.i<1Lki. prawa i inleresy osób fizycznych i prawnych jedn,cj z Umclw iajqcych s ię Stron zn a jdują c e się na obszarze d.rugiej z Umawiających s Ię Stron - o ile nie podpadają pod po,stanowienia niniej~zej Umowy - p. ozostclją w &wob<xinej dyspozycji ty ch fi zycznych i prawnych osób w ramach obowiązujących przepisów prawnych. ' l ) \V laś c iw e organy jednej z Um awiających s ię Stro!1 oraz jej fizyczne i prawne osoby mają prawo ódmówić rozpatrywa nia ro~zcz ń drugiej z Umawiających się Stron oraz jej osób lizycznych i prttwnych, o ile Toszcźenia te został y l.ll'egulowcjne i zlikw idowane niniejszą Umową. 2) O bie Umawi;;jące się St.rony uregulują ~v miare potrzeby swoimi wew nętrznymi przepisami sprawy objęte niniej SZel Umow.ą 9 Obie Umawiające się Strony u d zie lą sobie wzajemnie ws1.elkiej pomocy w celu ustałenia roszczeń i zobowi ąza ń, które likwiduje się niniejszą Umową. n ich s,p rav o poilzlvani VOZll v mezinarorlni rjo'prave, potina.jic u jednanim, k le rć n abylc' platnosti dnem 1. dubna 1 9~8; d ) ndroky, plyno\lci z dqhody uzavrene dne 29. kvetna 1945 mezi rn inister.stvem zahranicnich v e ci PolskI'! repllbliky a vyslanectvim Će s koslovenske republiky ve Varsdve o vzdjemnem poskytnuti uveru zastupitel. skym uradum obou simu... 2) O bc smluvni strany si v ra ti navzajem cenne papiry, ktere byly s u zemi jerjne smluvni stnmy po z a:poćeti villky zavleceny. na u zem! druhe smluvni strany, pokud je.lze nalezti, krome cennych papiru, kterepodlehaji odevzdani podle ustanoveni cjanku 6 teto Dohody. Clane]c 6 l) V ramci provadeni teto Dohody Ćesko s lov en ska republika odevzda Polske lidove republice veśkere cenne papiry, ktere byly vydany pols,kym.statem a polskymi prilvn ickymi osobami vefejneho prava, nebo pravnicky mi osobami soukromeho prilva - se sidlem na nyncjsim uzem! Polske lidove re.publiky - jakoż i podle mozno..,ti jine iistiny a doklady tykajici,se zavazkl'l, majetku, priw a 'liljmu wyporada-, nych a zlikvidovanych touto Dohodoll, pokud jsou ku dni podpisu teto Dohody vjast.nictvim ceskoslovenskeho statu nebo ćeskoslovenskycr fysickych a pravnickych osob se slalym bydlistem nebo sidlem na nyn&jsim uzemi Ceskoslovenske republik y. 2) V riim c i p rovi>den i teta Dohody Polska lic10v a republika odevzdi1 C:eskos'lo ve n s kl~ r e p ~Jbl ice v eś k e re cenne papiry, kiere byly vydany ceskoslove nsk ym s tatem a će sko s lovenskymi pnlvnickymi osobami se sidlem na nynejśim uzemi Ceskoslovenske repllbliky, jakoż i podle moi.nosu ji ne listiny a dok[ady, tykajici se zava7.ku, maje tk':j, prav a z<1j n1\i, vypohidan)'ch a zlikviclovanych to Llto Dohodo Ll, pokud jsou ku dni podpisu telo Dohody vlastn ictvim polsk e ilo stalli, nebo pojsk)'ch fysickych a pravnick\'ch ooob se stidym bydli.sl. c"n1 nebo sidlem na nyn e jśim uzemi Polske ]i<love republiky. C[anek 7 Majetky, pravd, a zajmy fysickv(:h a prihnickyd1 osob jedne smłuvni strany na uzemi d ruhe sm!uvni strany, pokud nespad.aji pod ustanoveni tel o Dohody. zuslavllji ve VOll}(~ m nakladtllli techto Iysickych a pravnickych osad v 'riunci platn yeh prilvnich pi edpisu. Clanek e l) Pri slusne orga ny jedne smluvni slrijny jako7. i jejl fysicke a pravnicke osoby maji pravo odm :tnout projecln >i vimi naroku druhe smluvni strany a jejich fysickych a prilvnickych osob, pokud ty to niuoky byly vy-pohjd{illy a zlikvidovany touto Dohodou.. 2) Obi'! smluvni strany upravi podle potreby svymi vniti"nimi predpisy otazky na nei se vztahu je tato Doh0UCl. Ćlanek 9 'Obe smlu vni stran y.si vzajemne po~k y tnou veskerou pomoc za licelem l.jisteni naroku a zavazkl\.ktere se likvlduji toulo Dohodou, --

5 Dziennik Ustaw N r Poz. 118, 119 i ~- Umowd nin iej sza po,liq F' ra ~ yt;ki,c ji. \'hjdz:e ond w ży cie z dniem Wyllllany dnkun1f.' ntów r a:y llkd. :yj n ych. k ~. ó r a odbędzie sit; w Warszawie. Ntni ejsz ą Utno w~;. s ljurz,jd.:ono w Pradze dnia 29 marel 1958 roku w dwóch e\jz(,ltl p!<l11dch. ka7.dy w j ;;zyka ch pnlsk trn i czeskim, przy cz ym obydwa teksty p o s iddają jed nak Li wą.moc obo \vi ązując ą. Na dowód CLego v,ymipni'.:: ni P e ł nomocni c y podpisali niniejs z ą Umowę i ~ 'lop cll r ly li ją piecl ę ci a m i. lu C l a n e k 10. T alo Dohoda podj ehii ratifikaci. Na bude platnosti dnem v ~'alt'~ny r a t itikaćn ic h listin, k tera bude provedena ve Var śave. Ta to Dohoda byla sep sana v Praze dne 29 brezna roku 195H. ve dvou vyholovenich, kaźde v jazyku p olsk::~rn d cesk elll, ph ć em ż obe zneni maj i stejnou 'platno,gt. Na dtlkaz toho jmenovani zmocnenci podepsali tuto Dobodu a p h pojili k n [' pecet.i. Z upoważnienia R'ldy Państwa Poi,;kiPj Rzeczypo'spolitej, Lud1JW ej (-) T. Die/ri ch ' Z upo v!aż ni e n i a P rezydenta Republik! Ciechoslow ack :ej (- ) J. auri!! Z plne moci Stiltn i Rady Pc1 lske lidove repu bl iky: (-) T. Dietrich Z plne moci p residen ta Cesk oslovenske republiky: (-) J. Uuris Po zaznajom ieniu się z powy żs 'z ą Umową Rada Pailslw a uzna ła ją i uznaje za słu szną za równo w cało ś ci, jak i każde z posta nowiei'1 w n iej ldwmtych; o św iadcza, że jest ona przyjl;\a, n, lyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że b ędzie n iezmiennie zachowywalla. Na dowód czego wyjuny zostal Akt niniejszy, opdtrzony pi ec zęc i ą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,. Dano w Warszaw ie, dn ia 16 wrześn i a 1958 r. M iniste r Spraw Zagranicznych : w z. M. Nasz/ww ski L. S. P rzewod n icz ący Rady Pańs tw a : A Zawodzl'ii 119 OŚWIADCZENlE RZ ĄDOWE '. z dnia 19 otyczn ia 1959 r. I W sprawie wy'lliany dokumentów ratyfi!<acyjnych Umowy mi ę.dz y Polsl <ą Rzecząp os politą Ludową ił Repub liką Czecho - sł ow acką () uregulm-vaniu nie załatwi onych spraw majątkowycb, podpisanej w Pradze dnia 29 marca 19G8 r. Podaie si ę niniejszym do wiadomości, że zgodnie z a rt. 10 Umowy mic;dzy P ol s ką R ze cz ąp ospolitą Ludową a R epubl i ką Cze ch osł owa: cką o uregulowaniu nie załatwionych spraw mająt k o wych, podpisanej WC Pradze dnia 29 miirca 1958 r., nastilpiła w Warszaw ie dnia 9 styczni a '. wymian a doku mentów raty fi kacyjnych po wy ż s zej Umow y. Minister Spraw Zag raniczn ych: w z. J. Viiniewicz 120 TRAKTAT HANDLOWY POMIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A JAPONII\ Przekiad. podpisany w Tokio d n ia 26 k\'jietnia 1958 r. W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitejtudowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ poda je do powszechnej wiad omości: Au Nom de la Republique Populaire de Pologne Le Conseil d 'Etat de la R ć pu blique Populaire de Pologne a tou s ceux qu i ces Presenles Le ttres verronl fa it savoir ce qu i suit:, -- W,dniu 26 kwietn ia 1958 roku p odpisany zos ta ł w Tok io T rakt.a t Handlow y pomiędzy Polską R z ecz ąposp olit ą Lu dow ą a Ja p(mi ą o n astępllją c ym brzmieniu dosłow n ym: P rz ek ład. TRAKTAT H l-\ndlowy POMIĘDZY I'Ot S[CĄ n,zecza,pos POU TĄ LUDO"VĄ A JAPON IĄ Pol ska RzeczpospuJit a Ludowa i J apon ia, O żywi one ch p, cią d :l lszego rozwoj u stosu nków b ':111,.110- w ych mic;dzy obu Krc\j,.mi i Uz n aj ąc, że Traklat HClndlowy i Nawigacyjny p () mi~d zy P ol s l, ą a Ja ponią, podpisany 7 g r Jdnia 1022 ruku, strclci ł swoją moc, Un T ra ite de Commerce entre la Republique Populaire de PoJog;\e et le J apon ayant e le ' signe a T okio le 26 Avri! 195B, Traite dont Ja teneur suii: TRE.\ TY ON COMMERCE BETWEP.N T HE POLISH PEO PLE'S I~EFUBL! C AND JAPAN T he Polish People 's Republic a.nd J apan, Desiring to promate lhe developmen t of commercial rela tiuns betvi'eer. the l'no CO '..1.ntr ' es, an d C o n sirl ć~ri llg thi'lt lhe TH~at y of Commerce and Navigation betw E" cn Po:and iw!! Japan, signed on Dccemllcr 7, 1912, had c ea ~(;d lo be in force,

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) -111. vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.'

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 114

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 114 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 114 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 1076 Umowa w sprawie mi dzynarodowych okazjonalnych przewozów pasa erów autokarami i autobusami

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo