C 1 a n 13. L. S. Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI. Dziennik Ustaw Nr Poz i 118. Umowa llllllejsza została

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C 1 a n 13. L. S. Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI. Dziennik Ustaw Nr 19-312 - Poz. 116. 117 i 118. Umowa llllllejsza została"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz i 118 Umowa llllllejsza została 13 zawarta na czas nieokr e ślony. Mo ż e być ona wypowiedziana przez każd ą z Umaw i ających się Stron, nie pó ź ni e j jednak niż n3. sze ś ć mi e sięcy przed upływem danegó roim k alendarzowego, i tmci swą moc obowią z ującą z koń c em tego roku. Umowę niniejs zą s p o rz ą dzono w Warszaw ie dn ia 16 stycznia 1958 roku, w dwóch egzemplarzach. k ażd y w ję z y ka ch polsk im i serbsko.chorwackim. przy czy:n obydwa teksty m"ją j ed n akow ą moc ob owiązuj ą c ą. Na dowód czego wy że j w ymienieni p e łn o mocnicy podpisali nin i ejszą Umowę zaopatrzyli ją p i ecz ę ciami. C 1 a n 13 Ova Konvencija je zakljucena na neodre.dj eno vreme. Svaka Strana' Ugovornica moze otkazati ovu Konvenciju najkasnije 6 meseci pre isteka kalendarske godine. Ona gubi punovaznos t krajem te godine. Ra djeno u V arsavi dana 16 januara 1958 g0dine u dva originala od kojlh je svakina poljskom i s rpsk o-hrvatskom jezilm s tim da su oba teksta podjedn ako punovai na. Kao dokaz tome, gore?omenuti opunomoćenici su potpisali ovu Konvenciju i stavili pecat. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (-) Stanisław Zawadzki R z ądu \..., imieniu Rządu Federacyjnej Ludowej Repll bliki Ju g o s ławii (-) Mamo Mark0wicz U ime Vlade Narodne Republike Poljske (-) S. Zawadz ki U ime Vlade Fed erativne Narodne Republike JU U0slavije (-) M. Mar!wvić Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa u:mała ją i u znaje za słu s zną zarów no w cał9~ ci, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przy'rzeka, ~ b ę dzie niezmiennfe zachowywana. Na dowód czego wydany został Akt niniejszy. opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolltej Ludowej. Dano w Warszawie, dnia 16 września 1958 roku. L. S. Przewodniczący Rady Państwa: A. ZawadzkI Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz' 117 OSWIADCZENIE RZ';\DOWE z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany. dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o w s półpracy w dzi edzinie polityki społ e c zne j m i ę d z y Rz ą dem, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Repubiiki Jug o sławii, poclplsarnejw Warszawie dnia, 16 stycznia 195& r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 Umovv y o współpr a cy w dziedzinie polityki spo łec z n e j mi ęd z y R z ądem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rząd em Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r., na s t ą pił:t w Belgradzie Gnia' 9 grudnia 1958 r.- wymiana dokumentów ratyfikacyjnych p ow yższej Umowy. Minister Spraw Z ;:.gran;cznych: w z. J. W inie"vicz 118 UMOWA MIĘDZY POLSKĄ nzecząpospoi.itą LUDOWA, A REPUIlLIKĄ CZECHOSŁO\VACKĄ O UREGULOWANIU ME ZAŁATWIONYCH SPRAW MAJĄTK OWYCH podpisana w Pradze dnia 29 marca 195& r. W Imieniu Połskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAI'~ STWi\ POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 29 marca 1958 roku podpisana została w Pradze Umowa międ z y Polską R z ecząpospolitą Ludową a Republik" Czechosło"... acką o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych o n a s tę pującym brzmieniu dos ł ownym: - UMOWA MIĘPZY. POLSKĄ RZECZĄPOSPOLIL\ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ CZECHOSŁOWACKĄ O UREGULOWANIU NIE ZAłATWIONYCH SPRAW MAJĄTKOWYCH Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Prezyd:ent Republiki Czechosłowa c kiej. ~ragnąc ur e gulować n ie załatwione sprawy majątkowe z okresu przed dniem 9 maja DOlI ODA MEZI POLSKOU LIDOVOD REPUnÓKOU A CESKOo SLOVENSKOU REPIlBLIKOU O VYPORAOANI c NINYiUZENYCH MAJETKOVYCH OT AZEK- Stil,tni Rada PoJske lidove republiky a president Ce,skoslovenske republik y, ve snaze vypor i1. dć': t nevyjizene majetkove otazky z doby prede dnem 9. kvełna roku 1945 i nekter~

2 313 - Poz roku o raz niek tóre spruw y m ają t kowe z okre su pó ż n i ejszego, posta n ow iły z awr z e ć n i niejs z ą Umo w ę i w tym celu w )i'znaczyjy swych P e ł nomo c n i k ów: Rada Państ w a Pol skiej Rze czypospolite j Ludowej Dr Tad e usza Dietricha, Ministra Finansów, Preq,yde nt Republiki C zec h o sł o wa c k ie j J u lia Dur i ś e, Mini.sl ra F inansów, k tórzy p o wym ia.n ie pe ł nomocn i ct w, u znanych za do bre i sporządzon e w należ yt e j fo rmie,.zgodzili s i ę na n astę p u j ąc e postanowienia: A rtyk uł 1) N i n iejs z ą Umo w ą 11fegulowane s ą o raz ca ł k o w i c i e i ostatecznie zlikwidowan e w szelkie p i '~ ni ę ż ne roszczenia o raz r oszczen ia do inn y ch ś wia c!c z e ó m a j ątk owych podmiotó w p r a wnych j edn ej z Um awiajclcych s i ę S tron do podmio tów p rawn ych dru g iej z U m aw ia jąc y c h się S tron, o ile ro szcze n ia te pow s ta ły p rzed d n iem 9 m aj a 1945 roku, z w y łąc zen :em roszczel1 osób fizycznych jednej z Uma wiający.:: h si ę Stron d Cl osób fizycznych drugiej z U mawiaj ącyc h się Stron. 2) a. P rzez czec h o s ł owa cbe podmiot y p rawa, w rozumieniu n in iejszego a r lyku lu, rozumie s ~ ę Pdt1 St w o C l e cho s łow a ckie, czechos ł owa c ki e oso by p r a wne oraz in s tytucj e i fundacje, k tóre w dniu p odpisania n iniejsze j Umow y m :l j ą s i ed z ib ę na obecny m obszarze Repu bliki Czecho sło wa c k : e j, oraz cz ech o s ł owa ck ie osoby fizyczne. b. Przez polskie p odmio t y prawa, w rozumie niu n in ipj szego ar t yku łu, r ozumie s i ę P ańs two P olskie, p o lsk :e osobyprowne oraz in s ty tucje i lunda cj e, k tó re w dniu p odp i.san:a n in iejszej Um ow y maj,! s ieclz ibp, na ohe c ny m o b szarze Pobkie j Rzeczypospolite j Lud o wej, oraz p olskie osoby fiz y cz n e. 3} Je że li p o powstaniu roszcze n ia lu b zobo wiclzania n Cl s l ą pi łil zmiana 'w osobie uprawn ionego lub z ob o w iąz an e go, o cen ia 6 j i~ prilwne nći 5 t ~ p 5 lwo w e dł u g pr7epis(rw pra wnych lej z Uma w i a j ąc ych s i ę Stron, k tól'l~ j Wldmiotu p rawa la zrn;an a d otyczy. 4J Postanowieniami n in iejszego a rty k u lu n ie są o bj Gle: a. prawa, z któryc h w y n ; k a ją ro ;:z czr ni a do św ia cl cz eó l o;( resow y ch (ubcl,pieczen ia społecz n e. jhi:iwct a u torskie i p rawa podobne go roj!.aju ); b. z o bowi ą!i, ni a wyn ika j ć] c e z pri' w w y m ie n ionych V l P d n kcie o. n in iejsze go il'j l (cpu, j<,żd i z ob ov.'i'i :'.)n~ a te 6'1 pł at n e po d!l iu 8 ma ja l O.:j5 l o ku. Ar~ y k llł 2 1) N : n ipiszą Umow ą ~ ą ró '.v nicż u regulowane oraz ca łkow I c ie i ().st2.~e('z n ie zl jk \vid o vv' a ~~e: a. w szelkie zo bowiq/an!a Pd lstwa " Polsk iego. 7.w i ąz anc! l, z JOS'l C ZP Jl lilm i w yn i ka j ą c ymi z il!.; \ ÓW wy d i:l n ycb i cz y nno,~ c i d okon il!1 ych n a podst a wie po!s Ki c'(j o usta, \\ udawstwa n a cj :.>tl dj 'za c y j nc go, w yvv l" ';/.CLeD i.owego lu/) jakicg" kolw lek i;1i1"90. p Olba wi3j Qc(, ~ ) O ll; b og ran 'cwj<lu,go prawo wl a sr:o śc i, za sto sowa n ych p rz ed (!l1iehl ]Jodpisiln lil n in :ejszej Urnowy d o c zec h os ł[)wa(~ k c i.; nu j:l lków, priiw i in tp rcsów, zlla Jd ~ll ae:y c h s ili I1H o i)eldvm ohszarze Polsk iej lh{,czypospoiile J Lu cloviej; b. w sz(!lkie zoh 'J wi ąza!1;a P d!i~ t \\.' a Czcchos low <l c k ir g'1, ZWic; '7. Dne z loszczen.iami w y ni k ają c y m i z a k tów wyd '1 - n ych i cz y n no,;~ i c! c )co n ar;ych n a p',dstaw ie czec ho ~! "w dc ki ': g() u <;ta wo: 1 a w st wci n J cjo nil liz<1c yj n0g (). wy w l (l s l.c z e n i o w(;~ Q lu b jok lcgo:wlw iek inn r:go, P OZbdmJjeikove o t ~1z ky z d o by p ozde jśi, roz h odli se. uzavfit tuto Dohoclu 'a k tomu cili jme no'lali.svy-mi zmocn e n ci: Stcilni Rada Polske lidove republiky Dr Tad eusze Dietricha, m ini stra financi, president CeskosIovenske r epu bltky Julia DurE e, ministra fina n ci, kte h, vymenivśe si pine moci a s hl e d av śe je v dobre a naieżit e forme, d ohodli se na lechto u stanovenich: Clanek 1 1) Toulo Dohodou j sou vypo rad any ja k o ż i zcela a kon ecn e zlikvldov i'! ny v esk e r e p e n eżit e n i' roky CI naroky na jina ll1 a j e tkova p ln t':!ni pri\vnich.su bjektu j e dne smluvni strany 'luc i p r ~ivnim su bjekt; m d ruh e smluvni strany, pok ud takov e na.roky v znikl y p recl e dnem 9. k v etn a 1945, v y ji:najic na [oky fy sickych osob j edn e sm lu'lni strany vuc i fy s ick y m osob i!ln druhe smluvni strany. 2) a) Ce sk osloven sk ):mi prii v nimi subjekty ve smyslu toh o to i':la n k u se rozumi ceskosloven sk y sta t, ceskos!ovenske p ravnicke o so by jakoż i u stavy a n ild a ce, ktere maji v den p od epsi'mi te to Dohody sid lo na nyn e jśim uzem! Ceskoslov cmke republiky, a cesk osiovenske fysicke osoby. b) Polsk y m i pravnimi subj e k ty ve smyslu tohoto cjanku se rozum i p oisky s i a t, polsk e pra vnicke o soby jakoż i us~avy a n ad ace, klere maji v den p o depsani tet.o DOIlOdy sidio na n y n \~ jsim uze mi Polske lidove repubiiky, a polske fysicke o ~ o b y. 3) D oś lo-li po vzn iku mi.rokll ne ho zavazku ke zmene v osobe orh {\vne neho n e bo zavazan{,ho, posuzuje se.pravni n As tu pn ictvi pod le pravnich pi'oop isu sl1l luvni sl.rany, jejihoz pra vniho subj e ktu se lato znh'\na t)'ka. 4) Us ta nove n imi lohoto clanku nej60u dotcena: aj p ra va zakl i'ld aj ici n a rok y nil opetovn[l pln eni (sociainf [lojiscen i, a utorska p Jćiv a a p r~lv a podobneho druhu), bl z!j va71;y v yp l\' vijji ci z pr.c\ v. z l11 in t'>n it h v bodu al to. hoto od stav c{' p,jkud ty to Zd vc. : ~~ y j sou spla lne po dn_i H. k v;:lnd Cl a n e k 2.1) TOllto D O!l' Y~ O \l isou rovne z v y p o rildj.n y j ak oż i zceia a ko npcne z iil\ v idovany: a) vsech n y zaval k y p o l s kć h o s t:'! lu so \J v isici s n a roky, kl p.!~: v y p lyva jl z o patren i 1J c in e n ych do dne podepsfmi t elo Do ll <! dy podie p o lskych zn i'lf odń o vacirh. vyvjast Iiov ćlc i c h nelo ja k ychlw li j in ych v!a5tnicke pravo o 8 u imaj icicb ne bo omezu jici'.:h z,~ k o nn yc h pfe dpisu, j ; m iż by l y r osli};en y ceskoslove n s ke m i'll etk y, prava a ld; my na n ynejsim,'worn i Polske ł i d o ve republikyi b) v ~ c ('hny ztlva7k y c esk o slov e nskeho stfltu souvisid s n (1foky, k lere vyply va ji z o patfe ni lici ne n ych do dne p o cl? p;;a ni telo r)r,hod y po dle c e sk o s lo v e nskych znarod!'jovilri r h, v y vlcl strlo VelCjch nebo jak y ~ hkoli j inych. vias lnick e ptjvo odnimajiclch nebo omezujicich za- - ~... ~

3 Dziennik Ustaw Nr lub og ra nic zając ego prawo własności, zastosowany ch przed dniem po rl pis an i.a niniejszej Umowy do polsk Ich majątków, praw i interesów, znajd uj ącyc h si ę na obecnym obszarze Republiki C zec h os ło wackie j. 2) Za polskie majątki, praw a i interesy w rozumieniu niniejszego artykułu uważa się majątki, prawa i in te resy Parlstwa Pol sk iego oraz polskich o só b fizy cznyc h i prawn ych, które były nimi w dniu, w którym Republi ka Czechosło wacka wydała t ego rodz 3ju akty, i które to osoby albo ich prawni nast<;pcy - są nimi w dniu podpisania niniejszej Umowy. 3) Za czechosło wackie majątk i, p rawa j interesy w rozumieniu niniejszego artykutll uważa si. ę majątki, prawa i in teresy Pailstwa CzecllOs ło ',v ac kie go or az czech oslowackich osób fi zy cznych' i prawny ch, które były nimi w dniu, w którym Polska Rzeczpo :<po'li ta Ludowa wyd ał a tego rodzaju akty, i które to osoby - albo ich pravmi na s tęp cy - są nimi w dniu podpis ania niniejszej Umowy. Poz. 118 wiając ego własność ruchomości Zobowiązania prawnych podmiotów obu Umawiaj ąc ych Stron, wym ienionych w artykułach 2 i 3 nini ejszej Umowy, wynikające z majątków, praw i inte resów, których dotyczą pois tanowienia tych artykułów, uważa się za całkowic i e uregulowane. l) -, y, 3) Za ć esko sloven ske majetky, prava a zajmy t oh ot~ ćla~ku povazuji majetky, prava a c ~sk~s lov en skeho statu a će sko slov enskych fysickych se va zajmy ci pravlllcky ch o30b, ktere mely tento status v den, kdy PolskA' lido va repllblika uć i nila takova opa tfeni a ktere - anebo j ejich pravni n astupcj - v den pod epsimi teto Dohody maj! tento status. :myslu Clanek 3 1) Do vlastn ictvi Ceskoslov enske republiky pfechazeji nem ov ity a jiny majetek jakoz i maj etkova prava, zanechane v Ceskoslovenske rc,j<lblice polsk ymi ob ćan y podle: a) ProtokoJu ze dn e 18, zmi 1948 mez i Polskou republikou a Ceskoslovenskou republik llu o presidleni osob p olske l1ato dnosti z okoli Humenneho a b) Protok olu ze dne 5, kvetna 1949 mezi Pol skou republikou a Ceskoslovenskou republikou o p residleni 'osob pol ske n!liodnosti z vychodniho Slovenska do Polska. 2) Jalu~k oli lliiroky souvisici s presidlenim podle uvedenych Pro to ko lll uznavaji se navzajem za zlikvidovane a uplne vypoićlc1ane a uvedene Proto,l wly za provedene touto Dohodou a za zanikle. 4 się 2) Za pol,sk~ majetky, prava a zajmy se ve smyslu tohoto cl ank u povawj l ma]etky, prava a zajmy p olskehostatu a polskych fysickych a p ra vnickych osob, ktere mely tento statlls v den, kdy Cesko slovenska r epublikaućinila takova opatfeni a ktere ~ aneho jejich pravni nastupci - v den podepsani teto Dohody maji tento status. 3 Repllbliki Czechosłowacki e j prze chodzą niei inny mają tek oraz prawa m ają tkowe pozostawione w Republice Czechosłowacki ej przez obywateli polskich na podstawie: a. Protokołu z dnia 18 września 1948 roku zawarteg o m iędz y Rzec z qpospolitą Polską a ~epubliką Czechosło wac k ą o przes iedleniu osób narodowości polskiej z okolic Humennego i b. Protoko łu z dnia 5 maja 1949 roku zawartego mi ę dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechos łowack ą o przesiedleniu osób narodowości polskiej ze Wschodniej Słowacji do Polski. ~ 2) Jakiekolwiek roszczenia wynikające z przesiedlenia w myśl wymienionych Protokołów uznaje się wzaj emnie za zlikwidowane i całkowicie uregulowane, a wymienione Pmtokoły za wykonane niniejszą Umową i za wygasłe. l) Na ko,nnych p r:dpisu, jimiz byly postizeny pols ke' majetky. prava a' zajmy na nynejś i m u zemi Ce,s koslovenska repu blik y. Clanek 4 Zavazky prilvnich subjektu obou smluvnich stran~ zminenych v cl~ul cich 2 a 3 teto Dohody, souvisici s majetky, pravy a zajmy, na ktere se vztahuji uslailoveni techto clanku~ pokladaji se za plne vyporadane. Clanek 5 5 Niniejszą Umową są ponadto uregulowane oraz całkowi cie i ostatecznie zlikwidowane: a. wszelkie roszczenia wyn ik ające z Umowy z dnia 21 września 1945 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłmvacką w przedmiocie repatriacji, jak również jakiekolwiek inne mszczenia z tytułu pomocy przy repatriacji i przewozie polskich i czechosłowackich obywateli oraz roszczenia' podobnego rodzaju; wszelk ie porozumienia w tym przedmiocie uważa się za wygasłe; b. wszelkie roszczenia wynikające z Umowy z dnia 12 lutego 1946 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny oraz roszczenia wynikłe w związku z wykonaniem powyż szej Umowy. Uważa się wyżej wymienioną Umowę za nadal obowiązującą tylko w zakresie mienia kulturalnego i archiwa'lnego; natomia3t Umowa ta traci moc obowiązującą w pozostałym z3kresie; c. roszczenia o zwrot wagonów kolejowych oraz roszczenia wynikające z ich użytkowania, o ile nie są uregulowane i zlikwidowane w myśl poprzedniego ustępu, z wyłączeniem przypadków, które są objęte układami a 1) Tonto Dohodou jscu d ćil e vyporadany jakoz i zcela zlikv idov.a ny: a) ves'ce re naroky, plynouci u Umluvy ze dne 21. zafi 1945 mezi Polsko'u republik ou a Ceskoslovenskou republikou o repatriaci, jakoz i jakekoli jine naroky z titulu pomoci pfi repatriaci a pfeprave polskych a cesko.; sloven s k~'ch obca nu a n{l roky podobneho druhu, v eśker'a ujednani o tom pokladaji se za zanikla; ko ne ćne b) v e śkere, naroky, plynouci z Ujednani ze dne 12. unoral mezi Polskou republikou a Ceskoslovenskou republik()u o vzajemnem vydani majetku odvezeneho po zapoceti valky, jakoż i narok yvznikle v souvislosu s provadenim tohoto Ujednani; uvedene Ujednani poklada se na najid e platne pouze pokud jde o kulturni a archivni mat erial; naproti tomu v ostatnim rozsahu toto Ujednany pozbyva platnostii c c) naroky na vrac eni zeleznicnich vozidel a naroky plynouci z jejich uzivani. pokud nejsou jiz vyporadany a zlik,vidovany podle pfedchoziho odstavcę, s vylouceniffi pfipadu, na llez se vztahuji ujednani ieleznić-

4 Dzienni\( UiSlaw Nr ~ ' Poz. 118 wlaliz k'jle jowych o 'używaniu wagodów w transporcie międzynarodowym, po czynają c od Umowy, która w esz ła w życie z dn iem I kw ie tnia roku; d. roszczenia wynikające z Umowy, zawartej dnia 29 maj a 1945 loku pomiędzy MinistHstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Posel~lvłem Republiki Cz ec hosłowa ck i e j w Warszawie o wzajemnym udzieleniu kredytu przedsta\'iicielstwom obu pallstw. 2) Obie Umawiające się StroflY ' zwró c ą sobie nawbjem papiery wartościowe, które zostały zawleczone po roz'p0częeiu wojny z o bsza.ru jednej z Um a wi aj ących się Stron ncl obszar drugiej Umawiają ce j si ~~ Strony, o ije ich odna lezi enie jest możliwe, z pomin ię ciem papierów wartościowych, które podlegają wydaniu stosownie do postanowieil artykułu 6 niniejszej Umowy. 6 1) W ramach wykonania nin iejszej Umowy RepLlbl ika CzechosJowacka wyda Polskiej Rzeczypo5'politej Ludowej wszelkie papiery wartościowe emitowane przez Państwo Polskie, polskie osoby prawne prawa publicznego lub przez o~oby prawne prawa prywatnego - z siedzibą na obecnym ob.szarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - oraz w miarę możności inne dokumenty i dowody dotyczące zobowiązań, majątków, praw i inlp.resó\f uregulowanych i zlikwidowanych n i niejszą Urnową, a stanowiących w dniu podpisania niniejszej Umowy wlasność Pa:'! stwa Czechosłowackiego a lbo ' czecho słowackich osób fizycznych lub prawnych posiadających stałe mi ejsce zam ieszkania hilj siedzibę na obecnyn,l obszarze Republiki Czecho s ł ow Clck:ej. 2). W rama ::: h wykonania niniejszej Umowy Polska Rzeczpos r oiita Ludowa wyda R~publice C zecho 'słowackiej ws2e[ k ie p ~i piery warto ścio we emitowane przez Państwo Czechoslowackie, cz ec hosłowack ie osoby prawne z sied zi bą na obecn ym obszarze Rp.publiki Cze c hosłowackiej oraz w mia rę możności inne dokum enty i dowody dotyczą ce zobowiązań, majątków, praw i interesów uregulow.anych i 'l!ikv,idowanych n i rl.i ejszą Umową, ił stanowiących w dniu podnisan ia niniejszej Umowy wł as ność P a ństwa porsklego albo polskich osób fi zycznych lub prawnych po ~j adającyeh st':lłe miejsce zamieszkania lub siedz i bę na obecnym obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I 7.,/ 8 Jvla.i<1Lki. prawa i inleresy osób fizycznych i prawnych jedn,cj z Umclw iajqcych s ię Stron zn a jdują c e się na obszarze d.rugiej z Umawiających s Ię Stron - o ile nie podpadają pod po,stanowienia niniej~zej Umowy - p. ozostclją w &wob<xinej dyspozycji ty ch fi zycznych i prawnych osób w ramach obowiązujących przepisów prawnych. ' l ) \V laś c iw e organy jednej z Um awiających s ię Stro!1 oraz jej fizyczne i prawne osoby mają prawo ódmówić rozpatrywa nia ro~zcz ń drugiej z Umawiających się Stron oraz jej osób lizycznych i prttwnych, o ile Toszcźenia te został y l.ll'egulowcjne i zlikw idowane niniejszą Umową. 2) O bie Umawi;;jące się St.rony uregulują ~v miare potrzeby swoimi wew nętrznymi przepisami sprawy objęte niniej SZel Umow.ą 9 Obie Umawiające się Strony u d zie lą sobie wzajemnie ws1.elkiej pomocy w celu ustałenia roszczeń i zobowi ąza ń, które likwiduje się niniejszą Umową. n ich s,p rav o poilzlvani VOZll v mezinarorlni rjo'prave, potina.jic u jednanim, k le rć n abylc' platnosti dnem 1. dubna 1 9~8; d ) ndroky, plyno\lci z dqhody uzavrene dne 29. kvetna 1945 mezi rn inister.stvem zahranicnich v e ci PolskI'! repllbliky a vyslanectvim Će s koslovenske republiky ve Varsdve o vzdjemnem poskytnuti uveru zastupitel. skym uradum obou simu... 2) O bc smluvni strany si v ra ti navzajem cenne papiry, ktere byly s u zemi jerjne smluvni stnmy po z a:poćeti villky zavleceny. na u zem! druhe smluvni strany, pokud je.lze nalezti, krome cennych papiru, kterepodlehaji odevzdani podle ustanoveni cjanku 6 teto Dohody. Clane]c 6 l) V ramci provadeni teto Dohody Ćesko s lov en ska republika odevzda Polske lidove republice veśkere cenne papiry, ktere byly vydany pols,kym.statem a polskymi prilvn ickymi osobami vefejneho prava, nebo pravnicky mi osobami soukromeho prilva - se sidlem na nyncjsim uzem! Polske lidove re.publiky - jakoż i podle mozno..,ti jine iistiny a doklady tykajici,se zavazkl'l, majetku, priw a 'liljmu wyporada-, nych a zlikvidovanych touto Dohodoll, pokud jsou ku dni podpisu teto Dohody vjast.nictvim ceskoslovenskeho statu nebo ćeskoslovenskycr fysickych a pravnickych osob se slalym bydlistem nebo sidlem na nyn&jsim uzemi Ceskoslovenske republik y. 2) V riim c i p rovi>den i teta Dohody Polska lic10v a republika odevzdi1 C:eskos'lo ve n s kl~ r e p ~Jbl ice v eś k e re cenne papiry, kiere byly vydany ceskoslove nsk ym s tatem a će sko s lovenskymi pnlvnickymi osobami se sidlem na nynejśim uzemi Ceskoslovenske repllbliky, jakoż i podle moi.nosu ji ne listiny a dok[ady, tykajici se zava7.ku, maje tk':j, prav a z<1j n1\i, vypohidan)'ch a zlikviclovanych to Llto Dohodo Ll, pokud jsou ku dni podpisu telo Dohody vlastn ictvim polsk e ilo stalli, nebo pojsk)'ch fysickych a pravnick\'ch ooob se stidym bydli.sl. c"n1 nebo sidlem na nyn e jśim uzemi Polske ]i<love republiky. C[anek 7 Majetky, pravd, a zajmy fysickv(:h a prihnickyd1 osob jedne smłuvni strany na uzemi d ruhe sm!uvni strany, pokud nespad.aji pod ustanoveni tel o Dohody. zuslavllji ve VOll}(~ m nakladtllli techto Iysickych a pravnickych osad v 'riunci platn yeh prilvnich pi edpisu. Clanek e l) Pri slusne orga ny jedne smluvni slrijny jako7. i jejl fysicke a pravnicke osoby maji pravo odm :tnout projecln >i vimi naroku druhe smluvni strany a jejich fysickych a prilvnickych osob, pokud ty to niuoky byly vy-pohjd{illy a zlikvidovany touto Dohodou.. 2) Obi'! smluvni strany upravi podle potreby svymi vniti"nimi predpisy otazky na nei se vztahu je tato Doh0UCl. Ćlanek 9 'Obe smlu vni stran y.si vzajemne po~k y tnou veskerou pomoc za licelem l.jisteni naroku a zavazkl\.ktere se likvlduji toulo Dohodou, --

5 Dziennik Ustaw N r Poz. 118, 119 i ~- Umowd nin iej sza po,liq F' ra ~ yt;ki,c ji. \'hjdz:e ond w ży cie z dniem Wyllllany dnkun1f.' ntów r a:y llkd. :yj n ych. k ~. ó r a odbędzie sit; w Warszawie. Ntni ejsz ą Utno w~;. s ljurz,jd.:ono w Pradze dnia 29 marel 1958 roku w dwóch e\jz(,ltl p!<l11dch. ka7.dy w j ;;zyka ch pnlsk trn i czeskim, przy cz ym obydwa teksty p o s iddają jed nak Li wą.moc obo \vi ązując ą. Na dowód CLego v,ymipni'.:: ni P e ł nomocni c y podpisali niniejs z ą Umowę i ~ 'lop cll r ly li ją piecl ę ci a m i. lu C l a n e k 10. T alo Dohoda podj ehii ratifikaci. Na bude platnosti dnem v ~'alt'~ny r a t itikaćn ic h listin, k tera bude provedena ve Var śave. Ta to Dohoda byla sep sana v Praze dne 29 brezna roku 195H. ve dvou vyholovenich, kaźde v jazyku p olsk::~rn d cesk elll, ph ć em ż obe zneni maj i stejnou 'platno,gt. Na dtlkaz toho jmenovani zmocnenci podepsali tuto Dobodu a p h pojili k n [' pecet.i. Z upoważnienia R'ldy Państwa Poi,;kiPj Rzeczypo'spolitej, Lud1JW ej (-) T. Die/ri ch ' Z upo v!aż ni e n i a P rezydenta Republik! Ciechoslow ack :ej (- ) J. auri!! Z plne moci Stiltn i Rady Pc1 lske lidove repu bl iky: (-) T. Dietrich Z plne moci p residen ta Cesk oslovenske republiky: (-) J. Uuris Po zaznajom ieniu się z powy żs 'z ą Umową Rada Pailslw a uzna ła ją i uznaje za słu szną za równo w cało ś ci, jak i każde z posta nowiei'1 w n iej ldwmtych; o św iadcza, że jest ona przyjl;\a, n, lyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że b ędzie n iezmiennie zachowywalla. Na dowód czego wyjuny zostal Akt niniejszy, opdtrzony pi ec zęc i ą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,. Dano w Warszaw ie, dn ia 16 wrześn i a 1958 r. M iniste r Spraw Zagranicznych : w z. M. Nasz/ww ski L. S. P rzewod n icz ący Rady Pańs tw a : A Zawodzl'ii 119 OŚWIADCZENlE RZ ĄDOWE '. z dnia 19 otyczn ia 1959 r. I W sprawie wy'lliany dokumentów ratyfi!<acyjnych Umowy mi ę.dz y Polsl <ą Rzecząp os politą Ludową ił Repub liką Czecho - sł ow acką () uregulm-vaniu nie załatwi onych spraw majątkowycb, podpisanej w Pradze dnia 29 marca 19G8 r. Podaie si ę niniejszym do wiadomości, że zgodnie z a rt. 10 Umowy mic;dzy P ol s ką R ze cz ąp ospolitą Ludową a R epubl i ką Cze ch osł owa: cką o uregulowaniu nie załatwionych spraw mająt k o wych, podpisanej WC Pradze dnia 29 miirca 1958 r., nastilpiła w Warszaw ie dnia 9 styczni a '. wymian a doku mentów raty fi kacyjnych po wy ż s zej Umow y. Minister Spraw Zag raniczn ych: w z. J. Viiniewicz 120 TRAKTAT HANDLOWY POMIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A JAPONII\ Przekiad. podpisany w Tokio d n ia 26 k\'jietnia 1958 r. W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitejtudowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ poda je do powszechnej wiad omości: Au Nom de la Republique Populaire de Pologne Le Conseil d 'Etat de la R ć pu blique Populaire de Pologne a tou s ceux qu i ces Presenles Le ttres verronl fa it savoir ce qu i suit:, -- W,dniu 26 kwietn ia 1958 roku p odpisany zos ta ł w Tok io T rakt.a t Handlow y pomiędzy Polską R z ecz ąposp olit ą Lu dow ą a Ja p(mi ą o n astępllją c ym brzmieniu dosłow n ym: P rz ek ład. TRAKTAT H l-\ndlowy POMIĘDZY I'Ot S[CĄ n,zecza,pos POU TĄ LUDO"VĄ A JAPON IĄ Pol ska RzeczpospuJit a Ludowa i J apon ia, O żywi one ch p, cią d :l lszego rozwoj u stosu nków b ':111,.110- w ych mic;dzy obu Krc\j,.mi i Uz n aj ąc, że Traklat HClndlowy i Nawigacyjny p () mi~d zy P ol s l, ą a Ja ponią, podpisany 7 g r Jdnia 1022 ruku, strclci ł swoją moc, Un T ra ite de Commerce entre la Republique Populaire de PoJog;\e et le J apon ayant e le ' signe a T okio le 26 Avri! 195B, Traite dont Ja teneur suii: TRE.\ TY ON COMMERCE BETWEP.N T HE POLISH PEO PLE'S I~EFUBL! C AND JAPAN T he Polish People 's Republic a.nd J apan, Desiring to promate lhe developmen t of commercial rela tiuns betvi'eer. the l'no CO '..1.ntr ' es, an d C o n sirl ć~ri llg thi'lt lhe TH~at y of Commerce and Navigation betw E" cn Po:and iw!! Japan, signed on Dccemllcr 7, 1912, had c ea ~(;d lo be in force,

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo