Clusters in the Łódzkie. Voivodeship Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową"

Transkrypt

1 Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) is a government agency subject to the Minister of economy. It was created by an act from 9th November Its task is to manage funds from the state treasury and the European Union aimed at supporting entrepreneurship and innovativeness, as well as human resources development. W perspektywie finansowej Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. In the financial perspective the Agency is responsible for implementing activities under three operational programmes: Innovative Economy, Human Resources and Eastern Poland Development. Jednym z priorytetów Agencji jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. W tym celu PARP prowadzi Portal Innowacji poświęcony tematyce innowacyjnej (www.pi.gov.pl), a także corocznie organizuje konkurs Polski Produkt Przyszłości. Przedstawiciele MSP mogą w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach. Celem portalu edukacyjnego Akademia PARP (www.akademiaparp.gov.pl) jest upowszechnienie wśród mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej w formie e-learningu. Za pośrednictwem strony internetowej web.gov.pl PARP wspiera rozwój e-biznesu. W Agencji działa ośrodek sieci Enterprise Europe Network, który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku. PARP jest inicjatorem utworzenia Krajowego Systemu Usług, który pomaga w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. W ponad 80 ośrodkach KSU (w tym: Punktach Konsultacyjnych, Krajowej Sieci Innowacji, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych współpracujących w ramach KSU) na terenie całej Polski przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje, porady i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także uzyskać pożyczkę lub poręczenie. PARP prowadzi również portal KSU: Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) Klastry w województwie łódzkim One of the Agency s priorities is to promote innovative attitudes and to encourage entrepreneurs to use the latest technologies in their companies. In order to do so the PARP runs an Innovations Portal devoted to the topic of innovations (www.pi.gov.pl), as well as an annual competition for the Polish Product of the Future. Representatives of SMEs can participate in cyclic meetings under the Innovative Enterprises Club. The purpose of the PARP Academy education portal (www.akademiaparp.gov.pl) is to popularise access to business knowledge in form of e-learning among micro, small and medium enterprises. By using the web.gov.pl website, the PARP supports development of e-business. The Agency also has a division of the Enterprise Europe Network, which offers information about the European Union law and the rules of running a business on the Common Market. The PARP is the initiator of creating the National Services System, which helps in starting and developing business activities. In over 80 NSS centres (including: Consultation Points, the National Innovation Network, loan and guarantee fund, which co-operate under the NSS) all over Poland entrepreneurs and persons starting a business can acquire information, advice and trainings in running a business. They can also get a loan or a guarantee. The PARP also runs the NSS web portal: Regional Financing Institutions (RFI) are the PARP s regional partners in implementing selected activities. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development ul. Pańska 81/83, Warszawa tel , faks: Punkt informacyjny PARP PARP information point tel województwo łódzkie / Łódzkie Voivodeship Clusters in the Łódzkie Voivodeship

2 Lista klastrów województwo łódzkie / Łódzkie Voivodeship Clusters list KLASTER BIOENERGIA DLA REGIONU BIOENERGY FOR THE REGION CLUSTER STOWARZYSZENIE ŁÓDZKO-MAZOWIECKI KLASTER OWOCOWO-WARZYWNY LODZ-MAZOVIAN FRUITS AND VEGETABLES CLUSTER ASSOCIATION ŁÓDZKI KLASTER BUDOWLANY TWÓJ DOM ŁÓDŹ CONSTRUCTION CLUSTER YOUR HOUSE KUTNOWSKI KLASTER TECHNOLOGICZNY KUTNO TECHNOLOGY CLUSTER KLASTER INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU I MODY CLUSTER OF INNOVATIVE INDUSTRY AND FASHION KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING CLUSTER Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Copyright by Polish Agency for Enterprise Development Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska Warszawa Publisher: Polish Agency for Enterprise Development ul. Pańska Warszawa Katalog bezpłatna. Katalog dostępna jest także w wersji elektronicznej na Portalu Innowacji The catalogue for free distribution. E-version available at Poglądy i opinie wyrażone przez autorów katalogu nie muszą odzwierciedlać stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości The contents of this catalogue reflect the views of the author and do not necessarily reflect the official views or policy of the Polish Agency for Enterprise Development. ISBN Nakład: 1000 Warszawa 2012 ISBN Printed in 1000 copies Warszawa 2012 Projekt, przygotowanie do druku, druk i oprawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk Design, layout and print: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. The avtivity Polish clusters and cluster policy activity is being implemented under the honorary auspices of the Minister of Economy. Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. The catalogue was prepared under PARP activity of Polish clusters and cluster policy. Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. The catalogue was prepared under PARP activity of Polish clusters and cluster policy. Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie The activity of PARP is co-financed by the European Union from the European Social Found under systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation from the Human Capital Operation Program, Measure Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie The activity of PARP is co-financed by the European Union from the European Social Found under systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation from the Human Capital Operation Program, Measure

3 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Znakomita ich większość doskonale radzi sobie już nie tylko na rynkach lokalnych, ale także sukcesywnie zwiększa zasięg swojego oddziaływania o coraz bardziej wymagające rynki zagraniczne. Utrzymanie tej tendencji wymaga nieustannej pracy na rzecz jakości oferowanych produktów oraz ciągłego poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Ważnym elementem gospodarczej konkurencyjności regionów jest stała współpraca przedsiębiorstw z przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządem terytorialnym. Klastry, synonim sukcesu zbudowanego na wysokiej jakości konkurencji, stwarzają doskonałe warunki do umocnienia takiej współpracy. Rozwój powiązań kooperacyjnych w Polsce zależy przede wszystkim od woli przedsiębiorstw, ich wzajemnego zaufania oraz kwalifikacji koordynatorów wywodzących się z instytucji otoczenia biznesu i administracji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mając świadomość korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów, podejmuje działania mające na celu mobilizację podmiotów gospodarczych do nawiązywania współpracy z partnerami. Działania te realizowane są poprzez szereg projektów informacyjno-promocyjnych mających na celu upowszechnienie pozytywnych aspektów funkcjonowania w sformalizowanych sieciach współpracy. Dzisiaj prezentujemy Państwu katalog, którego głównym celem jest wypromowanie klastrów z województwa łódzkiego, promocja ich dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowanie oferowanych produktów w postaci usług i technologii ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjnego charakteru. Mam nadzieję, że upowszechnione w katalogu przykłady dobrych praktyk staną się standardem. Zachęcam Państwa do lektury katalogu! Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP / Chief Executive Officer of PARP Over the last few years we have observed a dynamic growth of the competitiveness of Polish enterprises. A significant number of those businesses is managing very well not only on local markets but also on competitive foreign markets. Maintaining such a tendency requires constant work towards increasing the quality of offered products and continuous search for new, innovative solutions. An important element of the economic competitiveness of regions is the cooperation of businesses with scientific circles and local government. Clusters create perfect conditions for such cooperation, and are synonymous with success driven by high quality competitiveness. The development of cooperative networks in Poland depends mainly on the will of companies, their mutual trust and qualifications of coordinators coming from business support institutions and administration. The Polish Agency for Enterprise Development, aware of the benefits stemming from the functioning of clusters, aims at encouraging companies to cooperate with partners. These actions are implemented through a number of informational and promotional projects trying to popularize positive aspects of functioning in formalized cooperating networks. Today we present to you a catalogue, the purpose of which is to promote buoyantly functioning clusters in the Łódzkie Voivodeship. It also outlines their recent achievements and presents offered products, services and technologies emphasizing their innovative character. We hope that the best practices popularized by the catalogue will become a standard. I encourage you to read our catalogue! 1

4 Informacja o przedsięwzięciu PARP Information on the PARP undertaking Podstawowym celem przedsięwzięcia Polskie klastry i polityka klastrowa jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. Realizacja działania odbywa się dwutorowo: poprzez oddziaływanie na podmioty tworzące klastry, funkcjonujące w nich oraz działające na ich rzecz oraz poprzez wspieranie i kształtowanie polityki rządu i samorządów w zakresie mającym znaczenie dla rozwoju i działania klastrów. Z tego względu przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa działania: Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce poprzez upowszechnianie i popularyzowanie informacji związanych z ich powstawaniem i funkcjonowaniem oraz budowanie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i komunikacji, jak również promowanie klastrów i ich osiągnięć. Działanie 2: Wsparcie instytucji i organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej poprzez budowanie między nimi przestrzeni dialogu. Realizacją tego działania zajmuje się grupa robocza ds. polityki klastrowej, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej. Celem działania 2 jest wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej na kolejne lata. Służą temu wnioski i rekomendacje wynikające z obecnie realizowanej polityki w obszarach mających wpływ na rozwój klastrów w Polsce oraz analiza zagranicznych doświadczeń i dobrych praktyk. Niniejszy katalog jest jednym z efektów realizacji przedsięwzięcia. Aby pokazać różnorodność inicjatyw klastrowych występujących w województwie łódzkim, przedstawiamy sześć zróżnicowanych pod względem reprezentowanej branży klastrów, których opisy znajdziecie Państwo w dalszej części katalogu. The basic aim of the Polish clusters and cluster policy project is to support Polish clusters, increase their level of competitiveness and innovation capacity through the development of human capital and increasing the efficiency of cluster policy creation. The implementation of the undertaking takes place on two levels; through the impact on entities that create clusters, operate within them and support them, as well as through shaping and supporting the government and local authorities policy relevant to the clusters. For this reason the project was divided into two measures: Action 1: Supporting cluster development in Poland through popularization and dissemination of information concerning clusters formation and functioning as well as through building a platform of exchange of knowledge and good practices, streamlining communication and promoting clusters and their achievements. Action 2: Supporting the institutions and organizations responsible for shaping cluster policy by building a dialogue between them. This measure is implemented by a working group responsible for cluster policy and composed of representatives of central and local authorities. The aim of the measure number 2 is to design cluster policy for the next few years. This measure is supported by conclusions and recommendations that are a direct result of the policy being currently implemented in the areas that have influence on cluster development in Poland. Analysis of foreign best practices and experience also provides precious insight. The following catalogue is one of the results of the implementation of the project. In order to show the variety of cluster initiatives in the Łódzkie Voivodeship, we present six clusters representing different lines of business, which have been described herein. 2

5 Informacja o województwie łódzkim Information about the Łódzkie Voivodeship Klastry to silne i wysoce konkurencyjne skupiska przedsiębiorstw o określonym profilu działalności wraz z otaczającymi instytucjami (naukowymi, usługowymi, administracyjnymi). Podstawową siłę klastrów tworzą firmy, ale dla rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych 1 istotna jest również obecność różnego rodzaju instytucji, które mogą wspierać rozwój przedsiębiorstw (w tym ze sfery B+R), polityka publiczna oraz mentalność środowisk biznesu, nauki i administracji. Poniżej przedstawiamy uwarunkowania, jakie dla rozwoju konkurencyjnych klastrów stwarza województwo łódzkie. Clusters are robust and highly competitive groups of enterprises with a specific business profile together with the institutions that surround them (scientific, service oriented, administrative). The fundamental strength of the clusters are the companies, but clusters and cluster initiatives 1 development requires also the presence of various institutions supporting business growth (including the R&D), public policies and proper attitudes presented by business, science and administration. Below we presented the conditions that the Łódzkie Voivodeship creates for the development of clusters competitiveness. Struktura gospodarcza regionu Economic structure of the region Województwo łódzkie należy do grupy silnych gospodarczo regionów. W okresie ostatnich kilkunastu lat ( ) udział łódzkiej gospodarki w wytwarzaniu krajowego PKB utrzymuje się na dość stabilnym poziomie, ulegając niewielkim wahaniom w przedziale od 6 do 6,3%. W 2009 roku z udziałem 6,1% w krajowym PKB, Łódzkie zajęło 6. pozycję w rankingu województw za województwami: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. The Łódzkie Voivodeship is one of economically strong regions. For over a decade ( ) the share of the region s economy in the national GDP was maintained on a very stable level and was subject only to small fluctuations ranging from 6 to 6,3%. In 2009 the share in national GDP was 6,1% which ranked the voivodeship 6 th in the voivodeship ranking behind the Mazowieckie, Śląskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie and Małopolskie Voivodehsips. 1 Inicjatywa klastrowa to forma mobilizacji, integracji i komunikacji grupy podmiotów funkcjonujących w klastrze. Nie jest ona tożsama z klastrem rozumianym jako skupisko firm, ponieważ z reguły nie uczestniczą w niej wszystkie funkcjonujące w klastrze podmioty. Potocznie jednak pojęcia te są czasami stosowane zamiennie. 1 Cluster initiative is a form of activation, integration and communication of a group of entities operating in the cluster. The term is not interchangeable with the cluster as a group of companies because usually not all entities functioning in the cluster do participate in it. In everyday use, however, these two words are used interchangeably. 3

6 $ $ wartość / value pozycja w kraju / position in the country rok / year udział w PKB Polski [%] / share in Poland s GDP [%] 6, bezrobocie [%] / unemployment [%] 12, pracujący w przemyśle [%] / employed in industry [%] 23, pracujący w usługach [%] / employed in services [%] nakłady na B+R w PKB [%] / R&D expenditure as GDP share [%] 0, zatrudnieni w B+R [os. na 1000 ludności aktywnej zawodowo] / employed in R&D [number of people per 1000 professionally active persons] 0, $ udział biznesu w finansowaniu B+R [%] / participation of businesses in financing R&D [%] 18, Źródło: GUS 2 / Source: Central Statistical Office 2 Źródło: GUS 2. /. Source: CSO 2 Województwo łódzkie należy do regionów o typowo przemysłowym charakterze. W 2010 roku w Łódzkiem zatrudnionych było osób, wśród których prawie co czwarta w sektorze przemysłu (23,9%). Był to jeden z najwyższych wyników odnotowanych w kraju. Uprzemysłowienie województwa jest nierównomierne; przemysł skupiony jest głównie w największych ośrodkach miejskich, zwłaszcza w Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym 3. Kluczowy wpływ na strukturę gospodarki województwa łódzkiego mają ukształtowane na przestrzeni ostatniego stulecia silne tradycje kulturowe i produkcyjne. Już na początku XX wieku region łódzki (a przede wszystkim Łódź i jej okolice) uważane były za jeden z najsilniejszych ośrodków przemysłowych w kraju. W tym czasie w regionie działało już wiele przedsiębiorstw zajmujących się przemysłem lekkim (tkaniny, odzież), maszynowym, elektrotechnicznym, drzewnym, metalurgicznym, poligraficznym, chemicznym, spożywczym i papierniczym. Te sektory gospodarki, choć z czasem straciły na dynamice swojego rozwoju, wciąż pozostają filarami regionalnej gospodarki. The Łódzkie Voivodeship is a typically industrial region. In 2010 in Łódzkie were employed people, among whom every fourth person was employed in the industry (23,9%). This was one of the highest results noted in the country. The industrialization of the voivodeship is not evenly distributed; industry is focused mainly in the biggest city areas especially in the Łódź Metropolitan Area and the Bełchatów Industrial Area 3. The key influence on the economic structure of the voivodeship is exerted by strong cultural and manufacturing traditions shaped throughout the last century. Already in the 20 th century the Łódź region (especially the metropolitan area and its neighbouring area) were considered one of the strongest industrial centers in the country. At that time there were already many enterprises operating in light industries textiles, clothing), machines, power engineering, wood, metallurgy, graphic arts, chemistry, food and paper. Although over time these sectors lost their development momentum, they are still a pillar of regional economy. 4 2 Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. 3 Kot J., Stawasz D., Stan obecny i priorytetowe formy aktywności i kierunki rozwoju gospodarki regionu raport z badań (wersja robocza), Regionalna Strategia Województwa Łódzkiego, Łódź 2004, s Central Statistical Office, Local Data Bank. 3 Kot J., Stawasz D., Stan obecny i priorytetowe formy aktywności i kierunki rozwoju gospodarki regionu raport z badań (wersja robocza), Regionalna Strategia Województwa Łódzkiego, Łódź 2004, p. 7. [Current status and prioritized forms of activity and the direction of region s development research report].

7 B+R i innowacyjność biznesu Województwo łódzkie przeznacza 0,54% regionalnego PKB na finansowanie działalności badawczorozwojowej (2008). Tym samym uzyskuje wynik nieco niższy niż Polska (0,6%) i znacznie niższy niż Unia Europejska (1,92%). W 2008 roku na działalność B+R region przeznaczył łącznie 424,7 mln zł, co stanowiło 5,5% sumy nakładów krajowych. Tym samym, województwo łódzkie było jednym z najintensywniej zaangażowanych w tej sferze regionów, za województwem mazowieckim (43,1%), małopolskim (11,6%), śląskim (17,3%), wielkopolskim (7,9%) i dolnośląskim (5,9%) 4. 5 R&D and business innovativeness The Łódzkie Voivodeship devotes around 0,54% of regional GDP to finance the research and development activity (2008). This result is slightly beyond Poland s average (0,6%) and significantly lower than in the EU (1,92%). In 2008 the region devoted jointly 424,7 million PLN for R&D activity, which constituted 5,5% of total expenditure in the country. At the same time, the Łódzkie Voivodeship was one of the most extensively engaged in this form of activity behind the Mazowieckie (43,1%), Małopolskie (11,6%), Śląskie (17,3%), Wielkopolskie (7,9%) and Dolnośląskie (5,9%) Voivodeships 4. 5 Struktura nakładów na B+R w zależności od źródła finansowania (2008)* / Structure of R&D outlays with respect to sources of financing (2008)* sektor przedsiębiorstw / enterprises sector rząd / government szkolnictwo wyższe / higer education inne / others UE-27 Polska / Poland 63% 35% 31% 34% województwo łódzkie / Łódzkie Voivodeship 25% 19% 1% 56% 13% 23% * wielkość i struktura nakładów na B+R wyrażona w PKB [%] / * the size and structure of expenditure for R&D expressed in GDP [%] Źródło: Eurostat 5. / Source: Eurostat 5. 4 Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych: gov.pl/bdl 5 Baza danych Eurostat: 4 Central Statistical Office, Local Data Bank: 5 Data base Eurostat: 5

8 W strukturze finansowania regionalnych nakładów na B+R dominuje sektor szkolnictwa wyższego, odpowiedzialny za ponad połowę przeznaczanych na ten cel zasobów (56%). Pozostała część nakładów pokrywana jest przez rząd (25%) oraz biznes (19%). W porównaniu z sytuacją w krajach unijnych, wyraźnie widać stosunkowo niskie zaangażowanie łódzkiego środowiska biznesowego w działalność B+R. W krajach UE udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów na B+R osiągnął w tym samym roku aż 63%. Dość ograniczone zaangażowanie łódzkich biznesmenów w działalność B+R widoczne jest również w świetle statystyk dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw. W 2009 roku nakłady na działalność innowacyjną poniosło łącznie co dziesiąte przedsiębiorstwo przemysłowe (10,7%) oraz co trzynasta firma z sektora usług (7,8%) 6. W rankingu województw dało to regionowi ostatnie miejsce w przypadku przemysłu (16. pozycja) oraz 12. miejsce w przypadku usług. The financing structure of the regional R&D expenditure is dominated by the higher education sector, which is a provider of over half of funds allocated for this purpose (56%). The remaining part of the expenditure is covered by the government (25%) and business (19%). In comparison to the EU countries, it seems pretty clear that the engagement of Łódź business environment in R&D is rather low. Within EU countries the participation of the enterprises in financing R&D expenditure reached over 63% this year. Relatively limited engagement of the businessmen from the Łódzkie Voivodeship in R&D is visible also when looking at statistical data regarding innovative enterprises. In 2009 every tenth enterprise was ready to bear the costs of financing innovative activity (10,7%) and every thirteenth company from the services sector (7,8%) 6. In the voivodeship ranking this ranked the region last in case of industry (16) and earned it 12th place in services category. Klastry i inicjatywy klastrowe Jednym z najsilniejszych skupisk gospodarczych w regionie jest przemysł lekki, licznie reprezentowany przez producentów wyrobów tekstylnych i odzieży. Jego potencjał opiera się przede wszystkim na działalności małych i średnich przedsiębiorstw, często działających od wielu lat, które stopniowo dostosowują się do wymogów współczesnego rynku, reorganizując swoją działalność. Przemysł lekki skoncentrowany jest w okolicach Aglomeracji Łódzkiej, Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym, Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku 7. Bardzo silną koncentracją w regionie cechuje się również produkcja wyrobów farmaceutycznych, reprezentowana zarówno przez duże krajowe zakłady produkcyjne (m.in. Polfa Kutno, Aflopa Pabianice, Polfa Pabianice), jak i kilku znaczących zagranicznych graczy (m.in. Novartis, Sanofl Aventis). W 2010 roku GK Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z Łodzi z zatrudnieniem 7,2 tys. osób i przychodami ze sprzedaży na poziomie 5,8 mld zł, znalazła się na 33. miejscu listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce 8. Clusters and cluster initiatives Light industry constitutes one of the strongest economic groupings in the region. It is represented by numerous producers of textile materials and clothing. Its potential is based on the activity of medium and small enterprises, which frequently operate for a number of years and then reorganize their activity adjusting to the requirements of the market. Light industry is concentrated in the area of Łódź metropolitan area, Bełchatów Industrial Region, Piotrków Trybunalski, Kutno, Tomaszów Mazowiecki and Radomsko 7. Also the production of pharmaceuticals is heavily concentrated in the region represented by big national production facilities (including Polfa Kutno, Aflopa Pabianice, Polfa Pabianice) as well as foreign companies (Novartis, Sanofil, Aventis). In 2010 GK Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. in Łódź employing 7,2 thousand people and generating revenue amounting to 5,8 billion PLN was ranked 33rd among the 500 biggest enterprises in Poland 8. Apart from the production group, a relevant role within 6 6 Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , Warszawa Kot J., Stawasz D., Stan obecny i priorytetowe formy aktywności i kierunki rozwoju gospodarki regionu raport z badań (wersja robocza), Regionalna Strategia Województwa Łódzkiego, Łódź 2004, s Materiały źródłowe tygodnika Polityka: 6 Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , Warszawa 2010 [Main Statistical Office, Innovative activity of enterprises in years , Warsaw 2010]. 7 Kot J., Stawasz D., Stan obecny i priorytetowe formy aktywności i kierunki rozwoju gospodarki regionu raport z badań (wersja robocza), Regionalna Strategia Województwa Łódzkiego, Łódź 2004, p. 7. [Current situation, priorities and directions of development of the region research report (draft version)]. 8 Materiały źródłowe tygodnika Polityka: [ Polityka weekly own resoures].

9 Oprócz grupy producenckiej, istotną rolę w branży odgrywa również działalność hurtowników (m.in. Hurtap S.A. z Łęczycy). Przemysł farmaceutyczny skupia się w okolicach Aglomeracji Łódzkiej, w Pabianicach i Kutnie. Do silnych skupisk gospodarczych w regionie należy również przemysł spożywczy (JTI Polska Sp. z o.o. w Wartkowicach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Grupa Pamapol S.A.), elektromaszynowy, w szczególności elektroniczny (Indesit Polska Sp. z o.o. w Łodzi, Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. w Smolicach), oraz chemiczny, w szczególności produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i innych surowców niemetalicznych (Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. w Rogowcu). Do marca 2012 roku w województwie łódzkim odnotowano powstanie 16 inicjatyw klastrowych. Zdecydowana większość z nich zlokalizowana była w Łodzi (14). Oprócz inicjatyw powstałych w stolicy regionu, odnotowano również jedną w Skierniewicach (Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny) i jedną w Kleszczowie (Budownictwo Polski Centralnej). the sector is played by wholesale entities (incuding Hurtap S.A. from Łęczyca). Pharmaceutical industry is focused in the Łódź metropolitan area in Pabianice and Kutno. The strong economic points in the region include also the food industry (JTI Polska Sp. z o.o. in Wartkowice, Regional Milk Cooperative in Łowicz, Pamapol Group S.A.), electro-engineering especially, electronics (Indesit Polska Sp. z.o.o. in Łódź, Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. in Smolnice), and chemical sector, especially production of rubber, plastics and other non-metallic resources (Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. in Rogowiec). Till march 2012 the Łódzkie Voivodehsip recorded the creation of 16 cluster initiatives. The majority of which were located in Łódź (14). Apart from the initiatives that emerged in the region s capital, one emerged in Skierniewice (Lodz-Mazovian Fruits and Vegetables Cluster) and one in Kleszczów (Housing in Central Poland). Inicjatywy klastrowe w województwie łódzkim / Cluster initiatives in the Łódzkie Voivodeship Łódzki Klaster Warzywno-Owocowo-Zjazdowa Klaster Bioenergia dla Regionu Klaster Łódzka Turystyka Konna Kaster Innowacji Tekstylnych Łódzki Klaster Medialny Klaster Inkubator Mody Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego Klaster Mechatroniczny Klaster Biopaliw oraz Zaawansowanych Technologii Włókienniczych i Odzieżowych Klaster Zaawansowanych Technologii Energetycznych Ekoenergia Centrum Promocji Mody Łódzki Klaster Budowlany Twój Dom Klaster Dziedzictwo Tradycji i Smaku Polski Klaster Rowerowy SKIERNIEWICE ŁÓDŹ Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny KLESZCZÓW Budownictwo Polski Centralnej Źródło: opracowanie własne. / Source: own work. 7

10 Analiza struktury branżowej łódzkich inicjatyw klastrowych uwidacznia typowo przemysłowy charakter regionu i wskazuje na to, że region dość efektywnie wykorzystuje swój potencjał gospodarczy. Uwagę zwraca szczególnie silna w regionie branża włókiennicza (odzieżowa), w której działa aż 5 inicjatyw klastrowych. Na drugim miejscu pod względem liczebności uplasowała się branża spożywcza reprezentowana przez 3 inicjatywy klastrowe. Stosunkowo mało inicjatyw działa w branżach usługowych (turystyka, budownictwo), także w tzw. młodych sektorach gospodarki (np. IT, ekoenergetyka). Porównanie struktury branżowej powstałych inicjatyw ze identyfikowanymi specjalizacjami gospodarczymi regionu wyraźnie pokazuje, że brakuje inicjatyw powiązanych z przemysłem farmaceutycznym, elektrotechnicznym i chemicznym. The analysis of the sector structure of Łódzkie cluster initiatives highlights the typically industrial nature of the region and points to the fact that the region uses its economic potential rather effectively. Attention should be drawn also to the textile (clothing) industry, which involves 5 cluster initiatives. Furthermore, we should also mention the food industry with 3 cluster initiatives. Service industries have a particularly low number of initiatives (tourism, construction), what can also be said about the so called young sectors of the economy (IT, eco-energy). While comparing the sector- -structure of stable cluster initiatives with identified economic specialization of the region it becomes clear that there are no initiatives related to pharmaceutical, electro-technical and chemical industries. Struktura branżowa inicjatyw klastrowych w województwie łódzkim / Sector structure of cluster initiatives in the Łódzkie Voivodeship 13% włókiennictwo, odzież / textiles, clothing 13% 31% spożywczy / food industry ekoenergetyka / eco-energy 12% 12% 19% IT i elektronika / IT and electronics turystyka / tourism budownictwo / construction Źródło: opracowanie własne. / Source: own work Wsparcie regionalne Wzmocnienie współpracy w ramach istniejących klastrów oraz tworzenie warunków do powstawania powiązań pomiędzy firmami w obszarze innowacji jest jednym z celów Regionalnej Strategii Województwa Łódzkiego LORIS 9. W dokumencie wskazuje się na istnienie w regionie następujących klastrów: ceramiczny (Opoczno), przemysł tekstylno-odzieżowy (aglomeracja łódzka), przemysł meblarski (Radomsko), przemysł przetwórstwa spożywczego (Skierniewice, Łowicz) oraz usługi gastronomiczne (Łódź). W okresie finansowania w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego reali- Regional support Strengthening of cooperation with the existing clusters and creating conditions conducive to the creation of links between companies in the area of innovation is one of the goals of the Regional Strategy of the Łódzkie Voivodeship (LORIS) 9. The report points to the existence of the following clusters: ceramic (Opoczno), textile-clothing industry (Łódź metropolitan area), furniture industry (Radomsko), food processing industry (Skierniewice, Łowicz) and gastronomy services (Łódź). During the programming period within the Integrated Regional Development Programme a project entitled Łódzki cluster as 8 9 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS, Łódź 2004, s Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS, Łódź 2004, p. 23. [Regional Innovation Strategy of the Łódzkie Voivodeship].

11 zowano projekt pod nazwą Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie, w ramach którego przeprowadzono szereg kompleksowych badań mających na celu zbadanie potencjału gospodarczego i naukowego regionu oraz zidentyfikowanie kluczowych branż województwa łódzkiego. Za klastrowe uznano branże BPO (Business Process Offshoring), logistykę i AGD 10. a network of cooperation in the scope of regional innovation was implemented. It featured a number of comprehensive studies investigating the economic and scientific potential of the region and identifying key sectors within the Łódzkie Voivodehsip. BPO (Business Process Offshoring), logistics and home appliances were considered as cluster friendly sectors 10. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przedstawiciele regionalnych klastrów (m.in. instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa) mogą starać się o dofinansowanie projektów związanych z inicjowaniem i animacją klastrów w regionie. Zakres wspieranych projektów obejmuje przedsięwzięcia związane m.in. z inwestycjami w nowe technologie (zakup maszyn, aparatury badawczej, licencji), promocją działań klastra (targi, warsztaty, konferencje), czy zakupem specjalistycznych usług doradczych. Do początku 2011 roku wsparcie z RPO WŁ otrzymała Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi na animację przedsięwzięcia klastrowego Centrum Promocji Mody. Projekt o wartości 26,2 mln zł obejmuje lata Support from the Regional Operational Programme of the Łódzkie Voivodeship Within the Operational Programme of the Łódzkie Voivodeship the representatives of regional clusters (including business support institutions, high schools, NGOs and enterprises) can strive to obtain co-financing for projects related to initiating and animation of clusters in the region. The scope of supported projects includes undertakings related to investment in new technologies (purchase of machinery, research devices, licenses), promotion of cluster s activity (fairs, workshops, conferences), or purchase of specialist consulting services. Until the beginning of 2011 the support from Regional Operational Programme granted The Academy of Fine Arts in Łódź funds for the organization of the cluster undertaking Center of Promoting Fashion (Centrum Promocji Mody). The project with the value of 26,2 mln PLN was supposed to be implemented in the period between 2009 and Wsparcie klastrów w ramach RPO WŁ / Supporting clusters within ROP ŁW inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w regionie / initiating and fostering cooperative links in the region zakres wsparcia / the scale of support zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych / purchase of assets and intangibles doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji klastra / consulting regarding preparing plans of cluster s development and expansion organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji / organizing training programmes, workshops and conferences działania promocyjne w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze / promotional actions aimed at obtaining new enterprises to participate in the cluster Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Łódź 13 lipca 2011, s / Source: Detailed description of the priority axis of the Regional Operational Programme of the Łódzkie Voivodeship, Łódź, 13 July 2011, p Materiały źródłowe: 10 Source: 9

12 Działania promocyjno-informacyjne W regionie organizowane są również różne działania o charakterze promocyjno-informacyjnym związane z zagadnieniami innowacyjności w przedsiębiorstwach, a także dedykowane tematyce klastrów. W inicjowanie tego typu działań zaangażowany jest m.in. Instytut Nowych Technologii w Łodzi, który od 2007 roku organizuje coroczne konferencje o nazwie Biznes i Nauka Transfer Nowych Technologii. Innym tego typu przedsięwzięciem jest organizowane co roku przez Samorząd Województwa Łódzkiego Europejskie Forum Gospodarcze. Na spotkaniach mających charakter dyskusji omawiane są zagadnienia związane z aktualnymi trendami i problemami gospodarki regionu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji strategicznych branż regionu. Promotion-informational activities In the region promotional and informational initiatives related to issues of enterprise innovativeness as well as those dedicated to the topic of clusters are undertaken. The Institute of New Technologies in Łódź is also engaged in initiating this sort of activities. Since 2007 the institute has organized annual conferences called Business and Science Transfer of New Technologies. Another undertaking of this sort is the European Economic Forum organized annually by the Łódzkie Voivodeship self-government. The meetings involve open discussions and usually refer to such matters as current trends and economic problems of the region, with detailed focus on the strategic situation of the region s sectors. Instytucje otoczenia biznesu W województwie łódzkim działa również wiele podmiotów, które mogą wesprzeć rozwój regionalnych klastrów, w tym: instytucje z sektora nauki, administracja, a także instytucje otoczenia biznesu. Według raportu SOOIP 11 z 2010 roku, w regionie działają 44 ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, m.in. 2 parki technologiczne (Łódzki Regionalny Park Naukowo -Technologiczny, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny), 3 inkubatory technologiczne, 3 inkubatory przedsiębiorczości oraz 6 centrów transferu technologii. Aglomeracja łódzka to także znaczący ośrodek akademicki swoją siedzibę ma tutaj 28 uczelni wyższych, m.in. Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, które posiadają swoje filie również w większych miastach regionu (Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Sieradz). Business support institutions There are many entities in the Łódzkie Voivodeship which can support the development of regional clusters, including institutions from the science sectors, administration as well as business support institutions. According to the 2010 SOOIP 11 report there are 44 centers of innovation and entrepreneurship operating in the region, including 2 technology parks (Łódź Regional Science and Technology Park, Bełchatów Industry and Technology Park), 3 technological incubators including, 3 entrepreneurship incubators and 6 centers of technology transfer. Łódź metropolitan area is also an important academic center 28 institutes of higher learning are based here, including Lodz University of Technology, University of Lodz and the Leon Schiller National Film Television and Theater School, which also have their own branches in region s bigger cities (Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Sieradz) Stowarzyszenie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 26, 38, 50, 75, Stowarzyszenie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, p. 26, 38, 50, 75, 90. [Association of Innovation Ceters and Entrepreneurship in Poland].

13 Klaster Bioenergia dla Regionu Bioenergy for the Region Cluster Branża: odnawialne źródła energii, ochrona środowiska Sector: renewable sources of energy, environmental protection Klaster Bioenergia dla Regionu jest otwartą inicjatywą kooperacyjną, skupiającą ponad czterdzieści przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu, działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. The Bioenergy for the Region Cluster is an open cooperative initiative bringing together over forty enterprises, research institutes as well as local selfgovernment institutions operating in the area of renewable sources of energy. II Forum Klastra Finansowanie OZE, III Forum Klastra Nauka dla Gospodarki, IV Forum Klastra Agroenergetyka / II Cluster Forum Financing RES, III Cluster Forum Science for Economy, IV Cluster Forum Agro-energy V Forum Klastra Fotowoltaika, VI Forum Klastra Biogaz, VII Forum Klastra Technologie hybrydowe, VIII Forum Klastra Rośliny Energetyczne, IX Forum Klastra Sekwestracja CO 2 ; Rusza projekt Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów / V Cluster Forum Photovoltaics, VI Cluster Forum Biogas, VII Cluster Forum Hybrid Technology, VIII Cluster Forum Energy Plants, IX Cluster Forum sequestration CO 2 ; Start of the project "Integrated Program of PhD student development" klaster zrzesza 51 podmiotów / the cluster unites 51 members podpisanie umowy o współpracy, I Forum Klastra Idea Klastra / signing the cooperation agreement, I Cluster Forum The Idea of the Cluster realizacja projektu Manager Energetyki Odnawialnej / implementing the project Manager of Renewable Energy X Forum Klastra Gminy Inteligentne Energetycznie / X Cluster Forum Energy Intelligent Municipalities 11

14 Łańcuch wartości i kompetencje klastra / Value chain and cluster competencies badania i rozwój, kształcenie kadr, edukacja / research and development, training of personnel, education instytucje otoczenia biznesu / business support institutions przedsiębiorstwa działające w obszarze odnawialnych źródeł energii / enterprises operating in the field of renewable energy sources jednostki samorządu terytorialnego / local selfgovernment unites Kompetencje klastra: reprezentacja przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu, działających w obszarze odnawialnych źródeł energii, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju bioenergetycznego województwa łódzkiego, rozwiązywanie zagadnień dotyczących uregulowania rynku biomasy na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w zakresie metod jej pozyskiwania, przerobu oraz wykorzystania jako OZE, zwiększanie udziału energii słonecznej i wiatrowej w bilansie energetycznym regionu, działalność edukacyjno-informacyjna, promująca wykorzystanie dostępnych w Łódzkiem odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczną. / Cluster competencies: representing entrepreneurs from research institutes, self-government entities and business support institutions operating in the area of renewable energy sources, activity aimed towards sustainable development of bio-energy in the Łódzkie Voivodeship, solving issues regarding regulating the biomass market on the territory of the Łódzkie Voivodeship, especially with regard to methods of obtaining it, processing it and using as renewable source of energy, increasing the share of solar and wind energy in the energy balance of the region, education-information activity, promoting the use of renewable sources of energy and energy efficiency in the voivodeship. 12

15 Koordynator Koordynatorem klastra jest Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Pro-Akademia jest profesjonalną organizacją pożytku publicznego o profilu naukowym, zrzeszającą nauczycieli akademickich i ekspertów społeczno-gospodarczych. Koordynator organizuje spotkania robocze członków klastra oraz cykliczne fora Bioenergia dla Regionu, mające charakter otwarty biorą w nich udział firmy zrzeszone w klastrze oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, praktycy oraz eksperci naukowi. Koordynator klastra organizuje także konferencje tematyczne dla członków klastra oraz zainteresowanych podmiotów z województwa łódzkiego. Coordinator The Research and Innovation Center Pro-Akademia is performing the function of cluster coordinator. Pro-Akademia is a public benefit organization with a scientific profile, bringing together academic teachers and socio-economic experts. The coordinating entity organizes workshops for cluster members and cyclical discussion panels Bioenergy for the Region which are open in nature cluster companies are the participants as well as invited guests: representatives of central and local authorities, practitioners and scientific experts. Coordinating entity organizes also topical conferences for cluster members and interested entities from the Łódzkie Voivodehsip. Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: / Contact details of the coordinating entity: koordynator klastra: / coordinating entity: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia / Research and Innovation Center Pro-Akademia okres pełnienia funkcji: / period of services: od 2007 / since 2007 formalna podstawa pełnienia funkcji: / formal basis for performing the function: adres korespondencyjny: / address for delivery: osoba do kontaktów: / contact person: umowa o współpracy / cooperation agreement ul. Piotrkowska 238, Łódź Stanisław Aleksandrow tel./fax.: / strona www: / Działalność i oferta klastra Cluster s activity and offer Klaster działa na rzecz zrównoważonego rozwoju bioenergetycznego województwa łódzkiego w kontekście zintegrowanego pakietu działań Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu. Swoją misję klaster realizuje poprzez: kompleksowe rozwiązanie zagadnień dotyczących uregulowania rynku biomasy na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w zakresie metod jej pozyskiwania, przerobu oraz wykorzystania jako OZE, integrację działań członków klastra przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i władz lokalnych na rzecz zwiększenia udziału energii słonecznej i wiatrowej w bilansie energetycznym regionu, działalność edukacyjno-informacyjną, promującą wykorzystanie dostępnych w Łódzkiem odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczną. The cluster operates towards a balanced bio-energy development of the Łódzkie Voivodeship in the context of integrated package of activities conducted by European Commission in the area of energy and climate change. The cluster implements its mission by: comprehensive solutions regarding regulating the biomass market on the territory of the Łódzkie Voivodeship in particular with regard to the methods of obtaining it, processing and using as Renewable Source of Energy, integrating the activities of the cluster members entities, research institutes and local authorities to increase the share of solar and wind energy in the energy balance of the region, education-information activity promoting the use of renewable sources of energy in the Łódzkie Voivodeship and energy efficiency. 13

16 Projekty realizowane przez klaster: 1. Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów projekt ma na celu zwiększenie udziału 24 doktorantów w transferze wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego w zakresie energetyki odnawialnej. 2. Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego celem projektu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi, niemieckimi i norweskimi regionami w zakresie rozwoju rozproszonych technologii energetycznych. 3. Bioenergia dla Regionu Manager Energetyki Odnawialnej celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 150 pracujących osób dorosłych z województwa łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie zarządzania energetyką odnawialną. 4. Bioenergia dla Regionu rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii celem projektu jest zintensyfikowanie transferu wiedzy pomiędzy nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii dzięki współpracy pomiędzy sieciami: klastrem Bioenergia dla Regionu (PL) oraz deenet (DE) i poszczególnymi członkami sieci. 5. Bioenergia dla Regionu Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą w ramach projektu przeprowadzono badania na temat stanu świadomości przedsiębiorstw oraz kluczowych interesariuszy województwa mazowieckiego na temat prognozowanych zmian związanych z przechodzeniem do gospodarki niskoemisyjnej. 6. Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych celem projektu był transfer norweskich doświadczeń w zakresie metodologii, organizacji i logistyki edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi z Polski i Norwegii. Projects implemented by the cluster: 1. Integrated PhD student Development Programme the project aims at increasing the share of 24 PhD students in the knowledge transfer and strengthening the connection between the research and development sphere with enterprises operating towards the economic development of the Łódzkie Voivodeship with regard to renewable energy. 2. Regional Energy Concept in the Baltic Sea Basin the aim of the project is the international exchange of knowledge and experience between Polish, German and Norwegian regions regarding the development of dispersed energy related technologies. 3. Bioenergy for the region Manager of Renewable Energy the aim of the project is to increase and adjust the qualifications and skills of 150 people working in the Łódzkie Voivodeship to the needs of the regional economy in the scope of managing renewable energy. 4. Bioenegy for the region development of the cooperation network between science and economy in the area of renewable sources of energy the aim of the project is intensifying the knowledge transfer between science and economy in the area of renewable sources of energy thanks to cooperation between networks: Bioenergy for the Region Cluster (PL) and deenet (DE) and particular members of the network. 5. Bioenergy for the Region Research on Managing Economic Change within the project research was conducted regarding the state of consciousness of enterprises and key stakeholders in the Mazowieckie Voivodeship on forecasting changes related to switching to low carbon emission economy. 6. Polish-Norwegian partnership towards ecological education of adults the aim of the project was the transfer of Norwegian experiences with regard to methodology, organization and educational logistics in sustainable development and tightening cooperation between training institutions from Poland and Norway. 14 Klaster Bioenergia dla Regionu współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także Uniwersytetem i Politechniką Łódzką, realizując wspólne projekty, jak również podczas organizacji konferencji i szkoleń. Poza współpracą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, obejmującą projekty badawcze i rozwojowe, klaster nawiązał współpracę z gminami województwa łódzkiego, z którymi realizowane są projekty dotyczące wdrażania rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii. The cluster cooperates also with other research institutes as well as University of Lodz and Lodz University of Technology by implementing joint projects as well as during conferences and training sessions. Apart from that, it cooperates with Łódź Marshal Office by executing joint research and development projects. The cluster initiated cooperation with municipalities of the Łódzkie Voivodeship with which it implements projects regarding implementing solutions using renewable sources of energy.

17 Klaster Bioenergia dla Regionu, realizując projekty europejskie, dąży do wymiany najlepszych praktyk i informacji pomiędzy członkami klastra, podmiotami gospodarczymi województwa łódzkiego i zagranicznymi z Niemiec, Szwecji, Włoch, Węgier, Holandii, Norwegii, Austrii i Francji, dotyczących transferu technologii, innowacyjności i ochrony środowiska naturalnego w kontekście implementacji rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. / The Bioenergy for the Region Cluster which is implementing European projects, strives to exchange best practices and information between cluster member, economic entities in the Łódź Voivodeship and foreign entities from Germany, Sweden, Italy, Hungary, the Netherlands, Norway, Austria and France regarding innovative technology transfer, innovativeness and environmental protection in the context of implementing renewable sources of energy. Kluster Bioenergia dla Regionu na Targach PolEko, 23 listopada / Cluster Bioenergy for the Region on the PolEko trade fair, November 23, Wizyta studyjna w Lipsku, 13 czerwca Zdjęcie przedstawia laboratorium należące do Niemieckiego Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ), w którym badane są możliwości produkcji biogazu. / Study tour in Leipzig, June 13, In the photo: Laboratory belonging to the German Center of Biomass Research (DBFZ) where biogas production possibilities are studied. Konferencja Mazowsze regionem zeroemisyjnym, 23 lutego / Conference Mazowsze zero carbon emission region, Feburary 23,

18 Wizyta studyjna we Włoszech, 4 sierpnia Zdjęcie przedstawia niezależne energetycznie osiedle ekologiczne w Alessandrii. / Study tour in Italy, August 4, In the photo: energy independent ecological housing estate in Alessandria. 16 Wizyta studyjna w Szwecji, 2 kwietnia Zdjęcie przedstawia dom ekologiczny. / Study tour in Sweden, April 2, In the photo: ecological house. Wizyta studyjna w Szwecji, 2 kwietnia Zdjęcie przedstawia ekologiczną zajezdnię autobusową. / Study tour in Sweden, April 2, In the photo: ecological bus garage.

19 Członkowie klastra / Cluster members Nazwa / Name Adres / Address Działalność / Activity przedsiębiorstwa / manufacturers ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka Kutno Avina Sp. z o.o. ul. Pabianicka 71/ Rzgów Bioenergia Sp. z o.o. Celmit Koluszki Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia ul. Południowa Parzęczew ul. Sikorskiego 3b Głowno ul. Piotrkowska Łódź Dremus ul. Warszawska Pabianice Ecoresort Janusz Mostowski ul. Katarzynów Łowicz EKO-CAL-BIS SITAREK Sp.j. ul. Tymienicka Zduńska Wola ELBIS Sp. z o.o. ul. Instalacyjna Rogowiec Ergom Zakład Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GBU GLOBAL Sp. z o.o. ul. Nowe Sady Łódź ul. Jaracza Łódź INSIGHT ul. Magnolii Michałów Grabina Instytut Szkoleń i Doradztwa ul. Łagiewnicka 54\ Łódź Jamir Maszyny Rolnicze s.c. Łask ul. Partyzancka 94/ Pabianice badania (marketingowe badania i analizy rynku, badania sektora publicznego, nowatorskie projekty międzynarodowe) produkcja, usługi, handel (systemy przetwarzania biomasy oparte na bazie opatentowanego nowatorskiego granulatora, nowe rozwiązania w zakresie peletownia biomasy) usługi projektowe handel (mrożone owoce i warzywa) usługi (realizacja projektów finansowanych ze źródeł UE, doradztwo w zakresie branży OZE, organizacja konferencji, spotkań, realizacja projektów badawczych na zlecenie administracji publicznej, przeprowadzanie analiz ekoenergetycznych) produkcja (okna i drzwi drewniane, drewniane donice ogrodowe) usługi budowlane produkcja, usługi, handel (produkcja kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) usługi doradcze, handel (funkcja inwestora zastępczego, obrót biomasą, przygotowanie projektów parków wiatrowych) produkcja, usługi, handel (montażu urządzeń elektrycznych, narzędzia do instalacji i prawidłowej eksploatacji kabli, sprzedaż systemów solarnych) usługi doradcze (doradztwo w sferze ubezpieczeń majątkowych i na życie, reprezentowanie klienta w kontaktach z ubezpieczycielami, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia i wdrażanie programu ubezpieczenia) usługi finansowe usługi doradcze (pozyskiwaniu środków pomocowych pochodzących zarówno z funduszy Unii Europejskiej jak i innych źródeł finansowania) usługi doradcze (zakładanie pod klucz wielkohektarowych plantacji wierzby energetycznej, począwszy od przygotowania agrotechnicznego gleby, poprzez nasadzenia sztobrów, nadzór w pierwszym roku i w latach następnych, zalecenia dotyczące nawozów i środków ochrony roślin) research (marketing and market analysis, public sector research, novel international projects) production, services, trade (systems of biomass processing based on patented novelty granulator, novel solutions in biomass pelleting) design services trade (frozen fruit and vegetables) services (implementation of projects financed from EU funds, consulting with regard to Renewable Sources of Energy, organizing conferences, meetings, implementing research projects at the order of public administration, conducting eco-energy analyses) production (wooden doors and windows, garden wooden flower pots) construction services production, services, trade (production of central heating boilers fueled by solid fuel) consulting services, trade (performing function of substitute investor, trading biomass, preparing projects of wind parks) production services, trade (assembly of electrical devices, tools for installation and proper exploitation of cables, sales of solar systems) consulting services (consulting with regard to property insurance and life insurance, representing clients in contacts with insurers, brokering insurance agreements and implementing insurance program) financial services consulting services (obtaining aid funds both from the EU as well as other sources of financing) consulting services (preparing ready large scale plantations of energetic willow (salix viminalis), starting from agro-technical soil preparation through planting cuttings, supervision over the first year and subsequent years, guidelines regarding fertilizers and plant protection measures) 17

20 M7 Grupa Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 89/ Aleksandrów Łódzki handel, usługi (eksport, import paneli podłogowych, usługi montażowe) Magnus Pabianice usługi (systemy budowy domów drewnianych) Neostar Green Energy Sp. z o.o. POLCONTACT Krzysztof Śniegula ul. Giewont 38A Łódź ul. A. Struga Łódź PPH MAWI ul. Praska 15/ Łódź PPHU Lukan Jadwinin Pabianice PPHU MAWI-S ul. Praska 15/ Łódź Przedsiębiorstwo Agrocent Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL Biskupice Sunrise instalacje elektryczne fotowoltaika Adam Swierczyński ul. Sieradzka Złoczew agrocent.pl ul. Kozietulskiego Skierniewice ul. Jana Pawła II Sieradz TOPO-WIND ul. Opiekuńcza Łódź TriMen Chemicals Sp. z o.o. Łódź Al. Piłsudskiego Łódź Virtech ul. Witosa Nowy Tomyśl Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ul. Południowa Parzęczew parzeczew_did=13&cms_ parzeczew_id=69 usługi doradcze (konsulting energetyczny ze szczególnym uwzględnieniem OZE) handel, usługi (montaż systemów grzewczych, wentylacyjnych, audyt energetyczny, aparatura kontrolnopomiarowa) produkcja, handel (kotły olejowe, atmosferyczne) handel, produkcja (odzież) handel, produkcja (montaż, serwis kotłów olejowych i gazowych) handel (materiały budowlane, ogrodnicze i instalacyjne; dystrybucja oleju opałowego) usługi doradcze, budowlane (roboty budowlane, zarówno inwestycyjne jak i remontowe począwszy od projektu poprzez wykonawstwo, kończąc na doradztwie technicznym; roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, mała architektura, konstrukcje stalowe, roboty drogowe) usługi transportowe, handel (handel hurtowy i detaliczny materiałami budowalnymi) handel, usługi (serwis, montaż, sprzedaż modułów fotowoltaicznych) usługi doradcze, projektowe (sporządzanie map wietrzności) badania i rozwój (badania w zakresie chemii medycznej, usługi syntetyczne i analityczne dla firm biochemicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz produkcyjnych w Polsce oraz na świecie) usługi projektowe, komputerowe (serwis komputerów, kas fiskalnych, oprogramowania, projektowanie i budowa małych elektrowni wodnych, wiatrowych, fotowoltaicznych, pomiary certyfikacyjne sieci komputerowych, projektowanie i wykonawstwo w zakresie elektroenergetyki) administrowanie majątkiem gminnym w zakresie prowadzenia usług będących zadaniami własnymi gminy trade, services (export, import of floor panels, assembly services) services (systems of wooden house construction) consulting services (energy consulting with particular consideration of renewable sources of energy) trade, services (assembly of heating systems, ventilation, energy audit, control devices) production, trade (oil and atmospheric boilers) trade, production (clothing) trade, production (assembly, servicing oil and gas boilers) trade (construction materials, garden and installation materials, heating oil distribution) consulting services, construction (construction work both as investment as well as renovation: starting from project phase as well as construction, technical consulting, construction work, finishing work, small architecture, steel construction, road construction) transport services, trade (construction materials retail and wholesale trade) trade, services (photovoltaic modules servicing, assembly, sales) consulting services, design (wind-maps) research and development (research regarding medical chemistry, synthetic and analytical services for bio-chemical and bio-technological companies, for pharmaceutical companies and production companies in Poland and beyond) design services, computers (computer service, cash registers, design software and constructing small wind and water power plants, as well as photovoltaic power plants, certification measurements of computer networks, design and construction in electrical power engineering) administration of the municipality s estate with regard to conducting services in the municipality 18

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo