Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. Dzień Edukacji Narodowej. Światowy Dzień Seniora. 16 listopada wybory samorządowe. Gmina Postomino. Rok XXV."

Transkrypt

1 Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr299 Gmina Postomino Postomina epuap: /postomino/skrytka Rok XXV 2014 październik nakład: 1500 szt. ISSN Dożynki za nami W sobotę 15 września 2014 roku bogatą tradycję rolniczą naszej gminy. ceremonii przyjęcia chleba od na boisku wiejskim w Staniewicach Święto plonów rozpoczęło się starostów dożynek Iwony Wiktor odbyły się dożynki gminy Postomino, dziękczynną mszą świętą polową, i Bartłomieja Paprockiego, dokonał podczas których nasi mieszkańcy którą celebrował Proboszcz Parafii pw. Wójt Gminy Postomino Janusz uroczyście dziękowali za tegoroczne Piotra i Pawła w Sławsku Wojciech B o j k o w s k i, w a s y ś c i e zbiory. Filimon. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dzień ten jest zawsze dla nas O f i c j a l n e g o o t w a r c i a P o s t o m i n o Z b i g n i e w a bardzo szczególny ze względu na uroczystości, po wcześniejszej Czerwińskiego. Wójt serdecznie Światowy Dzień Seniora Z okazji Światowego Dnia Seniora wszystkim starszym mieszkańcom Gminy Postomino składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu lat życia, wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat, szacunkiem i życzliwością spotkanych na co dzień ludzi, aby samotność omijała Was szerokim łukiem, a zdobyte doświadczenie i życiowa mądrość służyły innym. życzą Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Radnymi oraz pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Samorządu Terytorialnego Dzień Edukacji Narodowej Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu podziękowanie za wysiłek, z jakim realizują Państwo powierzoną Wam misję kształtowania umysłów i postaw najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Życzę Państwu satysfakcji w wypełnianiu codziennych zadań oświatowych, wytrwałości w pokonywaniu trudności i dumy z sukcesów uczniów, aby każdy dzień spędzony w szkole był twórczy i kreatywny aby niósł ze sobą poczucie właściwego spełnienia obowiązków wobec przyszłych pokoleń. powitał wszystkich zebranych, miłych wrażeń i wspaniałej zabawy. dziękował rolnikom za trud ich ciężkiej Czytaj dalej na stronie 4. pracy oraz życzył wszystkim wielu Wójt Gminy Postomino i Przewodnicząca Rady Gminy 16 listopada wybory samorządowe Wszystkie informacje na temat w y b o r ó w s ą z a m i e s z c z a n e w Biuletynie Informacji Publicznej w w w. p o s t o m i n o. b i p. n e t. p l w zakładce: informacje -> wybory (http://www.postomino.bip.net.pl/?c=406)

2 2 XLIV sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na XLIV sesji Rady Gminy Postomino na lata u c h w a l e n i a r e g u l a m i n u Postomino w dniu 24 września 2014 w sprawie zmian w budżecie utrzymania czystości i porządku na roku radni podjęli następujące >> gminy na 2014 rok terenie Gminy Postomino uchwały: >> w sprawie udzielenia pomocy >> w sprawie wyrażenia zgody na >> w sprawie przyjęcia od Powiatu f i n a n s o w e j P o w i a t o w i nabycie nieruchomości Sławieńskiego zadań z zakresu Sławieńskiemu na realizację >> w sprawie wyrażenia zgody na utrzymania i ochrony odcinka zadania pn. Remont i przebudowa wydzierżawienie nieruchomości drogi powiatowej nr 3729Z drogi powiatowej Nr 3742 Z Tyń - na okres powyżej 3 lat. >> w sprawie przyjęcia od Powiatu Pałówko na odcinku Tyń Pałowo. >> z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r Sławieńskiego zadań z zakresu >> z m i e n i a j ą c a u c h w a ł ę n r XVI/139/11 w sprawie przyznania utrzymania i ochrony odcinka X X V I / / 1 2 w s p r a w i e osobom fizycznym, wspólnotom drogi powiatowej nr 3726Z szczegółowego sposobu i zakresu mieszkaniowym dotacji z środków >> w sprawie przyjęcia Strategii świadczenia usług w zakresie budżetu Gminy Postomino na Rozwiązywania Problemów odbierania odpadów komunalnych b u d o w ę p r z y d o m o w y c h Społecznych dla Gminy od właścicieli nieruchomości oczyszczalni ścieków. Postomino na lata zamieszkałych >> w sprawie zmiany wieloletniej >> prognozy finansowej Gminy z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę n r X X V I I I / / 1 3 w s p r a w i e Przypominamy, że pełną treść każdej uchwały z ostatniej sesji i nie tylko można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej gminy P o s t o m i n o p o d a d r e s e m internetowym: (dział prawo lokalne, zakładka uchwały ) Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego Jest nam niezmiernie miło ceremonia wręczenia tych jakże poinformować, iż w uznaniu zasług dla zacnych odznaczeń. W imieniu rozwoju Pomorza Zachodniego, M a r s z a ł k a W o j e w ó d z t w a uchwałą nr 652/14 z dnia 22 kwietnia Zachodniopomorskiego dekoracji 2014 r. Zarząd Województwa dokonał Wójt Janusz Bojkowski Zachodniopomorskiego nadał srebrną w asyście Przewodniczącej Rady O d z n a k ę H o n o r o w ą G r y f a G m i n y J a d w i g i K r a k o w s k i e j. Zachodniopomorskiego: Pani Teresie Uroczystość przebiegła w bardzo miłej Rysztak oraz Panu Stefanowi atmosferze. Odznaczeni dziękowali Kwiatkowskiemu. Wójtowi za nominację, nie kryli radości Minionemu posiedzeniu Sesji i wzruszenia. Rady Gminy Postomino towarzyszyła Teresa Rysztak, koordynator Świetlicy Środowiskowej w Staniewicach, prezes stowarzyszenia Razem Lepiej w Postominie Stefan Kwiatkowski, właściciel Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego ARKA w Jarosławcu

3 3 Pierwsze miejsce w Polsce dla gminy Postomino Jest nam miło poinformować, że zawdzięczamy zaangażowaniu Gmina Postomino zajęła I miejsce w VI wielu osób z terenu naszej gminy. Europejskim Tygodniu Sportu dla Turniej ten to różnego rodzaju Wszystkich będącego jednocześnie imprezy rekreacyjno-sportowe, podsumowaniem jubileuszowego XX które organizowane były niemalże Sportowego Turnieju Miast i Gmin w każdym sołectwie oraz szkole na terenie gminy Postomino. Uroczystość wręczenia nagrody Tak wysokie miejsce Gmina odbyło się 25 września 2014 r. Postomino od kilku lat utrzymuje w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie dzięki wspólnej współpracy rzeszy Górniczej. Wójt Gminy Postomino ludzi dobrej woli. W czasie trwania Janusz Bojkowski odebrał czek turnieju na terenie gminy Postomino w w y s o k o ś c i z ł zorganizowano łącznie 206 imprez z przeznaczeniem na zakup sprzętu większych i mniejszych, w których sportowego, Nagrodę Prezydenta zanotowano łącznie startów. i wszystkim Państwu, którzy Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Komorowskiego dla Gminy Postomino przyczynili się do wspólnego sukcesu Sportu dla Wszystkich. oraz nagrodę Ministra Rolnictwa naszej Gminy. Wszystkim sołectwom i Rozwoju Wsi. Tak duży Sukces s z k o ł o m, s t o w a r z y s z e n i o m Konkurs Piękna Wieś, Piękna Posesja W czerwcu tego roku Wójt przeglądu posesji i miejscowości Gminy Postomino po raz kolejny w sierpniu na podstawie zebranych ogłosił konkurs pn. Piękna Wieś, i podliczonych punktów komisja Piękna Posesja. Główną ideą tego w składzie: przedsięwzięcia jest poprawa jakości ź Wanda Fronczak przedstawiciel życia na wsi, a także podniesienie Rady Gminy w Postominie atrakcyjności otaczających nas ź Joanna Surgiel przedstawiciel miejscowości jak również aktywizacja ODR Darłowo i integracja społeczności lokalnej. ź A n n a B o r u s z e w s k a przedstawiciel Urzędu Gminy Uroczystego podsumowania w Postominie konkursu dokonano 13 września ź Piotr Grzejszczak przedstawiciel w Staniewicach podczas Gminnego Urzędu Gminy w Postominie Święta Plonów. Po dokonaniu przyznała: Dziękuję serdecznie Dyrektorowi CKiS Markowi Leśniewskiemu oraz jego pracownikom: Marii Lech-Szajner i Zdzisławowi Ludwikowskiemu za wzorowe przygotowanie działań w Europejskim Tygodniu Sportu. Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski - w kategorii Piękna Posesja : 5. miejsce sołectwu Pałowo 1. miejsce Państwu Wandzie 6. miejsce sołectwu Złakowo i Franciszkowi Drewing z Pieszcza, Laureaci konkursu zostali 2. miejsce Pani Annie Kaczorek uhonorowani nagrodami finansowymi z Wszedzienia, ufundowanymi przez Wójta Gminy 3. miejsce Panu Janowi Kruk Postomino. z Karsina, U c z e s t n i k o m k o n k u r s u 4. miejsce Panu Hieronimowi dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy Porożyńskiemu z Jezierzan a wszystkich mieszkańców naszej w kategorii Piękna wieś : gminy zapraszamy do udziału 1. miejsce sołectwu Karsino, w kolejnej edycji Piękna Wieś, Piękna 2. miejsce sołectwu Staniewice, Posesja już za rok. 3. miejsce sołectwu Pieszcz 4. miejsce sołectwu Łącko Ważne w październiku PIĄTEK 15 Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 1 października (środa) Światowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Muzyki 2 października (czwartek) Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 4 października (sobota) Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt 5 października (niedziela) Światowy Dzień Nauczyciela 6 października (poniedziałek) Światowy Dzień Mieszkalnictwa 9 października (czwartek) Światowy Dzień Poczty 10 października (piątek) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 12 października (niedziela) Światowy Dzień Chorób Reumatycznych 14 października (wtorek) Dzień Edukacji Narodowej, Światowy Dzień Normalizacji 15 października (środa) Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 16 października (czwartek) Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II 17 października (piątek) Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień Walki z Rakiem 18 października (sobota) Światowy Dzień Monitorowania Wody, Dzień Łączności, Dzień Poczty Polskiej 19 października (niedziela) Dzień Ratownika 20 października (poniedziałek) Światowy Dzień Osteoporozy 22 października (środa) Światowy Dzień Osób Jąkających 24 października (piątek) Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 października (sobota) Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 26 października (niedziela) Zmiana czasu z letniego na zimowy 27 października (poniedziałek) Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 29 października (środa) Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę 31 października (piątek) Światowy Dzień Oszczędności

4 4 Dożynki tak bawi 2. Halina Wiśniewska wieńce po raz kolejny miała trudne 3. Monika Zabłotna zadanie. Zaszczytne pierwsze miejsce mężczyźni: przyznano sołectwu Staniewice, 1. Rafał Bartlewski gospodarzom tegorocznego święta. 2. Andrzej Olzak Kolejne miejsca zajęły: Pałówko, 3. Sebastian Krogulec Pałowo, Tyń, Wilkowice, Jezierzany, Dożynkowy Mistrz Fajerki: Wszedzień, Rusinowo, Łącko, Korlino, 1. Elżbieta Pacak Karsino, Naćmierz. W trakcie dożynek 2. Danuta Ogórek rozstrzygnięty został także konkurs ciąg dalszy ze strony 1 ź 5 miejsce Pieńkowo w Koszalinie. Swoją ofertę prezentował ź 6 miejsce Mazów także sławieński Oddział Banku BGŻ W dalszej części uroczystości ź 7 miejsce Staniewice S.A., fundator nagrody w postaci scena dożynkowa należała do naszych ź 8 miejsce Nosalin karchera w Rzutowym Torze lokalnych artystów. W bloku ź 9 miejsce Postomino Przeszkód Sołtysa, który trafił do artystycznym zaprezentowały się ź 10 miejsce Wilkowice Sołtysa Wilkowic Daniela Pakosa za delegacje szkół ze Staniewic, ź 11 miejsce Jarosławiec zwycięstwo, kolejne miejsca w tej Pieszcza, Postomina, Zespół Master ź 12 miejsce Naćmierz konkurencji zajęli: ź F r e e z e C r e w z C K i S o r a z 13 miejsce Wszedzień 2. Elżbieta Pacak Pałowo, 3. Małgorzata Wójcik organizowany przez Wójta Gminy ź 14 miejsce Łącko Stowarzyszenie Nasza przyszłość. 3. Krystyna Krogulec Rusinowo, Dożynkowy Żongler: Postomino Piękna wieś, piękna ź 15 miejsce Jezierzany Ponadto członkowie Stowarzyszenia 4. Paweł Czechowski Chudaczewo, 1. Bartosz Jachemek posesja. W kategorii PIĘKNA ź 16 miejsce Pałowo Razem lepiej oraz Świetlicy 2. Rafał Girko POSESJA startowały cztery Środowiskowej Razem lepiej ze 3. Patryk Jachemek posiadłości. Pierwsze miejsce zdobyli Dożynkowy rzut beretem: Staniewic wystąpili w korowodzie Państwo Wanda i Franciszek Drewing kobiety: dożynkowym, który był montażem z Pieszcza, miejsce II Pani Anna 1. Mariola Lampkowska tekstów ludowych związanych Kaczorek z Wszedzienia, miejsce III 2. Magdalena Mazurek z tematyką żniwną, wiejską. Na scenie Jan Kruk z Karsina oraz miejsce IV 3. Ewa Borowiec nie zabrakło również Orkiestry Dętej Pan Hieronim Porożyński z Jezierzan. mężczyźni: pod batutą Marcina Rąpalskiego W kategorii PIĘKNA WIEŚ startowało 1. Sebastian Krogulec i Andrzeja Kaczyńskiego oraz Kapeli 2. Damian Sobczyk sześć miejscowości. Zwyciężyło Ludowej Pieńkowianie. 3. Krzysztof Lampkowski Karsino, a kolejno miejsca zajęły: Symbolem ciężkiej pracy Dożynkowy żniwiarz Staniewice, Pieszcz, Łącko, Pałowo, rolników są wieńce dożynkowe, które w toczeniu balotu słomy: Złakowo. tradycyjnie w naszej gminie kobiety: Milusińscy mogli m.in. korzystać przygotowują przedstawiciele 1. Halina Wiśniewska z dmuchawców, przejażdżek na poszczególnych sołectw. W tym roku 2. Ewa Surma k u c y k a c h, m i e l i m o ż l i w o ś ć wystawiono 22 okazałe, misternie 3. Monika Zabłotna zaprezentować swoje artystyczne wykonane dzieła. Komisja w składzie: mężczyźni: zdolności pod opieką świetliczanek, Małgorzata Budnik Żabicka 1. Michał Wasylko z którymi wykonywali małe dzieła ź 17 miejsce Królewo 5. Jan Chabowski Naćmierz, Dyrektor Centrum Kultury Gminy 2. Artur Zabłotny sztuki. ź 18 miejsce Tyń 6. Anna Rój Pieńkówko. Ustka, Arkadiusz Sip Dyrektor Domu 3. Sebastian Krogulec Obchody święta plonów nie ź 19 miejsce Złakowo Wszyscy chętni mogli wziąć Kultury w Darłowie, Sebastian Dereń Wbijanie gwoździ w pieniek: mogłyby się odbyć beż koncertu. ź 20 miejsce Chudaczewo udział w zawodach rekreacyjno Sekretarz Starostwa Powiatowego 1. Monika Zabłotna W taneczny klimat dożynkowiczów ź 21 miejsce Rusinowo sportowych, gdzie rozegrano 8 w Sławnie, nie miała łatwego zadania. 2. Halina Wiśniewska wprowadził grupa Disco Polo ONE ź 22 miejsce Korlino. konkurencji, nagrody zostały Po zsumowaniu punktów cząstkowych 3. Elżbieta Pacak. Podczas sobotniego święta MOMENT. Gwiazdą wieczoru był ufundowane przez sponsorów. Wyniki Konkurs Na Najciekawsze przyznawanych przez oceniających można było wziąć udział w konkursie zespół Elektryczne Gitary. Grupa p o s z c z e g ó l n y c h k o n k u r e n c j i Stoisko Sołeckie cieszy się coraz kolejno miejsca w konkursie zajęły: Bezpieczeństwo i higiena pracy rockowa zgromadziła na boisku wyglądają następująco: większą popularnością wśród naszych ź 1 miejsce Marszewo w gospodarstwie rolnym z elementami wiejskim w Staniewicach dużą Rzut gumowcem do celu: ź 2 miejsce Karsino mieszkańców. W tym roku w konkursie pierwszej pomocy przedmedycznej, widownię, która przez prawie dwie kobiety: ź 3 miejsce Pieszcz uczestniczyło aż 12 stoisk. Komisja który rozgrywany był na stoisku godziny bawiła się świetnie przy m.in. 1. Iwona Mazurek ź 4 miejsce Pałówko konkursowa, która także oceniała Oddziału Regionalnego KRUS takich utworach jak: Jestem z miasta, 2. Ewa Surma 3. Magdalena Mazurek mężczyźni: 1. Henryk Rzepka 2. Wiktor Swędrak 3. Sebastian Krogulec Dożynkowy Strzelec: kobiety: 1. Alicja Sękowska 2. Maria Lech-Szajner 3. Ewa Czyszkowska mężczyźni: 1. Krzysztof Krogulec 2. Eugeniusz Hutman 3. Andrzej Olzak Zbieranie Plonu Jesieni: kobiety: 1. Ewa Surma

5 5 ła się gmina Postomino Co powie Ryba, To już jest koniec. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i p r z e p r o wadzenia d o ż y n e k, a w szczególności Bronisławie Siwiuk Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom Staniewic za wielki wkład pracy oraz czas poświęcony p r z y g o t o w a n i o m. S e r d e c z n e podziękowania kierujemy również do Sponsorów bez pomocy, których organizacja przedsięwzięcia na taką skalę nie byłaby możliwa. Dziękujemy! Lista sponsorów Dożynek Gminnych Staniewice 2014 : 1. Gmina Postomino Kulikowski Sławno 2. Centrum Kultury i Sportu 42. Brygadier - Jerzy Kasicki w Postominie 43. Usługi Elektryczne Wolt Tadeusz 3. Gminne Przedsiębiorstwo Miszczak Sławno Komunalne w Postominie 44. Gminny Związek Kółek Rolniczych 4. Laminopol Sp. z o.o. i Organizacji Postomino 5. Gospodarstwo Rolne Pieńkowo Zdzisław Sieradzki Krzysztof Galek, Marcin Galek 45. Gospodarstwo Rolne Iwona Wiktor 6. Megawat Marszewo Kazimierz Staniewice Ordon 46. Gospodarstwo Rolne Jerzy Siwiuk 7. Megawat Marszewo Andrzej Staniewice Ordon 47. Gospodarstwo Rolne Bartłomiej 8. Bank Spółdzielczy Ustka Paprocki Staniewice 9. Bank Spółdzielczy Sławno 48. Gospodarstwo Rolne Agrikola 10. Budżel Sylwester Borkowski Jacek Wrotniak Nosalin Słupsk 49. Hatching Eags Farms Sp. z o.o. 11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wolsztyn Węglopol Jarosław 50. Sklep ABC Adam Puske Buczkiewicz Staniewice 12. PHU Magda Zbigniew 51. Budomat Urszula Mazur Kaczmarek Sławno Sławno 13. Biuro Podatkowe Akcyza MD 52. Zakład Ogólnobudowlany Mirosława Dąbrowska Sławno Ryszard Kowalski Postomino 14. Stachowicz Janusz Radny 53. Sklep Ogólnoprzemysłowy Powiatu Sławnieńskiego Robert Szczepański Postomino 15. Ew-Pasz Sławno Ewa Zielińska 54. Zakład Usług Leśnych Las Sławno Eugeniusz Hutman Mazów 16. Sklep Meblowy Pitus Anna 55. Park Wodny Jan Darłówko Pitus Sławno Dorota Majkut 17. Przedsiębiorstwo Drogowe 56. Gminna Spółdzielnia Ordon Adam Marszewo Samopomocy Chłopskiej 18. Sklep Odzieżowy My foushion Postomino Sławno 57. Bank Gospodarki Żywnościowej 19. Pizzeria Na Łącznej Karolina Paź w Sławnie Sławno 58. Tawerna Maltańska Marek 20. Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy Czerwiński Jarosławiec RAFA Igor i Sylwia 59. Restauracja Jackowo Kwiatkowscy Jarosławiec Mieczysław Zawada Jarosławiec 21. Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy 60. Zakład Mechaniki Pojazdowej BARKA Stefan i Ewelina Karol Siwek Jezierzany Kwiatkowscy Jarosławiec 61. Agromor Ryszard Niemczura, 22. Ośrodek Wczasowo- Paweł Łuczak Sławno Rehabilitacyjny Arka Stefan 62. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Kwiatkowski Jarosławiec Odział w Sławnie 23. Kosmet Andrzej Kos Sławno 63. Cermag Kobylnica 24. Mechanika Pojazdów Piotr 64. Zofia i Bogdan Szlawscy Radzki Staniewice 65. Czerwińska Jadwiga 25. Hotel Król Plaza Lucyna 66. Antosik Jan i Ryszard Król Jarosławiec 67. Grzejszczak Janina 26. Caldrew Tartak Ewelina Boros 68. Lasek Wioletta 27. Zakład Usług Budowlanych Zenon 69. Pacak Elżbieta Kowalski Sławsko 70. Jasińska Wioletta 28. Ogrodnictwo Beata i Paweł Hoppe 71. Żuchowski Piotr Radosław 72. Szymańska Henryka 29. Skup Złomu Bożena i Leszek 73. Chabowski Stanisław Mazur Sławno 74. Twarowski Jan 30. SIMBHP Spółka Jawna S.Małecki 75. Ciróg Krzysztof & I.Mikucki 76. Domżałowicz Marek 31. Piekarnia Łącko Barbara i Norbert 77. Morka Zenon Borudzcy 78. Siwiuk Bronisława 32. Piekarnia Sabina i Czesław 79. Lech-Szajner Maria Orłowscy Sławno 80. Nieradka Katarzyna 33. Piekarnia Wanda i Tadeusz 81. Czechowski Paweł Jakubowscy Sławno 82. Fronczak Wanda 34. Piekarnia Rogalik Słupsk 83. Zarzycka Renata 35. Piekarnia Taja Janina i Roman 84. Sowiński Janusz Tama Jarosławiec 85. Przybylski Adam 36. Koło Łowieckie Jurand ze 86. Czerwiński Zbigniew Spychowa 87. Pakos Daniel 37. Restauracja Stare Kino 88. Chabowski Jan Zbigniew Murawski Sławno 89. Owsiuk Irena 38. Hurtownia Beata i Dariusz Jurzyk 90. Kukowska Alicja Sławno 91. Krakowska Jadwiga 39. Sklep Lewiatan Joanna Siudek 92. Kurzyńska Marzena Staniewice 93. Foryś Emilia 40. Stanpol Sp z o.o. 94. Rąpalska Danuta 41. Bałtycka Fabryka Okien Marek 95. Stożek - Kowalska Agnieszka

6 6 Mobilny Punkt Informacyjny Korowód dożynkowy z Razem lepiej W dniu 16 października br. oraz dofinansowań na założenie w godzinach Lokalny Punkt własnej działalności gospodarczej. Informacyjny Funduszy Europejskich Konsultacje odbędą się w sali w K o s z a l i n i e p r z y U r z ę d z i e konferencyjnej Urzędu Gminy M a r s z a ł k o w s k i m o r g a n i z u j e Postomino 30. w Postominie Mobilny Punkt Szczegółowe informacje nt. MPI Informacyjny Funduszy Europejskich można uzyskać w Lokalnym Punkcie dla mieszkańców Gminy. I n f o r m a c y j n y m F u n d u s z y Podczas spotkania uczestnicy Europejskich w Koszalinie, al. Monte będą mieli możliwość rozmowy Cassino 2, Koszalin, tel.: , z konsultantem na dowolne tematy P r o s i m y o w y p e ł n i e n i e dotyczące pozyskiwania Funduszy formularza znajdującego się na stronie Europejskich m.in. możliwości gminy i przesłanie d o f i n a n s o w a n i a p r o j e k t ó w go na adres inwestycyjnych własnych firm, podnoszenia kwalifikacji zawodowych Plener w Jarosławcu W dniu w ramach nad morzem w sposób oryginalny projektu Otwieram drzwi do naszej i niepowtarzalny. Powstały naprawdę w s i r e a l i z o w a n e g o p r z e z nietuzinkowe dzieła plastyczne. Stowarzyszenie MISJA we współpracy W szkole odbędzie się wystawa prac z Zespołem Szkół w Pieszczu odbył się wykonanych przez uczniów. Wyjazd wyjazd wraz z opiekunami (panią p l e n e r o w y s p o t k a ł s i ę Małgorzatą Banasiak, panem Igorem z niespodziewanie ogromnym Sosojew-Osińskim oraz Grażyną zainteresowaniem wśród naszych Kozerą) w plener do Jarosławca. w y c h o w a n k ó w. U c z n i o w i e W plenerze wzięło udział 39 uczniów z niecierpliwością czekają na kolejny ze szkoły podstawowej i gimnazjum. wyjazd, a my na wystawę naszych Mali artyści wykonali prace na temat szkolnych artystów. Spotkanie z morzem. Każdy Grażyna Kozera przedstawił swoje wrażenia z pobytu Ogłoszenie rehabilitacja narządu mowy W związku z potrzebą uruchomienia Gabinetu Neurologopedycznego uprzejmie prosi się osoby wymagające pomocy w zakresie rehabilitacji narządu mowy o zgłaszanie swoich potrzeb w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie, pok. 6. Jednocześnie informujemy, że w miesiącu październiku gabinet będzie czynny w każdą środę od 13:00 do 15:00 i czwartek od 16:00 do 17:00. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Ślebioda Przeprosiny Przepraszam Państwa Zofię i Bogdana Szlawskich za niezamierzone przeoczenie i niedopisanie Państwa do listy sponsorów dożynek, a tym samym nieodczytanie w czasie Gminnego Święta Plonów w Staniewicach z innymi sponsorami. Państwo Szlawscy w całości sponsorowali swojskie jadło. Sołtys Bronisława Siwiuk Wspaniała pogoda, piękne W uznaniu za wielki rozwój Czas dożynek, to czas hołdu dla wieńce i ciekawe stoiska wiejskie gminy Stowarzyszenie podziękowało trudu rolnika, zaangażowania sprzyjały, by zrobić coś dobrego dla wójtowi Januszowi Bojkowskiemu i pracowitości gospodyń wiejskich, to trudu rolnika, dla zaangażowanych własną piosenką Nasz wójcie czas refleksji, nad wartością chleba ludzi, dla gospodyń wiejskich. kochany. i zdrowej żywności Razem lepiej Taki cel przyświecał członkom Oprawę muzyczną widowiska złożyło ten hołd na ręce pani Sołtys postomińskiego stowarzyszenia zapewnił Sławomir Sroka, a nad Staniewic Bronisławy Siwiuk oraz całej Razem lepiej i dzieciom ze Świetlicy c a ł o ś c i ą c z u w a ł a p r e z e s społeczności Staniewic i wójta gminy Środowiskowej Razem lepiej, którzy stowarzyszenia Teresa Rysztak. Postomino Janusza Bojkowskiego. wcześniej przygotowali, a podczas ryt. gminnych dożynek w Staniewicach zaprezentowali widowisko słownomuzyczne, związane z tematem wsi, dożynek, mieszkańców gminy Postomino. Piętnastoosobowa grupa seniorów wspólnie z dziećmi, przebrana w wiejskie, odświętne stroje, niosła kosze darów ziemi, snopy zboża, trojaki, kieżniczkę, chleb i bukiety kwiatów. Dostojnie szła w barwnym korowodzie ze śpiewem Zachodźże słoneczko. Na scenie odbyło się wspólne śpiewanie własnych przyśpiewek i przyśmiewek, ale nie tylko. Wzruszenie u słuchaczy wywołały wiersze Zofii Długońskiej Jestem ze wsi i Jadwigi Michalak z Nacmierza Mojego ojca sen o chlebie i solowy występ Ludwiki Manuszewskiej. Dzieci recytowały Abecadło o chlebie, a chór kobiet pięknie odśpiewał ludową piosenkę A u jawora. Fundusz Alimentacyjny O k r e s ś w i a d c z e n i o w y alimentacyjnego na okres zasiłkowy a l i m e n t a c y j n e g o w y d a w a n e 2014/2015 rozpoczyna się od /2015 rozpoczęło się od i przyjmowane są w Gminnym 2014 r. i trwa do r. 1 sierpnia 2014 r. Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 1 P r z y j m o w a n i e w n i o s k ó w Wnioski o ustalenie prawa do w godz. od 8:00 do 14:00. o ustalenie prawa do funduszu ś w i a d c z e ń z f u n d u s z u Musur Marzena Świadczenia Rodzinne Okres zasiłkowy 2014/2015 zainteresowane mogą pobierać w godz. od 8:00 do 14:00. zaczyna się od r. i trwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Dodatkowe informacje pod nr do r. Społecznej pokój nr 1. telefonu: Wnioski o ustalenie prawa do Przyjmowanie wniosków na Musur Marzena zasiłku rodzinnego oraz dodatków do o k r e s z a s i ł k o w y / z a s i ł k u r o d z i n n e g o o s o b y rozpocznie się od 1 września 2014 r. Stypendia szkolne I n f o r m a c j a d o t y c z y w Postominie pok. nr 1. stypendiów przyznawanych na Wnioski przyjmowane będą od okres od 1 września 2014 r. do do 15 września 2014r. w Gminnym czerwca 2015 r. Ośrodku Pomocy Społecznej Uczniowie szkół podstawowych w Postominie pok. nr 1 w godz. od i gimnazjum z terenu Gminy 8:00 do 14:00. Nie dotrzymanie Postomino mogą pobierać wnioski ustawowego termin składania w swoich szkołach, natomiast wniosków skutkuje nie przyznaniem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pomocy materialnej. mogą pobierać wnioski w Gminnym Musur Marzena Ośrodku Pomocy Społecznej

7 7 Cudze chwalicie, swego nie widzicie Dla każdego coś miłego Europejska Akademia Sołtysa Przemysława Fenrycha prezesa Sołtysa wspomaganie wiejskich t r w a, c h o ć z a k o ń c z o n a. Fundacji Rozwoju Demokracji liderów. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lokalnej i doktora Wacława Idziaka. Pozwolę ku pokrzepieniu serc i aktywności Pieńkowo - Pieńkówko Celem realizowanego projektu zacytować fragment z ostatniej Razem lepiej przez dwa lata był rozwój postaw obywatelskich pozycji książkowej, s. 21/22. realizowało zadania z EAS pn. mieszkańców wsi, propagowanie Stowarzyszenie robi więcej niż Zmysłowa kawiarenka - Integracja partnerskiej aktywności lokalnej niejeden wiejski dom kultury, czy i a k t y w i z a c j a o b y w a t e l s k a i w s p o m a g a n i e p r o c e s ó w świetlica. W 2012 roku w Pieńkowie społeczności wiejskich. Program demokratycznych. W takim duchu stworzyli np. skwer Pszczółkowo, realizowany był przy wsparciu działania w Zmysłowej kawiarence a wcześniej w Pieńkowie ulicę Biedronkową. Prowadzą konkursy Zochy gospochy. Stowarzyszenie, nie mając swojej siedziby prowadzi działalność wędrowną. Jego członkowie odwiedzając świetlice w okolicy i prowadząc tam zajęcia aktywizują nie tylko tych, do których przyjeżdżają, ale też siebie samych. Oficjalne zakończenie projektu EAS nie kończy działań zmysłowych. Kontynuacją jest Gminna Akademia Zmysłów Senior kreatywny. Wypracowane zostały już formy współpracy pokoleniowej, działania i n t e g r a c y j n e, e d u k a c y j n e i rekreacyjne. Chętnie spotkamy się z innymi stowarzyszeniami czy grupami nieformalnymi, chętnie poprowadzimy lokalny festyn lub Szwajcarii w ramach szwajcarskiego prowadzili seniorzy z Razem lepiej. spotkanie pokoleniowe. Posiadamy programu współpracy z nowymi Miłym akcentem był fakt, że zaplecze techniczne i wspaniałych k r a j a m i c z ł o n k o w s k i m i U n i i z a a n g a ż o w a n i e n a s z e g o ludzi. Mimo pewnych trudności bo Europejskiej. stowarzyszenia, jak i oczywiście kto ich nie ma jesteśmy otwarci na W połowie września, podczas innych wspaniałych zespołów świat, cieszymy się każdym o g ó l n o p o l s k i e j k o n f e r e n c j i wioskowych, zostało opisane w dwóch pogodnym dniem, a gdy jest w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia książkach (dostępnych w bibliotece niepogoda mówimy: Trudno, jutro Te r e s a R y s z t a k o d e b r a ł a gminnej): Wacław Idziak, Ryszard będzie lepiej. O naszych działaniach podziękowania z rąk marszałka Wilczyński Odnowa wsi przestrzeń, możecie poczytać i obejrzeć na województwa zachodniopomorskiego ludzie, działania i Przemysław stronie oraz koordynatorów projektu Fenrych Europejska Akademia Teresa Rysztak Stowarzyszenie Razem lepiej W d r o d z e p o w r o t n e j kolejny raz w tym roku zorganizowało n i e p l a n o w a n y m, a l e b a r d z o w y p r a w ę e d u k a c y j n ą ł ą c z ą c przydatnym miejscem postoju było zdobywanie wiedzy z doznaniami Muzeum Chleba w Sianożętach. Tu estetycznymi. można było nie tylko zakosztować Członkowie stowarzyszenia lokalnych wypieków, ale także realizują projekt Gminnej Akademii obserwować proces rodzenia się Zmysłów w ramach Rządowego chleba oraz obejrzeć eksponaty Programu na Recz Aktywizacji związane z tematyką piekarniczą. Społecznej Osób Starszych na lata Hortulus w letnie popołudnie Za pozyskane wzbudzał zachwyt u zwiedzających. z Ministerstwa Pracy i Polityki Ogrody: francuski, japoński, smaków, Socjalnej finanse można było zapachów, kolorów, kształtów wyruszyć na wycieczkę, która miała na wpisywały się w realizację naszego celu poznanie dziejów oręża polskiego projektu - akademia zmysłów. w Kołobrzegu oraz poznanie ogrodów Dla wielu uczestników wycieczka tematycznych Hortulus w Dobrzycy. był odskocznią od codziennych Punkt pierwszy programu szczególnie problemów, powrotem do czasów zainteresował mężczyzn, a już szkolnych, a przede wszystkim okazją, możliwość bezpośredniego kontaktu z by zobaczyć coś innego, coś pięknego, wystawioną kolekcją militariów, czy też coś niezwykłego. okazja wejścia do kabiny samolotu Kolejna wyprawa do Gdyni, do Bies to wzbudziło wiele emocji. Teatru Muzycznego przyniesie nowe Niezwykle ważnym punktem programu wrażenia i emocje. była również wyprawa do Skansenu W Razem lepiej każdy znajdzie Morskiego w Porcie Rybackim oraz możliwość przeżycia swojego zwiedzanie Starego Miasta i Bazyliki pięknego dnia. Kołobrzeskiej. T. Rysztak Witaj szkoło Dzieci z klasy I a z radością powitały nowy rok szkolny. O wspaniały wystrój klasy zadbała pani dyrektor Halina Wenda, która wyposażyła salę w nowy, duży dywan oraz regał z półkami dla każdego dziecka. Podziękowania kieruję również do Państwa Żanetty i Adama Ordon, k t ó r z y z a k u p i l i k o m p a k t o w y s p r z ę t wielofunkcyjny. Ewa Kwiatek

8 8 Dożynki w Łącku Super ziemniak Pani Krystyna Zielonka niezwykle pracowita kobieta w trakcie zbierania ziemniaków na pieszczańskim polu znalazła ziemniaka olbrzyma. Zważyła na elektronicznej wadze w miejscowym sklepie waga 1,1 kg. Starczył na obiad dla całej rodziny. ryt. Od dwóch lat stało się tradycją uczestnicy mogli poczęstować się i sołtysów serdecznie dziękujemy organizowanie świeta plonów w parafii ciastem drożdżowym ze śliwkami właścicielom piekarni za przekazane NMP w Łącku. Do kościoła są upieczonym w piekarni Państwa ciasta i chleby. przynoszone wieńce dożynkowe jako Barbary i Norberta Boruckich z Łącka podziękowanie za udane żniwa. i chlebem upieczonym w piekarni Sołtysi parafii święcili bochny chleba. Państwa Janiny i Romana Tama Na zakończenie mszy dożynkowej z Jarosławca. W imieniu parafian Sukces w świetlicach W p r o g r a m i e ś w i e t l i c środowiskowych wiele miejsca poświęca się na realizację zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień. Co roku świetliczanie biorą udział w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Są to zajęcia teoretyczne promujące zdrowy styl życia i umiejętne planowanie czasu wolnego, konkursy ulotowe, zajęcia warsztatowe w grupach i konkursy plastyczno-literackie. Miło nam donieść, że w tegorocznej edycji O g ó l n o p o l s k i e g o K o n k u r s u Plastycznego laureatami zostali Amanda Zielonka ze Świetlicy Środowiskowej w Pieszczu i Damian Piskuła ze Świetlicy Środowiskowej w Królewie. Krystyna i Kazimierz Gąsiorowscy Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca Pani Ewelinie Ciróg Składa Wójt Gminy Postomino oraz koleżanki i koledzy z pracy

9 9 Kryształowy Kamień W dniach września 2014 r. i 6 miejsce (kat. junior do lat 10). Anna w Dąbkach odbył się Ogólnopolski G o ł o j u c h d z i ę k i d o b r e j g r z e Turniej Warcabowy o Kryształowy w p o p r z e d n i c h t u r n i e j a c h Kamień im. Marii i Romualda Frey. zakwalifikowała się do Młodzieżowej Szkołę Podstawową w Staniewicach na Kadry Narodowej na rok tym turnieju reprezentowali: Anna Trenerem i zarazem opiekunem na Gołojuch i Marcel Skrobek. Obydwoje czas zawodów była Anna Chylewskadebiutowali w tych zawodach i zajęli Sroka. odpowiednio 5 (kat. juniorka do lat 10) Końcówka wakacji W środę 27 sierpnia na świetlicy w Kaninie dzieci wraz z opiekunką i Panią sołtys Janiną Grzejszczak urządziły ogniska z okazji kończących się wakacji. Była wspólna zabawa i konkursy. Impreza zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Mimo, iż to już koniec wakacji, humor dopisywał wszystkim, przecież za rok znów będą wakacje! A. Rzeczkowska Rekordowy borowik Morskie pożegnanie wakacji D z i e c i z e Ś w i e t l i c y Środowiskowej Razem lepiej w Staniewicach tradycyjnie już k o ń c z ą w a k a c j e n a b i w a k u w Jarosławcu. W czasie wakacji systematycznie odbywały się spotkania tematyczne, aby w finiszu, tuż przed nowym rokiem szkolnym, zaznać atmosfery nadmorskiego kurortu. Dzięki niezwykłej życzliwości i s y m p a t i i w i e l u l o k a l n y c h przedsiębiorców pobyt dzieci o b f i t o w a ł w m o c a t r a k c j i i pozytywnych wrażeń. Już samo z a k w a t e r o w a n i e w O ś r o d k u Kolonijnym Barka i wodne szaleństwa w OW Rafa wzbudzały zachwyt uczestników. Wizyta w niezwykłym Muzeum Bursztynu wzbogaciła świetliczan o umiejętności korzystania z infokiosków a także pokazała inny, odległy wiekowo, świat. Kolejnym niezwykłym, morskim akcentem była piesza wyprawa do M u z e u m R y b o ł ó w s t w a w Jezierzanach, gdzie p. Leszek Kołakowski wspólnie z żoną i synem wtajemniczali dzieci w trudną Miłym akcentem były spotkania i niebezpieczną pracę rybaka z przyjaciółmi z OW Savana oraz morskiego. Gospodarz tego obiektu u p a ń s t w a M a n u s z e w s k i c h z wielką życzliwością przyjął grupę w Jezierzanach. Pożegnanie dzieci hojnie obdarowując wiedzą z morzem i elegancki obiad i słodkościami. w restauracji Jackowo było Te dwa obiekty Muzeum dopełnieniem tego wspaniałego Bursztynu i Muzeum Rybołówstwa pożegnania z wakacjami. Dzieci stanowiły kopalnię wiedzy o morzu pewnie chętnie będą wracać we i l u d z i a c h wspomnieniach do tych miłych, z w i ą z a n y c h gorących wakacyjnych dni, by zimową z m o r z e m. porą czerpać z nich energię i siłę do Dopełnieniem były kolejnych wakacji. już tylko spacery Wychowawcy Teresa Rysztak brzegiem Bałtyku, i Hanna Matuszczak - oraz dzieci i ich c h l a p a n i e rodzice składają najserdeczniejsze w m o r z u, n o podziękowania Wszystkim, którzy i c u d n y r e j s p o m o g l i w z o r g a n i z o w a n i u Wa n d ą, p o d wakacyjnego wypoczynku dzieci, ze bacznym okiem Świetlicy Środowiskowej Razem wilka morskiego lepiej w Staniewicach: państwu pana Krzysztofa Ewelinie i Stefanowi Kwiatkowskim, Bugowskiego. panu Igorowi Kwiatkowskiemu, panu P o b y t Maksymilianowi Kwiatkowskiemu, w Jarosławcu to państwu Sylwii i Krzysztofowi również czas na Bugowskim, państwu Katarzynie integrację grupy, i Mieczysławowi Zawadom, panu wspólne zabawy Leszkowi Kołakowskiemu, Jego żonie i rozmowy. Dzieci i s y n o w i, p a n i L u d w i c e wykorzystywały Manuszewskiej. Państwa wrażliwość dostępny materiał i hojność pozostanie w naszych k a m i e n i e, serduszkach. piasek, szyszki ryt. i tworzyły nowe, m a ł e d z i e ł k a. Centrum Kultury i Sportu zaprasza na Oto borowik olbrzym znaleziony we wszedzieńskim lesie bukowym. Znaleziska dokonała pani Bożena Smeja, mieszkanka Wszedzienia. MLS

10 10 Wybory samorządowe ważne informacje dla wyborców 16 listopada 2014 roku wybierzemy 15 radnych Rady Gminy Postomino oraz Wójta. Zgodnie z obowiązującym od 2011 roku Kodeksem Wyborczym gmina Postomino została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów. Oznacza to, że w każdym okręgu wybierzemy jednego radnego. Prawo zgłoszenia kandydata na wójta ma Komitet Wyborczy, który zarejestruje kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w gminie. Kandydat na wójta może kandydować do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Z tym, że jeśli zostanie wybrany wójtem, jego mandat jako radnego wygasa. W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7:00 do 21:00. Prawo do głosowania mają osoby zameldowane na pobyt stały lub te, które nie mają zameldowania na pobyt stały a złożyły wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Dla tych wyborów nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania. Otwarcie drogi powiatowej Tyń - Staniewice W dniu 9 października 2014 r. W ramach zadania przebudowano uroczyście otwarto zmodernizowaną drogę na odcinku ponad 3 km: drogę powiatową na odcinku Tyń- - wykonano nakładkę z betonu Staniewice. Przecięcia wstęgi dokonali asfaltowego Wójt Gminy Postomino Janusz - w miejscowości Tyń wykonano Bojkowski oraz Starosta Sławieński - skrzyżowanie w postaci ronda Wojciech Wiśniowski. jednopasowego oraz wybudowano Zadanie pod nazwą Przebudowa chodnik drogi powiatowej nr 3741Z Postomino- P r z e d s i ę w z i ę c i e z o s t a ł o Sławno na odcinku Staniewice-Tyń dofinansowane z Narodowego zostało zrealizowane jako wspólna Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - inwestycja Gminy Postomino i Powiatu Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Sławieńskiego. Rozwój. Piłka nożna Trwają rozgrywki piłkarskiej A klasy. Występująca w niej miejscowa Wieża Postomino odnosi znaczące sukcesy. Po siedmiu kolejkach piastuje fotel lidera. Przewodząc w tabeli z wynikiem 18pkt, wyprzedzając LZS Kowalewice o 5pkt. Do końca piłkarskiej jesieni pozostały cztery kolejki. Zapowiada to ź Wieża Postomino Wrzos żywiołowo dopingują swych pupili. ciekawą końcówkę. Głównie ze Wrześnica 8 : 0 Dodajmy, że wstęp na mecz jest względu na fakt, iż Wieża nigdy nie ź Victoria II Sianów Wieża darmowy. Najbliższe spotkania na odniosła zwycięstwa w starciu Postomino 0 : 3 miejscowym obiekcie odbędą się 12 z Kowalewicami. Jednak ostatnie ź Wieża Postomino Zryw II i 26 października o godz. 12:00. s u k c e s y z e s p o ł u n a p a w a j ą Kretomino/Bonin 8 : 2 Pozostałe dwa mecze to spotkania optymizmem zarówno zawodników, ź Wieża Postomino Strong wyjazdowe. działaczy oraz kibiców naszej drużyny. Zielnica 2 :1 Trzymajmy kciuki za naszych Warto przy tej okazji przypomnieć ź Start-Iskra Mokre Wieża piłkarzy, aby zakończyli jesień na fotelu wyniki jakie towarzyszyły piłkarzom Postomino 2 : 7 lidera, a wiosną wywalczyli awans do Wieży od początku startu ligi; Klasy Okręgowej. ź Wieża Postomino Arkadia II Cieszy również fakt, iż mecze Więcej w następnym numerze. Malechowo 1:3 rozgrywane na postomińskim stadionie ź Baszta Sławno Wieża przyciągają z meczu na mecz coraz Postomino 3 : 1 większą rzeszę kibiców, którzy

11 11 Dwa medale dla naszych karateków K o l e j n y s e z o n z m a g a ń z szóstego miejsca. W finale musiał postomińscy karatecy rozpoczęli u z n a ć w y ż s z o ś ć b a r d z i e j w bardzo dobrym stylu, zdobywając doświadczonych zawodników dwa medale na rozegranej 28. i ostatecznie zajął ósmą lokatę. Poza września Wojewódzkiej Olimpiadzie rywalizacją w ramach Wojewódzkiej Młodzieży Karate Kyokushin, której Olimpiady Młodzieży rozegrana organizatorem był Koszaliński Klub została także pokazowa kategoria Karate Kyokushin. W turnieju udział juniorek, w której sprawdzić się mogła wzięło ponad 230 zawodników Agnieszka Olszowiec. Do rywalizacji reprezentujących kluby województwa przystąpiły trzy zawodniczki, które zachodniopomorskiego a w tym rywalizowały ze sobą w systemie 2 zawodników z Postomina. Srebrny każdy z każdym. Agnieszka po jednym medal w konkurencji kumite zwycięstwie i jednej porażce młodzików(14-15 lat) do 55kg. zdobył ostatecznie zajęła drugą lokatę. Krystian Ostrowski, dla którego był to Zawodnikom gratulujemy i życzymy dopiero pierwszy występ na udanych występów na kolejnych zawodach, co powoduje, że wynik ten turniejach! cieszy podwójnie. W konkurencji kata Krystian spisał się również bardzo dobrze awansując do rundy finałowej Spotkanie Policjanta z uczniami z Postomina 19 września 2014r. uczniowie kl. 0 - III Szkoły Podstawowej w P o s t o m i n i e u c z e s t n i c z y l i w spotkaniu z aspirantem Pawłem Majbrodą policjantem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie - oddział w Postominie. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się poprzez liczne zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale również w ruchu drogowym. Przygotowały też krótką inscenizację podsumowującą zdobytą wiedzę. Najmłodsze dzieci miały okazję p o r o z m a w i a ć z P o l i c j a n t e m o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym p r z e c h o d z e n i u p r z e z u l i c ę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Przypomniał, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Zajęcia z przedstawicielem Policji były jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu p r o f i l a k t y c z n e g o T r o s k a o bezpieczeństwo i zdrowie. Ewa Kulczak - Leśniewska Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze. Zawsze będą z nami. Barbarze i Norbertowi Boruckim wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy i Teściowej składają członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo-Pieńkówko "Razem lepiej Święto Drzewa Dnia 10 września 2014r. uczniowie Zespołu Szkół w Pieszczu uczcili Święto D r z e w a w s p ó l n y m posadzeniem drzewek na terenie szkoły. Uczniowie maja świadomość, że drzewa nie są tylko elementem naszego krajobrazu, ale odgrywają ważną rolę w naszym życiu i życiu całej planety Ziemi. Drzewa pojawiły się na Ziemi o wiele wcześniej niż ludzie i chociażby z racji starszeństwa zasługują na szacunek i ochronę. Przyciągają uwagę potęgą, majestatem i pięknem. Przede wszystkim są producentami tlenu - jedno drzewo produkuje tyle tlenu, ile z u ż y w a w c i ą g u r o k u c z t e r o o s o b o w a r o d z i n a, oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, regulują poziom wód gruntowych, chronią glebę przed wymywaniem i osuwaniem się jej, dostarczają grzybów i jagód oraz drewna - surowca potrzebnego do wyrobu wielu produktów, wydzielają do atmosfery wiele olejków eterycznych, zabijających n i e k t ó r e d r o b n o u s t r o j e chorobotwórcze, są domem przestrzegamy przepisów wielu zwierząt, a także przeciwpożarowych i czy nie upiększają krajobraz i są czynimy z niego śmietniska. miejscem rekreacji. Aby móc do Serdeczne podziękowania niego wrócić z przyjemnością dla leśniczego Pana Sławomira j u t r o, p o j u t r z e, z a r o k Fedoruka, który przekazał powinniśmy traktować go jak uczniom ZS w Pieszczu własne dobro. Las nie jest sadzonki drzewek, składają: śmietniskiem i opuszczając go, M. Banasiak, A. Chabros, nie pozostawiajmy po sobie H. J ó ź w i k, G. K o z e r a, bałaganu. Uczniowie wiedzą, że M. Ochocka-Gastół, K. Piguła, to, czy las będzie istniał zależy J. Stempień. również od nas wszystkich: od M.Banasiak tego, w jaki sposób dziś się w nim z a c h o w u j e m y, c z y

12 12 Kiermasz ciast Piekielna kuchnia - jesienna abra kadabra Klasa III c Szkoły Podstawowej w Postominie zapoczątkowała zbiórkę funduszy na wycieczkę szkolną jesiennym kiermaszem ciast. Wypieki zostały przygotowane przez rodziców z wielką starannością o smak, ale także o wartości odżywcze. Większość ciast zawierała owoce z naszych p o l s k i c h s a d ó w. W i e l k i e podziękowania dla pań Agnieszki Sieradzkiej i Jolanty Piaseckiej, które poświęciły swój cenny czas na sprzedaż smakołyków. Krystyna Gąsiorowska Aktywni 50+ wyniki po 2 rundach W klasie drugiej realizowaliśmy o d ż y w i a n i a, s a m o d z i e l n e Kadabra i deser- Miodowa projekt Junior Master Chef. W klasie przygotowywanie potraw według Księżniczka. Oba zespoły pracowały trzeciej kontynuujemy zabawę przepisu oraz oczywiście współpracę wspaniale i przygotowały przepyszne w nieco innej odsłonie. To uczniowie w grupie i wesołą zabawę. Pierwsza dania. Jurorką była nasza Gwiazda klasy III c Szkoły Podstawowej jesienna edycja przebiegała pod Kuchni Pani Joanna Stankowska, w Postominie zaproponowali zabawę hasłem Jesienna Abra Kadabra. która przyznała sprawiedliwy w tej w Hells Kitchen- piekielną kuchnię. Grupa Niebieskich i Czerwonych sytuacji remis. Projekt ma podobne cele - poznanie miała za zadanie przygotować Krystyna Gasiorowska wartości odżywczych niektórych przystawkę- Pomidorowy król lasu, produktów, naukę zdrowego danie główne- Warzywna Abra Młodzi lekkoatleci rozpoczęli zmagania W tegorocznym Grand Prix ź Melon Zbigniew 165pkt. Aktywni 50+ rozegrano już dwa ź Szczepański Michał 161pkt z trzech turniejów. Po raz pierwszy T e g o d n i a r ó w n i e ż aktywni weterani spotkali się 10 maja, p o d s u m o w a n e z o s t a n i e c a ł e natomiast drugie spotkanie odbyło się tegoroczne Grand Prix, a najlepsi 26 lipca. Obecnie, po dwóch turniejach zawodnicy nagrodzeni. czołowe miejsca zajmują: Na stronie CKiS Postomino wśród kobiet: p r z e d s t a w i a m y w y n i k i ź Ogórek Danuta 178pkt, w poszczególnych turniejach oraz ź Igras Daniela 176pkt, klasyfikację generalną po 2 ź Palusińska Helena 168pkt, spotkaniach. ź Izdebska Grażyna 151pkt, wśród mężczyzn: ź Pacenko Jacek 179pkt, ź Gosławski Stanisław 173pkt, W dniu 18 września 2014 r. na Słoneczna pogoda pozwoliła na p r z e d s t a w i a m y n a s t r o n i e p o s t o m i ń s k i m s t a d i o n i e i m. osiągnięcie dobrych wyników oraz Zbigniewa Galka młodzi lekkoatleci ze wyłoniła nowe talenty wśród G r a t u l u j e m y w s z y s t k i m s z k ó ł p o d s t a w o w y c h g m i n y debiutujących uczniów. W rundzie uzyskanych wyników i zapraszam na Postomino rozpoczęli zmagania I jesiennej odbędą się cztery spotkania kolejne spotkanie już w następny rundy Czwartków Lekkoatletycznych w dniach 18 września, 25 września, czwartek (25 września) o godz / października, 9 października. Wyniki n a s t a d i o n i e i m. Z. G a l k a Wystartowało łącznie 87 z podziałem na poszczególne w Postominie. uczniów ze szkół z gminy Postomino. k o n k u r e n c j e i d y s t a n s e

13 13 Kącik poetycki O jesieni jeszcze polami płynie melancholia w płaszczu z sinej mgły utkana oddechem mrozi kartofliska ziemniaki zastygłe w ognisku dorodne głowy kapusty czekają pełne tęsknoty na noży jesienną powinność udeptywanej siekaniny w beczce czerwone buraczki dojrzały w swej krasie dorodnością krągłych pośladków przywiędniętych liści pozbawionych życia trudem dorastania w sprzyjającym czasie brzuchy dyń wypasionych blaskiem sięgają nieba pozwolą się zamienić w zupy marynaty listopadem rzeźbiony Hallowen jesienne ogrody pełne są tajemnic barw różnorodnością zachwyca pazździernik w ogrodach pieści kwiaty i liście na drzewach złotym oczkiem mruga skromny nieśmiertelnik swą urodą cieszą jarzębin korale od wieków zachęcają panny do zamęścia mgły wiatry i deszcze rwą zdobycz na strzępy babie lato oplata jesienną zadumą Jadwiga Michalak Wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci OJCA Pani Annie Ochockiej składa Wójt Gminy Postomino oraz koleżanki i koledzy z pracy Morsowanie czas zacząć Występ naszej kapeli Kapela Pieńkowianie miała przyjemność rozweselać folkową muzyką publiczność podczas gminnych Dożynek w Sławnie. Ich występ bardzo spodobał się przybyłym gościom, co było zauważalne przez gromkie brawa. Niezmiernie cieszymy się, że Pieńkowianie reprezentowali naszą gminę podczas sąsiednich dożynek. Festyn rodzinny Dnia 6 września na placu Dzieci w raz rekreacyjnym w Nosalinie obył się z rodzicami festyn rodzinny. Dzieci wraz b i o r ą c e z rodzicami mogli wziąć udział w wielu u d z i a ł ciekawych grach i zabawach oraz w k o n k u - z a t a ń c z y ć z u m b ę w r a z r e n c j a c h z prowadzącą zabawy instruktorką nagrodzeni Martą Wachholz. Wielką atrakcją dla zostali przez sołtysa upominkami, wszystkich był pokaz strażacki jaki medalami, a najlepsi pucharami. zaprezentowało OSP Wilkowice. S o ł t y s, R a d a S o ł e c k a o r a z Wszyscy mogli skosztować ciast mieszkańcy Nosalina kierują przygotowanych przez rodziców oraz podziękowania dla wszystkich osób, upiec przy ognisku pyszną kiełbaskę. k t ó r z y p r z y c z y n i l i s i ę d o Kalendarz imprez i wydarzeń Październik Listopad Stadion Sportowy im. Z. Galka w Postominie 2 październik Czwartki 1 8 p a ź d z i e r n i k 9 listopad Otwarcie sezonu Lekkoatletyczne godz Współzawodnictwo Sportowomorsowego Klubu Morsów Wiking Stadion Sportowy im. Z. Galka Rekreacyjne Sołectw Gminy Postomino w Postominie Postomino w roku Turniej Piłki 2 2 l i s t o p a d 4 październik Memoriał Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta Współzawodnictwo Sportowo- Szachowy im. Alfreda Obszańskiego Gminy Postomino Sala Sportowa Rekreacyjne Sołectw Gminy Centrum Kultury i Sportu w Postominie przy ZS Postomino - ELIMINACJE Postomino w roku Turniej 9 październik Czwartki 2 5 p a ź d z i e r n i k Warcabowy Sołectw o Puchar Wójta Lekkoatletyczne godz Współzawodnictwo Sportowo- Gminy Postomino - Sala Sportowa Stadion Sportowy im. Z. Galka Rekreacyjne Sołectw Gminy przy SP Staniewice w Postominie Postomino w roku Turniej Piłki 16 październik Czwartki Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta Lekkoatletyczne godz Gminy Postomino - Sala Sportowa przy ZS Postomino - FINAŁY Harmonogram zajęć popołudniowych Harmonogram zajęć organizowanych na terenie Gminy Postomino przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie we wrześniu i w październiku 2014 r. przygotowania i organizacji festynu oraz dla Strażaków z OSP Wilkowice, którzy po raz kolejny sprawili wielką przyjemność dzieciom prezentując swój sprzęt i umiejętności. Klub Morsów Wiking promujący z pokłonem Jaroslawieckiemu zdrowy styl życia, poprzez różne formy rybakowi. aktywności spędzania wolnego czasu Dla Wikingowych, Postomińskich zaprasza w swoje szeregi. morsów będzie to 260 kąpiel od Nie bądź bierny - zadbaj o swoje powstania klubu. zdrowie, łącząc to z pasją. W s z y s t k i c h j e s z c z e Choć temperatura wody jeszcze niezdecydowanych mieszkańców wynosi około około 10 stopni Celsjusza naszej Gminy, jako potencjalnych a powietrza około 15 stopni, to już od morsów, zapraszamy do nas - początku października morsowie wystarczą kąpielówki, ręcznik, "Wikinga" zaczęli schładzanie swych termosik z ciepłą herbatką, trochę ciał. cywilnej odwagi. Oficjalne klubowe otwarcie Morsy lubią, gdy mróz trzyma, sezonu morsowego 2014/2015 nastąpi śniegu po pachy, zimna woda - 9 listopada 2014r w Jarosławcu, wtedy serce zaraz lepiej bije, poprzedzone morsową paradą, człowiek wie że żyje". Break Dance (grupa młodsza) Break Dance (grupa starsza) Zajęcia plastyczne dzieci młodsze GAMMA (CKiS) dzieci i młodzież Wioska internetowa (CKiS) Zajęcia karate (hala Postomino) Taneczny Aerobik (sala sportowa) Jarosławiec od Świetlica Wiejska w Chudaczewie Świetlica Wiejska w Dzierżęcinie Świetlica Wiejska w Kaninie Świetlica Wiejska w Karsinie Świetlica Wiejska w Masłowicach Świetlica Wiejska w Nosalinie Świetlica Wiejska w Pałowie Świetlica Wiejska w Pałówku Świetlica Wiejska w Rusinowie Świetlica Wiejska w Wilkowicach Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 15:30-17:30 17:30-19:30 18:00-19:00 Postomino 15:00-17:00 17:00-19:00 15:00-20:00 19:00-20:00 Jarosławiec 15:00-17:00 17:00-19:00 15:00-20:00 15:00-20:00 17:00-19:00 17:00-19:00 18:00-19:00 Postomino 19:00-20:00 Jarosławiec 18:00-19:00 Postomino 15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

14 14 h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. c o m Czy TVP HD zmieni się w TVP Premium? Telewizja Polska podtrzymuje swoje plany w sprawie zmiany kanału TVP HD na TVP Premium. Na chwile obecną nadawca nie zdradza jednak żadnych konkretnych dat. We d ł u g w c z e ś n i e j s z y c h zapowiedzi kanał TVP Premium miał wystartować we wrześniu 2014 roku w miejsce TVP HD. Na razie jednak kanał TVP HD nadaje, a do jesiennej ramówki została wprowadzona jedna nowość własnej produkcji. Telewizja Polska zapewnia jednak, że wciąż planuje uruchomienie TVP Premium. "Antena TVP HD będzie przekazana do TVP1 (w zasadzie wszystkie nasze tematyki i anteny niszowe są w strukturach "dużych" anten) i tam dopiero nastąpi płatny jak Canal+ czy HBO. Zmiana przekształcenie jej w kanał Premium. TVP HD na TVP Premium ma polegać Terminów w związku z tym podać przede wszystkim na przebudowaniu jeszcze nie potrafię. Będziemy o tym ramówki, tak by oferta stacji z jednej informować w miarę postępu prac" - strony różniła się od pozostałych stacji mówi cytowany przez SatKurier.pl TV, a z drugiej strony nadal Jacek Rakowiecki, rzecznik prasowy u t r z y m y w a ł a w y s o k ą j a k o ś ć TVP. technologii HD. Obecnie znaczna D o d a j m y j e d n a k, ż e większość programów TVP HD to uruchomienie TVP Premium nie powtórki z innych anten TVP HD. oznacza, że kanał będzie dodatkowo źródło: media2.pl Nowa Kontrola Prywatności na Facebooku już dla wszystkich Nowa Kontrola Prywatności Nowa Kontrola Prywatności jest wprowadzona przez Facebooka częścią działań podejmowanych w pierwszej połowie tego roku jest już przez Facebooka w celu ochrony dostępna dla wszystkich osób prywatności osób korzystających korzystających z platformy z poziomu z platformy. Funkcja ta zapewnia komputera stacjonarnego. użytkownikom większą kontrolę nad Dzięki narzędziu Privacy swoimi informacjami wtedy, kiedy tego Checkup, które jest już dostępne, najbardziej potrzebują. Co ważne, każdy będzie mógł upewnić się, że spośród tych, którzy dotychczas udostępnia swoje informacje skorzystali z Kontroli Prywatności, aż właściwym osobom. 7 5 % z m o d y f i k o w a ł o s w o j e Aby odpowiednio zarządzać ustawienia. s w o i m i d a n y m i u ż y t k o w n i c y Ustawienia prywatności mogą Facebooka powinni pamiętać o trzech uprawnień przyznanych aplikacjom być sprawdzone w dowolnej chwili za czynnościach, dzięki którym wykorzystywanym na platformie. pomocą opcji Prywatność - skróty. odpowiednio zabezpieczą swoją Trzecią czynnością, jest ponowne Kontrola Prywatności przypomina prywatność. Pierwszy krokiem jest określenie, jakie informacje o tym wszystkim korzystającym sprawdzenie ustawień ikony wyboru personalne udostępniamy na swoim z Facebooka. odbiorców postu, który zostanie przez profilu. źródło: media2.pl nas opublikowany. Drugim - kontrola List polecony nadasz bez chodzenia na pocztę P o c z t a P o l s k a u m o ż l i w i Polska Usługi Cyfrowe, podczas kupowanie w sieci znaczków konferencji Rynek Usług Pocztowych z potwierdzeniem nadania. W planach w Warszawie. są też nowe e-usługi. - W przyszłym roku z kolei W październiku ubiegłego roku planujemy wprowadzić usługę listu Poczta Polska wprowadziła usługę skanowanego i archiwum cyfrowego - Envelo, która umożliwia kupienie tzw. powiedział Świdwiński. W planach jest neoznaczka. Jest to po prostu znaczek także bezpieczny elektroniczny list pocztowy drukowany z komputera rejestrowany. Można się domyśleć, że i zabezpieczony kodem DataMatrix. Po te zapowiadane usługi mają związek kupieniu znaczka online można z tzw. pocztą hybrydową oraz wydrukować go na kartce papieru, z usługami chmurowymi. etykiecie samoprzylepnej lub Poczta Polska już wcześniej bezpośrednio na kopercie. Znaczek interesowała się przechowywaniem można pobrać ze strony WWW lub różnych danych na potrzeby klientów. otrzymać w postaci załącznika do e- W kwietniu wprowadziła e-usługi dla maila. nadawców i odbiorców rachunków, Poczta Polska niebawem ma które będą swoistą "chmurą dla faktur". wprowadzić nowy rodzaj takiego Operator angażuje się też we z n a c z k a, c z y l i n e o z n a c z e k współpracę z ZUS i ma napędzić rejestrowany. Jak łatwo się domyślić, polską informatyzację poprzez umożliwi on otrzymanie potwierdzenia potwierdzanie Profilu Zaufany epuap nadania. Zapowiedział to Grzegorz (o ile epuap to wytrzyma). Świdwiński, prezes spółki Poczta źródło: Dziennik Internautów Komórki: Więcej dzwonimy i mniej SMS-ujemy Technics wraca do gry Panasonic zdecydował się ożywić markę, która nawet dziś kojarzona jest z klasą premium w segmencie Hi-Fi. Z Europy elektronika z logo Technics zniknęła sześć lat temu, stając się ofiarą u p a d k u p ł y t C D i n o w y c h "internetowych" realiów. Technics jako marka produktów dla najbardziej wymagających użytkowników, do gry powróci w grudniu. Oczywiście jako topowy sprzęt Hi-Fi. Do sprzedaży trafi system R1 (zdjęcie obok), składający się ze wzmacniacza SE-R1, sieciowego odtwarzacza SU-R1, oraz głośników SB-R1. Nie będzie to sprzęt stricte profesjonalny. Producent określa go jako klasę referencyjną, a więc zestaw Hi-Fi dla osób z g r u b s z y m p o r t f e l e m, a l e niekoniecznie dla fascynatów. Dla prawdziwych melomanów dedykowany ma być profesjonalny system C700, składający się z czterech urządzeń. Wzmacniacza SU-C700, odtwarzacza sieciowego ST-C700, odtwarzacza CD SL-C700, oraz głośników CB-C700. Japończycy w razie sporego sukcesu Biorąc pod uwagę niewielką zawsze otwierają sobie drogę do skalę eksperymentu z ożywianiem prezentacji kolejnych nowości w 2015 marki Technics, Panasonic niewiele roku. ryzykuje. Dwa systemy raczej na źródło: Komputer Świat rynku rewolucji nie zrobią, ale W minionym roku Polscy mln wiadomości MMS (wzrost o 13 użytkownicy więcej dzwonili oraz proc.) oraz pobrali łącznie 122 tys. TB więcej MMS-owali. Zmniejszyła się danych (wzrost o 31 proc.). natomiast liczba wysyłanych Ciekawie przedstawiają się dane wiadomości SMS - wynika z danych GUS w przeliczeniu na statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego. Polaka. Wynika z nich, że przeciętny Według raportu GUS, w 2013 użytkownik telefonu komórkowego roku Polacy wydzwonili łącznie 73,632 w 2013 roku wydzwonił ponad 1,3 tys. mld minut połączeń komórkowych, co minut połączeń krajowych (wzrost o 52 w porównaniu z poprzednim okresem minuty), wysłał 910 wiadomości SMS oznacza wzrost o ponad 8,4 proc. (wzrost o 61 SMS-ów) oraz wysłał Ponad połowa wydzwonionych minut 8 wiadomości MMS (wzrost o 1). (42,6 mld) to tzw. minuty wewnątrz Dane pokazują także, że w 2013 sieci. roku wydzwoniliśmy ponad 14,176 mld Dodatkowo w 2013 roku Polacy m i n u t p o ł ą c z e ń z t e l e f o n ó w wysłali łącznie 51,439 mln wiadomości stacjonarnych (spadek o 8 proc.). SMS (spadek o 2,4 proc.), wysyłali 444 źródło: Dziennik Internautów

15 15 nowe godziny otwarcia Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a 1 69 Woda gazowana Żywiec Zdrój 1,5 l oraz wiele innych Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów Do nabycia bardzo duży wybór zniczy w atrakcyjnych cenach... - wypłata gotówki w kasie do 200 zł bez prowizji! - doładowania liczników energii elektrycznej! - loteria lotto kaskada 2 65 Delma extra z masłem 500 g Płyn do płukania Lenor 1 l 1 99 przy zakupie min. 5 kg Cukier Diamant 1 kg Kawa MK Cafe Premium z mlekiem 225 g w Staniewicach: pon.-sob.: 5:30-21:00 nie.: 9:00-20:00 w Pieńkowie: pon.-sob.: 6:00-21:00 nie.: 9:00-20:00 - opłata rachunków (niska prowizja)! - płatność kartą płatniczą! Ziemniaki VINETA worek 15 kg Super cena Ser Złoty Mazur Mlekpol 1 kg autor: Zdzisław Ludwikowski Krzyżówka nr 10/ Poziomo: Pionowo ) wąski pas roli odkładany przez lemiesz 2) ta, co znosi złote jaja 5) śląska, góralska lub więzienna 3) krócej o Agnieszce 7) trzyma ją bokser, żeby uniknąć ciosów 4) przenosiny na nowe miejsce 8) zespół wędrownych aktorów 5) w butli turystycznej 10) do odzyskania w biurze rzeczy 6) zanęcana przez wędkarza znalezionych 9) płonąca żagiew 13) broń górala 11) osoba składająca gratulacje 15) przynosi go czarny kot, 12) Cyrulik Sewilski lub Straszny Dwór gdy przebiegnie drogę 14) dzieli dom na piętra 16) forma sprawdzania zasobów wiedzy 20) dolna część płaszcza lub fraka 17) na jego czele stoi premier 21) daszek nad piecem 18) pora roku 23) szkolny zaczyna się 1 września 19) Kukulska popularna piosenkarka 24) przepływa przez Stargard Szczeciński 22) bzyczący krwiopijca 24) ojczyzna Odyseusza 25) wicher, huragan, nawałnica 26) niewielka łódź wiosłowa 27) osoba, która się kształci Podziękowania Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim Paniom, które przygotowały pyszne dania na uroczystość strażacką w dniu 20 września 2014 r. Zarząd OSP Masłowice Organizujemy wesela przyjecia inne imprezy tel KUPON 10/ Szept Postomina - zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród. Drogim Paniom i Panu Grzegorzowi za wykonanie Wieńca Dożynkowego z Nosalina serdeczne podziękowania składa Krzysztof Ciróg. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wieńca dożynkowego i stoiska na Gminnych Dożynkach w Staniewicach. Sołtys Wilkowic Daniel Pakos Stopka redakcyjna oddano do druku dnia: r. Wydawca i redakcja: Druk: Redakcja nie odpowiada za treść Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Napisz artykuł: Egzemplarz bezpłatny, Urząd Gminy w Postominie Wszelkie materiały, artykuły prosimy nakład 1500 egz Postomino 30 nadsyłać w formie elektronicznej na tel.: (59) adres Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 24 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na kartce pocztowej wraz z naklejonym kuponem na adres redakcji do końca października 2014 r. Do rozlosowania są trzy nagrody - bony do sklepu abc w Staniewicach. Fundatorem nagród jest: STANIEWICE Staniewice 15 tel.: Wśród prawidłowych rozwiązań, które wpłynęły wylosowano: 1. Borkowicz Sabina, Pieszcz 2. Stachowicz Agnieszka, Staniewice 3. Kamiński Daniel, Łącko Nagrody do odebrania (do końca października 2014) w Urzędzie Gminy Postomino, pokój nr 18 lub 23.

16 16 Harmonogram wywozu odpadów Październik 2014 Listopad 2014 MIEJSCOWOŚCI PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz 6 7 odpady wielkogabarytowe elektrośmieci plastik odpady zmieszane MIEJSCOWOŚCI PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz szkło białe szkło kolorowe papier i tektura 3 4 plastik odpady zmieszane PAMIĘTAJ!!! Pojemniki/worki należy wystawić przed posesją w dniu wywozu (przed godz. 8:00) Nocne wędkowanie Podziękowanie Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy zaszczycili nas swą obecnością i przyczynili się do tak uroczystego Święta Plonów. Dziękujemy sponsorom za hojność i wsparcie finansowe oraz materialne naszej uroczystości. Dziękujemy Wójtowi Gminy Postomino, Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Postominie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dożynek Gminnych Dziękujemy uczniom i zespołom artystyczno- muzycznym, które w sposób szczególny umilały czas dożynkowy oraz służbom, które czuwały nad bezpiecznym przebiegiem naszej uroczystości: Straży Gminnej, Policji, Straży Granicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Składamy serdeczne podziękowania Proboszczowi ks. Wojciechowi za odprawienie mszy w intencji rolników i za zebrane plony. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Staniewic zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych 2014, za wkład i poświęcony czas. Sołtys i Rada Sołecka wsi Staniewice Zawody trochę inne w swoim Liskowi za Staniewic na zdobycie rodzaju miały miejsce nad jeziorem I miejsca, II miejsce zdobył Eugeniusz w Pieńkowie, w nocy z 23/24 sierpnia Bożewski z Rusinowa, jego wynik to pkt, III miejsce przypadło dla Po zapisach i losowaniu Kazimierza Cichego z Postomina stanowisk wszystkich zawodników 1140 pkt. p o w i t a ł P r e z e s G m i n n e g o Największa ryba złowiona Przedsiębiorstwa Komunalnego należała do Eugeniusza a był to lin w Postominie pan Bogdan Szlawski. ważący 890 gram. Ryby po zważeniu Noc bardzo długa z lekkim wróciły do wody. Zawodnicy od I do chłodem ale bez opadów, dla III miejsca otrzymali statuetki, niektórych okazała się mało łaskawa. a sześciu pierwszych uhonorowanych Tak to właśnie bywa podczas zostało dyplomami i sprzętem Zawody nocne to jedyne gdzie wędkowania, czasami ciężko sadzyka wędkarskim ufundowanym również można jednocześnie łowić na dwie z wody wyciągnąć a innym razem to przez GPK w Postominie. Składamy wędki, metodą gruntową jak zarówno bywa całkowita pustka. Tak to było, wielkie podziękowania i mamy spławikową. kilku wędkarzy spędziło te długie nadzieję na pomoc przy organizacji Wielkich okazów i wyników godziny w ciemności bez rezultatów. zawodów w przyszłym roku. końcowych nie odnotowano. Wynik 1820 pkt. wystarczył Andrzejowi Podziękowanie Sołtys i mieszkańcy Mazowa bardzo dziękują Wójtowi Naszej Gminy Januszowi Bojkowskiemu oraz Agencji Nieruchomości Rolnej filia Koszalin, oddział terenowy Karniszewice, za wykonanie inwestycji na działce w naszej miejscowości. Działka znajduje się w samym centrum wsi. Została odkrzaczona, zniwelowana i ogrodzona. Teren ten jest własnością po części ANR i Urzędu Gminy Postomino. inwestycja ta bardzo poprawiła estetykę i bezpieczeństwo naszej miejscowości. Dziękują Sołtys oraz mieszkańcy Mazowa PRACOWNIA PROTETYCZNA ekspresowa naprawa i wykonywanie protez Klaudia Banasiak Królewo 41/1 Tel PRYWATNE OGNISKO MUZYCZNE W POSTOMINIE mgr sztuki Marian Lupa Nauka gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa. tel.: (59)

Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny

Szept. VI Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny Szept Postomina Gmina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl Postomino epuap: /postomino/skrytka UWAGA! Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U

Bardziej szczegółowo

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182)

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Gminny Biuletyn Informacyjny Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe oznakowane radiowozy m-ki Kia Cee d Spis treści Drodzy czytelnicy! M inęły wakacje i nasze dzieci oraz młodzież

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla

Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla www.mielno.pl 1 Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla Aktywiści antyatomowi z gminy Mielno - na znak protestu - zaparkowali żółty autobus koło Politechniki Koszalińskiej, tuż obok atomowego autobusu

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

To jest targ! w numerze. Jesienne inwestycje. Zobacz, gdzie trwają prace. DWUTYGODNIK GMINY (477) Nowe auto dla policji. ogródki. strona 2.

To jest targ! w numerze. Jesienne inwestycje. Zobacz, gdzie trwają prace. DWUTYGODNIK GMINY (477) Nowe auto dla policji. ogródki. strona 2. DWUTYGODNIK GMINY w numerze str. 4 NR 18 (477) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 15-30.09.2014 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (87) lipiec/sierpień 2012 ISSN 1730-9190 XIII dożynki powiatowe WIADOMOŚCI Z RATUSZA 19 sierpnia w Konopiskach koło Częstochowy odbyły się XIII dożynki powiatowe.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 Wieści aniżowskie Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 W numerze między innymi: Rzut gumofilcem do kosza, cięcie i rąbanie drewna, toczenie opony oraz młocka cepami były

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego 1 Wrocław zdobyty! Dni Województwa Zachodniopomorskiego to dwudniowe święto na ulicach miasta, tym razem we Wrocławiu na rynku starego miasta w ostatni weekend maja. Gmina Mielno prezentowała się na dwóch

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo