KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA W ŁODZI"

Transkrypt

1 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KOMUNIKACJA MIEJSKA, VI WYSTAWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ obecnego i pożądanego poziomu od płatności przez pasażerów za usługi transportu miejskiego z punktu widze nia regionalnej polityki transportowej, Wdniu 3 września br. odbyła się w Łodzi (już po raz piąty) Ogólno polska Konferencja Komunikacja Miejska tym razem dotycząca: Nowo czesnych systemów opłat w zintegrowanym miejskim i regionalnym transporcie zbioro wym. Niezależnie od konferencji w dniach 4 i 5 września odbywała się także VI Wysta wa Komunikacji Miejskiej. Organizatorami obu powyższych imprez, byli podobnie jak w latach poprzednich: Izba Gospodarcza Komunikacji Miej skiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika cyjne Łódź Sp. z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. W konferencji wzięło udział około 200 uczestników z kraju i z zagranicy reprezen tujących: przedsiębiorstwa i zarządy komunika cji miejskiej, samorządy terytorialne, placówki naukowobadawcze, konsul tingowe, przemysł. Na konferencję przygotowano materiały zawierające swego rodzaju podsumowanie wiedzy w zakresie: systemów taryfowych i biletowych sto sowanych w transporcie publicznym na obszarach zurbanizowanych, światowych tendencji w technice po bierania opłat w zintegrowanym trans porcie publicznym, doświadczeń krajowych we wdrażaniu systemów pobierania opłat przy użyciu kart elektronicznych. Na zaproszenie Izby, w konferencji wzięło udział dwóch przedstawicieli Mię dzynarodowej Unii Transportu Publiczne go. Byli to: Alain Chesnoy członek kierownictwa Departamentu Systemów Informacji i Telekomunikacji przedsiębiorstwa ko munikacji miejskiej w Paryżu (RATP), który przedstawił stan i kierunki prac prowadzonych w ramach Unii Europej skiej i we własnym przedsiębiorstwie w zakresie nowoczesnych systemów po bierania opłat. Roger Torade pracownik zarządu transportu w Londynie (obecnie od delegowany do pracy w UITP w Bruk seli, gdzie zajmuje się technikami in formacyjnymi w transporcie oraz za gadnieniami środowiskowymi). Na konferencji przedstawił referat na te mat roli technik informacyjnych w transporcie publicznym z perspekty wy międzynarodowej. KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA W ŁODZI 15

2 KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA W ŁODZI Jeden z 2ch wygłoszonych przez przed stawicieli UITP referatów zamieszczono w bieżącym numerze Biuletynu. W konferencji wzięli także udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej Jan Friedberg, Prezydent Miasta Łodzi Krzysztof Panas, Członek Zarządu Miasta Łodzi Wło dzimierz Sitek, Inni członkowie władz lokalnych. Tegoroczna wystawa komunikacji miej skiej zgromadziła 102 wystawców z kraju i z zagranicy (poza Polską przybyli wystawcy z Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Holan dii, Czech). Wśród firm obecnych na wysta wie dominowały firmy od lat znane na pol skim rynku komunikacyjnym, mające ugrun towaną pozycję, lecz nie brakowało również nowych wystawców poszukujących zbytu swych wyrobów w różnych dziedzinach w tym szczególnie w zakresie regeneracji czę ści lub zespołów, remontów taboru, a także zajmujące się doradztwem i finansowaniem. Na tegorocznej wystawie komunikacji miejskiej znalazło się oprócz prezentowa nych i opisywanych już wcześniej wyrobów kilka nowości, z których na uwagę zasłu gują w zakresie taboru komunikacyjnego: trolejbus SOLARIS TROLLINO 12T, zre alizowany wysiłkiem dwóch współprodu centów, tj, Spółkę Neoplan Polska z Bole chowa oraz Spółkę PNTKM Trobus z Gdyni. Trolejbus zbudowany został na ba zie nadwozia znanego już polskim użyt kownikom autobusu miejskiego SOLARIS URBINO 12 z zastosowaniem silnika trak cyjnego rodem z gdańskiego ELMORU oraz napędem czoperowym i przetwornicą sta tyczną pochodzących z zakładów WOL TAN z Łodzi. Innymi wartymi uwagi wyro bami były wystawione przez GRUPĘ ZASA DA autobusy na gaz CNG. Fabryka Auto san S.A. zaprezentowała w wersji z napę dem gazowym autobus AUTOSAN A1010M MEDIUM (ze zbiornikami na gaz umiesz czonymi na zwisie tylnym nad komorą sil nikową), natomiast ZS JELCZ S.A. przedsta wiły autobus JELCZ 120M/1 z napędem ga zowym. Inną ciekawą propozycję przed stawiła firma EvoBus Polska, prezentując zunifikowany z modelami Citaro i Cito minibus Mercedes Sprinter LF, będący do brym uzupełnieniem pozostałych autobu sów z tej rodziny. Najciekawszym jednak zjawiskiem w zakresie taboru na tegorocz nej wystawie w Łodzi był autobus klasy midi zaprezentowany przez firmę MAN Polska oznaczony nazwą MAN NM 223. Auto bus ten można już chyba zaliczyć do kolej nej generacji autobusów, które wkrótce znajdą się w powszechnym użytkowaniu w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Jest to autobus wyposażony w najnowsze stosowane obecnie w Europie w autobusach miejskich rozwiązania (silnik EURO3, układ elektryczny oparty na magistrali CAN, przebieg międzyobsługowy km). Jego konstrukcja opracowana została w tech nice modułowej co umożliwia wykonywanie pojazdów z tej serii o długościach od 8,5 m do 10,6 m. Najciekawszym jednak rozwiąza niem jest tutaj zastosowanie na osi napędowej pojedynczej opony SUPERSINGLE w miej sce tradycyjnie i powszechnie stosowanych obecnie na tej osi opon bliźniaczych. Najważ niejszą cechą tego rozwiązania jest znaczne zwiększenie przejścia dla pasażerów na wy sokości osi napędowej do 800 mm przy sze rokości autobusu 2,35 m. Takie rozwiąza nie zawiera również wiele innych korzyści takich jak obniżenie masy nieresorowanej zespołu kołoobręcz, zwiększenie bezpie czeństwa autobusu będącego w ruchu poprzez szersze osadzenie nadwozia na zawieszeniu, obniżenie oporów toczenia oraz niższe kosz ty matariałowe przy produkcji opon przy jed noczesnym zachowaniu takich samych cech wytrzymałościowych i odporności na zużycie. Innym ciekawym rozwiązaniem zastosowa nym w tym autobusie jest fakt zamocowanie całego zespołu napędowego na jednej wspól nej ramie, dzięki czemu możliwe jest szybkie wymontowanie go z autobusu. Oprócz propozycji taborowych, zapre zentowanych zostało na wystawie szereg innych nowatorskich rozwiązań dla pojaz dów komunikacji miejskiej lub systemów obsługi pasażerów a także urządzeń ob 16

3 sługowych i materiałów eksploatacyjnych. Wiele z nich zgłoszonych zostało do kon kursu o Złote Koła Komunikacji Miej skiej. Poniżej dokonano krótkiej prezen tacji wyrobów nagrodzonych przez Jury konkursu, które kierowało się przy oce nianiu następującymi kryteriami: walory użytkowe i funkcjonalne, nowoczesność zastosowanych rozwią zań, podatność obsługowo naprawcza, walory zewnętrzne i estetyka. Producenci nagrodzeni na VI Wystawie Komunikacji Miejskiej medalem Złote Koła Komunikacji Miejskiej oraz wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach: A. Autobusy otrzymała firma: MAN Pojazdy Użytkowe Polska Sp. z o.o. za autobus miejski niskopodłogowy klasy MIDI typu MAN NM 223. W ocenie jury konkursowego autobus ten wyróżnia się spośród innych wyrobów cecha mi: zwiększenie szerokości przejścia po między nadkolami nad tylnym mo stem do szerokości około 800 mm przy szerokości całkowitej autobusu 2350 mm, zmniejszenie szerokości całkowitej autobusu możliwia jego eksploatację na wąskich i zatłoczonych ulicach miast w tym w dzielnicach zabytko wych i staromiejskich, zastosowanie pojedynczego ogumienia na kołach tylnych, wyposażenia autobusów w silnik wy sokoprężny spełniający normy czysto ści spalin EURO3, budowa autobusu oparta na modu łowej konstrukcji pozwalającej na wyprodukowanie rodziny pojaz dów o różnej długości, co umożli wia optymalne dostosowanie auto busu do potrzeb użytkowników przy znacznie obniżonych kosztach produkcji oraz unifikacji zespołów ułatwiających jego obsługi i napra wy, układ elektryczny oparty na magistra li CAN, umożliwiający szybkie i pro ste diagnozowanie wszelkich ukła dów (w tym w szczególności ukła dów odpowiedzialnych za bezpie czeństwo jazdy np. ABS, ASR, EBS), pozwalający jednocześnie na obni żenie liczby połączeń i długości wią zek elektrycznych, dostosowanie autobusu do systemu obsług technicznych wykonywa nych co 60 tys. km, eliminując kło potliwe i pracochłonne czynności smarownicze w podwoziu (przegu by kierownicze, piasty przedniej osi, wał napędowy) czy uzupełnianie poziomu oleju silnikowego. zamocowanie całego zespołu napę dowego na jednej wspólnej ramie, dzięki czemu możliwe jest (w razie potrzeby) szybkie wymontowanie go z autobusu. nowoczesny wygląd bryły autobusu z zewnątrz, dobrze skomponowana plastycznie przestrzeń pasażerska, funkcjonalnie zagospodarowane wnętrze, przejrzyste oznakowanie wejść i podestów, staranne wykoń czenie (patrz: zdjęcie nr 9 w środku Biuletynu). KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA W ŁODZI 17

4 Wyróżnień w tej kategorii nie przyznano. mowania i oddawanie tak odzyskanej energii do sieci trakcyjnej), KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA W ŁODZI B. Tramwaj (Trolejbus) otrzymały firmy: NEOPLAN Polska Sp. z o.o. oraz TROBUS PNTKM Spółka z o.o. za trolejbus Solaris Trollino 12 T. Jury podkreśliło następujące walory trolej busu mające wpływ na końcową ocenę wy robu: Trolejbus Solaris Trollino 12 T wyko nany został na bazie istniejącego pod wozia i nadwozia autobusu użytko wanego już w przedsiębiorstwach ko munikacji miejskiej co pozwala na unifikację prac obsługowych i na praw, Wybór tego nadwozia (w pełni nisko podłogowe, wykonane ze stali nie rdzewnej z zawieszeniem pneuma tycznym) pozwala sądzić, że zapew ni trwałość i długą żywotność trolej busu, Stopnie wejściowe posiadają dodat kową izolację w postaci wklejonej wy kładziny z materiału dielektrycznego, oraz dodatkowe oznaczenie listwą ko loru żółtego. Podobnie, poręcze drzwiowe zostały odizolowane od kor pusu nadwozia. Wszystko to ma za pewnić większe bezpieczeństwo pasa żerów i obsługi, Zastosowanie nowej generacji napę du czoperowego oraz przetwornicy statycznej pozwala uzyskanie płynno ści przy zmianach prędkości, co pod nosi komfort podróżowania. Napęd czoperowy, pozwala ponadto na zmniejszenie zużycia energii elek trycznej (do 30% w stosunku do na pędu tradycyjnego), a także jej reku perację (tj, odzysk energii w czasie ha zastosowanie szeregowego silnika prą du stałego do napędu trolejbusu za pewnia dużą elastyczność momentu obrotowego i obrotów, Łatwość wymiany zużytych wkładek grafitowych bez potrzeby użycia na rzędzi a także zastosowanie filtru przeciwzakłóceniowego oraz od gromnika, zapewnia bezpieczną eks ploatację pojazdu, Zabudowa aparatury elektrycznej do konana została w pomieszczeniu przeznaczonym (w tradycyjnym wy konaniu autobusu) do zabudowy sil nika spalinowego wraz z zespołem napędowym, co pozwoliło uniknąć montażu aparatury na dachu pojaz du, ułatwiając jednocześnie czynno ści obsługowonaprawczych oraz lepszy dostęp do urządzeń (patrz: zdjęcie nr 10 w środku Biuletynu). Wyróżnień w tej kategorii nie przyznano. C. Wyposażenie autobusów W tej kategorii nagrody głównej nie przy znano. Wyróżnienie przyznano firmie: Webasto Petemar Sp. z o.o. za pompę obie gową do agregatów grzewczych Webasto Aquavent 6000 S. Wyróżniona pompa posiada znacznie większą żywotność ze względu na zasto sowane nowoczesnych rozwiązań kon strukcyjnych (wyeliminowanie ruchome go uszczelnienia mechanicznego na wale napędowym pompy, napęd przenoszony poprzez sprzęgło magnetyczne, wyelimi nowanie komutatora w napędowym silni ku elektrycznym i zastosowanie komuta cji elektronicznej). Ponadto pompa cha rakteryzuje się prostą i zwartą zabudową 18

5 co ułatwia montaż w różnych typach po jazdów, nadaje się do zastosowania w au tobusach zasilanych gazem (z uwagi na brak komutatora, co wyeliminowało iskrzenie), wysoka szczelność oraz niski poziom hałasu. Pompa jest całkowicie bezobsługowa. D. Wyposażenie tramwajów W tej kategorii nagrody głównej nie przy znano. Wyróżnienie przyznano firmie: alizowanym w oparciu o bilet elektronicz ny w postaci karty bezstykowej. Rozwiązanie to jest reakcją na wyraźnie zarysowaną światową tendencję związaną z przejściem od tradycyjnego biletu papiero wego i biletu z paskiem magnetycznym do biletu elektronicznego, przy czym za najbar dziej perspektywiczny i dający największe możliwości nośnik informacji i zako dowanych opłat za przejazdy uważa się dziś elektroniczną kartę bezstykową. Przedstawiony, oparty na karcie elektronicz nej system pozwala sądzić, że po jego wprowa dzeniu zostaną osiągnięte następujące korzyści: Z.M. BumarŁabędy S.A. za przekładnię jed nostopniową tramwajową typu 20 PMd. Wyróżniony wyrób jest udoskonaloną wersją przekładni jednostopniowej stoso wanej dotychczas w wagonach tramwa jowych typu 105/805N. Przekładnia ta różni się od swej poprzedniczki nowym sposobem uszczelnienia wałka atakujące go, eliminującego występujące dotych czas nagminnie w tych przekładniach wycieki oleju a także zmienionym (wzmocnionym) ułożyskowaniem tego wałka. Przekładnia 20 PMd może być sto sowana w miejsce wcześniejszych jej wersji bez jakichkolwiek przeróbek wóz ka jezdnego z możliwością uzyskania kil kakrotnie większych przebiegów między naprawczych. E. Wyposażenie zaplecza technicznego Brak zgłoszeń w tej kategorii. F. Elementy systemów obsługi pasażerów otrzymały firmy: Zakład Elektroniki i Mechaniki Precyzyj nej R & G Spółka z o.o. oraz Przedsiębior stwo Zastosowań Informatyki TARAN Spółka zo.o. za system pobierania opłat za przejazdy w transporcie publicznym zre Optymalizacja wykorzystania taboru, Precyzyjne określenie wielkości nakła dów finansowych na wykup przejaz dów ulgowych, ustawowo ulgowych i bezpłatnych, Możliwość dalszej rozbudowania funk cji karty elektronicznej, Zmniejszenie kosztów dystrybucji bile tów, Zwiększenie kultury obsługi pasażerów, Nadzorowanie pracy kontrolerów, Elastyczność kształtowania opłaty za przejazdy. Ponadto obserwacja i analiza danych spływających z eksploatacji systemu pozwoli uzyskać efekt sprawniejszego i efektywniej szego zarządzanie przedsiębiorstwem, znaczne zwiększenie dyscypliny pasażerów przy kasowaniu biletów, a tym samym wzrost wpływów z ich sprzedaży, bardziej ekono miczną eksploatację taboru oraz podniesie nie jakości świadczonych usług. (patrz: zdję cie nr 11 w środku Biuletynu) Wyróżnienie przyznano firmie: TB EMTAL Sp. z o.o. za system pobierania opłat pasażerskich za pomocą bezstykowej karty elektronicznej EMTAL. KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA W ŁODZI 19

6 KONFERENCJA NAUKOWOTECHNICZNA W ŁODZI System pobierania opłat EMTAL w pełni umożliwia wykorzystanie wszystkich zalet bezkontaktowych kart elektronicznych a fakt, że został wdrożony i funkcjonuje w jednym z przedsiębiorstw komunikacji miejskiej dodatkowo potwierdza i uwiary gadnia ten system jako wysoce zadawala jący przy wykorzystaniu w komunikacji miejskiej. Najistotniejszymi zaletami tego systemu uznano: G. Inne ergonomiczność ( prostota i szybkość obsługi, umożliwiająca skrócenie cza su wchodzenia do pojazdu), trwałość, bezpieczeństwo (maksymalna z moż liwych szczelność systemu biletowego), multiaplikacyjność w ramach transpor tu zbiorowego (zastosowanie dowol nego typu biletu z elektronicznej port monetki dostosowanego do różnych taryf, różnych środków transportu, róż nych przewoźników, systemów komu nikacyjnych itp.), ograniczenie liczby transakcji gotówko wych, pełna kontrola rozliczeń finansowych, uzyskiwanie kompletnych danych sta tystycznych i finansowych (poprzez możliwość wykorzystania po odpo wiednim przetworzeniu do celów planistycznych, kadrowych i płaco wych, możliwość śledzenia wszystkich ope racji realizowanych personalizowaną kartą. otrzymała firma: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. za olej napędowy miejski ONM Standard 50. Wymienione paliwo jest kolejnym udo skonaleniem wprowadzonego do eksplo atacji w 1994 roku paliwa wyprodukowa nego specjalnie dla komunikacji miejskiej o symbolu ONM Standard (opracowane go w ramach polityki antyimportowej przez Petrochemię Płock S.A. oraz Insty tut Technologii Nafty w Krakowie przy współpracy z MZK Warszawa). Obecna odmiana oleju napędowego miejskiego ONM Standard 50 jest paliwem o jesz cze lepszych parametrach i własnościach niż jego poprzednik, zapewniając jedno cześnie dużo lepsze właściwości ekolo giczne i użytkowe od konkurentów. Ponad to podkreślić należy, że ONM Standard 50, jest paliwem polskim o wysokiej ja kości, stale doskonalonym przez ITN Kra ków oraz PKN ORLEN S.A. w Płocku. Jed nocześnie jest to paliwo specjalnie opra cowane i wyprodukowane dla potrzeb ko munikacji miejskiej i stref szczególnie chronionych ekologicznie, gdzie z powo dzeniem sprawdza się od kilku lat (patrz: zdjęcie nr 12 w środku Biuletynu) Wyróżnienie w tej kategorii przyznano fir mie: Fuchs Oil Corporation za olej silnikowy Titan Cargo 10W40. Wyróżniony produkt jest nowoczesnym olejem wielosezonowym o wysokiej kla sie jakości przeznaczonym do smarowa nia silników spalinowych o zapłonie samo czynnym, także z turbodoładowaniem, pracujących w najtrudniejszych warun kach eksploatacyjnych. Posiada wysoką klasę lepkości i wysoką jakość, mając do puszczenie do stosowania przez najbar dziej wymagających producentów silni ków. 20

Targi Kielce - Monitoring mediów

Targi Kielce - Monitoring mediów TRANSEXPO 2008 O dbywające się w dniach 8-10 paź dziernika kieleckie targi TRANSEXPO 2008 zgromadziły 176 wystaw ców z 14 państw. Odbyło się kilka kra jowych premier autobusów, zaraz po ich pierwszych

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej ISNN 1426-5788 MAJ LIPIEC 2011 nr 2(43)/2011 Komunikacja publiczna 2/2011 Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych Facebook w komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

EUROCARGO EURO VI. DOSKONAŁY W KAŻDEJ SYTUACJI. Obsługa posprzedażna: innowacje w przeglądach Eurocargo Euro VI

EUROCARGO EURO VI. DOSKONAŁY W KAŻDEJ SYTUACJI. Obsługa posprzedażna: innowacje w przeglądach Eurocargo Euro VI EUROCARGO EURO VI. DOSKONAŁY W KAŻDEJ SYTUACJI. Historia sukcesu: lider od samego początku Wierność tradycji Nowe, jeszcze mocniejsze silniki Euro VI FPT Skrzynie biegów: nowe 12-stopniowe przekładnie

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Prasy, prasoowijarki

Temat numeru: Prasy, prasoowijarki EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Temat numeru: Prasy, prasoowijarki Opryskiwacze Nowości ciągnikowe AgroTech Kielce 2015 Ładowarki w rolnictwie Nowatorskie opony napędowe Rozpylacze decydują o jakości oprysku Kombajny

Bardziej szczegółowo

GENEVA MOTOR SHOW 2010

GENEVA MOTOR SHOW 2010 NUMER 1(26)2010 NEWS ŚWIATOWA PREMIERA DUNLOP SP QUATTROMAXX WISŁA GÓRY I GRUPA GOODYEAR BEZPIECZEŃSTWO UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH GENEVA MOTOR SHOW 2010 ŚWIATOWE PREMIERY NAJNOWSZYCH MODELI OPON TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autonaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y PAŹDZIERNIK 2014 (86) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościnnie na naszych łamach: Maciej Hadryś Wymiana filtra oleju Piotr Kasprzak dodatki do olejów

Bardziej szczegółowo

Oszczędza, pomaga i kontroluje

Oszczędza, pomaga i kontroluje Władysław Wilkiel Oszczędza, pomaga i kontroluje / / Codzienna praktyka w procesie zarządzania flotą samochodów firmowych potwierdza, że korzystanie #kart paliwowych jest opłacalne. Korzyści pojawiają

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

ŁADUNEK UCZUĆ W POLSCE UPAŁ NA ŻYCZENIE, MRÓZ NA ZAWOŁANIE. Konkurs YETD 2014 Młodzi kierowcy na start! NOWY TUNEL BADAWCZY.

ŁADUNEK UCZUĆ W POLSCE UPAŁ NA ŻYCZENIE, MRÓZ NA ZAWOŁANIE. Konkurs YETD 2014 Młodzi kierowcy na start! NOWY TUNEL BADAWCZY. BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 4/2013 WWW.SCANIA.PL W POLSCE Konkurs YETD 2014 Młodzi kierowcy na start! UPAŁ NA ŻYCZENIE, MRÓZ NA ZAWOŁANIE NOWY TUNEL BADAWCZY ŁADUNEK UCZUĆ Adampol Ritex EUROPA W 48 H Strona

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 ISSN 2083-9898. cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej. Wydanie Specjalne na targi:

DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 ISSN 2083-9898. cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej. Wydanie Specjalne na targi: DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej ISSN 2083-9898 Wydanie Specjalne na targi: POLEKO 2011 KOMTECHNIKA 2011 3 W NUMERZE Wiele w jednym 22 Komwystawy

Bardziej szczegółowo

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO.

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO. 11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO 10 lat akcji bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Przesiewacz nagrodzony złotem!!!

Przesiewacz nagrodzony złotem!!! KWARTALNIK NR 3(30)/2014 Przesiewacz nagrodzony złotem!!! Wszystko do transportu na stronach 50-75 Firma Pronar Sp. z o.o. w Narwi zatrudni na stanowiska: Konstruktor - Technolog Inżynier ds. Jakości i

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

OKNA NA CAŁY ŚWIAT W POLSCE YETD 2015. Europejski Kontrakt Serwisowy SPP. Specjalne zestawy Euro 6 firmy Eko-Okna. Marzenia się spełniają

OKNA NA CAŁY ŚWIAT W POLSCE YETD 2015. Europejski Kontrakt Serwisowy SPP. Specjalne zestawy Euro 6 firmy Eko-Okna. Marzenia się spełniają BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 2/2015 WWW.SCANIA.PL W POLSCE YETD 2015 Marzenia się spełniają Europejski Kontrakt Serwisowy SPP OKNA NA CAŁY ŚWIAT Specjalne zestawy Euro 6 firmy Eko-Okna PKS Gdańsk-Oliwa NATURALNY

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny.

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny. Metodyka wdrożeń IT w produkcji BTS krok po kroku s. 30 s. 48 Terminale kontenerowe w Polsce s. 62 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 6 [36] grudzień 2013 styczeń 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT) www.logistyczny.com

Bardziej szczegółowo

www.e-autonaprawa.pl Gościnnie na naszych łamach:

www.e-autonaprawa.pl Gościnnie na naszych łamach: Autonaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y LISTOPAD 2011 www.e-autonaprawa.pl Gościnnie na naszych łamach: Tomasz Hurt Użytkowanie czynnika R134a Barbara Masłowska Diagnostyka dla

Bardziej szczegółowo

Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania

Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania 10 lat Biuletynu Automatyki ASTOR! SATEL RAPORT SPECJALNY: str. I-VIII ASTOR 2/2004 (40) Szanowni Państwo, Najnowszy, czterdziesty

Bardziej szczegółowo

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. Przystanek. Metoda na Głoda?

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. Przystanek. Metoda na Głoda? Nr 12 nakład: 30 tys. egz. ISSN 2083-6597 egzemplarz bezpłatny GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ Przystanek metropolitalny Wychowanie komunikacyjne w liczbach Program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ. pre feasibility study NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚĆ pre feasibility study Warszawa 2011 1 Zespół Roboczy został powołany przez Zastępcę Dyrektora NCBIR Leszka Grabarczyka w składzie: Przewodniczący: Stefan

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

JAKOŚĆ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Wojciech Kordys Prezes Zarządu MPK Gniezno Sp. z o.o. Piotr Nowaczyk Pełnomocnik Zarządu d/s Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Specjalista d/s BHP WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,

Bardziej szczegółowo

79 (1/2014) ISSN 1507-3890

79 (1/2014) ISSN 1507-3890 79 (1/2014) ISSN 1507-3890 XX Wonderware 2014 (czytaj na str. 10) XX ASTOR Tour 2014 tradycyjnie nowocześni XX Referencje z branży wod-kan XX Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5 XX Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bury. Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach

Łukasz Bury. Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria Łukasz Bury Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich

Bardziej szczegółowo

Rynek kart paliwowych ma ogromny

Rynek kart paliwowych ma ogromny DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Rynek kart paliwowych ma ogromny potencjał. Firma analityczna Data Monitor podała, że zaledwie jedna dzie siąta paliwa w Polsce jest kupowana na sta cjach przy użyciu

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo