PL-Suwałki: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Suwałki: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2012/S 90-148610. Ogłoszenie o zamówieniu."

Transkrypt

1 1/60 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Suwałki: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60 Punkt kontaktowy: Dział Zamówień i Inwestycji Zamawiającego Osoba do kontaktów: Magdalena Szymańska - sprawy formlano - prawne, tel Suwałki POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej dopuszczających tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. S90 1/60

2 2/60 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla SPSW w Suwałkach wymienionego w załączniku nr 2 na okres 24 miesięcy od podpisania umowy. 2.Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: Główny przedmiot: CPV Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.bieżące utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej, przy wykorzystaniu własnych narzędzi, materiałów oraz części zamiennych, 2.dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia r., 3.wystawianie certyfikatów bezpieczeństwa aparatury po przeglądzie oraz dokonywanie wpisów, potwierdzających przegląd w paszporcie technicznym urządzenia, 4.systematycznym dokonywaniu wpisów o wykonanych naprawach i konserwacjach w paszporcie technicznym aparatu, 5.bezpłatną ocenę stanu technicznego urządzeń medycznych oraz wystawianie pisemnych orzeczeń o stanie technicznym, 4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, przy wykorzystaniu własnych narzędzi i drobnych materiałów oraz części (śruby, uszczelki, smary, kleje, itp.) a efektem w/w prac, działań i poczynań musi być zapewniona stała sprawność techniczna urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonywanie usługi w godzinach ustalonych z Zamawiającym preferowane godziny pracy personelu nadzoru (7:00-14:30). 6. Przystąpienie do naprawy niezwłocznie po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 36 godziny od przyjęcia zgłoszenia. 7.Zakończenie naprawy w ciągu 12 godz. lub gdy jest to możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia. 8.Potwierdzenie wykonania usługi podpisem i pieczątką bezpośredniego użytkownika aparatury w karcie pracy Wykonawcy. 9.Gwarancja należytego wykonania naprawy 4 miesiące 10.Termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym 24 godziny od chwili zgłoszenia. 11. Preferowane posiadanie autoryzacji producenta urządzenia medycznego w zakresie jego napraw i serwisu. 12.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety (1-203) w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skompletowania całości zamówienia spośród wszystkich ofert całkowitych i częściowych zgodnie z podanymi niżej kryteriami oceny oferty. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) S90 2/60

3 3/60 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: O wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: 1 Amnioskop. Amnioskop OC-100 MED. Ekspert USA 3 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 2 Nazwa: 2 Aparat EEG. Aparat EEG DIGI TRACK DT ELMIKO 1 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 3 S90 3/60

4 4/60 Nazwa: 3 Aparat do lecz. Nerkozastępczego. Aparat do lecz. Nerkozastępczego Multifiltrate Basic Fresenius 1 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 4 Nazwa: 4 Aparat do nukleoplastyki. Część nr: 5 Nazwa: 5 Aparat do fizykoterapii. Aparat do fizykoterapii Stymat Famed Łódź 3 1. Aparat do fizykoterapii Ultraton D 200(ultradźwięki) Famed Łódź 1 1. Aparat do fizykoterapii Medyn D11 Marp Electronics tronics 1 1. Aparat do fizykoterapii Timer D12 Famed Łódź 1 1. Aparat do fizykoterapii Inter D14 Famed Łódź 1 1. Aparat do fizykoterapii Stim D15 Famed Łódź 1 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 6 Nazwa: 6 Kliniczny audiometr tonalny. Audiometr. S90 4/60

5 5/60 Kliniczny audiometr tonalny AD 229E Interacoustics Dania 1 1. Audiometr AT-235 impendancyjny Interacoustics Dania 1 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 7 Nazwa: 7 Analizator zdarzeń oczopląsu. Analizator zdarzeń oczopląsu ENG-P PROEL 1 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 8 Nazwa: 8 Ap. Do mierz.ciśn.śródczaszkow. Ap. Do mierz.ciśn.śródczaszkow VENTRIX NL Unimax 1 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 9 Nazwa: 9 Aparat do sztucznego oddychania. Aparat do sztucznego oddychania AM-4 nieustalony 1 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 10 Nazwa: 10 S90 5/60

6 6/60 Analizator Gazów Medycznych Vamos Drager Germany 2 2. `Aparat do znieczulenia ogól. Fabius GS Drager Germany 2 2. Aparat do znieczulenia ogól. Titus Drager Germany 2 2. Aparat do znieczulenia ogól. Julian Drager Germany 1 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 11 Nazwa: 11 Aparat do zieczulenia ogól. Saturn Evo Medec Bene Lux NV 3 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 12 Nazwa: 12 Aparat Holtera EKG Mars PC do badań EKG GE Medical Systems 2 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 13 Nazwa: 13 Syst. Do pom.ciśn.krwi m.holtera BOSO TM2430 BOSH Niemcy 1 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 14 Nazwa: 14 S90 6/60

7 7/60 Holter ciśnieniowy -Rejestrator HolCARD CR-07 Aspel Zabierzów 1 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 15 Nazwa: 15 Aparat Kriocirurgiczny AK 1 wersja 3 Metrum W-wa 1 2. Aparat Kriocirurgiczny CYRO- S mini Metrum Cyro Flex 1 2. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 16 Nazwa: 16 Aparat RTG Multix Compact K Siemens Medical Solutions 1 1. Aparat RTG Moviplan 800 T Villa Syst.Med.Włochy 1 1. Aparat RTG Symphony 9090 Villa Syst.Med.Włochy 1 1. Aparat RTG Siremobil z ram.c przewoźny Siemens Medical Solutions 1 1. Aparat RTG Polymobil 10 przewoźny Siemens Medical Solutions 1 1. Aparat RTG Siremobil Compact-L z ramc Siemens Medical Solutions 1 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 17 Nazwa: 17 Autokeratorefraktometr Accuref K 9001 SHIN-NIPPON Japonia 1 1. S90 7/60

8 8/60 Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 18 Nazwa: 18 Bronchofiberoskop BF TE 2 Olympus Medical 1 1. Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 19 Nazwa: 19 Bronchofiberoskop FB 120T Fujinon Japonia ponia 1 1. Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 20 Nazwa: 20 Bronchoskop Storz 485 B Storz 1 1. Część nr: 21 Nazwa: 21 Cieplarka laboratoryjna CLN 53 ECO INOX Pol Eko Wodz.Śląski 2 1. Część nr: 22 S90 8/60

9 9/60 Nazwa: 22 Cytoskop bez typu Storz 3 2. Cytoskop 20 CH Storz 2 2. Cytoskop 22 CH Storz 2 2. Część nr: 23 Nazwa: 23 Cystouretroskop Wolf Richard Wolf 2 2. Część nr: 24 Nazwa: 24 Defibrylator Responder 3000 GE Medical Systems 1 1. Defibrylator Lifepak 9 PHYSIO-Control USA 4 1. Defibrylator Lifepak 10 PHYSIO-Control USA 1 1. Defibrylator Lifepak 12 HAWLETT PACKARD 1 1. Defibrylator Code-Master HAWLETT PACKARD 1 1. Defibrylator DEFI-CARDE SIMONSEN&WEL 1 1. Defibrylator Lifepak 9 PHYSIO-Control USA 1 1. Defibrylator Lifepak 12 HAWLETT PACKARD 1 1. Defibrylator NIBP Medtronic USA 1 1. Defibrylator Hawl.Pack.M1723B Code Maser HAWLETT PACKARD 1 1. Defibrylator Cardio-AiD SIMONSEN&WEL 1 1. Część nr: 25 Nazwa: 25 Dermatom Kranitom Elane-E Aesculap Chifa `1 1. S90 9/60

10 10/60 Dermatom Do przeszczepu skóry Aesculap Chifa 1 1. Dermatom Acculan 3 TI Aesculap Chifa 1 1. Część nr: 26 Nazwa: 26 Dermatom elektryczny Zimmer 1 1. Część nr: 27 Nazwa: 27 Detektor przepływu krwi w nacz. nie ustalono SONO-MED Część nr: 28 Nazwa: 28 Detektor tętna płodu BT-200 TECHTAN 3 2. Detektor tętna płodu UDT-10 TECHTAN 3 2. Detektor tętna płodu UDT-20 TECHTAN 4 2. Detektor tętna płodu BIONET TECHTAN 1 2. Detektor tętna płodu DOPPLEX DOPPLEX AGRA 1 2. Detektor tętna płodu srf 618 E wodoszczelny BRAEL 1 2. Część nr: 29 Nazwa: 29 S90 10/60

11 11/60 Diatermia elektrochirurgiczna ES-Vision System Emed Opacz 1 1. Diatermia elektrochirurgiczna ES 120 Emed Opacz 1 1. Diatermia elektrochirurgiczna ES-350 Emed Opacz 4 1. Diatermia elektrochirurgiczna ES-400 Emed Opacz 1 1. Część nr: 30 Nazwa: 30 Diatermia elektrochirurgiczna GT 300 Famed Łódź 2. Część nr: 31 Nazwa: 31 Diatermia elektrochirurgiczna elektrochirurgiczna MPE HF 300 Olympus Medical 1 1. Część nr: 32 Nazwa: 32 Diatermia elektrochirurgiczna Storz Autocon II 400 Karol Storz 1 1. Część nr: 33 Nazwa: 33 Drukarka laserowa DryView 8100 Kodak Polska 1 1. S90 11/60

12 12/60 Część nr: 34 Nazwa: 34 Gastroskop GIF 20 optyczny Olympus Medical 1 1. Gastroskop GIF 30 Olympus Medical 1 1. Część nr: 35 Nazwa: 35 Histeroskop Storz Storz Niemcy 1 1. Część nr: 36 Nazwa: 36 Inkubator (cieplarka) 8000 S.C. Drager Niemcy 1 2. Inkubator (cieplarka) Babytherm 8004 otwarty Drager Niemcy 1 2. Inkubator (cieplarka) Caleo 2 M Drager Niemcy 2 2. Inkubator (cieplarka) Caleo noworodkowy zamknięty Drager Niemcy 1 2. Część nr: 37 Nazwa: 37 Inkubator (cieplarka) Atom 2100 GA Dutchmed Bydgoszcz 2 2. Inkubator (cieplarka) Atom V 85 S.C. Dutchmed Bydgoszcz 1 2. Inkubator (cieplarka) V 85 SC Dutchmed Bydgoszcz 1 2. S90 12/60

13 13/60 Część nr: 38 Nazwa: 38 Inkubator (cieplarka) IK 13 A MEDICOR 5 2. Inkubator (cieplarka) Isolette Farum Warszawa 1 2. Inkubator (cieplarka) C 100 QT USA 2 2. Część nr: 39 Nazwa: 39 Kaloryzator pow.(elektronystanog.) LK 4000 Hamoth HAMOTH Niemcy 1 1. Część nr: 40 Nazwa: 40 Kamera laserowa Scopix LR 3300 S AGFA 1 1. Część nr: 41 Nazwa: 41 Kapnograf Novometrix 1265 NOVOMETRIX USA 3 1. S90 13/60

14 14/60 Część nr: 42 Nazwa: 42 Kardiomonitor 8031 UNITRA BIAZET B-stok 7 1. Kardiomonitor 8035 UNITRA BIAZET B-stok 2 1. Kardiomonitor Diskope UNITRA BIAZET B-stok 3 1. Kardiomonitor SA 02 Diaskope UNITRA BIAZET B-stok 1 1. Część nr: 43 Nazwa: 43 Kardiomonitor ` CCM modułowy DATEX-OHMEDA Fnlandia 1 1. Kardiomonitor ` S/5 DATEX-OHMEDA Fnlandia 1 1. Część nr: 44 Nazwa: 44 Kardiomonitor Propaqq 202 EL Physio Control USA Kardiomonitor Propaq LTON-OL2 Physio Control USA 1 1. Część nr: 45 Nazwa: 45 Kardiomonitor Mini Card Komfort 15 Aspel Zabierzów 2 1. Kardiomonitor Mini Card Mobil R Aspel Zabierzów 1 1. S90 14/60

15 15/60 Część nr: 46 Nazwa: 46 Kardiomonitor Gamma XL Drager Niemcy 4 1. Część nr: 47 Nazwa: 47 Kardiomonitor Viridia M3 HEPAMED 6 1. Część nr: 48 Nazwa: 48 Kardiomonitor NOVIN S 1800 SAADAT Arabia Saud Część nr: 49 Nazwa: 49 Kardiomonitor Ultraview SL 2600/2700 SpaceLabs USA 3. Kardiomonitor Ultraview SL 2700 SpaceLabs USA 1. Monitor przy apa.do zn.julian model nr SpaceLabs USA 1. Część nr: 50 S90 15/60

16 16/60 Nazwa: 50 Kardiomonitor N 5600 Nellcor 1 1. Część nr: 51 Nazwa: 51 Kardiomonitor BeneView T 5 Mindray Chiny 8 1. Część nr: 52 Nazwa: 52 Kardiomonitor FX 2000P Emtel 3 1. Część nr: 53 Nazwa: 53 Kardiostymulator MIP 801 ITAMED Zabrze 3 1. Kardiostymulator ST-5 ITAMED Zabrze 1 1. Część nr: 54 Nazwa: 54 Komora laminarna(degestorium) WCS 1 HERAEUS W-wa 2 1. Komora laminarna(degestorium) HS 12 HERAEUS W-wa 1 1. S90 16/60

17 17/60 Część nr: 55 Nazwa: 55 Koncentrat tlenu BX 5000 Axmeditec 6 1. Koncentrat tlenu DEVILBIS DEVILBIS 2 1. Koncentrat tlenu EVER FLO RESPIRONICS Koncentrat tlenu NEWLIFE AMPOLMED Koncentrat tlenu OXY KROBER 3 1. Koncentrat tlenu EVER FLO RESPIRONICS 2 1. Część nr: 56 Nazwa: 56 Lampa bakteriobójcza ścienna/sufitowa FAMED-ZALIMP ULTRAVIOL Lampa bakteriobójcza STATYWOWA ZALIMP Warszawa Lampa bakteriobójcza przepływowa statywowa Ultraviol-Famed 4 1. Część nr: 57 Nazwa: 57 Lampa bakteribójcza PLB-302.2,przepływowa,statyw PHILIPS Holandia 2. Część nr: 58 Nazwa: 58 S90 17/60

18 18/60 Lampa kwarcowa EMITA VT 410 ULTRAVIOL 1 1. Lampa kwarcowa EMITA VT 400 ULTRAVIOL 1 1. Lampa kwarcowa VT-800 ULTRAVIOL 2 1. Lampa kwarcowa STOŁOWA ULTRAVIOL 3 1. Część nr: 59 Nazwa: 59 Lampa operacyjna sufitowa 5-ogn. Aurinio L Lampa operacyjna sufitowa 5-ogn. towa 3-ogniskowa Aurinio L Część nr: 60 Nazwa: 60 Laparoskop Stryker Stryker Polska 1. Laparoskop-artroskop artroskop Stryker Stryker Polska 1. Część nr: 61 Nazwa: 61 Laparoskop Aesculap Aesculap Chifa 1 1. Część nr: 62 Nazwa: 62 S90 18/60

19 19/60 Laser Norus 2000 Wrocław 1 2. Laser CLT 1106 M Centrum Techn.Laser W-wa 1 2. Część nr: 63 Nazwa: 63 Laser operacyjny QUANTA B Kosmed Kielce 1 2. Część nr: 64 Nazwa: 64 Lithotryptor nr kat Richard Wolf 1 2. Część nr: 65 Nazwa: 65 Lithotryptor bez typu Storz 1 2. Część nr: 66 Nazwa: 66 Łóżko Egentoma ster.elektrycznie Famed Żywiec 7 1. Łóżko porodowe Famed Żywiec 4 1. Łóżko reanimacyjne Futuronova Farum Warszawa 3 1. Łóżko rehabilitacyjne sterowane pilotem darowizna z Holandii S90 19/60

20 20/60 Część nr: 67 Nazwa: 67 Łóżko do przewożenia chorych MOBILO Plus WU-05 Stolter Stolno 3 1. Część nr: 68 Nazwa: 68 Miernik ciśnienia 8245 nieinwazyjny Unitra Biazet B-stok 1 2. Miernik respiracji 8061 Unitra Biazet B-stok 2 2. Miernik temperatury 8055 podwójny Unitra Biazet B-stok 2 2. Część nr: 69 Nazwa: 69 Miernik Stężenia tlenu w inkubat. PIN MSA USA 1 2. Miernik Stężenia tlenu w inkubat Miniox MSA USA 1 2. Część nr: 70 Nazwa: 70 Monitor Capnodig Co 6mm ZM08 Drager Niemcy 2 2. Monitor Vamos CO 6ZM06 Drager Niemcy 1 2. S90 20/60

21 21/60 Część nr: 71 Nazwa: 71 Monitor Ultrawiew 1030 wielofunkcyjny Space Labs Medical Medical 1 2. Część nr: 72 Nazwa: 72 Monitor MEC stacjonarny przenośny Mindray C.O. LTD Chiny 1 2. Część nr: 73 Nazwa: 73 Monitor bezdechu Babysense II Hisense LTD Nutricia 1 2. Część nr: 74 Nazwa: 74 Monitor C-3 nieinwazyjny Philips Medical W-wa Medical 2 2. Monitor funkcji życiowych pacjenta Agilant V 24 Philips Medical W-wa 2 2. S90 21/60

22 22/60 Część nr: 75 Nazwa: 75 Monitor tętna płodu MPA 10 Sanopan B-stok 6 2. Część nr: 76 Nazwa: 76 Myjnia endoskopów Innowa E 2 automatyczna MMM Polska 1 1. Część nr: 77 Nazwa: 77 Myjnia endoskopów automatyczna Fujinon Japonia 1 1. Część nr: 78 Nazwa: 78 Myjnia endoskopów Sonic 6D ultradźwiękowa Sonic 3 1. Część nr: 79 Nazwa: 79 Myjnia endoskopów CCVD Combi Cleaner 1 1. S90 22/60

23 23/60 Część nr: 80 Nazwa: 80 Napęd do piły osc.i wiertarki chir. ELAN 2GB210 Aesculap Niemcy 1 1. Część nr: 81 Nazwa: 81 Nóż ultradźwiękowy-harmoniczny Auto Sonix Tyco Healthcare 1 1. Część nr: 82 Nazwa: 82 Otoemisja kliniczna Clinical Oticon Polska W-wa 1 1. Część nr: 83 Nazwa: 83 Parownik suroflanu Saturn Evo Medec Bene Lux NV 3 1. Część nr: 84 S90 23/60

24 24/60 Nazwa: 84 Pistolet biopsyjny Magnum Bard Warszawa 1 1. Część nr: 85 Nazwa: 85 Pompa do żywienia dojelitowego Flocare 800 Nutrica 1 1. Część nr: 86 Nazwa: 86 Pompa infuzyjna 202 Drager Niemcy 1 1. Pompa infuzyjna EXCEL 5000 Drager Niemcy 1 1. Pompa infuzyjna Pilot A Drager Niemcy 3 1. Część nr: 87 Nazwa: 87 Pompa infuzyjna AP-jednptorowa Ascor Warszawa Pompa infuzyjna AP-31 wolumetryczna Ascor Warszawa 1 1. Pompa infuzyjna AP-31 przepływowa Ascor Warszawa 5 1. Pompa infuzyjna SEP-11 S Ascor Warszawa 4 1. Pompa infuzyjna SEP-21 S Ascor Warszawa Pompa infuzyjna AP-22 Ascor Warszawa 4 1. Pompa infuzyjna AP-24 Ascor Warszawa 3 1. Pompa infuzyjna AP-24 Ascor Warszawa 3 1. S90 24/60

25 25/60 Część nr: 88 Nazwa: 88 Pompa infuzyjna Asena CC Dutchmed Bydgoszcz 1 1. Część nr: 89 Nazwa: 89 Pompa infuzyjna Mono/20/50 Kwapisz Warszawa 1 1. Pompa infuzyjna Duet 20/50 Kwapisz Warszawa 8 1. Pompa infuzyjna Duet Nova Kwapisz Warszawa 2 1. Pompa infuzyjna Duet Standard Kwapisz Warszawa 1 1. Pompa infuzyjna Duet 25/50 Kwapisz Warszawa 1 1. Pompa infuzyjna Duet 50/50 Kwapisz Warszawa 2 1. Część nr: 90 Nazwa: 90 Pompa infuzyjna Gi-gimme Graseby Medical 1 1. Pompa infuzyjna Graseby 3100 Graseby Medical 1 1. Część nr: 91 Nazwa: 91 Pompa infuzyjna Perfusor Compact Braun 2 1. S90 25/60

26 26/60 Część nr: 92 Nazwa: 92 Pompa infuzyjna PRO SP-125 Syngringe 1 1. Część nr: 93 Nazwa: 93 Pompa infuzyjna S1 jednotorowa Medima W-wa 1. Pompa infuzyjna S2 jednotorowa Medima W-wa 20. Część nr: 94 Nazwa: 94 Pompa infuzyjna SEP 10 E Soveta Eltrak 2 1. Część nr: 95 Nazwa: 95 Pompa infuzyjna SP 12 SPRO N jednotorowa Viltchmeda Wilno Litwa 5 1. Część nr: 96 Nazwa: 96 S90 26/60

27 27/60 Pompa infuzyjna TE 331 NMM Efmed Gdańsk 2 1. Część nr: 97 Nazwa: 97 Przepływomierz Veno Doppler Doppler 1 1. Część nr: 98 Nazwa: 98 Pulsoksymetr Novometrix 2001 Novometrix USA 1 2. Pulsoksymetr Novometrix 511 PN Novometrix USA 1 2. Pulsoksymetr Oxypleth 520 A 511 PN Novometrix USA Pulsoksymetr Oximax X-1 N560 stacjonarny 511 PN Novometrix USA 1 2. Pulsoksymetr Oximax N 3951 Novometrix USA 1 2. Pulsoksymetr Oximax N 40 Novometrix USA 1 2. Część nr: 99 Nazwa: 99 Pulsoksymetr TYN 20 PA Nellcor Irlandia 1 2. Pulsoksymetr N-20 Nellcor Irlandia 1 2. Pulsoksymetr NBP-40 Nellcor Irlandia 4 2. Pulsoksymetr Nellcor N600X-1 Nellcor Irlandia 1 2. S90 27/60

28 28/60 Część nr: 100 Nazwa: 100 Pulsoksymetr Oxy trend Siemens Medical Solutions 1 2. Pulsoksymetr Micr 02 Siemens Medical Solutions 2 2. Część nr: 101 Nazwa: 101 Pulsoksymetr BCI 3301 Smiths Medical USA 3 2. Pulsoksymetr BCI 3303 Smiths Medical USA 1 2. Część nr: 102 Nazwa: 102 Pulsoksymetr MD 300 B PIW Wrocław 1 2. Pulsoksymetr PC 66 PIW Wrocław 1 2. Część nr: 103 Nazwa: 103 Pulsoksymetr 8171 Unitra Biazet B-stok 2 2. Część nr: 104 Nazwa: 104 S90 28/60

29 29/60 Pulsoksymetr NPB 295 Mallinckrodf 1 2. Część nr: 105 Nazwa: 105 Pulsoksymetr NPB 295 Mallinckrodf 1 2. Część nr: 106 Nazwa: 106 Pulsoksymetr Mars 2001 Diagnos 1 2. Część nr: 107 Nazwa: 107 Reanimator NRO 2 ZTM Bydgoszcz 1 2. Część nr: 108 Nazwa: 108 Rekttroskop Pe-BC-3 Medexport ZSRR 2 2. Rekttroskop REW S 5 Heline Opte Tech.Niem S90 29/60

30 30/60 Część nr: 109 Nazwa: 109 Resektoskop 4015LP Richard Wolf 1 2. Resektoskop Wolf 24 Charr Richard Wolf 1 2. Część nr: 110 Nazwa: 110 Resektoskop 26 Car.(grrubość) Storz 1 2. Resektoskop Bipolarny Storz 1 2. Część nr: 111 Nazwa: 111 Resektoskop WiSAP Wisap Rudolf Diesel 1 2. Część nr: 112 Nazwa: 112 Respirator Ambu Matic AMBU 2 2. S90 30/60

31 31/60 Część nr: 113 Nazwa: 113 Respirator Bear 1000 BEAR MED..SYST Respirator Bear 2001 BEAR MED..SYST Część nr: 114 Nazwa: 114 Respirator NBP 840 Bennet BENET 1 2. Respirator Bennet 740 NPB B BENET 3 2. Respirator Bennet 7200 A BENET 1 2. Część nr: 115 Nazwa: 115 Respirator Babylog 8000 Plus noworodkowy Drager Niemcy 1 2. Respirator Evita XL Drager Niemcy 1 2. Respirator Savina Drager Niemcy 1 2. Część nr: 116 Nazwa: 116 Respirator Campanion 2801 Fischer USA 1. S90 31/60

32 32/60 Część nr: 117 Nazwa: 117 Respirator Bird 6400 ST Hepamed 1 2. Respirator Bird 8400 Hepamed 2 2. Część nr: 118 Nazwa: 118 Respirator Osirs Intersame 1 2. Część nr: 119 Nazwa: 119 Respirator Newport E 100 Newport USA 1 2. Część nr: 120 Nazwa: 120 Respirator Sechrist SECHRIST USA 2 2. Część nr: 121 Nazwa: 121 Respirator Life Base Medumat przenośny WEINMANN Niemcy 2 2. S90 32/60

33 33/60 Część nr: 122 Nazwa: 122 Retroskop BOB OM 250/24x2 OPTEC Białystok 1 1. Część nr: 123 Nazwa: 123 Rihnomanometr Rihnotest 500 MESS Kraków 1 1. Część nr: 124 Nazwa: 124 Rozwiertak akumulatorowy GA 613 do wierteł i frezów Aesculap Chifa 1 1. Część nr: 125 Nazwa: 125 Spirometr Lung Test 250 MESS Kraków 1 2. Spirometr Lung Test 500 MESS Kraków 1 2. Spirometr Master Scope PC CARDINAL Health Niem 1 2. S90 33/60

34 34/60 Część nr: 126 Nazwa: 126 System ABR Elipse E-15 Oticon Polska 1 1. Część nr: 127 Nazwa: 127 System do badania słuchu SO3 Eptest Hawelt Pacard 1 1. Część nr: 128 Nazwa: 128 System urodynamiczny Helix Clasis Andromed Niemcy 1 1. Część nr: 129 Nazwa: 129 System ogrzewania pacjentaq dziecięcy Kendromed Wrocław 1 1. Część nr: 130 Nazwa: 130 S90 34/60

35 35/60 System terapeutyczny PUVA 100 Waldmann 1 1. System terapeutyczny UV 100 Waldmann 1 1. Lampa do systemu UV 100 PUVA 236 T (do rąk i stóp) Waldmann 1 1. Lampa do systemu UV 100 UV 208 T (do rąk i stóp) Waldmann 1 1. Część nr: 131 Nazwa: 131 System uzdatniania wody Gambro Gambro Poland 1 1. Część nr: 132 Nazwa: 132 Szyna podciśnieniowa Brauna Braun 2 1. Część nr: 133 Nazwa: 133 Trepan do neurochirurgii GD 670 Aesculap Chifa 2 1. Część nr: 134 Nazwa: 134 Ultrasonograf Sonoline Siemens Med.Solutions 1 1. Ultrasonograf Acuson CV70 Siemens Med.Solutions 1 1. S90 35/60

36 36/60 Ultrasonograf Sonoline SX Siemens Med.Solutions 1 1. Część nr: 135 Nazwa: 135 Ultrasonograf TDS 4 do bad.przepływu krwi w tet. Sono-Med. W-wa 1 1. Część nr: 136 Nazwa: 136 Ultrasonograf Combision 530 Austria 1 1. Część nr: 137 Nazwa: 137 Ultrasonograf Desmin III F Echo Son Puławy 1 1. Część nr: 138 Nazwa: 138 Ultrasonograf 831 AB-Scan System Carl Zeis Jena 1 1. S90 36/60

37 37/60 Część nr: 139 Nazwa: 139 Ultrasonograf Loging 500 GE Medical Systems PL 1 1. Część nr: 140 Nazwa: 140 Ultrasonograf Xonos 105 S 21 Philips Medical W-wa 1 1. Ultrasonograf HD 11 XE Philips Medical W-wa 1 1. Część nr: 141 Nazwa: 141 Ureterorendoskop Marberger 6/7,5 Char. Richard Wolf 1 1. Ureterorendoskop Marberger 8/9,8 Char. Richard Wolf 1 1. Ureterorendoskop Marberger 8,5/11 Char. Richard Wolf 1 1. Uretroskop 4215 Richard Wolf 1 1. Część nr: 142 Nazwa: 142 Urządzenie do przesiew.bad słuchu Eroscan Maico Diag. Niemcy 1 1. Urządzenie do przesiew.bad słuchu Oto Read plus OAE Screener Interacoustics A/S 1 1. S90 37/60

38 38/60 Część nr: 143 Nazwa: 143 Waga analityczna ATM 2A Fadwag Lublin 1 1. Waga analityczna SJ 15 A Fadwag Lublin 3 1. Waga analityczna WA 33 RSP "Tryb" 2 1. Waga analityczna LB-105/1 Radwag Radom 1 1. Waga elektroniczna WPT-10 Radwag Radom 1 1. Waga elektroniczna Axis Radwag Radom 1 1. Waga analityczna ATM 39A Fadwag Lublin 1 1. Waga elektroniczna GM-600 Digilap Teding W-wa 1 1. Waga elektroniczna CAS SW-1 Akademik Poznań 1 1. Waga uchylna SJ-15 Fadwag Lublin 2 1. Waga zegarowa ZUK-200 Fadwag Lublin 1 1. Część nr: 144 Nazwa: 144 Waga lekarska mechaniczna ze wzrostem Radwag, RSP "TRYB" Waga lekarska mechaniczna niemowlęca Radwag Radom Waga lekarska elektroniczna niemowlęca Radwag Radom 3 1. Waga lekarska By 20 dziecięca Beurer 1 1. Waga lekarska TP-200/1 elektr. Ze wzrostem Fadwag Lublin 1 1. Waga lekarska WB 150 ze wzrostem RSP "TRYB" 1 1. Waga lekarska WPT 6/15 D dziecięca Radwag Radom 1 1. Waga lekarska WPT 60/150 OW ze wzrostem Radwag Radom 1 1. Waga lekarska WPT-10 Radwag Radom 1 1. Waga lekarska WPT-15 Radwag Radom 2 1. Waga lekarska WPT-20 DC elektroniczna Radwag Radom 1 1. Waga lekarska WPT-1500 elektroniczna ze wzrost. Radwag Radom 3 1. Część nr: 145 Nazwa: 145 S90 38/60

39 39/60 Waga techniczna WPS 2 Radwag Radom 1 1. Część nr: 146 Nazwa: 146 Waga torsyjna WTW Fadwag Lublin 1 1. Część nr: 147 Nazwa: 147 Wiertarka akumulatorowa neurochirurgiczna GC 303 Aesculap Niemcy 1 1. Część nr: 148 Nazwa: 148 Wideokolonoskop EC-3885 FK 2 Pentax PENTAX Japonia 1 1. Część nr: 149 Nazwa: 149 Wideolaryngostroboskop WOLF/ Richard Wolf 1 1. S90 39/60

40 40/60 Część nr: 150 Nazwa: 150 Wstrzykiwacz kontrastu Markvplus- automat Prodiagne 1 1. Część nr: 151 Nazwa: 151 Wywoływarka do zdjęć RTG AGFA Clasic EOS AGFA 2 4. Część nr: 152 Nazwa: 152 Zestaw do zamykania naczyń Ligasure-8 Tyco Healthare 1 1. Część nr: 153 Nazwa: 153 Zestaw Kleinsassera OP 9151 Aesculap Chifa 1 1. Część nr: 154 Nazwa: 154 Zestaw ncpap (SiPAPC) Infant Flow 670FG 004 VIASYS HEALTHCARE USA 1. S90 40/60

41 41/60 Część nr: 155 Nazwa: 155 Zgrzewarka do folii HM 850 DC rotacyjna Amed Warszawa 1 1. Część nr: 156 Nazwa: 156 Zgrzewarka HAWO Gmbh Niemcy 1. Część nr: 157 Nazwa: 157 Zestaw do fototerapii PT 533 Air SHILDS VICKERS USA 1 1. Część nr: 158 Nazwa: 158 Zestaw diagnostyczny ZDK ITAMED Zabrze 1 1. S90 41/60

42 42/60 Część nr: 159 Nazwa: 159 Autoklaw AS 2 VARIMED 2 2. Autoklaw Autohose AD-7 parowy APOZA ENTERPPRISE USA 1 2. Autoklaw ASLE SMS Warszawa 1 2. Autoklaw ASMA VARIMED 2 2. Część nr: 160 Nazwa: 160 Ciśnieniomierz elektroniczny A&D SAITAMA Japonia 9 2. Ciśnieniomierz elektroniczny OMRON Japonia 7 2. Ciśnieniomierz elektroniczny Beurer Ciśnieniomierz elektroniczny HARTMAN 3 2. Ciśnieniomierz elektroniczny TECHMED 3 2. Ciśnieniomierz TM-SZ/S 018 na statywie TECHMED 2 2. Ciśnieniomierz DEPLEX stetoskopowy GOMED 1 2. Ciśnieniomierz HS-SOHO-160 zintegrowany GOMED 1 2. Ciśnieniomierz EW3106 Panasonic Panasonic 2 2. Ciśnieniomierz HS201C+Zintegr HORNMedical Konstancin 1 2. Ciśnieniomierz zegarowy pneumatyczny Techmed,Gomed,Farum Ciśnieniomierz zegarowy na statywie TECHMED 1 2. Ciśnieniomierz zegarowy Heine Gamme HEINE OPTE TECH N-cy 1 2. Część nr: 161 Nazwa: 161 Destylator wody ELGA LA 612 Opcja R7/15 VIVENDIA WATER Comp 1 2. Destylator wody DEM-20 Zakł.Automat POLNA SA 2 2. S90 42/60

43 43/60 Część nr: 162 Nazwa: 162 Kolposkop KLP21 MEDIZIN TECHNIK 3 2. Część nr: 163 Nazwa: 163 Negatoskop L-110 FAMED Łódź Negatoskop L-120 FAMED Łódź 2 2. Negatoskop L-130 FAMED Łódź Negatoskop NGP ULTRAVIOL 5 2. Negatoskop P-351 ULTRAVIOL 1 2. Część nr: 164 Nazwa: 164 Oftalmometr Jawal SCHOTTZ NRD 4 2. Oftalmoskop VISTA Carl Zeis Jena Część nr: 165 Nazwa: 165 Sterylizator HS 400 CHIRANA 1 2. Sterylizator SPW 65 ZALIMP DENMARK 1 2. Sterylizator SP 25 ZALIMP DENMARK 2 2. Sterylizator SP-32 ZALIMP DENMARK 1 2. Sterylizator KC-65 PREMED Marki 1 2. Sterylizator SPW 275 ZALIMP DENMARK 1 2. S90 43/60

44 44/60 Część nr: 166 Nazwa: 166 Wirówka K23D MPW MED..Instrum Wirówka K26D MPW MED..Instrum Wirówka MPW 223E MPW MED..Instrum Wirówka MPW 50 MPW MED..Instrum Wirówka MPW 350 MPW MED..Instrum Wirówka MPW 350 R MPW MED..Instrum Wstrząsarka WU 4 MPW MED..Instrum Część nr: 167 Nazwa: 167 Aparat KOCHA AK 125 METRUM Warszawa 1 1. Część nr: 168 Nazwa: 168 Cieplarka z płaszczem wodnym CHIRANA 8 1. Część nr: 169 Nazwa: 169 Egzoftalmometr nie ustalono Carl Zais Jena 4 2. S90 44/60

45 45/60 Część nr: 170 Nazwa: 170 Elektrokardiograf Ascard A3 ASPEL Zabierzów 1 2. Elektrokardiograf Ascard A-4 ASPEL Zabierzów 4 2. Elektrokardiograf Ascard B56 ASPEL Zabierzów 2 2. Echokardiograf VIVID 4 GEN.EL.Healthcare 1 2. Elektrokardiograf elektrokardioskop FARMU Warszawa 1 2. Elektrokardiograf Ascard MR.BLUE ASPEL Zabierzów 1 2. Elektrokardiograf Ascard GOLD-12 kanaqłowy ASPEL Zabierzów 1 2. Elektrokardiograf Cordiowit AT 101 SCHILLER 1 2. Elektrokardiograf Delta 316 FARUM Warszawa 1 2. Elektrokardiograf Diaskope 2011 UNITRA BIAZET 2 2. Elektrokardiograf E 30 FARUM Warszawa 3 2. Elektrokardiograf EK 53 FARMU Warszawa 1 2. Elektrokardiograf ELI 250 TM MORTARA INSTRUM.USA 1 2. Część nr: 171 Nazwa: 171 Fotel zabiegowy laryngologiczny SN 14 FAMED Łódź 1 2. Fotel zabiegowy okulistyczny do prób błędnik. FAMED Łódź 1 2. Fotel zabiegowy laryngologiczno-okulistyczny FAMED Łódź 6 2. Fotel zabiegowy laryngologiczny FAMED Łódź 3 2. Fotel zabiegowy ginekologiczny FAMED Łódź 2 2. Fotel zabiegowy urologiczny- K5101 LBM244A KWAPISZ Warszawa 1 2. Fotel zabiegowy z hydraulicznym podnośnikiem FAMED Łódź 1 2. Część nr: 172 Nazwa: 172 S90 45/60

46 46/60 Glukometr BX/GX HEMACUE 3 2. Glukometr ACCU-CHEK ROCHE DIAGNOSTIC 1 2. Glukometr 870 REMED 2 2. Część nr: 173 Nazwa: 173 Inhalator Pari Boy PART GERMANY 2 2. Inhalator A-Vant Plus pneumat. HEALTH CARE Włochy 3 2. Inhalator Microgen ne MARCOS MEFAR Italia 1 2. Inhalator MICROLIFE NEB 10-3 PHARMONEB Italia 1 2. Inhalator Elisir F 1000 FLAEM NUOVA Italia 7 2. Inhalator Nebutor 321- ultradźwiękowy MEDIST S.R.O. Słowacja 1 2. Inhalator Newconsstellation 2 Norditalia Elettromedical 2 2. Inhalator NE-U-17 OMRON ORMON Japonia 1 2. Inhalator Nebutor 310- ultradźwiękowy Medist S.R.O. Słowacja 2 2. Inhalator Eurosol MEFARY Italy 1 2. Inhalator Omron CX3 OMRON Japonia 1 2. Inhalator Omron NE U17-ultradźwiękowy OMRON Japonia 1 2. Inhalator Salter Aire Plus Salter Labs USA 1 2. Inhalator DeVilbiss 5610G Pulmo-Aide DEVILBIS 1 2. Inhalator L-2 ultradźwiękowy THOMEX 1 2. Inhalator Voyage MARCOS MEFAR Italia 2 2. Inhalator Pharmo Neb MARCOS MEFAR Italia 6 2. Inhalator XL 2 ultradźwiękowy P.Z. Thomex 5 2. Część nr: 174 Nazwa: 174 Kardiotakograf TEAM Oxford Medical England 8 2. S90 46/60

Aparatura medyczna FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2 Pakiet 1 ilość

Aparatura medyczna FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2 Pakiet 1 ilość Aparatura medyczna FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2 Pakiet 1 1. Amnioskop OC-100 MED.. Ekspert USA 3 1 przeglądu Pakiet 2 przeglądu 1 Aparat EEG DIGI TRACK DT ELMIKO 1 1 Pakiet 3 przeglądu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Bieżące naprawy i okresowe przeglądy techniczne - wykaz aparatury formularz asortymentowo - cenowy

Bieżące naprawy i okresowe przeglądy techniczne - wykaz aparatury formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 1 Bieżące naprawy i okresowe przeglądy techniczne - wykaz aparatury formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 1. Amnioskop OC-100 MED.. Ekspert USA 3 1 Pakiet 2 1 Aparat EEG DIGI TRACK DT

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:188835-2012:text:pl:html PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233356-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 130-233356 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144198-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344444-2012:text:pl:html PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S 209-344444 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200961-2012:text:pl:html PL-Zabrze: Usługi podawania posiłków 2012/S 121-200961 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138281-2012:text:pl:html PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S 84-138281 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377328-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Urządzenia medyczne 2015/S 208-377328 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269312-2011:text:pl:html PL-Szczecin: Meble biurowe 2011/S 163-269312 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641 19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2010/S 35-050641 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190183-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165147-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64942-2016:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Opatrunki 2016/S 040-064942 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210437-2016:text:pl:html -Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S 118-210437 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:208798-2012:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 078-137785. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 078-137785. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137785-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Sprzęt gaśniczy 2015/S 078-137785 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213582-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S 120-213582 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324789-2015:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360966-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2014/S 204-360966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo