PORADNIK ODBIORCY ENERGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK ODBIORCY ENERGII"

Transkrypt

1 PORADNIK ODBIORCY ENERGII Organizacje, które udzielają informacji na temat racjonalizacji zuŝycia energii elektrycznej PoniŜej wskazujemy adresy niektórych organizacji zajmujących się racjonalizacją zuŝycia energii. Dysponują one literaturą fachową, mają własne bazy danych, niekiedy ułatwiają kontakty między przedsiębiorcami, świadczą usługi doradcze, prowadzą audyt energetyczny oraz szkolenia. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Mokotowska 35, Warszawa, prezes - prof. dr inŝ. Tadeusz Skoczkowski, tel , fax , oraz Fundacja Poszanowania Energii, ul. Filtrowa 1, Warszawa, prezes - Maciej Robakiewicz, tel , fax , Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Filtrowa 1, Warszawa, prezes - dr Aleksander Panek, tel , fax , Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii, ul. Łagiewnicka 54/56, Łódź, prezes zarządu - Andrzej Gołąbek, tel , fax , WWF Polska, - Poradnik - Jak oszczędzać energię.+ Projekt TOPTEN - Informacje o najbardziej efektywnej energetycznie 10-tce produktów wśród danej kategorii sprzętu i urządzeń powszechnego uŝytku - Jak płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną? Zacznijmy oszczędzać juŝ od zaraz przyglądając się temu, w jaki sposób wykorzystujemy urządzenia elektryczne w swoim domu. Opłaci się spróbować. Przydatne i ciekawe mogą okazać się wiadomości o sposobach zmniejszania rachunków za opłacaną energię i przyczyniania się do jej oszczędzania, a tym samym takŝe do ochrony środowiska.

2 Kto nie chciałby płacić mniejszych rachunków za energię? Tymczasem cena energii wzrasta i nic nie wskazuje na to, Ŝe nasze rachunki za energię będą mniejsze. Jak zatem, poprzez zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń i oszczędzanie poboru energii, zmniejszyć opłaty za wykorzystywaną w mieszkaniach energię. Podaje się, Ŝe zmiana codziennych przyzwyczajeń pozwoli zmniejszyć opłaty za energię od 5% do 15 % a racjonalne korzystanie z ogrzewania domu i ciepłej wody pomoŝe zaoszczędzić do 35% tych opłat. Czteroosobowa rodzina, zuŝywająca rocznie ok.3,5 tys. kwh, najwięcej energii przeznacza na oświetlenie (34%) oraz na lodówkę i pralkę (po 16%), mniej na - Ŝelazko (11,5%), telewizor i komputer (po 8%) oraz ekspres do kawy lub czajnik (5,5%) a najmniej na wieŝę Hi-Fi (1%). Średnie zuŝycie energii na 1 odbiorcę w gospodarstwie domowym wynosi natomiast ok kwh i przy dołoŝeniu starań moŝe zostać obniŝone. Przy zuŝyciu 1 kwh ( kilowatogodzina jest podstawową jednostką zuŝycia energii elektrycznej) moŝna np.: ugotować obiad na kuchence elektrycznej dla 4 - osobowej rodziny, przygotować 9 litrów kawy lub herbaty z ekspresu (ekspres W), odkurzać przez 1 godzinę (odkurzacz W), oglądać programy telewizyjne przez 7 godzin (telewizor - 140W), uŝywać komputera przez 4-7 godzin czy prasować przez godzinę. Na co naleŝy zatem zwracać uwagę korzystając z urządzeń elektrycznych w domu, chcąc zaoszczędzić na opłatach za energię i nie zmienić dotychczasowego standardu Ŝycia? 1. Stała kontrola ogrzewania pomieszczeń, poprzez regulację zaworów termostatycznych na grzejnikach, dostosowaną do pory roku oraz aktualnych potrzeb. Przyjmuje się, Ŝe w pokoju dziennym temperatura ogrzewania powinna wynosić 20-22ºC, a mniej - gdy nie jest on wykorzystywany. Dla innych pomieszczeń temperatura powinna wynosić 16-18ºC. ObniŜenie temperatury o 2ºC przyczynia się do obniŝenia kosztów ogrzewania o ok. 10% a obniŝenie temperatury w porze nocnej - moŝe przynieść oszczędności od 5% do 15%. 2. Grzejniki, gdy są zakurzone grzeją gorzej, przez co rośnie zuŝycie energii. Nie moŝna zastawiać ich meblami oraz zasłaniać zasłonami, bo wówczas ciepło krąŝy pomiędzy grzejnikiem a oknem zamiast ogrzewać pokój. 3. Okna wprawdzie powinny być szczelne, to jednak musimy pamiętać o wentylacji domu. Najbardziej efektywne jest usuwanie zawilgoconego powietrza poprzez całkowite otwieranie okien na 5 do 10 minut, a następnie ich

3 zamknięcie. W dzień - powinny być odsłonięte, aby słońce mogło ogrzać pokój, na noc - naleŝy je zasłaniać zasłonami, w celu zmniejszenia strat ciepła. NaleŜy jednak pamiętać, aby nie zasłaniać grzejnika. 4. Oświetlenie. NaleŜy zrezygnować z ogólnego oświetlenia o duŝej mocy na rzecz oświetlenia punktowego o mniejszej mocy. DuŜo lepsze światło daje oświetlenie boczne, zastępujące oświetlenie sufitowe, które jest mniej ekonomiczne. W pomieszczeniach, w których przebywamy krótko i często wyłączamy światło, np. w łazience czy w przedpokoju, wystarcza tradycyjna Ŝarówka (Ŝarówki, świetlówki). NaleŜy dobierać Ŝarówki odpowiednio do pomieszczenia, tj. o większym natęŝeniu do łazienki a mniejszym - do sypialni. Pomieszczenie kuchenne powinno mieć dwa rodzaje oświetlenia: ogólne i strefowe, oświetlające bezpośrednio miejsce pracy. Miejsca, w których spędzamy najwięcej czasu naleŝy oświetlać Ŝarówkami energooszczędnymi (świetlówki kompaktowe, sodówki). śarówki takie są wprawdzie droŝsze od tradycyjnych lecz koszt ich zakupu zwraca się po ok. roku. ZuŜywają one ok. 80% mniej energii niŝ tradycyjne, pracują przy tym 6-12 razy dłuŝej i wystarczają na średnio 6-8 lat. JeŜeli uŝywamy świetlówek, to częste ich wyłączanie skraca ich trwałość. Wychodząc na chwilę z pomieszczenia, które oświetlają Ŝarówki energooszczędne nie naleŝy wyłączać światła. Minimalny czas, jaki powinien upłynąć między wyłączeniem a ponownym włączeniem takiej Ŝarówki to 1-2 minuty. Przy zakupie Ŝarówek energooszczędnych naleŝy zwracać uwagę na trzonek, który powinien być typu E27, poniewaŝ pasuje do typowej oprawy oświetleniowej. NaleŜy takŝe kontrolować ilość jednorazowo zapalonych Ŝarówek. Lepiej jest zapalić jedną Ŝarówkę 100W, która zuŝywa o 20% mniej energii, niŝ dwie 60W, czy trzy 40W. Jasny kolor ścian i sufitów pozwala dłuŝej korzystać ze światła dziennego, poniewaŝ odbija światło w 80%. NaleŜy takŝe myć okna, Ŝarówki i klosze, poniewaŝ zakurzone i brudne szyby mogą pochłonąć aŝ 30% światła a zakurzone Ŝarówki i klosze mogą pochłonąć nawet 60% światła. Oszczędności przyniesie takŝe korzystanie z regulacji oświetlenia, zgodnego z potrzebami, a zatem korzystanie z urządzeń, jak np: sterowniki oświetlenia (ściemniacze), oprawy z wieloma źródłami światła, zdalne wyłączniki, czujniki ruchu. 5. Sprzęt RTV. Czujnik tzw. stand - by sygnalizuje stan czuwania urządzenia i świadczy o tym, Ŝe cały czas z sieci pobierana jest energia. JeŜeli urządzenie nie jest uŝywane - naleŝy go całkowicie wyłączyć. Praca w trybie czuwania przyczynia się do zuŝycia energii, w wysokości uzaleŝnionej od charakterystyki technicznej urządzenia (warto czytać instrukcje obsługi). Gdy nie potrzebujemy sprzętu RTV dłuŝej niŝ przez 15 minut - naleŝy go wyłączyć. PoniŜej 15 min. zuŝycie energii przy ponownym włączeniu jest większe niŝ potencjalne oszczędności.

4 6. Komputer, monitor, drukarka. NaleŜy wyłączyć te urządzenia podczas dłuŝszych przerw, co nie wywiera negatywnego wpływu na nie. Nie zostawiajmy włączonego komputera w nocy lub na weekend. JeŜeli nie uŝywamy komputera dłuŝej niŝ 16 minut - wyłączmy go. 16 minut pracy równowaŝy bowiem ilość energii potrzebną do ponownego włączenia. Laptop - po naładowaniu naleŝy wyłączyć z sieci. Połowę zuŝytej przez cały komputer energii pobiera monitor. NaleŜy go wyłączyć, gdy nie jest nam potrzebny (lecz nie w przypadku LCD, bo to skraca ich Ŝywotność). Im większy ekran monitora, tym większe zuŝycie energii. Zastosowanie wygaszacza ekranu nie zmniejsza zuŝycia energii przez monitor. Włączamy drukarkę dopiero, gdy przygotujemy całość materiału do wydrukowania. Drukarka na stałe włączona zuŝywa 93% energii w trybie czuwania, a tylko 7% na samo drukowanie. Drukarki atramentowe, choć wolniejsze, zuŝywają 80-90% mniej energii niŝ drukarki laserowe. Warto zapoznać się z instrukcją obsługi tych urządzeń i tak je zaprogramować, aby same mogły przełączyć się na funkcję czuwania a następnie wyłączyć się całkowicie. 7. Telefon - naleŝy wyłączać ładowarki, gdy nie są potrzebne. Ładowarki do telefonów bezprzewodowych i komórkowych pobierają energię niezaleŝnie od tego czy znajduje się na nich słuchawka i czy jest juŝ ona naładowana. 8. Lodówka. Miejsce ustawienia lodówki ma duŝy wpływ na pobór energii. Powinna ona być ustawiona w chłodniejszym miejscu w kuchni, z dala od grzejników, kuchenki i słońca. Pomiędzy lodówką a ścianą powinna być kilkunasto centymetrowa przerwa, aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza (rurki wymiennika powinny znajdować się co najmniej 10 cm od ściany). Krata wywietrznika lodówki nie moŝe być zakryta. Ustawmy ją poprawnie i wypoziomujmy, aby drzwi zamykały się samoczynnie. UŜywanie zbyt duŝej lodówki, niŝ potrzebujemy to strata energii. Regulator temperatury naleŝy ustawić w zaleŝności od wypełnienia lodówki. W chłodziarce ustawmy temperaturę w wysokości od 6ºC do 8ºC a w zamraŝarce - 18ºC. JeŜeli planujemy dłuŝszy wyjazd - naleŝy wyłączyć lodówkę. Do lodówki naleŝy wkładać tylko chłodzone potrawy i wystudzone produkty w cienkich opakowaniach. Na co moŝemy zwrócić uwagę podczas uŝywania lodówki: aby jej drzwi były jak najkrócej otwarte; szczelne drzwi, poprzez dobre uszczelki w drzwiach (moŝemy to sprawdzić wkładając pomiędzy drzwi kartkę papieru. JeŜeli da się ją łatwo usunąć - to naleŝy zmienić uszczelki); szron o grubości 3 mm powoduje zwiększenie zuŝycia energii o 10% a 7mm -zwiększa dwukrotnie jej dotychczasowy pobór. Regularne rozmraŝanie poprawi zatem jej sprawność. Chłodziarko - zamraŝarka zuŝywa do kilkudziesięciu procent mniej prądu niŝ dwa oddzielne urządzenia: chłodziarka i zamraŝarka. NaleŜy ją ustawić w dobrze wietrzonym, chłodnym i suchym pomieszczeniu, z dala od wszelkich źródeł ciepła. Kratka wywietrznika nie moŝe być zakryta. NaleŜy w niej

5 przechowywać artykuły w hermetycznych i wodoszczelnych opakowaniach. Gdy grubość szronu w zamraŝalce jest większa niŝ 0,5 cm - to wówczas wzrasta pobór energii nawet o 30%. Powinno się ją otwierać na krótko. Niepotrzebne i bardzo energochłonne jest obniŝenie temperatury zamraŝalnika poniŝej - 18ºC. Kupując nową lodówkę/zamraŝarkę warto zatem sprawdzić, czy posiada ona następujące funkcje: system automatycznego usuwania szronu i wilgotności (moŝna zaoszczędzić nawet do 20% energii), automatycznego podnoszenia temperatury w chłodziarce podczas opuszczania domu (tzw. Holiday ), kontroli otwartych drzwi (włącza się system alarmowy) oraz systemy półek i szuflad przeznaczonych do przechowywania produktów w odpowiedniej temperaturze. 9. Kuchenka elektryczna. Im większa płyta, tym większe zuŝycie energii. Gotowanie na płytach ze zmienną wielkością grzejnika, pozwala zaoszczędzić ok. 15% energii. Dbajmy o czystość płyt grzewczych i unikajmy ich zarysowania. Nie gotujmy bez przykrycia, bo wydłuŝa to proces gotowania. Przykrywanie garnków zmniejsza zuŝycie energii od 15% do 50%. Gotowanie w małej ilości wody, skraca czas gotowania i zmniejsza zuŝycie energii. Na kilka minut przed końcem gotowania naleŝy wyłączyć kuchenkę, wykorzystując juŝ dostarczoną energię cieplną. Podczas pieczenia - nie naleŝy często otwierać piekarnika bo kaŝde jego otwarcie to wzrost zuŝycia energii o 10%. Piekarnik z termoobiegiem nagrzewa się natychmiast po włączeniu, co daje oszczędność energii i czasu. Garnki - najlepiej przewodzą ciepło garnki o miedzianym lub aluminiowym dnie. Wielkość garnka powinna być dopasowana do wielkości płyty grzejnej (średnica garnka powinna być o 2 cm większa od średnicy płyty). Brudne garnki zwiększą zuŝycie energii nawet o 50%, dlatego teŝ waŝne jest, aby dno garnka było gładkie i czyste. Kuchenka mikrofalowa - zuŝywa mniej energii do przyrządzenia konkretnej potrawy niŝ tradycyjny piekarnik. Szybkowar - powinno się wykorzystać do potraw o długim czasie gotowania, co pozwoli zaoszczędzić 70% czasu i ok.40% energii. RóŜne rodzaje płyt grzejnych do gotowania róŝnią się sprawnością wykorzystania energii. I tak, płyta elektryczna Ŝeliwna wykazuje wyjątkowo niską sprawność - rzędu 55%, elektryczna ceramiczna - 60% a indukcyjna - 90%. Sprawność ta wpływa bezpośrednio na zuŝycie energii. Pamiętajmy o tym kupując nową kuchenkę. 10. Czajnik elektryczny - NaleŜy gotować tylko tyle wody, ile jest aktualnie potrzebne. Usuwając regularnie kamień z czajnika moŝna zaoszczędzić ok.10% energii. Kupując czajnik warto się zatem zastanowić nad wyborem modelu z płytą grzewczą a nie z grzałką spiralną. Pozwoli to na gotowanie mniejszych ilości wody (dla jednej osoby). W czajniku z grzałką spiralną trzeba bowiem gotować co najmniej 0,5 l wody, gdyŝ grzałka musi być całkowicie zakryta.

6 11. Ekspres do herbaty/kawy. Przygotowanie napoju w tym urządzeniu wymaga mniejszej ilości energii niŝ gotowanie wody w czajniku na płycie grzewczej lub kuchni gazowej. Po przygotowaniu napoju moŝna go przelać do termosu a ekspres wyłączyć, co przyczyni się do zmniejszenia poboru energii wykorzystywanej do ciągłego podgrzewania napoju. 12. Toster - te modele, które mają dodatkową moŝliwość podgrzewania bułek i bagietek, pozwolą zaoszczędzić nawet do 90% energii (niŝ w przypadku ich podgrzewania w piekarniku). 13. Pralka. Gdy mamy pełny wkład do pralki - pierzemy, gdy nie zgromadziliśmy pełnego wkładu - ustawiamy odpowiedni program (np.1/2 wody lub inny program oszczędnościowy). Dwa prania z niepełnym ładunkiem, to większe o 35 % zuŝycie energii elektrycznej. Większość proszków do prania dostępnych na rynku skutecznie dopiera juŝ w temperaturze 40 stopni - moŝna zatem prać w najniŝszej moŝliwej temperaturze. Pranie wstępne naleŝy stosować tylko przy silnie zabrudzonej odzieŝy. JeŜeli mamy w domu moŝliwość korzystania z tańszej, nocnej taryfy za energię, to opcja opóźnionego startu pralki pozwoli na znaczne oszczędności. Kupując nową pralkę naleŝy zatem zwrócić uwagę czy posiada ona następujące funkcje: automatycznego waŝenia wsadu oraz doboru ilości wody do prania, zamkniętego obiegu wody ze zraszaniem w czasie pracy, krótkich programów pozwalających na szybkie i energooszczędne pranie mało zabrudzonych rzeczy. 14. Zmywarka. Przed włoŝeniem naczyń do zmywarki naleŝy usunąć resztki jedzenia. Pojemność zmywarki musi być całkowicie wykorzystana. Przy niezbyt zabrudzonych naczyniach, naleŝy uŝyć krótkiego oszczędnościowego programu zmywania. Do niewielkiej ilości naczyń, zmywanych bezpośrednio po posiłku, uŝywaj programu z ekspresowym zmywaniem. UŜywaj oszczędnych programów suszenia. Zapobiegaj osadzaniu się kamienia poprzez stosowanie środków zmiękczających i specjalnych preparatów. Znaczne oszczędności energii umoŝliwi opcja opóźnionego startu zmywarki i zmywanie w porze nocnej, korzystając z nocnej taryfy. 15. Suszarka, w której nie suszymy nie odwirowanego prania. A moŝe jednak tradycyjna metoda suszenia, która pozwoli zaoszczędzić energię i dodatkowo nie niszczy ubrań? Suszarka do ręczników - wyłączona, gdy jej nie potrzebujemy. 16. śelazko. Prasowanie naleŝy rozpocząć od tkanin wymagających niŝszej temperatury, nie będzie wówczas potrzeby schładzania Ŝelazka. Korzystanie z funkcji nawilŝania powoduje zwiększenie zuŝycia energii o 20%.

7 17. Odkurzacz. NaleŜy regulować moc pracy urządzenia w zaleŝności od rodzaju odkurzanego materiału. NaleŜy takŝe okresowo wymieniać zbiornik kurzu, nie czekając aŝ wskaźnik sygnalizujący konieczność wymiany zadziała, bo wówczas zuŝycie energii rośnie o ok.50%. Niektóre zanieczyszczenia, jak np. mąka czy kakao, szczelnie zatykają pory filtrów. Wówczas naleŝy wymienić worek, mimo Ŝe jest w nim jeszcze sporo wolnej przestrzeni. 18. Podgrzewacze wody. Kąpiel pod prysznicem pozwala zaoszczędzić od 30% do 50% energii i wody, w porównaniu z kąpielą w wannie. Podczas mycia zębów i golenia zadbajmy o to, aby woda nie płynęła przez cały czas, poniewaŝ jest to strata energii. Kupując nowe urządzenia gospodarstwa domowego czytajmy etykiety i prośmy o pomoc sprzedawcę. Etykiety informują o danych technicznych i efektywności energetycznej urządzenia, co pozwala na porównania z innymi urządzeniami tej samej grupy. Z reguły cena urządzeń energooszczędnych jest wyŝsza od pozostałych, jednak pozwalają one na znaczne oszczędności w poborze energii. Urządzenie o mocy 1000W zuŝywa w ciągu godziny 1 kwh energii, a urządzenie o mocy 500W tylko 0,5 kwh. I tak, oznakowanie klasą: A - oznacza szczególnie niskie zuŝycie energii, C - wskazuje juŝ stosunkowo duŝe zuŝycie energii a G - zuŝycie energii jest bardzo wysokie. Kupując np. chłodziarko - zamraŝalkę w klasie energetycznej B zamiast C moŝna zaoszczędzić ok. 25% energii w trakcie jej uŝytkowania. Czytajmy dołączone do urządzeń elektrycznych instrukcje po to, aby tak zaprogramować urządzenie, które odpowiadając naszym potrzebom będzie jednocześnie pobierało jak najmniej energii. Nie zwracając uwagi w jaki sposób wykorzystujemy energię, często robimy to nieracjonalnie. Po co nadal płacić większe, niŝ to konieczne, rachunki za energię? Źródło: Strona Urzędu Regulacji Energetyki

DOBRZE WYKORZYSTAJ SWOJĄ ENERGIĘ

DOBRZE WYKORZYSTAJ SWOJĄ ENERGIĘ Inteligentne sieci - dla domu, środowiska i gospodarki DOBRZE WYKORZYSTAJ SWOJĄ ENERGIĘ PORADNIK Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WRE Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Styczen 2010. Zespół Szkół w Przecławiu 72-005 Przecław 27A, tel./fax 091 311-76-08 www.szkolaprzeclaw.pl e-mail: sekretariat@szkolaprzeclaw.

Styczen 2010. Zespół Szkół w Przecławiu 72-005 Przecław 27A, tel./fax 091 311-76-08 www.szkolaprzeclaw.pl e-mail: sekretariat@szkolaprzeclaw. Oświetlenie Korzystaj z coraz popularniejszych świetlówek kompaktowych. Dobrze oddają one kolory naturalne i co ważne pozwalają na spore oszczędności energii elektrycznej. ZALETY ŻARÓWEK KOMPAKTOWYCH:

Bardziej szczegółowo

KIOTO W DOMU Konspekt zajęć dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Prowadzący- Danuta Kopeć

KIOTO W DOMU Konspekt zajęć dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Prowadzący- Danuta Kopeć KIOTO W DOMU Konspekt zajęć dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Prowadzący- Danuta Kopeć Temat zajęć: OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ, BY CHRONIĆ KLIMAT Cel zajęć: uświadomienie uczniom, jak wiele energii jest niepotrzebnie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTERDYSCYPLINARNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTERDYSCYPLINARNYCH 50 S t r o n a IV. SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTERDYSCYPLINARNYCH Temat: Wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym. Czas trwania: 45 min. Cel główny: Uczeń: - potrafi wskazać przykłady wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK DOMOWY

WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK DOMOWY WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK DOMOWY Energia elektryczna jest niezbędnym elementem naszego życia. Ułatwia je, stwarza komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Dzięki niej żyjemy wygodnie i bezpiecznie.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne metody oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Praktyczne metody oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych Projekt Energo Oszczędność wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań systemowych i dobrych praktyk w Polsce i na Ukrainie Praktyczne metody oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych mgr

Bardziej szczegółowo

Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej.

Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej. Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej. Cel: kształtowanie nawyków racjonalnego korzystania ze źródeł energii, ukazanie wpływu codziennych zachowań

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w domu. Oceń codzienne nawyki swoje i swojej rodziny, dodaj 1 punkt za kaŝdą poradę, do której się stosujecie!

Oszczędzanie energii w domu. Oceń codzienne nawyki swoje i swojej rodziny, dodaj 1 punkt za kaŝdą poradę, do której się stosujecie! Oszczędzanie energii w domu Oceń codzienne nawyki swoje i swojej rodziny, dodaj 1 punkt za kaŝdą poradę, do której się stosujecie! Porada 1. Ogrzewanie: poprzez uŝywanie specjalnej izolacji cieplnej moŝemy

Bardziej szczegółowo

ERGIA SIĘ LICZY. Strona 1 z 6

ERGIA SIĘ LICZY. Strona 1 z 6 ERGIA SIĘ LICZY EN Cele: Uczniowie liczą, ile energii potrzebują urządzenia codziennego uŝytku. Uczniowie zapoznają się z pojęciem kilowatogodziny i uczą się obliczać tę wielkość. Uczniowie podejmują działania

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE ENERGII W DOMU

OSZCZĘDZANIE ENERGII W DOMU Zdzisław Ginalski CDR O/Radom OSZCZĘDZANIE ENERGII W DOMU Wprowadzenie Wszystko co Ŝyje potrzebuje energii. Człowiek stwarzając cywilizację zwiększył ogromnie swoje zapotrzebowanie na coraz to nowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Dopilnuj, aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. Poświęć 2 punkty akcji w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3

Dopilnuj, aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. Poświęć 2 punkty akcji w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3 aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3 Nie należy zostawiać ładowarek w gniazdkach po skończeniu ładowania. Pobierają one prąd nawet wtedy, gdy żaden sprzęt

Bardziej szczegółowo

Sekrety oszczędzania energii. oraz odnawialne źródła energii

Sekrety oszczędzania energii. oraz odnawialne źródła energii Sekrety oszczędzania energii oraz odnawialne źródła energii Konferencja dla nauczycieli biologii, fizyki oraz koordynatorów kampanii ENGAGE w placówkach oświatowych 07.04.2011, Bielsko-Biała 2011-04-12

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu.

[Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. [Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie zawartości dokumentu.]

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii, czyli chronimy klimat naszej Planety

Oszczędzanie energii, czyli chronimy klimat naszej Planety Oszczędzanie energii, czyli chronimy klimat naszej Planety Jakie mogą być skutki zbyt dużego zużycia energii? Zużycie energii jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zmianę klimatyczną.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

JAKIE URZĄDZENIA ZUŻYWAJĄ NAJWIĘCEJ ENERGII?

JAKIE URZĄDZENIA ZUŻYWAJĄ NAJWIĘCEJ ENERGII? PORADNIK Gdańska starówka pod wodą, zima w Alpach bez śniegu, Hiszpania pustoszona przez huragany? Nieprawdopodobne? Jeszcze w tym stuleciu możemy być świadkami takich scenariuszy, jeśli w porę nie powstrzymamy

Bardziej szczegółowo

Według danych WWF, możemy zaoszczędzić aż 40% obecnie zużywanej energii. Nasi bohaterowie podpowiedzą Ci, jak oszczędzać energię i wodę na co dzień!

Według danych WWF, możemy zaoszczędzić aż 40% obecnie zużywanej energii. Nasi bohaterowie podpowiedzą Ci, jak oszczędzać energię i wodę na co dzień! Planergia, łączymy z energią! Eko poradnik 01 Według danych WWF, możemy zaoszczędzić aż 40% obecnie zużywanej energii. Nasi bohaterowie podpowiedzą Ci, jak oszczędzać energię i wodę na co dzień! Czym jest

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Etykieta energetyczna Jest to informacja o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu.

Bardziej szczegółowo

Projekt EL-EFF Region

Projekt EL-EFF Region Projekt EL-EFF Region JAK RACJONALNIE UŻYTKOWAU YTKOWAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Niniejsza publikacja została opracowana w ramach programu

Bardziej szczegółowo

oszczędzania energii!!! Książeczka do Czas na oszczędzanie energii! Myśl jak pomóc całej planecie, a przy okazji sobie i działaj!

oszczędzania energii!!! Książeczka do Czas na oszczędzanie energii! Myśl jak pomóc całej planecie, a przy okazji sobie i działaj! Książeczka do kolorowania! Czas na oszczędzanie energii! Myśl jak pomóc całej planecie, a przy okazji sobie i działaj! oszczędzania energii!!! MInisterstwo Gospodarki Zużywasz za dużo energii?! Rachunki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach

Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach Patrycja Płonka Kierownik Projektu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17/30; 31-016 Kraków, telefon/faks: +48 12

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK SKLEPOWY

WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK SKLEPOWY WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK SKLEPOWY Energia elektryczna jest dzisiaj niezbędna do pracy. Dzięki niej, codziennie, w każdym biurze, sklepie czy firmie produkcyjnej wykonywane są dziesiątki czynności,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli MOPS, OPS i rzeczników konsumentów Jacek Górski Północno - Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia zużywające oszczędnie energię.

Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia zużywające oszczędnie energię. ZAŁĄCZNIKI Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia zużywające oszczędnie energię. Załącznik 1 Elektryczny detektyw Waszym zadaniem jest zbadanie zużycia prądu przez różne urządzenia, które są w

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie domu energooszczędnego

Wyposażenie domu energooszczędnego Wyposażenie domu energooszczędnego Urządzając własne lokum, wkładamy wiele wysiłku w to, aby było ono wygodne oraz ładne. Do tych kryteriów należy dodać jeszcze jedno, mianowicie dom czy mieszkanie powinny

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI i ŚRODOWISKO 2012 r.

BEZPIECZNE PRAKTYKI i ŚRODOWISKO 2012 r. BEZPIECZNE PRAKTYKI i ŚRODOWISKO 2012 r. Oszczędność energii i odnawialne źródła energii Gdańsk, 22 maja 2012 r. Kompetencje Prezesa URE Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLÓWKI GENERATOREM OSZCZĘDNOŚCI

ŚWIETLÓWKI GENERATOREM OSZCZĘDNOŚCI ŚWIETLÓWKI GENERATOREM OSZCZĘDNOŚCI Fot.1 śarówka energooszczędna (świetlówka) [ApolloLighting.pl] Fot. 2 Ŝarówka tradycyjna (Ŝarnikowa) [wikipedia.org] O zmianach w oświetleniu mieszkań polegających na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Jan Knapik Dział Ekologii i Ochrony Środowiska MODR Karniowice

Opracowanie: Jan Knapik Dział Ekologii i Ochrony Środowiska MODR Karniowice Opracowanie: Jan Knapik Dział Ekologii i Ochrony Środowiska MODR Karniowice Potrzebę oszczędzania energii nie trzeba specjalnie uzasadniać, wystarczy prześledzić rachunki za prąd, gaz, benzynę, wodę, czy

Bardziej szczegółowo

Jak racjonalnie gospodarować ciepłem?

Jak racjonalnie gospodarować ciepłem? FD Consulting NIERUCHOMOŚCI ul. Zwycięska 6A, 20-554 Lublin tel. 606 277 397 tel. 501 040 597 tel/fax 81 525 29 68 e-mail: biuro@fdnieruchomosci.pl www.fdnieruchomosci.pl Jak racjonalnie gospodarować ciepłem?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Co mogę zrobić dla ochrony klimatu?.

Co mogę zrobić dla ochrony klimatu?. Konferencja pn. Chroomy klimat Ziemi Co mogę zrobić dla ochrony klimatu?. 27 kwietnia 2010 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO Oszczędności energii w firmie i

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny szkoły

Audyt energetyczny szkoły Audyt energetyczny szkoły Audyt energetyczny szkoły pozwala na zbadanie ilości energii elektrycznej zużywanej przez szkołę w ciągu roku oraz ustalenie, gdzie dokładnie marnowana jest ta energia. W ramach

Bardziej szczegółowo

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ Cele: Uświadomienie uczniów efektywności wykorzystania energii w szkole poprzez skupienie się na kwestiach strat ciepła (szczelności okien) Uczniowie badają przeciągi i uczą się,

Bardziej szczegółowo

Sprawność wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej

Sprawność wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej Projekt EL-EFF Region JAK RACJONALNIE UśYTKOWAU YTKOWAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Niniejsza publikacja została opracowana w ramach programu

Bardziej szczegółowo

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ EAN13: 8017709166823 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania ze stali nierdzewnej Drzwi oraz obudowa w kolorze pomarańczowym

Bardziej szczegółowo

PŁYTY INDUKCYJNE FH 604-1 4I T PWL 69 FH 604-1E 4I T PWL 69 FH 604-1W 4I T PWL WH 69 FHFB 6421 I FLEXI 69 FHFB 905 5I ST 68 SINOS 68 PŁYTY INDUKCYJNE

PŁYTY INDUKCYJNE FH 604-1 4I T PWL 69 FH 604-1E 4I T PWL 69 FH 604-1W 4I T PWL WH 69 FHFB 6421 I FLEXI 69 FHFB 905 5I ST 68 SINOS 68 PŁYTY INDUKCYJNE 64 PŁYTY INDUKCYJNE FH 604-1 4I T PWL 69 FH 604-1E 4I T PWL 69 FH 604-1W 4I T PWL WH 69 FHFB 6421 I FLEXI 69 FHFB 905 5I ST 68 SINOS 68 PŁYTY INDUKCYJNE 65 PŁYTY INDUKCYJNE FRANKE TAJEMNICA INDUKCJI JEST

Bardziej szczegółowo

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709208660 WZORNICTWO / OBSŁUGA Srebrne szkło Stopsol + stal

Bardziej szczegółowo

Inteligentna energia poradnik użytkownika

Inteligentna energia poradnik użytkownika kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii Inteligentna energia poradnik użytkownika Ministerstwo Gospodarki Spis treści 1. Wybór i użytkowanie urządzeń gospodarstwa domowego 3 2.

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK BIUROWY

WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK BIUROWY WŁĄCZ EFEKTYWNOŚĆ MINI PRZEWODNIK BIUROWY Energia elektryczna jest dzisiaj niezbędna do pracy. Dzięki niej, codziennie, w każdym biurze, sklepie czy firmie produkcyjnej wykonywane są dziesiątki czynności,

Bardziej szczegółowo

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii!

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii! : moŝliwości i bezpośrednie korzyści Kompleksowe rozwiązanie dla zakładów zuŝywających większe ilości mediów: energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, pary, spręŝonego powietrza i innych. Obecne koszty

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Regulatory centralnego ogrzewania jak dobrze korzystać z systemu ogrzewania

Regulatory centralnego ogrzewania jak dobrze korzystać z systemu ogrzewania Regulatory centralnego ogrzewania jak dobrze korzystać z systemu ogrzewania Prosty przewodnik Regulatory centralnego ogrzewania jak dobrze korzystać z systemu ogrzewania Dobre regulatory centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ENERGIA CZUWANIA W MOIM DOMU

ENERGIA CZUWANIA W MOIM DOMU ENERGIA CZUWANIA W MOIM DOMU Cel(e): Uczniowie uświadamiają sobie zuŝycie energii przez będące w pozycji czuwanie (stand by) i przyzwyczajają się do całkowitego wyłączania urządzeń, gdy to moŝliwe. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

STRAśNIK ŚWIATŁA. Wymagane materiały: Stoper lub zegarek Tabela zapisów

STRAśNIK ŚWIATŁA. Wymagane materiały: Stoper lub zegarek Tabela zapisów STRAśNIK ŚWIATŁA Cele: Zrozumienie zaleŝności pomiędzy wykorzystaniem elektryczności przez uczniów a ogólnym zuŝyciem energii w szkole. Zdobycie wiedzy jak w prosty sposób ograniczyć zuŝycie energii. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Potrzebne materiały: Arkusze papieru do sprawdzanie przeciągów, kartki papieru do notowania

Potrzebne materiały: Arkusze papieru do sprawdzanie przeciągów, kartki papieru do notowania WIETRZENIE SZKOŁY Cele: Uświadomienie uczniów efektywności energii w szkole poprzez skupienie się na kwestiach związanych z oknem (które odgrywają duŝą rolę w ogrzewaniu wentylacji budynku) Uczniowie badają

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii Inteligentna energia poradnik użytkownika

kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii Inteligentna energia poradnik użytkownika kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii Inteligentna energia poradnik użytkownika Spis treści 1. Wybór i użytkowanie urządzeń gospodarstwa domowego 4 2. Podstawowe zasady oszczędnego

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

Energia, woda i ciepło w budżecie domowym. Warto wiedzieć, rozważyć i zmienić!

Energia, woda i ciepło w budżecie domowym. Warto wiedzieć, rozważyć i zmienić! Energia, woda i ciepło w budżecie domowym Warto wiedzieć, rozważyć i zmienić! Energia a budżet domowy W strukturze wydatków gospodarstw domowych w Polsce użytkowanie mieszkania i nośniki energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SFP805A. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji

SFP805A. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm, 8 funkcji EAN13: 8017709177324 ESTETYKA / STEROWANIE Antracyt Złote pokrętła Programator analogowy, zegar FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY 6 funkcji

Bardziej szczegółowo

A2BL-8. Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT

A2BL-8. Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT A2BL-8 Kuchnia wolnostojąca, 100 cm szer., piekarniki elektryczne, wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709155100 ESTETYKA I STEROWANIE Czarny Wyświetlacz: VFT Pokrętła Dolna szuflada PŁYTA GRZEJNA Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Stefan Żeromski Primary School Poniatowa (POLAND) www.sp.poniatowa.pl COMENIUS PROJECT 2013

Stefan Żeromski Primary School Poniatowa (POLAND) www.sp.poniatowa.pl COMENIUS PROJECT 2013 Stefan Żeromski Primary School Poniatowa (POLAND) www.sp.poniatowa.pl COMENIUS PROJECT 2013 ZUŻYCIE ENERGII W POLSCE Zwiększanie efektywności energetycznej procesów wytwarzania, przesyłu i użytkowania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie nowoczesnych energooszczędnych systemów oświetleniowych, wewnętrznych i zewnętrznych

Stosowanie nowoczesnych energooszczędnych systemów oświetleniowych, wewnętrznych i zewnętrznych Stosowanie nowoczesnych energooszczędnych systemów oświetleniowych, wewnętrznych i zewnętrznych VII DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII 4-5 listopad 2008 Wrocław Rozpatrujemy: Nowoczesne / Energooszczędne / Systemy

Bardziej szczegółowo

A5-8. Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA

A5-8. Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA A5-8 Kuchnia wolnostojąca, 150 cm szer., piekarniki elektryczne Wyświetlacz: VFT EAN13: 8017709154844 PŁYTA GRZEJNA Automatyczny zapłon Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu 7 palników gazowych i 1 elektryczny:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenia dla każdej firmy bezkosztowo lub nisko nakładowo adowo

przeprowadzenia dla każdej firmy bezkosztowo lub nisko nakładowo adowo Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Działania ania energooszczędne możliwe do przeprowadzenia dla każdej firmy bezkosztowo lub nisko nakładowo adowo Szkolenie pracowników, w, optymalne

Bardziej szczegółowo

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE 90 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE PŁYTY INDUKCYJNE FHBP 604 4I PW T XS 97 FHBP 604 4I T B2 XS 97 FHFB 905 5I ST 96 FHFB 6421 I FLEXI 97 PŁYTY CERAMICZNE FHB 6004 4C T-S 99 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wykaz i parametry zawiera tabela poniŝej: szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 3

Zapytanie ofertowe. Wykaz i parametry zawiera tabela poniŝej: szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 1. szt. 3 Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu z siedzibą ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniŝej 14 000 euro (zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty. Cena jednostkowa brutto PLN

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Sprzęt AGD. Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty. Cena jednostkowa brutto PLN Sprzęt AGD Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego FORMULARZ CENOWY Model /typ / producent/ oraz Opis parametrów oferowanego produkty Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

PORÓWNAWCZE POMIARY ENERGETYCZNE - PŁYTY GRZEWCZEJ GAZOWEJ, - PŁYTY GRZEWCZEJ CERAMICZNEJ, - GRZEWCZEJ INDUKCYJNEJ.

PORÓWNAWCZE POMIARY ENERGETYCZNE - PŁYTY GRZEWCZEJ GAZOWEJ, - PŁYTY GRZEWCZEJ CERAMICZNEJ, - GRZEWCZEJ INDUKCYJNEJ. PORÓWNAWCZE POMIARY ENERGETYCZNE - PŁYTY GRZEWCZEJ GAZOWEJ, - PŁYTY GRZEWCZEJ CERAMICZNEJ, - GRZEWCZEJ INDUKCYJNEJ. Wstęp Praca wykonana na zlecenie Audytorzy R Laboratoria Świat Jakości AGD. Zakres prac

Bardziej szczegółowo

Dla innych to jeszcze innowacja dla nas to już standard

Dla innych to jeszcze innowacja dla nas to już standard Budynki wyposażone w systemy oświetlenia LED Panele fotowoltaiczne Przetwarzające energię słoneczną w elektryczną Mieszkania z funkcją sterowania ciepłem, światłem, ochroną poprzez urządzenia mobilne Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości zmniejszenia zużycia energii w domu

Możliwości zmniejszenia zużycia energii w domu Możliwości zmniejszenia zużycia energii w domu Mariusz Bogacki, Arkadiusz Osicki Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne?

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? W Polsce wiele zakładów produkcyjnych powstało na terenach fabryk i zakładów pracy utworzonych jeszcze za byłego ustroju. Zaplecze budynków w takich miejscach

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elektryczne źródła ciepła Zachodzi w nich przemiana energii elektrycznej na

Bardziej szczegółowo

Oszczędność energii a efektywność energetyczna

Oszczędność energii a efektywność energetyczna Dr inż. Kazimierz Herlender Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej Oszczędność energii a efektywność energetyczna Wymagania unijne Pakiet klimatyczno-energetyczny 3 x 20 Na Szczycie Rady Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną? mini poradnik Elektromont S.A. www.elektromont.pl

Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną? mini poradnik Elektromont S.A. www.elektromont.pl Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną? mini poradnik Elektromont S.A. Sprawdź ceny energii Ceny energii systematycznie rosną. Rośnie też zapotrzebowanie na energię Mamy wybór! Możemy wybierać dostawcę!

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Kuchenki indukcyjne do zabudowy

Kuchenki indukcyjne do zabudowy Kuchenki indukcyjne do zabudowy IWE-35 Instrukcja obsługi i instalacji PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ INSTRUKCJI 1. Do zasilania płyty stosować niezależne

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie. Wykonawcy: Jerzy Wojtulewicz Arkadiusz Osicki Prowadzący: Sławomir Pasierb. Katowice, styczeń 2006

Na zlecenie. Wykonawcy: Jerzy Wojtulewicz Arkadiusz Osicki Prowadzący: Sławomir Pasierb. Katowice, styczeń 2006 Na zlecenie Oszacowanie potencjału zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce Wykonawcy: Jerzy Wojtulewicz Arkadiusz Osicki Prowadzący: Sławomir Pasierb Katowice, styczeń

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD I. ZMYWALNIA pom. 0.20 parter. 1 Zmywarko wyparzarka Opis urządzenia: czas trwania cyklu: 120 s zużycie wody: 2l/cykl specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Oszczędność energii i Odnawialne Źródła Energii. Henryk Kossak

Oszczędność energii i Odnawialne Źródła Energii. Henryk Kossak Oszczędność energii i Odnawialne Źródła Energii Henryk Kossak Wrocław, 2011 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Marta Mazurkiewicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oszczędzanie energii

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Jak identyfikować zużycie energii w domu?

Jak identyfikować zużycie energii w domu? Jak identyfikować zużycie energii w domu? Michał Wawer Katowice, wrzesień 2009 Urządzenia domowe zużywają energię truizm? Być może, ale wielkość tego zużycia może być zmienna w zależności od sposobu korzystania

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A Spółdzielnia Mieszkaniowa JADWIŻYN ul. Łączna 51 64-020 P I Ł A I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Oszczędność Energii i Odnawialne Źródła Energii. Adam Dobrowolski Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie

Oszczędność Energii i Odnawialne Źródła Energii. Adam Dobrowolski Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie Oszczędność Energii i Odnawialne Źródła Energii Adam Dobrowolski Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie Warszawa, 2012 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA INDUKCYJNA. Model IE-35

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA INDUKCYJNA. Model IE-35 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA INDUKCYJNA Model IE-35 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI - WAŻNE INFORMACJE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ INSTRUKCJI 1. Do

Bardziej szczegółowo

Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu

Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1

Instrukcja obsługi VOMS 26. Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5. Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Instrukcja obsługi Przenośny Monitor Kolorowy LCD 2,5 VOMS 26 Instrukcja obsługi przenośnego monitora kolorowego 1 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. (22) 572 90 20,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko mgr inż. Robert Niewadzik Szczecin, 2011 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki centralny organ administracji rządowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne urządzenia w domu Raport

Energooszczędne urządzenia w domu Raport Energooszczędne urządzenia w domu Raport Autor: Stefan Pawlak Poznań 2011 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 2. Etykieta energetyczna urządzeo AGD/źródeł światła... 4 3. Gdzie szukad oszczędności?... 9 3.1.

Bardziej szczegółowo