SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 1 SIWZ SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO KOSZALIN NIP: REGON: BANK: BOŚ O/Koszalin nr: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REMONTÓW APARATURY MEDYCZNEJ, OCENA TECHNICZNA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY Poniżej EURO NUMER PRZETARGU: PRZETARG NR: OGŁOSZONY PRZEZ: SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE PODSTAWA PRAWNA: UWAGI Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst z 2006r Dz. U. Nr 164, poz z późniejszymi zmianami) Cena SIWZ 30,00zł + 22% Vat

2 I. ZAMAWIAJĄCY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO KOSZALIN Reprezentowany przez: Dyrektora Andrzeja KONDASZEWSKIEGO II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej aparatury medycznej, polegającej na wykonaniu napraw bieżących, konserwacji i przeglądów technicznych, remontów, oraz ocena techniczna aparatury i sprzętu medycznego. Kod CPV Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy. V. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (od 1-37). Każde zadanie należy wycenić osobno. VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VIII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3 IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. X. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień uprawnienia do obsługi serwisowej aparatury medycznej. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają uprawnienia do prowadzenia obsługi serwisowej aparatury medycznej odbyte szkolenia uprawniające do obsługi serwisowej aparatury medycznej 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a

4 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 14) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w następujący sposób: 1) Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, 2) w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za spełniony, 3) w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony.

5 XII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3) oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 4) oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 5) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ; 6) Certyfikaty, zaświadczenia z odbytych szkoleń uprawniających do obsługi serwisowej aparatury medycznej; 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 2, 3 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 2.2 Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

6 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2.2 stosuje się odpowiednio. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) formularz ofertowy - Załącznik nr 4 do SIWZ; 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem. 2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na nr faksu: Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi i zamieści je na stronie internetowej chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Mgr Jerzy Turek Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego tel.: (094) ; Kasprzyk Jan Inspektor Techniczny Tel.: (094) UWAGA: Czas pracy Działu Techniczno-Administracyjnego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00.

7 XV. WADIUM Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium. XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. XVII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferty: 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy przedwstępnej lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; b) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego; c) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty; d) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie;

8 e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru: NAZWA WYKONAWCY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH, KONSERWACJI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REMONTÓW APARATURY MEDYCZNEJ, OCENA TECHNICZNA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZADANIE NR... SZPITAL WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE ZNAK SPRAWY: XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Techniczno-Administracyjnym p.2 : Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. T. Chałubińskiego Koszalin Dział Techniczno-Administracyjny do dnia r godzina Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego Koszalin Dział Techniczno-Administracyjny p.1 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r godzina Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

9 z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może być tylko jedna. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 5. Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT. XX. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: LP KRYTERIUM % SPOSÓB OBLICZANIA Cena 80% Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę 1. Punktów % ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych Procentowy Koszt narzutu do zakupionego materiału 10% Punktów 10 Cena brutto za 1 roboczogodzinę 10% Punktów % 10 % za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty. Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższy koszt narzutu ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za koszt narzutu, a następnie dzielimy przez koszt narzutu badanej oferty. Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę za roboczogodzinę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę roboczogodzinę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty. 2. Wynik: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. XXI. WARUNKI UMOWY 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Środki ochrony prawnej: protest, przysługuje wszystkim wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 1. Protest 1) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 2) Protest powinien wskazywać:

10 a) oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego b) żądanie, c) zwięzłe przytoczenie zarzutów, d) zwięzłe przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu 3) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia oraz wniesione przez podmiot nieuprawniony. 4) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Zamawiający.rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, d) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 6) Protest inny, niż wymieniony w pkt. 5 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia 7) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie uznaje się za jego oddalenie. 2. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. XXIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie również przesłane faxem wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania. XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady udostępniania dokumentów 1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł;

11 e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. XXV. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1: Oświadczenie 2. Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Załącznik nr 3: Wzór umowy. 4. Załącznik nr 4: Formularz ofertowy. 5. Załącznik nr 5: Oświadczenie z art. 22. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

12 OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Dane wykonawcy*: Pełna nazwa firmy:... Adres firmy: NIP:... Regon:... KRS:... Telefon:... Fax:... Dane osoby upoważnionej do kontaktów: Imię i nazwisko... Tel.... Adres ... Strona www:... Województwo:... Powiat:... Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany** i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. PODPIS WYKONAWCY * Wypełnić pismem drukowanym lub maszynowym. ** Dokumenty dostarczone wraz ze SIWZ nie mogą być zmieniane pod rygorem odrzucenia Oferty.

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej aparatury medycznej, polegającej na wykonywaniu napraw bieżących, konserwacji i przeglądów technicznych, remontów, oraz wystawienie orzeczeń II. Zamówienie obejmuje prowadzenie obsługi serwisowej n/w sprzętu medycznego. Zadanie 1.Aparaty RTG 12szt.: Tomograf komputerowy Typ SOMATOM Emotion 16 rok produkcji 2006, producent Siemens Stacjonarny Angiokardiograf Advantx LCV+ model rok produkcji 2001, producent GE Medical Systems S.A. Aparat do Angiokardiografii Typ OEC 9900 Elite rok produkcji 2005, producent GE Medical Systems S.A. Aparat RTG śródoperacyjny z ramieniem C Typ 7600ES, rok produkcji 1999, producent D.E.C. MEDICAL Aparat RTG Typ OEC 7700 Compact rok produkcji 2001, producent GE Medical Systems S.A. Zestaw Rentgenowski z ramieniem C typ Ziehn 8000 rok produkcji 2004, producent Ziehn Imaging GmbH Aparat RTG ogólnego zastosowania Typ MOVIX4.0 rok produkcji 2003, producent Stephanix Aparat RTG Diagnostyczny Typ Sieregraph rok produkcji 1994, producent Siemens szt.2 Aparat RTG przewoźny Typ SIRE MOBIL G5321, rok produkcji 1995, producent Siemens Aparat RTG Przewoźny Typ Polymobil 10, rok produkcji 1996 Siemens Mammograf Typ MAM-CH22S, rok produkcji 1994, producent ELSCINT Mammograf Typ Mammomat, rok produkcji 1994, producent Siemens Zadanie 2. Aparaty RTG 7szt.: RTG Diagnostyczny sześciopulsowy Typ TUR-800-4, rok produkcji 1987, producent TUR Drezno RTG Diagnostyczny sześciopulsowy Typ TUR-800-1, rok produkcji 1986, producent TUR Drezno RTG Diagnostyczny sześciopulsowy Typ EDR-750B, rok produkcji 1980, producent Medicor Aparat RTG Stomatologiczny Typ SOMAX 100, rok produkcji 1976, producent Chirana RTG Diagnostyczny Typ Mobil 300CP, rok produkcji 1992, producent Philips RTG Diagnostyczny Typ Practix 30, rok produkcji 1992, producent Philips Aparat RTG Przyłóżkowy Typ Saxo, rok produkcji 1999, producent APELEM S.A. Zadanie 3. Aparaty Do Znieczulania Ogólnego 11szt.: Typ Excel 210-SE, rok produkcji 1996, producent BOC OHMEDA Typ Excel 210-SE, rok produkcji 1998, producent BOC OHMEDA Z monitorem CAM S/5 f-my Typ Aespire S/5, rok produkcji 2005, producent GE Datex-Ohmeda Typ Julian, szt.3, rok produkcji 1997,1997,1998, producent Drager werk Typ Ventilator 710 szt.5, rok produkcji 1994, producent Siemens Zadanie 4. Aparaty Do Znieczulania Ogólnego 12 szt.: Typ Anestor N-7, rok produkcji 1987, producent Chirana szt.3 Typ Tiberius szt.2, rok produkcji 1966, 1976, producent Drager werk Typ Sulla, rok produkcji 1972, producent Drager werk Typ Agrippa, rok produkcji 1957, producent Drager werk Typ Anemat N-8 szt.2, rok produkcji 1989, producent Chirana Aparat do wspomagania Oddechu Assistor 640 szt.3 Zadanie 5. Mikroskopy operacyjne 7szt.: Typ Opni Sensera, rok produkcji 2006, producent Carl Zeiss Typ Ophtamic 900 S-XY, rok produkcji 1999, producent Moller wedel Mikroskop Dla Laryngologii, rok produkcji 1982, producent Carl Zeiss Mikroskop Dla Laryngologii typ OPM-1, rok produkcji 1979, producent PZO Warszawa

14 Mikroskop Laboratoryjny, rok produkcji 1985, producent PZO Warszawa Mikroskop operacyjny, rok produkcji 1995 PZO Warszawa Typ OPM-1, producent PZO Warszawa Zadanie 6. Mikroskopy laboratoryjne 15szt.: Mikroskop producent PZO Warszawa, szt.5 typ Jenamed 2, producent Carl Zeiss typ BX40, producent Olympus typ MB-30, rok produkcji 1992, producent PZO Warszawa typ CX 41, producent Olympus Mikroskop, producent Carll Zeiss Jena typ Jenaval, producent Carll Zeiss Jena typ Eurostar, producent EuroImmuna AG Mikroskop, producent Carll Zeiss Jena Mikroskop PZO szt.1 Zadanie 7. Aparaty Do Hemodializy, Uzdatniacze wody RO szt.21 Typ HDM 4008S, rok produkcji 2005, producent Frasenius Medical Care AG Typ 4008B szt.3, rok produkcji 2000, producent Frasenius Medical Care AG Typ 4008B szr.2, rok produkcji 1999, producent Frasenius Medical Care AG Typ4008S, rok produkcji 2004, producent Frasenius Medical Care AG Typ 4008S szt.6, rok produkcji 2005, producent Frasenius Medical Care AG Typ A 2008C szt.2, rok produkcji 1992,1993, producent Frasenius Medical Care AG Typ PD-Night, rok produkcji 2000, producent Frasenius Medical Care AG Typ CWP102, rok produkcji 1996, producent Gambro Typ Renatron RS 8300, rok produkcji 1993, producent Minntech Corporation Multimat D szt.3 Zadanie 8. Stoły Operacyjne 18szt. Typ Orthostar, rok produkcji 1994, producent Stirelen-Maquet Typ SO-010 szt.3,rok produkcji 1999, producent Żywiec Fabryka Sprzętu Medycznego Typ SJ-2 szt.5, rok produkcji 1970, 1972, 1975, 1976, 1983, producent Żywiec Fabryka Sprzętu Medycznego Stół elektryczny, rok produkcji 1980, producent Żywiec Fabryka Sprzętu Medycznego Typ X RAY NOVA, rok produkcji 167, producent Schaerer Typ RI EYE, rok produkcji 2002, producent Rini ergoteknik Typ OPX 200, rok produkcji 1999, producent Schmitz Typ Scandia RC, rok produkcji 1983, producent Stille Typ , rok produkcji 1987, producent C.Maquet Rastatt Typ 1011, rok produkcji 1976, producent Medicor Typ SO1 10, rok produkcji 2001, producent Żywiec Fabryka Sprzętu Medycznego Typ SZ-01.0 Zadanie 9. Ssaki Elektryczne szt.30, typy: VAN-M, VAC-2... Zadanie 10. Ultrasonografy, Echokardiografy 20szt. Ultrasonograf typ Pro Focus 2202, rok produkcji 2006, producent B-K Medical Aparat USG typ VIVID 3, rok produkcji 2003, producent General Electric Medical Systems Echokardiograf typ Sonos 2000, rok produkcji 1998, producent Hewlett Packard Ultrasonograf Image Point typ M2410A, rok produkcji 1999, producent Hewlett Packard Ultrasonograf kardiologiczny z kolorowym Dopplerem (Echokardiograf) typ 77000C, rok produkcji 1994, producent Hewlett Packard Ultrasonograf kardiologiczny z kolorowym Dopplerem (Echokardiograf) typ 7710AC SONOS100, rok produkcji 1989, producent Hewlett Packard Echokardiograf typ Sonos 1000, rok produkcji 1998, producent Hewlett Packard Echokardiograf Acuson typ 128XO/10, rok produkcji 1999, producent Acuson Echokardiograf HD11, rok produkcji 2005, producent Philips Ultrasonograf okulistyczny typ US-3300 Echo scan, rok produkcji 1997, producent Nidek Co. Ltd. Przepływomierz Dopplerowski typ Veno, rok produkcji 2005, producent Sonomed

15 Ultrasonograf ogólny bez sond wewnętrznych typ 1846, rok produkcji 1989, producent Bruel-Kjaer Ultrasonograf Sigma 110 Typ , rok produkcji 1998, producent Kontron Instruments S.A. Ultrasonograf SSD typ 1700, rok produkcji 1997, producent Aloka Ultrasonograf SSD typ 1100, rok produkcji 1996, producent Aloka Ultrasonograf typ LOGIQ 100 szt.2, rok produkcji 1999,2001, producent General Electric Medical Systems Ultrasonograf typ LOGIO 500, rok produkcji 2001, producent General Electric Medical Systems Ultrasonograf typ SL-1, rok produkcji 1998, producent Siemens Przenośny aparat USG typ MicroMaxx, rok produkcji 2006, producent 2006 Zadanie 11. Pulsoksymetry, Capnografy, Monitory gazów 25szt. Pulsoksymetr typ Nellcor N-595, rok produkcji 2004, producent Nellcor Puritan Bennet Pulsoksymetr typ N-395, rok produkcji 2002, producent Nellcor Puritan Bennet Pulsoksymetr typ NBP 295, rok produkcji 1999, producent Nellcor Puritan Bennet Pulsoksymetr bateryjny typ N-20P. rok produkcji 1997, producent Nellcor Puritan Bennet Pulsoksymetr typ Nellcor szt.2, N-550, rok produkcji 2003, producent Tyco Healthcare Pulsoksymetr typ Satlite Trans OSP , rok produkcji 1996, Datex-Engstrom Kapnograf typ CD-101, producent Datex-Engstron Pulsoximetr typ Micro02 szt.2, rok produkcji 1993, producent Siemens Pulsoximetr typ Oxypleth model 520A, rok produkcji 1994, producent Novametrix Medical Systems Kapnograf typ Capnograg 1265, rok produkcji 1995, producent Novametrix Medical Systems Pulsoksymetr typ Oxypleth-520A szt.2,rok produkcji 1998,1996, producent Novametrix Medical Systems Pulsoksymetr typ Oxypleth-520A szt.7, rok produkcji 1994, producent Novametrix Medical Systems Kapnograf typ Capnograd 1265 szt.2, rok produkcji 1995, producent Novametrix Medical Systems Aparat do pomiaru gazów /O2 CO2/ typ MicroGas 7650, rok produkcji 1997, producent Kontron Instruments Ltd. Monitor Gazów typ 1304, rok produkcji 1993, producent Bruel-kjaer Zadanie 12. Pompy Infuzyjne 94szt. Strzykawkowa typ Greseby 3100, rok produkcji 1997, producent Graseby Medical Ltd. Strzykawkowa typ Te-331NMM szt.2, rok produkcji 2005, producent TERUMO. Dwustrzykawkowa typ Duet, rok produkcji 1990, producent S.RZ.Piaseczno Jednostrzykawkowa typ 611 szt.4, rok produkcji 1991, producent Medipan Kropelkowa typ Oximetrix szt.3, rok produkcji 1985, producent Abbot Typ LIFECARE szt.2, rok produkcji 1996, producent Abbott Jednostrzykawkowa typ 102 szt.2, rok produkcji 1995, producent Amedica Sp. z o.o. Warszawa Jednostrzykawkowa typ 102, rok produkcji 1996, producent Amedica Sp. z o.o. Warszawa Jednostrzykawkowa typ 102 szt.4, rok produkcji 1997, producent Amedica Sp. z o.o. Warszawa Typ Duet 20/50 szt.9, rok produkcji 2001, producent Kwapisz Pompy Infuzyjne Typ Duet 20/50 szt.3, rok produkcji 2002, producent Kwapisz Pompy Infuzyjne Typ Duet 20/50 rok produkcji 2005, producent Kwapisz Pompy Infuzyjne Typ 1020 szt.2, rok produkcji 1993, producent Kwapisz Pompy Infuzyjne Typ MONO 20/50 szt.2, rok produkcji 2001, 2002, producent Kwapisz Pompy Infuzyjne Dwustrzykawkowa typ Standard-50 szt.3, rok produkcji 1994, producent Kwapisz Pompy Infuzyjne Dwustrzykawkowa typ Standard-50 szt.2, rok produkcji 1993, producent Kwapisz Pompy Infuzyjne Pompa typ szt.2, rok produkcji 2005, producent B.Braun Melsungen AG Typ Perfusor Compact szt.3, rok produkcji 2005, producent B.Braun Melsungen AG Typ Perfusor Compact szt.4, rok produkcji 2006, producent B.Braun Melsungen AG Typ Perfusor Secura szt.5, rok produkcji 1990, producent B.Braun Melsungen AG Typ Perfusor Secura rok produkcji 2005, producent B.Braun Melsungen AG Objętościowa typ Infusomat Fm szt.5, rok produkcji 1997, producent B.Braun Melsungen AG Typ Ap 22 szt.2, rok produkcji 2004, producent Ascor Sp. z o.o. Medical Equipment Pompa perystaltyczna typ Ap 31 P. rok produkcji 1998, producent Ascor Sp. z o.o. Medical Equipment Dwustrzykawkowa typ SEP 21S szt.4, rok produkcji 1995, producent Ascor Sp. z o.o. Medical Equipment Dwustrzykawkowa typ SEP 21S szt.10, rok produkcji 1997, producent Ascor Sp. z o.o. Medical Equipment Dwustrzykawkowa typ SEP 21S szt.4, rok produkcji 1999, producent Ascor Sp. z o.o. Medical Equipment Jednostrzykawkowa typ SEP 11S szt.12, rok produkcji 1997, producent Ascor Sp. z o.o. Medical Equipment Zadanie 13. Respiratory 31szt. Typ Medumat Standard, rok produkcji 2006.

16 Zestaw ncpap z wyposażeniem typ Infant Flow Advance, rok produkcji Zestaw do CPAP typ K-4001, ok. produkcji 1998, producent Kwapisz Typ Inspiration, rok produkcji 2004, producent event Medical Limited System do CPAP typ 3x RD900, rok produkcji 2004, producent Nz Techno Sp. z o.o. Zestaw do wytwarzania CPAP typ RD1000AEG, rok produkcji1996, producent Fisher L Paykel System CPAP bez nawilżacza typ 3X RD900, rok produkcji 2003, producent Fisher L Paykel Typ HT50-H, rok produkcji 2004, producent Newport Medical Instruments typ Infant Flow Advance, rok produkcji Zestaw do CPAP typ K-4001, ok. produkcji 1998, producent Kwapisz Typ Inspiration, rok produkcji 2004, producent event Medical Limited System do CPAP typ 3x RD900, rok produkcji 2004, producent Nz Techno Sp. z o.o. Zestaw do wytwarzania CPAP typ RD1000AEG, rok produkcji1996, producent Fisher L Paykel System CPAP bez nawilżacza typ 3X RD900, rok produkcji 2003, producent Fisher L Paykel Typ HT50-H, rok produkcji 2004, producent Newport Medical Instruments Inc. Typ Servoventilator 900 C, rok produkcji 1993, 1994, producent Siemens Elma AB. Typ Oxylog 2000 rok produkcji 2000, producent Drager werk Typ Babylog 8000 plus rok produkcji 2003, producent Drager werk Typ Bird rok produkcji 1997, producent Bird Producsts Corporation Typ Bear CUB750vs rok produkcji 1996, Bear Medical Systems Typ Bear 1000 szt.2 rok produkcji 1996, 1998, producent Bear Medical Systems Typ SLE 2000 rok produkcji 1996, producent Specialised Labolatory Equipment Typ IV-200 rok produkcji 1998, producent Sechrist Industries Inc. Typ IV-100 Sechrist MR-630, rok produkcji 1986, producent Sechrist Industries Inc. Typ Sechrist IV-100 rok produkcji 1989, producent Sechrist Industries Inc. Typ Companion 2801 rok produkcji 1996, producent Bennett Typ Puritan 7200SPE rok produkcji 1996, producent Bennett Typ 7200 szt.3, rok produkcji 1991, 1991, 1993, producent Bennett Typ NBP840 rok produkcji 2006, producent Bennett Zadanie 14. System Holtera EKG Zestaw do badań wysiłkowych 13szt. Typ Cardioscan-10 rok produkcji 2006, producent Oxford Typ System Suprima 12 rok produkcji 2003, producent Oxford Typ Medilog V2 producent Oxford Typ BR-102 rok produkcji 2001, producent Schiller Typ Mobil-O-Graph szt.2, rok produkcji 1995, 1998, producent Margot Medical Typ MAX 1 szt.2, rok produkcji 1993, 1994, producent Marquette Typ Del Mar 78C rok produkcji 1993, producent Avionics Typ Wektrokardiograf rok produkcji 2000, producent Medea Typ Cardio System rok produkcji 1996, producent Hellige Typ 43420B rok produkcji 1993, Hewlett Packard Typ Scole Premier II rok produkcji 1993, producent DRG Zadanie 15. Aparatura Okulistyczna 14szt. Synoptofor rok produkcji 1989 Elektromagnez typ SEPD-1, rok produkcji 1983, producent Spólnota Muscul-trainer typ MT-1, rok produkcji 1988 Synoptofor szt.2, rok produkcji 1988, producent Clement Clarke Dioptromierz typ LM-770 producent Magnon Lampa Szczelinowa typ RSL 110 szt.3, rok produkcji 1988, 1997, producent Carll Zeiss Jena Polomierz Kulisty, rok produkcji 1978, producent Carll Zeiss Jena Keratometr typ Javala, rok produkcji 1986, producent Carll Zeiss Jena Euthyscop typ Cuppers, rok produkcji 1985, producent Oculus Synoptometr typ Cuppers, rok produkcji 1990, producent Oculus Visuskop typ DBP840169, rok produkcji 1985, producent Oculus Zadanie 16. Aparatura Okulistyczna 9szt. Oftalmoskop typ Omega 180, rok produkcji 1997, producent Heine Laser okulistyczny do fotokoagulacji Siatkówki typ Visuals 532s, rok produkcji 2005, producent Carl Zeiss Meditec Autorefraktometr typ RMA-8000B, rok produkcji 2000, producent Topcon

17 Aparat do kriochirurgii typ Ak-a ver.2, rok produkcji 1997, producent Zakłady Aparatury Medycznej Warszawa Perymetr /polomierz/ typ Ap-3000, rok produkcji 1995, producent DEMO KOWA Laser Argonowy typ Nowus 2000, rok produkcji 1993, producent Coherent Autorefraktokeratotonometr typ Nidek RKT-7700, rok produkcji 2006, producent Nidek Co. Ltd Tonometr bezdotykowy typ NT2000MIII, rok produkcji 2004, producent Nider Co. Ltd Fundus Camera typ FX-50, rok produkcji 1993, producent Oculus. Zadanie 17. Aparaty do zabiegów elektrochirurgicznych /diatermie/ - 24szt Typ Leep Systems 1000, rok produkcji 1997, producent Cooper Surgcal Elektrom 170RF Typ 145 rok produkcji 1991, producent Elektrom Typ GT-400 rok produkcji 1991, producent Ormed Łódź System VAPR do usuwania tkanki miękkiej podczas procedury chirurgii artroskopowej typ VAPR rok produkcji 2004, producent MITEK Woridwide Typ ES-350 szt.2, rok produkcji 2003,2002, producent Apparatus Typ G-120, rok produkcji 1977, producent Zakład Doświadczalny Techniki Medycznej w Łodzi Typ BK-15 szt.3, rok produkcji 1988, 1988, 1990, producent Zakład Doświadczalny Techniki Medycznej w Łodzi Typ Lancetron GT-300 szt.2, rok produkcji 1988,1989, producent Famed Łódź Typ Lancetron GT-55 szt.2, rok produkcji 1985,1990, producent Famed Łódź Typ ERBOTOM ICC 200 EC, rok produkcji 2001, producent ERBE Elektromedizin GmbH Typ ICC-200 CF, rok produkcji 1995, producent ERBE Elektromedizin GmbH Typ ICC-300 szt.4, rok produkcji 1997,1997, 1997, 2006, producent ERBE Elektromedizin GmbH Typ ICC-350, rok produkcji 1997, producent ERBE Elektromedizin GmbH Okulistyczna typ BF, rok produkcji 1985, producent ERBE Elektromedizin GmbH Nóż Harmoniczny 2szt. Zadanie 18. Aparatura endoskopowa 30szt. cystoskop typ FCB95A,rok produkcji 1985, producent Wappler International GmbH Resektoskop typ W , rok produkcji 1988, producent Wolf Zestaw Laparoskopowy typ Bern 3018, rok produkcji 1995, producent Stryker Videogastroskop typ EG-2901 szt.2, rok produkcji 1996, producent Pentex Gastrofiberoskop typ FG24P, rok produkcji 1995, producent Pentex Videoduodenoskop typ ED-3440T, rok produkcji 1999, producent Pentex Uretrotom typ Sache 200, rok produkcji 1986, producent K.Storz Lithotriptor aparat do rozbijania kamieni, rok produkcji 1993, producent K.Storz Zestaw urologiczny /endoskop/, rok produkcji 1997, producent K.Storz Resktoskop, rok produkcji 1997, producent K.Storz Artroskop szt.2, rok produkcji 1997, producent K.Strorz Cysto-ureteroskop, rok produkcji 1990, producent K.Storz Rektoskop, rok produkcji 1997, producent K.Storz Ureteroskop z wyposażeniem, rok produkcji 2005, producent K.Storz Gastrofiberoskop typ GIF-Q20, rok produkcji 1990, producent OLYMPUS Gastrofiberoskop typ GIF-E, rok produkcji 2002, producent OLYMPUS Rektoskop ze źródłem światła zimnego typ CLH-2, rok produkcji 1992, producent OLYMPUS Rektoskop ze źródłem światła zimnego typ CLE-4E, rok produkcji 1992, producent OLYMPUS Bronchofiberoskop typ BF-TE, rok produkcji 2000, producent OLYMPUS Videokolanoskop typ CF-Q145L, rok produkcji 2000, producent OLYMPUS Videogastroskop typ GIF-V, rok produkcji 1997, producent OLYMPUS Kolanofiberoskop typ EL, rok produkcji 2005, producent OLYMPUS Videoduodenoskop typ, TJF-145 rok produkcji 2005, producent OLYMPUS Zestaw Laparoskopowy typ , rok produkcji 1991, producent Veb MLW Medizinische Berlin Zestaw artroskopowy typ HD900 rok produkcji 2005 Resektoskop rok produkcji 1982 Zestaw endoskopowy Zestaw do kruszenia kamieni Zadanie 19. Aparatura do badań patomorfologicznych 5szt. Procesor tkankowy typ STP 120, rok produkcji 2003, producent Carl Zeiss Stacja do zatapiania typ EC 350, rok produkcji 2006, producent Carl Zeiss

18 Mikrotom saneczkowy typ SM2000, producent Leica Mikrotom mrożeniowy typ CM 1800, rok produkcji 1995, producent Leica Mikrotom rotacyjny typ Leica RM 2125, rok produkcji 2003, producent Leica Zadanie 20.Cieplarki, suszarki Laboratoryjne i sterylizatory elektryczne 18szt.: Cieplarka wodno-elektryczna typ CWE-2a szt.3 rok produkcji 1982, 1976,1987, producent "ELKON" Cieplarka typ CWE-2a rok produkcji 1994, producent "Termometal" Cieplarka typ 6 rok produkcji 1976, producent MLW Suszarka Laboratoryjna typ SML 32/250, rok produkcji 1997, producent Zakłady Aparatury Laboratoryjnej Medycznej Warszawa Cieplarka typ CWE-2a rok produkcji 1994, producent "Termometal" Cieplarka typ 6 rok produkcji 1976, producent MLW Suszarka Laboratoryjna typ SML 32/250, rok produkcji 1997, producent Zakłady Aparatury Laboratoryjnej - Medycznej Warszawa Suszarka uniwersalna typ SUP-4 szt.2, rok produkcji 1983,1976, producent Spółdzielnia Pracy Metalowców Warszawa Typ SPW-275 szt.5, rok produkcji 2004,1989, producent Spółdzielnia Pracy Sprzętu Medycznego Spoina Typ HS 202A/I szt.2, rok produkcji 1990, producent Chirana Typ S1 5042, rok produkcji 1985, producent Heraeus Typ SPW-65 szt.1 Zadanie 21. Defibrylatory 23szt.: Defibrylator typ Lifepak 20 P.SP, rok produkcji 2006, producent Medtronic Physio-Control Defibrylator typ Lifepak.12P/12/, rok produkcji 2000, producent Medtronic Physio-Control Defibrylator typ Cardio Aid 100, rok produkcji 2002, producent Artema Defibrylator Powerheart typ AEDG3PRO, rok produkcji 2004, producent Cardiac Science Defibrylator typ 43120A, rok produkcji 1995, producent Hewlett Packard Defibrylator typ Defi-Econ, rok produkcji 1996, producent TVV Bagern Defibrylator typ M-100-S, rok produkcji 1996, producent Aspel Defibrylator typ DMS 730/750, rok produkcji 1993, producent Medico Teknik Biazet Zestaw reanimacyjny typ WRK-331A, rok produkcji 1986, producent Farum Zestaw reanimacyjny typwrk-501, rok produkcji 1986, producent Farum Defibrylator typ DMRS-251, rok produkcji 1993, producent Tamed Zabrze Defibrylator typ WRK-331 szt. rok produkcji 1985,1982, producent Tamed Zabrze Defibrylator typ WRK-331R, rok produkcji 1988, producent Tamed Zabrze Defibrylator typ DEFJ-ECONB, rok produkcji 1993, producent Schiller Defibrylator typ ICN/BA-E, rok produkcji 1992, producent Schiller Defibrylator typ Medic 5 szt.6, rok produkcji 1995, producent Siemens Defibrylator typ Cardio-aid MC.RxxP1.R PL., rok produkcji 1996, producent Simonsen & weel Defibrylator typ Defi Card Combi 116, rok produkcji 1996, producent Emtel Zabrze Zadanie 22. Kardiotokografy 12szt. Typ 8041A, rok produkcji 1978, producent Hewlett Packard Typ FM 7, rok produkcji 1990, producent Sonicaid /oxford/ Typ Fetelman 2A rok produkcji 1989 Typ 151 szt.4, rok produkcji 1995, Corometrics Medical Systems. INC Typ Sonicaid Team Duo, rok produkcji 2006, producent Oxford Kardiotokograf z interpretacją Typ TEAM S8000 szt.4, rok produkcji 1994, producent Oxford Zadanie 23. Aparaty EKG szt.30 Typ Cardioline, rok produkcji 1989 Typ M1772A Page Writer 100, rok produkcji 1989, producent Hewlett Packard Typ Delta 3/6 Plus CP/I, rok produkcji 1997, producent Remko Typ Cardiovit AT 3, rok produkcji 1991, producent Schiller Typ AT-6s szt.2, rok produkcji 1994, producent Schiller Typ Cardiovit AT3/1, rok produkcji 1992, producent Schiller Typ Cardiovit AT1, rok produkcji 2001, producent Schiller Typ Cardiovit AT 101 szt.2, rok produkcji 2006, producent Schiller Typ EK-53 szt.3, rok produkcji 1992, 1994, 1994, producent Hellige Typ EK-43 Multiscriptor, rok produkcji 1987, producent Hellige

19 Typ MicroSmart, rok produkcji 1999, producent Hellige Typ CardioSmart, rok produkcji 1999, producent Hellige Typ Cardiostat 31 szt.2, rok produkcji 1992, producent Siemens Typ Cardiostst 31 EH 45E, rok produkcji 1992, producent Siemens Typ Ascard 3 szt.4, rok produkcji 1996, 1996, 1995, 1997, producent Aspel Kraków Typ Ascard 4 model D, rok produkcji 2004, producent Aspel Kraków Typ Ascard B5/A/kpl, rok produkcji 2000, producent Aspel Kraków Typ Ascard B5, rok produkcji 2004, producent Aspel Kraków Typ Ascard 33, rok produkcji 1997, producent Aspel Kraków Typ Ascard A4/D, rok produkcji 2000, producent Aspel Kraków Typ Ascard B5 ECO, rok produkcji 2004, producent Aspel Kraków Typ Ascard Mr. GOLD, rok produkcji 2006, producent Aspel Kraków Zadanie 24. Aparaty VNG-Ulmer. Audiometry szt.5 Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych z wyposażeniem Typ Centor C, rok produkcji Urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych, rok produkcji 2002, producent Bio-logic Systems Corp. Kliniczny audiometr Tonalny, typ AD229e, rok produkcji 2002, producent Oticon Tympanometr z drukarką (audiometr) typ AT235, rok produkcji 2003, producent Oticon Wideonystagmograf typ Enthermo IEC, rok produkcji 1995, producent Recia Alvar Zadanie 25. Trepan, Dermatony szt.6 Aparat do Trepanacji czaszki, typ GA825, rok produkcji 1994, producent Aesculap-Chifa Dermaton Elektryczny, typ , producent Zimmer Dermaton Elektryczny, typ , rok produkcji 1995, producent Zimmer Dermaton Elektryczny, rok produkcji 1988, producent Braun Wiertarka Chirurgiczna z Tunelem przelotowym, typ , rok produkcji 1999, producent Stryker Trepan do wiertarki z ostrzem do trepanacji, typ , rok produkcji 1999, producent Stryker Zadanie 26. Inkubatory 30szt.: Stanowisko Intensywnej Opieki Noworodka, typ RN03 szt.2, rok produkcji 1994, producent Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bydgoszczy Stanowisko do Resuscytacji Noworodków, Typ RN-04/3m., rok produkcji 2003, producent Zakłady Techniki Medycznej Bydgoszcz. Inkubator zamknięty typ BF, rok produkcji 1990, producent Ameda AG Medical Inkubator zamknięty typ 79 Servo, rok produkcji 1989, producent Vickers Medical Inkubator zamknięty typ 77 MK3, rok produkcji 1987, producent Vickers Medical Stanowisko zabiegowe dla noworodków (inkubator otwarty) typ Babytherm 8004, rok produkcji 2003, przedstawiciel Drager Typ 8000S.C., rok produkcji 1999, producent Drager Inkubator zamknięty CALEO, rok produkcji 2004, producent Drager Inkubator otwarty typ Ochio 3400, rok produkcji 2000, producent Ohmeda Medical Inkubator zamknięty typ Ohaio, rok produkcji 1993, producent Ohmeda Medical Inkubator Otwarty typ I W S, rok produkcji 2000, producent BOC Ohmeda Inkubator zamknięty typ V-850WSC, rok produkcji 1994, producent Atom Medical Inkubator dla noworodków typ Isolette C450 szt.5, rok produkcji 1996, producent Air-Shields Vickers Medical Inkubator stacjonarny typ Isolette, rok produkcji 1997, producent Air-Shields Vickers Medical Inkubator odkryty typ OM78-1E, rok produkcji 1989, producent Air-Shields Vickers Medical Inkubator Transportowy typ TI 500, rok produkcji 1997, producent Air-Shields Vickers Medical Inkubator zamknięty typ IK-13/A, rok produkcji 1977, producent Medicor Inkubator zamknięty IK-31 szt.7, rok produkcji 1986,1987,1988,1989, producent Medicor Inkubator typ Giraffe , rok produkcji 2006, producent GE HEALTHCARE Zadanie 27. Kardiostymulatory 11szt. Typ EDP 20/A szt.2, rok produkcji 1988, producent Biotronik Typ E4160, rok produkcji 1980, producent Implants Typ Esofix PA-1 szt.2, rok produkcji 1982, 1983, producent Ormed ZDTM ŁÓDŹ Typ Symand WT 3 szt.2, rok produkcji 1985,1989, producent Temed Zabrze Typ LSK 520 szt.3, rok produkcji 1993, producent Tesla

20 Zestaw do diagnostyki nerwów typ Neurosign 100, rok produkcji 2003, producent Medicus Wrocław Zadanie 28. Unity Stomatologiczne szt. 3 Typ Ergostar 90S ELM-4, rok produkcji 1989, producent Chirana Typ Prestige, rok produkcji 1998, producent Prestige Typ Praktik B, rok produkcji 1993, producent Chirana Zadanie 29. Lampy operacyjne sufitowe i statywowe 22szt. : Typ Skylux, rok produkcji 1982 Typ Merilux X3/X5 CM szt.2, rok produkcji 2003, producent Merivaara Typ Hanalux 2005i (2003i) szt.2, rok produkcji 2001, producent Kendro Heraeus Typ C950 D, szt.3, rok produkcji 1985, 1988, 1994, producent Berchtold Typ B-900, szt.4, rok produkcji 1975, 1976, 1978, producent Famed Łódź Typ 910, rok produkcji 1982, producent Famed Łódź Typ B-400 szt.3, rok produkcji 1984,1978, 1976, producent Famed Łódź Typ BH-400, szt.2, rok produkcji 1988, producent Famed Łódź Typ BHS-302A, rok produkcji 2001, producent Famed Łódź Typ BH-1000, rok produkcji 1989, 1975, producent Famed Łódź Typ BH-1300, rok produkcji 1986, producent Famed Łódź Lampa na statywie 4-ogniskowa, rok produkcji 1985, producent Famed Łódź Zadanie 30. Aparatura do fizykoterapii 62szt. Diatronic typ DT-7B szt.8, rok produkcji 1993, 1994, 1996, 1997, producent Zakłady Elektroniki i Elektromedycyny w Otwocku Interdynamic typ ID-4C szt.5, rok produkcji 1993,1996,1997, producent Zakłady Elektroniki i Elektromedycyny w Otwocku Interdynamic typ ID-8C szt.4, rok produkcji 2002,2001, producent AKOR Laser fizykoterapeutyczny typ CTL szt.2, rok produkcji 2001, producent Centrum Techniki Laserowej Warszawa Laser fizykoterapeutyczny typ CTL-MX1106MX, rok produkcji 1998, producent Centrum Techniki Laserowej Warszawa Laser fizykoterapeutyczny typ CTL-1106MX szt.3, rok produkcji 1997, producent Centrum Techniki Laserowej Warszawa Aparat do terapii podciśnieniowej typ InVacMed szt.2, rok produkcji 2001, producent Meden-Inmed Sonicator typ 730 szt.2, rok produkcji 1994, producent Mettler Elektronics Sonicator typ 716, rok produkcji 1993, producent Mettler Elektronics Sonicator typ S-730, rok produkcji 2001, producent Mettler Elektronics Aparat do terapii podciśnieniowej typ InVacMed szt.2, rok produkcji 2001, producent Meden-Inmed Sonicator typ 730 szt.2, rok produkcji 1994, producent Mettler Elektronics Sonicator typ 716, rok produkcji 1993, producent Mettler Elektronics Sonicator typ S-730, rok produkcji 2001, producent Mettler Elektronics Urządzenie do terapii krótkofalowej typ Thermo 500, rok produkcji 2005, producent Elektromedizen GmbH Pulsotronik typ ST-4, rok produkcji1993, producent Zakłady Elektroniki i Elektromedycyny w Otwocku Magnetronic typ MF-10, rok produkcji 1999 Megatronik typ WF-10, rok produkcji 1993, producent Zakłady Elektroniki i Elektromedycyny w Otwocku Galwatronik typ GT-1C szt.3, rok produkcji 1993, 1994, 1997, producent Zakłady Elektroniki i Elektromedycyny w Otwocku Diadynamic typ D1140V11 Aparat do terapii prądami diadynamicznymi typ Stymat S-210 szt.3, rok produkcji 1988, producent Famed Sp. z o.o. Stolno Aparat do terapii prądami diadynamicznymi typ Stymat S-200 szt.2, rok produkcji 1975, 1974, producent Famed Sp. z o.o. Stolno Aparat do terapii prądami interferencyjnymi typ Stymat S-300 szt.3, rok produkcji 1993, producent Famed Sp. z o.o. Stolno Aparat do terapii Prądami niskiej częstotliwości typ Stymat S-120, rok produkcji 1993, producent Famed Sp. z o.o. Stolno Aparat do terapii Ultradźwiękami typ Ultraton D-200 szt.4, rok produkcji 1993, 1990, 1986, producent Famed Sp. z o.o. Atolno

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO B.BT.TF.341/73/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni ul. Pogodnej w Pniewach.

Bardziej szczegółowo

KREDYT DŁUGOTERMINOWY

KREDYT DŁUGOTERMINOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5. Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 287532-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dubienka, dnia 25.11.2009 r. Zamawiający: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DUBIENCE 22-145 Dubienka, ul. 3-go Maja 4, NIP 563-15-85-372, REGON 110122809 tel. (082) 566-80-65, fax. (082) 566-84-15 e-mail: lo.dubienka@vp.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RG.341/ 8 /2007 ZAMAWIAJĄCY: GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OBUWIE MEDYCZNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OBUWIE MEDYCZNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PAPIERU TOALETOWEGO ORAZ RĘCZNIKÓW DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE

DOSTAWA PAPIERU TOALETOWEGO ORAZ RĘCZNIKÓW DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl/zakładka przetargi Tarnowskie Góry: Usługa przeglądu aparató1)w medycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 32/2006 Wysokie Mazowieckie, 2006-11-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomp infuzyjnych objętościowych, pomp infuzyjnych strzykawkowych, defibrylatora,

Bardziej szczegółowo