s' dnia 24 lutego 1975 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s' dnia 24 lutego 1975 r."

Transkrypt

1 Monilor Polski Nr 8 dzono w trybie określonym w uchwale nr 329 Rady Mini.trów' z>dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzenia kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach gospodarczych - określają odrębne przepisy. 13. Przepisy uchwały dotyczące: l) ministrów -' stosuje się odpowiednio do k1ierowników urzędów centralnych, wojewodów i prezydentów miast wyłączonych z województw, 2) zjednoczeń - stosuje.ię odpowiednio do jednostek równorzędnych. Poz. 43 i Zaleca się centralnym związkom spółdzielni wprowadzenie zasad niniejszejuchwaly w spółdzielczości. 15. Traci moc uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawi'e tworzenia, organizacji itinansowania wyodrębnionych zakładów i przedsię biorsiw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej (Monitor Polski z 1970 r. Nr 15, poz. 131). 16. Uchwała wchodzi w życie Prezęs z dniem ogłoszenia. Rady Ministrów: P. Jaroszewicz ZARZĄDZENIE, N,r. 18 PREZESA RADY MINISTRÓW s' dnia 24 lutego 1975 r.,. w sprawie ustalenia listy bran.t (giup wyro~ów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu na dzień. 31 i grudnia 1974 r. Na podstawi.e 51 hsf. 2 uchwały nr 116 Rady Miiii-, Itrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji, gospodarczej (Monitor PolskiNr 33, poz. 178) zarządza się, ' co. n 'astępuje: Ustala się listę branż, (grupwyrob~w),wymte-, nionyc;h,w załączniku do nin,iejszego zarządzenia, ()bjętych,~oordynacją gospoqarczą ogólnoqranżówą, według stallu ; na d.zień31 grlldnia 1974 r.., 2. Zgodnie z przepisem 6 ust. 4 uchwały nr 116 Rady. Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordyna-, cji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178.) zmiany 'W składzie branż objętych koordynacją gospodarczą naleiy zgłaszać do rejestru w Urzędzie Rady Min1str,ów (Biuro Organizacji Zarządzania). 2. Szczegółowego rozwinięcia listy branż, dla operatywnych potrzeb koordynacji gospodarczej i planowania w przekroju branżowym, na podbranże, grupy wyrobów lub w miarę potrzeby na poszczególne wyroby objęte koordy-, nacją gospodarczą ogólno branżową dokonują właściwe zjednoczenia wiodące na podsta wie aktua.lnie obowiązującego systematycznego w]'1kazu wyrobów. 3. Traci moc zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Mini Itrów z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu na dzień 30 czerwca 1974 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 213). 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz Lp. Załącznik do zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1975 r. (poz. 44}. LISTA BRANZ (GRUP WYROBÓW) OBJĘTYCH KOORDYNACJĄ GOSPODARCZĄ OGOLNOBRANZOW Ą :yvedług STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1974 R. Zjednoczenie' wiodące l I Lp. Koordynowana branża, podbranźa bądź grupa wyrobów I.. ' Przemysł 'Zjednoczenie Hutnictwa ZeJaza ł Stali, ul. ~ompy 1" ~-951 Katowice MinIsterstwo nadzorujące: Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 1. Koks i półkoks 2. Zelazostopy I pieców elektrycznych 3. Stal surowa 4. Zużel martenowski ~. Półwyroby walcowane 6. Wyroby walcowane 7. Rury stalowe 8. Pręty ci,ągnlone, szlifowane i łuszczone 9. Blachy ocynowane 10. Profile gięte 11. Odkuwki swobodnie kute 12. Odlewy staliwne 13. Maszyny i urządzenia hutni(:ze (bez odlewniczych) l ich: części.14. Maszyny i urządzenia koksownicze

2 ~. I Monitor Polski Nr Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów 2. / 3. Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych "Metale", ul. Dąbrowskiego 22, Katowice Zjednoczenie PrzemysJu Materiałów Ogniotrwałych, ul. Zygmunta Starego 6, Gliwice 1. Stopy metali nie żelaznych, z wyjątkiem niklu 2. Proszki metali " 3. Wyroby walcowane, wyciskane l ciągnione z metali nieżelaznych I Ich stopów 4. Krzem krystaliczny 1. Kopaliny przemysłu materiałów budowlanych pozostałe (SWW-1418) 2. Surowce odpadowe wtórne materiałów budowlanych (SWW-1419) 3. Dolomity 4. Wyroby krzemionkowe 5. Wyroby glinokrzemianowe 6. Wrr oby zasadowe 1. Wyroby ogniotrwałe pozostałe 8. Mieliwa, zaprawy, masy ogniotrwałe 4. Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich, ul. Krucza 38/42, Warszawa 1. Kotły parowe przemysłowe 2. Kotły grzejne wodne o wymuszonym obiegu wody typu La Monte 3. Turbozespoły parowe 4. Maszyny I urządzenia. do produkcji I laminowania płyt: wiórowych, pilśniowych, paździerzowych i podobnych 5. Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru l tektury 6. Suwnice Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "Chemak", ul. Wspólna 62, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Odlewniczych, ul. 22 Lipca 15, Radom Zjednoczenie Przemysłu Ta boru Kolejoweg'o "T AS KO", ul. Feliksa Dz i erżyńskiego 231/239, Po-. znań Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, ul. Fe Hksa Dzierżyńskiego 223/229, Poznań 1. Armatura metalowa przemysłowa (bez 'armaturydo olejowej hydrauliki siłowej i okrętowej) 2. Aparaty, maszyny i urządzenia do procesów chemicznych ', 3. ' Urządzenia specjalne do przetwórstwa mieszanek gumowych 4. Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu cukrowniczego 5. Urządzenia chłodnicze przemysłowe o. wydajności powyżej 20 tys. Kcal/h 6. Pompy przemysłowe i ręczne, z wyjątkiem pomp hydrauliki siłowej 7. Sprężarki powietrzne l gazowe o wydajności powyżej 1 mi/min. 1. Odlewy żeliwne, 2. Odlewy ze stopów metali nleżelaznycn 3. Wyroby odlewnicze żeliwne (łączniki, grzejniki, sprzęt kanalizacyjny, sanitarny, rury ciśnieniowe itp.) 4. Armatura sieci domowej 5. Kotły grzejne 6. Maszyny i urządzenia odlewnicze 1. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa (piaski, gliny;. mułki, tygle grafitowe) 1. Srodki transportu szynowego 2. Zespoły i części transportu szynowego (środków) 1: Silniki spalinowe tł ok owe, samozapłonowe, kolejowe oraz okręt ow e napędu głównego i agregatowe

3 Monitor Polski Nr Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grup'a wyrobów 9. Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Meta'lowych, ul. Swiercze'Yskiego 5, Kraków "'. 1. Druty stalowe ciągnion", 2. WyrobY z drutu (bez sprężyn i łańcuchów, elektrod i wyrobów pozostałych - SWW ; ) 3. Łańcuchy techniczne ogniwowe bez łańcuchów do przenośników, strugów i -kombajnów górniczych, okrętowych i dla cementowni Łańcuchy gospodarskie Części do łęńcuchów technicznych, ogniwowych' i gospodarskich Akcesoria śrubowe dla nawierzćhni kolejowej Sruby I elementy złączne (bez rysunkowych i kołk ó w) Okucia do sprzętu teletechnicznego (bez słupołazów) Pralki i wirówki elektryczne (bez automatów) Gaśnice i agregatory gaśnicze Nakrycia stołowe (bez aluminiowych) Wyroby nożownicze (bez brzytew) Kuchnie gazowe, węglowe i elektryczne Piece stałopalne Naczynia kuchenne emaliowane i aluminiowe Narzędzia gospodarcze I sprzęt podwórzowy bez haków do ndw()zów, kos, sierpów oraz w ide ł ma/ozębnych l ogrodniczych Zjednoczenie Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych i Odpylającycn "KUMA-WENT", '. ul. Dworcowa " Katowice Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego I Kopalnictwa Rud, ul. Sobieskiego.9, Częstochowa 1. Wentylatory 2. Urządzenia do oczyszczania powietrza z gazu 3. Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne 1. Sita blaszane z blachy dziurkowanej Zjednoczen:e Morskich Stoczni Remontowych,Wały Piastowskie 24, Gdańsk Zjednocżenie Przemysłu Okrętowego, ul. Leningradzka 2/4, Gdańsk Przedsiębiorstwo Projektowania I Wyposażania Odlewni "Prodlew", ul. Senatorska 12, yyarszawa 1. Remonty statków 2. Tabor transportu wodnego, śr6dlądowy(bez łodzi rzecznych i jeziorowych) 1. Tabor transportu i. rybołówstwa mor.skie.go 2. Statki szkolne morskie 3. Statki badawcze 1. Pro,jektowanie technologiczne odlewni 2. Konstruowanie i produkcja maszy n i urzą d zeń prze _ mysłowych dla odlewni żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych 3. Dostawa kompletnych odlewni i ' wydzialów odlewniczych J5. Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego "Petrochemia", Al. 3 Maja 7, Kraków Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 1. Nawozy sztuczne 2. Chlor 3. Dwutlenek siarki.t. Kwas solny 5. Wyroby węglowe (w zakresie bilansowania produkcji i zbytu) 6. Woski naturalne i syntetyczne (w zakresie bilansowania produkcji i zbytu) "

4 Monitor Polski Nr Poz...., Lp. Zjednoczenie wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów "Węglopochodne" Przeasiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych, ul. Kaliska 10, Gliwice Zjednocze,nie Przemysłu Nieorganicznego "Nieorganika", ul. Zielna 39, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu 'Chemii Gospodarczej "Pollena", ul. Wspólna 4, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakier~w "Polifacb" ul. Zwycięstwa 2, Gllwice Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa", ul. Wspólna 4, Warsz awa ZjednOCzenie Przemysłu Włókien Chemicznych "Chemitex", u!' Uniwersytecka 2/4, Łódż Zjednoczenie Przemysłu ' Organiczn~gcr"Organika'~ ul. Zurawia 6/12, Warszawa 1. Produkty koksochemiczne 2. Benzole, smoły surowe i produkty ich przerobu 3. Węgle aktywne 1. Kwasy nieorganiczne, z wyjątkiem kwasu solnego oraz azotowego i jego soli 2. Bezwodniki kwasów nieorganicznych oprócz dwutlenku siarki 3. Sole nieorganiczne 4. Soda i alkalia 5. $rodki grzybobójcze do impregl'!acji 6. Nieorganiczne środki pomocnicze dla górnictwa, budownictwa i przemysłu ciężkiego 7. Nośniki iwypelniacze 1. ~rodki zapachowe syntetyczne 2. Wyroby tluszrzopodobne i tłuszczopochodne naturalne i syntetyczne 3. ~rodki do prania i mycia 4. ~rodki myjące i czyszczące powierzchnie metali (bez środków pomocniczych) 5. Wyroby chemii gospodarczej (z ~y jątkiem świec, wyrobów ' do pielęgnacji podłóg oraz wyrobów do pielęgnacji obuwia i artykułów galanteryjnych, skórzanych i tekstylnych oraz środków do zmywania i czyszczenia powierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych i mebli) 6. Wyroby kosmet yczne i perfumery jne (bez ziołowych) 7. ~rodki ochrony przeciwogniowej 8. Kleje kostne 9. Opakowania szklane do perfum i kosmetyków 1. Pi'gmenty nieorganiczne i farby suche 2. Wyroby lakierowe 3. Rozcieńczalniki, materia/y pomocnicze do, wyrobów lakierowych oraz spoiwa i pokosty 4. Szelaki 5. Surowce i materiały pomocnicze dla przemysłu poligraficznego 6. Zywice lakierowe 1. Wyroby farrnacelltyczne (z wyjątkiem surowic i szczepionek d'la ludzi oraz preparatów ziokl-wych) 2. ~rodki dezynfekcyjne 1. Taśmy J;l1agnetyczne L Pesl ycydy (bez' środków "- j f. 2iybo.!Jój "z-y'ch, d(}.-,jom.p~eg,n>8' " cjl drew'na) 2. Barwniki 3. Półprodukty organiczne' 4. Półprodukty barwnikarsk ie 5. ~rodk. i> p()mocl'l t{"ze./ - d.!lt;; p IrZ'l?mystw-." i'-włók-i~rtntc'zego", i włóki, e-n c sz'tuc'z'rr1chr- sl;;b~~g;~~"" :/ "" skieg-o i mnych 6. Materiały fotochemiczne

5 \ Monitor Polski Nr Poz. 44 ~-----~~ ~------~~ ~ Lp. Zj ednocze nie wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów 23. Zjednoczenie Prz e mysłu Tworzy'w SztuCznych "Erg", ul. Marchlewskiego 6, Gliwice 1.. Tworzywa sztuczne (z wyjątkiem żywic lakierowych) 2. Środki pomocnicze dla przemysłu tworzyw sztucznych 3. Kleje na bazie pochodnych celulozy, żywic syntetycznych, kauczuku naturalnego i kauczuków syntetycznych 4. Wyroby z tworzyw sztucznych o charakterze półfabrykatów. 5. Rury i armatura z tworzyw sztucznych, z wy jątkiem rynien dachowych, rur sr.ustowych oraz zbiorników płuczących, rur spłucznych i desek sedes()wych 6. Artykuły elektroizolacyjne nasycone i mikowe 7. Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. 8. Materiały izolacji termicznej i akustycznej z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem materiałów typuptastra miodu) 9. Materiały izolacji wodo-i chemoodpornej, z wyjątkiem taśm dylatacyjnych i wkładek uszczelniających z PCW 10. Oprzyrządowanie (formy, matryce) do produkcji wyrobów z tworzyw sztuczn ych 24. Zjednoczenie Przemysłu A. Struga 26, Łódź Gumowego "Stomil", ul. 1. Ogumienie środków transportu maszyn urządzeń 2. Ogumienie rowerowe i motorowe 3. Wyroby techniczne gumowe i ebonitowe 4. Taśmy przenośnikowe, pasy pędne i inne wyroby gumowe przeważnie dla przemysłu, z wyjątkiem wyrobów gumowych do produkcji i naprawy obuwia 5. Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe - wulkanizowane z tworzyw sztucznych 6. Wyroby gumowe medyczne i sanitarne '1.. Sprzęt ratunkowy gumowy 8. Wyroby gumowe toaletowe i dla gospodarstwa domowego 9. Regeneraty 10. Bieżnikowanie opon Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemi<::znych, ul. Lubicz 25, Kraków Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne", ul. Sowińskiego 11, Gliwice Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz", ul. GÓrnych Wałów 30, Gliwice 1. Siarka i surowce siarkonośne 2. Sól (chlorek sodowy) 3. Kopaliny chemiczne, z wyjątkiem siarkonośnych 4. Ziemie krzemionkowe i odbarwiające 1. Odczynniki chemiczne i substancje sp ecjalnie czyste 1. Gazy techniczne 4.8., Zjednoczenie Budowy Aparatury Chemicznej "Metalchem", ul. Plebiscytowa 1, Gliwice 1. Urządzenia i maszyny dla przetwórstwa. tworzyw sztucznych Ministerstwo Przemysłu Maszynowego 29. Zjednoczenie Urządzeń Technologicznych "Techma", ul. Barbary 1, Warszawa 1. Urządzenia do obróbki cieplnej łącznie z częściami z upoważnienia Zjednoczenia: Zakłady Aparatury Spawalniczej "Aspa", ul. Długosza 2/6, Wrocław 2. Urządzenia do spawania, cięcia łącznie z częściami zgrzewania metali I' Zakłady Urządzeń Galwanicznych Lakierniczych, ul. Sieradzka 54, Wieluń 3. Urządzenią do nakładania powłok ochronnych łącznie z częściami

6 Monitor Polski Nr l Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów Przedsiębi o rstwo Projektowania i Dostaw Transportu Technologicznego i Składo w ania "Techmatrans", ul. Traugutta 30, 26 60,0, Radom 30,. Zjednoczenie ' Prze my słu Maszyn Budowlanych "Bumar", ul.,senatol ska 6, 0,0,-950, Warszawa,. 31. Zjednoczenie Pr ze m y słu Obrabiarkowego, "Ponar", ul. Barbary i, 0,0,-950 Warszawa 4. Urządzenia transportu technologicznego składowania 1. Maszyny i urządzenia do robót ziemnych i drogowych 2. Ładowarki jednoczerpakowe 3. Zurawie jezdniowe 4. Srodki transportu bliskiego (jezdniowe) 1. Obrabiarki skrawające do metali z upowa ż ni enia Zj ednocieriia:, 3101: Kombinat Obrabiarek do Cz ę ści Tocznych ",Ponar, Wafum", ul. Gra bi r z y ń s ka 281, 50,-0,50, Wrocław la. Obrabiarki do części tocznych i obrabiarki do c i ę ci a Kombina t Obrabiarek do Cz ęści,korpusowych "Pon ar-k omo", ul. Sienkiewicza 19, Pruszków Kombinat Obrabiarek i Narz ęd zi do Obró1Yki Sciernej "Ponar-J ote.s ", ul. Wólcz a ńska 178, 90,-530 Łódź Fabryka Obrabiarek Specjalnych "Pona'r-Wiepofama", ul. D ą bro w s k i eg o 81, 60,-529 Pozn a ń Kombinat Obrabiarek i Narz ę dzi do ObróbkiPla~ stycznej "Ponar-Plaso", ul. Techników 40", Warszawa Kombina t Gospodarki ' Parkiem Obrabiarkpwym "Ponar,Remo", ul. Mińska 69, D3~828 Warszawa Kombinat Obrabiarek do C zęś ci Korpusowych "Ponar-Komo", ul. Sienkiewicza 19, , Pruszków Z a kłady Mechaniczne "Ponar-Tarnów", ul. Kochanowskiego 3D, 33dDQ Tarnó~ Kombinat P rzyr zą dó w i Uchwytów "Ponar-Bial", ul. Ł ąk owa 3,, B i ałystok 31.10,. Fabryka Obrabiarek "Ponar-Zywiec", ul. Sienkiewicza 19, Zywiec 32. Zjednoczenie Prr;emy s łu Maszyn Rolniczych "Agro-, met", ul. Foksal 11, 0,0,-921 W arszawa 33. Zjednoczenie Pr ze m y słu Maszyn Włók i ennic zy ch "Polmatex", ul. W ólc z ańs k a 55/59, 90,-95 0, Łódź. 1b. Obrabiarki do części korpusowych le. Obrabiarki do obróbki ściernej Id. Obrabiarki zespołowe i linie obróbcze 2. ObrabIarki do obróbki plastycznej metali 3. Narzędzia do obróbki plasty cznej metali 4. Części zamienne do obrabiarek 5. Remonty kapitalne obrabiarek 6. Sprzęgła cierne płytkowe i wielopłytko w e, rozłą c zne, poślizgowe przecią ż en i owe oraz hamulce w i elo p łytkowe.,. Urządzenia do obróbki. metali m e todą elekhoerozyjnll, ultradźwięko wą, obrabiarki laserowe do obróbki metali 8. Przyrządy i pomoce warsztatowe bez elektronarzędzi 9. Prasy do przetwórstwa tworzyw sztucznych,wtrys k ar~ ki do przetwórstwa tworzyw sztucznych 10. Formy wtryskow.e i przyrządy "do przetwórstwa tworzyw szt~c z nych. 1. Maszyny, urządzen i a I narzędz i a rolnicze. oraz d~ospodarki l eś n e j lączniez czę ś ciami,.z w y ją tkiem-wia szyn i urz ą dz e ń dla gospodark,i hodowlanej I podwórzowej (gr. 0,826) 1. Maszyny j. urządz e 'nia do obróbki włóki e n sztucznych ł ąc znie ' z cżę ści a mi 2. Maszyny i urz ądz e nia dl,a.. pr :e mysłu wlółcl.enilicz e go, dziewiarskiego i o d zie żow,e g olącznie z c zę ści<,ip1i 34. Zjednoczenie P rze m y słu Motoryzacyjnego "Polmo", ul. Stalingradzka 23, 0,0,-987 W arszawa ~4.1.., ',~.; ; ~ " o \,' t; ;' (:.t - '.l... Ot' l z upow aż nienia Zj ednoczenia: """ '" Fabryka Samochodów Osobowych "Polmo ", ut Sta- Hngradzk a 50" 0,3-215 Warszawa S ą rnoch o d y o,s o b owę " wpy stk~c h!y paw z,. P9cho~ ry:!p- i oraz silniki s palir-q~ e,1 ~,ap i~ e,m; i$ ~ ro~y~jgą~nikowel

7 '- i' Monitor Polski Nr 8 86 '- roz. 44'1 Lp. Zjednoczenie wiodące ',-: -... ', '~. ',~: : ',ii Fabryka Samochodów". Ciężar.ow'ych"J'9)n:o('.. im.! '."" B" Bieruta, ul. Mełgiewska 7/9,., 20,952. Lu~1in ;., 34.3:. FabrYika SamochodĆ1W, i Cjężarowych "Po,i~'o, i, im.,. F. DZierży(lskiego,,uL 1 Maja 12, Star.ćlc ho. w ice 34:4, JeJG:za ńskie f:akłady Sa ~oc hodowe, ' 55-pl Jelcz!. ' k.oławy;,., ', ' Sa,nocka FąQryka Autobusów, ul. Lipińskieg d 109, Sanok 2.. Samochody do~ta wcze ws~ystkic 'h "bclrtiian ' oraz kolj samochodowe i ciąg nikowe. " 3. Samochody cięża rowe średniej wysokiej ład ownośc i 4. Autobusy 5. Przyczepy i naczepy wszystkich odmian l} ). Fabryka Nadwozi SaIl,lochO~()JVych.. "polqi9 ~SH L';, ul. Dzierżyńsk i ego 27, 25-9:j3 Ki~lce ; " ",";, ~;' ': ' ~.)::.,.!., I :; _- j '; ~, ~ " i ' fabryka' Ospr zęt u. Sąm9c);lOqpweg,o.. "Polm9., ul. Przybyszewskiego 99, 93- f26 Łódź ' 6. Samochody Clęzarowe specjalne i specjalizowane oraz wytłoczki motoryzacyjne z blachy zimno tłoczone 7. Gaźniki i pompy paliwowe do silników gaź nikowyc h, zespoły hamulców powietrznych do pojazdów samochodowych, ciągnikowi przyczep (be ~ sprężarek) Fabryka Mechanizmów Samochodowych, ul. Wojska P?I~kiego 186, Szczecin o 34.9: Fabryka Amortyzatorów "Polmo", ul. Dzierżyńskiego 7, 38-40{} Krosno 8. Ukła dy kierownicze samochodowe (:nopnalne zespołowe), wały pędne samochodo\ve,.9. Amortyzatory do:' poj azdów 's ~moc hod owyc h I ciągników (bez motorowerowych) Zakłady Sprz ętu Motoryzacyjnego "Polmo", ul. Fa- 10. Pompy wodne do silników spalinowych bryczna 37, 98-3{0 Praszka.., '34.11: Zakłady Sprz ętu Motoryz.acyjnego, ul. Lidżbarska 15, 11. Filtry powietrza do silników spalinowych ' Brodnica W arszawska Fabryka S prę żyn im. K. Wójcika, ul. 12. Spręź yn y motoryzacyjne W ojni cka 2, 03~774 Warszawa Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych, Wyroby ze spiekanych proszków i,elaza ŁOInianki Fabryka Okł adzi n Ciernych, Pustelhik II 14. Okładz in y cierne Fabryka Samochodów Małolitrażowych "Polmo", 15. Łańcu c hy techniczne przegubowe ul R. Luksemburg- 51, Bielsk<:l' Biała Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. 'Shllingradz- 16. Eletkrotechnika motoryzacyjna ka 23, 03-46~ Warszdwa ' ł'- Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego' i Silniko'wego "PZL", ul. Miodowa 5, Warszawa Z upoważnienia Zjednocze nia: Zakłady Mechaniczne "PZL-Wola" im. M. Nowotki, Fort W ol a 22, Warszawa ', Wytwórn,ia Sprzętu : Komunikacyjnego "PZL-Swld- ' nik", Swidnik k.lublina.. 1. Silniki spalinowe wysokopręźne szybkoobrotowe do 700 KM, z częściami 2. Motocykle łącznie z częściami 3. Odkuwki z metali rtieżelazriych ' Wytwp.mia Łożysk Slizgowych,;PZL-Blmet", ul.. 4. Łożys ka ślizgowe do średnicy 210 mm 'Grunwaldzka 48 i, 80-3Ó9Gdaiisk ~ Oliwa... :.. " ~.. \ Kombinat Typowych Elementóy.i Hydrauliki Siłowej " 5. Typowe elementy hydrauliki siłowej "PZL-Hydra!", ul. Bierutowska 57, Wrocław

8 M,p.nitor Polski Nr 8 81 Poz. 44. "', Lp';, Zjednoczenie, wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wyrobów Zjednoczenie.Przemysłu Precyzyjnego "Predom", ul. Kru'cza 36, Warszawa l upoważn~enia Zjednoczenia: 1. Butle stalowe do gazów technicznych i płynnych łącznie z zaworami do wymienionych butli 2. Piece grzewcze gazowe oraz ogrzewacze gazowe wody (termy). 3. Automaty pralnicze ' domowe, sprzęt elektryczny do. sprzątania oraz czyszczenia pomieszczeń, sprzęt elektryczny do mechanizacji prac kuchennych domowych, chłodziarki i zamrażarki domowe, wyroby went y racy j ne (bez ' we'otylatorów ' z ogrzewaczem), elektryczne urządzenia do prasowania oraz aparaty do masażu ciała 4.. Maszyny do szycia domowe 5. Sprzęt grzejny turystyczny ' i lampki namiotowe gazowe ";" 6. Motorowery i rowery 7. Srodkilechn-iki biurowej 8. Maszyny i urządzenia do liczenia 9. Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym do trakcji lądowel (do poj. 100 cm l ) oraz silniki zaburtowe Kombinat Łożysk Tocznych "Predom-FŁT", ul. Miel- 10. Łożyska toczne z cziśclami czarskiego 45, KielCe 37. Zjednoczenie P r zemysłu. Automatyki Aparatury 1. Urządzenia automatycznego przetwarzania informacji Pomiarowej "Mera", Al. Jerozolimskie 202, Warszawa z upoważnien i a Zjednoczenia: Bi uro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet", ul. ArmiiCzerwonej 66, Poznań. 38. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn I Aparatów E1E;ktrycznych "Ema", ul. Se natorska ID, Warszawa 2. Aparatura pomiarowa. oraz urządzenia laboratoryjne (z wyjątkiem optycznych i optyczno-mechanicznych) z wyłączeniem przyrządów mechaniczno-warsztatowych do pomiarów wielkości geometrycznych, wzorców pomiarowych, wagi odważników handlowych, przyrządów do badania własności sprężystych, twardościomierzy, przyrządów do badania własności materiałów włókienniczych, do poiniarów lepkości i napięcia powierzchniowego, termometrów laboratoryjnych i powszechnego użytku, przyrządów stosowanych w te chn ~ce jądrowej oraz pomidj..-6w i badań hydrologicznych i m!!teorologicznych 3. Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania 1. Zespoły prądotwó.rcze z napędem spalinowym 2. Aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i wysokiego napięcia 3. Maszyny elektryczne wirujące 4. Urz.ądzenia przetwórcze I zasilające 5. Elektronarz ę dzia z upoważnienia Zjednoczenia: Kombinat Maszyn Elektrycznych "Ema-Komel", Katowice Zakład Maszyn Elektrycznych I Motoreduktorów "Indukta", ul. R. Luksemburg 22, Bielsko Biała 6. Przekładn i e zębate ogólnego,przeznaczenia 39. Zjednoczenie Przemysłu Kabli - I Sprzętu Elektrotechnicznego "Elkam", ul. Senatorska 6, Warszawa 1. Sprzęt instalacyjny elektrotechniczny oraz "przęt oświetleniowy 2. Kable.i przewody, i 3. Porcelana elektrotechniczna I szkło techniczne 4. Akumulatory etekiryczne i baterie galwaniczne 5. Urządzenia eiektryczne grzej ne 6. Maszyny kablowe

9 MonitorPtilski Nr 8 8,8,. lep ~jednoqęnie wiodące 1 ;Lp. Koordynowana branża, podbranża bąd:1grupa,wyr'ob6~ """,' /.({l. 42. Zjedn.oczenie Przemysłlł ' Elektroniq~ego "linitra"'i ul. Siedmiogrodzka 1/3, Wa.rszawa ~ '; -:.,,,.! '. Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Optycznego l Medycznego "Omel", ul. Solec 22, Warszawa Zjednoczenie Maszyn Spożywczych "Spomasz", ul.. Jasna 14/16, Warszawa l.: ' Elektroniczny sprzętpows~echnego u:1ytku 2. Elektroniczny sprzęt profesjonalny 3. Podzespoły elektroniczne. 4. Elementy półprzewodnikowe l układy scalone 5. Maszyny l urządzenia technologiczne dla przemysłu elektron~znego e. WybraIle grupy materiałów na potrzeby przemysłu elektronicznego l. Meble szpitalne i sprzęt medyctno-sanitarny metalowy' 2. Aparatura pomiarowa l naukowo-badawcza optycznomechaniczna 3. Przyrządy i wyroby optyczne l optyczno-mechaniczne 4. Narzędzia, przyrządy, aparaty I urządzenia medyczne oraz weterynaryjne!. Prepar'aty dentystyczne (amalgamat srebra).oraz sprzęt medyczny z tworzyw sztucnych (zęby sztuczne) 6. Szkło optyczne nie obrobione i półoptyczne 1. Sprzęt ochrony słuchu, twarzy i oczu 8. Maszyny l urządzenia do kopiowania (bez, światlokopi arek) 1. Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego (bez maszyn l urządzeń dla przemysłu gastronomicznego) 43. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych "Promer", pl. Powstańców Warszawy l, Warszawa z upoważnienia Zjednoczenia: l. Maszyny i urządzenia dla przemysłu gastronomiczne,9o. l. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne dla handlu (meble chłodnicze) Lubelskie Fabryki Wag, ul. Krochmalna 24, Wagi handlowe I specjalne oraz przemysł ow e Lublin '. ~ Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus", ul. Traktorzystów l, Ursus k. Warszawy Kombinat Przemysłu Narzędziowego "Vis", ul. Kasprzaka 29/31, Warszawa Kombinat Techniki SwietInej "Polam", ul. Karolko-' wa 32/44, Warszawa 1. Ciągniki rolnicze kołowe 2. Chłodnice wody do' samochodów i ciągnik ó w 3. Odkuwki stalowe matrycowane l. Narzędzia metalowe do skrawania l. Narzędzia i pomoce rzemieślnicze oraz narzędz ia do obróbki drewna 3. Narzędzia diamentowe i monokrysztalowe 4. Materiały i narzędzia ścierne 5. Przyrządy mechaniczno-warsztatowe do pomiarów wielkości geometrycznych 6. Wzorce pomiarowe 1. Elektryczne źródła światła 2. Lampy elektronowe odbiorcze z upoważnienia Kombinatu: Zakłady Materiałów Lampowych im. J. Grimau, ul. 1. Materiały lampowe (wolfram I molibden) Prosta 69, Warszawa 47. Zjednoczenie Przem ysł u wicza 3/5, Łódź Ministerstwo Prze~ysłu Lekkiego Baw.elnl.an"ego, ul. Sienk,ie- I 1. Prz ę dza bawełniana i bawełnopodobna, tkaniny bawełniane i bawełnopodobne

10 \ 89."- 1'-',, :.-' '. - Poz.4.{ -o ZjednoC'ze'tti'e wiodące ', Zjednocz~nie Przedsiębiorstw ' We/niarskich ' "Północ", Al. Kościuszki 3, Łódź i /'... :!, ; t,> Wełna prana i 'karboni'zowana' ; 2. Przędza cżesankowa i ' zg~zebna : 3. Tkaniny i dzianiny typu wełnianego 4. Przerób odpadów produkcji branży wełniarskiej oraz działalność w zakresie obrotu surowcami typu we/nianego, czesanką i przędzą czesankową w branżach: we/ niarskiej, dziewiarsko-p o ńczosznicz e j i jedwabniczo-dekoracyjnej 49. Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego, ul. SienkiewIcza 9, Łódź ' 1. Work" tkaniny opakunkowe, szpagaty opakunkowe masowo stosowane, wkłady usztywniające i nici ~. 50. Zjednoczenie Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjne-, 1. Galanteria włókiennicza, pasmantery jna tkaniny ga;ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź wnętrzowe 51. Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego I Pończoszniczego, ul. Piotrkowska 270, Łódź 1. Wyroby dzie.wiarskie i p o ńczosznicze 52. Skórzanego, ul. Piotikow Zjednoczenie Przemysłu ska 260, Łódż : 1. Branże: garbarska, futrzarska, obuwnicza (z wyjątkiem obuwia gumowego), rękawicznicza (zakres rękawiczek, skórzanych) 53. Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego, Al. K.ościusz-. ki 123, Łódż 54. Zjednocze nie Przemysłu. Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, ul. Rewolucji.1905 r. 4.9, Łódź 55. Zjednoczenie Przemysłu Fi1cpwego i Tkanin Technicznych, ul. Piotrkowska 278, Łódź 1. Wyroby zaliczane do gałęzi odzieżowej I według SWW-gałąż Części zamienne do. maszyn i I.1rządzeń w przemyśle: włókienniczym, odz ie żowym, dziewiarsko-pończoszniczym i skórzanym 2. Galanteria z tworzyw sztucznych i metalu do ot!zieży. i wyrobów skórzanych 3. Wyroby uszczelk arskie azbestowe oraz uszczelki lo tektury azbestowej i pł y t.azbestowo-kauczukowych. 1. Odzież ochronna 2. Tkaniny powlekane 56. Ministerstwo Budownictwa I Przemysłu Budowlanych Zjednoczenie Pr zemy słu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego, ul. Nowotki 14, Sosnowiec Materiałów 1. Kamień wapienny, mączka wapienna i wapno palone 2. Kam i eń gipsowy, gipsy palone, prefabrykaty g ipsowe 3. Kreda 4. Nawozy wapniowe z produkcji podstawowej i odpadowej c Zjednoczenie Prz e mysłu Betonów, ul. Krucza 16/22, W arszawa Zjednoczenie Prz e mysłu Ceramiki Budowlanej, ul. Mazowiecka 12, Warszawa Zjednoczenie Prz e mysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców. Mineralnych, ul. $ wi ęlo krzyska 18, Warszawa 1. W yroby betonowe i żelbetowe ci ę żkie lekkie 2. Wstępnie sprężone wyroby be tonowe 3. Wyroby z betonów komórkowych 1. C egła i pusta ki ceramiczne, klinkier budowlany i 'drogowy, ceg ła kanalizacyjna, rurk i drena rskie, dachówka ceramiczna, stropowe. elementy ceramiczne 2. Cegła wapienno-piaskowa p ełna i drą żona 3. Kafle berlińskie, kwadratele oraz pol ewa kaflarska l. Kruszywo, natura Jne do betonów, kruszywo łam ane, z w.yjątkiem drogowego, oraz kruszywo sztuczne 2. Podsypka papowa 3. Kamień budow lany elewacyjny, tynki szlachetne, wyr oby ze sztucznego kamienia i ic h osadzanie

11 Monitor Polski Nr 8-90 Lp. Zjednoczenie wiodące Lp. Koordynowana brania, podbrpnia. bądź grupa wyrobów,.. ' { 60. Zjednoczenie }>rzem ysłu Izolacji. Budowlanej, ul. Armii Czerwonej 193, Katowice. 1. Materiały izolacji termicznej stosowane w budownictwie wytwar.zane na bazie surowców mineralnych i chemicznych 2. Materiały. wyroby. ustroje i elementy przestrzenne dźwięk ochłonne, dźwięk oizolacy jne i przeciwdrgani o we, łącznie z elementarni montaźowymi, wytwarzane na. bazie surowców mineralnycp i chemicznych. " 3. Materiały izolacji paro- i wodoszczelnej ofaz ~ chęmoodpornej stosowane w budownictwie 61. Zjednoczenie Produkcji Elementów Wypas 'ażenia Budownictwa "Metalpiast", pl. Wolności 6, Poznań, 1. Okucia budowlane 2. Materia/y i elementy budowlane oraz urządze'}ia sanitarne z tworzyw sztucznych 3. Stalowe ślusarskie elementy budowlane 4. Aluminiowe elementy i konstrukcje budowlane 5. Elementy warstwowe lekkiej obudowy l:' 62. Zjednoczenie Przemysłu Flory 3, Warszawa Stolarki Budowlanej, ul. 1. Stolarka bud,.)wlana z drewna, materiałów dre.wnopochodnych i tworzyw sztucznych 2. Barakowo4Y' baraki, pawilony, domki campingowe Zjednoczenie Mechanizacji Budownictwa "ZREMB", ul. Swiętokrzyska 18, Warszawa Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego "Vitrobud", ul. Portowa 24, Sandomierz 1. Dźwigi: osobowe, towarawe, szpitałne i ich montaż oraz produkcja części zamiennych 2. Urządzenia transportu ciągłego: przenośniki taśmowe, kubełkowe (czerpakowe), śrubowe (śllmakowe), wstrząsowe, z ośrodkiem nośnym (hydrauliczne i pneumatyczne) 3. Maszyny i urządzenia do przerobu minerałóvy produkcji materiałów budowlanych 4. Maszyny i urządzenia do robót budowlanych 5. Żurawie: stałe, torowe j dno- idwuszynowe 6. Urządzenia podnoś,ne lekkie 7. Części zamienne do maszyn l urządzeń budowlanych, krajowych i z importu 8. Naprawy maszyn budo~lanych 1. Szkło okienne ornamentowe i zbrojne, kształtki budowlane, przetwórstwo szkła płaskiego r 65. Zjednoczone Huty Szkła Opakowaniowego "Vitropak", Jugosłowiańska 32/34, Poznań 66. Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego "Vitropol", ul. 22 Lipca 41, Sosnowiec "1. Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej "Cerpol", pl. Grunwaldzki l, Wałbrzych 68. Zjednoczone Zakłady CeramicznePlytek i Wyrobów Sanitarnych "Cersanit", ul. Wesoła 51, Kielce 69. Zjednoczone Zakłady Górnicze Surowców Szklarskich i Ceramicznych ' II Vitrocermin", ul. Kościuszki lo, Bolesławiec 1. Butelki i słoje szklane, z wyjątkiem opakowań do perfum i kosmetyków 1. Szkło slołowe i gospodarcze, kryształy i termosy 2. Szkło oświetleniowe, z wyjątkiem szkła do lamp kineskopowych 3. Szkło techniczne, z wyjątkiem szkła kwarcowego i optycznego 4. Szkło laboratoryjne hutnicze 5. Włókna szklane 1. Porcelana i porcelit slolowy 2. Fajans stołowy 3. Porcelana techniczna; z wyjątkiem elektrotechnicznej 1. Płytki ścienne, podłogowe i elewacyjne 2. Wyroby sanitarne 3. Kamionka kanalizacyjna, gospodatcza i kwasoodporna 1. Kaolin 2. Piaski szklarskie

12 Mb~niti:rt polski Nr , J'o.z.' H Lp: r. 1.1 'o" \,. 'Zjedhoczenie' wiodące '. Lp. Koordynowan 'abrahża, podbranża bądź grupa wyrobów! Ministerstwo qadzorujące: "; J '. ' ',. ~ 0:;.-:.' Mhiisterslwo PrzemysłuSpoiywczego l Skupu 70. 7L Ce'ntnila ' Przemysłu - Mięsnego, ul. Chocimska 28, Warszawa Centrala Przemysłu Zboźowo-Młynarskiego "PZZ", ul. Jasna J4/16, Warszawa. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierniniczego, ul. Krucza 24!26! Warszawa ' -,, Zjednoczenie Produkcji Drobiarskie j "Poldrob", ul.. Hoża 66/68, Warszawa,, Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów SpOźywczych, pl., Młodej Gwardii 6, Poznań., :. 1. Mięso i jego przetwory 1. Przemiał, przerób i śrutowanie zbóż - 2. Makaron 1. Cukierki 2. Wyroby czekoladowe. 3. Słodycze wschodnie : 4. Pieczywo cukiernicze trwałe I. Przet wórstwo drobiarskie i pierzarskie. 2. Pwdykcja materiału hodowlanego drobiu ). piskląt,: sztucznie lęźonych l. Koncentraty spożywcze (koncentraty obiadowe wraz z zupami regeneracyjnymi i zagęszczonymi, przyprawy 'do zi.i'p i potraw, 'sosy utrwalone, koncentraty deserów," przyprawy do ciast,ciasta w ' proszku, przetwory dietetyczne, koncentraty i sypkie odżywki dla dzieci, koncentraty napojów orzeźw i ających) 75. Olejarskiego, ul. Szkol Zjednoczenie Przemysłu mi, 2/4, Warszawa 1. Rozlew olejów jadalnych 76. Zjednoczenie Przemysłu Owocowo, Warzywnego, ul. Krucza 24/26, Warszawa 1. Wina i miody pitne 2. Przetwory owocowe i warzywne 3. Konserwy warzywno-mięsne i mięsne z dodatkami 77. Zjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil", ul. Nowogrodzka 22, Warszawa 1. Mieszanki paszowe treśc j we i minera lne oraz polfamixy paszowe 2. Szczecina 3. Mączki mięsno-kostne i z krwi 4. L:elatyna 78. Zjednoczenie Przemysłu Piwowarskiego, ul. Krucza 24/26, Warszawa 1. Produkcja I rozlew piwa 79. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "Polmos", ul. Szkolna 2/4, Warszawa 1. Spirytus i oleje fuzlowe 2. Drożdże piekarniane 3. Drożdże paszowe 4. Suchy lód 5. Kwas mlekowy dla celów spoźywczych 80. Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego "Herbapol", ul. Krucza 24/26, Warszawa 1. Roś li ny zielarskie i gotowe leki r ośli nne 81. Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego, ul. Zwierzyniecka 18, Pozriań 1. Przerób ziemniaków na krochmal, mączka ziemniaczany, dekstryna syrop Zjednoczenie. Przemysłu. <;:hłodniczego, ul. Szkol, na 2/4, Warszawa Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich "Opakomet", ul. Prądnicka 65, Kraków 1. Mrożonki 2. Poj e mność załadunkowa chiodni 3. Gospodarkśl rybna w fakresie, p ojem ności zęlaqunko,7., wej chłodni 1. Opakowania z blachy biał e j i czarne j oraz części opakowań z blachy białej i aluminiowej 84. Mleczarskich; ul. Ho Centralny Związek Spółdzi e lni ża 66/68, Warszawa l. Lody..

13 MonItor Polski Nr Poz. 44 Zjednoczenie wiodące l Lp. Koo,dynow.n. ",.nż., podb,.nż. bod' g'up' WywqÓ~ Ministerstwo Górnictwa jenergetyki 85. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych "POL MAG", ul. Armii Czerwonej 2, ~0-956 Katowice 86. Zjednoczenie Energetyki, ul. Mysia 2 -- skrytka 4; Warszawa ~l. Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego,u1. ' Krucza 6/14, :Warszawa!. Maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia górnicze oraz wiertnicze 2. Specjalistyczny sprzęt ochronny 1 r~tunkowy na potrzeby górnictwa 1. Wytwarzanie energli elektrycznej 2. Remont kotłów, turbin, generatorów 1 transformatorów!. Gazy: ziemny, s odmetanowania kopalń: ioczyszczajni ścieków, koksowniczy i miejski, z konwersji gazu ziemnego, porafineryjny, z wyjątkiem wykorzystywanego do chemicznej przeróbki i płynnego MinIsterstwo nadzorującej Ministerstwo Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego Zje-dnoczenie Przemysłu Tartacznego 1 Wyrobów Drzewnych, ul. Wawelska [>2/54, OO-~22 WarszawA ~, Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego, ul. LibeIta ta, Poznań 1. Tarcica i półfabrykaty tarte' 2. Opakowania -drewniane i palety ładunkowe 3. Okleiny 4. Przeznaczeniowe materiały tarte 5. Materiały podłogowe z drewna 6. Drzewne materiały konstrukcyjne 7. Wełna o.rzewna 8. Tartaczna produkcja odpadowa 9. Wyroby chemicznego przerobu drewna 1. Meble drewniane 2. Okucia l akcesoria meblowe Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek I Zapałek, ul. Wawelska 52/54, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu Papierniczego, ul. :Więckowskiego 33, Łódź 1. Płyty wiórowe 2. Płyty stolarskie Ustewkowe 3. Płyty komórkowe 4. Płyty paździerzowe 5. Kształtki sklejkowe 6. Obłogi 1. Wyroby papierowe 2. Opakowania: papierowe, kartonowe 1 tekturowe uszla~ chetnione innymi tworzywami 3. Materiały szkolne i biurowe 4. Długopisy l wkła-dy do długopisów 5. CeluloZA 15. Papier,'I. Tektura 92. Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego LeŚnIctwa, ul. Wawelska 52/54, Warszawa ' 93, Zjednoczenie Produkcji LeśneJ,iLal"" ul.yvawe1- ska 52/54, WarszaWA 1. Maszyny i urządzenia dla przemysłu <:trzewnego 1. Owoce leśne ~. Grzyby 3. Łubianki 4. Torf 9r,., Zjednocze~ie Zakładów Napr~w~zychTdbo'ru Kole Ministerstwo na-dzorującei Mlnlsterstw~ Komunikacji Jowego, ul. Grójecka 17, Warszawa ' I i Naprawa taboru k-o'iejowego Produkcja części ' zamiennych do taboru kol~jowego

14 .. : Monitor Polski Nr 8 91 Poz Lp. Zjednoczenie wiodą c e " Lp. Koordynowana b ranża, podbranża bądź grupa wyrobów Zjedn ocze nie Zaplecza Te~ hnicznego Motoryzacji, ul. St a l i ngradzk ć l 42, Warszawa 96. Zjednoczenie Kamien io ł o mów Drogowych, ul. Powstilńców SI. ' 186, Wrocław 1. Obsługa techniczna i naprawa samochodów ciężarowych i autobusów 1. Kamienne materiały drogowe Zjednoczen ie Prz e mysłu Poligraficznego, ul. Jas- I 1. Produkcja książek, czasopism, gazet, opakowań drukona 24/"26, Wal sza wa wanych, akcydensów, usluq malej poligrafii Ministerstwo Kultury I Sztuki Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego I Techniki 98. Kom bi nat AparatlIry Nall k owo-bada~czej "KABiD", I l. Aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna ul. Sta lingradzka 29/31, Warszawa - - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 99. Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycznego "Ortmed", I 1. Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny ul. Koszykowa 6a, Warszawa _- Ministerstwo Handlu Zagranicznego I Gospodarki Morskiej 100. Zjednoczenie Gospodarki Rybnej, ul. Odrowąża Szczecin l, I 1. Gospodarka rybna Ministerstwo Handlu Wewnętrznego I Usług 101. Poznańska Wytwórnia Produktów Spożywczych Przemysłu TeIenowego, ul. Wołczyńska 46, Poznań 1. Ocet 2. Musztarda 102. Zjednoczenie Przemysłu Piekarsk iegd, pl. Powstańców Warszawy l, Warszawa 1. Piekarstwo 103. Krakowskie Zakłady Przetworów Chemicznych "ER DAL", ul. Zółkiewskiego 17, Kraków 1. Pali t Y do obuwia I podłóg 104. Szprotawskie Zakłady Przemysłu Terenowego, ul. Sobieskiego 70, Szprotawa 1. Swiece 105. PrzedSiębiorstwo Produkcji Urządzeń Reklamowych "Reklama" w Katowicach z siedzibą w Sosnowcu, ul. Grabowa 19, Sosnowiec l. Reklamy neonowe łącznie z ich naprawą konserwacją 106. Stołeczne Z ~ kłady - Krawiecko~Kuśnierskie Przemysłu Terenowego.. Ambasador", al. Ujazdowskie 37, Warszawa 1. OdZież miarowa, krótkoseryjna, uzupełniająca ~ 107. Zjednoczenie Produkcji Sprzętu Gospodarstwa Domowego "DOMGOS", ul. Moniuszki 7, Kato-_ w ice 1. Artykuły powszechnego użytku gospodarstwado~owego ~ --

15 Monitor Polski Nr Poz. 44 ~~~~~~~ ~ ~----~ ~ Lp. Zjednoczenie wiod'ą'ce Lp. Koordynowana branża, pod branża bądź grupa wyrobów '. 1;08, Centrala. JtIlhile.rs1ca "JubLle t', pl. Powstań,ców War- 1. Wyroby jubilerskie (tącznie z usługami) szawy l, Warszawa Łódzkie Przedsięhiorstwo Przemysłu: Terenowego 1. Parasolki "Fakopo.", ul. Kopernika 36, Łódź Lublinieckie Zakłady Przemysłu Terenowego "Lu- 1. Okucia do wyrobów kaletniczych gamet",. ul. Zwycięstwa 28, Lublin Ul Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wyposaźenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH", ul. Ruska 47/48, Wrocław Zrzeszenie Produkcji i Obrotu Napojami Bezalkoholowymi, ul. Zurawia 32/34, GD-511 Warszawa Centrala Spófdzielni Ogrodniczych, ul. Warecka tla, Warszawa Krajowy Związek Spółdzielni Garbarskich t Skórzanych, ul. Sławkowska 12, 31,0.14 Kraków (nadzór bezpośredni - CZSP) Krajowy Związek Spółdzielni Tra'llsportowo-Motoryzacyjnych, ul. Zółkiewskiego 44, Warszawa (nadzór bezpośredni - CZS!') Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Cepelia", ul. Rutkowskieg.o S, Warszawa (nadzór bezpośredni - CZSP) Krajow,y Związek Spóldzielni Sprzętu Medycznego i Labora tory jnego, ul. Elektoralna 13, Warszawa, (nadzór bezpośredni - CZSP) Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, ul. Sportowa 50., Kielce (nadzór b"zpośredni - CZSP) Związek Spółdz i elni Inwalidów, ul. Gałczyńskiego 4, DD~362 Warszawa 1. Specjalistyczne wyposażenie techniczne zakładów usługowych f 2. Pojemniki metalowe z drutu I) 3. Palety metalowe skrzyniowe z drutu nadstawek paletowych') 1. Napoje chłodzące bezalkoholowe. 1. Sprzęt ogrodniczy i pszczelarski 1. Artyk uły rymarskie 2. Galanteria"z skóry i tworzyw zastępczych - 1. Typowe smarowniczki 2. Pierścienie "Seegera" 1. Wyroby pamiątkarskie 2. Uprawa i przetwórstwo wikliny 3. Wyroby plecionkarskie L Szklany sprzęt laboratoryjny i pomiarowy 2. Termometry i areometry 3. Ozdoby choinkowe 1. Artykuły i zabawki politechniczne 1. Szczotki, pędzle i inne pokrewne wyroby 120. Minlste.rsfwo Oświaty i Wychowanfa Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i.zao- I 1. Pomoce naukowe oraz sprzęt szkolny I przedszkolny patrzenia Szkół, ul. Widok 5/7/9, Warszawa Organ nadzorujący: Główny KomUet Kultury Fizycznej ł Turystyki 121. Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu SportowegD "Polsport",uJ. J 'a>giel1ońska tr, Q;3-nr Warsziłwa 1. Artykuły sportowe i turystyc\zne z: metalu, drewna, tkanin technicznych, tworzyw sztucznycll i skóry, z wy Jątkiem popularnego obuwia turystycznego 2. Szkutnictw(} spor-towo-turyslyczne- 3. Artykulysportowe ~ llowr!'1źni Ze'" 4. Urządzenia ora,z wyposażenie obiektów sportdwych turystycznych

16 Monitor Polski Nr Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące 'Itp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wyrobów Organ bezpośredn.lo Centrala Rolnicza Spółdzielni nadzorujący:.., "Samopomoc Chlopska" 122. Biuro Organizacji i Techniki Produkcji ers "samo-,. pomoc ehlopska", ul. Kopernika 30, War- i szawa I 1. Tus.zki i przetwory królicze 1. n. BUdownktwo,ttłnspoTI I Inne działy 'gospodarki (z wyjątkiem ob~tutowarowego i usług) Ministerstwo Bud ownictwa I Przemysłu Mater. iałów 'II. Budpwnictwo ogólne, przemysłowe, specjalne Budowlanych, ul. Wspólna 2, poprzez Zjednoczenia. Budownictwa Ministerstwo nadzorujące~ 2.,Roboty_ teid{)ntowo-budowlane Ministerstwo Budownictwa I Przemysłu Mater!.łów Budowlanych, 1-2. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych, ul. Wspólna 2, Warsżawa, 3.,Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych "Elektromontaż", ul. Marszałkowska 79, Warszawa 1. Instalacje przemysłowe I sanitarno-techn,iczne " 1. Instalacje i montaż urządzeń elektrycznych 4. Zjednoczenie Budowy Pieców P.rzemysłowych, ul.. 1. Piece i kominy przemysłowe Zwycięstwa 14, Gliwice 5. Zjednoczenie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, ul. Wspólna 1, Warszawa 1. Projektowanie nych budowa obiektów wodno-inżynier,yj- 6. Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych j Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", ul. Krucza 20/22, Warszawa l. Produkcja i montaż konstrukcji stalowych 2. Montaż urządzeń przemysłowych 7. 'Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni Przemysłu, ul. Pańska 73, Warszawa Ministerstwo Pnem)'słu Lekkłego 8. Zjednoczenie Przedsiębiorstw 1. Elektrownie 2. Montaż urządzeń energetycznych, mechanicznych i cieplnych w elektrowniach zawodowych i przemysłowych Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekkiego, pl. Zwycięstwa 2, U~. 1. Projektowanie, konserwacja, modernizacja, montaż rozruch urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz automatyki przemysłowej Ministerstwo nadlorujące:, M;lłlistęrst iwo łączności 9. Zjednoczenie Budownictwa Łączności, ul. T\var.da 14; I 1. Wykonawstwo lejekom.unikacy-jpych robót budowlano Warszawa montażowych -.

17 .. Monitor Polski Nr Poz. 44 ~~~~~~~ ~ Lp. Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wy,rabów :o Ministerstwo Komunikacji 10. Centralny Zarząd Dróg Publicznycn, ul. Chalublńskiego 4, Warszawa 1. Budownictwo drogowe 2. Mosty 3. Pomocnicze materiały budowlane H. Zjednoczenie PaństwoweJ Komunikacji Samochodowej, ul. Grójecka 17, Warszawa 1. " ransport samochodowy U. Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, ul. Wspólna 30, Warszawa Ministerstwo' nadzorujące: Ministerstwo Rolnictwa. 1. Gospodarka rybacka i hodowla ryb na wodach śródlądowych. 13. Zjednoczenie Nasiennictwa Rolniczego i Ogrodni- 1. Hodowla roślin rolniczych i ogrodniczych ' oraz obrót czego, ul..wspólna 30, Warszawa materiałem siewnym i szkółkarskim Ministerstwo Zdrowia I Opieki Społecznej 14. Zjednoczenie "Uzdrowiska Polskie", ul. Długa 38/40, I 1. Działalność Warszawa skowego zakładów urządzeń lecznictwa uzdrowi- Ministerstwo nadzorujące I Ministerstwo Kultury I Sztuki 15. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wydawniczych "Naczelny Zarząd Wydawnictw", ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa l. Działalność wydawnicza: książki, broszury, nuty, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, pocztówki.. Organ nadzorujący: Centralny Urząd GeologII 16. Zjednoczenie Przeds i ębiorstw ul. Jasna 6, Warszawa Hydrogeologicznych, 1. Wykonywanie wierceń I dokumentacji geologicznych dla ustalenia zasobów wód podziemnych, budowy ujęć wody podziemnej, ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz rozpoznania złóż kopaliny oznaczeniu lokalnym Organ nadzorujący: Główny Komitet Kultury Fizycznej I Turystyki Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej, ul. Brac- l 1. Organizacja i obsługa turystyki zagranicznej ka 16, Warszawa "

18 Monitor Polski Nr 8-97, -,Poz.,44 Lp~ " lir Zjednoczenie wiodące, Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów 1. ' Centrala Handlu Mebl ami, ul. Nowogrpdzka 31, Warszawa III. Obrót towarowy Ministerstwo Handlu Wewnętrznego l Usług,..',. 1. Handel hurtowy detaliczny artykułami meblarskimi l. Centrala Handlu Obuwiem 2), ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź 1. Handel hurtowy i detaliczny artykułami futrzarskimi, obuwniczymi; galanterią skórzaną iz tworzyw sztucznych 3. Centrala Tekstylno-Odzieżowa!l, ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź 1. Handel hurtowy i detaliczny artykułami włókienniczymi, od:z;ieżowymi, dziewiarskimi, pończoszniczymi i galantery jn ymi 4. Centrala Handlowa "Arged", ul. Mysia "2, : Warszawa 1. Ha 'n'd ~ l hurtowy i detaliczny artykułami gospodarstwa domowego, zmechanizowapego i elektryczno-grzejnego, sprzętu' domowego oraz jego częściami, zamiennymi - s. Central.a Spożywcza a), ul. Widok 3/5/7, Warszpwa, 1. Handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi 8. Centrala Handlu Artykułami Papierniczymi Sportowymi, ul. Więckowskiego 33, Łódź!;,'.". ' :, ' 1. Hannel hurtowy i detaliczny ' artykułami sportowo-turystyc,,;;ymi i papierniczymi 1. ZjednQczenie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi, ul. Flory 3, Warszawa 1'.' Obiót i zaopatrzenie rynku w artykuły opał owe 8. Centrala Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"; ul. Kopernika 30, Warszawa Zw iąze k Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Cepelia", ul. Rutkawskiego 8, Warszawa J. Obrót i zaopatrzenie rynku w materiały budowlane atosowane w Qudo:wnictwieindywidualnym na wsi i w mieście 1. Obrót artykułami pamiątkarskimi Ministerstwo Przemysłu Spofywczego l Skupu 10. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych, ul. Watecka 11 a, I 1. Organizowanie kontraktowanej produkcji ogrodniczej Warszawa 2. Obrót produktami ogrodniczymi 11. Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego "Palmo", ul. Stalingradzka 23, Warszawa Ministerstwo Przemysłu Maszynowego z upoważnienia Zjednoezenia: Centrala Techniczno-Handlowa Motoryzacji "Polmozbyt", ul. Stalingradzka 23, yvarszawa 1. Części zamieime motoryzacyjne Ministerstwo Kultury I Sztuki 12. Zjednocienie Księgarstwa, ul. Jasna 24/26, I l. Obrót księgarski (hurtowy i detaliczny wydawnictwami Warszawa nieperiodycznymi) " ',

19 Monitor Polski Nr Poz. 44.Lp. Zjednoczenie. wiodąca 'I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wyrobór' H. Ministerstwo Handlu Zagranicznego l Gospodarki Morskiej Zjednoczenie Portów Morskich, ul. Zgoda 8, I 1. Portowy obrót towarowy Gdynia Organ nadzorujący: Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej 14. J5. Centrala Surowców Wtórnych, ul Rewolucji 1905 r. 44, Łódź Centrala Obrotu Maszynami i Surowcaini,,J30MIS",. al. Ujazdowskie 41, Warszawa ' 1. Skup, uszlachet~ianie i obrót n' astępującychniemetalicznych surowców wtórnych: szmat, ścinków, odpadów włókienniczych tkanych, makulatury, stłuczki szklanej, koś ci, zużytego ogumienia i złomu gumowego, odpadów poużytkowych z wyrobów,tworzyw sztucznych, opakowań tkanych z ren owacji 1. Za'gospodarowywanie zbędnych zapasów: surowców, materiałów, maszyn, urządzeń, części m aszyn, gotowych wyrobów i towarów IV. Usługi Ministerstwo Handlu Wewnętrznego l Usług t. 3. Centrala Handlowa "Arged"tuI. Mysia 2, QO-496 Warszawa Przedsiębiorstwo HandlowQ-Usługowe,loto-Optyka", ul. Piotrkowska los, Łódź Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wyposażenia Technicznego Handlu I Usług "WUTEH", ul. Ruska 47/48, Wrocław - 1. Naprawa artykułów zmechanizowanego sprz ę tu gospodarstwa domowego 1. Usługi oftalmiczne 1. Naprawa i montaż handlowych urządz e ń chł o dniczych, wag handlowych oraz maszyn- gastr ono m icżn ych ~ 4~ :. St o łeczne Zakłady Krawiecko-Kuśnierskie Przemy-, t. Usługi krawiecko-kuśnierskie słu Terenowego "Ambasador", al. Ujazdowskie 37, Warszawa Zakłady, Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych, 1. Usługi teletechniczne i radiotechniczne ul. Swiętokrzyska 3, Warszawa Bytomskie Z a kłady Usługowo-Produkcyjne Przemy- 1. Usługi stolarsko-tapicerskie słu Terenowego, ul. 1 Maja 24, Bytom Spółdzie-lnia Praty "Strój", ul. Warszawska 46, 1. Usługi krawieckie Kalo'wice (nadzór bezpośredni - CZSP) Spółdzielnia Pracy "Gromada", Rynek Główny 29, Kraków (nadzór bezpośredni - CZSP) Spółdzielnia Pracy "Wenus", pl. Wolności 14, (nadzór bezpqśredni -.:.. CZSP) Obuwie miarowe Wulkanizacja opon l Fryzjerstwo Kosmetyka dętek 10. Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzów, Złotników I Grawerów, al. Jerozolimskie 83, 02-00r Warszawa (nadzór bezpośredni'... CZSP) 1. Zegarmistrzostwo

20 Monil~r Polski Nr 8 Poz ~~~~ ~----~~ '------~~-""'""'-~,,-,-- Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów Spółdzielnia Pracy "Polifoto", ul. Marszałkowska 66, Warszawa (nadzór bezpośredni - CZSP) Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, ul. Lurawia 47, Warszawa 1. Usługi fotograficzne 1. Usługi remontowo-budowlane Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, ~ 13. Centrala Surowców Włókienniczych i skórzanych'l ul. Piotrko~vska 68, Łódź l) Koordynacja w zakresie produkcji I dystrybucji przejęta zostala z dnicm 1 stycznia IY75 r. 1. Usługi dla rolnictwa w zakresie wiejskiego przf'r()bu na włókno słomy, lnu i konopi 2) od dnia 1 stycznia 1975 r. funkcje zjednoczenia wiodącego wykonuje Zjednoczenie Przed5iębiorsl w Handlu Odt.ieżą, ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź, utworzone w dr~dze p o łąc ze nia Centrali Handlu Obuwiem i Cenlra ll Tekstyln o -Odl.ieżowcj. 3) Od dnia I stycznia 1975 r. funkcje zjednoczenia wiodącego wykonuje Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego, ul. Widok 3/5/7, Warszawa, ulworzone na bazie Centrali Spożywczej ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEyO z dnia 25 lutego 1975 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną. Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się cennik na zwierzynę bezprawnie po'zyskaną, stanowiący załącznik do zarządzenia Osoba, która be'zprawnie pozyskała, zwierzynę, ob owiąza na jest uiścić dzierża wcy lub zarządcy obwodu łowieckiego albo terenu należność w wysokości przewidzianej w cenniku. 2. W r azie odzyskania prze z dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego albo terenu bezprawnie ubitej zwierzyny w stanie umożliwiającym je j zuż~'cie albo odly~kdnia bezprawnie złowionej zwierzyny żywej. która nie nadaje się do dalszej hodowli, nuleżność, o której mowa w ust. l, ulega zmniejszeniu o kwotę uzyskaną w punkcie skupu przedsiębiorstwa produkcji leśnej,.las". 3. Traci moc zarządzenie MJllistra Leśn i clwa j" Przemysłu Drzewnego z dnia 213 grudnia 1959 r. w sprawie cennika za pozyskaną bezprawnie zwierzynę (Moni to r Polski z 1960 r. Nr 2, poz. 8). 4. Zarządzenie wćhodzi w życie z dniem l kwietnia 1975 r. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: T. Sliwirzyńskl.. CENNIK ZWIERZYNY BEZPRAWNIE POZYSKANEJ Z a łącznik de zarządzenia Ministra Leśni c twu I Przemysłu Drzewnego, z dnia 25 lutego 1975 r. (poz. 45). Lp. Gatunek zwierzyny Kw()ta za l sztukę bezprawnie pozyskanej zwierzyny -W zł ' 1 ~ Łoś-byk, klępa, 'łoszak Jeleń-byk lub łania.. -cielę ,

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1 Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i Przemysł Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł to działalność gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji PKD - C

Schemat klasyfikacji PKD - C SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15 Zarządzenie Nr 15 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY WYKAZ KODÓW PKD BRANŻ KLUCZOWCH DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12.Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27. Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu Państwa1) z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27. Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu Państwa1) z dnia 13 sierpnia 2015 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Trejnowska Data: 2015.08.14 08:54:21 +02'00' DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27 Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R. Projekt uchwały Uchwała nr 1/I/2013 LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dziern 18.03.2013r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Numer pod jaki przedsiębiorca zostaje wpisany: RIIiPP.6235.1.2013 Nazwa przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Krusz-Bet Sp. z o. o. 36-204 Dydnia,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OPOLE

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OPOLE WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OPOLE kwiecień 1995 SPIS RZECZY Tabl. Str. Uwagi ogólne X 3 SPIS TABLIC % Obroty i wyniki handlu zagranicznego 1 7 Eksport i import według krajów pochodzenia (przeznaczenia)

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich.

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. ZAŁĄCZNIK II Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2 1. Rolnictwo a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. b) Przedsięwzięcia w celu wykorzystania nieuŝytków i obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY SŁUPIA Słupia, dn. 2014-05-06 96-128 Słupia Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy OSIP.6235.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Veolia Usługi dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 sierpnia 2015 r. AC 005 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2014-12-18 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 "starkom" Spółka 83-200 Starogard Gdański Z O.O. NIP: 5920203158

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Nr rejestrowy REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma albo imię i nazwisko 1 6233.1.2012 F.U.H. JARTEX Szczepan Jarantowski Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe Lp. Nazwa Firmy, siedziba, adres Data wpisu do rejestru działalności regulowanej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer Identyfikacji REGON Dane kontaktowe Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.13.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych kod

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne Uwagi 1 1/2012 P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak NIP: 656-100-12-76

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brojce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brojce Urząd Gminy Brojce Brojce, dnia 16.04.2013 r. ul. Długa 48 72-304 Brojce tel. 913861194, 913861182 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. UCHWAŁA NR XI.50.25 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 listopada 25 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.23 z dnia 27 marca 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CI/2038/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 maja 2016 r. Zaktualizowana indykatywna lista kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorstw państwowych

Wykaz przedsiębiorstw państwowych 2016-02-10 Wykaz przedsiębiorstw państwowych Archiwum Zakładowe Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 tel. 81-74-24-795, 81-74-24-292, 81-74-24-293 E-Mail: archiwum@lublin.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa Nr 5 61 Poz. 12 12 ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ZKGZL Rejestr działalności regulowanej w zakresie właścicieli nieruchomości na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Sektor nr 1 składowiska Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo