s' dnia 24 lutego 1975 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s' dnia 24 lutego 1975 r."

Transkrypt

1 Monilor Polski Nr 8 dzono w trybie określonym w uchwale nr 329 Rady Mini.trów' z>dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzenia kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach gospodarczych - określają odrębne przepisy. 13. Przepisy uchwały dotyczące: l) ministrów -' stosuje się odpowiednio do k1ierowników urzędów centralnych, wojewodów i prezydentów miast wyłączonych z województw, 2) zjednoczeń - stosuje.ię odpowiednio do jednostek równorzędnych. Poz. 43 i Zaleca się centralnym związkom spółdzielni wprowadzenie zasad niniejszejuchwaly w spółdzielczości. 15. Traci moc uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawi'e tworzenia, organizacji itinansowania wyodrębnionych zakładów i przedsię biorsiw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej (Monitor Polski z 1970 r. Nr 15, poz. 131). 16. Uchwała wchodzi w życie Prezęs z dniem ogłoszenia. Rady Ministrów: P. Jaroszewicz ZARZĄDZENIE, N,r. 18 PREZESA RADY MINISTRÓW s' dnia 24 lutego 1975 r.,. w sprawie ustalenia listy bran.t (giup wyro~ów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu na dzień. 31 i grudnia 1974 r. Na podstawi.e 51 hsf. 2 uchwały nr 116 Rady Miiii-, Itrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji, gospodarczej (Monitor PolskiNr 33, poz. 178) zarządza się, ' co. n 'astępuje: Ustala się listę branż, (grupwyrob~w),wymte-, nionyc;h,w załączniku do nin,iejszego zarządzenia, ()bjętych,~oordynacją gospoqarczą ogólnoqranżówą, według stallu ; na d.zień31 grlldnia 1974 r.., 2. Zgodnie z przepisem 6 ust. 4 uchwały nr 116 Rady. Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordyna-, cji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178.) zmiany 'W składzie branż objętych koordynacją gospodarczą naleiy zgłaszać do rejestru w Urzędzie Rady Min1str,ów (Biuro Organizacji Zarządzania). 2. Szczegółowego rozwinięcia listy branż, dla operatywnych potrzeb koordynacji gospodarczej i planowania w przekroju branżowym, na podbranże, grupy wyrobów lub w miarę potrzeby na poszczególne wyroby objęte koordy-, nacją gospodarczą ogólno branżową dokonują właściwe zjednoczenia wiodące na podsta wie aktua.lnie obowiązującego systematycznego w]'1kazu wyrobów. 3. Traci moc zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Mini Itrów z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu na dzień 30 czerwca 1974 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 213). 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz Lp. Załącznik do zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1975 r. (poz. 44}. LISTA BRANZ (GRUP WYROBÓW) OBJĘTYCH KOORDYNACJĄ GOSPODARCZĄ OGOLNOBRANZOW Ą :yvedług STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1974 R. Zjednoczenie' wiodące l I Lp. Koordynowana branża, podbranźa bądź grupa wyrobów I.. ' Przemysł 'Zjednoczenie Hutnictwa ZeJaza ł Stali, ul. ~ompy 1" ~-951 Katowice MinIsterstwo nadzorujące: Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 1. Koks i półkoks 2. Zelazostopy I pieców elektrycznych 3. Stal surowa 4. Zużel martenowski ~. Półwyroby walcowane 6. Wyroby walcowane 7. Rury stalowe 8. Pręty ci,ągnlone, szlifowane i łuszczone 9. Blachy ocynowane 10. Profile gięte 11. Odkuwki swobodnie kute 12. Odlewy staliwne 13. Maszyny i urządzenia hutni(:ze (bez odlewniczych) l ich: części.14. Maszyny i urządzenia koksownicze

2 ~. I Monitor Polski Nr Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów 2. / 3. Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych "Metale", ul. Dąbrowskiego 22, Katowice Zjednoczenie PrzemysJu Materiałów Ogniotrwałych, ul. Zygmunta Starego 6, Gliwice 1. Stopy metali nie żelaznych, z wyjątkiem niklu 2. Proszki metali " 3. Wyroby walcowane, wyciskane l ciągnione z metali nieżelaznych I Ich stopów 4. Krzem krystaliczny 1. Kopaliny przemysłu materiałów budowlanych pozostałe (SWW-1418) 2. Surowce odpadowe wtórne materiałów budowlanych (SWW-1419) 3. Dolomity 4. Wyroby krzemionkowe 5. Wyroby glinokrzemianowe 6. Wrr oby zasadowe 1. Wyroby ogniotrwałe pozostałe 8. Mieliwa, zaprawy, masy ogniotrwałe 4. Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich, ul. Krucza 38/42, Warszawa 1. Kotły parowe przemysłowe 2. Kotły grzejne wodne o wymuszonym obiegu wody typu La Monte 3. Turbozespoły parowe 4. Maszyny I urządzenia. do produkcji I laminowania płyt: wiórowych, pilśniowych, paździerzowych i podobnych 5. Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru l tektury 6. Suwnice Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "Chemak", ul. Wspólna 62, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Odlewniczych, ul. 22 Lipca 15, Radom Zjednoczenie Przemysłu Ta boru Kolejoweg'o "T AS KO", ul. Feliksa Dz i erżyńskiego 231/239, Po-. znań Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, ul. Fe Hksa Dzierżyńskiego 223/229, Poznań 1. Armatura metalowa przemysłowa (bez 'armaturydo olejowej hydrauliki siłowej i okrętowej) 2. Aparaty, maszyny i urządzenia do procesów chemicznych ', 3. ' Urządzenia specjalne do przetwórstwa mieszanek gumowych 4. Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu cukrowniczego 5. Urządzenia chłodnicze przemysłowe o. wydajności powyżej 20 tys. Kcal/h 6. Pompy przemysłowe i ręczne, z wyjątkiem pomp hydrauliki siłowej 7. Sprężarki powietrzne l gazowe o wydajności powyżej 1 mi/min. 1. Odlewy żeliwne, 2. Odlewy ze stopów metali nleżelaznycn 3. Wyroby odlewnicze żeliwne (łączniki, grzejniki, sprzęt kanalizacyjny, sanitarny, rury ciśnieniowe itp.) 4. Armatura sieci domowej 5. Kotły grzejne 6. Maszyny i urządzenia odlewnicze 1. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa (piaski, gliny;. mułki, tygle grafitowe) 1. Srodki transportu szynowego 2. Zespoły i części transportu szynowego (środków) 1: Silniki spalinowe tł ok owe, samozapłonowe, kolejowe oraz okręt ow e napędu głównego i agregatowe

3 Monitor Polski Nr Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grup'a wyrobów 9. Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Meta'lowych, ul. Swiercze'Yskiego 5, Kraków "'. 1. Druty stalowe ciągnion", 2. WyrobY z drutu (bez sprężyn i łańcuchów, elektrod i wyrobów pozostałych - SWW ; ) 3. Łańcuchy techniczne ogniwowe bez łańcuchów do przenośników, strugów i -kombajnów górniczych, okrętowych i dla cementowni Łańcuchy gospodarskie Części do łęńcuchów technicznych, ogniwowych' i gospodarskich Akcesoria śrubowe dla nawierzćhni kolejowej Sruby I elementy złączne (bez rysunkowych i kołk ó w) Okucia do sprzętu teletechnicznego (bez słupołazów) Pralki i wirówki elektryczne (bez automatów) Gaśnice i agregatory gaśnicze Nakrycia stołowe (bez aluminiowych) Wyroby nożownicze (bez brzytew) Kuchnie gazowe, węglowe i elektryczne Piece stałopalne Naczynia kuchenne emaliowane i aluminiowe Narzędzia gospodarcze I sprzęt podwórzowy bez haków do ndw()zów, kos, sierpów oraz w ide ł ma/ozębnych l ogrodniczych Zjednoczenie Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych i Odpylającycn "KUMA-WENT", '. ul. Dworcowa " Katowice Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego I Kopalnictwa Rud, ul. Sobieskiego.9, Częstochowa 1. Wentylatory 2. Urządzenia do oczyszczania powietrza z gazu 3. Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne 1. Sita blaszane z blachy dziurkowanej Zjednoczen:e Morskich Stoczni Remontowych,Wały Piastowskie 24, Gdańsk Zjednocżenie Przemysłu Okrętowego, ul. Leningradzka 2/4, Gdańsk Przedsiębiorstwo Projektowania I Wyposażania Odlewni "Prodlew", ul. Senatorska 12, yyarszawa 1. Remonty statków 2. Tabor transportu wodnego, śr6dlądowy(bez łodzi rzecznych i jeziorowych) 1. Tabor transportu i. rybołówstwa mor.skie.go 2. Statki szkolne morskie 3. Statki badawcze 1. Pro,jektowanie technologiczne odlewni 2. Konstruowanie i produkcja maszy n i urzą d zeń prze _ mysłowych dla odlewni żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych 3. Dostawa kompletnych odlewni i ' wydzialów odlewniczych J5. Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego "Petrochemia", Al. 3 Maja 7, Kraków Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 1. Nawozy sztuczne 2. Chlor 3. Dwutlenek siarki.t. Kwas solny 5. Wyroby węglowe (w zakresie bilansowania produkcji i zbytu) 6. Woski naturalne i syntetyczne (w zakresie bilansowania produkcji i zbytu) "

4 Monitor Polski Nr Poz...., Lp. Zjednoczenie wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów "Węglopochodne" Przeasiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych, ul. Kaliska 10, Gliwice Zjednocze,nie Przemysłu Nieorganicznego "Nieorganika", ul. Zielna 39, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu 'Chemii Gospodarczej "Pollena", ul. Wspólna 4, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakier~w "Polifacb" ul. Zwycięstwa 2, Gllwice Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa", ul. Wspólna 4, Warsz awa ZjednOCzenie Przemysłu Włókien Chemicznych "Chemitex", u!' Uniwersytecka 2/4, Łódż Zjednoczenie Przemysłu ' Organiczn~gcr"Organika'~ ul. Zurawia 6/12, Warszawa 1. Produkty koksochemiczne 2. Benzole, smoły surowe i produkty ich przerobu 3. Węgle aktywne 1. Kwasy nieorganiczne, z wyjątkiem kwasu solnego oraz azotowego i jego soli 2. Bezwodniki kwasów nieorganicznych oprócz dwutlenku siarki 3. Sole nieorganiczne 4. Soda i alkalia 5. $rodki grzybobójcze do impregl'!acji 6. Nieorganiczne środki pomocnicze dla górnictwa, budownictwa i przemysłu ciężkiego 7. Nośniki iwypelniacze 1. ~rodki zapachowe syntetyczne 2. Wyroby tluszrzopodobne i tłuszczopochodne naturalne i syntetyczne 3. ~rodki do prania i mycia 4. ~rodki myjące i czyszczące powierzchnie metali (bez środków pomocniczych) 5. Wyroby chemii gospodarczej (z ~y jątkiem świec, wyrobów ' do pielęgnacji podłóg oraz wyrobów do pielęgnacji obuwia i artykułów galanteryjnych, skórzanych i tekstylnych oraz środków do zmywania i czyszczenia powierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych i mebli) 6. Wyroby kosmet yczne i perfumery jne (bez ziołowych) 7. ~rodki ochrony przeciwogniowej 8. Kleje kostne 9. Opakowania szklane do perfum i kosmetyków 1. Pi'gmenty nieorganiczne i farby suche 2. Wyroby lakierowe 3. Rozcieńczalniki, materia/y pomocnicze do, wyrobów lakierowych oraz spoiwa i pokosty 4. Szelaki 5. Surowce i materiały pomocnicze dla przemysłu poligraficznego 6. Zywice lakierowe 1. Wyroby farrnacelltyczne (z wyjątkiem surowic i szczepionek d'la ludzi oraz preparatów ziokl-wych) 2. ~rodki dezynfekcyjne 1. Taśmy J;l1agnetyczne L Pesl ycydy (bez' środków "- j f. 2iybo.!Jój "z-y'ch, d(}.-,jom.p~eg,n>8' " cjl drew'na) 2. Barwniki 3. Półprodukty organiczne' 4. Półprodukty barwnikarsk ie 5. ~rodk. i> p()mocl'l t{"ze./ - d.!lt;; p IrZ'l?mystw-." i'-włók-i~rtntc'zego", i włóki, e-n c sz'tuc'z'rr1chr- sl;;b~~g;~~"" :/ "" skieg-o i mnych 6. Materiały fotochemiczne

5 \ Monitor Polski Nr Poz. 44 ~-----~~ ~------~~ ~ Lp. Zj ednocze nie wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów 23. Zjednoczenie Prz e mysłu Tworzy'w SztuCznych "Erg", ul. Marchlewskiego 6, Gliwice 1.. Tworzywa sztuczne (z wyjątkiem żywic lakierowych) 2. Środki pomocnicze dla przemysłu tworzyw sztucznych 3. Kleje na bazie pochodnych celulozy, żywic syntetycznych, kauczuku naturalnego i kauczuków syntetycznych 4. Wyroby z tworzyw sztucznych o charakterze półfabrykatów. 5. Rury i armatura z tworzyw sztucznych, z wy jątkiem rynien dachowych, rur sr.ustowych oraz zbiorników płuczących, rur spłucznych i desek sedes()wych 6. Artykuły elektroizolacyjne nasycone i mikowe 7. Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. 8. Materiały izolacji termicznej i akustycznej z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem materiałów typuptastra miodu) 9. Materiały izolacji wodo-i chemoodpornej, z wyjątkiem taśm dylatacyjnych i wkładek uszczelniających z PCW 10. Oprzyrządowanie (formy, matryce) do produkcji wyrobów z tworzyw sztuczn ych 24. Zjednoczenie Przemysłu A. Struga 26, Łódź Gumowego "Stomil", ul. 1. Ogumienie środków transportu maszyn urządzeń 2. Ogumienie rowerowe i motorowe 3. Wyroby techniczne gumowe i ebonitowe 4. Taśmy przenośnikowe, pasy pędne i inne wyroby gumowe przeważnie dla przemysłu, z wyjątkiem wyrobów gumowych do produkcji i naprawy obuwia 5. Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe - wulkanizowane z tworzyw sztucznych 6. Wyroby gumowe medyczne i sanitarne '1.. Sprzęt ratunkowy gumowy 8. Wyroby gumowe toaletowe i dla gospodarstwa domowego 9. Regeneraty 10. Bieżnikowanie opon Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemi<::znych, ul. Lubicz 25, Kraków Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne", ul. Sowińskiego 11, Gliwice Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz", ul. GÓrnych Wałów 30, Gliwice 1. Siarka i surowce siarkonośne 2. Sól (chlorek sodowy) 3. Kopaliny chemiczne, z wyjątkiem siarkonośnych 4. Ziemie krzemionkowe i odbarwiające 1. Odczynniki chemiczne i substancje sp ecjalnie czyste 1. Gazy techniczne 4.8., Zjednoczenie Budowy Aparatury Chemicznej "Metalchem", ul. Plebiscytowa 1, Gliwice 1. Urządzenia i maszyny dla przetwórstwa. tworzyw sztucznych Ministerstwo Przemysłu Maszynowego 29. Zjednoczenie Urządzeń Technologicznych "Techma", ul. Barbary 1, Warszawa 1. Urządzenia do obróbki cieplnej łącznie z częściami z upoważnienia Zjednoczenia: Zakłady Aparatury Spawalniczej "Aspa", ul. Długosza 2/6, Wrocław 2. Urządzenia do spawania, cięcia łącznie z częściami zgrzewania metali I' Zakłady Urządzeń Galwanicznych Lakierniczych, ul. Sieradzka 54, Wieluń 3. Urządzenią do nakładania powłok ochronnych łącznie z częściami

6 Monitor Polski Nr l Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów Przedsiębi o rstwo Projektowania i Dostaw Transportu Technologicznego i Składo w ania "Techmatrans", ul. Traugutta 30, 26 60,0, Radom 30,. Zjednoczenie ' Prze my słu Maszyn Budowlanych "Bumar", ul.,senatol ska 6, 0,0,-950, Warszawa,. 31. Zjednoczenie Pr ze m y słu Obrabiarkowego, "Ponar", ul. Barbary i, 0,0,-950 Warszawa 4. Urządzenia transportu technologicznego składowania 1. Maszyny i urządzenia do robót ziemnych i drogowych 2. Ładowarki jednoczerpakowe 3. Zurawie jezdniowe 4. Srodki transportu bliskiego (jezdniowe) 1. Obrabiarki skrawające do metali z upowa ż ni enia Zj ednocieriia:, 3101: Kombinat Obrabiarek do Cz ę ści Tocznych ",Ponar, Wafum", ul. Gra bi r z y ń s ka 281, 50,-0,50, Wrocław la. Obrabiarki do części tocznych i obrabiarki do c i ę ci a Kombina t Obrabiarek do Cz ęści,korpusowych "Pon ar-k omo", ul. Sienkiewicza 19, Pruszków Kombinat Obrabiarek i Narz ęd zi do Obró1Yki Sciernej "Ponar-J ote.s ", ul. Wólcz a ńska 178, 90,-530 Łódź Fabryka Obrabiarek Specjalnych "Pona'r-Wiepofama", ul. D ą bro w s k i eg o 81, 60,-529 Pozn a ń Kombinat Obrabiarek i Narz ę dzi do ObróbkiPla~ stycznej "Ponar-Plaso", ul. Techników 40", Warszawa Kombina t Gospodarki ' Parkiem Obrabiarkpwym "Ponar,Remo", ul. Mińska 69, D3~828 Warszawa Kombinat Obrabiarek do C zęś ci Korpusowych "Ponar-Komo", ul. Sienkiewicza 19, , Pruszków Z a kłady Mechaniczne "Ponar-Tarnów", ul. Kochanowskiego 3D, 33dDQ Tarnó~ Kombinat P rzyr zą dó w i Uchwytów "Ponar-Bial", ul. Ł ąk owa 3,, B i ałystok 31.10,. Fabryka Obrabiarek "Ponar-Zywiec", ul. Sienkiewicza 19, Zywiec 32. Zjednoczenie Prr;emy s łu Maszyn Rolniczych "Agro-, met", ul. Foksal 11, 0,0,-921 W arszawa 33. Zjednoczenie Pr ze m y słu Maszyn Włók i ennic zy ch "Polmatex", ul. W ólc z ańs k a 55/59, 90,-95 0, Łódź. 1b. Obrabiarki do części korpusowych le. Obrabiarki do obróbki ściernej Id. Obrabiarki zespołowe i linie obróbcze 2. ObrabIarki do obróbki plastycznej metali 3. Narzędzia do obróbki plasty cznej metali 4. Części zamienne do obrabiarek 5. Remonty kapitalne obrabiarek 6. Sprzęgła cierne płytkowe i wielopłytko w e, rozłą c zne, poślizgowe przecią ż en i owe oraz hamulce w i elo p łytkowe.,. Urządzenia do obróbki. metali m e todą elekhoerozyjnll, ultradźwięko wą, obrabiarki laserowe do obróbki metali 8. Przyrządy i pomoce warsztatowe bez elektronarzędzi 9. Prasy do przetwórstwa tworzyw sztucznych,wtrys k ar~ ki do przetwórstwa tworzyw sztucznych 10. Formy wtryskow.e i przyrządy "do przetwórstwa tworzyw szt~c z nych. 1. Maszyny, urządzen i a I narzędz i a rolnicze. oraz d~ospodarki l eś n e j lączniez czę ś ciami,.z w y ją tkiem-wia szyn i urz ą dz e ń dla gospodark,i hodowlanej I podwórzowej (gr. 0,826) 1. Maszyny j. urządz e 'nia do obróbki włóki e n sztucznych ł ąc znie ' z cżę ści a mi 2. Maszyny i urz ądz e nia dl,a.. pr :e mysłu wlółcl.enilicz e go, dziewiarskiego i o d zie żow,e g olącznie z c zę ści<,ip1i 34. Zjednoczenie P rze m y słu Motoryzacyjnego "Polmo", ul. Stalingradzka 23, 0,0,-987 W arszawa ~4.1.., ',~.; ; ~ " o \,' t; ;' (:.t - '.l... Ot' l z upow aż nienia Zj ednoczenia: """ '" Fabryka Samochodów Osobowych "Polmo ", ut Sta- Hngradzk a 50" 0,3-215 Warszawa S ą rnoch o d y o,s o b owę " wpy stk~c h!y paw z,. P9cho~ ry:!p- i oraz silniki s palir-q~ e,1 ~,ap i~ e,m; i$ ~ ro~y~jgą~nikowel

7 '- i' Monitor Polski Nr 8 86 '- roz. 44'1 Lp. Zjednoczenie wiodące ',-: -... ', '~. ',~: : ',ii Fabryka Samochodów". Ciężar.ow'ych"J'9)n:o('.. im.! '."" B" Bieruta, ul. Mełgiewska 7/9,., 20,952. Lu~1in ;., 34.3:. FabrYika SamochodĆ1W, i Cjężarowych "Po,i~'o, i, im.,. F. DZierży(lskiego,,uL 1 Maja 12, Star.ćlc ho. w ice 34:4, JeJG:za ńskie f:akłady Sa ~oc hodowe, ' 55-pl Jelcz!. ' k.oławy;,., ', ' Sa,nocka FąQryka Autobusów, ul. Lipińskieg d 109, Sanok 2.. Samochody do~ta wcze ws~ystkic 'h "bclrtiian ' oraz kolj samochodowe i ciąg nikowe. " 3. Samochody cięża rowe średniej wysokiej ład ownośc i 4. Autobusy 5. Przyczepy i naczepy wszystkich odmian l} ). Fabryka Nadwozi SaIl,lochO~()JVych.. "polqi9 ~SH L';, ul. Dzierżyńsk i ego 27, 25-9:j3 Ki~lce ; " ",";, ~;' ': ' ~.)::.,.!., I :; _- j '; ~, ~ " i ' fabryka' Ospr zęt u. Sąm9c);lOqpweg,o.. "Polm9., ul. Przybyszewskiego 99, 93- f26 Łódź ' 6. Samochody Clęzarowe specjalne i specjalizowane oraz wytłoczki motoryzacyjne z blachy zimno tłoczone 7. Gaźniki i pompy paliwowe do silników gaź nikowyc h, zespoły hamulców powietrznych do pojazdów samochodowych, ciągnikowi przyczep (be ~ sprężarek) Fabryka Mechanizmów Samochodowych, ul. Wojska P?I~kiego 186, Szczecin o 34.9: Fabryka Amortyzatorów "Polmo", ul. Dzierżyńskiego 7, 38-40{} Krosno 8. Ukła dy kierownicze samochodowe (:nopnalne zespołowe), wały pędne samochodo\ve,.9. Amortyzatory do:' poj azdów 's ~moc hod owyc h I ciągników (bez motorowerowych) Zakłady Sprz ętu Motoryzacyjnego "Polmo", ul. Fa- 10. Pompy wodne do silników spalinowych bryczna 37, 98-3{0 Praszka.., '34.11: Zakłady Sprz ętu Motoryz.acyjnego, ul. Lidżbarska 15, 11. Filtry powietrza do silników spalinowych ' Brodnica W arszawska Fabryka S prę żyn im. K. Wójcika, ul. 12. Spręź yn y motoryzacyjne W ojni cka 2, 03~774 Warszawa Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych, Wyroby ze spiekanych proszków i,elaza ŁOInianki Fabryka Okł adzi n Ciernych, Pustelhik II 14. Okładz in y cierne Fabryka Samochodów Małolitrażowych "Polmo", 15. Łańcu c hy techniczne przegubowe ul R. Luksemburg- 51, Bielsk<:l' Biała Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. 'Shllingradz- 16. Eletkrotechnika motoryzacyjna ka 23, 03-46~ Warszdwa ' ł'- Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego' i Silniko'wego "PZL", ul. Miodowa 5, Warszawa Z upoważnienia Zjednocze nia: Zakłady Mechaniczne "PZL-Wola" im. M. Nowotki, Fort W ol a 22, Warszawa ', Wytwórn,ia Sprzętu : Komunikacyjnego "PZL-Swld- ' nik", Swidnik k.lublina.. 1. Silniki spalinowe wysokopręźne szybkoobrotowe do 700 KM, z częściami 2. Motocykle łącznie z częściami 3. Odkuwki z metali rtieżelazriych ' Wytwp.mia Łożysk Slizgowych,;PZL-Blmet", ul.. 4. Łożys ka ślizgowe do średnicy 210 mm 'Grunwaldzka 48 i, 80-3Ó9Gdaiisk ~ Oliwa... :.. " ~.. \ Kombinat Typowych Elementóy.i Hydrauliki Siłowej " 5. Typowe elementy hydrauliki siłowej "PZL-Hydra!", ul. Bierutowska 57, Wrocław

8 M,p.nitor Polski Nr 8 81 Poz. 44. "', Lp';, Zjednoczenie, wiodące Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wyrobów Zjednoczenie.Przemysłu Precyzyjnego "Predom", ul. Kru'cza 36, Warszawa l upoważn~enia Zjednoczenia: 1. Butle stalowe do gazów technicznych i płynnych łącznie z zaworami do wymienionych butli 2. Piece grzewcze gazowe oraz ogrzewacze gazowe wody (termy). 3. Automaty pralnicze ' domowe, sprzęt elektryczny do. sprzątania oraz czyszczenia pomieszczeń, sprzęt elektryczny do mechanizacji prac kuchennych domowych, chłodziarki i zamrażarki domowe, wyroby went y racy j ne (bez ' we'otylatorów ' z ogrzewaczem), elektryczne urządzenia do prasowania oraz aparaty do masażu ciała 4.. Maszyny do szycia domowe 5. Sprzęt grzejny turystyczny ' i lampki namiotowe gazowe ";" 6. Motorowery i rowery 7. Srodkilechn-iki biurowej 8. Maszyny i urządzenia do liczenia 9. Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym do trakcji lądowel (do poj. 100 cm l ) oraz silniki zaburtowe Kombinat Łożysk Tocznych "Predom-FŁT", ul. Miel- 10. Łożyska toczne z cziśclami czarskiego 45, KielCe 37. Zjednoczenie P r zemysłu. Automatyki Aparatury 1. Urządzenia automatycznego przetwarzania informacji Pomiarowej "Mera", Al. Jerozolimskie 202, Warszawa z upoważnien i a Zjednoczenia: Bi uro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego "Merazet", ul. ArmiiCzerwonej 66, Poznań. 38. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn I Aparatów E1E;ktrycznych "Ema", ul. Se natorska ID, Warszawa 2. Aparatura pomiarowa. oraz urządzenia laboratoryjne (z wyjątkiem optycznych i optyczno-mechanicznych) z wyłączeniem przyrządów mechaniczno-warsztatowych do pomiarów wielkości geometrycznych, wzorców pomiarowych, wagi odważników handlowych, przyrządów do badania własności sprężystych, twardościomierzy, przyrządów do badania własności materiałów włókienniczych, do poiniarów lepkości i napięcia powierzchniowego, termometrów laboratoryjnych i powszechnego użytku, przyrządów stosowanych w te chn ~ce jądrowej oraz pomidj..-6w i badań hydrologicznych i m!!teorologicznych 3. Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania 1. Zespoły prądotwó.rcze z napędem spalinowym 2. Aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego i wysokiego napięcia 3. Maszyny elektryczne wirujące 4. Urz.ądzenia przetwórcze I zasilające 5. Elektronarz ę dzia z upoważnienia Zjednoczenia: Kombinat Maszyn Elektrycznych "Ema-Komel", Katowice Zakład Maszyn Elektrycznych I Motoreduktorów "Indukta", ul. R. Luksemburg 22, Bielsko Biała 6. Przekładn i e zębate ogólnego,przeznaczenia 39. Zjednoczenie Przemysłu Kabli - I Sprzętu Elektrotechnicznego "Elkam", ul. Senatorska 6, Warszawa 1. Sprzęt instalacyjny elektrotechniczny oraz "przęt oświetleniowy 2. Kable.i przewody, i 3. Porcelana elektrotechniczna I szkło techniczne 4. Akumulatory etekiryczne i baterie galwaniczne 5. Urządzenia eiektryczne grzej ne 6. Maszyny kablowe

9 MonitorPtilski Nr 8 8,8,. lep ~jednoqęnie wiodące 1 ;Lp. Koordynowana branża, podbranża bąd:1grupa,wyr'ob6~ """,' /.({l. 42. Zjedn.oczenie Przemysłlł ' Elektroniq~ego "linitra"'i ul. Siedmiogrodzka 1/3, Wa.rszawa ~ '; -:.,,,.! '. Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Optycznego l Medycznego "Omel", ul. Solec 22, Warszawa Zjednoczenie Maszyn Spożywczych "Spomasz", ul.. Jasna 14/16, Warszawa l.: ' Elektroniczny sprzętpows~echnego u:1ytku 2. Elektroniczny sprzęt profesjonalny 3. Podzespoły elektroniczne. 4. Elementy półprzewodnikowe l układy scalone 5. Maszyny l urządzenia technologiczne dla przemysłu elektron~znego e. WybraIle grupy materiałów na potrzeby przemysłu elektronicznego l. Meble szpitalne i sprzęt medyctno-sanitarny metalowy' 2. Aparatura pomiarowa l naukowo-badawcza optycznomechaniczna 3. Przyrządy i wyroby optyczne l optyczno-mechaniczne 4. Narzędzia, przyrządy, aparaty I urządzenia medyczne oraz weterynaryjne!. Prepar'aty dentystyczne (amalgamat srebra).oraz sprzęt medyczny z tworzyw sztucnych (zęby sztuczne) 6. Szkło optyczne nie obrobione i półoptyczne 1. Sprzęt ochrony słuchu, twarzy i oczu 8. Maszyny l urządzenia do kopiowania (bez, światlokopi arek) 1. Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego (bez maszyn l urządzeń dla przemysłu gastronomicznego) 43. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych "Promer", pl. Powstańców Warszawy l, Warszawa z upoważnienia Zjednoczenia: l. Maszyny i urządzenia dla przemysłu gastronomiczne,9o. l. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne dla handlu (meble chłodnicze) Lubelskie Fabryki Wag, ul. Krochmalna 24, Wagi handlowe I specjalne oraz przemysł ow e Lublin '. ~ Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus", ul. Traktorzystów l, Ursus k. Warszawy Kombinat Przemysłu Narzędziowego "Vis", ul. Kasprzaka 29/31, Warszawa Kombinat Techniki SwietInej "Polam", ul. Karolko-' wa 32/44, Warszawa 1. Ciągniki rolnicze kołowe 2. Chłodnice wody do' samochodów i ciągnik ó w 3. Odkuwki stalowe matrycowane l. Narzędzia metalowe do skrawania l. Narzędzia i pomoce rzemieślnicze oraz narzędz ia do obróbki drewna 3. Narzędzia diamentowe i monokrysztalowe 4. Materiały i narzędzia ścierne 5. Przyrządy mechaniczno-warsztatowe do pomiarów wielkości geometrycznych 6. Wzorce pomiarowe 1. Elektryczne źródła światła 2. Lampy elektronowe odbiorcze z upoważnienia Kombinatu: Zakłady Materiałów Lampowych im. J. Grimau, ul. 1. Materiały lampowe (wolfram I molibden) Prosta 69, Warszawa 47. Zjednoczenie Przem ysł u wicza 3/5, Łódź Ministerstwo Prze~ysłu Lekkiego Baw.elnl.an"ego, ul. Sienk,ie- I 1. Prz ę dza bawełniana i bawełnopodobna, tkaniny bawełniane i bawełnopodobne

10 \ 89."- 1'-',, :.-' '. - Poz.4.{ -o ZjednoC'ze'tti'e wiodące ', Zjednocz~nie Przedsiębiorstw ' We/niarskich ' "Północ", Al. Kościuszki 3, Łódź i /'... :!, ; t,> Wełna prana i 'karboni'zowana' ; 2. Przędza cżesankowa i ' zg~zebna : 3. Tkaniny i dzianiny typu wełnianego 4. Przerób odpadów produkcji branży wełniarskiej oraz działalność w zakresie obrotu surowcami typu we/nianego, czesanką i przędzą czesankową w branżach: we/ niarskiej, dziewiarsko-p o ńczosznicz e j i jedwabniczo-dekoracyjnej 49. Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego, ul. SienkiewIcza 9, Łódź ' 1. Work" tkaniny opakunkowe, szpagaty opakunkowe masowo stosowane, wkłady usztywniające i nici ~. 50. Zjednoczenie Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjne-, 1. Galanteria włókiennicza, pasmantery jna tkaniny ga;ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź wnętrzowe 51. Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego I Pończoszniczego, ul. Piotrkowska 270, Łódź 1. Wyroby dzie.wiarskie i p o ńczosznicze 52. Skórzanego, ul. Piotikow Zjednoczenie Przemysłu ska 260, Łódż : 1. Branże: garbarska, futrzarska, obuwnicza (z wyjątkiem obuwia gumowego), rękawicznicza (zakres rękawiczek, skórzanych) 53. Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego, Al. K.ościusz-. ki 123, Łódż 54. Zjednocze nie Przemysłu. Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, ul. Rewolucji.1905 r. 4.9, Łódź 55. Zjednoczenie Przemysłu Fi1cpwego i Tkanin Technicznych, ul. Piotrkowska 278, Łódź 1. Wyroby zaliczane do gałęzi odzieżowej I według SWW-gałąż Części zamienne do. maszyn i I.1rządzeń w przemyśle: włókienniczym, odz ie żowym, dziewiarsko-pończoszniczym i skórzanym 2. Galanteria z tworzyw sztucznych i metalu do ot!zieży. i wyrobów skórzanych 3. Wyroby uszczelk arskie azbestowe oraz uszczelki lo tektury azbestowej i pł y t.azbestowo-kauczukowych. 1. Odzież ochronna 2. Tkaniny powlekane 56. Ministerstwo Budownictwa I Przemysłu Budowlanych Zjednoczenie Pr zemy słu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego, ul. Nowotki 14, Sosnowiec Materiałów 1. Kamień wapienny, mączka wapienna i wapno palone 2. Kam i eń gipsowy, gipsy palone, prefabrykaty g ipsowe 3. Kreda 4. Nawozy wapniowe z produkcji podstawowej i odpadowej c Zjednoczenie Prz e mysłu Betonów, ul. Krucza 16/22, W arszawa Zjednoczenie Prz e mysłu Ceramiki Budowlanej, ul. Mazowiecka 12, Warszawa Zjednoczenie Prz e mysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców. Mineralnych, ul. $ wi ęlo krzyska 18, Warszawa 1. W yroby betonowe i żelbetowe ci ę żkie lekkie 2. Wstępnie sprężone wyroby be tonowe 3. Wyroby z betonów komórkowych 1. C egła i pusta ki ceramiczne, klinkier budowlany i 'drogowy, ceg ła kanalizacyjna, rurk i drena rskie, dachówka ceramiczna, stropowe. elementy ceramiczne 2. Cegła wapienno-piaskowa p ełna i drą żona 3. Kafle berlińskie, kwadratele oraz pol ewa kaflarska l. Kruszywo, natura Jne do betonów, kruszywo łam ane, z w.yjątkiem drogowego, oraz kruszywo sztuczne 2. Podsypka papowa 3. Kamień budow lany elewacyjny, tynki szlachetne, wyr oby ze sztucznego kamienia i ic h osadzanie

11 Monitor Polski Nr 8-90 Lp. Zjednoczenie wiodące Lp. Koordynowana brania, podbrpnia. bądź grupa wyrobów,.. ' { 60. Zjednoczenie }>rzem ysłu Izolacji. Budowlanej, ul. Armii Czerwonej 193, Katowice. 1. Materiały izolacji termicznej stosowane w budownictwie wytwar.zane na bazie surowców mineralnych i chemicznych 2. Materiały. wyroby. ustroje i elementy przestrzenne dźwięk ochłonne, dźwięk oizolacy jne i przeciwdrgani o we, łącznie z elementarni montaźowymi, wytwarzane na. bazie surowców mineralnycp i chemicznych. " 3. Materiały izolacji paro- i wodoszczelnej ofaz ~ chęmoodpornej stosowane w budownictwie 61. Zjednoczenie Produkcji Elementów Wypas 'ażenia Budownictwa "Metalpiast", pl. Wolności 6, Poznań, 1. Okucia budowlane 2. Materia/y i elementy budowlane oraz urządze'}ia sanitarne z tworzyw sztucznych 3. Stalowe ślusarskie elementy budowlane 4. Aluminiowe elementy i konstrukcje budowlane 5. Elementy warstwowe lekkiej obudowy l:' 62. Zjednoczenie Przemysłu Flory 3, Warszawa Stolarki Budowlanej, ul. 1. Stolarka bud,.)wlana z drewna, materiałów dre.wnopochodnych i tworzyw sztucznych 2. Barakowo4Y' baraki, pawilony, domki campingowe Zjednoczenie Mechanizacji Budownictwa "ZREMB", ul. Swiętokrzyska 18, Warszawa Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego "Vitrobud", ul. Portowa 24, Sandomierz 1. Dźwigi: osobowe, towarawe, szpitałne i ich montaż oraz produkcja części zamiennych 2. Urządzenia transportu ciągłego: przenośniki taśmowe, kubełkowe (czerpakowe), śrubowe (śllmakowe), wstrząsowe, z ośrodkiem nośnym (hydrauliczne i pneumatyczne) 3. Maszyny i urządzenia do przerobu minerałóvy produkcji materiałów budowlanych 4. Maszyny i urządzenia do robót budowlanych 5. Żurawie: stałe, torowe j dno- idwuszynowe 6. Urządzenia podnoś,ne lekkie 7. Części zamienne do maszyn l urządzeń budowlanych, krajowych i z importu 8. Naprawy maszyn budo~lanych 1. Szkło okienne ornamentowe i zbrojne, kształtki budowlane, przetwórstwo szkła płaskiego r 65. Zjednoczone Huty Szkła Opakowaniowego "Vitropak", Jugosłowiańska 32/34, Poznań 66. Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego "Vitropol", ul. 22 Lipca 41, Sosnowiec "1. Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej "Cerpol", pl. Grunwaldzki l, Wałbrzych 68. Zjednoczone Zakłady CeramicznePlytek i Wyrobów Sanitarnych "Cersanit", ul. Wesoła 51, Kielce 69. Zjednoczone Zakłady Górnicze Surowców Szklarskich i Ceramicznych ' II Vitrocermin", ul. Kościuszki lo, Bolesławiec 1. Butelki i słoje szklane, z wyjątkiem opakowań do perfum i kosmetyków 1. Szkło slołowe i gospodarcze, kryształy i termosy 2. Szkło oświetleniowe, z wyjątkiem szkła do lamp kineskopowych 3. Szkło techniczne, z wyjątkiem szkła kwarcowego i optycznego 4. Szkło laboratoryjne hutnicze 5. Włókna szklane 1. Porcelana i porcelit slolowy 2. Fajans stołowy 3. Porcelana techniczna; z wyjątkiem elektrotechnicznej 1. Płytki ścienne, podłogowe i elewacyjne 2. Wyroby sanitarne 3. Kamionka kanalizacyjna, gospodatcza i kwasoodporna 1. Kaolin 2. Piaski szklarskie

12 Mb~niti:rt polski Nr , J'o.z.' H Lp: r. 1.1 'o" \,. 'Zjedhoczenie' wiodące '. Lp. Koordynowan 'abrahża, podbranża bądź grupa wyrobów! Ministerstwo qadzorujące: "; J '. ' ',. ~ 0:;.-:.' Mhiisterslwo PrzemysłuSpoiywczego l Skupu 70. 7L Ce'ntnila ' Przemysłu - Mięsnego, ul. Chocimska 28, Warszawa Centrala Przemysłu Zboźowo-Młynarskiego "PZZ", ul. Jasna J4/16, Warszawa. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierniniczego, ul. Krucza 24!26! Warszawa ' -,, Zjednoczenie Produkcji Drobiarskie j "Poldrob", ul.. Hoża 66/68, Warszawa,, Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów SpOźywczych, pl., Młodej Gwardii 6, Poznań., :. 1. Mięso i jego przetwory 1. Przemiał, przerób i śrutowanie zbóż - 2. Makaron 1. Cukierki 2. Wyroby czekoladowe. 3. Słodycze wschodnie : 4. Pieczywo cukiernicze trwałe I. Przet wórstwo drobiarskie i pierzarskie. 2. Pwdykcja materiału hodowlanego drobiu ). piskląt,: sztucznie lęźonych l. Koncentraty spożywcze (koncentraty obiadowe wraz z zupami regeneracyjnymi i zagęszczonymi, przyprawy 'do zi.i'p i potraw, 'sosy utrwalone, koncentraty deserów," przyprawy do ciast,ciasta w ' proszku, przetwory dietetyczne, koncentraty i sypkie odżywki dla dzieci, koncentraty napojów orzeźw i ających) 75. Olejarskiego, ul. Szkol Zjednoczenie Przemysłu mi, 2/4, Warszawa 1. Rozlew olejów jadalnych 76. Zjednoczenie Przemysłu Owocowo, Warzywnego, ul. Krucza 24/26, Warszawa 1. Wina i miody pitne 2. Przetwory owocowe i warzywne 3. Konserwy warzywno-mięsne i mięsne z dodatkami 77. Zjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil", ul. Nowogrodzka 22, Warszawa 1. Mieszanki paszowe treśc j we i minera lne oraz polfamixy paszowe 2. Szczecina 3. Mączki mięsno-kostne i z krwi 4. L:elatyna 78. Zjednoczenie Przemysłu Piwowarskiego, ul. Krucza 24/26, Warszawa 1. Produkcja I rozlew piwa 79. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "Polmos", ul. Szkolna 2/4, Warszawa 1. Spirytus i oleje fuzlowe 2. Drożdże piekarniane 3. Drożdże paszowe 4. Suchy lód 5. Kwas mlekowy dla celów spoźywczych 80. Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego "Herbapol", ul. Krucza 24/26, Warszawa 1. Roś li ny zielarskie i gotowe leki r ośli nne 81. Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego, ul. Zwierzyniecka 18, Pozriań 1. Przerób ziemniaków na krochmal, mączka ziemniaczany, dekstryna syrop Zjednoczenie. Przemysłu. <;:hłodniczego, ul. Szkol, na 2/4, Warszawa Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich "Opakomet", ul. Prądnicka 65, Kraków 1. Mrożonki 2. Poj e mność załadunkowa chiodni 3. Gospodarkśl rybna w fakresie, p ojem ności zęlaqunko,7., wej chłodni 1. Opakowania z blachy biał e j i czarne j oraz części opakowań z blachy białej i aluminiowej 84. Mleczarskich; ul. Ho Centralny Związek Spółdzi e lni ża 66/68, Warszawa l. Lody..

13 MonItor Polski Nr Poz. 44 Zjednoczenie wiodące l Lp. Koo,dynow.n. ",.nż., podb,.nż. bod' g'up' WywqÓ~ Ministerstwo Górnictwa jenergetyki 85. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych "POL MAG", ul. Armii Czerwonej 2, ~0-956 Katowice 86. Zjednoczenie Energetyki, ul. Mysia 2 -- skrytka 4; Warszawa ~l. Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego,u1. ' Krucza 6/14, :Warszawa!. Maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia górnicze oraz wiertnicze 2. Specjalistyczny sprzęt ochronny 1 r~tunkowy na potrzeby górnictwa 1. Wytwarzanie energli elektrycznej 2. Remont kotłów, turbin, generatorów 1 transformatorów!. Gazy: ziemny, s odmetanowania kopalń: ioczyszczajni ścieków, koksowniczy i miejski, z konwersji gazu ziemnego, porafineryjny, z wyjątkiem wykorzystywanego do chemicznej przeróbki i płynnego MinIsterstwo nadzorującej Ministerstwo Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego Zje-dnoczenie Przemysłu Tartacznego 1 Wyrobów Drzewnych, ul. Wawelska [>2/54, OO-~22 WarszawA ~, Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego, ul. LibeIta ta, Poznań 1. Tarcica i półfabrykaty tarte' 2. Opakowania -drewniane i palety ładunkowe 3. Okleiny 4. Przeznaczeniowe materiały tarte 5. Materiały podłogowe z drewna 6. Drzewne materiały konstrukcyjne 7. Wełna o.rzewna 8. Tartaczna produkcja odpadowa 9. Wyroby chemicznego przerobu drewna 1. Meble drewniane 2. Okucia l akcesoria meblowe Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek I Zapałek, ul. Wawelska 52/54, Warszawa Zjednoczenie Przemysłu Papierniczego, ul. :Więckowskiego 33, Łódź 1. Płyty wiórowe 2. Płyty stolarskie Ustewkowe 3. Płyty komórkowe 4. Płyty paździerzowe 5. Kształtki sklejkowe 6. Obłogi 1. Wyroby papierowe 2. Opakowania: papierowe, kartonowe 1 tekturowe uszla~ chetnione innymi tworzywami 3. Materiały szkolne i biurowe 4. Długopisy l wkła-dy do długopisów 5. CeluloZA 15. Papier,'I. Tektura 92. Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego LeŚnIctwa, ul. Wawelska 52/54, Warszawa ' 93, Zjednoczenie Produkcji LeśneJ,iLal"" ul.yvawe1- ska 52/54, WarszaWA 1. Maszyny i urządzenia dla przemysłu <:trzewnego 1. Owoce leśne ~. Grzyby 3. Łubianki 4. Torf 9r,., Zjednocze~ie Zakładów Napr~w~zychTdbo'ru Kole Ministerstwo na-dzorującei Mlnlsterstw~ Komunikacji Jowego, ul. Grójecka 17, Warszawa ' I i Naprawa taboru k-o'iejowego Produkcja części ' zamiennych do taboru kol~jowego

14 .. : Monitor Polski Nr 8 91 Poz Lp. Zjednoczenie wiodą c e " Lp. Koordynowana b ranża, podbranża bądź grupa wyrobów Zjedn ocze nie Zaplecza Te~ hnicznego Motoryzacji, ul. St a l i ngradzk ć l 42, Warszawa 96. Zjednoczenie Kamien io ł o mów Drogowych, ul. Powstilńców SI. ' 186, Wrocław 1. Obsługa techniczna i naprawa samochodów ciężarowych i autobusów 1. Kamienne materiały drogowe Zjednoczen ie Prz e mysłu Poligraficznego, ul. Jas- I 1. Produkcja książek, czasopism, gazet, opakowań drukona 24/"26, Wal sza wa wanych, akcydensów, usluq malej poligrafii Ministerstwo Kultury I Sztuki Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego I Techniki 98. Kom bi nat AparatlIry Nall k owo-bada~czej "KABiD", I l. Aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna ul. Sta lingradzka 29/31, Warszawa - - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 99. Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycznego "Ortmed", I 1. Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny ul. Koszykowa 6a, Warszawa _- Ministerstwo Handlu Zagranicznego I Gospodarki Morskiej 100. Zjednoczenie Gospodarki Rybnej, ul. Odrowąża Szczecin l, I 1. Gospodarka rybna Ministerstwo Handlu Wewnętrznego I Usług 101. Poznańska Wytwórnia Produktów Spożywczych Przemysłu TeIenowego, ul. Wołczyńska 46, Poznań 1. Ocet 2. Musztarda 102. Zjednoczenie Przemysłu Piekarsk iegd, pl. Powstańców Warszawy l, Warszawa 1. Piekarstwo 103. Krakowskie Zakłady Przetworów Chemicznych "ER DAL", ul. Zółkiewskiego 17, Kraków 1. Pali t Y do obuwia I podłóg 104. Szprotawskie Zakłady Przemysłu Terenowego, ul. Sobieskiego 70, Szprotawa 1. Swiece 105. PrzedSiębiorstwo Produkcji Urządzeń Reklamowych "Reklama" w Katowicach z siedzibą w Sosnowcu, ul. Grabowa 19, Sosnowiec l. Reklamy neonowe łącznie z ich naprawą konserwacją 106. Stołeczne Z ~ kłady - Krawiecko~Kuśnierskie Przemysłu Terenowego.. Ambasador", al. Ujazdowskie 37, Warszawa 1. OdZież miarowa, krótkoseryjna, uzupełniająca ~ 107. Zjednoczenie Produkcji Sprzętu Gospodarstwa Domowego "DOMGOS", ul. Moniuszki 7, Kato-_ w ice 1. Artykuły powszechnego użytku gospodarstwado~owego ~ --

15 Monitor Polski Nr Poz. 44 ~~~~~~~ ~ ~----~ ~ Lp. Zjednoczenie wiod'ą'ce Lp. Koordynowana branża, pod branża bądź grupa wyrobów '. 1;08, Centrala. JtIlhile.rs1ca "JubLle t', pl. Powstań,ców War- 1. Wyroby jubilerskie (tącznie z usługami) szawy l, Warszawa Łódzkie Przedsięhiorstwo Przemysłu: Terenowego 1. Parasolki "Fakopo.", ul. Kopernika 36, Łódź Lublinieckie Zakłady Przemysłu Terenowego "Lu- 1. Okucia do wyrobów kaletniczych gamet",. ul. Zwycięstwa 28, Lublin Ul Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wyposaźenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH", ul. Ruska 47/48, Wrocław Zrzeszenie Produkcji i Obrotu Napojami Bezalkoholowymi, ul. Zurawia 32/34, GD-511 Warszawa Centrala Spófdzielni Ogrodniczych, ul. Warecka tla, Warszawa Krajowy Związek Spółdzielni Garbarskich t Skórzanych, ul. Sławkowska 12, 31,0.14 Kraków (nadzór bezpośredni - CZSP) Krajowy Związek Spółdzielni Tra'llsportowo-Motoryzacyjnych, ul. Zółkiewskiego 44, Warszawa (nadzór bezpośredni - CZS!') Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Cepelia", ul. Rutkowskieg.o S, Warszawa (nadzór bezpośredni - CZSP) Krajow,y Związek Spóldzielni Sprzętu Medycznego i Labora tory jnego, ul. Elektoralna 13, Warszawa, (nadzór bezpośredni - CZSP) Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich, ul. Sportowa 50., Kielce (nadzór b"zpośredni - CZSP) Związek Spółdz i elni Inwalidów, ul. Gałczyńskiego 4, DD~362 Warszawa 1. Specjalistyczne wyposażenie techniczne zakładów usługowych f 2. Pojemniki metalowe z drutu I) 3. Palety metalowe skrzyniowe z drutu nadstawek paletowych') 1. Napoje chłodzące bezalkoholowe. 1. Sprzęt ogrodniczy i pszczelarski 1. Artyk uły rymarskie 2. Galanteria"z skóry i tworzyw zastępczych - 1. Typowe smarowniczki 2. Pierścienie "Seegera" 1. Wyroby pamiątkarskie 2. Uprawa i przetwórstwo wikliny 3. Wyroby plecionkarskie L Szklany sprzęt laboratoryjny i pomiarowy 2. Termometry i areometry 3. Ozdoby choinkowe 1. Artykuły i zabawki politechniczne 1. Szczotki, pędzle i inne pokrewne wyroby 120. Minlste.rsfwo Oświaty i Wychowanfa Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i.zao- I 1. Pomoce naukowe oraz sprzęt szkolny I przedszkolny patrzenia Szkół, ul. Widok 5/7/9, Warszawa Organ nadzorujący: Główny KomUet Kultury Fizycznej ł Turystyki 121. Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu SportowegD "Polsport",uJ. J 'a>giel1ońska tr, Q;3-nr Warsziłwa 1. Artykuły sportowe i turystyc\zne z: metalu, drewna, tkanin technicznych, tworzyw sztucznycll i skóry, z wy Jątkiem popularnego obuwia turystycznego 2. Szkutnictw(} spor-towo-turyslyczne- 3. Artykulysportowe ~ llowr!'1źni Ze'" 4. Urządzenia ora,z wyposażenie obiektów sportdwych turystycznych

16 Monitor Polski Nr Poz. 44 Lp. Zjednoczenie wiodące 'Itp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wyrobów Organ bezpośredn.lo Centrala Rolnicza Spółdzielni nadzorujący:.., "Samopomoc Chlopska" 122. Biuro Organizacji i Techniki Produkcji ers "samo-,. pomoc ehlopska", ul. Kopernika 30, War- i szawa I 1. Tus.zki i przetwory królicze 1. n. BUdownktwo,ttłnspoTI I Inne działy 'gospodarki (z wyjątkiem ob~tutowarowego i usług) Ministerstwo Bud ownictwa I Przemysłu Mater. iałów 'II. Budpwnictwo ogólne, przemysłowe, specjalne Budowlanych, ul. Wspólna 2, poprzez Zjednoczenia. Budownictwa Ministerstwo nadzorujące~ 2.,Roboty_ teid{)ntowo-budowlane Ministerstwo Budownictwa I Przemysłu Mater!.łów Budowlanych, 1-2. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych, ul. Wspólna 2, Warsżawa, 3.,Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych "Elektromontaż", ul. Marszałkowska 79, Warszawa 1. Instalacje przemysłowe I sanitarno-techn,iczne " 1. Instalacje i montaż urządzeń elektrycznych 4. Zjednoczenie Budowy Pieców P.rzemysłowych, ul.. 1. Piece i kominy przemysłowe Zwycięstwa 14, Gliwice 5. Zjednoczenie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, ul. Wspólna 1, Warszawa 1. Projektowanie nych budowa obiektów wodno-inżynier,yj- 6. Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych j Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", ul. Krucza 20/22, Warszawa l. Produkcja i montaż konstrukcji stalowych 2. Montaż urządzeń przemysłowych 7. 'Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni Przemysłu, ul. Pańska 73, Warszawa Ministerstwo Pnem)'słu Lekkłego 8. Zjednoczenie Przedsiębiorstw 1. Elektrownie 2. Montaż urządzeń energetycznych, mechanicznych i cieplnych w elektrowniach zawodowych i przemysłowych Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekkiego, pl. Zwycięstwa 2, U~. 1. Projektowanie, konserwacja, modernizacja, montaż rozruch urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz automatyki przemysłowej Ministerstwo nadlorujące:, M;lłlistęrst iwo łączności 9. Zjednoczenie Budownictwa Łączności, ul. T\var.da 14; I 1. Wykonawstwo lejekom.unikacy-jpych robót budowlano Warszawa montażowych -.

17 .. Monitor Polski Nr Poz. 44 ~~~~~~~ ~ Lp. Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wy,rabów :o Ministerstwo Komunikacji 10. Centralny Zarząd Dróg Publicznycn, ul. Chalublńskiego 4, Warszawa 1. Budownictwo drogowe 2. Mosty 3. Pomocnicze materiały budowlane H. Zjednoczenie PaństwoweJ Komunikacji Samochodowej, ul. Grójecka 17, Warszawa 1. " ransport samochodowy U. Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, ul. Wspólna 30, Warszawa Ministerstwo' nadzorujące: Ministerstwo Rolnictwa. 1. Gospodarka rybacka i hodowla ryb na wodach śródlądowych. 13. Zjednoczenie Nasiennictwa Rolniczego i Ogrodni- 1. Hodowla roślin rolniczych i ogrodniczych ' oraz obrót czego, ul..wspólna 30, Warszawa materiałem siewnym i szkółkarskim Ministerstwo Zdrowia I Opieki Społecznej 14. Zjednoczenie "Uzdrowiska Polskie", ul. Długa 38/40, I 1. Działalność Warszawa skowego zakładów urządzeń lecznictwa uzdrowi- Ministerstwo nadzorujące I Ministerstwo Kultury I Sztuki 15. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wydawniczych "Naczelny Zarząd Wydawnictw", ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa l. Działalność wydawnicza: książki, broszury, nuty, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, pocztówki.. Organ nadzorujący: Centralny Urząd GeologII 16. Zjednoczenie Przeds i ębiorstw ul. Jasna 6, Warszawa Hydrogeologicznych, 1. Wykonywanie wierceń I dokumentacji geologicznych dla ustalenia zasobów wód podziemnych, budowy ujęć wody podziemnej, ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz rozpoznania złóż kopaliny oznaczeniu lokalnym Organ nadzorujący: Główny Komitet Kultury Fizycznej I Turystyki Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej, ul. Brac- l 1. Organizacja i obsługa turystyki zagranicznej ka 16, Warszawa "

18 Monitor Polski Nr 8-97, -,Poz.,44 Lp~ " lir Zjednoczenie wiodące, Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów 1. ' Centrala Handlu Mebl ami, ul. Nowogrpdzka 31, Warszawa III. Obrót towarowy Ministerstwo Handlu Wewnętrznego l Usług,..',. 1. Handel hurtowy detaliczny artykułami meblarskimi l. Centrala Handlu Obuwiem 2), ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź 1. Handel hurtowy i detaliczny artykułami futrzarskimi, obuwniczymi; galanterią skórzaną iz tworzyw sztucznych 3. Centrala Tekstylno-Odzieżowa!l, ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź 1. Handel hurtowy i detaliczny artykułami włókienniczymi, od:z;ieżowymi, dziewiarskimi, pończoszniczymi i galantery jn ymi 4. Centrala Handlowa "Arged", ul. Mysia "2, : Warszawa 1. Ha 'n'd ~ l hurtowy i detaliczny artykułami gospodarstwa domowego, zmechanizowapego i elektryczno-grzejnego, sprzętu' domowego oraz jego częściami, zamiennymi - s. Central.a Spożywcza a), ul. Widok 3/5/7, Warszpwa, 1. Handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi 8. Centrala Handlu Artykułami Papierniczymi Sportowymi, ul. Więckowskiego 33, Łódź!;,'.". ' :, ' 1. Hannel hurtowy i detaliczny ' artykułami sportowo-turystyc,,;;ymi i papierniczymi 1. ZjednQczenie Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi, ul. Flory 3, Warszawa 1'.' Obiót i zaopatrzenie rynku w artykuły opał owe 8. Centrala Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"; ul. Kopernika 30, Warszawa Zw iąze k Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Cepelia", ul. Rutkawskiego 8, Warszawa J. Obrót i zaopatrzenie rynku w materiały budowlane atosowane w Qudo:wnictwieindywidualnym na wsi i w mieście 1. Obrót artykułami pamiątkarskimi Ministerstwo Przemysłu Spofywczego l Skupu 10. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych, ul. Watecka 11 a, I 1. Organizowanie kontraktowanej produkcji ogrodniczej Warszawa 2. Obrót produktami ogrodniczymi 11. Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego "Palmo", ul. Stalingradzka 23, Warszawa Ministerstwo Przemysłu Maszynowego z upoważnienia Zjednoezenia: Centrala Techniczno-Handlowa Motoryzacji "Polmozbyt", ul. Stalingradzka 23, yvarszawa 1. Części zamieime motoryzacyjne Ministerstwo Kultury I Sztuki 12. Zjednocienie Księgarstwa, ul. Jasna 24/26, I l. Obrót księgarski (hurtowy i detaliczny wydawnictwami Warszawa nieperiodycznymi) " ',

19 Monitor Polski Nr Poz. 44.Lp. Zjednoczenie. wiodąca 'I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądż grupa wyrobór' H. Ministerstwo Handlu Zagranicznego l Gospodarki Morskiej Zjednoczenie Portów Morskich, ul. Zgoda 8, I 1. Portowy obrót towarowy Gdynia Organ nadzorujący: Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej 14. J5. Centrala Surowców Wtórnych, ul Rewolucji 1905 r. 44, Łódź Centrala Obrotu Maszynami i Surowcaini,,J30MIS",. al. Ujazdowskie 41, Warszawa ' 1. Skup, uszlachet~ianie i obrót n' astępującychniemetalicznych surowców wtórnych: szmat, ścinków, odpadów włókienniczych tkanych, makulatury, stłuczki szklanej, koś ci, zużytego ogumienia i złomu gumowego, odpadów poużytkowych z wyrobów,tworzyw sztucznych, opakowań tkanych z ren owacji 1. Za'gospodarowywanie zbędnych zapasów: surowców, materiałów, maszyn, urządzeń, części m aszyn, gotowych wyrobów i towarów IV. Usługi Ministerstwo Handlu Wewnętrznego l Usług t. 3. Centrala Handlowa "Arged"tuI. Mysia 2, QO-496 Warszawa Przedsiębiorstwo HandlowQ-Usługowe,loto-Optyka", ul. Piotrkowska los, Łódź Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wyposażenia Technicznego Handlu I Usług "WUTEH", ul. Ruska 47/48, Wrocław - 1. Naprawa artykułów zmechanizowanego sprz ę tu gospodarstwa domowego 1. Usługi oftalmiczne 1. Naprawa i montaż handlowych urządz e ń chł o dniczych, wag handlowych oraz maszyn- gastr ono m icżn ych ~ 4~ :. St o łeczne Zakłady Krawiecko-Kuśnierskie Przemy-, t. Usługi krawiecko-kuśnierskie słu Terenowego "Ambasador", al. Ujazdowskie 37, Warszawa Zakłady, Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych, 1. Usługi teletechniczne i radiotechniczne ul. Swiętokrzyska 3, Warszawa Bytomskie Z a kłady Usługowo-Produkcyjne Przemy- 1. Usługi stolarsko-tapicerskie słu Terenowego, ul. 1 Maja 24, Bytom Spółdzie-lnia Praty "Strój", ul. Warszawska 46, 1. Usługi krawieckie Kalo'wice (nadzór bezpośredni - CZSP) Spółdzielnia Pracy "Gromada", Rynek Główny 29, Kraków (nadzór bezpośredni - CZSP) Spółdzielnia Pracy "Wenus", pl. Wolności 14, (nadzór bezpqśredni -.:.. CZSP) Obuwie miarowe Wulkanizacja opon l Fryzjerstwo Kosmetyka dętek 10. Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzów, Złotników I Grawerów, al. Jerozolimskie 83, 02-00r Warszawa (nadzór bezpośredni'... CZSP) 1. Zegarmistrzostwo

20 Monil~r Polski Nr 8 Poz ~~~~ ~----~~ '------~~-""'""'-~,,-,-- Zjednoczenie wiodące I Lp. Koordynowana branża, podbranża bądź grupa wyrobów Spółdzielnia Pracy "Polifoto", ul. Marszałkowska 66, Warszawa (nadzór bezpośredni - CZSP) Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, ul. Lurawia 47, Warszawa 1. Usługi fotograficzne 1. Usługi remontowo-budowlane Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, ~ 13. Centrala Surowców Włókienniczych i skórzanych'l ul. Piotrko~vska 68, Łódź l) Koordynacja w zakresie produkcji I dystrybucji przejęta zostala z dnicm 1 stycznia IY75 r. 1. Usługi dla rolnictwa w zakresie wiejskiego przf'r()bu na włókno słomy, lnu i konopi 2) od dnia 1 stycznia 1975 r. funkcje zjednoczenia wiodącego wykonuje Zjednoczenie Przed5iębiorsl w Handlu Odt.ieżą, ul. Sienkiewicza 3/5, Łódź, utworzone w dr~dze p o łąc ze nia Centrali Handlu Obuwiem i Cenlra ll Tekstyln o -Odl.ieżowcj. 3) Od dnia I stycznia 1975 r. funkcje zjednoczenia wiodącego wykonuje Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego, ul. Widok 3/5/7, Warszawa, ulworzone na bazie Centrali Spożywczej ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEyO z dnia 25 lutego 1975 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną. Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się cennik na zwierzynę bezprawnie po'zyskaną, stanowiący załącznik do zarządzenia Osoba, która be'zprawnie pozyskała, zwierzynę, ob owiąza na jest uiścić dzierża wcy lub zarządcy obwodu łowieckiego albo terenu należność w wysokości przewidzianej w cenniku. 2. W r azie odzyskania prze z dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego albo terenu bezprawnie ubitej zwierzyny w stanie umożliwiającym je j zuż~'cie albo odly~kdnia bezprawnie złowionej zwierzyny żywej. która nie nadaje się do dalszej hodowli, nuleżność, o której mowa w ust. l, ulega zmniejszeniu o kwotę uzyskaną w punkcie skupu przedsiębiorstwa produkcji leśnej,.las". 3. Traci moc zarządzenie MJllistra Leśn i clwa j" Przemysłu Drzewnego z dnia 213 grudnia 1959 r. w sprawie cennika za pozyskaną bezprawnie zwierzynę (Moni to r Polski z 1960 r. Nr 2, poz. 8). 4. Zarządzenie wćhodzi w życie z dniem l kwietnia 1975 r. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: T. Sliwirzyńskl.. CENNIK ZWIERZYNY BEZPRAWNIE POZYSKANEJ Z a łącznik de zarządzenia Ministra Leśni c twu I Przemysłu Drzewnego, z dnia 25 lutego 1975 r. (poz. 45). Lp. Gatunek zwierzyny Kw()ta za l sztukę bezprawnie pozyskanej zwierzyny -W zł ' 1 ~ Łoś-byk, klępa, 'łoszak Jeleń-byk lub łania.. -cielę ,

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych Administracje cmentarzy Administracje obiektów biurowych

Bardziej szczegółowo

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49 OBN/OSA Wykaz Branż: Nazwa Branży 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych (komunalnych, prywatnych, spółdzielczych, osiedli wojskowych) Administracje cmentarzy

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ

DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ DZIENNIK USTAW P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia ~ 5 patdziernika 1958 r. Nr 64 ----~-------------------------------------------------------------------- Poz: ROZPORZ.Ą,DZENIE RADY

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU

PRZEGLĄD CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU PRZEGLĄD TECHNICZNY CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYŚLU W Y D A W N I C T W A R O K S Z E Ś Ć D Z I E S I Ą T Y P I Ą T Y Redakcja rękopisów nie zwraca Biuro Redakcji I Administracji: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Schemat UKD. zgodny z aktualnymi tablicami P058 z 2006 r. Wersja rozszerzona

Schemat UKD. zgodny z aktualnymi tablicami P058 z 2006 r. Wersja rozszerzona Schemat UKD zgodny z aktualnymi tablicami P058 z 2006 r. Wersja rozszerzona Opracowana przez Adama Stopę rozbudowana wersja schematu działów do stosowania w bibliotekach szkolnych obejmuje szczegółową

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE DO STOSOWANIA PRZY PRZETARGACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Administracja publiczna jest w Europie głównym konsumentem, wydającym 16% produktu globalnego całej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 267 Część D... 29 Część M... 31 CZĘŚĆ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CONTENTS Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CZĘŚĆ A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym...

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 1 Spis treści 1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 4 2. Współpraca gospodarcza Polski z Chińską

Bardziej szczegółowo

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl ące j u n o cj k a f s y Sat wiązania roz Rzet elna inform acja Indywidualna obsługa 2 Oferta firmy Eco House Investment obejmuje kompleksową obsługę inwestycji w systemie generalnego wykonawcy w pełnym

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CONTENTS Część A... 2 Część B... 17 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CZĘŚĆ A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo