UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, i 146),oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców Barbara Szczepanik Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLI/240/10 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW ZA 2009 ROK I. Informacja o procesie uchwalania budżetu. Uchwały budżetowe ustalające wielkość budżetu na 2009 r. 1) Uchwały Rady Gminy uchwalające budżet i jego zmiany: a) Uchwała Nr XXX/184/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie: ,00 zł. - deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany: nadwyżką budżetową ,00 zł, wolnymi środkami budżetu gminy ,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi ,00 zł, kredytem ,00 zł. b) Uchwała Nr XXXIII/198/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie ,76 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł. zostanie sfinansowany: nadwyżką budżetową ,00 zł, Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 1

3 2) wolnymi środkami budżetu gminy ,00 zł. c) Uchwała Nr XXXV/203/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,76 zł, - wydatki w kwocie ,76 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, d) Uchwała Nr XXXVII/212/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,09 zł, - wydatki w kwocie ,50 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, e) Uchwała Nr XXXVIII/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,22 zł, - wydatki w kwocie ,63 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego: przychody w kwocie ,,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, stan środków obrotowych na dz r ,00 zł. Zarządzenia Wójta polegające na zmianie budżetu, uchwalaniu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. a) Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Szczerców. b) Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. c) Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. d) Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. e) Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. DOCHODY BUDŻETU Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 2

4 Plan dochodów budżetu został przyjęty uchwałą budżetową w dniu 27 marca 2009 r. i wynosił ,00 zł. W dniu 30 marca 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 9/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,00 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 6.000,00 zł. W dniu 27 maja 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 14/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,58 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę ,58 zł. W dniu 08 czerwca 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 16/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,58 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 7.994,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/198/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów własnych o kwotę ,00 zł., dotacji celowych na zadania własne ,00 zł., dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji ,00 zł., oraz dotacji rozwojowej ,18 zł. W dniu 31 sierpnia 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 34/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/203/09 z dnia 29 września 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę ,00 zł. oraz dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Zmniejszeniu uległy dotacje na zadania zlecone na kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/212/09 z dnia 30 listopada 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,09 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę ,83 zł., wprowadzenia środków z funduszy strukturalnych ,61 zł. oraz zwiększenia dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Zmniejszono plan dochodów o dotacje rozwojową ,11oraz dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę o kwotę - 893,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,22 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę ,02, dotacji rozwojowej o kwotę ,11 oraz dochodów własnych o kwotę ,00 zł., Zmniejszono plan dochodów dotacji na zadania własne 3.435,00 oraz dochodów własnych 9.000,00 zł. Zestawienie wykonania dochodów za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. Lp. Dział Rozdział Plan na 2009 r. Wykonanie Stopień za 2009 r. TABELA NR 1 wykonania dochodów w % , ,33 99, , ,00 100, , ,90 84, , ,43 100, , ,25 100, , ,61 100, , ,64 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 3

5 , ,45 97, , ,70 100, , ,75 100, , ,00 95, , ,10 95, , ,00 100, ,00 624,10 101, , ,00 46, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,60 42, ,00 600,00 100, , ,60 36, , ,33 98, , ,30 59, ,00 401,00 66, , ,10 100, ,00 868,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 656,00 100, , ,22 98, , ,86 99, , ,73 101, , ,50 100, , ,00 95, , ,00 100, , ,32 112, , ,00 96, , ,76 88, , ,00 82, , ,40 100, , ,00 96, , ,00 90, , ,14 122, , ,42 100, , ,00 100, , ,42 113, , ,27 100, , ,50 100, , ,00 100, , ,27 100, , ,07 100, , ,43 146, , ,50 99, , ,50 99, , ,70 100, , ,45 100, , ,24 154, , ,67 99,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 4

6 , ,82 97, , ,78 99, , ,64 98, , ,00 100, , ,10 99, , ,00 100, , ,00 88, , ,00 88, , ,53 99, , , , ,11 100, , ,84 86, , ,67 83, , ,92 100, , ,00 113, , ,00 113,50 RAZEM , ,48 99,40 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYKONANIE ,33 w tym: - dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę kanalizacji w Lubcu ,00 - czynsz z terenów łowieckich ,90 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,43 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYKONANIE ,25 w tym: - dofinansowanie z EFRR na drogę w Dubiu ,61 - dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi ul. Północna- Załuże ,64 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA - WYKONANIE ,45 w tym: - opłata za użytkowanie wieczyste ,70 - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny ,75 - sprzedaż składników majątkowych ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE ,10 w tym: - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 - prowizja od wydanych dowodów osobistych i udostępnienie danych osobowych - 624,10 - wpływy z usług (dochody różne) ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. - WYKONANIE ,00 w tym: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - WYKONANIE ,60 w tym: Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 5

7 - dotacja celowa na zadania zlecone z Obrony Cywilnej - 600,00 - wpływy za mandaty ,60 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - WYKONANIE ,33 w tym : - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej ,30 - odsetki - 401,00 - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,10 - podatek rolny od osób prawnych - 868,00 - podatek leśny od osób prawnych ,00 - podatek od środków transportu od osób prawnych ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 656,00 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,22 - podatek rolny od osób fizycznych ,86 - podatek leśny od osób fizycznych ,73 - podatek od środków transportu od osób fizycznych ,50 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych ,00 - wpływy z opłaty targowej ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,32 - wpływy z różnych opłat ( rezerwacja stanowisk) ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,76 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 - opłata eksploatacyjna ,40 - za zajęcie pasa drogowego ,00 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ,14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - WYKONANIE ,42 w tym : - subwencja oświatowa ,00 - odsetki od lokat i rachunków bankowych ,42 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYKONANIE ,27 w tym: - dotacja celowa na Radosną Szkołę ,50 - wpływy z usług ( opłata za przedszkole) ,00 - dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych ,27 - dotacja rozwojowa na budowę przedszkola ,07 - odsetki ,43 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - WYKONANIE ,50 w tym: - wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,50 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 6

8 DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA - WYKONANIE ,70 w tym : - dotacja na świadczenia rodzinne ,45 - środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych ,24 - dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. zad. zlecone ,67 - dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. zad. własne ,82 - dotacja na zasiłki z zadań zleconych ,78 - dotacja na zasiłki z zadań własnych ,64 - dotacja na wynagrodzenia, pochodne płac i utrzymanie pracowników opieki społecznej ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze GOPS ,10 - dotacja na dożywianie uczniów z rodzin najuboższych ,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - WYKONANIE ,00 w tym : - dotacja na stypendia dla uczniów ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- WYKONANIE ,53 w tym : - odsetki ,99 - dotacja rozwojowa ,11 - dotacja na gospodarkę odpadami ,84 - opłata produktowa ,67 - wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) ,92 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- WYKONANIE ,00 w tym : - wpływy za korzystanie z hali sportowej ,00 WYDATKI BUDŻETU: Wydatki zaplanowano na kwotę ,63 Wykonanie za 2009 r. wynosi ,08 Zestawienie wykonania wydatków za 2009 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Lp. Dział Rozdział Plan na 2009 r. Wykonanie Stopień za2009 r. TABELA NR 2 wykonania wydatków w % , ,37 56, , ,30 17, , ,30 100, , ,49 100, , ,00 94, , ,25 68, , ,45 90, , ,58 98, , ,83 87,60 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 7

9 , ,00 0, , ,40 95, , ,53 95, ,00 914,28 95, ,00 903,76 90, , ,82 84, , ,06 86, , ,00 100, , ,95 87, , ,00 100, , ,00 100, , ,19 94, , ,84 56, , ,86 94, , ,86 94, , ,62 83, , ,00 58, , ,62 94, , ,04 93, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 936,00 100, , ,00 100, , ,80 98, , ,33 94, , ,38 88, ,00 310,80 15, , ,52 83, , ,53 97, , ,00 100, , ,89 92, , ,84 96, , ,98 70, , ,51 86, , ,75 80, ,00 305,50 15, , ,57 76, , ,56 83, , ,54 88, , ,09 61, , ,49 88, , ,06 87, , ,00 100, , ,00 44, , ,00 98, , ,00 85, , ,00 72, , ,90 87,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 8

10 , ,01 91, , ,59 90, , ,40 87, ,00 695,61 87, , ,85 100, , ,00 100, , ,51 98, , ,93 98, , ,10 97, ,00 106,00 96, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,16 192,16 100, ,00 31,00 100, , ,00 100, , ,84 100, ,00 90,00 100, ,00 110,00 100, ,00 560,00 100, , ,95 87, , ,00 100, ,00 428,20 85, , ,00 98, , ,73 100, , ,00 100, , ,09 99, , ,63 97, , ,00 74, , ,78 49, , ,83 94, , ,12 76, , ,38 85, , ,81 59, , ,00 87, , ,00 100, , ,00 93, ,00 600,00 100, , ,48 96, , ,02 89, , ,00 100, , ,78 88, , ,85 88, , ,89 86, ,00 401,00 100, ,00 757,00 100, , ,28 81, , ,58 77, , ,50 76, , ,00 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 9

11 ,00 630,00 52, ,00 60,00 4, , ,00 91, ,00 300,00 7, , ,00 18, , ,92 78, , ,00 92, , ,63 88, ,00 534,00 26, , ,29 55, , ,82 28, , ,82 28, , ,00 100, , ,00 100, , ,66 91, , ,60 99, , ,21 96, , ,09 100, , ,36 96, , ,97 96, , ,00 45, , ,18 99, , ,95 99, , ,58 95, , ,90 99, , ,00 95, , ,84 97, , ,73 92, , ,84 53, , ,69 91, , ,32 63, , ,00 70, , ,00 100, ,00 840,00 92, , ,30 94, , ,85 99, ,00 0,00 0, , ,06 80, , ,19 87, , ,90 100, , ,97 86, , ,10 77, , ,82 99, , ,02 93, ,00 0, ,00 812,03 81, ,00 212,00 70, ,00 220,49 39, ,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 360,00 75,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 10

12 , ,12 99, , ,58 96, , ,96 100, , ,53 94, , ,79 94, , ,00 100, ,00 120,00 95, , ,00 100, , ,61 84, ,00 220,00 100, ,00 105,00 87, , ,02 97, ,00 817,37 74, ,00 0, ,00 74,00 74, , ,00 100, ,00 80,00 88, ,00 400,00 100, ,00 185,00 74, , ,88 10, , ,07 99, , ,41 45, , ,72 97, , ,06 96, , ,07 100, , ,08 93, , ,08 91, , ,00 97, , ,04 98, , ,02 93, , ,59 93, , ,59 97, ,00 973,00 97, , ,39 97, , ,38 59, , ,25 76, , ,70 80, , ,33 92, , ,00 72, , ,00 100, , ,00 49, ,00 400,00 40, , ,00 100, , ,24 91, , ,01 31, ,00 233,19 31, , ,79 73, , ,23 96, , ,09 100, , ,00 100, , ,49 88,40 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 11

13 , ,17 100, , ,64 95, , ,80 83, ,00 468,00 31, , ,40 95, ,00 120,78 15, ,00 70,00 35, , ,39 66, ,00 61,00 100, ,00 726,02 60, , ,80 73, , ,48 88, ,00 378,00 75, , ,00 100, , ,00 80, , ,52 93, , ,38 76, , ,03 99, , ,43 99, , ,18 100, , ,79 99, , ,74 90, , ,98 94, , ,01 99, , ,57 99, , ,00 100, , ,17 98, ,00 500,00 100, , ,33 98, ,00 148,00 100, , ,91 99, , ,38 52, , ,16 88, , ,00 100, , ,00 100, ,00 341,90 100, , ,00 100, ,00 989,00 98, , ,55 54, , ,25 99, , ,72 44, , ,07 95, , ,92 99, , ,93 100, , ,48 99, , ,41 93, , ,00 100, , ,35 95, ,00 780,58 78, , ,60 99, ,00 180,00 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 12

14 , ,07 27, ,00 100,00 100, ,00 280,38 70, ,00 755,27 68, ,00 209,37 29, ,00 191,00 29, , ,00 100, ,00 685,00 97, , ,00 100, , ,00 100, , ,45 99, , ,19 98, , ,71 100, , ,85 97, , ,56 96, , ,93 99, , ,48 80, , ,98 96, , ,00 100, , ,01 86, ,00 80,00 80, , ,80 96, ,00 100,00 100, ,00 401,48 25, ,00 628,57 48, , ,00 100, , ,36 76, , ,32 95, , ,00 100, , ,59 97, , ,00 99, ,00 756,53 48, , ,84 93, , ,78 80, , ,84 99, , ,11 88, , ,72 94, ,00 41,94 3, ,00 140,00 93, ,00 442,77 88, ,00 0, , ,00 100, , ,00 100, ,00 412,91 97, ,00 66,36 99, ,00 792,00 100, , ,00 100, , ,94 59, , ,94 97, , ,00 22, , ,00 50,90 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 13

15 , ,89 51, , ,11 69, ,00 0, , ,00 66, , ,65 99, , ,60 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,11 100, ,00 970,64 100, , ,00 100, ,00 800,00 100, , ,00 100, ,00 832,00 100, , ,00 100, ,00 580,00 100, ,00 495,00 100, , ,10 100, , ,49 98, , ,42 99, ,00 0, ,00 928,14 26, , ,01 80, , ,75 100, , ,00 100, , ,80 100, , ,69 100, , ,49 100, , ,39 100, ,00 0, ,00 466,00 97, , ,15 85, , ,36 93, , ,36 86, , ,53 95, , ,00 55, , ,00 100, , ,00 83, ,00 288,00 100, , ,90 92, , ,11 99, ,00 422,99 65, , ,43 88, , ,00 100, , ,43 73, ,00 483,32 86, ,00 450,00 9, , ,00 89, , ,00 100, , ,44 98, , ,24 90,40 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 14

16 , ,77 83, , ,95 89, , ,35 100, , ,34 84, , ,67 80, , ,80 95, ,00 215,20 78, , ,76 99, ,00 103,00 93, ,00 0, , ,00 100, ,00 200,00 44, , ,40 100, , ,00 71, , ,91 81, , ,01 89, , ,94 40, , ,33 52, , ,98 80, , ,81 58, , ,97 74, , ,43 93, , ,43 82, , ,53 98, , ,37 91, , ,25 79, , ,00 99, , ,81 78, , ,60 76, , ,08 76, , ,06 82, , ,04 73, ,00 464,00 92, , ,81 70, , ,65 84, , ,00 100, , ,81 50, , ,00 72, , ,00 95, , ,00 100, , ,00 43, , ,00 100, , ,00 100, , ,27 99, , ,80 100, , ,00 100, , ,22 98, , ,00 100, , ,27 100, , ,00 100, , ,56 99,90 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 15

17 , ,02 99, , ,00 94, , ,89 97, , ,71 44, , ,90 99, ,00 40,00 13, , ,20 67, , ,26 80, ,00 150,44 30, , ,00 69, , ,00 100,00 RAZEM , ,08 84,70 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie ,37 w tym : - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie ,28 - kanalizacja Lubiec wraz oczyszczalnią ścieków ,92 - kanalizacja Chabielice ,84 - kanalizacja ul. Leśna ,52 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie ,81 - składka 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej ,00 - zakup materiałów: bilety opłaty targowej, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, telefon ,25 - odbiór padliny od rolników, hotelowanie psów w hotelu dla zwierząt ,45 - opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzek, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,14 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,44 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie ,83 w tym: - dotacja dla Powiatu Bełchatowskiego na drogę Szczerców-Osiny ,00 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników Robót Publicznych ,21 - woda mineralna dla pracowników robót publicznych, środek do roztapiania śniegu i lodu - 903,76 - bieżące utrzymanie dróg, wycinka drzew i krzewów, naprawa mostków przy drogach gminnych, odwodnienie ulicy Słonecznej, przebudowa i udrożnienie kanalizacji przy ul. Targowej, oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ul. Piłsudskiego, ścięcie drzew i uprzątnięcie terenu, studium wykonalności dla projektu budowy drogi Dubie, zakup i montaż znaków drogowych, modernizacja i udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i w ul. Targowej, załadunek i transport kruszywa ,82 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,06 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 16

18 - przebudowa dróg gminnych ,95 - ul. Słoneczna ,41 - ul. w Oś. Wyzwolenia ,00 - ul. Wschodnia ,00 - ul. Mokra - 976,00 - ul. Południowa ,00 - droga Osiny Kolonia ,20 - droga Chabielice ,95 - droga Brzezie-Niwy ,00 - droga ul. Północna Załuże ,42 - droga Niwy ,00 - osiedla Zielone ,32 - droga Janówka ,65 - transport i rozkładanie kruszywa na drogach wewnętrznych, naprawa dróg wewnętrznych ,19 - budowa dróg wewnętrznych ,84 - droga wew. Stanisławów Drugi - Tatar - 135,66 - droga wew. Stanisławów Pierwszy-Puszcza - 132,06 - droga wew. Kieruzele ,12 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie ,86 w tym: - opłaty sądowe i geodezyjne, wznowienie znaków graficznych w Chabielicach, operat szacunkowy działki w Osinach dc. sprzedaży, wykonanie mapy podziału działki nr 290 w Polowej i nr 1946 w Szczercowie, zakup działki pod świetlicę w Stanisławowie Drugim, zakup gruntów na poszerzenie dróg ,86 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie ,62 w tym: - opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków ,00 - dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego ,62 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie ,04 w tym: 1. Administracja rządowa ,00 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojsko, OC) ,00 - zakup materiałów: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pieczątki ,00 - delegacje służbowe - 936,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 2. Rada Gminy ,31 - diety radnych za udział w sesjach, komisjach, ryczałt Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy ,80 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 17

19 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy ,00 - zakup napojów i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup tygodnika Wspólnota dla przewodniczących komisji ,33 - wyjazd radnych i sołtysów na targi rolnicze, szkolenia, papier do ksero ,18 3. Urząd Gminy ,74 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,52 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji samorząd ,26 - zakup materiałów: prenumerata prasy, czasopisma, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, znaczki pocztowe, paliwo do samochodów służbowych, naturalna woda źródlana, olej opałowy, materiały biurowe, druki, pieczątki, okulary korekcyjne dla pracowników, walizka kasjerska, flagi, niszczarki, klimatyzatory, mikrowieża do sali ślubów, telefony ,98 - energia elektryczna i woda ,51 - naprawa kserokopiarek i centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego, naprawa elewacji budynku UG, kotła olejowego, zegara, odkurzacza centralnego ,75 - badania okresowe pracowników - 305,50 - nadzór serwisowy nad programem z ewidencji ludności, SEMP i BIP, serwis pogwarancyjny Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji LEX dla samorządu terytorialnego, opłata czynszowa za barek do dystrybucji wody, serwis nad systemem USC, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, prowizja za obsługę bankową, wycena sprzętu przeznaczonego do sprzedaży, usługi serwisowe monitoringu ,57 - abonament za internetowe łącze stałe ,56 - abonament i rozmowy telefoniczne telefonów komórkowych ,54 - abonament i rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych ,09 - delegacje służbowe ,49 - ubezpieczenie pojazdów, budynku urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie monitoringu, sprzętu elektronicznego, gotówki w kasie ,06 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - podatek VAT ,00 - odszkodowanie i koszty procesowe ,00 - szkolenia pracowników ,00 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero ,00 - oprogramowanie i wdrożenie systemu USC, tonery, akcesoria komputerowe, licencja EWMAPA ,90 - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu ,01 4. Promocja gminy 7.549,99 - udostępnienie powierzchni reklamowej w ECHO POWIATU, zdjęcia kompleksu sportowego, moduł reklamowy na mapie woj. łódzkiego ,99 5. Pozostała działalność ,00 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 695,61 - wynagrodzenie i pochodne płac oraz utrzymanie pracowników obsługi (sprzątaczki) ,29 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 18

20 - środki czystości ,10 - badania okresowe - 106,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. - WYKONANIE ,00 w tym: - materiały biurowe na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,00 - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu r ,00 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę komputerową, przygotowanie spisu wyborców, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów podczas wyborów ,16 - zakup materiałów: farba do pomalowania lokalu wyborczego, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości i paliwo do samochodu służbowego ,84 - energia elektryczna, rozmowy telefoniczne i papier do ksero - 760,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wykonanie ,95 w tym: - dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji z/g z umową ,00 - zakup wyposażenia dla Obrony Cywilnej - 600,00 1. Straże Pożarne ,57 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 428,20 - ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów ,00 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników straży w Chabielicach i w Szczercowie ,45 - wynagrodzenie kierowcy OSP w Osinach ,00 - zakup materiałów: części zamienne do samochodów gaśniczych, ubrania koszarowe i obuwie dla OSP Szczerców i ubrania koszarowe dla OSP Magdalenów, puchary na zawody gminne, napoje dla strażaków uczestniczących w akcjach gaśniczych, apteczka do samochodu OSP Szczerców, lakier do malowania samochodu OSP Magdalenów, paliwo do samochodów gaśniczych ,78 w tym: - paliwo dla OSP Szczerców ,90 - paliwo dla OSP Chabielice ,08 - paliwo dla OSP Osiny ,35 - paliwo dla OSP Magdalenów- 277,00 - energia elektryczna i woda ,83 w tym: - energia OSP Szczerców ,05 - energia OSP Osiny - 937,08 - energia OSP Borowa - 429,38 - energia OSP Chabielice ,94 - woda OSP Szczerców - 467,38 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 19

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę z czego dochody bieżące wynoszą i dochody majątkowe 15.052.083 zł. 14.615.083 zł. 437.000 zł. Planowane dochody

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo