UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, i 146),oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców Barbara Szczepanik Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLI/240/10 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW ZA 2009 ROK I. Informacja o procesie uchwalania budżetu. Uchwały budżetowe ustalające wielkość budżetu na 2009 r. 1) Uchwały Rady Gminy uchwalające budżet i jego zmiany: a) Uchwała Nr XXX/184/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie: ,00 zł. - deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany: nadwyżką budżetową ,00 zł, wolnymi środkami budżetu gminy ,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi ,00 zł, kredytem ,00 zł. b) Uchwała Nr XXXIII/198/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie ,76 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł. zostanie sfinansowany: nadwyżką budżetową ,00 zł, Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 1

3 2) wolnymi środkami budżetu gminy ,00 zł. c) Uchwała Nr XXXV/203/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,76 zł, - wydatki w kwocie ,76 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, d) Uchwała Nr XXXVII/212/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,09 zł, - wydatki w kwocie ,50 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, e) Uchwała Nr XXXVIII/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,22 zł, - wydatki w kwocie ,63 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego: przychody w kwocie ,,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, stan środków obrotowych na dz r ,00 zł. Zarządzenia Wójta polegające na zmianie budżetu, uchwalaniu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. a) Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Szczerców. b) Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. c) Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. d) Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. e) Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. DOCHODY BUDŻETU Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 2

4 Plan dochodów budżetu został przyjęty uchwałą budżetową w dniu 27 marca 2009 r. i wynosił ,00 zł. W dniu 30 marca 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 9/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,00 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 6.000,00 zł. W dniu 27 maja 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 14/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,58 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę ,58 zł. W dniu 08 czerwca 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 16/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,58 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 7.994,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/198/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów własnych o kwotę ,00 zł., dotacji celowych na zadania własne ,00 zł., dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji ,00 zł., oraz dotacji rozwojowej ,18 zł. W dniu 31 sierpnia 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 34/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/203/09 z dnia 29 września 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę ,00 zł. oraz dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Zmniejszeniu uległy dotacje na zadania zlecone na kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/212/09 z dnia 30 listopada 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,09 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę ,83 zł., wprowadzenia środków z funduszy strukturalnych ,61 zł. oraz zwiększenia dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Zmniejszono plan dochodów o dotacje rozwojową ,11oraz dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę o kwotę - 893,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,22 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę ,02, dotacji rozwojowej o kwotę ,11 oraz dochodów własnych o kwotę ,00 zł., Zmniejszono plan dochodów dotacji na zadania własne 3.435,00 oraz dochodów własnych 9.000,00 zł. Zestawienie wykonania dochodów za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. Lp. Dział Rozdział Plan na 2009 r. Wykonanie Stopień za 2009 r. TABELA NR 1 wykonania dochodów w % , ,33 99, , ,00 100, , ,90 84, , ,43 100, , ,25 100, , ,61 100, , ,64 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 3

5 , ,45 97, , ,70 100, , ,75 100, , ,00 95, , ,10 95, , ,00 100, ,00 624,10 101, , ,00 46, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,60 42, ,00 600,00 100, , ,60 36, , ,33 98, , ,30 59, ,00 401,00 66, , ,10 100, ,00 868,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 656,00 100, , ,22 98, , ,86 99, , ,73 101, , ,50 100, , ,00 95, , ,00 100, , ,32 112, , ,00 96, , ,76 88, , ,00 82, , ,40 100, , ,00 96, , ,00 90, , ,14 122, , ,42 100, , ,00 100, , ,42 113, , ,27 100, , ,50 100, , ,00 100, , ,27 100, , ,07 100, , ,43 146, , ,50 99, , ,50 99, , ,70 100, , ,45 100, , ,24 154, , ,67 99,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 4

6 , ,82 97, , ,78 99, , ,64 98, , ,00 100, , ,10 99, , ,00 100, , ,00 88, , ,00 88, , ,53 99, , , , ,11 100, , ,84 86, , ,67 83, , ,92 100, , ,00 113, , ,00 113,50 RAZEM , ,48 99,40 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYKONANIE ,33 w tym: - dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę kanalizacji w Lubcu ,00 - czynsz z terenów łowieckich ,90 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,43 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYKONANIE ,25 w tym: - dofinansowanie z EFRR na drogę w Dubiu ,61 - dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi ul. Północna- Załuże ,64 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA - WYKONANIE ,45 w tym: - opłata za użytkowanie wieczyste ,70 - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny ,75 - sprzedaż składników majątkowych ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE ,10 w tym: - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 - prowizja od wydanych dowodów osobistych i udostępnienie danych osobowych - 624,10 - wpływy z usług (dochody różne) ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. - WYKONANIE ,00 w tym: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - WYKONANIE ,60 w tym: Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 5

7 - dotacja celowa na zadania zlecone z Obrony Cywilnej - 600,00 - wpływy za mandaty ,60 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - WYKONANIE ,33 w tym : - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej ,30 - odsetki - 401,00 - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,10 - podatek rolny od osób prawnych - 868,00 - podatek leśny od osób prawnych ,00 - podatek od środków transportu od osób prawnych ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 656,00 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,22 - podatek rolny od osób fizycznych ,86 - podatek leśny od osób fizycznych ,73 - podatek od środków transportu od osób fizycznych ,50 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych ,00 - wpływy z opłaty targowej ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,32 - wpływy z różnych opłat ( rezerwacja stanowisk) ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,76 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 - opłata eksploatacyjna ,40 - za zajęcie pasa drogowego ,00 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ,14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - WYKONANIE ,42 w tym : - subwencja oświatowa ,00 - odsetki od lokat i rachunków bankowych ,42 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYKONANIE ,27 w tym: - dotacja celowa na Radosną Szkołę ,50 - wpływy z usług ( opłata za przedszkole) ,00 - dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych ,27 - dotacja rozwojowa na budowę przedszkola ,07 - odsetki ,43 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - WYKONANIE ,50 w tym: - wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,50 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 6

8 DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA - WYKONANIE ,70 w tym : - dotacja na świadczenia rodzinne ,45 - środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych ,24 - dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. zad. zlecone ,67 - dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. zad. własne ,82 - dotacja na zasiłki z zadań zleconych ,78 - dotacja na zasiłki z zadań własnych ,64 - dotacja na wynagrodzenia, pochodne płac i utrzymanie pracowników opieki społecznej ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze GOPS ,10 - dotacja na dożywianie uczniów z rodzin najuboższych ,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - WYKONANIE ,00 w tym : - dotacja na stypendia dla uczniów ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- WYKONANIE ,53 w tym : - odsetki ,99 - dotacja rozwojowa ,11 - dotacja na gospodarkę odpadami ,84 - opłata produktowa ,67 - wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) ,92 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- WYKONANIE ,00 w tym : - wpływy za korzystanie z hali sportowej ,00 WYDATKI BUDŻETU: Wydatki zaplanowano na kwotę ,63 Wykonanie za 2009 r. wynosi ,08 Zestawienie wykonania wydatków za 2009 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Lp. Dział Rozdział Plan na 2009 r. Wykonanie Stopień za2009 r. TABELA NR 2 wykonania wydatków w % , ,37 56, , ,30 17, , ,30 100, , ,49 100, , ,00 94, , ,25 68, , ,45 90, , ,58 98, , ,83 87,60 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 7

9 , ,00 0, , ,40 95, , ,53 95, ,00 914,28 95, ,00 903,76 90, , ,82 84, , ,06 86, , ,00 100, , ,95 87, , ,00 100, , ,00 100, , ,19 94, , ,84 56, , ,86 94, , ,86 94, , ,62 83, , ,00 58, , ,62 94, , ,04 93, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 936,00 100, , ,00 100, , ,80 98, , ,33 94, , ,38 88, ,00 310,80 15, , ,52 83, , ,53 97, , ,00 100, , ,89 92, , ,84 96, , ,98 70, , ,51 86, , ,75 80, ,00 305,50 15, , ,57 76, , ,56 83, , ,54 88, , ,09 61, , ,49 88, , ,06 87, , ,00 100, , ,00 44, , ,00 98, , ,00 85, , ,00 72, , ,90 87,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 8

10 , ,01 91, , ,59 90, , ,40 87, ,00 695,61 87, , ,85 100, , ,00 100, , ,51 98, , ,93 98, , ,10 97, ,00 106,00 96, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,16 192,16 100, ,00 31,00 100, , ,00 100, , ,84 100, ,00 90,00 100, ,00 110,00 100, ,00 560,00 100, , ,95 87, , ,00 100, ,00 428,20 85, , ,00 98, , ,73 100, , ,00 100, , ,09 99, , ,63 97, , ,00 74, , ,78 49, , ,83 94, , ,12 76, , ,38 85, , ,81 59, , ,00 87, , ,00 100, , ,00 93, ,00 600,00 100, , ,48 96, , ,02 89, , ,00 100, , ,78 88, , ,85 88, , ,89 86, ,00 401,00 100, ,00 757,00 100, , ,28 81, , ,58 77, , ,50 76, , ,00 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 9

11 ,00 630,00 52, ,00 60,00 4, , ,00 91, ,00 300,00 7, , ,00 18, , ,92 78, , ,00 92, , ,63 88, ,00 534,00 26, , ,29 55, , ,82 28, , ,82 28, , ,00 100, , ,00 100, , ,66 91, , ,60 99, , ,21 96, , ,09 100, , ,36 96, , ,97 96, , ,00 45, , ,18 99, , ,95 99, , ,58 95, , ,90 99, , ,00 95, , ,84 97, , ,73 92, , ,84 53, , ,69 91, , ,32 63, , ,00 70, , ,00 100, ,00 840,00 92, , ,30 94, , ,85 99, ,00 0,00 0, , ,06 80, , ,19 87, , ,90 100, , ,97 86, , ,10 77, , ,82 99, , ,02 93, ,00 0, ,00 812,03 81, ,00 212,00 70, ,00 220,49 39, ,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 360,00 75,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 10

12 , ,12 99, , ,58 96, , ,96 100, , ,53 94, , ,79 94, , ,00 100, ,00 120,00 95, , ,00 100, , ,61 84, ,00 220,00 100, ,00 105,00 87, , ,02 97, ,00 817,37 74, ,00 0, ,00 74,00 74, , ,00 100, ,00 80,00 88, ,00 400,00 100, ,00 185,00 74, , ,88 10, , ,07 99, , ,41 45, , ,72 97, , ,06 96, , ,07 100, , ,08 93, , ,08 91, , ,00 97, , ,04 98, , ,02 93, , ,59 93, , ,59 97, ,00 973,00 97, , ,39 97, , ,38 59, , ,25 76, , ,70 80, , ,33 92, , ,00 72, , ,00 100, , ,00 49, ,00 400,00 40, , ,00 100, , ,24 91, , ,01 31, ,00 233,19 31, , ,79 73, , ,23 96, , ,09 100, , ,00 100, , ,49 88,40 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 11

13 , ,17 100, , ,64 95, , ,80 83, ,00 468,00 31, , ,40 95, ,00 120,78 15, ,00 70,00 35, , ,39 66, ,00 61,00 100, ,00 726,02 60, , ,80 73, , ,48 88, ,00 378,00 75, , ,00 100, , ,00 80, , ,52 93, , ,38 76, , ,03 99, , ,43 99, , ,18 100, , ,79 99, , ,74 90, , ,98 94, , ,01 99, , ,57 99, , ,00 100, , ,17 98, ,00 500,00 100, , ,33 98, ,00 148,00 100, , ,91 99, , ,38 52, , ,16 88, , ,00 100, , ,00 100, ,00 341,90 100, , ,00 100, ,00 989,00 98, , ,55 54, , ,25 99, , ,72 44, , ,07 95, , ,92 99, , ,93 100, , ,48 99, , ,41 93, , ,00 100, , ,35 95, ,00 780,58 78, , ,60 99, ,00 180,00 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 12

14 , ,07 27, ,00 100,00 100, ,00 280,38 70, ,00 755,27 68, ,00 209,37 29, ,00 191,00 29, , ,00 100, ,00 685,00 97, , ,00 100, , ,00 100, , ,45 99, , ,19 98, , ,71 100, , ,85 97, , ,56 96, , ,93 99, , ,48 80, , ,98 96, , ,00 100, , ,01 86, ,00 80,00 80, , ,80 96, ,00 100,00 100, ,00 401,48 25, ,00 628,57 48, , ,00 100, , ,36 76, , ,32 95, , ,00 100, , ,59 97, , ,00 99, ,00 756,53 48, , ,84 93, , ,78 80, , ,84 99, , ,11 88, , ,72 94, ,00 41,94 3, ,00 140,00 93, ,00 442,77 88, ,00 0, , ,00 100, , ,00 100, ,00 412,91 97, ,00 66,36 99, ,00 792,00 100, , ,00 100, , ,94 59, , ,94 97, , ,00 22, , ,00 50,90 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 13

15 , ,89 51, , ,11 69, ,00 0, , ,00 66, , ,65 99, , ,60 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,11 100, ,00 970,64 100, , ,00 100, ,00 800,00 100, , ,00 100, ,00 832,00 100, , ,00 100, ,00 580,00 100, ,00 495,00 100, , ,10 100, , ,49 98, , ,42 99, ,00 0, ,00 928,14 26, , ,01 80, , ,75 100, , ,00 100, , ,80 100, , ,69 100, , ,49 100, , ,39 100, ,00 0, ,00 466,00 97, , ,15 85, , ,36 93, , ,36 86, , ,53 95, , ,00 55, , ,00 100, , ,00 83, ,00 288,00 100, , ,90 92, , ,11 99, ,00 422,99 65, , ,43 88, , ,00 100, , ,43 73, ,00 483,32 86, ,00 450,00 9, , ,00 89, , ,00 100, , ,44 98, , ,24 90,40 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 14

16 , ,77 83, , ,95 89, , ,35 100, , ,34 84, , ,67 80, , ,80 95, ,00 215,20 78, , ,76 99, ,00 103,00 93, ,00 0, , ,00 100, ,00 200,00 44, , ,40 100, , ,00 71, , ,91 81, , ,01 89, , ,94 40, , ,33 52, , ,98 80, , ,81 58, , ,97 74, , ,43 93, , ,43 82, , ,53 98, , ,37 91, , ,25 79, , ,00 99, , ,81 78, , ,60 76, , ,08 76, , ,06 82, , ,04 73, ,00 464,00 92, , ,81 70, , ,65 84, , ,00 100, , ,81 50, , ,00 72, , ,00 95, , ,00 100, , ,00 43, , ,00 100, , ,00 100, , ,27 99, , ,80 100, , ,00 100, , ,22 98, , ,00 100, , ,27 100, , ,00 100, , ,56 99,90 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 15

17 , ,02 99, , ,00 94, , ,89 97, , ,71 44, , ,90 99, ,00 40,00 13, , ,20 67, , ,26 80, ,00 150,44 30, , ,00 69, , ,00 100,00 RAZEM , ,08 84,70 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie ,37 w tym : - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie ,28 - kanalizacja Lubiec wraz oczyszczalnią ścieków ,92 - kanalizacja Chabielice ,84 - kanalizacja ul. Leśna ,52 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie ,81 - składka 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej ,00 - zakup materiałów: bilety opłaty targowej, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, telefon ,25 - odbiór padliny od rolników, hotelowanie psów w hotelu dla zwierząt ,45 - opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzek, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,14 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,44 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie ,83 w tym: - dotacja dla Powiatu Bełchatowskiego na drogę Szczerców-Osiny ,00 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników Robót Publicznych ,21 - woda mineralna dla pracowników robót publicznych, środek do roztapiania śniegu i lodu - 903,76 - bieżące utrzymanie dróg, wycinka drzew i krzewów, naprawa mostków przy drogach gminnych, odwodnienie ulicy Słonecznej, przebudowa i udrożnienie kanalizacji przy ul. Targowej, oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ul. Piłsudskiego, ścięcie drzew i uprzątnięcie terenu, studium wykonalności dla projektu budowy drogi Dubie, zakup i montaż znaków drogowych, modernizacja i udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i w ul. Targowej, załadunek i transport kruszywa ,82 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,06 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 16

18 - przebudowa dróg gminnych ,95 - ul. Słoneczna ,41 - ul. w Oś. Wyzwolenia ,00 - ul. Wschodnia ,00 - ul. Mokra - 976,00 - ul. Południowa ,00 - droga Osiny Kolonia ,20 - droga Chabielice ,95 - droga Brzezie-Niwy ,00 - droga ul. Północna Załuże ,42 - droga Niwy ,00 - osiedla Zielone ,32 - droga Janówka ,65 - transport i rozkładanie kruszywa na drogach wewnętrznych, naprawa dróg wewnętrznych ,19 - budowa dróg wewnętrznych ,84 - droga wew. Stanisławów Drugi - Tatar - 135,66 - droga wew. Stanisławów Pierwszy-Puszcza - 132,06 - droga wew. Kieruzele ,12 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie ,86 w tym: - opłaty sądowe i geodezyjne, wznowienie znaków graficznych w Chabielicach, operat szacunkowy działki w Osinach dc. sprzedaży, wykonanie mapy podziału działki nr 290 w Polowej i nr 1946 w Szczercowie, zakup działki pod świetlicę w Stanisławowie Drugim, zakup gruntów na poszerzenie dróg ,86 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie ,62 w tym: - opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków ,00 - dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego ,62 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie ,04 w tym: 1. Administracja rządowa ,00 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojsko, OC) ,00 - zakup materiałów: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pieczątki ,00 - delegacje służbowe - 936,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 2. Rada Gminy ,31 - diety radnych za udział w sesjach, komisjach, ryczałt Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy ,80 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 17

19 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy ,00 - zakup napojów i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup tygodnika Wspólnota dla przewodniczących komisji ,33 - wyjazd radnych i sołtysów na targi rolnicze, szkolenia, papier do ksero ,18 3. Urząd Gminy ,74 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,52 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji samorząd ,26 - zakup materiałów: prenumerata prasy, czasopisma, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, znaczki pocztowe, paliwo do samochodów służbowych, naturalna woda źródlana, olej opałowy, materiały biurowe, druki, pieczątki, okulary korekcyjne dla pracowników, walizka kasjerska, flagi, niszczarki, klimatyzatory, mikrowieża do sali ślubów, telefony ,98 - energia elektryczna i woda ,51 - naprawa kserokopiarek i centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego, naprawa elewacji budynku UG, kotła olejowego, zegara, odkurzacza centralnego ,75 - badania okresowe pracowników - 305,50 - nadzór serwisowy nad programem z ewidencji ludności, SEMP i BIP, serwis pogwarancyjny Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji LEX dla samorządu terytorialnego, opłata czynszowa za barek do dystrybucji wody, serwis nad systemem USC, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, prowizja za obsługę bankową, wycena sprzętu przeznaczonego do sprzedaży, usługi serwisowe monitoringu ,57 - abonament za internetowe łącze stałe ,56 - abonament i rozmowy telefoniczne telefonów komórkowych ,54 - abonament i rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych ,09 - delegacje służbowe ,49 - ubezpieczenie pojazdów, budynku urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie monitoringu, sprzętu elektronicznego, gotówki w kasie ,06 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - podatek VAT ,00 - odszkodowanie i koszty procesowe ,00 - szkolenia pracowników ,00 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero ,00 - oprogramowanie i wdrożenie systemu USC, tonery, akcesoria komputerowe, licencja EWMAPA ,90 - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu ,01 4. Promocja gminy 7.549,99 - udostępnienie powierzchni reklamowej w ECHO POWIATU, zdjęcia kompleksu sportowego, moduł reklamowy na mapie woj. łódzkiego ,99 5. Pozostała działalność ,00 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 695,61 - wynagrodzenie i pochodne płac oraz utrzymanie pracowników obsługi (sprzątaczki) ,29 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 18

20 - środki czystości ,10 - badania okresowe - 106,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. - WYKONANIE ,00 w tym: - materiały biurowe na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,00 - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu r ,00 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę komputerową, przygotowanie spisu wyborców, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów podczas wyborów ,16 - zakup materiałów: farba do pomalowania lokalu wyborczego, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości i paliwo do samochodu służbowego ,84 - energia elektryczna, rozmowy telefoniczne i papier do ksero - 760,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wykonanie ,95 w tym: - dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji z/g z umową ,00 - zakup wyposażenia dla Obrony Cywilnej - 600,00 1. Straże Pożarne ,57 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 428,20 - ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów ,00 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników straży w Chabielicach i w Szczercowie ,45 - wynagrodzenie kierowcy OSP w Osinach ,00 - zakup materiałów: części zamienne do samochodów gaśniczych, ubrania koszarowe i obuwie dla OSP Szczerców i ubrania koszarowe dla OSP Magdalenów, puchary na zawody gminne, napoje dla strażaków uczestniczących w akcjach gaśniczych, apteczka do samochodu OSP Szczerców, lakier do malowania samochodu OSP Magdalenów, paliwo do samochodów gaśniczych ,78 w tym: - paliwo dla OSP Szczerców ,90 - paliwo dla OSP Chabielice ,08 - paliwo dla OSP Osiny ,35 - paliwo dla OSP Magdalenów- 277,00 - energia elektryczna i woda ,83 w tym: - energia OSP Szczerców ,05 - energia OSP Osiny - 937,08 - energia OSP Borowa - 429,38 - energia OSP Chabielice ,94 - woda OSP Szczerców - 467,38 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 19

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr 7/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Budżet gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo