UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, i 146),oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców Barbara Szczepanik Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLI/240/10 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW ZA 2009 ROK I. Informacja o procesie uchwalania budżetu. Uchwały budżetowe ustalające wielkość budżetu na 2009 r. 1) Uchwały Rady Gminy uchwalające budżet i jego zmiany: a) Uchwała Nr XXX/184/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie: ,00 zł. - deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany: nadwyżką budżetową ,00 zł, wolnymi środkami budżetu gminy ,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi ,00 zł, kredytem ,00 zł. b) Uchwała Nr XXXIII/198/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie ,76 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł. zostanie sfinansowany: nadwyżką budżetową ,00 zł, Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 1

3 2) wolnymi środkami budżetu gminy ,00 zł. c) Uchwała Nr XXXV/203/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,76 zł, - wydatki w kwocie ,76 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, d) Uchwała Nr XXXVII/212/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,09 zł, - wydatki w kwocie ,50 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, e) Uchwała Nr XXXVIII/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. Uchwala: - dochody w kwocie ,22 zł, - wydatki w kwocie ,63 zł, - plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego: przychody w kwocie ,,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, - plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska: przychody w kwocie ,00 zł, wydatki w kwocie ,00 zł, stan środków obrotowych na dz r ,00 zł. Zarządzenia Wójta polegające na zmianie budżetu, uchwalaniu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. a) Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Szczerców. b) Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. c) Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. d) Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. e) Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r. DOCHODY BUDŻETU Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 2

4 Plan dochodów budżetu został przyjęty uchwałą budżetową w dniu 27 marca 2009 r. i wynosił ,00 zł. W dniu 30 marca 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 9/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,00 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 6.000,00 zł. W dniu 27 maja 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 14/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,58 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę ,58 zł. W dniu 08 czerwca 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 16/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,58 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 7.994,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/198/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów własnych o kwotę ,00 zł., dotacji celowych na zadania własne ,00 zł., dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji ,00 zł., oraz dotacji rozwojowej ,18 zł. W dniu 31 sierpnia 2009 r. Zarządzeniem Wójta Nr 34/2009 zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/203/09 z dnia 29 września 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,76 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę ,00 zł. oraz dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Zmniejszeniu uległy dotacje na zadania zlecone na kwotę ,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/212/09 z dnia 30 listopada 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,09 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę ,83 zł., wprowadzenia środków z funduszy strukturalnych ,61 zł. oraz zwiększenia dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Zmniejszono plan dochodów o dotacje rozwojową ,11oraz dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę o kwotę - 893,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ,22 zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę ,02, dotacji rozwojowej o kwotę ,11 oraz dochodów własnych o kwotę ,00 zł., Zmniejszono plan dochodów dotacji na zadania własne 3.435,00 oraz dochodów własnych 9.000,00 zł. Zestawienie wykonania dochodów za 2009 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. Lp. Dział Rozdział Plan na 2009 r. Wykonanie Stopień za 2009 r. TABELA NR 1 wykonania dochodów w % , ,33 99, , ,00 100, , ,90 84, , ,43 100, , ,25 100, , ,61 100, , ,64 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 3

5 , ,45 97, , ,70 100, , ,75 100, , ,00 95, , ,10 95, , ,00 100, ,00 624,10 101, , ,00 46, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,60 42, ,00 600,00 100, , ,60 36, , ,33 98, , ,30 59, ,00 401,00 66, , ,10 100, ,00 868,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 656,00 100, , ,22 98, , ,86 99, , ,73 101, , ,50 100, , ,00 95, , ,00 100, , ,32 112, , ,00 96, , ,76 88, , ,00 82, , ,40 100, , ,00 96, , ,00 90, , ,14 122, , ,42 100, , ,00 100, , ,42 113, , ,27 100, , ,50 100, , ,00 100, , ,27 100, , ,07 100, , ,43 146, , ,50 99, , ,50 99, , ,70 100, , ,45 100, , ,24 154, , ,67 99,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 4

6 , ,82 97, , ,78 99, , ,64 98, , ,00 100, , ,10 99, , ,00 100, , ,00 88, , ,00 88, , ,53 99, , , , ,11 100, , ,84 86, , ,67 83, , ,92 100, , ,00 113, , ,00 113,50 RAZEM , ,48 99,40 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYKONANIE ,33 w tym: - dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę kanalizacji w Lubcu ,00 - czynsz z terenów łowieckich ,90 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,43 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYKONANIE ,25 w tym: - dofinansowanie z EFRR na drogę w Dubiu ,61 - dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi ul. Północna- Załuże ,64 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA - WYKONANIE ,45 w tym: - opłata za użytkowanie wieczyste ,70 - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny ,75 - sprzedaż składników majątkowych ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE ,10 w tym: - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 - prowizja od wydanych dowodów osobistych i udostępnienie danych osobowych - 624,10 - wpływy z usług (dochody różne) ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. - WYKONANIE ,00 w tym: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - WYKONANIE ,60 w tym: Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 5

7 - dotacja celowa na zadania zlecone z Obrony Cywilnej - 600,00 - wpływy za mandaty ,60 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - WYKONANIE ,33 w tym : - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej ,30 - odsetki - 401,00 - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,10 - podatek rolny od osób prawnych - 868,00 - podatek leśny od osób prawnych ,00 - podatek od środków transportu od osób prawnych ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 656,00 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,22 - podatek rolny od osób fizycznych ,86 - podatek leśny od osób fizycznych ,73 - podatek od środków transportu od osób fizycznych ,50 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych ,00 - wpływy z opłaty targowej ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,32 - wpływy z różnych opłat ( rezerwacja stanowisk) ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,76 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 - opłata eksploatacyjna ,40 - za zajęcie pasa drogowego ,00 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ,14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - WYKONANIE ,42 w tym : - subwencja oświatowa ,00 - odsetki od lokat i rachunków bankowych ,42 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYKONANIE ,27 w tym: - dotacja celowa na Radosną Szkołę ,50 - wpływy z usług ( opłata za przedszkole) ,00 - dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych ,27 - dotacja rozwojowa na budowę przedszkola ,07 - odsetki ,43 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - WYKONANIE ,50 w tym: - wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,50 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 6

8 DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA - WYKONANIE ,70 w tym : - dotacja na świadczenia rodzinne ,45 - środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych ,24 - dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. zad. zlecone ,67 - dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. zad. własne ,82 - dotacja na zasiłki z zadań zleconych ,78 - dotacja na zasiłki z zadań własnych ,64 - dotacja na wynagrodzenia, pochodne płac i utrzymanie pracowników opieki społecznej ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze GOPS ,10 - dotacja na dożywianie uczniów z rodzin najuboższych ,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - WYKONANIE ,00 w tym : - dotacja na stypendia dla uczniów ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- WYKONANIE ,53 w tym : - odsetki ,99 - dotacja rozwojowa ,11 - dotacja na gospodarkę odpadami ,84 - opłata produktowa ,67 - wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) ,92 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- WYKONANIE ,00 w tym : - wpływy za korzystanie z hali sportowej ,00 WYDATKI BUDŻETU: Wydatki zaplanowano na kwotę ,63 Wykonanie za 2009 r. wynosi ,08 Zestawienie wykonania wydatków za 2009 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Lp. Dział Rozdział Plan na 2009 r. Wykonanie Stopień za2009 r. TABELA NR 2 wykonania wydatków w % , ,37 56, , ,30 17, , ,30 100, , ,49 100, , ,00 94, , ,25 68, , ,45 90, , ,58 98, , ,83 87,60 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 7

9 , ,00 0, , ,40 95, , ,53 95, ,00 914,28 95, ,00 903,76 90, , ,82 84, , ,06 86, , ,00 100, , ,95 87, , ,00 100, , ,00 100, , ,19 94, , ,84 56, , ,86 94, , ,86 94, , ,62 83, , ,00 58, , ,62 94, , ,04 93, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 936,00 100, , ,00 100, , ,80 98, , ,33 94, , ,38 88, ,00 310,80 15, , ,52 83, , ,53 97, , ,00 100, , ,89 92, , ,84 96, , ,98 70, , ,51 86, , ,75 80, ,00 305,50 15, , ,57 76, , ,56 83, , ,54 88, , ,09 61, , ,49 88, , ,06 87, , ,00 100, , ,00 44, , ,00 98, , ,00 85, , ,00 72, , ,90 87,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 8

10 , ,01 91, , ,59 90, , ,40 87, ,00 695,61 87, , ,85 100, , ,00 100, , ,51 98, , ,93 98, , ,10 97, ,00 106,00 96, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,16 192,16 100, ,00 31,00 100, , ,00 100, , ,84 100, ,00 90,00 100, ,00 110,00 100, ,00 560,00 100, , ,95 87, , ,00 100, ,00 428,20 85, , ,00 98, , ,73 100, , ,00 100, , ,09 99, , ,63 97, , ,00 74, , ,78 49, , ,83 94, , ,12 76, , ,38 85, , ,81 59, , ,00 87, , ,00 100, , ,00 93, ,00 600,00 100, , ,48 96, , ,02 89, , ,00 100, , ,78 88, , ,85 88, , ,89 86, ,00 401,00 100, ,00 757,00 100, , ,28 81, , ,58 77, , ,50 76, , ,00 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 9

11 ,00 630,00 52, ,00 60,00 4, , ,00 91, ,00 300,00 7, , ,00 18, , ,92 78, , ,00 92, , ,63 88, ,00 534,00 26, , ,29 55, , ,82 28, , ,82 28, , ,00 100, , ,00 100, , ,66 91, , ,60 99, , ,21 96, , ,09 100, , ,36 96, , ,97 96, , ,00 45, , ,18 99, , ,95 99, , ,58 95, , ,90 99, , ,00 95, , ,84 97, , ,73 92, , ,84 53, , ,69 91, , ,32 63, , ,00 70, , ,00 100, ,00 840,00 92, , ,30 94, , ,85 99, ,00 0,00 0, , ,06 80, , ,19 87, , ,90 100, , ,97 86, , ,10 77, , ,82 99, , ,02 93, ,00 0, ,00 812,03 81, ,00 212,00 70, ,00 220,49 39, ,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 360,00 75,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 10

12 , ,12 99, , ,58 96, , ,96 100, , ,53 94, , ,79 94, , ,00 100, ,00 120,00 95, , ,00 100, , ,61 84, ,00 220,00 100, ,00 105,00 87, , ,02 97, ,00 817,37 74, ,00 0, ,00 74,00 74, , ,00 100, ,00 80,00 88, ,00 400,00 100, ,00 185,00 74, , ,88 10, , ,07 99, , ,41 45, , ,72 97, , ,06 96, , ,07 100, , ,08 93, , ,08 91, , ,00 97, , ,04 98, , ,02 93, , ,59 93, , ,59 97, ,00 973,00 97, , ,39 97, , ,38 59, , ,25 76, , ,70 80, , ,33 92, , ,00 72, , ,00 100, , ,00 49, ,00 400,00 40, , ,00 100, , ,24 91, , ,01 31, ,00 233,19 31, , ,79 73, , ,23 96, , ,09 100, , ,00 100, , ,49 88,40 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 11

13 , ,17 100, , ,64 95, , ,80 83, ,00 468,00 31, , ,40 95, ,00 120,78 15, ,00 70,00 35, , ,39 66, ,00 61,00 100, ,00 726,02 60, , ,80 73, , ,48 88, ,00 378,00 75, , ,00 100, , ,00 80, , ,52 93, , ,38 76, , ,03 99, , ,43 99, , ,18 100, , ,79 99, , ,74 90, , ,98 94, , ,01 99, , ,57 99, , ,00 100, , ,17 98, ,00 500,00 100, , ,33 98, ,00 148,00 100, , ,91 99, , ,38 52, , ,16 88, , ,00 100, , ,00 100, ,00 341,90 100, , ,00 100, ,00 989,00 98, , ,55 54, , ,25 99, , ,72 44, , ,07 95, , ,92 99, , ,93 100, , ,48 99, , ,41 93, , ,00 100, , ,35 95, ,00 780,58 78, , ,60 99, ,00 180,00 100,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 12

14 , ,07 27, ,00 100,00 100, ,00 280,38 70, ,00 755,27 68, ,00 209,37 29, ,00 191,00 29, , ,00 100, ,00 685,00 97, , ,00 100, , ,00 100, , ,45 99, , ,19 98, , ,71 100, , ,85 97, , ,56 96, , ,93 99, , ,48 80, , ,98 96, , ,00 100, , ,01 86, ,00 80,00 80, , ,80 96, ,00 100,00 100, ,00 401,48 25, ,00 628,57 48, , ,00 100, , ,36 76, , ,32 95, , ,00 100, , ,59 97, , ,00 99, ,00 756,53 48, , ,84 93, , ,78 80, , ,84 99, , ,11 88, , ,72 94, ,00 41,94 3, ,00 140,00 93, ,00 442,77 88, ,00 0, , ,00 100, , ,00 100, ,00 412,91 97, ,00 66,36 99, ,00 792,00 100, , ,00 100, , ,94 59, , ,94 97, , ,00 22, , ,00 50,90 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 13

15 , ,89 51, , ,11 69, ,00 0, , ,00 66, , ,65 99, , ,60 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,11 100, ,00 970,64 100, , ,00 100, ,00 800,00 100, , ,00 100, ,00 832,00 100, , ,00 100, ,00 580,00 100, ,00 495,00 100, , ,10 100, , ,49 98, , ,42 99, ,00 0, ,00 928,14 26, , ,01 80, , ,75 100, , ,00 100, , ,80 100, , ,69 100, , ,49 100, , ,39 100, ,00 0, ,00 466,00 97, , ,15 85, , ,36 93, , ,36 86, , ,53 95, , ,00 55, , ,00 100, , ,00 83, ,00 288,00 100, , ,90 92, , ,11 99, ,00 422,99 65, , ,43 88, , ,00 100, , ,43 73, ,00 483,32 86, ,00 450,00 9, , ,00 89, , ,00 100, , ,44 98, , ,24 90,40 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 14

16 , ,77 83, , ,95 89, , ,35 100, , ,34 84, , ,67 80, , ,80 95, ,00 215,20 78, , ,76 99, ,00 103,00 93, ,00 0, , ,00 100, ,00 200,00 44, , ,40 100, , ,00 71, , ,91 81, , ,01 89, , ,94 40, , ,33 52, , ,98 80, , ,81 58, , ,97 74, , ,43 93, , ,43 82, , ,53 98, , ,37 91, , ,25 79, , ,00 99, , ,81 78, , ,60 76, , ,08 76, , ,06 82, , ,04 73, ,00 464,00 92, , ,81 70, , ,65 84, , ,00 100, , ,81 50, , ,00 72, , ,00 95, , ,00 100, , ,00 43, , ,00 100, , ,00 100, , ,27 99, , ,80 100, , ,00 100, , ,22 98, , ,00 100, , ,27 100, , ,00 100, , ,56 99,90 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 15

17 , ,02 99, , ,00 94, , ,89 97, , ,71 44, , ,90 99, ,00 40,00 13, , ,20 67, , ,26 80, ,00 150,44 30, , ,00 69, , ,00 100,00 RAZEM , ,08 84,70 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie ,37 w tym : - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie ,28 - kanalizacja Lubiec wraz oczyszczalnią ścieków ,92 - kanalizacja Chabielice ,84 - kanalizacja ul. Leśna ,52 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie ,81 - składka 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej ,00 - zakup materiałów: bilety opłaty targowej, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, telefon ,25 - odbiór padliny od rolników, hotelowanie psów w hotelu dla zwierząt ,45 - opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzek, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,14 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom ,44 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie ,83 w tym: - dotacja dla Powiatu Bełchatowskiego na drogę Szczerców-Osiny ,00 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników Robót Publicznych ,21 - woda mineralna dla pracowników robót publicznych, środek do roztapiania śniegu i lodu - 903,76 - bieżące utrzymanie dróg, wycinka drzew i krzewów, naprawa mostków przy drogach gminnych, odwodnienie ulicy Słonecznej, przebudowa i udrożnienie kanalizacji przy ul. Targowej, oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ul. Piłsudskiego, ścięcie drzew i uprzątnięcie terenu, studium wykonalności dla projektu budowy drogi Dubie, zakup i montaż znaków drogowych, modernizacja i udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i w ul. Targowej, załadunek i transport kruszywa ,82 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,06 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 16

18 - przebudowa dróg gminnych ,95 - ul. Słoneczna ,41 - ul. w Oś. Wyzwolenia ,00 - ul. Wschodnia ,00 - ul. Mokra - 976,00 - ul. Południowa ,00 - droga Osiny Kolonia ,20 - droga Chabielice ,95 - droga Brzezie-Niwy ,00 - droga ul. Północna Załuże ,42 - droga Niwy ,00 - osiedla Zielone ,32 - droga Janówka ,65 - transport i rozkładanie kruszywa na drogach wewnętrznych, naprawa dróg wewnętrznych ,19 - budowa dróg wewnętrznych ,84 - droga wew. Stanisławów Drugi - Tatar - 135,66 - droga wew. Stanisławów Pierwszy-Puszcza - 132,06 - droga wew. Kieruzele ,12 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie ,86 w tym: - opłaty sądowe i geodezyjne, wznowienie znaków graficznych w Chabielicach, operat szacunkowy działki w Osinach dc. sprzedaży, wykonanie mapy podziału działki nr 290 w Polowej i nr 1946 w Szczercowie, zakup działki pod świetlicę w Stanisławowie Drugim, zakup gruntów na poszerzenie dróg ,86 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie ,62 w tym: - opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków ,00 - dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego ,62 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie ,04 w tym: 1. Administracja rządowa ,00 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojsko, OC) ,00 - zakup materiałów: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pieczątki ,00 - delegacje służbowe - 936,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 2. Rada Gminy ,31 - diety radnych za udział w sesjach, komisjach, ryczałt Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy ,80 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 17

19 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy ,00 - zakup napojów i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup tygodnika Wspólnota dla przewodniczących komisji ,33 - wyjazd radnych i sołtysów na targi rolnicze, szkolenia, papier do ksero ,18 3. Urząd Gminy ,74 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,52 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji samorząd ,26 - zakup materiałów: prenumerata prasy, czasopisma, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, znaczki pocztowe, paliwo do samochodów służbowych, naturalna woda źródlana, olej opałowy, materiały biurowe, druki, pieczątki, okulary korekcyjne dla pracowników, walizka kasjerska, flagi, niszczarki, klimatyzatory, mikrowieża do sali ślubów, telefony ,98 - energia elektryczna i woda ,51 - naprawa kserokopiarek i centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego, naprawa elewacji budynku UG, kotła olejowego, zegara, odkurzacza centralnego ,75 - badania okresowe pracowników - 305,50 - nadzór serwisowy nad programem z ewidencji ludności, SEMP i BIP, serwis pogwarancyjny Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji LEX dla samorządu terytorialnego, opłata czynszowa za barek do dystrybucji wody, serwis nad systemem USC, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, prowizja za obsługę bankową, wycena sprzętu przeznaczonego do sprzedaży, usługi serwisowe monitoringu ,57 - abonament za internetowe łącze stałe ,56 - abonament i rozmowy telefoniczne telefonów komórkowych ,54 - abonament i rozmowy telefoniczne telefonów stacjonarnych ,09 - delegacje służbowe ,49 - ubezpieczenie pojazdów, budynku urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie monitoringu, sprzętu elektronicznego, gotówki w kasie ,06 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - podatek VAT ,00 - odszkodowanie i koszty procesowe ,00 - szkolenia pracowników ,00 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero ,00 - oprogramowanie i wdrożenie systemu USC, tonery, akcesoria komputerowe, licencja EWMAPA ,90 - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu ,01 4. Promocja gminy 7.549,99 - udostępnienie powierzchni reklamowej w ECHO POWIATU, zdjęcia kompleksu sportowego, moduł reklamowy na mapie woj. łódzkiego ,99 5. Pozostała działalność ,00 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 695,61 - wynagrodzenie i pochodne płac oraz utrzymanie pracowników obsługi (sprzątaczki) ,29 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 18

20 - środki czystości ,10 - badania okresowe - 106,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. - WYKONANIE ,00 w tym: - materiały biurowe na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,00 - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu r ,00 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę komputerową, przygotowanie spisu wyborców, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów podczas wyborów ,16 - zakup materiałów: farba do pomalowania lokalu wyborczego, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości i paliwo do samochodu służbowego ,84 - energia elektryczna, rozmowy telefoniczne i papier do ksero - 760,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wykonanie ,95 w tym: - dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji z/g z umową ,00 - zakup wyposażenia dla Obrony Cywilnej - 600,00 1. Straże Pożarne ,57 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 428,20 - ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów ,00 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników straży w Chabielicach i w Szczercowie ,45 - wynagrodzenie kierowcy OSP w Osinach ,00 - zakup materiałów: części zamienne do samochodów gaśniczych, ubrania koszarowe i obuwie dla OSP Szczerców i ubrania koszarowe dla OSP Magdalenów, puchary na zawody gminne, napoje dla strażaków uczestniczących w akcjach gaśniczych, apteczka do samochodu OSP Szczerców, lakier do malowania samochodu OSP Magdalenów, paliwo do samochodów gaśniczych ,78 w tym: - paliwo dla OSP Szczerców ,90 - paliwo dla OSP Chabielice ,08 - paliwo dla OSP Osiny ,35 - paliwo dla OSP Magdalenów- 277,00 - energia elektryczna i woda ,83 w tym: - energia OSP Szczerców ,05 - energia OSP Osiny - 937,08 - energia OSP Borowa - 429,38 - energia OSP Chabielice ,94 - woda OSP Szczerców - 467,38 Id: EHLGA-FUNKL-CKRLC-QMMLZ-GPKPS. Podpisany Strona 19

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo