ANDBART Usługi Elektryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANDBART Usługi Elektryczne"

Transkrypt

1 ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: e mail: BRANŻA ELEKTRYCZNA EGZEMPLARZ: NR... OPRACOWANIE: NR PROJEKT BUDOWLANY oświetlenia ulicznego w miejsc. Złota gm. Głuchów nr ewid dz. 1181, 966, 967, 968, 969, 970. INWESTOR: ADRES: Gmina Głuchów Głuchów Al. Klonowa 5 PROJEKTOWAŁ: technik Andrzej Bartosik (4/84 Sk-ce) SPRAWDZIŁ:. mgr inż. Bogdan Uzar (61/75/OP). sierpień 2013 r. ANDBART Usługi Elektryczne Andrzej Bartosik Skierniewice ul. Łowicka 9 NIP: REGON: BANK: PKO BP S.A. I o/skierniewice KONTO:

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA...1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 2 A.1 SPIS RYSUNKÓW... 3 B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 B.1.1 Przedmiot inwestycji... 4 B.1.2 Przedmiot inwestycji... 4 B.1.3 Teren inwestycji... 4 B.1.4 Podstawa opracowania... 4 B.1.5 Charakterystyka... 4 B.1.6 Inne dane... 5 C. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE... 6 C.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 6 C.2 KOPIE UPRAWNIEŃ... 7 C.3 KOPIE ŚWIADECTW PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB C.4 WARUNKI PRZYŁACZENIA C.5 ZUD C.6 WYPIS D. PROJEKT D.1 OPIS TECHNICZNY D.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu D.1.2 Zakres opracowania D.1.3 Stan istniejący D.1.4 Oświetlenie uliczne D Zasilanie oświetlenia D.1.5 Obliczanie spadków napięcia dla obwodu ze stacji D Obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączania obwodu oświetleniowego D.1.6 Dobór projektowanego słupa krańcowego z uwagi na obciążenia statyczne D.2 UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE D.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3 A.1 SPIS RYSUNKÓW 1. Plan linii oświetleniowej 2. Schemat główny zasilania 3. Wygląd skrzynki SON 3

4 B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B.1.1 Przedmiot inwestycji Inwestor: Adres: Obiekt: Gmina Głuchów Głuchów Al. Klonowa 5 Oświetlenie uliczne w m. Złota gm. Głuchów B.1.2 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest oświetlenie uliczne w miejsc. Złota gm. Głuchów. Projekt obejmuje podwieszenie przewodów i montaż lamp oświetleniowych na projektowanych 2 słupach. B.1.3 Teren inwestycji Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania działek o numerach ewidencyjnych obrębu geodezyjnego Złota nr ewid. dz. 1181, 966, 967, 968, 969, 970. B.1.4 Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów Instrukcja p.t. Standaryzacja sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego Łódź- Teren S.A., uzgodnienia z Inwestorami uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące normy i przepisy B.1.5 Charakterystyka W chwili obecnej na istniejących słupach linii napowietrznej w kier. obw. nr 01 i 02 zasilanej ze stacji nr w miejsc. Złota istnieje oświetlenie uliczne drogi gminnej. Zasilane jest z istniejącego układu sterowania oświetleniem, który umieszczony jest w rozdzielnicy stacyjnej RS na stacji transformatorowej. Na stacji transformatorowej nr Wysokienice 2 w miejsc. Złota zlokalizowany jest istniejący układ sterowania oświetleniem z licznikiem jednofazowym w skrzynce stacyjnej RS. Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 1951/RE02/2013 należy istniejący układ sterowania oświetlenia przenieść do nowoprojektowanej skrzynki SON umiejscowionej na słupie nr 1. W celu zasilenia istniejącego 4

5 obwodu oświetlenia (kierunek obw. 02) należy w skrzynce stacyjnej RS zmostkować istniejące przewody wychodzące na izolatory obwodu oświetleniowego. Projektowany nowy odcinek linii oświetleniowej wykonać od słupa nr 10 wg rys. nr 1 gdzie należy podwiesić projektowany odcinek oświetlenia, przewodem AsXSn 2*25mm 2 na projektowanych słupach strunobetonowych wirowanych (typy słupów wg rys nr 2. Na projektowanych słupach zamontować oprawy oświetlenia drogowego przeznaczone do wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych 1,5m wysięgu. B.1.6 Inne dane Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i sprawdzone rozwiązanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym. 5

6 C. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE C.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Skierniewice, dnia O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym o ś w i a d c z a m, że projekt budowlany oświetlenia ulicznego w miejsc. Złota gm. Głuchów w zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.... (pieczęć i podpis projektanta) O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym o ś w i a d c z a m, że projekt budowlany oświetlenia ulicznego w miejsc. Złota gm. Głuchów w zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.... (pieczęć i podpis sprawdzającego) 6

7 C.2 KOPIE UPRAWNIEŃ 7

8 8

9 9

10 C.3 KOPIE ŚWIADECTW PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB 10

11 11

12 C.4 WARUNKI PRZYŁACZENIA 12

13 13

14 C.5 ZUD 14

15 C.6 WYPIS 15

16 D. PROJEKT D.1 OPIS TECHNICZNY D.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu Zlecenie inwestora Warunki przyłączenia Obowiązujące normy i przepisy Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 D.1.2 Zakres opracowania Stan istniejący Projektowane oświetlenie uliczne D.1.3 Stan istniejący W chwili obecnej na istniejących słupach linii napowietrznej w kier. obw. nr 01 i 02 zasilanej ze stacji nr w miejsc. Złota istnieje oświetlenie uliczne drogi gminnej. Zasilane jest z istniejącego układu sterowania oświetleniem, który umieszczony jest w rozdzielnicy stacyjnej RS na stacji transformatorowej. D.1.4 Oświetlenie uliczne. D Zasilanie oświetlenia Na stacji transformatorowej nr Wysokienice 2 w miejsc. Złota zlokalizowany jest istniejący układ sterowania oświetleniem z licznikiem jednofazowym w skrzynce stacyjnej RS. Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 1951/RE02/2013 należy istniejący układ sterowania oświetlenia przenieść do nowoprojektowanej skrzynki SON umiejscowionej na słupie nr 1. W celu zasilenia istniejącego obwodu oświetlenia (kierunek obw. 02) należy w skrzynce stacyjnej RS zmostkować istniejące przewody wychodzące na izolatory obwodu oświetleniowego. Projektowany nowy odcinek linii oświetleniowej wykonać od słupa nr 10 wg rys. nr 1 gdzie należy podwiesić projektowany odcinek oświetlenia, przewodem AsXSn 2*25mm 2 na projektowanych słupach strunobetonowych wirowanych (typy słupów wg rys nr 2). 16

17 Na projektowanych słupach zamontować oprawy oświetlenia drogowego przeznaczone do wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych 1,5m wysięgu. Na słupach wg rys. nr 1-2 należy zamontować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5kA. Należy wykonać uziemienie prętowe słupa oporność uziemienia R< 10 Podłączenie oprawy oświetleniowej, wykonać przewodami YDY 3*2,5mm 2 w układzie przewodów TNS, przed oprawą zainstalować bezpiecznik typu SV z wkładką bezpiecznikową 4A. Rozdział przewodów PE i N dokonać pod zaciskiem prądowym, połączenia do przewodu oświetleniowego. Obowiązującym systemem przeciw porażeniowym jest samoczynne odłączanie zasilania. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić na drodze pomiaru po zakończeniu prac. D Układ pomiarowy - istniejący Zgodnie z punktem 7 w.t.z. układ pomiarowy bezpośredni, licznikiem energii czynnej jednofazowym jednostrefowym, zainstalowanym w typowej izolowanej skrzynce SON Zabezpieczenia przedlicznikowe typu S301C25A przystosować do zaplombowania. Zabezpieczenia zalicznikowe 16A. D Układ sterowania Należy zamontować układ sterowania oświetleniem - typowy ze sterowaniem zegarem astronomicznym. D Ochrona przeciwporażeniowa Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem przyjęto szybkie wyłączanie w układzie sieci TN-C. Realizacja ochrony następować będzie przez zadziałanie wkładki bezpiecznikowej w czasie poniżej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzętu należy przyłączyć do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewód ten należy dodatkowo uziemić w miejscu przyłączenia do istniejącej sieci oraz na projektowanym słupie końcowym za pomocą uziemień szpilkowych do wartości poniżej 10. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i normami PN/E. 17

18 D.1.5 Obliczanie spadków napięcia dla obwodu ze stacji Rodzaj lampy: OUSe 70 o mocy 82W U 2*100 * P * L 2 S * * U Rodzaj przewodu Przekrój przewodu [mm 2 ] Typ lampy Moc Lampy [W] Ilość lamp na słupie Suma mocy lamp [W] Nr słupa od stacji trafo Długość odcinka [m] U [%] AsXSn 25 OUSe ,02 AsXSn 25 OUSe ,04 AL 35 OUSe ,10 AL 35 OUSe ,13 AL 35 OUSe ,16 AL 35 OUSe ,29 U 0,72%< 5% Dopuszczalny spadek napięcia zostaje zachowany Suma: 0,72 D Obliczenia skuteczności samoczynnego wyłączania obwodu oświetleniowego R X Długość Rodzaj przewodu [Ω/km] [Ω/km] [m] R [Ω] X [Ω] Transformator 63kVA 0,047 0,104 Przewód 4*AL. 35mm 2 0,876 0, ,71 0,267 Przewód AsXSn 2*25mm 2 1,2 0, ,252 0,011 Suma: 1,292 0,382 2 Z R p X p 1,08 2 I zw = 0,8*U Z p f =170,7A I WYL = k*i b =10* 16A=160A k=10 człon nadprądowy 16A Iz W > I WYL 170,7A>160A Warunek skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym jest spełniony. 18

19 D.1.6 Dobór projektowanego słupa krańcowego z uwagi na obciążenia statyczne P uwd P uw ,8 dan Słup krańcowy K 10,5/6 E został dobrany prawidłowo 2 2 P ( P P ) 369,8daN uw u p u P N N 313daN z s o r P P P N 197daN z r N p = 213daN (naciąg przewodów dla linii AsXSn 2*25mm 2 i długości przęsła a 50 m) N r = 100daN (wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy) P o = 27daN (obciążenie wiatrem oprawy) P s = 70daN (obciążenie wiatrem słupa) 19

20 D.2 UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE Dla wszystkich użytych w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp. na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału, urządzenia, wyrobu. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją pod stałym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-9 1/E oraz przepisami PBUE. Do wykonania używać materiały fabrycznie nowe posiadające stosowne atesty i znaki bezpieczeństwa. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki pomiarów zakończyć protokołem. Badania należy powtarzać w wymaganych przepisami czasookresach. 20

21 D.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oświetlenie uliczne w miejsc. Złota INWESTOR: Gmina Głuchów Głuchów Al. Klonowa 5 PROJEKTANT: techn. Andrzej Bartosik Nr uprawnień: 4/84/Sk-ce mgr inż. Bogdan Uzar Nr uprawnień: 61/75/OP 21

22 ZAKRES ROBÓT Budowa linii oświetleniowej n.n. na projektowanych słupach obejmujących podwieszenie przewodu AsXSn 2*25mm 2 oraz opraw oświetleniowych. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - Linia napowietrzne n.n. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH - Praca na wysokości montaż konstrukcji słupowych i osprzętu - Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV podłączanie do istniejącej linii n.n. - Ruch uliczny prace prowadzone na drodze publicznej ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE Istniejąca linia napowietrzna n.n. Droga ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGOŻENIA ZDROWIA W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów o drogach i ustaleniami z zarządcą drogi Ludzie pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież ochronną, twarde obuwie,kaski rękawice. Podczas wykonywania robót na wysokościach należy wyposażyć pracowników w sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokościach. Materiały użyte do realizacji obiektu powinny posiadać atesty techniczne i spełniać obowiązujące normy techniczne. Przy montażu przewodów należy korzystać z podnośnika montażowego z balkonem Podłączenie przyłączy do linii napowietrznej NN wykonać przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem, zgodnie z instrukcją organizacji i wykonywania prac pod napięciem i wg właściwej karty technologicznej egzemplarz 22

23 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, obowiązku stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice). Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczani pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze szczególnym uwzględnienie konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 1. organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach 2. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. tzn. praca w wykopach praca mechanicznych środków transportu praca na wysokości 3. sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów, a w szczególności elektryczności, sieci gazowej, sieci wodociągowej. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosować ich zgodnie z przeznaczeniem W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego przerwania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.... (pieczęć i podpis projektanta) 23

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 ELEKTROMEG Sp. z o.o. ul. Towarowa 11 33-100 Tarnów tel. 14 626 47 25 tel. 663 77 67 11 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa:

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Zawartość dokumentacji BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Instalacje elektryczne - rzut parteru. Rys. 2. Instalacje elektryczne - rzut piętra.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo