Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Present Simple /Czas teraźniejszy prosty"

Transkrypt

1 Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają charakter stały lub powtarzający się. Czas ten we wszystkich osobach ma formę podstawową, z wyjątkiem trzecie osoby liczby pojedynczej, w której występuje końcówka s lub es. I speak. You speak. He/She/It speaks. We speak. You speak. They speak. Formę pytającą tworzymy poprzez dodanie na początku zdania do, a w trzeciej osobie liczby pojedynczej does, oczywiście przed podmiotem w zdaniu. Do you see them? Does he see you? Formę przeczącą tworzymy poprzez dodanie do słówka do lub does lub odpowiednie formy czasownika wyrazu not. She does not see.(she doesn t see). We do not see.(we don t see).

2 Present Continuous / Czas teraźniejszy ciągły Czasu tego uŝywamy w pierwszym rzędzie gdy mówimy o czynności która odbywa się w chwili w której mówimy. Czasu tego nie uŝywamy z czasownikami wyraŝającymi czynności zmysłów np. hear, see, sense; uczucia; np. love, hate, like, czynność umysłową np. think, forget, know; wyraŝającymi posiadanie np. own. Czas ten tworzymy poprzez połączenie odpowiedniej formy czasownika to be w Simple Present z imiesłowem ( końcówką ing) potrzebnego czasownika. I am speaking. You are speaking. He/she/It is speaking. We are speaking. You are speaking. They are speaking. Forma pytająca tworzona jest stawiając odpowiednią formę czasownika (am, are, is) przed podmiotem w zdaniu. Are you speaking? Is she speaking? Are they speaking? Przeczenie tworzymy przez dodanie do odpowiednie formy czasownika to be wyrazu not. I am not speaking.(i m not speaking). They are not speaking.(they aren t speaking). Czas ten moŝe być równieŝ uŝywany do wyraŝenia czynności mającej miejsce w przyszłości lub dla wyraŝenia zamiaru, intencji. I am going to speak. Are we going to speak?

3 Present Perfect/Czas przeszły złoŝony MoŜna powiedzieć Ŝe czas ten ilustruje związek przeszłości (tego co się stało lub nie stało) z teraźniejszością. WyraŜa zatem przeszłość która swym zasięgiem dotyka teraźniejszości: przeszłość aŝ do chwili obecnej, a więc gdy opisujemy czynności zaczęte w przeszłości ale trwające nadal, dopiero co zakończone, lub powtarzające się w nieograniczonym okresie w przeszłości i teraźniejszości. ZauwaŜmy Ŝe czas Present Perfect podaje informacje aktualne mimo Ŝe pochodzą one z przeszłości podczas gdy czas Past Simple opowiada historię. Czas ten tworzymy dodając do odpowiedniej formy czasownika to have w czasie teraźniejszym imiesłowu biernego odpowiedniego czasownika. Pamiętajmy Ŝe czasowniki mogą przybierać formy regularne i nieregularne. I have spoken. You have spoken. He/She/It has spoken. We have spoken. You have spoken. They have spoken. Pytanie tworzymy stawiając have lub has przed podmiotem w zdaniu. I have spoken. He has spoken. We have spoken. Przeczenie powstaje poprzez dodanie do czasownika to have lub has wyrazu not. I have not spoken. (I haven t spoken). She has not spoken. (She hasn t spoken).

4 Present Perfect Continuous / Czas przeszły złoŝony ciągły Czas ten opisuje sytuacje podobne do Present Continuous, z tym Ŝe podkreśla zakotwiczenie opisywanej czynności w przeszłości. Jakaś czynność rozpoczęta w przeszłości trwa nieprzerwanie do chwili obecnej, jej skutki trwają nadal. To czas tworzony z form have been lub odpowiednio has been z imiesłowem czasu teraźniejszego(końcówka ing) odpowiedniego czasownika. I have been speaking. You have been speaking. He/She/It has been speaking. We have been speaking. You have been speaking. They have been speaking. Forma pytająca. Has he been speaking? Have they been speaking? Przeczenie powstaje poprzez dodanie do form have lub has wyrazu not. You have not been speaking. (You haven t been speaking). We have not been speaking. (We haven t been speaking).

5 Past Simple / Czas Przeszły Prosty To przede wszystkim czas narracji. Opowiadamy, jak było w pewnym momencie lub okresie przeszłości. Nie muszą wynikać z tego Ŝadne znaczące skutki dla chwili obecnej. W wypadku czasowników regularnych powstaje przez dodanie końcówek ed lub d do formy podstawowej danego czasownika. Formy czasowników nieregularnych przybierają róŝne końcówki co wymaga ich pamięciowego opanowania. Czasownik ma niezmienną formę we wszystkich osobach. I spoke. You spoke. He/She/It spoke. We spoke. You spoke. They spoke. Pytania tworzymy przez dodanie wyrazu did na początku zdania a następnie dodanie czasownika w jego podstawowej formie. Did I speak? Did you speak? Did he/she/it speak? Did we speak? Did you speak? Did they speak? Forma przecząca powstaje poprzez umieszczenie słówka not po did a następnie odpowiedniej formy czasownika. I did not speak. (I didn t speak). They did not speak. (They didn t speak).

6 Past Continuous / Czas przeszły ciągły Czas ten eksponuje rozciągłość opisywanej czynności w czasie. Coś działo się nieprzerwanie w momencie, gdy jakieś wydarzenie(np. czyjeś przybycie) przecięło opisywaną czynność. I was speaking on the phone when the door bell rang. (Rozmawiałem przez telefon gdy zadzwonił ktoś do drzwi). Łączymy formy was, were z imiesłowem czasownika wyraŝającym daną czynność(zakończenie ing). I was speaking. He/She/It was speaking. You were speaking. We were speaking. You were speaking. They were speaking. Chcąc utworzyć pytanie. Was I speaking? Were you speaking? Were we speaking? I przeczenie. She was not speaking. (She wasn t speaking). They were not speaking.(they weren t speaking).

7 Past Perfect / Czas zaprzeszły Czas ten występujący duŝo częściej w angielszczyźnie pisanej, formalnej niŝ potocznej uŝywany jest dla zaznaczenia jednej czynności przeszłej w stosunku do innej czynności przeszłej. He had spoken to him before we all met together. (Rozmawiał z nim zanim się wszyscy spotkaliśmy razem).silnie zaakcentowana jest uprzedniość jednej czynności wobec innej, obie mają jednakowoŝ miejsce w przeszłości. Powstaje przez zestawienie formy had z imiesłowem biernym odpowiedniego czasownika. Ma on tę samą postać we wszystkich osobach. I had spoken. You had spoken. He/She/It had spoken. We had spoken. You had spoken. They had spoken. Formy pytające. Had I spoken? Had you spoken? Had they spoken? Negacja. He had not spoken. (He hadn t spoken). We had not spoken. (We hadn t spoken).

8 Past Perfect Continuous / Czas zaprzeszły ciągły Głównym zastosowaniem tego czasu jest wyraŝenie czynności która odbywała się juŝ od jakiegoś czasu w momencie kiedy nastąpiła wypowiedź. He said he had spoken to the directors. (Powiedział, Ŝe rozmawiał z dyrektorami). Czas ten sygnalizuje, Ŝe opisywana czynność odbywała się juŝ od pewnego czasu, kiedy nastąpiła inna czynność lub stan. I had spoken. You had spoken. He/She/It had spoken. We had spoken. You had spoken. They had spoken. Tworzenie pytania. Had I spoken? Has she spoken? Had they spoken? Przeczenia. I had not spoken. (I hadn t spoken). We had not spoken. (We hadn t spoken).

9 Future Simple / Czas przyszły prosty Czasu tego uŝywamy gdy chcemy wyrazić obietnicę, zamiar, decyzję podjętą w chwili mówienia, przewidywanie, uprzednio przyjęty plan. Tworzymy go zestawiając formę will lub shall z bezokolicznikiem danego czasownika. (Forma shall występuje, choć coraz rzadziej w języku mówionym, w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.) I will(shall) speak. You will speak. He/She/It will speak. We will(shall) speak. You will speak. They will speak. Tworzenie pytania. Will you speak? Will she speak? Will we speak? Przeczenie. I will not speak. (I won t speak). They will not speak. (They won t speak).

10 Future Continuous / Czas przyszły ciągły Czas ten moŝe wyraŝać czynność odbywającą się nieprzerwanie przez pewien czas w przyszłości. Powstaje prze zestawienie zbitkę will be lub shall be z formą ing danego czasownika. I will(shall) be speaking. You will be speaking. He/She/It will be speaking. We will(shall) be speaking. You will be speaking. They will be speaking.

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej.

Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. Prof. dr hab. Krzysztof Konecki Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji socjologii pracy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jacek Wojtysiak ZASADA

Jacek Wojtysiak ZASADA Jacek Wojtysiak ZASADA I. Termin. Termin zasada jest odpowiednikiem łacińskiego słowa principium (por. np. fr. principe, ang. principle, niem. das Prinzip), które z kolei (przynajmniej częściowo) odpowiada

Bardziej szczegółowo

Sposoby działania ustawy w prawie międzyczasowym prywatnym

Sposoby działania ustawy w prawie międzyczasowym prywatnym Sposoby działania ustawy w prawie międzyczasowym prywatnym 1. Uwagi ogólne. W terminologii prawa międzyczasowego prywatnego przyjęło się kilka określeń na oznaczenie sposobu, w jaki przepis działa, czyli

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA SOCIOLOGICA 40, 2012

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA SOCIOLOGICA 40, 2012 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA SOCIOLOGICA 40, 2012 * Uniwersytet Łódzki CZAS A MORALNOŚĆ. OD FILOZOFICZNYCH DO SOCJOLOGICZNYCH KONCEPCJI CZASU CzymŜe jest czas? Jeśli nikt

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROCZDELSKIE I ICH REALIZACJA W PRAKTYCE

ZASADY ROCZDELSKIE I ICH REALIZACJA W PRAKTYCE Teka Kom. Praw. OL PAN, 2009, 26 35 ZASADY ROCZDELSKIE I ICH REALIZACJA W PRAKTYCE Henryk Cioch Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Z warsztatu badawczego

Z warsztatu badawczego Sylwia Jaskulska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu parezja 2/2014 z warsztatu Uniwersytet badawczego w Białymstoku 79 Wydział Pedagogiki i Psychologii Z warsztatu badawczego 2/2014 ISSN 2353-7914

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROCEDURY PODATKOWEJ W POLSCE

ZASADY PROCEDURY PODATKOWEJ W POLSCE ZASADY PROCEDURY PODATKOWEJ W POLSCE JACEK PATYK WYDZIAŁ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA, WYśSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU Summary: The principles of the taxes procedure were captured in the Polish recipes of the

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie ETYKA 1993, NR 26 Ryszard Jadczak KAZIMIERZ TWARDOWSKI O OBIEKTYWNOŚCI I BEZWZGLĘDNOŚCI DOBRA* W Przeciw sceptycyzmowi etycznemu okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH

MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH ARCHIWA KANCELARIE ZBIORY NR 4 (6) / 2013 Waldemar Chorążyczewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE ARCHIWISTYKI W KONTEKŚCIE UZNANIA ARCHIWISTYKI

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo