NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/ /3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/ /7 (DZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ."

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/ /3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/ /7 (DZ. NR 4/3). (wyciąg z operatu szacunkowego) STAN PRAWNY W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzone są księgi wieczyste, których wpisy zostały przybliżone poniżej. Stan prawny został ustalony w dniu r. na dzień r. na podstawie badania zupełnej treści księgi wieczystej pozyskanej z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Księga Wieczysta KW Nr LD1M/ /3 Typ księgi: nieruchomość gruntowa. DZIAŁ I-O: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 1. Miejscowość: Łódź. 2. Dzielnica: Bałuty. 3. Nr działki: 1/16 (obręb: B-51; ulica: Ekologiczna 26; sposób korzystania: nieruchomość zabudowana). 4. Obszar: 0,0757 ha. Budynek: Urządzenie: Urządzenie: DZIAŁ I-SP: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ DZIAŁ II: WŁAŚCICIEL 1. Wzmianka: /LD1M/115/05/1. 2. Udział: 1/1. 3. Właściciel: Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (stan przejściowy: w upadłości). DZIAŁ III: CIĘŻARY I OGRANICZENIA 1. Inny wpis wzmianka o przyłączeniu się wierzyciela Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie KM 1734/12.

2 2. Inny wpis wzmianka o ogłoszeniu upadłości Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi obejmującej likwidację majątku dłużnika. DZIAŁ IV: HIPOTEKI Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty ,00 zł. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego: Spłata kapitału, odsetek obliczanych według zmiennej stopy procentowej, odsetek karnych, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczeń ubocznych. Umowa nr 105/PS/LZ/O/1/2005 z dnia r. zmieniona późniejszymi aneksami, w tym aneksem nr 6 z dnia r. Inne informacje: umowa nr 105/PS/LZ/O/1/2005 z dnia r. zmieniona późniejszymi aneksami. Wierzyciel hipoteczny: Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Księga Wieczysta KW Nr LD1M/ /7 Typ księgi: nieruchomość gruntowa. DZIAŁ I-O: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 1. Miejscowość: Łódź Bałuty. 2. Nr działki: 4/3 (obręb: B-21; ulica: Ekologiczna 26; sposób korzystania: działka niezabudowana). 3. Obszar: 2,5333 ha. Budynek: Urządzenie: Urządzenie: DZIAŁ I-SP: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ DZIAŁ II: WŁAŚCICIEL 1. Udział: 1/1. 2. Właściciel: Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (stan przejściowy: w upadłości). DZIAŁ III: CIĘŻARY I OGRANICZENIA 1. Inny wpis wzmianka o przyłączeniu się wierzyciela Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie KM 1734/ Inny wpis wzmianka o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.

3 DZIAŁ IV: HIPOTEKI 1. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty ,00 zł. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego: Kredyt. Umowa nr 105/PS/LZ/O/1/2005 z dnia r. wraz z późniejszymi aneksami, w tym aneksem nr 6 z dnia r. Termin zapłaty: Wierzyciel hipoteczny: Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 2. Hipoteka przymusowa w kwocie ,00 zł. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego: objęta tytułem wykonawczym nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia r. Sygn. GNC 417/1. Wierzyciel hipoteczny: Marek Sławomir Kacprzak (Pesel: ), Grzegorz Marek Fałek (Pesel: ). Stan prawny nieruchomości gruntowej oznaczenie w operacie ewidencji gruntów i budynków przedstawiono w ujęciu tabelarycznym: Województwo: Powiat: Jednostka ewidencyjna: łódzkie Łódź _9, Łódź-Bałuty Obręb: 0051, B-51 Nr jednostki rejestrowej: G.16 Właściciel: Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi udział 1/1 Lp. Ark. mapy Nr działki Powierzchnia Działki [ha] Użytku [ha] Użytek Nr KW 1-1/16 0,0757 0,0757 Bi LD1M/ /3 Razem: 0,0757 Województwo: Powiat: Jednostka ewidencyjna: łódzkie Łódź _9, Łódź-Bałuty Obręb: 0021, B-21 Nr jednostki rejestrowej: G.540 Właściciel: Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi udział 1/1 Lp. Ark. mapy Nr działki Powierzchnia Działki [ha] Użytku [ha] Użytek Nr KW 1-4/3 2,5336 2,5336 Bi LD1M/ /7 Razem: 2,5336 UWAGA: W trakcie badania stanu prawnego nieruchomości objętej KW Nr LD1M/ /7 (działka nr 4/3) ustalono, że istnieje rozbieżność pomiędzy danymi powierzchniowymi ujawnionymi w księdze wieczystej (wskazana w dziale I-O powierzchnia działki nr 4/3 wynosi 2,5333 ha), a tymi samymi

4 danymi ujawnionymi w rejestrze gruntów (wskazana w rejestrze gruntów powierzchnia działki nr 4/3 wynosi 2,5336 ha). Zgodnie z przepisami ustawy o księga wieczystych i hipotece (art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2), podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości. Sprostowanie, o którym mowa wyżej, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości. Biorąc pod uwagę powyższe, dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto powierzchnię działki nr 4/3 zgodną z danymi ujawnionymi w rejestrze gruntów. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiot wyceny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154 ust. 2 Ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy. Dla terenu, na którym zlokalizowany jest przedmiot wyceny przyjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych (Uchwała Nr XLVI/916/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia r.). Sam plan miejscowy nie został jednak uchwalony na dzień wyceny. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Miasta Łodzi ustalono, że brak jest obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej nieruchomości. Przedmiot niniejszego opracowania położony jest na obszarze objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi, zatwierdzonego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego nie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa. Zgodnie z zapisami studium, grunt stanowiący przedmiot niniejszego opracowania położony jest w terenach opisanych w następujący sposób: MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5 Źródło: OPIS NIERUCHOMOŚCI OPIS GRUNTU Nieruchomość gruntowa położona jest w Łodzi, przy ul. Ekologicznej 26 (dzielnica Bałuty, część północna miasta). Podlegająca wycenie nieruchomość składa się z działek nr 1/16 i 4/3 o powierzchni łącznej wynoszącej ,0 m 2. Działka nr 1/16 (obręb B-51, użytek Bi, powierzchnia 757,0 m 2, KW Nr LD1M/ /3). Ukształtowanie terenu działki nr 1/16 nie wykazuje zróżnicowania teren równy. Działka posiada kształt trójkąta, i swoją północną granicą przylega do działki nr 4/3. Dostęp do działki zapewniony jest od strony ul. Centralnej. Działka nr 4/3 (obręb B-21, użytek Bi, powierzchnia ,0 m 2, KW Nr LD1M/ /7). Ukształtowanie terenu działki nr 4/3 wykazuje niewielkie zróżnicowanie. Działka posiada kształt regularny zbliżony do odwróconego trapezu, i swoją południową granicą przylega do działki nr 1/16. Dostęp do działki zapewniony jest od strony ul. Ekologicznej i Centralnej. Wskazane działki tworzą jeden kompleks o dużym areale. Teren ogrodzony ogrodzeniem betonowym. Teren nieruchomości urządzony. Teren uzbrojony w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, teletechniczną. Wjazd na nieruchomość od ulicy Ekologicznej oraz ulicy Centralnej. Są to lokalne szlaki komunikacyjne (miejskie, utwardzone asfaltem w średnim stanie technicznym), które łączą się z ważniejszymi ciągami komunikacyjnymi miasta, między innymi z ulicami Strykowską i Inflacką.

6 Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny budownictwa jednorodzinnego, tereny kolejowe (zlokalizowane po południowej stronie nieruchomości, wzdłuż ulicy Centralnej). W dalszym otoczeniu zlokalizowane są tereny o zróżnicowanych funkcjach, tj.: mieszkaniowe (o niskiej i wysokiej intensywności zabudowy), zielone, nieużytki, przemysłowe oraz usługowe. Wyceniana nieruchomość położona jest w odległości około 4,0 km (w linii prostej) od ścisłego centrum Łodzi. Teren nieruchomości jest oświetlony. W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej. Przez działkę nr 4/3 (w jej środkowej części, na linii wschód-zachód) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Zabudowę nieruchomości stanowią budynki, budowle i urządzenia, które służyły do prowadzenia działalności spółki Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Są to budynki pełniące funkcję bazy przedsiębiorstwa drogowo-inżynieryjnego (budynki o charakterze biurowym, socjalnym, magazynowym, garażowo-przemysłowym oraz budowle i urządzenia trwale związane z gruntem. Uwaga: Budynek wiaty magazynowej (nr inwentarzowy 1-016) jest jedynym budynkiem, który został zlokalizowany na obydwu działkach wchodzących w skład szacowanej nieruchomości, co oznacza, że jest on położony zarówno na działce nr 1/16, jak i na działce nr 4/3. Biorąc pod uwagę powyższe, jak również fakt, że obie wskazane działki tworzą jeden kompleks o dużym areale, o jednej funkcji i sposobie użytkowania, proponuje się, aby działka nr 1/16 (pomimo faktu, że jest objęta odrębną księgą wieczystą) zawsze była sprzedawana łącznie z działką nr 4/3. Ogólna lokalizacja:

7 Źródło: OPIS SKŁADNIKA BUDOWLANEGO Na działkach nr 1/16 i 4/3, położonych w Łodzi, przy ul. Ekologicznej 26 (dzielnica Bałuty), zlokalizowane zostały następujące budynki i budowle: 1) budynek socjalno-biurowy (nr inwentarzowy 1-025), 2) budynek socjalno-biurowy część socjalna (nr inwentarzowy 1-002), 3) budynek garażowo-warsztatowy (nr inwentarzowy 1-035), 4) budynek magazynowy (nr inwentarzowy 1-003), 5) wiata magazynowa (nr inwentarzowy 1-016), 6) magazyn soli (nr inwentarzowy 1-034), 7) sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, 8) ogrodzenie terenu, 9) utwardzenie terenu.

8 1) Budynek socjalno-biurowy (nr inwentarzowy 1-025) Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Rok budowy Budynek użytkowany. Konstrukcja dachu płyty żelbetowe korytkowe. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna. Elementy odwodnienia dachu rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej, z cegły silikatowej na zaprawie cementowowapiennej, nieotynkowane. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą olejną (lamperie) i emulsyjną, w części korytarza parteru glazura. Stolarka zewnętrzna okna drewniane zespolone; drzwi wejściowe stalowe. Stolarka wewnętrzna drzwi płytowe drewnopochodne, malowane farbą olejną. Schody wewnętrzne wykonane w technologii konstrukcji żelbetowej, ognioodporne, zabezpieczone balustradą stalową pomalowaną farbą olejną, stopnie obłożone terakotą. Schody zewnętrzne wykonane w technologii konstrukcji żelbetowej, ognioodporne, zabezpieczone balustradą stalową pomalowaną farbą olejną, stopnie obłożone terakotą. Posadzki w części komunikacyjnej, biurowo-socjalnej i w sanitariatach terakota. Instalacje: elektryczna: oświetlenie, C.O. (kotłownia olejowa lokalna), wod-kan, telefoniczna. Powyższy opis techniczny został oparty o protokół z przeglądu rocznego elementów konstrukcyjnobudowlanych wykonany w grudniu 2011 r. oraz o ustalenia poczynione podczas oględzin nieruchomości. Na dzień wyceny stan techniczny obiektu jest dobry. Dane techniczne obiektu (zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w książce obiektu budowlanego): 1. Rok budowy: Powierzchnia zabudowy: 387,00 m 2 3. Kubatura: 2 531,00 m 3 4. Powierzchnia użytkowa: 619,00 m 2 5. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2,0 6. Ilość kondygnacji podziemnych 0 2) Budynek socjalno-biurowy część socjalna (nr inwentarzowy 1-002) Budynek parterowy, bez podpiwniczenia. Rok budowy Budynek użytkowany. Konstrukcja dachu płyty żelbetowe korytkowe. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna. Elementy odwodnienia dachu rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej, z cegły silikatowej na zaprawie cementowowapiennej, obustronnie otynkowane.

9 Ściany wewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą olejną (lamperie) i emulsyjną, w części korytarza parteru glazura. Stolarka zewnętrzna okna z profili PCV; drzwi wejściowe stalowe. Stolarka wewnętrzna drzwi płytowe drewnopochodne, malowane farbą olejną. Posadzki w części komunikacyjnej, biurowo-socjalnej i w sanitariatach terakota. Instalacje: elektryczna: oświetlenie, C.O. (kotłownia olejowa lokalna), wod-kan, telefoniczna. Powyższy opis techniczny został oparty o protokół z przeglądu rocznego elementów konstrukcyjnobudowlanych wykonany w grudniu 2011 r. oraz o ustalenia poczynione podczas oględzin nieruchomości. Na dzień wyceny stan techniczny obiektu jest dobry. Dane techniczne obiektu (zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w książce obiektu budowlanego): 1. Rok budowy: Powierzchnia zabudowy: - m 2 3. Kubatura: 473,00 m 3 4. Powierzchnia użytkowa: 172,00 m 2 5. Ilość kondygnacji nadziemnych: 1,0 6. Ilość kondygnacji podziemnych 0 3) Budynek garażowo-warsztatowy (nr inwentarzowy 1-035) Budynek składa się z dwóch części: 1) część wyższa dwukondygnacyjna, zawiera pomieszczenia biurowe; 2) część niższa jednokondygnacyjna, mieści pomieszczenia garażowo-warsztatowe. Bez podpiwniczenia. Rok budowy Budynek użytkowany. Konstrukcja dachu płyty żelbetowe korytkowe. Pokrycie dachu papa, blacha stalowa ocynkowana. Elementy odwodnienia dachu rynny i rury spustowe z PCV. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej (murowane), na zaprawie cementowowapiennej, obustronnie otynkowane. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjną. Stolarka zewnętrzna 1) w części biurowej okna z profili PCV, drzwi wejściowe aluminiowe; 2) w części garażowo-warsztatowej wrota stalowe. Stolarka wewnętrzna drzwi płytowe drewnopochodne, malowane farbą olejną. Schody wewnętrzne (w części wyższej) wykonane w technologii konstrukcji żelbetowej, ognioodporne, zabezpieczone balustradą stalową pomalowaną farbą olejną, stopnie obłożone terakotą. Posadzki w części komunikacyjnej, biurowo-socjalnej i w sanitariatach terakota. Instalacje: elektryczna, C.O., wod-kan, telefoniczna.

10 Powyższy opis techniczny został oparty o protokół z przeglądu rocznego elementów konstrukcyjnobudowlanych wykonany w grudniu 2011 r. oraz o ustalenia poczynione podczas oględzin nieruchomości. Na dzień wyceny stan techniczny obiektu jest dobry. Dane techniczne obiektu (zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w książce obiektu budowlanego): 1. Rok budowy: Powierzchnia zabudowy: 526,00 m 2 3. Kubatura: 3 510,00 m 3 4. Powierzchnia użytkowa: 590,5 m 2 5. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2,0 / 1,0 6. Ilość kondygnacji podziemnych 0 4) Budynek magazynowy (nr inwentarzowy 1-003) Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wolnostojący, zrealizowany z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów ogrodzeniowych. Rok budowy Budynek użytkowany. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu papa asfaltowa. Elementy odwodnienia dachu rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej wykazują duży stopień zużycia (widoczne nieszczelności i korozja). Ściany zewnętrzne konstrukcja żelbetowa. Posadzki betonowe. Wrota drewniane konserwowane poprzez malowanie farbą olejną, jednak wykazują naturalne zużycie na skutek długiego czasu użytkowania Instalacje: elektryczna: oświetlenie. Powyższy opis techniczny został oparty o protokół z przeglądu rocznego elementów konstrukcyjnobudowlanych wykonany w grudniu 2011 r. oraz o ustalenia poczynione podczas oględzin nieruchomości. Na dzień wyceny stan techniczny obiektu jest dostateczny. Dane techniczne obiektu (zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w książce obiektu budowlanego): 1. Rok budowy: Powierzchnia zabudowy: - m 2 3. Kubatura: 900,00 m 3 4. Powierzchnia użytkowa: 360,00 m 2 5. Ilość kondygnacji nadziemnych: 1,0

11 6. Ilość kondygnacji podziemnych 0 5) Wiata magazynowa (nr inwentarzowy 1-016) Budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, zrealizowany jako wiata, a następnie obudowany ścianami w technologii tradycyjnej (murowanej) i otynkowany. Rok budowy Budynek użytkowany. Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu papa asfaltowa. Elementy odwodnienia dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Ściany zewnętrzne konstrukcja murowana, otynkowana. Posadzki betonowe. Wrota stalowe konserwowa poprzez malowanie farbą oljną Instalacje: elektryczna: oświetlenie i siła. Powyższy opis techniczny został oparty o protokół z przeglądu rocznego elementów konstrukcyjnobudowlanych wykonany w grudniu 2011 r. oraz o ustalenia poczynione podczas oględzin nieruchomości. Na dzień wyceny stan techniczny obiektu jest dobry. Dane techniczne obiektu (zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w książce obiektu budowlanego): 1. Rok budowy: Powierzchnia zabudowy: - m 2 3. Kubatura: 1 950,00 m 3 4. Powierzchnia użytkowa: 672,00 m 2 5. Ilość kondygnacji nadziemnych: 1,0 6. Ilość kondygnacji podziemnych 0 Uwaga: Budynek wiaty magazynowej (nr inwentarzowy 1-016) jest jedynym budynkiem, który został zlokalizowany na obydwu działkach wchodzących w skład szacowanej nieruchomości, co oznacza, że jest on położony zarówno na działce nr 1/16, jak i na działce nr 4/3. Biorąc pod uwagę powyższe, jak również fakt, że obie wskazane działki tworzą jeden kompleks o dużym areale, o jednej funkcji i sposobie użytkowania, proponuje się, aby działka nr 1/16 (pomimo faktu, że jest objęta odrębną księgą wieczystą) zawsze była sprzedawana łącznie z działką nr 4/3. 6) Magazyn soli (nr inwentarzowy 1-034) Budynek wolnostojący parterowy, bez podpiwniczenia. Rok budowy Budynek użytkowany. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu gont papowy.

12 Elementy odwodnienia dachu brak (odprowadzenie wód opadowych następuje bezpośrednio na teren nieruchomości). Ściany zewnętrzne konstrukcja żelbetowa. Posadzki betonowe. Instalacje: elektryczna: oświetlenie, odgromowa. Powyższy opis techniczny został oparty o protokół z przeglądu rocznego elementów konstrukcyjnobudowlanych wykonany w grudniu 2011 r. oraz o ustalenia poczynione podczas oględzin nieruchomości. Na dzień wyceny stan techniczny obiektu jest dobry. Dane techniczne obiektu (zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w książce obiektu budowlanego): 1. Rok budowy: Powierzchnia zabudowy: 280,00 m 2 3. Kubatura: 1 525,00 m 3 4. Powierzchnia użytkowa: - m 2 5. Ilość kondygnacji nadziemnych: 1,0 6. Ilość kondygnacji podziemnych 0 7) Sieci uzbrojenia terenu Sieć: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna. 8) Ogrodzenie terenu Ogrodzenie wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych, na słupach betonowych osadzonych w gruncie, z główną bramą stalową z prętów, przesuwną. W zachodniej części ogrodzenia brama stalowa wypełnioną blachą, uchylna. Na dzień wyceny stan techniczny obiektu jest dostateczny. 9) Utwardzenie terenu Działki nr 1/16 i 4/3 stanowią jeden kompleks działek, które poza zabudowaniami i terenem nieutwardzonym, utwardzone są asfaltem, trylinką, płytami chodnikowymi, płytami drogowymi betonowymi, tłuczniem.

13 USTALENIA OGÓLNE Przedmiotowa nieruchomość położna jest w Łodzi, przy ul. Ekologicznej 26. Łódź miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce. Siedziba władz województwa łódzkiego, powiatu łódzkiego wschodniego oraz gminy Nowosolna. Ośrodek akademicki (6 uczelni państwowych oraz 22 prywatne), a także kulturalny. Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności zameldowanej ( ) i czwartym pod względem powierzchni (293,25 km²). Według danych z 1 stycznia 2011 powierzchnia miasta wynosi 293,25 km². Łódź graniczy z miastami: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Zgierz, Pabianice, oraz z gminami: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz. Aglomeracja łódzka liczy około mieszkańców. Krzyżują się tu linie kolejowe z Warszawy i Koluszek, Torunia i Kutna, Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego, oraz drogi krajowe z Gdańska i Torunia, z Konina, Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego i Częstochowy oraz z Warszawy. W najbliższym czasie ok. 10 km od miasta powstanie też skrzyżowanie transeuropejskich autostrad A1 i A2. Struktura użytkowania gruntów (1 stycznia 2008) Rodzaj % Grunty zabudowane i zurbanizowane 46,1% Użytki rolne 43% Grunty leśne 9,7% Nieużytki 0,6% Grunty pod wodami 0,4% Tereny różne 0,2% Użytki ekologiczne 0,01% Σ 100% Przemysł włókienniczy, który stworzył potęgę Łodzi, ma coraz mniejsze znaczenie. Z liczących się w tej branży, pozostały m.in. Redan S.A., Monnari i Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów. Obecnie szczególne znaczenie dla miasta mają rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów w trzech branżach: centra usług dla zaplecza biznesowego (tzw. BPO Business Process Outsourcing), logistyka i AGD. Swoje siedziby w Łodzi mają firmy należące do grupy kapitałowej BRE Bank, centra usług biurowych GE Money Bank i Infosys. W Łodzi powstała Grupa Atlas. Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD. W Łodzi zainwestowali m.in. Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. W ciągu ostatnich lat w Łodzi zainwestowali też: Gillette (największa na świecie fabryka tej firmy jest w Łodzi), VF Corporation, ABB, Polska Grupa Farmaceutyczna, Hutchinson, Ericpol, TP SA czy ComArch. Accenture utworzyło w Łodzi swoje centrum, a bank Citi Handlowy Centrum Operacji. W 2007 roku amerykańska firma informatyczna Dell wybudowała w mieście swoją fabrykę.

14 Powstały też centra handlowo-rekreacyjne, m.in. Galeria Łódzka i Manufaktura (zajmująca powierzchnię 27 ha). W marcu 2010 roku otwarto centrum handlowe Port Łódź, którego głównym najemcą jest IKEA. Dwa ostatnie są, kolejno, największymi centrami handlowymi w Polsce. Transport Drogi Łódź stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Przez miasto i w jego pobliżu przebiegają drogi krajowe i międzynarodowe: DK1, E75, Gdańsk Toruń Łódź Częstochowa granica państwa (Cieszyn), A2, E30, granica państwa (Świecko) Nowy Tomyśl Poznań Łódź Warszawa, DK14, Łowicz Stryków Łódź Zduńska Wola Sieradz Złoczew Walichnowy, DK72, Konin Turek Poddębice Łódź Brzeziny Rawa Mazowiecka. Transport lotniczy Miasto posiada lotnisko międzynarodowe port lotniczy Łódź-Lublinek im. Władysława Reymonta. W 1991 przy ul. Rzgowskiej oddano do użytku sanitarne lądowisko Łódź, a w 2008 przy ul. Pabianickiej również sanitarne lądowisko Łódź-Szpital im. Mikołaja Kopernika.

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: KM 2828/13, 3201/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO POLIGRAFICZNE GRYF Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 51 06-400 Ciechanów Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 49068, kapitał

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona1 Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona2 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39 Prospekt informacyjny 01 Podstawowe informacje Lokalizacja Nieruchomość usytuowana jest w południowej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo