REGULAMIN FABLAB ŁÓDŹ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN FABLAB ŁÓDŹ"

Transkrypt

1 REGULAMIN FABLAB ŁÓDŹ Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z przestrzeni "FabLab Łódź", zarządzanej przez Fundację FabLab Łódź, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 135, Łódź, NIP: Regon: , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie: Fundacja FabLab Łódź, zwana dalej Fundacją organizacja pozarządowa prowadząca i odpowiedzialna za miejsce "FabLab Łódź", której przedstawicielami są: Krzysztof Piech oraz Grzegorz Belica, FabLab przestrzeń prowadzona przez Fundację przy Al. Piłsudskiego 135 w Łodzi. Usługa odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom produktów, maszyn, narzędzi, sprzętów, przestrzeni w "FabLab Łódź". Użytkownik klient "FabLabu Łódź". Mentor maszyny osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę, która pozwala na przeszkolenie użytkowników "FabLabu", odpowiada za maszynę, bądź jej właściciel. I 1. Użytkownicy korzystający z przestrzeni jak i maszyn, narzędzi, sprzętów FabLabu zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. 2. Korzystanie z przestrzeni, narzędzi, sprzętow etc. FabLabu jest obciążone kosztami stałymi, zachęcamy do uiszczania darowizny na cele statutowe fundacji. 3. Na prośbę Użytkownika, Fundacja FabLab Łódź wystawia paragon lub rachunek na usługę skorzystania z przestrzeni FabLabu wg. Załącznik Materiały eksploatacyjne tj. papier ścierny, tarcze, wiertła, frezy etc. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie. 5. W sytuacji uszkodzenia maszyny bądź narzędzi z winy Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy. 6. Każdy użytkownik ma prawo pozostawić w FabLabie Łódź swoje rzeczy np. obuwie ochronne, materiały eksploatacyjne etc w miejscu do tego przeznaczonym. 7. Przestrzeń FabLabu podzielona jest na strefę czystą i brudną. W strefie czystej obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac mogących doprowadzić do jej 1

2 trwałego zanieczyszczenia. Prace takie jak szlifowanie, cięcie, malowanie natryskowe powinny być wykonywane w strefie brudnej. 8. Korzystanie z maszyn odbywa się na własną odpowiedzialność po wcześniejszym odbyciu szkolenia dotyczącego maszyny, zapoznaniu się z instrukcją ogólną BHP, jak również podpisaniu oświadczenia. 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z maszyn, narzędzi i sprzętów wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych. 10. Przed korzystaniem z maszyny początkujący mają obowiązek zgłosić się do mentora maszyny. Mentor dokonuje instruktażu wstępnego w zakresie korzystania z maszyny. W przypadku osób początkujących, dalsze użycie maszyn możliwe jest dopiero po dopuszczeniu przez mentora. 11. W FabLabie znajdują się urządzenia, których użycie bez obecności mentora jest zabronione. Patrz załącznik nr Mentor, jak również przedstawiciele Fundacji mają prawo usunąć z terenu FabLabu osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń. 13. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób znajdujących się na terenie podlegającym fundacji. 14. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać przedstawicielom Fundacji. 15. Użytkownik korzystając z przestrzeni FabLabu na podstawie abonamentu lub umowy nie może pod żadnym pozorem ustalać niczego co dotyczy FabLabu z osobami trzecimi bez zezwolenia/konsultacji o tym członków fundacji. Konsekwencją złamania zakazu jest zakaz wstępu do FabLabu i innych lokali zarządzanych przez Fundację. 16. Każdy użytkownik zobowiązany jest do dbania o dobre imię FabLabu. 17. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów poza wyznaczonym do tego miejscem. 18. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z maszyn i narzędzi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 19. Materiały takie jak drewno, tworzywa sztuczne, drobne elementy mechaniczne, komponenty elektroniczne, artykuły biurowe, pozostawione w FabLabie bez nadzoru dłużej niż 2 miesiące przechodzą na własność FabLabu. Fundacja FabLab Łódź nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu. 2

3 INSTRUKCJA OGÓLNA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W FABLABIE Przed rozpoczęciem pracy: 1. Musisz posiadać wymagane przeszkolenie mentora maszyny. 2. By przystąpić do pracy musisz być trzeźwy i wypoczęty. 3. Wysłuchaj uważnie wskazówek i uwag mentora maszyny. 4. Zdejmij z rąk wszelkie zbędne przedmioty, takie jak biżuteria. 5. Pamiętaj, że pracę musisz podjąć w odpowiednim ubraniu i obuwiu roboczym. 6. Przygotuj potrzebne ochrony osobiste, narzędzia i materiały. 7. Sprawdź stan techniczny elektronarzędzi i maszyn, w tym osłon i zabezpieczeń. 8. Sprawdź stan techniczny narzędzi ręcznych. 9. Sprawdź działanie maszyn i urządzeń bez obciążenia. 10. Przygotuj odpowiednio drogi transportowe, by nie było na nich przeszkód i nierówności. 11. Sprawdź stan i ciągłość przewodów elektrycznych oraz osprzętu elektrycznego. 12. Usuń wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się na stanowisku i upewnij się, czy podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta. 13. Upewnij się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na twoim stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu. 14. Włącz wentylację i inne urządzenia gwarantujące bezpieczną pracę. W czasie pracy: 1. Ściśle stosuj się do wskazówek mentora maszyny oraz do zaleceń instrukcji stanowiskowej BHP. 2. Stosuj bezwzględnie wymagane ochrony osobiste. 3. Koncentruj całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i wykonuj zadania z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 4. Materiały używane podczas pracy składuj w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych, a używane narzędzia odkładaj na wyznaczone miejsca. 5. Nie podejmuj żadnych prac co do których nie jesteś przekonany, że wykonasz je bezpiecznie. 6. Pilnuj, by osoby nieupoważnione nie uruchamiały maszyn i urządzeń oraz nie przeszkadzały w pracy wykonywanej na stanowisku. 7. Podczas przenoszenia materiałów przestrzegaj wymaganych norm. Stosuj ochrony osobiste (m.in. rękawice ochronne) i sprzęt pomocniczy w czasie transportu ręcznego. Załadunku wózka dokonuj w taki sposób, by zapewnić ich stabilność, przestrzegając przy tym norm dotyczących przewożenia towarów. 8. Przy pracach montażowych i na obrabiarkach noś dokładnie upięte ubranie robocze, upni długie włosy). 3

4 9. Przed uruchomieniem elektronarzędzi, co pewien czas sprawdzaj zamocowanie elementów roboczych (tarcz, wierteł) w oprawach i dokręcaj obluzowane uchwyty. 10. Pamiętaj, by nie naprawiać urządzeń i maszyn bez wyraźnego pozwolenia przedstawiciela fundacji. 11. Pamiętaj, że nie wolno ci usuwać osłon z urządzeń oraz wszelkich znaków bezpieczeństwa w miejscu pracy. 12. By zabezpieczyć się przed nadmiernym hałasem, stosuj ochronniki słuchu. 13. Pamiętaj, by nie używać kluczy o nieodpowiednim rozmiarze, a tym bardziej kluczy wyrobionych. Nie przedłużaj klucza innym kluczem. 14. W trakcie pracy używaj tylko sprawnych technicznie drabin i zwyżek. 15. Przenosząc elektronarzędzia (szlifierkę, wiertarkę, przecinarkę itp.) na inne miejsce, odłącz je od zasilania. 16. Jeśli elektronarzędzie to nie jest używane przez dłuższy czas odłącz je od zasilania. 17. Zabezpiecz przed uszkodzeniem przewody doprowadzające prąd elektryczny do elektronarzędzi i innych urządzeń. 18. Odłącz urządzenie od zasilania w czasie jego czyszczenia, przezbrajania lub konserwacji. 19. Dobierz odpowiednie oświetlenie miejscowe do rodzaju wykonywanej pracy, umieszczone w bezpiecznej oprawie. Zabezpiecz źródło światła przed uszkodzeniem. Źródło światła ustaw tak, by zapobiec oślepieniu. 20. Przy oświetleniu miejsc wilgotnych i dużych powierzchni metalowych stosuj lampy o zasilaniu bezpiecznym 24 V. 21. Podczas prac z materiałami łatwopalnymi nie używaj otwartego ognia. 22. Substancje chemiczne (farby, lakiery, rozpuszczalniki itp.) przechowuj tylko w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Podczas prac z tymi substancjami stosuj się do instrukcji producenta i do wymagań karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. 23. Pamiętaj, by zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu podczas używania substancji chemicznych, a także na stanowisku spawalniczym. 24. Nigdy nie zostawiaj obsługiwanej maszyny bez nadzoru. Przed odejściem choćby na chwilę od stanowiska wyłącz maszynę. 25. Nigdy nie usuwaj wiórów z obrabianego przedmiotu w trakcie ruchu maszyny lub urządzenia. W żadnym przypadku nie wolno tego robić gołą ręką. 26. Posiłki spożywaj w wyznaczonym do tego celu miejscu, pamiętając o zachowaniu podstawowych zasad higieny. 27. Nie lekceważ nawet drobnych skaleczeń, opatruj zranienia. Po zakończeniu pracy: 1. Uporządkuj miejsce pracy. Oczyść, a następnie zabezpiecz sprzęt, materiały, ochrony osobiste, narzędzia. 2. Wszelkie materiały, narzędzia i sprzęt odłóż na odpowiednie miejsce. 4

5 3. Sprawdź, czy pozostawione materiały i urządzenia nie stworzą zagrożenia po opuszczeniu przez ciebie stanowiska pracy. 4. Powiadom nas o zakończeniu pracy. 5. Śmieci zabierz ze sobą. Zasady korzystania z antresoli: 1. Każdy użytkownik antresoli jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku. 2. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy sprzęt działa prawidłowo. Jeśli jest uszkodzony lub istnieje przypuszczenie uszkodzenia w czasie pracy, należy to niezwłocznie zgłosić przedstawicielom fundacji. 3. Po skończonej pracy należy posprzątać stanowisko pracy. 4. W razie zostawienia projektu na antresoli należy umieścić go w opisanym pudełku i odłożyć w przeznaczone na ten cel miejsce. 5. Po skończonej pracy z zasilaczem należy ustawić wszystkie pokrętła w zerowej pozycji. 6. Zabrania się wynoszenia, przenoszenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na antresoli bez zgody opiekuna antresoli. Zasady korzystania z kuchni: 1. Każdy użytkownik kuchni odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości. 2. Przynajmniej raz w tygodniu należy myć podłogę i kuchenkę, wyrzucać śmieci oraz niejadalną żywność z lodówki. Osoby odpowiedzialne za te czynności będą wyznaczane na zebraniach. Jednocześnie nie zwalnia, to z obowiązku zachowania czystości przez każdego użytkownika kuchni. 3. Kategorycznie zabrania się wkładania do zlewy brudnych talerzy oraz garnków z resztkami jedzenia, a także brudnych kubków z torebkami po herbacie oraz fusami z kawy. 4. Każdy zmywa po sobie naczynia natychmiast po ich użyciu. 5. W razie nieprzestrzegania powyższych zasad użytkownik zostanie okresowo pozbawiony możliwości korzystania z kuchni, a w szczególnych przypadkach zostanie obciążony sprzątnięciem całej przestrzeni FabLabu. 6. Kto gotuje dla grupy ten jest zwolniony od sprzątania, uporządkowaniem kuchni zajmują się pozostali. 7. Nad przestrzeganiem zasad czuwa opiekun kuchni. Postępowanie w sytuacji awaryjnej: 5

6 1. W razie wystąpienia zagrożenia wstrzymaj prace, zabezpiecz stanowisko i poinformuj o tym fakcie przedstawiciela Fundacji. 2. Każde zdarzenie wypadkowe zgłoś przedstawicielowi Fundacji. Zabezpiecz miejsce wypadku. Udziel pomocy poszkodowanemu. 3. W razie wystąpienia pożaru postępuj zgodnie z instrukcją przeciwpożarową. W pierwszej kolejności zaalarmuj pozostałych pracownikow i spróbuj ugasić pożar w zarodku. 6

7 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem funkcjonowania FabLabu w wersji 1.1, instrukcją BHP wraz ze sposobem użytkowania urządzeń udostępnianych przez FabLab. Oświadczam również, że wszelkie prace wykonuję na własną odpowiedzialność oraz, że nie będę rościł sobie żadnych praw do Fundacji FabLab Łódź w przypadku odniesienia obrażeń. Imię, Nazwisko:.. PESEL:. Czytelny podpis:... 7

8 Załącznik 1. L.p Rodzaj Nazwa urządzenia Mentor maszyny 1 Frezarka numeryczna KP/12 Bożena Krzysztof Piech 2 Frezarka numeryczna Zdzichu Michał i Łukasz Ciąćka 8

9 Załącznik 2. Okres użytkowania FabLabu cena Cały miesiąc 100 Studenci, uczniowie posiadający ważną legitymację. zniżka 50% W przypadku płatności za użytkowanie w tytule przelewu wpisując numer rachunku. W przypadku darowizn wpłaty należy kierować na konto fundacji w tytule wpisując Darowizna na cele statutowe. Fundacja FabLab Łódź Al. Piłsudskiego Łódź Bank Credit Agricole 9

10 INFORMACJE DODATKOWE: 1. Wniosek o przyznanie dostępu do kluczy kierujemy do Zarządu Fundacji FabLab Łódź. 2. Użytkownik ma prawo do adresu mailowego w domenie fablablodz.org. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Krzysztofa Piecha. Przydatne linki Lista narzędzi będąca wyposażeniem FabLabu: Lista osób posiadająca dostęp do kluczy Lista kontaktów Notatki ze spotkań Wniosek o dostęp do kluczy 10

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 237 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A.

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE ANWIL S.A. Strona 1 z 27 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo