Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, tel kom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta 97-200 Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, 724-01-68 tel kom. 0608-475-423"

Transkrypt

1 Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, tel kom PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY Instalacji elektrycznej wewnętrznej zalicznikowej w komórkach lokatorskich w Tomaszowie Maź, ul. Jerozolimska 12 dz, nr 173/1, 173/3, 173/4 obr.12 Inwestor : Tomaszowski TBS Sp z o,o, ul. Majowa Tomaszów Maź. Projektant: Tadeusz Pluta ul. Jaśminowa Tomaszów Maź. Tomaszów Ma?, październik 2012 r.

2 1. OPIS TECHNICZNY I. l. Podstawa opracowania Projekt opracowano na zlecenie inwestora, Podstawę opracowania stanowią: - projekt budowlany - obowiązujące normy i przepisy U) Zakres projektu Zakres projektu stanowią instalacje; - oświetlenia - ochrony od porażeń elektrycznych 1.3. Zasilania w energie elektryczną Projektowaną instalacją elektryczną zasilić z istniejącej tablicy administracyjnej w budynku za licznikiem energii elektrycznej kablem YKY 5x6 w ziemi Pomiar enereii elektrycznej Projektowana instalacja elektryczna jest zalicznikowa. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie licznikiem energii elektrycznej Instalacje oświetlenia Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3x1,5 w.t. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m Ochrona p. porażeniowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń elektrycznych przyjęto szybkie wyłączanie wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Ochronie podlegają obudowy metalowe urządzeń mogących znaleźć się pod napięciem Informacja bioz Podczas robót instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje się występowania elementów zagrożenia i bezpieczeństwa zdrowia ludzi określonych w ptk.2 att. 2 la Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane'vdz.u.nr 106/2000 z póżn. zm./ 1.8. Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym tecnniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i warunkami technicznymi. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3 2. OBLICZENIA TECHNICZNE 2,1 Bilans mocy Moc zainstalowana - Pi - oświetlenie Pi = 0,5 kw Moc szczytowa - Ps kj -- współczynnik jednoczesności 0,8 Ps - Pi x kj = 0,5kW x 0,8 = 0,4kW Powyższa moc zapewniona będzie / rezerwy mocy w tablicy.-2,0 m.t?r U P H A W do pfo]ckti3w^?}i:j i k BEZ sz PLUTA BUDOWLANE lam! hodowlanymi w ipecjalno^ri instalac^ i sieci elol<tryc7n._ j i elektroenergetyczne Nr G T-l-10220/22/76

4 o: LLJ h- CL 3x1,5 w.l t/oowośwoeienle mgr inż. Tadeusz PLUTA UPRAWNIENIA BUDOWLANE.: p^ićktcca^nta i itięrowdiiij robolirni budowlanymi BEZ OGRANICZEŃ vt sfjorj-.iiioici initr;!nrje i sieci elektryczne OBTEK1: Komórki lokatorskie Instalacja elektryczna wewnętrzna ADRES: Tomaszów Maź, ul. Jerozolimska 12 d/._n_r 173/1, 173/3, 173/4 obr!2 PRZEDMIOT; Schemat zasilania PROJEKTANT : mgr inż.. Tadeus/, Pluta Upr. Nr GT-I-10220/22/76 Data oprać, październik 201 2

5 '-O mgr inż. Tadeusz PLUTA UPRAWNIENIA DUDOVyW' do projektowania i Iciercwani? rolww.ni bii^- BEZ OGRANICZEŃ ". -- _ /-.r.i^in.r^d snstnbcji; J -jiifci ^^ir OBIEKT: Komórki lokatorskie Instalacja elektryczna wewnętrzna ADRES: Tomaszów Maź. ul. Jerozolimska 12 dz. nr 173/1, 173/3, 173/4 obr 12 PRZEDMIOT: Plan instalacji elektrycznej SKALA: 1 - parter PROJEKTANT : mgr inż. Tadeuw Pluta Upr. Nr GT-H 0220/22/76 Data oprać, październik 2012 Nr Rys.

6 Tomaszów Maź. X 2012 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek gospodarczy ADRES OBIEKTU: Tomaszów Maź. UL. Jerozolimska 12, dz. nr ewid. 173/1, 173/3, 173/4; INWESTOR: Tomaszowski TBS sp. z o.o. ul. Majowa 15, Tomaszów Maź. Projekfant sporządzający informacją; inż. Piotr Burchard

7 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Realizacja tytułowej inwestycji może stwarzać zagrażania dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu następujących prac: 1) wykonywanie robót na wysokości 2) wykonanie elementów stropowych i dachowych 3) wykopy pod budynek Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000, póz.1126 z późniejszymi zmianami). W Planie..." należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane powyżej, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę., lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W czasie przeprowadzania wszystkich robót należy bezwzglądnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzglądniemem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjada działań w celu usuniącia tego zagrożenia. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy. Ilość i usytuowanie apteczek i punktów pierwszej pomocy oraz ich obsługa powinna być powierzona wyznaczonemu pracownikowi, przeszkolonemu w udzielaniu pierwszej pomocy. Maszyny i inne urządzenia techniczne stosowane na budowie powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w Polskich Normach. Przy obsłudze maszyn, narządzi i innych urządzeń technicznych należy stosować sią do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, póz. 844) dział IV, rozdział 3. Każdy pracownik powinien znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się, egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni być również wyposażeni w kaski ochronne. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,00 m nad poziomem pudłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające sią z

8 porączy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,10 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiądzy porączą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka Lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadniącie osób. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania sią poza porącz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Przy wykonywaniu wszystkich prac na wysokości należy stosować sią do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, póz. 84M dział IV, rozdział 6, punkt E Prace na wysokości". Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nie ogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie sią przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie sią oraz zmianą odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków, temperatura w pomieszczeniu min. 16 y C. Na każdego pracownika powinno przypadać minimum 0,10 m 2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia nie mniejsza niż 8,00 m\ W razie gdy ze wzglądu na rodzaj prac wykonywanych na otwartej powierzchni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednie urządzenie źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej. W trakcie robót fundamentowych należy stosować sią do postanowień punktu 2.4 normy PN-81/B oraz normy PN-68/B Roboty ziemne i budowlane" Zalecenia i uwagi końcowe roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz przepisów BHP. Opracował:

9 STAROSTA TOMASZOWSKI ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Tomaszów Maź. ul. Św. Antoniego 41 Nr zlecenia 405/2012 Tomaszów Ma/., dn OPINIA Nazwa projektu: Projekt zew. instalacji elektrycznej - Tomaszów Maź., ul. Jerozolimska Data wpływu zlecenia do ZUDP: Jednostka projektowa: Usługi Projektowe Pluta Tadeusz Inwestor; Tom. Maź TOMASZÓW MAŹ Jaśminowa Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w TOMASZÓW MAŹ Majowa 15 Projekt dotyczy: kabel energetyczny Charakterystyka danego projektu: Projekt zew. instalacji elektrycznej - Tomaszów Maź., ul Jerozolimska 12, dz. 173/4 Podstawa prawna wydania opinii: 1. Ustawa z dnia r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust.2 pkt.l, art.28 ust. l (Dz.U. Nr 30 póz. 163 zpóźn. zm.) Rozporządzenie MRRB z dnia r. (Dz. U, Nr 38 póz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 2. Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii. 4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 13 ust. 2 rozporz. j.w. 7,Q 5 Integralną częścią niniejszej informacji jest klauzula z pieczęcią i podpisem fr/.twodnic^ące^o.^fc zamieszczona w projekcie.

10 ill,*- l '" Ł** ' L f Tomaszów Maź. X 2012 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 Lica 199tr- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2Q06r., Nr 156, póz z późniejszymi zmianami] niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budynku: gospodarczego wraz z konieczną infrastrukturo, techniczna, przewidzianego do realizacji w: Tomaszowie Maz. ; ul. Jerozolimska 12 (dz. nr ewid. 173/1. 173/3, 173/4), którego inwestorem jest: Tomaszowski TBS sp. z o. o.; ul. Majowa 15, Tomaszów Maz sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektant w zakresie architektury: mgfłpi. ardiitekt yit, y/ak - /Sr iud. 106/00/WŁ W SPcUALNBCl ARCHITEKTONICZNEJ OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lica 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, póz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budynku: gospodarczego wraz z konieczną infrastrukturą techniczno, przewidzianego do realizacji w: Tomaszowie Maz. ; ul. Jerozolimska 12 (dz. nr ewid. 173/1, 173/3, 173/4), którego inwestorem jest: Tomaszowski TBS sp. z o.o. ; ul. Majowa 15, Tomaszów Maź., sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektant w zakresie konstrukcji: OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lica 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, póz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budynku: gospodarczego wraz z konieczną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji w: Tomaszowie Maz. ; ul. Jerozolimska 12 [dz. nr ewid. 173/1, 173/3, 173/4), którego inwestorem jest: Tomaszowski TBS sp. z o.o. ; ul. Majowa 15, Tomaszów Maź., sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, r;, t^l^p^uta projektant w zakresie inst. i urządzeń elektrycznych:

11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Łódź, dnia r. GP.U /00 DECYZJA Na podstawie art. 13 ust.l pkt l, art. 14 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, póz z późn. zm.) oraz 9 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, póz. 38), po ustaleniu na podstawie złożonych dokumentów, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych oraz po złożeniu w dniu r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym ii a d a j ę Pani Agnieszce Chylak - Pakowskiej mgr inż. architekt ur. 13 stycznia 1972 r. UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nrewid. 136/00/WŁ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nad/oni Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia, / x,- : '.---- ' -' - '' v -/^ ~ " Otrzymuje: 1) Agnieszka Chylak -Pakowska m,, r F,ódź, ul. Grota Roweckiego 19 m.23-^; ; ""T\ \x x «-,,!:nblb d^^,,^ ri 2) a/a.

12 Łódzka Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa Łódź. Pl. Komuny P»ryw*> *A s AmOj,^ A ŁeL/fa* IO-Ł2) Łódź, dnia 18 gruanb - NIP REGON Łxklzka Okręgowa Izha Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna sygn. akt.kk/d/7131-2/106/03 D E C Y Z J A Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ; samor7ądach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dt. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42. z późn. un) \ ait.12 ust. I, 2. 3, 4 i 5, aru3usl l pkt l i 2, aru4 u-st. l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 106 POT, 1126 zpóżn, un.) oraz 9 ust.l Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Di. U- z 1995 r. Nr S póz, 38, ipózn. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna n a d aj e Panu Piotrowi Burchardowi inżynierowi kierunek budownictwo ^. ^. urodzonemu dnia 15 maja 1963 r, w Tomaszowie Mazowieckiru^;^ UPRAWNIENIA BUDOWLANE nunler ewidencyjny LOD/0106/PWOK/03 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-b udo wlanej szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji UZASADNIENIE _ Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po t na podstawie ztożonych dokumentów w dniu 16 października 2003 r., te spełnione zostały wanmki w zakresie -przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 22A>3 z dnia L S grudoia 2003 T. stwierdziła, że Pan Piotr Burchard posiada wymagane prawem wy kształcę nie i praktyk? zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w\v. specjalności i uzyskał pozytywny Wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, -"> ^' Pouczenie Od niniejszej dtcyzji stuży odwołanie do Krajowej Komisji'Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej JJd*3$i&&^ Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi w terminie 14 dni od dary jej doręczenia. \\\\\ Kwalifikacyjnej Henryk

13 URZĄD WOJEWÓDZKI w PIOTRKOWIE Wydział Gojpodarkl Ter i Ochrony enowo; Piotrków Tryl), dnia 3 maja 1976 r. ita&o.? * " '-'"-' ; «wr,~v*f» Znak: GT-I /22/76 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie K"a podstawie 5 ust. l, 7 i 13 ust.l pkt c 4 lit. d, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr. 8 poz.46, znu'dz e U*Nr. 22 poz,121/ stwierdza się, że Obywatel Tadeusz P L U T A mgr inż. elektryk urodsony dnia 21 marca 1944 r* w Luboszewach. -posi-ada prkysotc-.yan.ie- sawodewe,.upoważniające. _do wykonywania E^IŁO-* - dzielnej -funkcji /projektanta i. kierownika budowy i robót w specjalności techniczno.budowlanej instalacyjne - inżynieryjnej w z-akresie instalacji elektrycznych, Obywatel mgr inż. Tadeusz P L U T A jest upoważniony do: l/ sporządzania projektów instalacji elektrycznych, 2/ kierowania., nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zalecę się instalacji elektrycznych. Otrzymuje i Ob- mgr inż,tadeusz Pluta ul. Mazowiecka 2 m. Tomaszów Maz«ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM^ \ J- v.

14 KOSTWO POWfATOWF IZBA A R C H l f t- K T O W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów) Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: mgr inż. arch. Agnieszka Chylak-Pakowska posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 136/00/WŁ, jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: LO Członek czynny od: r. Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: r. Łódź. Zaświadczenie jest ważne do dnia: r. Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP. Nr weryfikacyjny zaświadczenia: LO B17-5DC5-EBEY-2E4B Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektów: tub kontaktując Się bezpośrednio 2 właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP. Jł9

15 ŁÓDZKA OKRĘGOWA 2: ^yuzissft-rfihałtjiyiedbawnictws IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA/ utworzona 23 marca 2002 roku jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Łódź, 5 lipca 2012 r. ZAŚWIADCZENIE nr 6395 Pan Piotr BURCHARD zamieszkały: Tomaszów Maź. ul. Zielona 107 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/BO/6395/04 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia l sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. P S l f W O D N i C 2 Ą C Y óoikłsi Okręgowe) D l-425 Łódź. ul. Północna 3 lotjmpiib.org.pl tel: (0-12) faks: (042) ^ MIP: Rceon:

16 ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA utworzona 23 marca 2002 roku jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Łódź, 29 listopada 2011 r. ZAŚWIADCZENIE nr 1454 Pan Tadeusz PLUTA zamieszkały: Tomaszów Ma/,. ul. Jaśminowa 38 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/IE/1454/02 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z s/kody, które mogą wjt.iknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funk-ji technicznych w budownictwie. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia l stycznia 2012 r. do 3 l grudnia r. - 1 i " Z ORYGINAŁFM,, LótU- ul. Północna l' {? i- miii!' loufft;piib.ory.pl \\v\--\.iod.piib.orii pl

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo