Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, tel kom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta 97-200 Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, 724-01-68 tel kom. 0608-475-423"

Transkrypt

1 Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, tel kom PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY Instalacji elektrycznej wewnętrznej zalicznikowej w komórkach lokatorskich w Tomaszowie Maź, ul. Jerozolimska 12 dz, nr 173/1, 173/3, 173/4 obr.12 Inwestor : Tomaszowski TBS Sp z o,o, ul. Majowa Tomaszów Maź. Projektant: Tadeusz Pluta ul. Jaśminowa Tomaszów Maź. Tomaszów Ma?, październik 2012 r.

2 1. OPIS TECHNICZNY I. l. Podstawa opracowania Projekt opracowano na zlecenie inwestora, Podstawę opracowania stanowią: - projekt budowlany - obowiązujące normy i przepisy U) Zakres projektu Zakres projektu stanowią instalacje; - oświetlenia - ochrony od porażeń elektrycznych 1.3. Zasilania w energie elektryczną Projektowaną instalacją elektryczną zasilić z istniejącej tablicy administracyjnej w budynku za licznikiem energii elektrycznej kablem YKY 5x6 w ziemi Pomiar enereii elektrycznej Projektowana instalacja elektryczna jest zalicznikowa. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie licznikiem energii elektrycznej Instalacje oświetlenia Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3x1,5 w.t. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m Ochrona p. porażeniowa Jako system ochrony dodatkowej od porażeń elektrycznych przyjęto szybkie wyłączanie wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Ochronie podlegają obudowy metalowe urządzeń mogących znaleźć się pod napięciem Informacja bioz Podczas robót instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje się występowania elementów zagrożenia i bezpieczeństwa zdrowia ludzi określonych w ptk.2 att. 2 la Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane'vdz.u.nr 106/2000 z póżn. zm./ 1.8. Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym tecnniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i warunkami technicznymi. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3 2. OBLICZENIA TECHNICZNE 2,1 Bilans mocy Moc zainstalowana - Pi - oświetlenie Pi = 0,5 kw Moc szczytowa - Ps kj -- współczynnik jednoczesności 0,8 Ps - Pi x kj = 0,5kW x 0,8 = 0,4kW Powyższa moc zapewniona będzie / rezerwy mocy w tablicy.-2,0 m.t?r U P H A W do pfo]ckti3w^?}i:j i k BEZ sz PLUTA BUDOWLANE lam! hodowlanymi w ipecjalno^ri instalac^ i sieci elol<tryc7n._ j i elektroenergetyczne Nr G T-l-10220/22/76

4 o: LLJ h- CL 3x1,5 w.l t/oowośwoeienle mgr inż. Tadeusz PLUTA UPRAWNIENIA BUDOWLANE.: p^ićktcca^nta i itięrowdiiij robolirni budowlanymi BEZ OGRANICZEŃ vt sfjorj-.iiioici initr;!nrje i sieci elektryczne OBTEK1: Komórki lokatorskie Instalacja elektryczna wewnętrzna ADRES: Tomaszów Maź, ul. Jerozolimska 12 d/._n_r 173/1, 173/3, 173/4 obr!2 PRZEDMIOT; Schemat zasilania PROJEKTANT : mgr inż.. Tadeus/, Pluta Upr. Nr GT-I-10220/22/76 Data oprać, październik 201 2

5 '-O mgr inż. Tadeusz PLUTA UPRAWNIENIA DUDOVyW' do projektowania i Iciercwani? rolww.ni bii^- BEZ OGRANICZEŃ ". -- _ /-.r.i^in.r^d snstnbcji; J -jiifci ^^ir OBIEKT: Komórki lokatorskie Instalacja elektryczna wewnętrzna ADRES: Tomaszów Maź. ul. Jerozolimska 12 dz. nr 173/1, 173/3, 173/4 obr 12 PRZEDMIOT: Plan instalacji elektrycznej SKALA: 1 - parter PROJEKTANT : mgr inż. Tadeuw Pluta Upr. Nr GT-H 0220/22/76 Data oprać, październik 2012 Nr Rys.

6 Tomaszów Maź. X 2012 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek gospodarczy ADRES OBIEKTU: Tomaszów Maź. UL. Jerozolimska 12, dz. nr ewid. 173/1, 173/3, 173/4; INWESTOR: Tomaszowski TBS sp. z o.o. ul. Majowa 15, Tomaszów Maź. Projekfant sporządzający informacją; inż. Piotr Burchard

7 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Realizacja tytułowej inwestycji może stwarzać zagrażania dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu następujących prac: 1) wykonywanie robót na wysokości 2) wykonanie elementów stropowych i dachowych 3) wykopy pod budynek Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000, póz.1126 z późniejszymi zmianami). W Planie..." należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane powyżej, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę., lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W czasie przeprowadzania wszystkich robót należy bezwzglądnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzglądniemem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjada działań w celu usuniącia tego zagrożenia. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy. Ilość i usytuowanie apteczek i punktów pierwszej pomocy oraz ich obsługa powinna być powierzona wyznaczonemu pracownikowi, przeszkolonemu w udzielaniu pierwszej pomocy. Maszyny i inne urządzenia techniczne stosowane na budowie powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w Polskich Normach. Przy obsłudze maszyn, narządzi i innych urządzeń technicznych należy stosować sią do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, póz. 844) dział IV, rozdział 3. Każdy pracownik powinien znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się, egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni być również wyposażeni w kaski ochronne. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,00 m nad poziomem pudłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające sią z

8 porączy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,10 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiądzy porączą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka Lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadniącie osób. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania sią poza porącz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Przy wykonywaniu wszystkich prac na wysokości należy stosować sią do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, póz. 84M dział IV, rozdział 6, punkt E Prace na wysokości". Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nie ogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie sią przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie sią oraz zmianą odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków, temperatura w pomieszczeniu min. 16 y C. Na każdego pracownika powinno przypadać minimum 0,10 m 2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia nie mniejsza niż 8,00 m\ W razie gdy ze wzglądu na rodzaj prac wykonywanych na otwartej powierzchni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednie urządzenie źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej. W trakcie robót fundamentowych należy stosować sią do postanowień punktu 2.4 normy PN-81/B oraz normy PN-68/B Roboty ziemne i budowlane" Zalecenia i uwagi końcowe roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz przepisów BHP. Opracował:

9 STAROSTA TOMASZOWSKI ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Tomaszów Maź. ul. Św. Antoniego 41 Nr zlecenia 405/2012 Tomaszów Ma/., dn OPINIA Nazwa projektu: Projekt zew. instalacji elektrycznej - Tomaszów Maź., ul. Jerozolimska Data wpływu zlecenia do ZUDP: Jednostka projektowa: Usługi Projektowe Pluta Tadeusz Inwestor; Tom. Maź TOMASZÓW MAŹ Jaśminowa Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w TOMASZÓW MAŹ Majowa 15 Projekt dotyczy: kabel energetyczny Charakterystyka danego projektu: Projekt zew. instalacji elektrycznej - Tomaszów Maź., ul Jerozolimska 12, dz. 173/4 Podstawa prawna wydania opinii: 1. Ustawa z dnia r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust.2 pkt.l, art.28 ust. l (Dz.U. Nr 30 póz. 163 zpóźn. zm.) Rozporządzenie MRRB z dnia r. (Dz. U, Nr 38 póz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 2. Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii. 4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 13 ust. 2 rozporz. j.w. 7,Q 5 Integralną częścią niniejszej informacji jest klauzula z pieczęcią i podpisem fr/.twodnic^ące^o.^fc zamieszczona w projekcie.

10 ill,*- l '" Ł** ' L f Tomaszów Maź. X 2012 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 Lica 199tr- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2Q06r., Nr 156, póz z późniejszymi zmianami] niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budynku: gospodarczego wraz z konieczną infrastrukturo, techniczna, przewidzianego do realizacji w: Tomaszowie Maz. ; ul. Jerozolimska 12 (dz. nr ewid. 173/1. 173/3, 173/4), którego inwestorem jest: Tomaszowski TBS sp. z o. o.; ul. Majowa 15, Tomaszów Maz sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektant w zakresie architektury: mgfłpi. ardiitekt yit, y/ak - /Sr iud. 106/00/WŁ W SPcUALNBCl ARCHITEKTONICZNEJ OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lica 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, póz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budynku: gospodarczego wraz z konieczną infrastrukturą techniczno, przewidzianego do realizacji w: Tomaszowie Maz. ; ul. Jerozolimska 12 (dz. nr ewid. 173/1, 173/3, 173/4), którego inwestorem jest: Tomaszowski TBS sp. z o.o. ; ul. Majowa 15, Tomaszów Maź., sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektant w zakresie konstrukcji: OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lica 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, póz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budynku: gospodarczego wraz z konieczną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji w: Tomaszowie Maz. ; ul. Jerozolimska 12 [dz. nr ewid. 173/1, 173/3, 173/4), którego inwestorem jest: Tomaszowski TBS sp. z o.o. ; ul. Majowa 15, Tomaszów Maź., sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, r;, t^l^p^uta projektant w zakresie inst. i urządzeń elektrycznych:

11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Łódź, dnia r. GP.U /00 DECYZJA Na podstawie art. 13 ust.l pkt l, art. 14 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, póz z późn. zm.) oraz 9 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, póz. 38), po ustaleniu na podstawie złożonych dokumentów, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych oraz po złożeniu w dniu r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym ii a d a j ę Pani Agnieszce Chylak - Pakowskiej mgr inż. architekt ur. 13 stycznia 1972 r. UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nrewid. 136/00/WŁ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nad/oni Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia, / x,- : '.---- ' -' - '' v -/^ ~ " Otrzymuje: 1) Agnieszka Chylak -Pakowska m,, r F,ódź, ul. Grota Roweckiego 19 m.23-^; ; ""T\ \x x «-,,!:nblb d^^,,^ ri 2) a/a.

12 Łódzka Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa Łódź. Pl. Komuny P»ryw*> *A s AmOj,^ A ŁeL/fa* IO-Ł2) Łódź, dnia 18 gruanb - NIP REGON Łxklzka Okręgowa Izha Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna sygn. akt.kk/d/7131-2/106/03 D E C Y Z J A Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ; samor7ądach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dt. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42. z późn. un) \ ait.12 ust. I, 2. 3, 4 i 5, aru3usl l pkt l i 2, aru4 u-st. l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 106 POT, 1126 zpóżn, un.) oraz 9 ust.l Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Di. U- z 1995 r. Nr S póz, 38, ipózn. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna n a d aj e Panu Piotrowi Burchardowi inżynierowi kierunek budownictwo ^. ^. urodzonemu dnia 15 maja 1963 r, w Tomaszowie Mazowieckiru^;^ UPRAWNIENIA BUDOWLANE nunler ewidencyjny LOD/0106/PWOK/03 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-b udo wlanej szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji UZASADNIENIE _ Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po t na podstawie ztożonych dokumentów w dniu 16 października 2003 r., te spełnione zostały wanmki w zakresie -przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 22A>3 z dnia L S grudoia 2003 T. stwierdziła, że Pan Piotr Burchard posiada wymagane prawem wy kształcę nie i praktyk? zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w\v. specjalności i uzyskał pozytywny Wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, -"> ^' Pouczenie Od niniejszej dtcyzji stuży odwołanie do Krajowej Komisji'Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej JJd*3$i&&^ Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi w terminie 14 dni od dary jej doręczenia. \\\\\ Kwalifikacyjnej Henryk

13 URZĄD WOJEWÓDZKI w PIOTRKOWIE Wydział Gojpodarkl Ter i Ochrony enowo; Piotrków Tryl), dnia 3 maja 1976 r. ita&o.? * " '-'"-' ; «wr,~v*f» Znak: GT-I /22/76 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie K"a podstawie 5 ust. l, 7 i 13 ust.l pkt c 4 lit. d, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr. 8 poz.46, znu'dz e U*Nr. 22 poz,121/ stwierdza się, że Obywatel Tadeusz P L U T A mgr inż. elektryk urodsony dnia 21 marca 1944 r* w Luboszewach. -posi-ada prkysotc-.yan.ie- sawodewe,.upoważniające. _do wykonywania E^IŁO-* - dzielnej -funkcji /projektanta i. kierownika budowy i robót w specjalności techniczno.budowlanej instalacyjne - inżynieryjnej w z-akresie instalacji elektrycznych, Obywatel mgr inż. Tadeusz P L U T A jest upoważniony do: l/ sporządzania projektów instalacji elektrycznych, 2/ kierowania., nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zalecę się instalacji elektrycznych. Otrzymuje i Ob- mgr inż,tadeusz Pluta ul. Mazowiecka 2 m. Tomaszów Maz«ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM^ \ J- v.

14 KOSTWO POWfATOWF IZBA A R C H l f t- K T O W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów) Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: mgr inż. arch. Agnieszka Chylak-Pakowska posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 136/00/WŁ, jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: LO Członek czynny od: r. Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: r. Łódź. Zaświadczenie jest ważne do dnia: r. Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP. Nr weryfikacyjny zaświadczenia: LO B17-5DC5-EBEY-2E4B Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektów: tub kontaktując Się bezpośrednio 2 właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP. Jł9

15 ŁÓDZKA OKRĘGOWA 2: ^yuzissft-rfihałtjiyiedbawnictws IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA/ utworzona 23 marca 2002 roku jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Łódź, 5 lipca 2012 r. ZAŚWIADCZENIE nr 6395 Pan Piotr BURCHARD zamieszkały: Tomaszów Maź. ul. Zielona 107 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/BO/6395/04 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia l sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. P S l f W O D N i C 2 Ą C Y óoikłsi Okręgowe) D l-425 Łódź. ul. Północna 3 lotjmpiib.org.pl tel: (0-12) faks: (042) ^ MIP: Rceon:

16 ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA utworzona 23 marca 2002 roku jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Łódź, 29 listopada 2011 r. ZAŚWIADCZENIE nr 1454 Pan Tadeusz PLUTA zamieszkały: Tomaszów Ma/,. ul. Jaśminowa 38 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/IE/1454/02 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z s/kody, które mogą wjt.iknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funk-ji technicznych w budownictwie. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia l stycznia 2012 r. do 3 l grudnia r. - 1 i " Z ORYGINAŁFM,, LótU- ul. Północna l' {? i- miii!' loufft;piib.ory.pl \\v\--\.iod.piib.orii pl

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY Projekt budowlany branża elektryczna Egz. nr 1 07-100 Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) 792 56 98 PROJEKT BUDOWLANY Budowa wewnętrznej linii zasilającej nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM - 1 - USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM mgr inŝ. arch. Daria Keller Upr nr 1154 / EL / 87 NIP 582-103-51-20 Tel. kom.0-600-663-251 14 500 BRANIEWO ul. Armii Krajowej 40 /3 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 171a w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 171a w Warszawie RAB ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87 44 e-mail : biuro@rab.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU EGZ. Nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 09-200 SIERPC

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa prawna opracowania... 2 3. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom.... 2 4. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz.6. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. OBIEKT: TEMAT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach. USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM mgr inż. arch. Daria Keller Upr. nr 1154 / EL / 87 tel. kom. 0 600 663 251 14 500 BRANIEWO NIP 582-103-51-20 e-mail:d_keller@wp.pl ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Piotrków Tryb., dnia (miejscowość, data) Andrzej Przybył ( imię i nazwisko) Piotrków Tryb. (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Łódzka

Piotrków Tryb., dnia (miejscowość, data) Andrzej Przybył ( imię i nazwisko) Piotrków Tryb. (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Łódzka H go sp. z o.o. HOGO sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. J. Fabianiego 43 Kompleksowa Obsługa Inwestycji Elektroenergetycznych -Projektowanie -Nadzór Inwestorski -Rzeczoznawstwo -Pomiary i Wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 686 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa projektu: Obiekt: Adres: Inwestor: BUDOWA GARAŻY SAMOCHODOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH 3-BOKSOWEGO I 4-BOKSOWEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11A W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami (Tekst jednolity 2014)

Regulamin wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami (Tekst jednolity 2014) Regulamin wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby i posługiwania się tymi zaświadczeniami (Tekst jednolity 2014) 1 1. Od dnia wdrożenia wspólnego systemu informatycznego dla wszystkich okręgowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EGZ. 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PBW) ELEKTRYCZNA. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej

EGZ. 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PBW) ELEKTRYCZNA. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński Biuro: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz, ul. Jana III Sobieskiego 8/59 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643-85-60 NIP: 876-205-65-23 REGON:

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Autor projektu: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Adres firmy: ul. 700 LECIA 11B/16, 72-200 Nowogard, tel. kom. +48 604-606-960; +48 606-910-231; WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE: prac projektowych sieci energetycznych WN/SN/nN oraz oświetlenia ulicznego, prac

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH TEMAT : ŚWIETLICA MULTIFUNKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W RAMACH PROJEKTU BUDśETU OBYWATELSKIEGO Z 2015 I 2016 R. ADRES: 30-243 KRAKÓW, UL. KSIĘCIA JÓZEFA 337 INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY 31-450

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT GOTOWY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: DATA OPRACOWANIA: Kraków, listopad 2011 str. 2 GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA JAKUB KACZOROWSKI WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 501-53-66-37 EGZEMPLARZ NR 01 PROJEKT BRANŻA OBIEKT INWESTOR ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

architekt_ka AGNIESZKA KALICKA, UL. MJR. HUBALA 35/1, 80-289 GDAŃSK

architekt_ka AGNIESZKA KALICKA, UL. MJR. HUBALA 35/1, 80-289 GDAŃSK architekt_ka AGNIESZKA KALICKA, UL. MJR. HUBALA 35/1, 80-289 GDAŃSK P R O J E K T B U D O W L A N Y REMONTU POMIESZCZEŃ Z MONTAŻEM KLIMATYZACJI I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214,

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Elektryczna

Projekt budowlany Elektryczna Nazwa zadania: Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola Nazwa obiektu: Budynek przedszkola Adres obiektu: 64-100 Leszno, Armii Krajowej 11 (nr ewid. dz. 25/2) Inwestor: Urząd Miasta Leszno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, GDYNIA TEL ; FAX. (12) ;

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, GDYNIA TEL ; FAX. (12) ; _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W N

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, ze. Pan mgr int. Przemyslaw Wygoda urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie uzyskal

DECYZJA. Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, ze. Pan mgr int. Przemyslaw Wygoda urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie uzyskal MAtOPOLSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Kralc6w, dnia 2lczerwca 2006 r. MAP 01113/KK10054-0052/06 DECYZJA Na podstawie art24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samornylach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno-prawne. Zaświadczenia o wpisie do izb oraz kopie uprawnień projektowych...z1-z19

Załączniki formalno-prawne. Zaświadczenia o wpisie do izb oraz kopie uprawnień projektowych...z1-z19 Załączniki formalno-prawne Zaświadczenia o wpisie do izb oraz kopie uprawnień projektowych....z1-z19 -Z1- Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

BUDOWY DROGI UL. DŁUGA W MIEJSCOWOŚCI ŁEBCZ

BUDOWY DROGI UL. DŁUGA W MIEJSCOWOŚCI ŁEBCZ _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy Al. Marszałka Piłsudskiego 12/319 Handlu i Usług Tel. 501156741 KONTO : NORDEA BANK POLSKA S.A 35 14401390 0000 0000 1364 1021 NIP-646-110 31-49 PROJEKT BUDOWLANO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Obiekt: PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH I SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo