Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych"

Transkrypt

1 Paweł Węgrzyn Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych Zielona Góra, 2014

2 Spis treści Wstęp 1. Rozdział I 1.1. Charakterystyka głównych wskaźników mnożnikowych 1.2. Wskaźniki mnożnikowe podstawowym kryterium doboru akcji do portfela inwestycyjnego B. Grahama. 2. Rozdział II 2.1. Hipoteza i cel badawczy pracy 2.2. Metoda przeprowadzenia badań nad skutecznością doboru akcji na podstawie wskaźników mnożnikowych Horyzont czasowy i zakres badań spółek z indeksu WIG20 3. Rozdział III 3.1. Oszacowanie wskaźników mnożnikowych w roku 2004 dla badanych spółek Obliczenie rocznych stóp zwrotu, oraz łącznej stopy zwrotu dla wszystkich analizowanych spółek w przedziale czasowym Zestawienie ze sobą wyników spółek z dwóch analizowanych grup Podsumowanie otrzymanych wyników i weryfikacja zaproponowanej wcześniej hipotezy badawczej. Zakończenie Bibliografia Strona 2

3 Wstęp Praca Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaźników mnożnikowych jest próbą zdefiniowania kształtowania się ceny akcji danego waloru w zależności od poziomu jego wskaźników mnożnikowych. Autor pracy chce tym samym zbadać, czy istnieje zależność zgodnie, z która akcje o niższych wskaźnikach C/WK oraz C/Z w długoterminowym horyzoncie czasowym przynosić będą wyższą stopę zwrotu, niżeli akcje o wysokim poziomie omawianych wskaźników. Do napisania pracy skłoniła autora praktyczna obserwacja, w której to często dostrzegał nadużywanie znaczenia wskaźników mnożnikowych, przez inwestorów kierujących się głównie analizą fundamentalną przy doborze instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. Choć B. Graham, uznawany za prekursora analizy fundamentalnej, wskaźniki mnożnikowe wykorzystywał jako jedno ze swoich kryteriów przy doborze akcji, to warto zaznaczyć, że nie były to kryteria jedyne a zaledwie część całego, bardziej złożonego systemu inwestycyjnego. Rozdział pierwszy ma na celu zapoznanie czytelnika z tematyką wskaźników mnożnikowych. Dokonana zostanie tam ich dogłębna interpretacja oraz charakterystyka ich struktury. Następnie autor pracy odniesie się do kryteriów, którymi przy doborze akcji kierował się Benjamin Graham. W drugim rozdziale opisana zostanie metodyka przeprowadzonych badań. Zaprezentowana zostanie hipoteza oraz cel badawczy. Autor pracy przedstawia tam również horyzont czasowy, zakres i metodę przeprowadzonych badań. Dokona wyboru i krótko scharakteryzuje podmioty, które wezmą udział w badaniu. Rozdział trzecie jest zwieńczeniem badań autora. Dokonana zostanie tam praktyczna analiza przedsiębiorstw pod kontem poziomu ich wskaźników mnożnikowych oraz osiąganych stóp zwrotu z ceny akcji na przełomie 10 analizowanych lat. Następnie w przejrzystej formie graficznej zaprezentowane zostaną wyniki badań za pomocą, których autor będzie w stanie zatwierdzić lub odrzucić początkowo postawioną hipotezę badawczą. Podsumowanie pracy zawierać będzie w sobie interpretacje otrzymanych wyników, ich omówienie oraz ogólne odniesienia do badań przeprowadzonych w rozdziale trzecim. W praktyce bardzo często niskie poziomy wskaźników mylimy z niedowartościowaniem spółki i analogicznie, kiedy spółki cechują się wysokimi wskaźnikami mnożnikowymi regularnie określamy je mianem przewartościowanych. Praca ma więc na celu weryfikacje słuszności takiego toku rozumowania pewnej grupy inwestorów giełdowych. Strona 3

4 Rozdział I 1.1. Charakterystyka głównych wskaźników mnożnikowych Podstawowymi wskaźnikami mnożnikowymi, które warto dokładniej scharakteryzować się w niniejszej publikacji są, stosunek ceny rynkowej przedsiębiorstwa do jej wartości księgowej (C/WK) oraz stosunek ceny rynkowej do generowanego przez przedsiębiorstwo zysku (C/Z). Wskaźniki mnożnikowe są bardzo często publikowane przez portale o tematyce finansowej. Ich konstrukcja jest jednak na tyle prosta, że każdy inwestor może obliczyć je samodzielnie. Wskaźnik C/WK wyznaczyć możemy na podstawie następującego wzoru: 1, Przy czym ilość wyemitowanych akcji oraz wartość kapitału własnego możemy określić na podstawie najaktualniejszych rocznych sprawozdań finansowych. Natomiast cena rynkowa akcji będzie ceną zamknięcia po każdym dniu sesji giełdowej. Z tego też względu wskaźniki mnożnikowe mogą ulegać zmianie każdego dnia na wskutek zmiany ceny akcji. Najaktualniejszy wskaźnik C/WK lub C/Z nie jest więc wskaźnikiem obliczanym po aktualizacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, najaktualniejszy wskaźnik jest wskaźnikiem obliczanym najczęściej samodzielnie, biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji danej spółki akcyjnej. Interpretacja otrzymanej wartości wskaźnika również nie jest skomplikowana. Wartość wskaźnika powyżej 1 oznacza, że akcjonariusze są w stanie zapłacić ponad 1 zł, za każdą złotówkę kapitału własnego przedsiębiorstwa. Wskaźnik poniżej jedności oznacza natomiast, że akcjonariusze za każdą złotówkę kapitału własnego przedsiębiorstwa są skłonni zapłacić co najwyżej 0,99 groszy oceniając tym samym wartość kapitału własnego spółki poniżej wartości księgowej. W przypadku wskaźnika równego 1,0 akcjonariat za każdą złotówkę kapitału własnego przedsiębiorstwa jest w stanie wydać równo jedną złotówkę. Podobną strukturą cechuje się wskaźnik C/Z, gdzie w mianowniku zamiast wartości księgowej czyli kapitału własnego, zamieszczony jest zysk wygenerowany przez przedsiębiorstwo, wzór wygląda więc następująco: 2, Licznik wzoru jest tożsamy do wzoru wskaźnika C/WK, istotną różnicą jest jednak wartość mianownika, w której to kapitał własny zastąpiony został zyskiem netto. 1 Por. Pod red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 2005 str Tamże, Strona 4

5 Wygenerowany przez przedsiębiorstwo zysk netto odczytujemy z ostatnio opublikowanego sprawozdania finansowego, podobnie jak w przypadku wartości księgowej spółki. Przy założeniu, że wartość wskaźnika przyjmie wartość 20 możemy stwierdzić, że analizowana spółka akcyjna generując zysk netto na stałym poziomie w ciągu 20 lat wygeneruje łącznie zysk netto równoważny swojej obecnej wartości rynkowej, nie uwzględniając spadku wartości pieniądza w czasie. Podsumowując teoretyczne rozważania na temat wskaźników mnożnikowych możemy stwierdzić, że są one jednymi z niewielu wskaźników, które wymagają ciągłej aktualizacji, pod wpływem zmiany wartości ceny akcji. Dodatkowo za pomocą tego typu wskaźników, obliczając średni poziom wskaźnika C/WK oraz C/Z dla sektora, można metodą porównawczą wycenić wszystkie spółki wchodzące w jego skład 3. Metoda wyceny przedsiębiorstw na podstawie wskaźników mnożnikowych jest jednak w praktyce uważana za najmniej dokładną, gdyż w swojej ocenie kieruje się wyłącznie wyżej wymienionymi wskaźnikami, ignorując tak ważne informacje jak stopa zadłużenia przedsiębiorstwa, strategia rozwoju, wartość pieniądza w czasie oraz średnioważony koszt kapitału itp Wskaźniki mnożnikowe podstawowym kryterium doboru akcji do portfela inwestycyjnego B. Grahama. Jak zostało już wspomniane w niniejszej pracy, omawiane tutaj wskaźniki mnożnikowe były wykorzystywane przez ojca analizy fundamentalnej B. Grahama do selekcji instrumentów finansowych, które miałyby wchodzić w skład jego portfela inwestycyjnego. Zanim jednak szczegółowo zinterpretowane zostaną warunki, które powinny być spełnione w zakresie wskaźników mnożnikowych, by zgodnie z koncepcją B. Grahama można było myśleć o ich nabyciu, przedstawione zostaną jego pozostałe kryteria 4. 1) Pierwszym kryterium B. Grahama była stabilność dochodów analizowanego przedsiębiorstwa, tzn. dana spółka powinna odnotowywać zysk przynajmniej za 10 ostatnich lat, co miałoby ograniczać ryzyko straty w kolejnym okresie. 2) Odpowiednia wielkość danej spółki akcyjnej. 3) Regularne wypłaty dywidend jest to warunek dość rygorystyczny w stosunku do Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie dywidendę wypłaca niewiele spółek. Dodatkowo ciężko jest odnaleźć spółkę, która robi to regularnie od przynajmniej 20 lat. 3 K. Przybyłowski, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PROFIL, Gdańsk 2004, str B. Graham, Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007, str Strona 5

6 4) Wzrost generowanych dochodów, to zasada wedle, której zysk przedsiębiorstwa w bieżącym okresie powinien przewyższać jej zysk sprzed 5 lat. 5) Silna pozycja finansowa oznaczająca m.in. wskaźnik płynności na poziomie minimum 1,5 oraz stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału obrotowego netto (aktywa obrotowe zobowiązania bieżące) na poziomie poniżej 110%. Łącznie wyróżnia się 7 podstawowych kryteriów B. Grahama, dlaczego więc wymienionych zostało ich tylko 5? Jest tak ponieważ dwa ostatnie dotyczą właśnie wskaźników mnożnikowych spółki. Kryterium szóste skupia się na tym aby wybierać akcje z najniższymi wskaźnikami C/Z natomiast kryterium siódme dotyczy wskaźnika C/WK. B. Graham za odpowiedni wskaźnik C/Z uznawał ten, z wartością poniżej 15. Wskaźnik C/WK powinien natomiast przyjmować wartość poniżej 1,5. Istnieje również odmiana wskaźnika C/WK nazywana C/WK Grahama, do którego obliczeń wykorzystujemy tylko aktywa materialne przedsiębiorstwa. Po odjęciu od łącznej wartości majątku przedsiębiorstwa aktywów niematerialnych, należy od otrzymanej wartości odjąć jeszcze wszystkiego rodzaju zobowiązania spółki. Następnie tą nieco zmodyfikowaną wartość księgową wykorzystujemy jako mianownik wcześniej przedstawionego wzoru na C/WK. Tak obliczony wskaźnik wg. zasad swojego twórcy nie powinien przekroczyć wartości 1,2. Kontynuując tematykę wskaźników mnożnikowych - B. Graham tolerował lekkie odchylenia wskaźników od wartości pożądanej. Na przykład wskaźnik C/Z na poziomie 15,6. Jednak taka nadwyżka jednego ze wskaźników musiała być rekompensowana drugim. Aby móc obiektywnie oceniać tą zależność, ustalono, że iloczyn wskaźników C/WK oraz C/Z nie powinien przekroczyć 22,5 która to wartość odpowiada iloczynowi liczby 1,5 oraz 15. Zgodnie z tą zasadą w przypadku wartości C/WK na poziomie 2, mogło to zostać zrekompensowane wskaźnikiem C/Z nie przekraczającym 11,25. B. Graham wyrażał również swoje zdanie odnośnie odpowiednio zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, który powinien obejmować od 10 do 30 spółek. Czy to znaczy, że wszystkie środki powinniśmy przeznaczyć na zakup akcji? Otóż nie, ojciec analizy fundamentalnej wyróżniał dwa typy inwestorów. Inwestorów agresywnych oraz inwestorów defensywnych. Uważał on, że portfel inwestora defensywnego powinien składać się w 70% z obligacji, natomiast tylko 30% powinny stanowić akcje. W przypadku inwestora agresywnego jest analogicznie odwrotnie gdzie 70 procentom akcji powinny towarzyszyć obligacje w 30%, które są niezbędnym elementem każdego portfela inwestycyjnego. Strona 6

7 Rozdział II 2.1. Hipoteza i cel badawczy pracy Hipotezą badawczą, którą będzie starał się zweryfikować autor pracy, jest stwierdzenie, że spełnienie przez spółkę kryterium odnośnie wskaźników mnożnikowych iloczyn C/WK oraz C/Z nieprzekraczające 22,5, świadczy o jej niedowartościowaniu i będzie gwarantowało inwestorowi większe stopy zwrotu z inwestycji w akcje w przeciągu 10 lat, niżeli z inwestycji w spółki ze wskaźnikami mnożnikowymi powyżej wyznaczonych wartości. Jest to jedyna hipoteza, której słuszność autor postara się ocenić w rozdziale III. Z tego względu traktować ją będziemy jako hipotezę główną, przy czym nie zostały określone żadne hipotezy szczegółowe, których weryfikację autor uważałby za konieczną lub wnoszącą dużo w dziedzinę inwestycji giełdowych. Potwierdzenie wyżej wymienionej hipotezy mogłoby tym samym potwierdzić skuteczność systemu inwestycyjnego, który przez swoją prostotę, opierając się wyłącznie na dwóch wskaźnikach mnożnikowych, mógłby stać się powszechnie stosowany w praktyce na rynkach finansowych. Celem niniejszych badań jest zweryfikowanie skuteczności jednej ze znanych strategii inwestycyjnych, którą posługuje się wielu inwestorów giełdowych. Dla większości z nich, wskaźniki mnożnikowe nie stanowią same w sobie strategii inwestycyjnej, na której to podstawie można by inwestować w papiery wartościowe lecz są jedynie wstępnym kryterium spółek, które zostaną poddane dalszej dogłębniejszej analizie. Prawidłowa weryfikacja wyżej wymienionej strategii inwestycyjnej mogłaby stać się istotnym argumentem za stosowaniem tego typu systemu w polskich warunkach rynkowych. To natomiast wiąże się z możliwością osiągania wysoce ponadprzeciętnych zysków, przy niewielkim nakładzie pracy do oceny jakości danych akcji. Wybór mógłby zostać dokonany wyłącznie za pomocą dwóch prostych wskaźników, których obliczenie wraz ze zgromadzeniem danych wymaga zaledwie kilku minut i niedużej wiedzy z zakresu ekonomii czy też finansów. Strategia ta mogłaby zostać wykorzystywana przez osoby wcześniej nie uczestniczące w życiu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, nastawionych jednak na osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku w dziesięcioletnim horyzoncie czasowym, bez wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Realizacja tego celu inwestycyjnego jest również w sposób bezpośredni powiązana z zainteresowaniami autora, do których należą rynek finansowy, Giełda Papierów Wartościowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych oraz pochodnych i wszelkiego rodzaju inwestycje w instrumenty finansowe. Strona 7

8 2.2. Metoda przeprowadzenia badań nad skutecznością doboru akcji na podstawie wskaźników mnożnikowych. Aby móc zweryfikować skuteczność inwestowania w akcje spółek o niskich wskaźnikach mnożnikowych, należy posłużyć się praktyczną formą badań, korzystając z danych historycznych. Autor pracy postanowił wyliczyć samodzielnie wskaźniki C/WK oraz C/Z analizowanych spółek w celu osiągnięcia jak najwyższej precyzji oraz dokładności badań. Spośród grupy analizowanych spółek określone zostaną dwie podgrupy, pierwsza z nich będzie zawierać w sobie spółki z iloczynem wskaźników mnożnikowych nie przekraczających 22,5 druga natomiast wszystkie spółki powyżej tej wartości. Przy czym spółki, które osiągną ujemną wartość wskaźnika C/Z nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu badań. Po scharakteryzowaniu dwóch podgrup i obliczenia dla nich wskaźników mnożnikowych dokonana zostanie kalkulacja stóp zwrotu w każdym analizowanym roku, a na ich podstawie autor wyznaczy średnie roczne stopy zwrotu wszystkich badanych akcji. Następnym etapem badań będzie zestawienie wyników osiąganych przez obie podgrupy względem siebie i określenie, która podgrupa badanych spółek akcyjnych osiągnęła w analizowanym okresie wyższe stopy zwrotu z akcji. Zwieńczeniem badań będzie ewentualne potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy, zgodnie z którą spełnienie przez spółkę kryterium odnośnie wskaźników mnożnikowych (iloczyn C/WK oraz C/Z nieprzekraczające 22,5) świadczy o jej niedowartościowaniu i będzie gwarantowało inwestorowi wyższe stopy zwrotu z akcji w przeciągu następnych 10 lat, niżeli z inwestycji w akcje spółek ze wskaźnikami mnożnikowymi powyżej określonych wartości Horyzont czasowy i zakres badań spółek z indeksu WIG20 Jak zostało wspomniane już wcześniej, horyzont czasowy przeprowadzonych badań będzie wynosił 10 lat 5. Poczynając od pierwszej sesji giełdowej w marcu 2004 roku do pierwszej sesji giełdowej w marcu 2014 roku. Tak długi horyzont czasowy zdeterminowany jest tym, że osoby, które kierują się wskaźnikami mnożnikowymi przy doborze akcji do portfela inwestycyjnego nastawione są na długoterminowy zwrot zainwestowanego kapitału. Badaniom poddane zostaną spółki, które były notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2004 oraz te znajdujące się w indeksie WIG20 w czasie powstawania niniejszej pracy 6. Indeks ten pełnić będzie funkcję reprezentatywną dla wszystkich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ze względu na wielkość 5 B. Graham, Op. cit., str Skład indeksu WIG20 w dniu r. Strona 8

9 oraz częstotliwość obrotów spółek wchodzących w jego skład. Do spółek będących notowanymi od roku 2004 i wchodzących w skład indeksu na dzień , a tym samym zakwalifikowanych do badań zaliczymy: 7 ASSECOPOL (Asseco Poland S.A.) BZWBK (Bank Zachodni WBK S.A.) GTC (Globe Trade Centre S.A.) HANDLOWY (Citi Handlowy S.A.) KGHM (KGHM Polska Miedź S.A.) MBANK (mbank S.A.) ORANGEPL (Orange Polska S.A.) PEKAO (Bank Pekao S.A.) PKNORLEN (Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.) PKOBP (PKO Bank Polski S.A.) SYNTHOS (Synthos S.A.) Wszystkie wyżej wymienione spółki zostaną poddane takiemu samemu zakresowi badań, który obejmuje wyznaczenie poziomu wskaźników mnożnikowych na pierwszy sesyjny dzień marca 2004 roku. Następnie na tej podstawie spółka zostanie przydzielona do jednej z dwóch grup w zależności od wartości iloczynu wskaźników mnożnikowych. Jedynymi danymi spółek, którymi posłuży się autor pracy będzie wartość kapitału własnego, osiągnięty zysk netto i liczba akcji. Dane te zostaną odczytane ze skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego obejmującego rok 2003, który został opublikowany pod koniec pierwszego kwartału roku Ceny akcji poszczególnych spółek akcyjnych w wybranych okresach zostaną natomiast pobrane z serwisu Wszystkie obliczenia związane z wyznaczaniem średnich rocznych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz 10-letniej stopy zwrotu, autor wyznaczy posługując się arkuszem kalkulacyjnym. Następnie otrzymane wyniki zaprezentowane zostaną w formie graficznej, w celu określenia trendów zachodzących na przestrzeni analizowanych okresów r Strona 9

10 Rozdział III 3.1. Oszacowanie wskaźników mnożnikowych w roku 2004 dla badanych spółek. Na podstawie danych zgromadzonych ze sprawozdań finansowych analizowanych spółek, obliczone zostały wskaźniki C/WK oraz C/Z wszystkich 11 podmiotów biorących udział w badaniach. Dane pobrane ze skonsolidowanych raportów finansowych za rok 2003 zostaną zaprezentowane w poniższej tabeli. Tabela nr 1, Dane finansowe spółek służące obliczeniu wskaźników mnożnikowych. Nazwa spółki Cena akcji Liczba Kapitał Zysk C/WK C/Z C/WK * akcji własny netto C/Z ASSECOPOL 27,50zł , ,50 260, ,09 BZWBK 86,60zł , ,48 49,03 121,83 GTC 9,77zł , ,53 13,08 19,99 HANDLOWY 69,50zł , ,53 30,62 46,75 KGHM 32,60zł , ,87 9,69 18,10 MBANK 97,20zł , ,42 222,65 315,07 ORANGEPL 16,85zł , ,76 25,69 45,15 PEKAO 126,50zł , ,94 22,85 67,09 PKNORLEN 29,40zł , ,37 12,26 16,83 PKOBP 24,50zł , ,83 20,54 78,65 SYNTHOS 0,58zł , ,48 22,35 33,06 Źródło: Opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych z roku Niektóre dane zostały odpowiednio skorygowane przez autora pracy w taki sposób, aby nie zniekształcić znacząco wyników badań. Do nadmienionych zmian możemy zaliczyć przekształcenie ceny akcji GTC, która ze względu na emisje dodatkowych akcji zmalała w roku 2006 ponad 10-krotnie w stosunku do roku Podobnemu zabiegowi została poddana spółka SYNTHOS, której to cena jednak akcji przez dodatkową emisję zmalała w roku 2008 prawie 100 krotnie w stosunku do roku poprzedniego. W tabeli numer 1 został obliczony również iloczyn obu omawianych wskaźników mnożnikowych, na którego podstawie spółki zostaną przydzielone do dwóch osobnych grup. Pierwszą grupę stanowić będą spółki, których iloczyn C/WK oraz C/Z nie przekracza 22,5. Do drugiej grupy zaliczymy wszystkie pozostałe spółki nie spełniające tego kryterium. Efekty dokonania grupowania analizowanych spółek przedstawione zostały w formie tabelarycznej. 8 Dane odpowiednio przekształcone przez autora pracy w celu uniknięcia zniekształcenia wyników badań. 9 Dane odpowiednio przekształcone przez autora pracy w celu uniknięcia zniekształcenia wyników badań. Strona 10

11 Tabela nr 2, Podział spółek na dwie grupy. GRUPA I GRUPA II Nazwa spółki C/WK * C/Z Nazwa spółki C/WK * C/Z ASSECOPOL 1173,09 GTC 19,99 BZWBK 121,83 KGHM 18,10 HANDLOWY 46,75 PKNORLEN 16,83 MBANK 315,07 ORANGEPL 45,15 PEKAO 67,09 PKOBP 78,65 SYNTHOS 33,06 Źródło: Opracowanie własne Jak widzimy w grupie I znalazły się wszystkie spółki z wysokim poziomem iloczynu wskaźników mnożnikowych, m.in. ASSECOPOL, czy MBANK, których iloczyn C/WK oraz C/Z wyniósł ponad 100. Grupa II to zbiór trzech spółek, których iloczyn analizowanych wskaźników nie przekroczył 22,5. Średni poziom wskaźnika C/WK w grupie I wyniósł 2,49 wskaźnik C/Z natomiast osiągał średnio wartość 81, W przypadku grupy II wartości te były o wiele niższe. Wskaźnik C/WK średnio kształtował się na poziomie 1,59 przekraczając górną granicę ustaloną przez B. Grahama, natomiast C/Z osiągał średnio wartość 11,68. Wykres nr 1, Poziomy średnich wskaźników mnożnikowych Poziomy średnich wskaźników mnożnikowych Źródło: Opracowanie własne. Pod względem wartości średnich wskaźników mnożnikowych poszczególnych grup analizowanych spółek, oszacowanych w roku 2004, widać wyraźną przewagę wartości wskaźnika grupy I. Tak duża rozbieżność wielkości wskaźników pomiędzy dwiema kategoriami spółek może być dodatkowym potwierdzeniem wniosków z przeprowadzonych badań. 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 C/WK C/Z Grupa I 2,49 81,83 Grupa II 1,59 11,68 10 Obliczone na podstawie średniej arytmetycznej wybranych wskaźników mnożnikowych. Strona 11

12 3.2. Obliczenie rocznych stóp zwrotu, oraz łącznej stopy zwrotu dla wszystkich analizowanych spółek w przedziale czasowym Aby móc z powodzeniem obliczyć roczne stopy zwrotu wszystkich 11 analizowanych spółek, potrzebne są ceny akcji ze wszystkich okresów w wybranym dniu. Autor pracy z notowań archiwalnych wszystkich badanych przedsiębiorstw zebrał dane odnośnie ceny waloru w pierwszy dzień sesyjny marca każdego roku. Tabela nr 3, Ceny akcji badanych spółek z pierwszego sesyjnego dnia marca danego roku. Źródło: Opracowanie własne, na podstawie notowań archiwalnych. Na podstawie cen akcji lat możliwe staje się określenie stopy zwrotu z akcji dla każdego roku. Zabieg ten zostanie zaprezentowany w kolejnej tabeli. Tabela nr 4, Roczne stopy zwrotu badanych spółek z danego roku. Źródło: Opracowanie własne. Stopy zwrotu badanych akcji z poszczególnych lat świadczą o tym, ile procent zainwestowanego w akcję spółki kapitału inwestor był w stanie zarobić w danym roku. Warto zwrócić uwagę na rok 2009, w którym to wszystkie badane podmioty osiągały dwucyfrowe ujemne stopy zwrotu w stosunku do roku Taki stan rzeczy jest zapewne w dużej mierze Strona 12

13 Średnia stopa zwrotu uwarunkowany kryzysem gospodarczym z lat Ze względu na nadmieniony kryzys podobne badanie przeprowadzone na przełomie 5 lat ( ) mogłoby stracić na wartości, co uzasadnić można lokalnymi dołkami sporej liczby akcji w roku To natomiast determinowałoby dodatnie stopy zwrotu z 5 letniego okresu większości spółek akcyjnych. Mając wymagane roczne stopy zwrotu akcji, przy użyciu średniej arytmetycznej jesteśmy w stanie oszacować średnie roczne stopy zwrotu z inwestycji dla wszystkich analizowanych papierów wartościowych. Tak przetworzone dane uważane są w analizie portfelowej za oczekiwane stopy zwrotu z inwestycji. Według analityków portfelowych inwestowanie ma głównie charakter pasywny, z tego też względu możemy wyznaczyć średnie roczne stopy zwrotu oraz przewidywane ryzyko z inwestycji w postaci wariancji lub odchylenia standardowego w celu odpowiedniego doboru instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego 12. Skupmy się jednak na średnich stopach zwrotu z inwestycji poszczególnych spółek akcyjnych, które posłużą nam w kolejnym podrozdziale do oceny rentowności grupy składającej się ze spółek o iloczynie wskaźników mnożnikowych przekraczających i nieprzekraczających 22,5. Wykres nr 2, Średnie stopy zwrotu z akcji. Średnie stopy zwrotu z akcji 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% Badane spółki akcyjne ASSECOPOL BZWBK GTC HANDLOWY KGHM MBANK ORANGEPL PEKAO PKNORLEN PKOBP SYNTHOS Źródło: Opracowanie własne. 11 W. Przybylska-Kapuścińska, Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, Wydał Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012, str Robert A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1996, str Strona 13

14 10-letnia stopa zwrotu Z wykresu nr 2 możemy odczytać, że spółką z najwyższą średnią roczną stopą zwrotu jest SYNTHOS. Akcje tej spółki akcyjnej zyskiwały na wartości średnio niemalże 60% każdego roku. Jedyną spółką z ujemną, a w związku z tym najniższą stopą zwrotu jest ORANGEPL, której akcje spadały średnio o ponad 1% każdego roku. Obok średniej stopy z inwestycji, najważniejszą miarą rentowności analizowanych spółek będzie 10-letnia stopa zwrotu z inwestycji w dany walor. Świadczy ona o tym, ile był w stanie zarobić inwestor nabywając udziały wybranej spółki w marcu, 2004 roku a następnie sprzedając je w tym samym miesiącu w roku Wykres nr 3, 10-letnie stopy zwrotu z akcji 10 letnie stopy zwrotu z akcji 800,00% 700,00% 600,00% 500,00% 400,00% 300,00% 200,00% 100,00% 0,00% -100,00% Badane spółki akcyjne ASSECOPOL BZWBK GTC HANDLOWY KGHM MBANK ORANGEPL PEKAO PKNORLEN PKOBP SYNTHOS Źródło: Opracowanie własne. Najbardziej rentownymi papierami wartościowymi na przestrzeni 10 lat okazały się akcje spółek SYNTHOS, MBANK oraz BZWBK. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie trzy spółki o najwyższej 10-letniej stopie zwrotu z akcji cechowały się względnie wysokim iloczynem wskaźników mnożnikowych w roku Natomiast jedynie dwie spółki osiągnęły ujemne stopy zwrotu w 10 letnim zakresie czasowym, są to: GTC oraz ORANGEPL. Dodajmy, że jedna z dwóch spółek o najniższych wskaźnikach mnożnikowych jest spółką o iloczynie wskaźników mnożnikowych poniżej 22,5 co może okazać się istotnym elementem w dalszej części weryfikowania początkowo postawionej hipotezy badawczej. Strona 14

15 3.3. Zestawienie ze sobą wyników spółek z dwóch analizowanych grup. W tym podrozdziale dokonamy oszacowania średnich stóp zwrotu dla dwóch grup w których to skład wchodzą analizowane spółki akcyjne. W ramach przypomnienia - do grupy I zaliczamy 8 spółek akcyjnych, których iloczyn wskaźników C/WK oraz C/Z przekroczył poziom 22,5 natomiast w skład grupy drugiej wchodzą 3 spółki, które cechują się iloczynem wskaźników mnożnikowych poniżej wartości 22,5. Hipoteza badawcza zostanie więc potwierdzona, gdy 10-letnia stopa zwrotu z akcji grupy II będzie kształtować się na poziomie wyższym niż 10-letnia stopa zwrotu z akcji grupy I. Stopy zwrotu dla poszczególnych grup zostały obliczone jako średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek wchodzących w ich skład. Wykres nr 4, Stopy zwrotu obu grup w analizowanym okresie 200,00% Stopy zwrotu w analizowanym okresie 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% -100,00% Grupa II Grupa I Źródło: Opracowanie własne. Analizując wykres nr 4, nie sposób pominąć prawie 170% stopy zwrotu spółek wchodzących w skład grupy II w roku 2006, przy jednoczesnym względnie niskim 30% zwrocie spółek z grupy I. Na przełomie lat podczas kryzysu gospodarczego zdecydowanie wyżej kształtowały się stopy zwrotu spółek z grupy I, przykładem może być ponad 45% wzrostu w roku 2007 przy jednoczesnej ujemnej 3% stopie zwrotu grupy II. Grupę I wyróżniało również silniejsze odreagowanie cen akcji po kryzysie w roku 2010, następną istotną różnicą jest rozbieżność zachowań kursu akcji spółek obu grup w latach gdzie spółki z iloczynem wskaźników mnożnikowych powyżej 22,5 doświadczyły wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o ponad 22,77% przy jednoczesnym spadku spółek z grupy II o 25,48%. Na podstawie otrzymanych rocznych stóp zwrotu obliczone zostały średnie roczne oraz 10-letnie stopy zwrotu z akcji dla grupy I i II. Strona 15

16 Wykres nr 5, Średnie roczne i 10-letnie stopy zwrotu. Średnie roczne i 10-letnie stopy zwrotu 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% Grupa II Grupa I 50,00% 0,00% Średnia roczna stopa zwrotu 10-letnia stopa zwrotu Źródło: Opracowanie własne. Po lewej stronie widoczne są niemal identyczne średnie roczne stopy zwrotu z obu badanych grup spółek akcyjnych. Pod tym względem lekko przeważa grupa I, której średnia roczna stopa zwrotu wyniosła 23,56% w porównaniu do 22,67% grupy II. Wyraźna dominacja jest widoczna przy wartościach z 10-letnich stóp zwrotu. Spółki z wysokimi wskaźnikami mnożnikowymi obliczonymi na rok 2004, w przeciągu 10 lat zwiększyły swoją wartość o ponad 220%. Natomiast spółki z niskimi wartościami wskaźnika C/WK oraz C/Z o jedyne 84,13%. Świadczy to o niemal trzykrotnie większym wzroście wartości spółek akcyjnych z wysokimi wskaźnikami mnożnikowymi w stosunku do spółek z niskim poziomem tychże wskaźników Podsumowanie otrzymanych wyników i weryfikacja postawionej wcześniej hipotezy badawczej. Z przeprowadzonych badań w długim okresie czasu możemy wnioskować, że w latach strategia inwestycyjna oparta na doborze akcji z wykorzystaniem wskaźników mnożnikowych nie przyniosłaby oczekiwanych ponadprzeciętnych zysków względem spółek nie spełniających kryterium, którym jest iloczyn wskaźników mnożnikowych C/WK oraz C/Z poniżej 22,5. Co więcej, spółki takie jak MBANK czy BZWBK z iloczynem wskaźników mnożnikowych przekraczającym 100 osiągnęły najwyższe stopy zwrotu z akcji. Biorąc pod uwagę otrzymane z badań wyniki należy więc stwierdzić, że hipoteza badawcza zakładająca ponadprzeciętne zwroty z długoterminowej inwestycji w akcje spółek o iloczynie wskaźników mnożnikowych poniżej 22,5 została odrzucona. Strona 16

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE ISBN 978-83-65215-02-4 PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku

PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku 2010 PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) to: największa organizacja inwestorska w Polsce w rocznicę swoich 10. urodzin zrzesza 5500 członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Lucjan Czechowski * Anna Maria Pochmara ** Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo