Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych"

Transkrypt

1 Paweł Węgrzyn Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych Zielona Góra, 2014

2 Spis treści Wstęp 1. Rozdział I 1.1. Charakterystyka głównych wskaźników mnożnikowych 1.2. Wskaźniki mnożnikowe podstawowym kryterium doboru akcji do portfela inwestycyjnego B. Grahama. 2. Rozdział II 2.1. Hipoteza i cel badawczy pracy 2.2. Metoda przeprowadzenia badań nad skutecznością doboru akcji na podstawie wskaźników mnożnikowych Horyzont czasowy i zakres badań spółek z indeksu WIG20 3. Rozdział III 3.1. Oszacowanie wskaźników mnożnikowych w roku 2004 dla badanych spółek Obliczenie rocznych stóp zwrotu, oraz łącznej stopy zwrotu dla wszystkich analizowanych spółek w przedziale czasowym Zestawienie ze sobą wyników spółek z dwóch analizowanych grup Podsumowanie otrzymanych wyników i weryfikacja zaproponowanej wcześniej hipotezy badawczej. Zakończenie Bibliografia Strona 2

3 Wstęp Praca Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaźników mnożnikowych jest próbą zdefiniowania kształtowania się ceny akcji danego waloru w zależności od poziomu jego wskaźników mnożnikowych. Autor pracy chce tym samym zbadać, czy istnieje zależność zgodnie, z która akcje o niższych wskaźnikach C/WK oraz C/Z w długoterminowym horyzoncie czasowym przynosić będą wyższą stopę zwrotu, niżeli akcje o wysokim poziomie omawianych wskaźników. Do napisania pracy skłoniła autora praktyczna obserwacja, w której to często dostrzegał nadużywanie znaczenia wskaźników mnożnikowych, przez inwestorów kierujących się głównie analizą fundamentalną przy doborze instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. Choć B. Graham, uznawany za prekursora analizy fundamentalnej, wskaźniki mnożnikowe wykorzystywał jako jedno ze swoich kryteriów przy doborze akcji, to warto zaznaczyć, że nie były to kryteria jedyne a zaledwie część całego, bardziej złożonego systemu inwestycyjnego. Rozdział pierwszy ma na celu zapoznanie czytelnika z tematyką wskaźników mnożnikowych. Dokonana zostanie tam ich dogłębna interpretacja oraz charakterystyka ich struktury. Następnie autor pracy odniesie się do kryteriów, którymi przy doborze akcji kierował się Benjamin Graham. W drugim rozdziale opisana zostanie metodyka przeprowadzonych badań. Zaprezentowana zostanie hipoteza oraz cel badawczy. Autor pracy przedstawia tam również horyzont czasowy, zakres i metodę przeprowadzonych badań. Dokona wyboru i krótko scharakteryzuje podmioty, które wezmą udział w badaniu. Rozdział trzecie jest zwieńczeniem badań autora. Dokonana zostanie tam praktyczna analiza przedsiębiorstw pod kontem poziomu ich wskaźników mnożnikowych oraz osiąganych stóp zwrotu z ceny akcji na przełomie 10 analizowanych lat. Następnie w przejrzystej formie graficznej zaprezentowane zostaną wyniki badań za pomocą, których autor będzie w stanie zatwierdzić lub odrzucić początkowo postawioną hipotezę badawczą. Podsumowanie pracy zawierać będzie w sobie interpretacje otrzymanych wyników, ich omówienie oraz ogólne odniesienia do badań przeprowadzonych w rozdziale trzecim. W praktyce bardzo często niskie poziomy wskaźników mylimy z niedowartościowaniem spółki i analogicznie, kiedy spółki cechują się wysokimi wskaźnikami mnożnikowymi regularnie określamy je mianem przewartościowanych. Praca ma więc na celu weryfikacje słuszności takiego toku rozumowania pewnej grupy inwestorów giełdowych. Strona 3

4 Rozdział I 1.1. Charakterystyka głównych wskaźników mnożnikowych Podstawowymi wskaźnikami mnożnikowymi, które warto dokładniej scharakteryzować się w niniejszej publikacji są, stosunek ceny rynkowej przedsiębiorstwa do jej wartości księgowej (C/WK) oraz stosunek ceny rynkowej do generowanego przez przedsiębiorstwo zysku (C/Z). Wskaźniki mnożnikowe są bardzo często publikowane przez portale o tematyce finansowej. Ich konstrukcja jest jednak na tyle prosta, że każdy inwestor może obliczyć je samodzielnie. Wskaźnik C/WK wyznaczyć możemy na podstawie następującego wzoru: 1, Przy czym ilość wyemitowanych akcji oraz wartość kapitału własnego możemy określić na podstawie najaktualniejszych rocznych sprawozdań finansowych. Natomiast cena rynkowa akcji będzie ceną zamknięcia po każdym dniu sesji giełdowej. Z tego też względu wskaźniki mnożnikowe mogą ulegać zmianie każdego dnia na wskutek zmiany ceny akcji. Najaktualniejszy wskaźnik C/WK lub C/Z nie jest więc wskaźnikiem obliczanym po aktualizacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, najaktualniejszy wskaźnik jest wskaźnikiem obliczanym najczęściej samodzielnie, biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji danej spółki akcyjnej. Interpretacja otrzymanej wartości wskaźnika również nie jest skomplikowana. Wartość wskaźnika powyżej 1 oznacza, że akcjonariusze są w stanie zapłacić ponad 1 zł, za każdą złotówkę kapitału własnego przedsiębiorstwa. Wskaźnik poniżej jedności oznacza natomiast, że akcjonariusze za każdą złotówkę kapitału własnego przedsiębiorstwa są skłonni zapłacić co najwyżej 0,99 groszy oceniając tym samym wartość kapitału własnego spółki poniżej wartości księgowej. W przypadku wskaźnika równego 1,0 akcjonariat za każdą złotówkę kapitału własnego przedsiębiorstwa jest w stanie wydać równo jedną złotówkę. Podobną strukturą cechuje się wskaźnik C/Z, gdzie w mianowniku zamiast wartości księgowej czyli kapitału własnego, zamieszczony jest zysk wygenerowany przez przedsiębiorstwo, wzór wygląda więc następująco: 2, Licznik wzoru jest tożsamy do wzoru wskaźnika C/WK, istotną różnicą jest jednak wartość mianownika, w której to kapitał własny zastąpiony został zyskiem netto. 1 Por. Pod red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 2005 str Tamże, Strona 4

5 Wygenerowany przez przedsiębiorstwo zysk netto odczytujemy z ostatnio opublikowanego sprawozdania finansowego, podobnie jak w przypadku wartości księgowej spółki. Przy założeniu, że wartość wskaźnika przyjmie wartość 20 możemy stwierdzić, że analizowana spółka akcyjna generując zysk netto na stałym poziomie w ciągu 20 lat wygeneruje łącznie zysk netto równoważny swojej obecnej wartości rynkowej, nie uwzględniając spadku wartości pieniądza w czasie. Podsumowując teoretyczne rozważania na temat wskaźników mnożnikowych możemy stwierdzić, że są one jednymi z niewielu wskaźników, które wymagają ciągłej aktualizacji, pod wpływem zmiany wartości ceny akcji. Dodatkowo za pomocą tego typu wskaźników, obliczając średni poziom wskaźnika C/WK oraz C/Z dla sektora, można metodą porównawczą wycenić wszystkie spółki wchodzące w jego skład 3. Metoda wyceny przedsiębiorstw na podstawie wskaźników mnożnikowych jest jednak w praktyce uważana za najmniej dokładną, gdyż w swojej ocenie kieruje się wyłącznie wyżej wymienionymi wskaźnikami, ignorując tak ważne informacje jak stopa zadłużenia przedsiębiorstwa, strategia rozwoju, wartość pieniądza w czasie oraz średnioważony koszt kapitału itp Wskaźniki mnożnikowe podstawowym kryterium doboru akcji do portfela inwestycyjnego B. Grahama. Jak zostało już wspomniane w niniejszej pracy, omawiane tutaj wskaźniki mnożnikowe były wykorzystywane przez ojca analizy fundamentalnej B. Grahama do selekcji instrumentów finansowych, które miałyby wchodzić w skład jego portfela inwestycyjnego. Zanim jednak szczegółowo zinterpretowane zostaną warunki, które powinny być spełnione w zakresie wskaźników mnożnikowych, by zgodnie z koncepcją B. Grahama można było myśleć o ich nabyciu, przedstawione zostaną jego pozostałe kryteria 4. 1) Pierwszym kryterium B. Grahama była stabilność dochodów analizowanego przedsiębiorstwa, tzn. dana spółka powinna odnotowywać zysk przynajmniej za 10 ostatnich lat, co miałoby ograniczać ryzyko straty w kolejnym okresie. 2) Odpowiednia wielkość danej spółki akcyjnej. 3) Regularne wypłaty dywidend jest to warunek dość rygorystyczny w stosunku do Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie dywidendę wypłaca niewiele spółek. Dodatkowo ciężko jest odnaleźć spółkę, która robi to regularnie od przynajmniej 20 lat. 3 K. Przybyłowski, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PROFIL, Gdańsk 2004, str B. Graham, Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007, str Strona 5

6 4) Wzrost generowanych dochodów, to zasada wedle, której zysk przedsiębiorstwa w bieżącym okresie powinien przewyższać jej zysk sprzed 5 lat. 5) Silna pozycja finansowa oznaczająca m.in. wskaźnik płynności na poziomie minimum 1,5 oraz stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału obrotowego netto (aktywa obrotowe zobowiązania bieżące) na poziomie poniżej 110%. Łącznie wyróżnia się 7 podstawowych kryteriów B. Grahama, dlaczego więc wymienionych zostało ich tylko 5? Jest tak ponieważ dwa ostatnie dotyczą właśnie wskaźników mnożnikowych spółki. Kryterium szóste skupia się na tym aby wybierać akcje z najniższymi wskaźnikami C/Z natomiast kryterium siódme dotyczy wskaźnika C/WK. B. Graham za odpowiedni wskaźnik C/Z uznawał ten, z wartością poniżej 15. Wskaźnik C/WK powinien natomiast przyjmować wartość poniżej 1,5. Istnieje również odmiana wskaźnika C/WK nazywana C/WK Grahama, do którego obliczeń wykorzystujemy tylko aktywa materialne przedsiębiorstwa. Po odjęciu od łącznej wartości majątku przedsiębiorstwa aktywów niematerialnych, należy od otrzymanej wartości odjąć jeszcze wszystkiego rodzaju zobowiązania spółki. Następnie tą nieco zmodyfikowaną wartość księgową wykorzystujemy jako mianownik wcześniej przedstawionego wzoru na C/WK. Tak obliczony wskaźnik wg. zasad swojego twórcy nie powinien przekroczyć wartości 1,2. Kontynuując tematykę wskaźników mnożnikowych - B. Graham tolerował lekkie odchylenia wskaźników od wartości pożądanej. Na przykład wskaźnik C/Z na poziomie 15,6. Jednak taka nadwyżka jednego ze wskaźników musiała być rekompensowana drugim. Aby móc obiektywnie oceniać tą zależność, ustalono, że iloczyn wskaźników C/WK oraz C/Z nie powinien przekroczyć 22,5 która to wartość odpowiada iloczynowi liczby 1,5 oraz 15. Zgodnie z tą zasadą w przypadku wartości C/WK na poziomie 2, mogło to zostać zrekompensowane wskaźnikiem C/Z nie przekraczającym 11,25. B. Graham wyrażał również swoje zdanie odnośnie odpowiednio zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, który powinien obejmować od 10 do 30 spółek. Czy to znaczy, że wszystkie środki powinniśmy przeznaczyć na zakup akcji? Otóż nie, ojciec analizy fundamentalnej wyróżniał dwa typy inwestorów. Inwestorów agresywnych oraz inwestorów defensywnych. Uważał on, że portfel inwestora defensywnego powinien składać się w 70% z obligacji, natomiast tylko 30% powinny stanowić akcje. W przypadku inwestora agresywnego jest analogicznie odwrotnie gdzie 70 procentom akcji powinny towarzyszyć obligacje w 30%, które są niezbędnym elementem każdego portfela inwestycyjnego. Strona 6

7 Rozdział II 2.1. Hipoteza i cel badawczy pracy Hipotezą badawczą, którą będzie starał się zweryfikować autor pracy, jest stwierdzenie, że spełnienie przez spółkę kryterium odnośnie wskaźników mnożnikowych iloczyn C/WK oraz C/Z nieprzekraczające 22,5, świadczy o jej niedowartościowaniu i będzie gwarantowało inwestorowi większe stopy zwrotu z inwestycji w akcje w przeciągu 10 lat, niżeli z inwestycji w spółki ze wskaźnikami mnożnikowymi powyżej wyznaczonych wartości. Jest to jedyna hipoteza, której słuszność autor postara się ocenić w rozdziale III. Z tego względu traktować ją będziemy jako hipotezę główną, przy czym nie zostały określone żadne hipotezy szczegółowe, których weryfikację autor uważałby za konieczną lub wnoszącą dużo w dziedzinę inwestycji giełdowych. Potwierdzenie wyżej wymienionej hipotezy mogłoby tym samym potwierdzić skuteczność systemu inwestycyjnego, który przez swoją prostotę, opierając się wyłącznie na dwóch wskaźnikach mnożnikowych, mógłby stać się powszechnie stosowany w praktyce na rynkach finansowych. Celem niniejszych badań jest zweryfikowanie skuteczności jednej ze znanych strategii inwestycyjnych, którą posługuje się wielu inwestorów giełdowych. Dla większości z nich, wskaźniki mnożnikowe nie stanowią same w sobie strategii inwestycyjnej, na której to podstawie można by inwestować w papiery wartościowe lecz są jedynie wstępnym kryterium spółek, które zostaną poddane dalszej dogłębniejszej analizie. Prawidłowa weryfikacja wyżej wymienionej strategii inwestycyjnej mogłaby stać się istotnym argumentem za stosowaniem tego typu systemu w polskich warunkach rynkowych. To natomiast wiąże się z możliwością osiągania wysoce ponadprzeciętnych zysków, przy niewielkim nakładzie pracy do oceny jakości danych akcji. Wybór mógłby zostać dokonany wyłącznie za pomocą dwóch prostych wskaźników, których obliczenie wraz ze zgromadzeniem danych wymaga zaledwie kilku minut i niedużej wiedzy z zakresu ekonomii czy też finansów. Strategia ta mogłaby zostać wykorzystywana przez osoby wcześniej nie uczestniczące w życiu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, nastawionych jednak na osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku w dziesięcioletnim horyzoncie czasowym, bez wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Realizacja tego celu inwestycyjnego jest również w sposób bezpośredni powiązana z zainteresowaniami autora, do których należą rynek finansowy, Giełda Papierów Wartościowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych oraz pochodnych i wszelkiego rodzaju inwestycje w instrumenty finansowe. Strona 7

8 2.2. Metoda przeprowadzenia badań nad skutecznością doboru akcji na podstawie wskaźników mnożnikowych. Aby móc zweryfikować skuteczność inwestowania w akcje spółek o niskich wskaźnikach mnożnikowych, należy posłużyć się praktyczną formą badań, korzystając z danych historycznych. Autor pracy postanowił wyliczyć samodzielnie wskaźniki C/WK oraz C/Z analizowanych spółek w celu osiągnięcia jak najwyższej precyzji oraz dokładności badań. Spośród grupy analizowanych spółek określone zostaną dwie podgrupy, pierwsza z nich będzie zawierać w sobie spółki z iloczynem wskaźników mnożnikowych nie przekraczających 22,5 druga natomiast wszystkie spółki powyżej tej wartości. Przy czym spółki, które osiągną ujemną wartość wskaźnika C/Z nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu badań. Po scharakteryzowaniu dwóch podgrup i obliczenia dla nich wskaźników mnożnikowych dokonana zostanie kalkulacja stóp zwrotu w każdym analizowanym roku, a na ich podstawie autor wyznaczy średnie roczne stopy zwrotu wszystkich badanych akcji. Następnym etapem badań będzie zestawienie wyników osiąganych przez obie podgrupy względem siebie i określenie, która podgrupa badanych spółek akcyjnych osiągnęła w analizowanym okresie wyższe stopy zwrotu z akcji. Zwieńczeniem badań będzie ewentualne potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy, zgodnie z którą spełnienie przez spółkę kryterium odnośnie wskaźników mnożnikowych (iloczyn C/WK oraz C/Z nieprzekraczające 22,5) świadczy o jej niedowartościowaniu i będzie gwarantowało inwestorowi wyższe stopy zwrotu z akcji w przeciągu następnych 10 lat, niżeli z inwestycji w akcje spółek ze wskaźnikami mnożnikowymi powyżej określonych wartości Horyzont czasowy i zakres badań spółek z indeksu WIG20 Jak zostało wspomniane już wcześniej, horyzont czasowy przeprowadzonych badań będzie wynosił 10 lat 5. Poczynając od pierwszej sesji giełdowej w marcu 2004 roku do pierwszej sesji giełdowej w marcu 2014 roku. Tak długi horyzont czasowy zdeterminowany jest tym, że osoby, które kierują się wskaźnikami mnożnikowymi przy doborze akcji do portfela inwestycyjnego nastawione są na długoterminowy zwrot zainwestowanego kapitału. Badaniom poddane zostaną spółki, które były notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2004 oraz te znajdujące się w indeksie WIG20 w czasie powstawania niniejszej pracy 6. Indeks ten pełnić będzie funkcję reprezentatywną dla wszystkich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ze względu na wielkość 5 B. Graham, Op. cit., str Skład indeksu WIG20 w dniu r. Strona 8

9 oraz częstotliwość obrotów spółek wchodzących w jego skład. Do spółek będących notowanymi od roku 2004 i wchodzących w skład indeksu na dzień , a tym samym zakwalifikowanych do badań zaliczymy: 7 ASSECOPOL (Asseco Poland S.A.) BZWBK (Bank Zachodni WBK S.A.) GTC (Globe Trade Centre S.A.) HANDLOWY (Citi Handlowy S.A.) KGHM (KGHM Polska Miedź S.A.) MBANK (mbank S.A.) ORANGEPL (Orange Polska S.A.) PEKAO (Bank Pekao S.A.) PKNORLEN (Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.) PKOBP (PKO Bank Polski S.A.) SYNTHOS (Synthos S.A.) Wszystkie wyżej wymienione spółki zostaną poddane takiemu samemu zakresowi badań, który obejmuje wyznaczenie poziomu wskaźników mnożnikowych na pierwszy sesyjny dzień marca 2004 roku. Następnie na tej podstawie spółka zostanie przydzielona do jednej z dwóch grup w zależności od wartości iloczynu wskaźników mnożnikowych. Jedynymi danymi spółek, którymi posłuży się autor pracy będzie wartość kapitału własnego, osiągnięty zysk netto i liczba akcji. Dane te zostaną odczytane ze skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego obejmującego rok 2003, który został opublikowany pod koniec pierwszego kwartału roku Ceny akcji poszczególnych spółek akcyjnych w wybranych okresach zostaną natomiast pobrane z serwisu Wszystkie obliczenia związane z wyznaczaniem średnich rocznych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz 10-letniej stopy zwrotu, autor wyznaczy posługując się arkuszem kalkulacyjnym. Następnie otrzymane wyniki zaprezentowane zostaną w formie graficznej, w celu określenia trendów zachodzących na przestrzeni analizowanych okresów r Strona 9

10 Rozdział III 3.1. Oszacowanie wskaźników mnożnikowych w roku 2004 dla badanych spółek. Na podstawie danych zgromadzonych ze sprawozdań finansowych analizowanych spółek, obliczone zostały wskaźniki C/WK oraz C/Z wszystkich 11 podmiotów biorących udział w badaniach. Dane pobrane ze skonsolidowanych raportów finansowych za rok 2003 zostaną zaprezentowane w poniższej tabeli. Tabela nr 1, Dane finansowe spółek służące obliczeniu wskaźników mnożnikowych. Nazwa spółki Cena akcji Liczba Kapitał Zysk C/WK C/Z C/WK * akcji własny netto C/Z ASSECOPOL 27,50zł , ,50 260, ,09 BZWBK 86,60zł , ,48 49,03 121,83 GTC 9,77zł , ,53 13,08 19,99 HANDLOWY 69,50zł , ,53 30,62 46,75 KGHM 32,60zł , ,87 9,69 18,10 MBANK 97,20zł , ,42 222,65 315,07 ORANGEPL 16,85zł , ,76 25,69 45,15 PEKAO 126,50zł , ,94 22,85 67,09 PKNORLEN 29,40zł , ,37 12,26 16,83 PKOBP 24,50zł , ,83 20,54 78,65 SYNTHOS 0,58zł , ,48 22,35 33,06 Źródło: Opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych z roku Niektóre dane zostały odpowiednio skorygowane przez autora pracy w taki sposób, aby nie zniekształcić znacząco wyników badań. Do nadmienionych zmian możemy zaliczyć przekształcenie ceny akcji GTC, która ze względu na emisje dodatkowych akcji zmalała w roku 2006 ponad 10-krotnie w stosunku do roku Podobnemu zabiegowi została poddana spółka SYNTHOS, której to cena jednak akcji przez dodatkową emisję zmalała w roku 2008 prawie 100 krotnie w stosunku do roku poprzedniego. W tabeli numer 1 został obliczony również iloczyn obu omawianych wskaźników mnożnikowych, na którego podstawie spółki zostaną przydzielone do dwóch osobnych grup. Pierwszą grupę stanowić będą spółki, których iloczyn C/WK oraz C/Z nie przekracza 22,5. Do drugiej grupy zaliczymy wszystkie pozostałe spółki nie spełniające tego kryterium. Efekty dokonania grupowania analizowanych spółek przedstawione zostały w formie tabelarycznej. 8 Dane odpowiednio przekształcone przez autora pracy w celu uniknięcia zniekształcenia wyników badań. 9 Dane odpowiednio przekształcone przez autora pracy w celu uniknięcia zniekształcenia wyników badań. Strona 10

11 Tabela nr 2, Podział spółek na dwie grupy. GRUPA I GRUPA II Nazwa spółki C/WK * C/Z Nazwa spółki C/WK * C/Z ASSECOPOL 1173,09 GTC 19,99 BZWBK 121,83 KGHM 18,10 HANDLOWY 46,75 PKNORLEN 16,83 MBANK 315,07 ORANGEPL 45,15 PEKAO 67,09 PKOBP 78,65 SYNTHOS 33,06 Źródło: Opracowanie własne Jak widzimy w grupie I znalazły się wszystkie spółki z wysokim poziomem iloczynu wskaźników mnożnikowych, m.in. ASSECOPOL, czy MBANK, których iloczyn C/WK oraz C/Z wyniósł ponad 100. Grupa II to zbiór trzech spółek, których iloczyn analizowanych wskaźników nie przekroczył 22,5. Średni poziom wskaźnika C/WK w grupie I wyniósł 2,49 wskaźnik C/Z natomiast osiągał średnio wartość 81, W przypadku grupy II wartości te były o wiele niższe. Wskaźnik C/WK średnio kształtował się na poziomie 1,59 przekraczając górną granicę ustaloną przez B. Grahama, natomiast C/Z osiągał średnio wartość 11,68. Wykres nr 1, Poziomy średnich wskaźników mnożnikowych Poziomy średnich wskaźników mnożnikowych Źródło: Opracowanie własne. Pod względem wartości średnich wskaźników mnożnikowych poszczególnych grup analizowanych spółek, oszacowanych w roku 2004, widać wyraźną przewagę wartości wskaźnika grupy I. Tak duża rozbieżność wielkości wskaźników pomiędzy dwiema kategoriami spółek może być dodatkowym potwierdzeniem wniosków z przeprowadzonych badań. 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 C/WK C/Z Grupa I 2,49 81,83 Grupa II 1,59 11,68 10 Obliczone na podstawie średniej arytmetycznej wybranych wskaźników mnożnikowych. Strona 11

12 3.2. Obliczenie rocznych stóp zwrotu, oraz łącznej stopy zwrotu dla wszystkich analizowanych spółek w przedziale czasowym Aby móc z powodzeniem obliczyć roczne stopy zwrotu wszystkich 11 analizowanych spółek, potrzebne są ceny akcji ze wszystkich okresów w wybranym dniu. Autor pracy z notowań archiwalnych wszystkich badanych przedsiębiorstw zebrał dane odnośnie ceny waloru w pierwszy dzień sesyjny marca każdego roku. Tabela nr 3, Ceny akcji badanych spółek z pierwszego sesyjnego dnia marca danego roku. Źródło: Opracowanie własne, na podstawie notowań archiwalnych. Na podstawie cen akcji lat możliwe staje się określenie stopy zwrotu z akcji dla każdego roku. Zabieg ten zostanie zaprezentowany w kolejnej tabeli. Tabela nr 4, Roczne stopy zwrotu badanych spółek z danego roku. Źródło: Opracowanie własne. Stopy zwrotu badanych akcji z poszczególnych lat świadczą o tym, ile procent zainwestowanego w akcję spółki kapitału inwestor był w stanie zarobić w danym roku. Warto zwrócić uwagę na rok 2009, w którym to wszystkie badane podmioty osiągały dwucyfrowe ujemne stopy zwrotu w stosunku do roku Taki stan rzeczy jest zapewne w dużej mierze Strona 12

13 Średnia stopa zwrotu uwarunkowany kryzysem gospodarczym z lat Ze względu na nadmieniony kryzys podobne badanie przeprowadzone na przełomie 5 lat ( ) mogłoby stracić na wartości, co uzasadnić można lokalnymi dołkami sporej liczby akcji w roku To natomiast determinowałoby dodatnie stopy zwrotu z 5 letniego okresu większości spółek akcyjnych. Mając wymagane roczne stopy zwrotu akcji, przy użyciu średniej arytmetycznej jesteśmy w stanie oszacować średnie roczne stopy zwrotu z inwestycji dla wszystkich analizowanych papierów wartościowych. Tak przetworzone dane uważane są w analizie portfelowej za oczekiwane stopy zwrotu z inwestycji. Według analityków portfelowych inwestowanie ma głównie charakter pasywny, z tego też względu możemy wyznaczyć średnie roczne stopy zwrotu oraz przewidywane ryzyko z inwestycji w postaci wariancji lub odchylenia standardowego w celu odpowiedniego doboru instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego 12. Skupmy się jednak na średnich stopach zwrotu z inwestycji poszczególnych spółek akcyjnych, które posłużą nam w kolejnym podrozdziale do oceny rentowności grupy składającej się ze spółek o iloczynie wskaźników mnożnikowych przekraczających i nieprzekraczających 22,5. Wykres nr 2, Średnie stopy zwrotu z akcji. Średnie stopy zwrotu z akcji 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% Badane spółki akcyjne ASSECOPOL BZWBK GTC HANDLOWY KGHM MBANK ORANGEPL PEKAO PKNORLEN PKOBP SYNTHOS Źródło: Opracowanie własne. 11 W. Przybylska-Kapuścińska, Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, Wydał Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012, str Robert A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1996, str Strona 13

14 10-letnia stopa zwrotu Z wykresu nr 2 możemy odczytać, że spółką z najwyższą średnią roczną stopą zwrotu jest SYNTHOS. Akcje tej spółki akcyjnej zyskiwały na wartości średnio niemalże 60% każdego roku. Jedyną spółką z ujemną, a w związku z tym najniższą stopą zwrotu jest ORANGEPL, której akcje spadały średnio o ponad 1% każdego roku. Obok średniej stopy z inwestycji, najważniejszą miarą rentowności analizowanych spółek będzie 10-letnia stopa zwrotu z inwestycji w dany walor. Świadczy ona o tym, ile był w stanie zarobić inwestor nabywając udziały wybranej spółki w marcu, 2004 roku a następnie sprzedając je w tym samym miesiącu w roku Wykres nr 3, 10-letnie stopy zwrotu z akcji 10 letnie stopy zwrotu z akcji 800,00% 700,00% 600,00% 500,00% 400,00% 300,00% 200,00% 100,00% 0,00% -100,00% Badane spółki akcyjne ASSECOPOL BZWBK GTC HANDLOWY KGHM MBANK ORANGEPL PEKAO PKNORLEN PKOBP SYNTHOS Źródło: Opracowanie własne. Najbardziej rentownymi papierami wartościowymi na przestrzeni 10 lat okazały się akcje spółek SYNTHOS, MBANK oraz BZWBK. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie trzy spółki o najwyższej 10-letniej stopie zwrotu z akcji cechowały się względnie wysokim iloczynem wskaźników mnożnikowych w roku Natomiast jedynie dwie spółki osiągnęły ujemne stopy zwrotu w 10 letnim zakresie czasowym, są to: GTC oraz ORANGEPL. Dodajmy, że jedna z dwóch spółek o najniższych wskaźnikach mnożnikowych jest spółką o iloczynie wskaźników mnożnikowych poniżej 22,5 co może okazać się istotnym elementem w dalszej części weryfikowania początkowo postawionej hipotezy badawczej. Strona 14

15 3.3. Zestawienie ze sobą wyników spółek z dwóch analizowanych grup. W tym podrozdziale dokonamy oszacowania średnich stóp zwrotu dla dwóch grup w których to skład wchodzą analizowane spółki akcyjne. W ramach przypomnienia - do grupy I zaliczamy 8 spółek akcyjnych, których iloczyn wskaźników C/WK oraz C/Z przekroczył poziom 22,5 natomiast w skład grupy drugiej wchodzą 3 spółki, które cechują się iloczynem wskaźników mnożnikowych poniżej wartości 22,5. Hipoteza badawcza zostanie więc potwierdzona, gdy 10-letnia stopa zwrotu z akcji grupy II będzie kształtować się na poziomie wyższym niż 10-letnia stopa zwrotu z akcji grupy I. Stopy zwrotu dla poszczególnych grup zostały obliczone jako średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek wchodzących w ich skład. Wykres nr 4, Stopy zwrotu obu grup w analizowanym okresie 200,00% Stopy zwrotu w analizowanym okresie 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% -100,00% Grupa II Grupa I Źródło: Opracowanie własne. Analizując wykres nr 4, nie sposób pominąć prawie 170% stopy zwrotu spółek wchodzących w skład grupy II w roku 2006, przy jednoczesnym względnie niskim 30% zwrocie spółek z grupy I. Na przełomie lat podczas kryzysu gospodarczego zdecydowanie wyżej kształtowały się stopy zwrotu spółek z grupy I, przykładem może być ponad 45% wzrostu w roku 2007 przy jednoczesnej ujemnej 3% stopie zwrotu grupy II. Grupę I wyróżniało również silniejsze odreagowanie cen akcji po kryzysie w roku 2010, następną istotną różnicą jest rozbieżność zachowań kursu akcji spółek obu grup w latach gdzie spółki z iloczynem wskaźników mnożnikowych powyżej 22,5 doświadczyły wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o ponad 22,77% przy jednoczesnym spadku spółek z grupy II o 25,48%. Na podstawie otrzymanych rocznych stóp zwrotu obliczone zostały średnie roczne oraz 10-letnie stopy zwrotu z akcji dla grupy I i II. Strona 15

16 Wykres nr 5, Średnie roczne i 10-letnie stopy zwrotu. Średnie roczne i 10-letnie stopy zwrotu 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% Grupa II Grupa I 50,00% 0,00% Średnia roczna stopa zwrotu 10-letnia stopa zwrotu Źródło: Opracowanie własne. Po lewej stronie widoczne są niemal identyczne średnie roczne stopy zwrotu z obu badanych grup spółek akcyjnych. Pod tym względem lekko przeważa grupa I, której średnia roczna stopa zwrotu wyniosła 23,56% w porównaniu do 22,67% grupy II. Wyraźna dominacja jest widoczna przy wartościach z 10-letnich stóp zwrotu. Spółki z wysokimi wskaźnikami mnożnikowymi obliczonymi na rok 2004, w przeciągu 10 lat zwiększyły swoją wartość o ponad 220%. Natomiast spółki z niskimi wartościami wskaźnika C/WK oraz C/Z o jedyne 84,13%. Świadczy to o niemal trzykrotnie większym wzroście wartości spółek akcyjnych z wysokimi wskaźnikami mnożnikowymi w stosunku do spółek z niskim poziomem tychże wskaźników Podsumowanie otrzymanych wyników i weryfikacja postawionej wcześniej hipotezy badawczej. Z przeprowadzonych badań w długim okresie czasu możemy wnioskować, że w latach strategia inwestycyjna oparta na doborze akcji z wykorzystaniem wskaźników mnożnikowych nie przyniosłaby oczekiwanych ponadprzeciętnych zysków względem spółek nie spełniających kryterium, którym jest iloczyn wskaźników mnożnikowych C/WK oraz C/Z poniżej 22,5. Co więcej, spółki takie jak MBANK czy BZWBK z iloczynem wskaźników mnożnikowych przekraczającym 100 osiągnęły najwyższe stopy zwrotu z akcji. Biorąc pod uwagę otrzymane z badań wyniki należy więc stwierdzić, że hipoteza badawcza zakładająca ponadprzeciętne zwroty z długoterminowej inwestycji w akcje spółek o iloczynie wskaźników mnożnikowych poniżej 22,5 została odrzucona. Strona 16

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych DYWIDENDY Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji 3)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki giełdowe wykorzystywane w tworzeniu portfeli inwestycyjnych

Podstawowe wskaźniki giełdowe wykorzystywane w tworzeniu portfeli inwestycyjnych Przy obliczaniu wskaźników giełdowych nie należy ograniczać się do wyliczenia ich wartości na daną chwilę, tylko przeanalizować zmiany, jakim dany wskaźnik dla danej spółki akcyjnej ulegał w czasie. Faza

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku Czym jest dywidenda? Dywidenda zwykła (łac. dividendum-rzecz do podziału) część zysku netto

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Dorota Czarnota. Funkcjonowanie modelu Gordona na przykładzie wybranych spółek z indeksu WIG20.

Dorota Czarnota. Funkcjonowanie modelu Gordona na przykładzie wybranych spółek z indeksu WIG20. Dorota Czarnota Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego PRODAJ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Opiekun koła: Prof. UE dr hab. Miloš Král Funkcjonowanie modelu Gordona na przykładzie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Spółka akcyjna DaimlerChrysler AG jest wytwórcą samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo