Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Monika Fabińska Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 92 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Publikacja bezpłatna Łódź 2013

2 Tytuł: Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Autor: dr Monika Fabińska Recenzent: dr Andrzej Pawełczyk Opracowanie edytorskie i druk: WOOJT Agencja Reklamowo- Artystyczna Copyright by Społeczna Akademia Nauk ISBN:

3 Spis treści Wstęp 5 1 System edukacji zawodowej o profilu ekonomiczno-handlowym w województwie łódzkim, Polsce i Europie 7 2 Przedsiębiorstwa, płace i zatrudnienie w sektorze usług i handlu w województwie łódzkim, Polsce i Europie dane statystyczne 15 3 Zawody nadwyżkowe i deficytowe oraz poziom bezrobocia w sektorze handlu i usług w świetle badań krajowych i regionalnych 23 4 Kwalifikacje i kompetencje, których poszukują pracodawcy na świecie i w Polsce 31 5 Metodyka badań, struktura respondentów 41 6 Analiza strony popytowej rynku pracy obecna sytuacja przedsiębiorców sektora handlu i usług z województwa łódzkiego 49 7 Struktura zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach sektora handlu i usług 57 8 Przewidywany popyt na pracowników firm sektora handlu i usług 65 9 Profil kandydata poszukiwanego przez pracodawców z sektora handlu i usług Przewidywana podaż absolwentów szkół zawodowych o profilu ekonomiczno-handlowym Czynniki niedostosowania popytu na pracowników w sektorze handlu i usług województwa łódzkiego do ich podaży 89 Podsumowanie 115 Bibliografia 119 3

4

5 Wstęp W ostatnich latach sektor handlu i usług w Polsce rozwija się dynamicznie, gwałtownie wzrasta również zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, dlatego coraz więcej ludzi znajduje zatrudnienie w tym sektorze 1 Postępuje proces tzw serwicyzacji życia gospodarczego Perspektywy rozwojowe sektora handlu i usług określa z jednej strony istniejący potencjał przedsiębiorstw działających w tym obszarze, a z drugiej ocena możliwości w zakresie ich dalszej ekspansji rynkowej i związany z tym planowany wzrost zatrudnienia Jednakże aby dynamiczny rozwój tego sektora był możliwy, konieczna jest odpowiednia liczba wykwalifikowanych pracowników, a zatem zapewnienie młodym ludziom dostępu do kierunków (realizowanych według odpowiednich programów kształcenia) zgodnych z wymaganiami pracodawców Ostatnie lata to okres ogromnego zainteresowania kształceniem na kierunkach sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista i technik rachunkowości O ile zawody typu sprzedawca mają długą tradycję, to technik ekonomista i technik handlowiec to zawody stosunkowo młode W związku z tym, iż sektor handlu i usług, do którego zaliczyć można również sektor usług biznesowych, stanowi jedną z priorytetowych gałęzi rozwoju regionu łódzkiego 2, niezbędne jest kształcenie odpowiedniej kadry, aby zrównoważyć popyt na wyżej wymienione zawody z podażą Jednakże w związku z tym, iż wahania podaży są z roku na rok znaczne otwierane są nowe centra usługowo-handlowe, choć jednocześnie w ostatnich latach można było odczuć skutki kryzysu finansowego niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów metodycznie badających i regulujących stan równowagi między popytem a podażą zawodów o profilach ekonomiczno-handlowych w województwie łódzkim Niniejsza analiza powstała w ramach projektu badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Projekt ten realizowany jest przez Społeczną Akademię Nauk z Łodzi Jego główny cel odnosi się do weryfikacji jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienia potencjału szkół zawodowych o profilu ekonomiczno-handlowym (zasadniczych szkół zawodowych i techników) z województwa łódzkiego, między innymi poprzez wskazanie bieżącego i prognozowanego popytu i podaży na kwalifikacje i umiejętności absolwentów powyższych kierunków Kolejny cel to opracowanie i opublikowanie stosownych rekomendacji, mających pozwolić na dostosowanie oferty kształcenia wyżej wymienionych szkół do potrzeb łódzkiego rynku pracy w tym sektorze Z kolei celem niniejszej analizy jest wskazanie potrzeb rynku 1 M Kawa, Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Deloitte Business Consulting SA, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Łódź 2013, s 47 5

6 6 pracy sektora handlu i usług, tj zawodów i specjalizacji najbardziej i najmniej pożądanych, a także wskazanie możliwości ograniczenia dużych rozbieżności między podażą a popytem Analiza zawiera konfrontację źródeł wtórnych (dostępnych opracowań z zakresu rynku edukacyjnego i pracy sektora handlu i usług) i pierwotnych, przeprowadzonych badań W ramach projektu zrealizowane zostały wywiady swobodne, wywiady pogłębione oraz ankiety internetowe Wywiady swobodne przeprowadzone zostały wśród nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych (n = 80) szkół zawodowych o profilach ekonomiczno-handlowych, a wywiady pogłębione wśród przedsiębiorców (n = 80) sektora handlu i usług z województwa łódzkiego Natomiast ankiety internetowe skierowane zostały do dyrektorów szkół zawodowych o profilach ekonomiczno-handlowych (n = 12), nauczycieli (n = 48) i uczniów (n = 142) z tych szkół oraz przedsiębiorców (n = 200) z sektora handlu i usług (głównie sektorów sekcji G, K i S według PKD 2007) z województwa łódzkiego W ramach badań zastosowany został warstwowo-losowy dobór próby, co pozwoliło na zapewnienie odpowiedniej reprezentacji badanej populacji oraz dokonanie szczegółowej analizy i odniesienie sformułowanych wniosków do całości szkolnictwa zawodowego sektora ekonomiczno-handlowego oraz sektora usług i handlu

7 1 System edukacji zawodowej o profilu ekonomiczno-handlowym w województwie łódzkim, Polsce i Europie W ramach kształcenia zawodowego o profilu ekonomiczno-handlowym w Polsce możliwe są do zdobycia cztery zawody: sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista i technik rachunkowości Zawód sprzedawcy można zdobyć wyłącznie w ramach kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Obecnie w ramach kształcenia modułowego w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie zawarte są dwa moduły kształcenia 3 : Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (200 godzin), A18 Prowadzenie sprzedaży (700 godzin) Zawód technika handlowca i technika ekonomisty można zdobyć podczas kształcenia w technikum (nauka trwa wtedy cztery lata) lub też w szkole policealnej (nauka trwa od roku do dwóch lat) Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Obecnie w ramach kształcenia modułowego w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik handlowiec zawarte są trzy moduły kształcenia 4 : Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (330 godzin), A18 Prowadzenie sprzedaży (700 godzin), A22 Prowadzenie działalności handlowej (320 godzin) Moduły kształcenia zawarte w zawodzie technik ekonomista to 5 : Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (280 godzin), 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 2011 r, nr 205, poz 1206), s Ibidem, s Ibidem, s 345 7

8 8 A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (470 godzin), A36 Prowadzenie rachunkowości (520 godzin) Zawód technika rachunkowości można zdobyć wyłącznie w szkołach policealnych Nauka trwa dwa lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe W ramach tego zawodu w podstawie programowej zawarte są również trzy moduły kształcenia 6 : Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (280 godzin), A36 Prowadzenie rachunkowości (520 godzin), A65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (550 godzin) W Polsce w 2010 roku było 1388 zasadniczych szkół zawodowych, a rok później liczba ta spadła o 0,86% Z kolei w województwie łódzkim w 2010 roku było 85 zasadniczych szkół zawodowych, a rok później liczba ta wzrosła o 2,35% W 2011 roku spadła również liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o 2,71% w Polsce i 0,47% w województwie łódzkim Ponadto w badanych latach spadła zarówno liczba absolwentów-mężczyzn, jak i liczba absolwentów-kobiet, jednakże jak wynika z danych statystycznych zarówno w Polsce, jak i w województwie łódzkim mężczyzn było ponad dwukrotnie więcej (tabela 1) Tabela 1 Szkoły i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w Polsce i województwie łódzkim w latach 2010 i 2011 Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, bez specjalnych Wyszczególnienie Szkoły Absolwenci Absolwenci-mężczyźni Absolwenci-kobiety Polska Województwo łódzkie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS W województwie łódzkim w roku szkolnym 2012/2013 na kierunku sprzedawca kształciło 20 zasadniczych szkół zawodowych, na kierunku technik handlowiec 21 techników i 7 szkół policealnych, na kierunku technik ekonomista 34 technika i 17 szkół policealnych, a na kierunku technik rachunkowości 24 szkoły policealne 7 W 2012 roku w Polsce było uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych kształcących na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych (z tego uczniowie z województwa łódzkiego stanowili 3,68%) oraz uczniów na kierunkach związanych z usługami dla ludności (z tego uczniowie z województwa łódzkiego stanowili 5,08%) W technikach w Polsce na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych uczyło się uczniów (z tego uczniowie z województwa łódzkiego stanowili 7,87%) Natomiast na kierunkach związanych z usługami dla ludności uczyło się w Polsce uczniów (z tego uczniowie z województwa łódzkiego stanowili 5,46%) W szkołach policealnych w Polsce na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych uczyło się w 2012 roku 365 uczniów (brak było uczniów z województwa łódzkiego) Z kolei na kierunkach 6 Ibidem, s Kuratorium Oświaty w Łodzi, Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, Łódź 2012

9 System edukacji zawodowej o profilu ekonomiczno-handlowym w województwie łódzkim,polsce i Europie / 9 związanych z usługami dla ludności uczyło się w Polsce 2111 osób (z tego uczniowie z województwa łódzkiego stanowili 1,66%) Z uwagi na to, iż dane GUS dotyczące liczby uczniów szkół zawodowych z podziałem na kierunki kształcenia dostępne były tylko dla roku 2012 (brak danych dla okresów wcześniejszych), nie ma możliwości dokonania analizy trendu wzrostowego/spadkowego dla wybranych lat (tabela 2) Tabela 2 Uczniowie w szkołach zawodowych według typów szkół i kierunków kształcenia w Polsce i województwie łódzkim w roku 2012 Wyszczególnienie Zasadnicze szkoły zawodowe, bez specjalnych Technika (łącznie z technikami uzupełniającymi, liceami profilowanymi oraz szkołami ogólnokształcącymi, szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe), bez specjalnych Ekonomiczne Usługi dla ludności i administracyjne Szkoły policealne, bez specjalnych Ekonomiczne i administracyjne Usługi dla ludności Ekonomiczne i administracyjne Usługi dla ludności Polska Województwo łódzkie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Jak wynika z danych statystycznych, liczba osób uprawnionych do zdawania egzaminu na kierunkach o profilu ekonomiczno-handlowym (sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista, technik rachunkowości) ze szkół zawodowych z województwa łódzkiego w latach spadała Spadek ten wyniósł 27,13% w stosunku do roku 2009 Jednakże pozytywnym faktem jest stopniowa poprawa poziomu zdawalności egzaminów zawodowych pośród osób, które były uprawnione do jego zdawania poziom zdawalności w 2012 roku wzrósł o niemal 8% w stosunku do roku 2009 (nie wzięto pod uwagę poziomu zdawalności w roku 2010 ze względu na niekompletne dane) (tabela 3) Tabela 3 Osoby uprawnione do zdawania egzaminu i absolwenci kierunków o profilu ekonomiczno-handlowym (sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista, technik rachunkowości) ze szkół zawodowych z województwa łódzkiego w latach Wyszczególnienie Osoby uprawnione do zdawania egzaminu Osoby, które otrzymały dyplom Poziom zdawalności w % , (brak danych o sesji letniej) , , ,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z egzaminów zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w latach : (z dn ) Analiza liczby osób podchodzących do egzaminów zawodowych wskazuje, że w 2012 roku i w pierwszej połowie roku 2013 do egzaminu w zawodzie technik ekonomista w województwie łódzkim podeszło 159 osób z 6 szkół, natomiast egzamin ten zdało 76 osób (poziom zdawalność wyniósł 47,8%) (tabela 4)

10 10 Tabela 4 Wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie technik ekonomista (kod zawodu 341[02]) dla 2012 (sesja zimowa i letnia) i 2013 (sesja zimowa) roku (bez szkół dla dorosłych) Wyszczególnienie Osoby uprawnione do zdawania egzaminu Osoby, które otrzymały dyplom 2013 sesja zimowa Dwuletnia Policealna Szkoła VIP sesja letnia Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Romualda Traugutta w Bełchatowie Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im Władysława Grabskiego w Kutnie Technikum nr 1 im gen Wł Andersa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku Zespół Szkół im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Technikum nr 2 w Łęczycy 14 3 Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Władysława Grabskiego w Łowiczu sesja zimowa Łącznie Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników egzaminów zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w latach 2012 i 2013: (z dn ) Z kolei do egzaminu w zawodzie technik handlowiec podeszło 145 osób z 15 szkół, z czego egzamin ten zdało 70 osób (zbliżony poziom zdawalności wynoszący 48,3%) (tabela 5) Tabela 5 Wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie technik handlowiec (kod zawodu 341[03]) dla 2012 (sesja zimowa i letnia) i 2013 (sesja zimowa) roku (bez szkół dla dorosłych) Wyszczególnienie Osoby uprawnione do zdawania egzaminu Osoby, które otrzymały dyplom 2013 sesja zimowa 2012 sesja letnia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Stanisława Staszica w Opocznie 15 5 Technikum im Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 14 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 5 Technikum w ZSP Biała Rawska 1 1 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Dąbrowskiej w Sieradzu Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Wieruszowie 7 5 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Wieruszowie 6 2 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie 7 5 Technikum nr 1 im Jakuba Stefana Cezaka w Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu 1 Technikum w Aleksandrowie Łódzkim 8 3 Technikum Uzupełniające nr 21 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 im Jana Kilińskiego w Łodzi 6 2 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 16 8

11 System edukacji zawodowej o profilu ekonomiczno-handlowym w województwie łódzkim,polsce i Europie / 11 Wyszczególnienie Osoby uprawnione do zdawania egzaminu Osoby, które otrzymały dyplom 2013 sesja zimowa Technikum nr 11 w Łodzi sesja zimowa Łącznie Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników egzaminów zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w latach 2012 i 2013: (z dn ) Natomiast do egzaminu w zawodzie technik rachunkowości (zawód zdobywany wyłącznie w ramach kształcenia policealnego) podeszło 46 osób z 4 szkół, a egzamin zdało tylko 16 osób (poziom zdawalności wyniósł 34,8%) (tabela 6) Tabela 6 Wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie technik rachunkowości (kod zawodu 412[01]) dla 2012 (sesja zimowa i letnia) i 2013 (sesja zimowa) roku (bez szkół dla dorosłych) Wyszczególnienie Osoby uprawnione do zdawania egzaminu Osoby, które otrzymały dyplom 2013 sesja zimowa 2012 sesja letnia Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS 20 4 PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego 9 1 Dwuletnia Policealna Szkoła VIP 4 1 Policealna Szkoła TEB Edukacja sesja zimowa Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS 7 6 Łącznie Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników egzaminów zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w latach 2012 i 2013: (z dn ) Do egzaminu w zawodzie sprzedawca (zawód zdobywany wyłącznie w ramach kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych) podeszło w 2012 roku w województwie łódzkim 255 osób z 26 szkół, a egzamin zdało 215 osób (najwyższy odnotowany poziom zdawalności w zawodach sektora handlu i usług 84,3%) (tabela 7)

12 12 Tabela 7 Wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie sprzedawca (kod zawodu 522[01]) dla 2012 (sesja zimowa i letnia) i 2013 (sesja zimowa) roku (bez szkół dla dorosłych) Wyszczególnienie Osoby uprawnione do zdawania egzaminu Osoby, które otrzymały dyplom 2013 sesja zimowa 2012 sesja letnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie 5 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie 2 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Jana Łaskiego w Łasku 8 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im gen Władysława Andersa w Łasku 8 7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy 10 8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im 10 Pułku Piechoty w Łowiczu Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 3 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Stanisława Staszica w Opocznie 8 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie 2 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie 4 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im Jana Pawła II w Poddębicach Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 im Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 7 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 11 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Sieradzu Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach 10 9 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 1 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim 11 9 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 3 im Mikołaja Kopernika w Wieluniu Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Wieruszowie Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ w Łodzi z/s w Zduńskiej Woli 2 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli sesja zimowa Łącznie Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników egzaminów zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w latach 2012 i 2013: (z dn )

13 System edukacji zawodowej o profilu ekonomiczno-handlowym w województwie łódzkim,polsce i Europie / 13 W 2011 roku liczba osób kształcących się zawodowo w ramach szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym w Unii Europejskiej wzrosła w stosunku do roku 2010 o 0,62%, w tym wzrosła zarówno liczba uczących się mężczyzn, jak i kobiet Natomiast w Polsce i województwie łódzkim liczba uczniów kształcących się zawodowo w ramach szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym spadła w roku 2011 w stosunku do roku 2010 odpowiednio o 2,2% i 1,9% W Polsce spadła zarówno liczba kształcących się kobiet, jak i mężczyzn, natomiast w województwie łódzkim spadła liczba mężczyzn, natomiast liczba kształcących się kobiet wzrosła o 0,006% Z kolei w ramach edukacji zawodowej na poziomie policealnym w Unii Europejskiej liczba uczniów w roku 2011 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2,45% (w tym liczba mężczyzn spadła o 0,8%, a liczba kobiet wzrosła o 5,39%) Również w Polsce i województwie łódzkim liczba uczniów kształcących się zawodowo w ramach szkolnictwa na poziomie policealnym wzrosła w roku 2011 w stosunku do roku 2010 odpowiednio o 6,24% i 7,8% Podobnie jak w UE, w Polsce i w województwie łódzkim spadła liczba kształcących się mężczyzn, a wzrosła znacząco liczba kobiet kształcących się na poziomie policealnym o 16,6% w Polsce i 26,5% w województwie łódzkim (tabela 8) Tabela 8 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Europie (EU27), Polsce i województwie łódzkim w latach 2010 i 2011 Wyszczególnienie Ogółem UE27 Mężczyźni Kobiety Ogółem Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym Polska Mężczyźni szkolnictwo zawodowe Kobiety Ogółem Województwo łódzkie Mężczyźni Kobiety Ogółem UE27 Mężczyźni Kobiety Edukacja na poziomie policealnym szkolnictwo zawodowe Polska Województwo łódzkie Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat Pozytywnym aspektem jest wzrost odsetka osób w wieku lata biorących udział w kształceniu w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych Dla UE odsetek ten wyniósł w 2011 roku 36,4% (brak danych za rok 2010), natomiast dla Polski 38,1%, a więc był o 1,7% wyższy niż dla Unii Europejskiej, a ponadto wzrósł o 1% w stosunku do roku 2010 Z kolei dla województwa łódzkiego w 2011 roku odsetek ten był jeszcze wyższy i wyniósł 39,6%, a więc był o 3,2% wyższy niż dla UE i o 1,5% wyższy niż dla Polski, ponadto wzrósł w stosunku do 2010 roku o 1,1% (tabela 9)

14 14 Tabela 9 Uczniowie uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz policealnych odsetek populacji w wieku lata (w %) Wyszczególnienie UE27 brak danych 36,4 Polska 37,1 38,1 Województwo łódzkie 38,5 39,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat Kształcenie o profilu ekonomiczno-handlowym odbywa się w Polsce na czterech kierunkach: sprzedawca (w zasadniczych szkołach zawodowych), technik handlowiec i technik ekonomista (technika i szkoły policealne), technik rachunkowości (tylko szkoły policealne) Jak wynika z danych GUS, liczba szkół zawodowych utrzymuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie, nieznacznie natomiast spadła w latach liczba absolwentów szkół zawodowych (zasadniczych szkół zawodowych i techników) oraz osób, które otrzymały dyplom Jednak w 2012 roku odnotowany został nieznaczny wzrost liczby absolwentów Podobne tendencje kształtują się na obszarze całej UE Z kolei w Polsce w latach nastąpił wyraźny wzrost popularności szkół policealnych Pod względem zdawalności egzaminów zawodowych sytuacja również ulega poprawie Łącznie do egzaminów z zawodów sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista i technik rachunkowości przystąpiło w 2012 roku i w pierwszym półroczu 2013 roku 605 osób, z czego egzamin zdało 386 osób Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu w zawodzie sprzedawca, a najmniej w zawodzie technik rachunkowości Najwyższy poziom zdawalności (osób, które przystąpiły do egzaminy i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym) odnotowany został również w zawodzie sprzedawca (84,3%) w ramach kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, natomiast najniższy w zawodzie technik rachunkowości (34,8%) w ramach kształcenia w technikum Podsumowując, w poprzednich latach współczynnik zdawalności był na niższym poziomie dla wskazanych specjalności

15 2 Przedsiębiorstwa, płace i zatrudnienie w sektorze usług i handlu w województwie łódzkim, Polsce i Europie dane statystyczne W sektorze usług w Polsce w 2010 roku funkcjonowało podmiotów gospodarczych, w 2011 liczba ta spadła o 1,02%, a w roku 2012 wzrosła w stosunku do roku 2011 o 2,96% Natomiast w województwie łódzkim w 2010 roku funkcjonowało podmiotów gospodarczych, rok później liczba ta zmniejszyła się o 0,8%, aby w roku 2012 wzrosnąć w stosunku do 2011 o 2,9% (wykres 1) Polska łódzkie Wykres 1 Liczba podmiotów gospodarczych z sektora usług (ogółem) w Polsce i województwie łódzkim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS W sekcji Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G według PKD 2007) funkcjonowały w Polsce w 2010 roku podmioty gospodarcze Rok później liczba ta spadła o 3,66%, a w roku 2012 wzrosła o 0,54% w stosunku do 2011 Z kolei w województwie łódzkim w 2010 roku działało podmiotów gospodarczych W roku 2011 liczba ta zmniejszyła się o 3,13%, a w roku 2012 wzrosła o 0,75% W sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K według PKD 2007) funkcjonowało w Polsce w 2010 roku firm, rok później liczba ta spadła o 2,86%, a w roku 2012 wzrosła w stosunku do 2011 roku o 0,92% Natomiast w województwie łódzkim w 2010 roku działało 7609 podmiotów gospodarczych, a w roku 2011 liczba ta zmniejszyła się o 1,31% W roku 2012 liczba ta wzrosła zaledwie o 0,01% 15

16 16 W sekcji Pozostała działalność usługowa (łącznie sekcje S i T według PKD 2007) funkcjonowało w Polsce podmiotów gospodarczych Rok później liczba ta spadła, ale zaledwie o 0,1% W roku 2012 liczba ta wzrosła w stosunku do roku 2011 o 3,34% Natomiast w województwie łódzkim w 2010 roku działało podmiotów gospodarczych, a w 2011 roku liczba ta spadła o 0,48% W roku 2012 liczba ta z kolei wzrosła o 2,83% (wykres 2) Sekcja G Sekcja K Sekcje S i T łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Polska Wykres 2 Liczba pomiotów gospodarczych w sekcjach G, K, S i T (PKD 2007) w latach 2010 i 2011 w województwie łódzkim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS W roku 2010 w ramach sekcji G (według PKD 2007) w Polsce zarejestrowane były nowe przedsiębiorstwa Rok później było ich o 17,68% mniej W 2012 było ich o 4,59% mniej w stosunku do 2011 roku W województwie łódzkim zarejestrowano w 2010 roku 8280 nowych podmiotów gospodarczych, rok później było ich o 18,73% mniej, a w 2012 roku o 1,59% mniej w stosunku do 2011 roku Z kolei z sekcji K (według PKD 2007) w 2010 roku w Polsce zarejestrowano nowych podmiotów, a w 2011 mniej o 5,79% W roku 2012 było ich mniej w stosunku do 2011 roku o 1,96% W 2010 roku w województwie łódzkim zarejestrowano 853 podmioty, a w roku 2011 już o 1,64% więcej Natomiast w 2012 liczba ta spadła o 15,69% w stosunku do roku 2011 W sekcji S i T (według PKD 2007) w 2010 roku w Polsce zarejestrowano podmioty gospodarcze, a rok później o 27% mniej W 2012 roku zarejestrowano ich o 5,92% więcej niż w 2011 roku W 2010 w województwie łódzkim zarejestrowano 1768 podmiotów, a w rok później aż o 30,54% mniej W roku 2012 liczba ta wzrosła o 3,99% w stosunku do roku 2011 (wykres 3)

17 Przedsiębiorstwa, płace i zatrudnienie w sektorze usług i handlu w województwie łódzkim, Polsce i Europie dane statystyczne / 17 Sekcje S i T Sekcja K Sekcja G łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Polska Wykres 3 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w sekcjach G, K, S i T (PKD 2007) w latach w Polsce i województwie łódzkim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Liczba sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce (stanowiących znaczną część pracodawców dla absolwentów kierunków ekonomiczno-handlowych) w latach 2010 i 2011 była dość zbliżona W 2011 roku najbardziej wzrosła liczba supermarketów o 12,22%, a spadła liczba domów handlowych o 7,59% Pod względem rodzajów sklepów wielkopowierzchniowych (tj hipermarketów, domów handlowych i domów towarowych) zlokalizowanych w województwie łódzkim, ich liczba ogółem w latach nie zmieniła się Jedynie liczba supermarketów zwiększyła się w roku 2011 o 10,46% Brak danych na rok 2012 (wykres 4)

18 18 Hipermarkety Supermarkety Domy towarowe Domy handlowe łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Polska Wykres 4 Liczba sklepów wielkopowierzchniowych według rodzaju w latach 2010 i 2011 w Polsce i województwie łódzkim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Rozpatrując kwestię wysokości wynagrodzeń dla przyszłych absolwentów kierunków ekonomiczno-handlowych, w sekcji G (według PKD 2007) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyniosła w Polsce w 2010 roku 2633,98 zł, a rok później wzrosła o 5,06% Z kolei wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie łódzkim wyniosła w 2010 roku 2356,01 zł, a w 2011 roku wzrosła o 5,92% W sekcji K (według PKD 2007) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2010 roku wyniosła w Polsce 5390,38 zł, a rok później wzrosła o 7,94% Z kolei w 2010 roku w województwie łódzkim wyniosła 4185,78 zł, a w 2011 roku wzrosła aż o 7,51% Natomiast wśród przedsiębiorstw z sekcji S (według PKD 2007) z Polski wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2010 roku wynosiła 2351,03 zł, a w 2011 roku wzrosła o 2,79% Dla województwa łódzkiego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2010 roku wynosiła 2084,74 zł, a rok później wzrosła zaledwie o 1,87% Brak danych na rok 2012 (wykres 5)

19 Przedsiębiorstwa, płace i zatrudnienie w sektorze usług i handlu w województwie łódzkim, Polsce i Europie dane statystyczne / 19 Sekcja G Polska łódzkie , , , ,51 Sekcja K Polska łódzkie , , , ,85 Sekcja S Polska łódzkie , , , ,74 Wykres 5 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracowników z sekcji G, K i S (PKD 2007) w polskich złotych w latach 2010 i 2011 w Polsce i województwie łódzkim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS W przedsiębiorstwach z sekcji G w 2011 roku w Polsce zatrudnionych było mężczyzn i kobiet W sekcji K pracowało niemal mężczyzn i około kobiet Natomiast w sekcji S zatrudnionych było mężczyzn i kobiet W przedsiębiorstwach z sekcji G w 2011 roku w województwie łódzkim zatrudnionych było mężczyzn (5,48% w stosunku do danych dla Polski) i kobiet (5,67% w stosunku do danych dla Polski) W sekcji K pracowało niemal 3000 mężczyzn (3,37% w stosunku danych dla Polski) i około 9500 kobiet (4,62% w stosunku do danych dla Polski) Natomiast w sekcji S zatrudnionych było zaledwie 1700 mężczyzn (5% w stosunku do danych dla Polski) i 4300 kobiet (5,05% w stosunku do danych dla Polski) (wykres 6) Brak w bazie GUS BDL danych z tego typu informacjami na inne lata niż rok 2011

20 20 Sekcja S sekcja K sekcja G łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Polska Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Wykres 6 Liczba pracowników zatrudnionych w sekcjach G, K i S (PKD 2007) w województwie łódzkim w roku 2011 według płci Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Liczba przedsiębiorstw w sektorze handlu i usług w roku 2011 spadła znacząco w stosunku do roku 2010 W konsekwencji nastąpił spadek liczby zatrudnionych osób, jednakże towarzyszył mu wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich trzech opisywanych sekcjach PKD G, K i S Na podstawie przytoczonych wyników można wnioskować, iż w sektorze handlu i usług widoczny był kryzys gospodarczy z ostatnich lat Z drugiej jednak strony pojawiła się pozytywna przesłanka dotycząca wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia, szczególnie widocznego w sekcji K Można zatem przypuszczać, iż w kolejnych latach tendencja spadkowa w sektorze handlu i usług powinna się odwrócić i już za klika lat będzie można obserwować rozwój tego sektora, a co za tym idzie powolny wzrost liczby miejsc pracy Jest to już po części widoczne, biorąc pod uwagę planowane inwestycje w województwie łódzkim oraz pojawiające się na portalach ogłoszenia o pracę Opisując dane dotyczące przedsiębiorstw dla Unii Europejskiej i jej porównania z Polską, wzięto pod uwagę dwa sektory EKD 8 : I) Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe oraz II) Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli W ramach pierwszego z nich, zwanego dalej sektorem ekonomiczno-finansowym, w UE w roku 2009 było prawie przedsiębiorstw, a rok później liczba ta wzrosła o 6,02% W Polsce liczba przedsiębiorstw wzrosła w latach o 5,27% W drugim sektorze, zwanym dalej sektorem handlu, liczba przedsiębiorstw w UE wzrosła w latach o 2,92%, natomiast w Polsce o 3,46% Z kolei wynagrodzenia łącznie w sektorze ekonomiczno-finansowym wzrosły w Unii Europejskiej w latach o 3,47% w, natomiast w Polsce o 3,46% W sektorze handlu łączna kwota wynagrodzeń w latach wzrosła w Unii Europejskiej o 2,32%, a w Polsce o 11% 8 Europejska Klasyfikacja Działalności

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Krzysztof Kwaśniewski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Plan

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM INFORMACJA SYGNALNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Październik 2016 ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE w WOJ. DOLNOŚLĄSKIM INFORMACJA SYGNALNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

ul. Milionowa 91, Łódź ul. Kilińskiego 102/102a, Łódź

ul. Milionowa 91, Łódź ul. Kilińskiego 102/102a, Łódź POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2012 ROKU POWIAT M.ŁÓDŹ Kwiecień 2013 Spis treści Wstęp 2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2012 r.

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2012 r. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - kod 422103 Technik obsługi turystycznej to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim. Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim. Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku Opracowanie: Wydział Badań i Analiz Szczecin

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH KOD

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH KOD INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH KOD 834201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń drogowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy

Bardziej szczegółowo