RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI"

Transkrypt

1 RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska kryzysu gospodarczego) na poszczególne aspekty rozwoju społecznogospodarczego PROJEKTU BADAWCZEGO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NN Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej ZESPÓŁ AUTORSKI: Paweł Churski, Anna Borowczak, Michał Dolata, Joanna Dominiak, Jan Hauke, Robert Perdał, Barbara Konecka-Szydłowska POZNAŃ 2014 Strona1

2 Gospodarka rynkowa charakteryzuje się cyklicznością stanów koniunktury gospodarczej, w której okresy wzrostu gospodarczego przeplatają się z okresami dekoniunktury. Przyczyny występujących na przemian okresów wzrostu i recesji gospodarczej mogą być związane zarówno z uwarunkowaniami wewnętrznymi kraju i regionu, jak również tymi o charakterze zewnętrznym. Kryzys gospodarczy zapoczątkowany pod koniec pierwszej dekady XXI w. załamaniem się rynków hipotecznych w Stanach Zjednoczonych dotknął także polską gospodarkę, która jest silnie uzależniona od procesów dokonujących się w skali globalnej (Gorzelak 2009). Jest on oceniany jest jako jedno z najpoważniejszych załamań gospodarki światowej od czasu Wielkiego Kryzysu z przełomu lat 20. i 30. XX wieku (NBP 2009; Steinerowska-Streb 2011). Okres spowolnienia gospodarczego, w który Polska i polskie regiony weszły w 2009 roku, był po raz pierwszy w tak istotny sposób uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi ukazując wpływ globalizacji na funkcjonowanie poszczególnych państw, i istotnie uwidaczniając regionalne zróżnicowania w tym zakresie (Rybiński 2007; Ágh, Kis-Varga (ed.) 2009; Gorzelak 2009; Gowan 2009; Stiglitz 2009). Mimo utrzymywania się w Polsce korzystnej w porównaniu z innymi krajami europejskimi sytuacji rynkowej, polskie firmy odczuwają w pewnym stopniu efekty kryzysowej sytuacji gospodarczej (Orłowski i in. 2010). W warunkach kryzysu czy też według niektórych -spowolnienia gospodarczego i niepewnej sytuacji większości krajów Unii Europejskiej zachodzą zmiany zachowań przedsiębiorstw (pracodawców). Spadek popytu na oferowane produkty wpływa z reguły na ograniczanie liczby pracowników, czego dokonuje się na drodze redukcji zatrudnienia (Zioło 2013). Towarzyszy temu także pogorszenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Konsekwencją tych prawidłowości jest spadek dochodów gospodarstw domowych, a w skrajnych przypadkach całkowita utrata dotychczasowych źródeł utrzymania, co determinuje wielkość popytu na rynku wewnętrznym oraz w wielu przypadkach trwale, a nie okresowo, obniża poziom i warunki życia ludności. Strona2

3 Cel i zakres badań Głównym celem badania było określenie prawidłowości wynikających ze zróżnicowanej wrażliwości i odporności na zmienność światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawisko kryzysu gospodarczego) obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Analiza została przeprowadzona ujęciu częściowym procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmując następujące jego aspekty: LUDNOŚĆ I OSADNICTWO, RYNEK PRACY I STRUKTURA GOSPODARKI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA, SYTUACJA FINANSOWA I POZIOM ZAMOŻNOŚCI, INNOWACYJNA GOSPODARKA I OTOCZENIE BIZNESU, na poziomie jednostek NUTS 4 całego kraju oraz wybranego regionu jakim jest Wielkopolska. Badanie na poziomie krajowym odnosiło się do wyróżnionych w układzie całego kraju, na wcześniejszych etapach realizacji projektu, dwóch klas obszarów: obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej (patrz Raport II). Analiza dla wybranego regionu dotyczyła obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej wyróżnionych w granicach województwa wielkopolskiego, na podstawie identyfikacji krajowych zróżnicowań rozwojowych (patrz Raport II). Podobnie, jak na wcześniejszych etapach realizacji projektu, ponownie podstawowym założeniem przyjętym w analizie było uwzględnienie specyfiki przebiegu procesów społeczno-ekonomicznych w zależności od charakteru danego obszaru warunkowanego jego poziomem rozwoju (patrz Raport IV). Uzyskane wyniki pozwalają zidentyfikować ważne prawidłowości dotyczące kształtowania się wrażliwości i odporności na zmiany koniunktury gospodarczej, które mogą być podstawą dla określenia rekomendacji formułowanych na potrzeby polityki rozwoju realizowanej zgodnie z podejściem place-base policy. Potwierdzają one konieczność różnicowania koncentracji merytorycznej wsparcia, dostosowując ją do specyfik terytorialnych oraz zapewniając w długookresowym horyzoncie poprawę poziomu konkurencyjności każdego regionu (Ahner, 2008; Bachtler, Raines, 2012). Przedmiotowe badanie wpisuje Strona3

4 się zatem w nurt poszukiwania indywidualnych ścieżek rozwoju poszczególnych obszarów, które mają w sposób bardziej efektywny przyczynić się do rozwoju i wykorzystania występujących w ich granicach zasobów, w tym w zakresie budowania swojego poziomu wrażliwości i odporności na zjawiska kryzysowe. Towarzyszy temu odchodzenie od idei solidarności społecznej i sprawiedliwości terytorialnej na rzecz wzrostu produktywności oraz wydajności gospodarki, co w warunkach funkcjonalnego podejścia do spójności może doprowadzić do realnego a nie populistycznego zmniejszania różnic w poziomie i warunkach życia (Domański, 2012). W toku postępowania badawczego weryfikacji empirycznej podlegała sformułowana w założeniach projektu następująca hipoteza badawcza: Rozwój społeczno-gospodarczy, rozpatrywany zarówno w ujęciu częściowym, jak i całościowym, podlega wpływowi koniunktury gospodarczej. Zmienność koniunktury gospodarczej wpływa na poszczególne aspekty i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w różnym stopniu, tzn. wrażliwość aspektów i czynników rozwoju na zmiany koniunktury jest zróżnicowana. Wykorzystując ustalenia poczynione na wcześniejszych etapach realizacji przedmiotowego projektu, tj.: systematyzacji rzeczywistości społeczno-gospodarczej i konstrukcji geograficznej bazy obserwacji (patrz Raport I Systematyzacja składników rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz konstrukcja geograficznej bazy obserwacji), identyfikacji obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej (patrz Raport II - Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym i subregionalny), analizy ich procesu rozwoju (patrz Raport III Analiza procesu rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym i subregionalnym) oraz identyfikacji czynników kształtujących ich rozkład przestrzenny (patrz Raport IV Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce), dokonano analizy zróżnicowania wpływu światowej koniunktury (w tym zjawiska kryzysu gospodarczego) na poszczególne aspekty procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza odnosiła się do stanu i zmian zachodzących w latach , ze szczególnym uwzględnieniem okresu Strona4

5 dekoniunktury gospodarczej wynikającej z następstw kryzysu finansowego zapoczątkowanego 14 września 2008 roku upadkiem Banku Lehman Brothers w USA. Metody badań W postępowaniu badawczym, w celu określenia prawidłowości wynikających ze zróżnicowanej wrażliwości i odporności na zmienność światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawisko kryzysu gospodarczego) obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej wykorzystano metodę analizy kanonicznej, metodę analizy trendów czasowych oraz metody analizy danych pozyskanych w drodze badań ankietowych. Wymienione metody wykorzystano w dwóch zasadniczych etapach postępowania badawczego. Aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego i ich wrażliwość na zmienność światowej koniunktury gospodarczej układ krajowy obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4 Analizę wrażliwości, uwzględnionych w ujęciu częściowym rozwoju społecznogospodarczego aspektów tego procesu, na zmienność światowej koniunktury gospodarczej odnoszącą się do układu krajowego obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4 przeprowadzono w dwóch krokach. Krok pierwszy dotyczył identyfikacji stopnia wrażliwości badanych aspektów na podstawie zmienności udziału poszczególnych determinant rozwojowych w wartości pierwszej korelacji kanonicznej określającej siłę związku między poziomem rozwoju a badanymi determinantami. Drugi krok obejmował analizę trendów czasowych determinant zidentyfikowanych jako istotnie reagujące na zmienność światowej koniunktury gospodarczej. Korelacja kanoniczna to procedura szacowania związku między zmiennymi. Analiza tego typu pozwala na badanie związku między dwoma zbiorami zmiennych. W przeprowadzonym postępowaniu jeden ze zbiorów składał się z tych wszystkich wskaźników zidentyfikowanych w każdym z aspektów jako wewnątrzaspektowe Strona5

6 determinanty rozwoju (patrz Raport IV) a drugi zbiór był jednoelementowy i reprezentowany poprzez wartość globalną wskaźnika syntetycznego wyliczonego na podstawie wszystkich cech uwzględnionych w analizie dla każdego z aspektów i potraktowanych łącznie (patrz Raport II). Estymacja wartości pierwszej korelacji kanonicznej pozwoliła następnie zidentyfikować udział każdej z badanych determinant w wartości pierwszej korelacji kanononicznej. Prowadziło to do uporządkowania determinant pod względem ich wpływu na kształtowanie zmienności ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych latach badanego okresu, a zwłaszcza w czasie kryzysu, co stanowiło podstawę wyboru determinant do badania w drugim etapie i określenia trendów czasowych ich zmian. Analiza trendów czasowych opiera się na zastosowaniu regresji kwadratowej oraz regresji wielomianowej trzeciego stopnia. Metodę tą wykorzystano do badania zmian wartości średniej w poszczególnych latach dla każdej z determinant indywidualnie. Przy czym dotyczyło to tylko tych determinant, które na poprzednim etapie postępowania badawczego zidentyfikowane zostały jako wrażliwe na zmienność światowej koniunktury gospodarczej. Trendy te analizowane były opcjonalnie za pomocą: regresji kwadratowej określonej równaniem: W = β0 + β1t + β2t 2 + ε, lub za pomocą regresji wielomianowej trzeciego stopnia (o ile dopasowanie dla regresji kwadratowej było niezbyt dobre - współczynnik determinacji miał wartość poniżej 50%): W = β0 + β1t + β2t 2 + β3t 3 + ε, gdzie: - W to wartość średnia wybranej determinanty dla kolejnych lat, w których przeprowadzono badania ( ), - t to zmienna wyrażająca czas badania kolejne lata badania, - β i to szacowane parametry modelu (współczynniki regresji) opisujące wpływ "netto" i-tego wyrazu modelu regresji, - ε to składnik losowy. Strona6

7 Aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego i ich wrażliwość na zmienność światowej koniunktury gospodarczej układ regionalny obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4 (przykład Wielkopolski) Analizę wrażliwości, uwzględnionych w ujęciu częściowym rozwoju społecznogospodarczego aspektów tego procesu, na zmienność światowej koniunktury gospodarczej odnoszącą się do układu regionalnego obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4, na przykładzie Wielkopolski, przeprowadzono w oparciu o informacje pozyskane w drodze badań ankietowych. Analiza wyników zasobu informacji pozyskanych w drodze badania ankietowego opierała się przede wszystkim na zastosowaniu podstawowych statystyk opisowych oraz ich graficznej prezentacji. W analizie tej poza graficznymi prezentacjami informującymi o ilościach odpowiedzi na poszczególne podpunkty pytań, przeprowadzono także statystyczną analizę porównawczą dla wybranych pytań, przy zastosowaniu: a) tablic kontyngencji oraz uzyskanego (przy pomocy testu chi-kwadrat Pearsona) na ich podstawie wskaźnika Czuprowa informującego o sile współzależności odpowiedzi na poszczególne pary pytań (im większa wartość wskaźnika tym większa współzależność), b) nieparametrycznej analizy wariancji - test Kruskala-Walisa (dla pytań które zawierały więcej podpunktów w odpowiedziach i przynajmniej jedno z nich miało charakter skalujący), c) analizy korelacji nieparametrycznej współczynnik korelacji Spearmana (dla par pytań, które zawierały więcej podpunktów w odpowiedziach i obydwa miały charakter skalujący). Postępowanie badawcze Postępowanie badawcze miało na celu określenie prawidłowości wynikających ze zróżnicowanej wrażliwości i odporności na zmienność światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawisko kryzysu gospodarczego) obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, które zostały zidentyfikowane na wcześniejszych etapach postępowania badawczego niniejszego projektu. Analiza prowadzona była na poziomie Strona7

8 jednostek NUTS 4 w dwóch układach przestrzennych: krajowym oraz wybranego regionu jakim jest województwo wielkopolskie. Pod pojęciem kryzysu gospodarczego rozumie się zjawisko ekonomiczne skutkujące obniżeniem wartości wskaźników opisujących podstawowe wymiary funkcjonowania gospodarki, w tym m.in. odnoszące się do: wielkości produkcji, liczby miejsc pracy, dochodów, inflacji, itp. Zwykle przyjmuje się, że warunkiem zidentyfikowania kryzysu jest utrzymanie się tendencji spadkowych wartości tych wskaźników w okresie co najmniej dwóch kwartałów (Roubini, Mihm, 2011). W Polsce, dla odróżnienia w przypadku ostatniego kryzysu relatywnie lepszej sytuacji używa się pojęcia spowolnienia gospodarczego. Podkreśla ono różnicę występującą między kryzysem przybierającym formę głębokiego i długookresowego spadku PKB, w tym notowania jego ujemnej dynamiki (recesja) od zjawiska kryzysu przybierającego formę obniżenia tempa wzrostu gospodarczego (pozostającego jednak w wartościach dodatnich) 1. Analiza przeprowadzona w niniejszym badaniu koncentruje się na konsekwencjach kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego kryzysem finansowym spowodowanym zbyt liberalną polityka kredytową jaka była powszechną praktyką banków amerykańskich na przełomie XX i XXI wieku, którego punktem zwrotnym był 14 września 2008r. i upadek Banku Lehman Brothers. Postępowanie badawcze, obejmowało dwa zasadnicze etapy, odnoszące się do wskazanych wcześniej układów przestrzennych, które obejmowały: układ krajowy obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4 1. Estymacja wartości pierwszej korelacji kanonicznej między zidentyfikowanymi na wcześniejszych etapach badań determinantami rozwoju, w badanych pięciu aspektach procesów rozwojowych (patrz Raport IV), a wartością globalną wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 2. Uporządkowanie determinant pod względem ich wpływu na kształtowanie zmienności ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 1 Pojęcie to znalazło powszechne zastosowanie dla określenia sytuacji gospodarczej Polski w latach , kiedy to nasz kraj jako jedyny wraz z Cyprem zanotował dodatni wzrost gospodarczy (odpowiednio +8,8% i +0,9%), przy jednoczesnej recesji obserwowanej we wszystkich pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej (przykładowo Łotwa -23,3%, Estonia -16,4%, Litwa -14,5%, Wielka Brytania -3,4%, Frnacja -1,2%, Niemcy -0,4%) (niepublikowane dane Ministerstwa Finansów). Strona8

9 w poszczególnych latach analizowanego okresu, a zwłaszcza w czasie kryzysu, prowadzące do podziału determinant, a w konsekwencji również badanych aspektów rozwoju przez nie kształtowanych, na reagujące i niereagujące na zmiany koniunktury gospodarczej. 3. Analiza i interpretacja trendów każdej z determinant wybranych jako reagujących na zmiany koniunktury gospodarczej w latach zrealizowana poprzez regresję kwadratową (paraboliczną) lub w sytuacjach tego wymagających regresję trzeciego stopnia (niski współczynnik determinacji równań regresji kwadratowej), przeprowadzona w 4 ujęciach: a. dla wszystkich badanych jednostek na poziomie NUTS4, b. dla jednostek NUTS 4 zidentyfikowanych jako obszary wzrostu, c. dla jednostek NUTS 4 zidentyfikowanych jako obszary stagnacji, d. dla jednostek NUTS 4 zidentyfikowanych jako obszary przejściowe. układ regionalny obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4 na przykładzie Wielkopolski Uszczegółowienie analizy przeprowadzonej na danych ilościowych odnoszących się do krajowego układu jednostek NUTS 4, poprzez realizacje i opracowanie wyników badań terenowych wykonanych techniką PAPI w regionie wielkopolskim na obszarze wyróżnionych obszarów wzrostu i obszarów stagnacji oraz przy uwzględnieniu przyjętego układu pięciu aspektów procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, zmierzające do identyfikacji zróżnicowania wpływu zmian światowej koniunktury, a zwłaszcza kryzysu gospodarczego na stan i przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej: 4. LUDNOŚĆ I OSADNICTWO badanie gospodarstw domowych z uwzględnieniem wielkości i statusu społeczno zawodowego pod względem: a. zmian poziomu bezrobocia członków gospodarstw domowych w dobie kryzysu, b. zmian poziomu i struktury dochodów oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe w dobie kryzysu, Strona9

10 c. zmian poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w dobie kryzysu, d. zmian poziomu i struktury w zakresie form spędzania czasu wolnego i wyjazdów wakacyjnych gospodarstw domowych w dobie kryzysu, e. zmian kierunków zachowań prorodzinnych gospodarstw domowych w dobie kryzysu. 5. RYNEK PRACY i STRUKTURA GOSPODARKI - badanie przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektorów gospodarki (sekcje PKD), form własności, form organizacyjno-prawnych i klas wielkościowych pod względem: a. zmian efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, b. zmian zakresu działalności przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, c. zmian polityki kadrowej w dobie kryzysu. 6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA badanie przedsiębiorstw transportowych zarówno w zakresie przewozów pasażerskich jak i towarowych pod względem: a. zmian w zakresie wielkości przewozów w dobie kryzysu, b. zmiany efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, c. zmian polityki kadrowej w dobie kryzysu. 7. SYTUACJA FINANSOWA I POZIOM ZAMOŻNOŚCI - badanie przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektorów gospodarki (sekcje PKD), form własności, form organizacyjno-prawnych i klas wielkościowych oraz samorządów lokalnych pod względem: a. zmian kierunków i wartości realizowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, b. zmian źródeł finansowania realizowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa z uwzględnieniem funduszy strukturalnych jako źródeł zewnętrznych w dobie kryzysu, c. oceny zmian dostępu przedsiębiorstw do instrumentów finansowych w dobie kryzysu, d. zmian poziomu i struktury wydatków bieżących oraz inwestycyjnych ponoszonych przez samorządy lokalne w dobie kryzysu, Strona10

11 e. zmian poziomu wykorzystania funduszy strukturalnych przez samorządy lokalne w dobie kryzysu, f. zmian poziomu zadłużenia budżetów samorządów lokalnych w dobie kryzysu. 8. INNOWACYJNA GOSPODARKA I OTOCZENIE BIZNESU - badanie instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw w zakresie: a. określenia zmian zasięgu oddziaływania instytucji otoczenia biznesu oraz zmian zakresu świadczonych przez nie usług i ich sytuacji finansowej w dobie kryzysu, b. identyfikacji zmian natężenia i zakresu relacji występujących między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu w dobie kryzysu. Badania terenowe na obszarze województwa wielkopolskiego zostały zrealizowane w granicach zidentyfikowanych w tym regionie obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Klasyfikacja powiatów województwa wielkopolskiego pod względem ich poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego opierała się na wynikach uzyskanych na poziomie krajowym (patrz Raport II). Punktem wyjścia była identyfikacja rozkładu analizowanych obszarów w przestrzeni ekonomicznej regionu, przyporządkowanych do trzech klas: obszary wzrostu obszary przejściowe obszary stagnacji, które zostały wyprowadzone w wyniku analizy uwzględniającej skalę krajowych zróżnicowań występujących na tym poziomie przestrzennym w pięciu analizowanych aspektach procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Następnie analizując zmienność uzyskanych rozkładów przestrzennych dokonano ich grupowania według kryterium przynależności do danej klasy. W tym celu w ujęciu całościowym, a następnie w każdym aspekcie, przeprowadzono klasyfikację jednostek bazującą na wzorcu przedstawionym w tabeli 1 (patrz rycina 1). Podstawowym kryterium tej klasyfikacji jest długość okresu Tabela 1 Wzorzec klasyfikacji rozwojowej jednostek NUTS 4 Klasy rozwojowe jednostek NUTS 4 Klasa I obszary stałego wzrostu (11 lat w grupie obszarów wzrostu) Strona11

12 Klasy rozwojowe jednostek NUTS 4 Klasa II obszary wzrostu (7-10 lat w grupie obszarów wzrostu) Klasa III obszary przejściowe z tendencją do wzrostu (obszary dużej zmienności, które w 5 lub 6 latach należały do obszarów wzrostu a w pozostałych do obszarów przejściowych) Klasa IV obszary stałej sytuacji przejściowej (11 lat w grupie obszarów przejściowych) Klasa V obszary sytuacji przejściowej (7-10 lat w grupie obszarów przejściowych) Klasa VI obszary przejściowe z tendencją do stagnacji (obszary dużej zmienności, które w 5 lub 6 latach należały do obszarów przejściowych a w pozostałych do obszarów stagnacji) Klasa VII obszary stagnacji (7-10 lat w grupie obszarów stagnacji) Klasa VIII obszary stałej stagnacji (11 lat w grupie obszarów stagnacji) Rycina 1 Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie subregionalnym (NUTS 4) województwa wielkopolskiego Strona12

13 pozostawiania danej jednostki w jednej z trzech klas: obszary wzrostu obszary przejściowe obszary stagnacji, w analizowanym okresie lat Podział jednostek według przyjętej klasyfikacji z założenia dopuszcza sytuacje, w których pewne klasy stanowią zbiory puste. Przyjęto, że grupy obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, będące przedmiotem analizy w niniejszym badaniu, stanowić będą powiaty zaliczane w ujęciu całościowym odpowiednio do: Klasy I stałego wzrostu (11 lat w grupie obszarów wzrostu) oraz do Klasy II - obszary wzrostu (7-10 lat w grupie obszarów wzrostu) w przypadku obszarów wzrostu, Klasy VIII stałej stagnacji (11 lat w grupie obszarów stagnacji) oraz do Klasy VII obszary stagnacji (7-10 lat w grupie obszarów stagnacji) w przypadku obszarów stagnacji. Przeprowadzona procedura prowadzi do identyfikacji w przestrzeni społecznoekonomicznej województwa wielkopolskiego pięciu obszarów wzrostu oraz trzech obszarów stagnacji, które przyjmuje się jako obszar analizy w dalszym postępowaniu badawczym (patrz rycina 1). Do obszarów wzrostu zalicza się: miasto na prawach powiatu Poznań, powiat poznański, miasto na prawach powiatu Kalisz, miasto na prawach powiatu Konin, miasto na prawach powiatu Leszno. Grupę obszarów stagnacji tworzą: powiat kaliski, powiat pleszewski, powiat słupecki. Wielkości prób dla oszacowania koniecznej liczby ankiet w układzie w/w obszarów zostały uzyskane przy założeniu doboru losowego. Polega on na bezpośrednim i nieograniczonym doborze jednostek badanych do próby statystycznej wprost z populacji generalnej i bez ograniczeń. Istnieją dwa rodzaje doboru losowego Strona13

14 prostego: dobór losowy prosty niezależny oraz dobór losowy prosty zależny. W prezentowanej analizie założono przeprowadzenie doboru losowego niezależnego. Podstawą wyboru wielkości prób n było wstępne oszacowanie wielkości populacji badanych podmiotów N dla wybranych jednostek administracyjnych. Dla estymacji wielkości próby n zastosowano następującą formułę dotyczącą frakcji (wskaźnika struktury), gdyż pytania w ankietach miały charakter jakościowy (dytochomiczny, trytochomiczny): = ( ) ( ) ( ), przyjmując p=0,5 (jako, że nie znamy prawdopodobieństwa p dla frakcji). Następnie przyjęto maksymalny statystyczny błąd wnioskowania - na poziomie d= 0,1 oraz poziom ufności 1-α dla uzyskiwanych wyników 95%, a zatem u α =1,96. Należy podkreślić, że wartość wielkości frakcji oraz błąd maksymalny powinny się mieścić w przedziale 0-1. Jeżeli nie znamy wartości frakcji p w populacji to standardowo przyjmujemy wartość 0,5. W przypadku ustalonego poziomu ufności do wzoru podstawiamy wartość krytyczną rozkładu normalnego przypisanego danemu poziomowi istotności, np. dla 95% będzie to wartość 1,96. Wzór na minimalną liczebność próby pozwala na wyznaczenie liczebności elementów (osób, jednostek badawczych) zapewniających reprezentatywność wyników z określonym poziomem ufności i założonym błędem. Stosując powyższy wzór do określania wielkości próbek otrzymano minimalne wielkości zapewniające reprezentatywność badania. Należy tu dodać, że tam gdzie była taka możliwość użyto znacznie większej liczby ankiet, co w efekcie oznacza, że łączny błąd wnioskowania jest mniejszy niż zakładano pierwotnie (lecz trudny do wyrażenia liczbowego). W wyjątkowych przypadkach, gdzie zwrot uzyskanych ankiet był znacznie mniejszy niż zakładano (liczby ankiet podane przy opisach ankiet) wyniki analizy uzyskane na ich podstawie należy potraktować jako studium przypadku (case study). Strona14

15 Na wyróżnionych obszarach wzrostu zamieszkiwało łącznie mieszkańców (Bank Danych Lokalnych 2011). Przyjęto założenie, że przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 3 (Sytuacja gospodarstw, 2013). Tym samym założono, że na badanym obszarze znajduje się N= gospodarstw domowych. Łączna liczba podmiotów gospodarczych na tym obszarze wynosiła N= (Bank Danych Lokalnych 2011). Odpowiednio wyróżnione obszary stagnacji zamieszkiwało mieszkańców (Bank Danych Lokalnych 2011). Przyjmując podobne założenie o liczbie osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe liczba tych gospodarstw na badanym obszarze wyniosła N= Łączna liczba podmiotów gospodarczych na tym obszarze wynosiła N= (Bank Danych Lokalnych 2011). Ankietowanie zostało przeprowadzone techniką PAPI przez studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu w okresie czerwiec-wrzesień 2013, a wyniki ankiet zostały opracowane w okresie , przy wykorzystaniu wzorów ankiet i kwestionariuszy wywiadu przedstawionych w Załączniku do niniejszego Raportu. Łączna liczba uzyskanych ankiet wynosi: dla gospodarstw domowych: o obszary wzrostu (wielkość populacji N= , błąd <0,015), o obszary stagnacji 478 (wielkość populacji N=68 446, błąd <0,026), dla podmiotów gospodarczych: o obszary wzrostu 597 (wielkość populacji N= , błąd <0,040), o obszary stagnacji 140 (wielkość populacji N=15 562, błąd <0,083). Wyniki i wnioski Przeprowadzone, zgodnie z przedstawionym algorytmem, postępowanie badawcze pozwoliło na określenie prawidłowości wynikających ze zróżnicowanej wrażliwości i odporności na zmienność światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawisko kryzysu gospodarczego) obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej na poziomie subregionalnym w Polsce. Uzyskane wyniki i ich interpretację usystematyzowano zgodnie ze wskazanymi w postępowaniu badawczym etapami. Strona15

16 ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I ICH WRAŻLIWOŚĆ NA ZMIENNOŚĆ ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ UKŁAD KRAJOWY OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI GOSPODARCZEJ NA POZIOMIE NUTS 4 Jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego jest realny Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrażający wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym roku w cenach rynkowych w okresie bazowym. Wartość realnego PKB per capita we wszystkich województwach w Polsce w analizowanym okresie lat wykazuje wyraźną tendencję rosnącą w całym analizowanym okresie. Województwo wielkopolskie w początkowym okresie (lata ) zajmuje trzecią pozycję w kraju po województwie mazowieckim i śląskim pod względem wartości realnego PKB per capita. W następnych latach spada na czwartą pozycję, gdzie wyższą wartość realnego PKB per capita oprócz mazowieckiego i śląskiego osiąga także województwo dolnośląskie. Oznacza to szybsze tempo wzrostu gospodarczego tych regionów od wzrostu notowanego w województwie wielkopolskim (patrz rycina 2). Niemniej jednak oprócz analizy wartości realnego PKB istotne są zmiany wyrażające się w postaci cyklu koniunkturalnego, który jest zjawiskiem odzwierciedlającym się wahaniami mierników ekonomicznych poziomu koniunktury wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. W ujęciu makroekonomicznym najczęściej stosowanym miernikiem cyklu koniunkturalnego jest agregatowa miara wzrostu gospodarczego tj. stopa wzrostu PKB (Milewski 1999). Ponieważ tempo wzrostu PKB rozważa się w długich seriach czasowych, stąd najwłaściwszym sposobem pomiaru jest jego realna stopa wzrostu określana na podstawie wartości PKB w cenach stałych w relacji do roku bazowego, eliminująca wpływ inflacji deflatora PKB (Wójcik 2008). W tym celu najczęściej stosuje się indeks zmian cen konsumpcyjnych HCPI (ang. Harmonised Consumer Price Index). Obliczenie realnej wartości PKB można przeprowadzić w oparciu o następujący wzór (Begg 1996): PKB r = PKB deflator n 100 Strona16

17 Rycina 2 Wartość realnego PKB per capita w cenach stałych w układzie województw dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkaprackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Stopę wzrostu PKB w relacji do roku bazowego wylicza się przy zastosowaniu indeksów jednopodstawowych, odnoszących obserwację zjawiska w danym momencie do wartości w roku bazowym. Klasyczne ujęcia cyklu koniunkturalnego łącząc zjawisko fluktuacji wzrostu gospodarczego z okresowym stanem nierównowagi rynkowej, zakładają następowanie po sobie czterech faz cyklu (NBP, 2013): (1) ożywienia objawiającej się dynamicznym wzrostem inwestycji i konsumpcji oraz spadkiem bezrobocia bez wyraźnych oznak nierównowagi gospodarczej; (2) rozkwitu objawiającej się silnym wzrostem wzmiankowanych wskaźników i silnym spadkiem bezrobocia, prowadzącej do nierównowagi gospodarczej powiązanej ze wzrostem inflacji i deficytu handlowego; (3) spowolnienia objawiającej się spadkiem tempa wzrostu inwestycji, konsumpcji i wyhamowaniem spadku bezrobocia, w warunkach narastającej nierównowagi gospodarczej; (4) recesji objawiającej się spadkiem tempa Strona17

18 wzrostu inwestycji oraz konsumpcji i wyhamowaniem spadku bezrobocia w warunkach zmniejszających się symptomów nierównowagi gospodarczej (patrz rycina 3) Rycina 3 Cykl koniunkturalny Źródło: Przegląd teorii cyklu koniunkturalnego. KASE Kraków W oparciu o powyższe ustalenia oszacowano trend wzrostu gospodarczego dla Polski w okresie , przyjmując za bazowy rok 2000 (patrz rycina 4). W okresie identyfikowanym jako zakres oddziaływań globalnej sytuacji gospodarczej tj. kryzysu finansowego na rynkach światowych (lata ), polska gospodarka rozwijająca się na ścieżce wzrostu opisanej trendem wzrostu gospodarczego (y= 1,7057x +6,1497) znajdowała się początkowo (tj. w 2008 r.) w szczytowym momencie cyklu koniunkturalnego, poprzedzonym fazą rozkwitu gospodarczego. W latach nastąpiła faza spowolnienia gospodarczego, a w latach recesji gospodarczej, która w rozważanym okresie nie osiągnęła jeszcze minimalnego momentu (dna cyklu gospodarczego). Analizę trendu wzrostu gospodarczego uszczegółowiono w ujęciu regionalnym, ukazującym cykliczne fluktuacje realnej stopy wzrostu PKB polskich województw wokół średniej (patrz rycina 5). Strona18

19 Rycina 4 Cykl koniunkturalny i trend wzrostu gospodarczego w Polsce w latach (2000 r. = 100) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Wahania w przekroju regionalnym ukazują odmienne amplitudy wychyleń ilustrujące wrażliwość poszczególnych gospodarek regionalnych na cykl koniunkturalny, gdzie szczególnie wysokimi wartościami minimalnymi i maksymalnymi charakteryzują się z reguły województwa o najniższym lub przeciętnym poziomie rozwoju świętokrzyskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, śląskie i zachodniopomorskie, lubuskie. Województwa najlepiej rozwinięte gospodarczo- mazowieckie i dolnośląskie cechują się najwyższą odpornością na wahania koniunktury gospodarczej, wykazując relatywnie mniejsze amplitudy wychyleń maksymalnych, ale również względnie najmniejszą tendencję spadkową w fazie dekoniunktury. Województwo wielkopolskie, będące przedmiotem pogłębionej analizy, w sposób wysoki lub co najmniej j umiarkowany reaguje na ożywienie gospodarcze, natomiast w porównaniu do innych województw cechuje się względnie wysoką wrażliwością na dekoniunkturę. Strona19

20 Rycina 5 Zróżnicowanie regionalne cyklu koniunkturalnego w Polsce w latach (2000 r. = 100) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Na tym tle przeprowadzono analizę wrażliwości, uwzględnionych w ujęciu częściowym rozwoju społeczno-gospodarczego aspektów tego procesu, na zmienność światowej koniunktury gospodarczej odnoszącą się do układu krajowego obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4. W pierwszym kroku zidentyfikowano stopień wrażliwości badanych aspektów na podstawie zmienności udziału poszczególnych determinant rozwojowych w wartości pierwszej korelacji kanonicznej określającej siłę związku między poziomem rozwoju a badanymi determinantami. W drugim kroku, w przypadku aspektów i ich determinant zidentyfikowanych jako istotnie reagujące na zmienność światowej koniunktury Strona20

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJOWE NA POZIOMIE LOKALNYM A ABSORBCJA ŚRODKÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI WYZWANIA KRAJOWEJ POLITYKI ROZWOJU

ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJOWE NA POZIOMIE LOKALNYM A ABSORBCJA ŚRODKÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI WYZWANIA KRAJOWEJ POLITYKI ROZWOJU ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJOWE NA POZIOMIE LOKALNYM A ABSORBCJA ŚRODKÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI WYZWANIA KRAJOWEJ POLITYKI ROZWOJU Paweł Churski Zakład Analizy Regionalnej Projekt badawczy N N306 791949 finansowany

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych panelowa analiza SVECM

Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych panelowa analiza SVECM Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych panelowa analiza SVECM Piotr Lewandowski Instytut Badań Strukturalnych VII 2008 Wyzwania badawcze Gospodarki krajów naszego regionu od drugiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce Paweł Churski Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce Poznań próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2013 Uwaga: Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,1 i współczynnik ufności 0,90

czerwiec 2013 Uwaga: Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,1 i współczynnik ufności 0,90 Uwaga: Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,1 i współczynnik ufności 0,90 czerwiec 2013 Zadanie 1 Poniższe tabele przestawiają dane dotyczące umieralności dzieci

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce w okresie transformacji

Zmiany koniunktury w Polsce w okresie transformacji Zmiany koniunktury w Polsce w okresie transformacji Elżbieta Adamowicz Międzyzdroje, 9 czerwca 2014 Plan wystąpienia Badania koniunktury Metody wyodrębniania czynnika cyklicznego Zmiany koniunktury w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach Informacja prasowa, 24 stycznia 2012 r.

Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach Informacja prasowa, 24 stycznia 2012 r. Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004- Informacja prasowa, 24 stycznia 202 r. W latach 200- wpływ polityki spójności na rozwój Polski był jednoznacznie pozytywny.

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno eczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład ad Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej Gospodarka finansowa samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010 4.2. Grażyna Korzeniak, Dynamika rynku pracy, podmiotów gospodarczych, budżetów gmin, procesów inwestycyjnych, ochrony środowiska w małych i średnich miastach Polski w okresie 1995-2010 [w] Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, którego cykliczne raporty dotyczące różnych obszarów pozwalają na rozpoznanie,

Bardziej szczegółowo

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Pomiar koniunktury wg metodyki ZZK Ogólny pomiar koniunktury w województwie zachodniopomorskim (ZZK Syntetyczny, ZZK Usługi, ZZK

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp. Sprawdzian 2. Zadanie 1. Za pomocą KMNK oszacowano następującą funkcję produkcji: Gdzie: P wartość produkcji, w tys. jp (jednostek pieniężnych) K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020 Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dane: dochody wydatki majątkowe wynik rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dochody ogółem Dochody ogółem UE Dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONÓW POLSKI

ROZDZIAŁ 13 EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONÓW POLSKI Iwona Salejko-Szyszczak ROZDZIAŁ 13 EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONÓW POLSKI Wprowadzenie Regiony każdego kraju, a więc także Polski, cechują różne sytuacje gospodarcze i różny poziom rozwoju ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego

Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego Literatura przedmiotu z zakresu polityki rozwoju regionalnego, wzrostu gospodarczego czy też współpracy transgranicznej i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Zmiany demograficzne i ich wpływ na przemiany społecznogospodarcze na przykładzie wybranych obszarów wzrostu i stagnacji

Zmiany demograficzne i ich wpływ na przemiany społecznogospodarcze na przykładzie wybranych obszarów wzrostu i stagnacji PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Zmiany demograficzne i ich wpływ na przemiany społecznogospodarcze na przykładzie wybranych obszarów wzrostu i stagnacji Ekspertyza naukowa

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo