Informator dla przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata Kraków, luty 2010 r. 1

2 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował: Jarosław Mąsior SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich...4 II. Programy Operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego...6 II.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko...7 II.1.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego (Działanie 4.1.)...9 II.1.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (Działanie 4.2.)...12 II.1.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdraŝania najlepszych dostępnych technik (Działanie 4.3.)...15 II.1.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno ściekowej (Działanie 4.4.)...19 II.1.5. Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie ochrony powietrza (Działanie 4.5.)...22 II.1.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów innych niŝ komunalne (Działanie 4.6.)...25 II.1.7. Rozwój transportu kolejowego (Działanie 7.1.)...29 II.1.8. Rozwój transportu intermodalnego (Działanie 7.4.) II.1.9. Rozwój inteligentnych systemów transportowych (Działanie 8.3. )...35 II Wysokosprawne wydzielanie energii (Działanie 9.1.)...39 II Efektywna dystrybucja energii (Działanie 9.2. )...43 II Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 9.4.) II Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych (Działanie 9.5.) II Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 9.6.)...53 II Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (Działanie II Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niegazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci gospodarki (Działanie 10.2.) II Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (Działanie 10.3.)...62 II.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka...66 II.2.1 Wsparcie projektów celowych (Działanie 1.4.)...68 II.2.2. Inicjowanie działalności innowacyjnej (Działanie 3.1.)...71 II.2.3. Wspieranie funduszy kapitału podwyŝszonego ryzyka (Działanie 3.2.)...73 II.2.4. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (Działanie 3.3.) II.2.5. Wsparcie wdroŝeń wyników prac B+R (Działanie 4.1.) II.2.6. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Działanie 4.2.)...81 II.2.7. Kredyt technologiczny (Działanie 4.3.) II.2.8. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Dzialanie 4.4.)...86 II.2.9. Wsparcie inwestycji o duŝym znaczeniu dla gospodarki (Działanie 4.5.)...89 II Wspieranie powiązań kooperacyjnych o powiązaniu ponadregionalnym (Działanie 5.1.) II Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Działanie 5.2.)...96 II Wspieranie ośrodków innowacyjności (Działanie 5.3.)...99 II Zarządzanie własnością intelektualną (Działanie 5.4.) II Paszport do eksportu (Działanie 6.1.) II Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (Działanie 6.4.) II Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Działanie 8.1.) II Wspieranie wdraŝania elektronicznego systemu B2B (Działanie 8.2.) II Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (Działanie 8.4.) II.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki II.3.1. Ogólne programy aktywizacji i integracji zawodowej (Działanie 1.3.) II.3.2. Rozwój kadr nowoczesnej gospodaki (Działanie 2.1.) II.3.3. Wsparcie dla systemów adaptacyjności kadr (Działanie 2.2.) II.3.4. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości i roli nauki w rozwoju gospodarczym (Działanie 4.2) II.3.5. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia (Działanie 6.2.) II.3.6. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (Działanie 8.1.) II.3.7. Transfer wiedzy (Działanie 8.2.) II.4. Program Rozwoju Polski Wschodniej

3 II.4.1. Wsparcie powstawania i dokapitalizowania instrumentów inŝynierii finansowej (Działanie 1.2.) II.4.2. Wspieranie innowacji (Działanie 1.3.) II.4.3. Promocja i współpraca (Działanie 1.4.) II.4.4. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (Działanie 2.1.) II.5. Programy Współpracy Terytorialnej II.6. Program Pomoc Techniczna III. Programy nie zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego III.1.Małopolski Regionalny Program Operacyjny III.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.2.) III.1.2. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 2.1.) III.1.3 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych (Działanie 2.2.) III.1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej (Działanie 3.1.) III.1.5. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w rozwoju regionu (Działanie 4.2.) III.1.6. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej (Działanie 4.3.) III.1.7 Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (Działanie 5.2.) III.1.8 Rozwój zintergrowanego transportu metropolitarnego (Działanie 5.3.) III.1.9. Gospodarka wodno ściekowa (Działanie 7.1.) III Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Działanie 7.2.) III Gospodarka odpadami (Działanie 7.3.) III.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich III.2.1. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej III.2.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw IV. Obecnie dostępne środki dla przedsiębiorców

4 I. Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich Na fundusze z Unii Europejskiej dostępne dla przedsiębiorcy za okres programowania składają się środki z Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności. 1. Fundusze strukturalne 1 : a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz większe rozbieŝności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych. Działalność Europejskiego Regionalnego Funduszu Europejskiego koncentruje się na dziedzinach: - inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak teŝ działalności małych i średnich przedsiębiorstw, - rentownych inwestycji produkcyjnych umoŝliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, - infrastruktury, - rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, - ochrony i poprawy stanu środowiska, - rozwoju społeczeństwa informacyjnego. b) Europejski Fundusz Społeczny, EFS utworzono w 1957 roku w wyniku Traktatów Rzymskich. Europejski Fundusz Społeczny wspiera przede wszystkim bezrobotnych, ale nie tylko. Ogromne środki są przeznaczone na pracowników zatrudnionych, lecz szczególnie zagroŝonych bezrobociem. EFS finansuje najróŝniejsze projekty szkoleniowe i kształceniowe, które przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji pracowników i bezrobotnych i wpływają na zwiększanie ich szans na rynku pracy. WaŜną dziedziną wspierania są małe i średnie przedsiębiorstwa, które są motorem gospodarczym dla rozwoju Europy. To one tworzą miejsca pracy i przyczyniają się głównie do wysokiej wartości PKB. EFS wspiera głównie pracowników pracujących w firmach do 100 osób, a takŝe finansuje liczne projekty przyczyniające się bezpośrednio do powstawania i zakładania nowych małych zakładów oraz innych inicjatyw gospodarczych. 2. Fundusz Spójności. Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w Ŝycie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania róŝnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. RóŜnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację duŝych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak 1 Słowniczek pojęć na temat funduszy strukturalnych, zakładka Słowniczek. 4

5 w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie duŝych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofię trwałego i zrównowaŝonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem środowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przyszłych pokoleń. Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim projekty słuŝące rozwojowi infrastruktury publicznej. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla kaŝdego sektora. Zgodnie z Narodową Strategią Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) fundusze strukturalne i Fundusz Spójności współfinansują w Polsce następujące programy operacyjne (pomocowe): - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (EFRR i FS), - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (EFRR) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS), - Program Rozwoju Polski Wschodniej (EFRR), - Programy Współpracy Terytorialnej (EFRR), - Program Pomoc Techniczna (EFRR), - 16 Regionalnych programów operacyjnych, - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 5

6 II. PROGRAMY OPERACYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiada za zarządzanie 5 programami operacyjnymi w ramach funduszy europejskich na lata Program Operacyjny i Infrastruktura i Środowisko dotyczy głównie kwestii ochrony środowiska, projektów korzystnie wpływających na infrastrukturę techniczną. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zakłada wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, prowadzących działalność w sektorze badań i rozwoju (B+R). Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedsiębiorca moŝe przede wszystkim uzyskać środki na szkolenia. Osoby prowadzące firmy w najbiedniejszych pięciu województwach Polski mogą liczyć na dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Programy Współpracy Terytorialnej są przeznaczone dla przedsiębiorstw współpracujących z firmami np. z Czech, Słowacji czy Niemiec. Program Pomoc Techniczna umoŝliwi wsparcie wdroŝenia wymienionych wyŝej Programów Operacyjnych. Programy operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opisano dokładniej poniŝej. 6

7 II.1. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Informacje ogólne o programie: Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŝsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŝonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest równieŝ waŝnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych. Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych. Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Ministerstwo Środowiska, a w nim Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wielkość środków finansowych zaangaŝowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy 9,7 mld euro. W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów. 1. Gospodarka wodno-ściekowa 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS), 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1,430,3 mln euro (w tym 1 215,7 mln euro z FS), 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS), 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR), 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR), 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T ,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS), 7. Transport przyjazny środowisku ,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS), 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR), 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS), 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR); 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR), 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR), 13. Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR), 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR), 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS). KaŜdy program operacyjny jest realizowany przez priorytety, a priorytety są realizowane przez działania. PoniŜej przedstawiono te działania, które dotyczą moŝliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców. Więcej informacji o Programie moŝna znaleźć na stronach: 7

8 8

9 II.1.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego ( Działanie 4.1 Programu POIiŚ). Kto moŝe starać się o dofinansowanie? Małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa. Jakie projekty będą dofinansowane? - wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/dokonania rejestracji, - uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji, Gdzie moŝna składać wnioski i kiedy? Instytucją WdraŜającą dla Działania 2, do której moŝna składać wnioski projektowe jest: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel: (022) , (022) , (022) Poprzedni nabór wniosków został zakończony 29 maja 2009 roku. Następny zostanie przeprowadzony w przyszłości. Informacje dotyczące moŝliwości pozyskania środków z działania moŝna uzyskać w: Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich (wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piętro, stanowisko nr 9) Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 tel.: Informacje na temat funduszy europejskich udzielają równieŝ następujące instytucje: Nowohuckie Centrum Informacji: Punkty informacji dla przedsiębiorcy Miejskie punkty informacji gospodarczej, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej: Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Punkt Informacyjny przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej: Punkt Konsultacyjny Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo Handlowej :www.iph.krakow.pl, Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce: W skali ogólnopolskiej informacji udziela równieŝ: Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej) 2 Jest to instytucja, do której najczęściej moŝemy składać wnioski projektowe w ramach Działania.Odpowiada ona teŝ czasami nie tylko za nabór wniosków projektowych, ale równieŝ za ocenę projektu. 9

10 ul. Krucza 38/42, Warszawa pn. pt sob tel.: (22) , Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 50%. 3 Minimalny wkład własny beneficjenta:zgodnie z programem pomocy publicznej. Minimalna wartość projektu: 8 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia: maksymalny poziom dofinansowania 400 tys. zł. Forma płatności: dotacja rozwojowa jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wysokość zastosowania cross financingu 4 Nie przewiduje się. Lista wydatków kwalifikowanych dla Działania 1) Wydatki związane z przygotowaniem projektu, takie jak: - dokumentacja projektowa, techniczna, - sporządzenie studium wykonalności, - raport oddziaływania na środowisko, - dokumentacja przetargowa, - masterplan, - wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, - wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi. 2) Wydatki związane zarządzaniem projektem: - wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi (np. wynagrodzenie dla pracowników beneficjenta realizującymi nadzór nad robotami, wydatki poniesione na wyposaŝenie dla pracowników nadzorujących roboty), - wdraŝanie projektu wydatki poniesione np. na ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, usługi obce, szkolenia dla pracowników beneficjenta zaangaŝowanych w realizację projektu, audyty, prowadzenie rachunkowości projektu, adaptacja powierzchni biurowej do potrzeb pracowników, - koszty ogólne - czyli koszty, które nie moŝna przyporządkować do określonego produktu lub usługi, ich przykładem są np. koszty administracyjne czynsz, opłata za ogrzewanie, prąd. 3) Wydatki osobowe koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ponoszone przez pracodawcę, 3 W przypadku działania 4.1 dofinansowanie obejmuje tylko środki pochodzące z UE i nie obejmuje innych środków publicznych (np. środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), o które potencjalnie beneficjent moŝe wnioskować i ująć w finansowaniu projektu w zakresie zgodnym z przepisami pomocy publicznej. 4 Cross financing -, tzw. instrument elastyczności, to moŝliwość ponoszenia w projektach, finansowanych z jednego funduszu (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) do 10% kosztów projektu na zadania charakterystyczne dla innego funduszu (np. Europejskiego Funduszu Społecznego), a ściśle związane z projektem. Dzięki temu instrumentowi moŝliwe jest sfinansowanie np. szkoleń przy zakupie sprzętu, ale szkolenie to musi obejmować wyłącznie osoby obsługujące zakupiony sprzęt. 10

11 4) Wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie. Wydatki związane z zarządzaniem projektem (poza nadzorem nad robotami budowlanymi) nie mogą przekraczać 250 tys zł+ 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, oraz poniŝej 20% wydatków kwalifikowanych projektu. 5) Wydatki związane z nabyciem nieruchomości: - nabycie nieruchomości niezabudowanej, - nabycie nieruchomości zabudowanej, - wydatki związane z nabyciem nieruchomości, - wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości oraz obowiązkowe odszkodowania, - wydatki poniesione na nabycie prawa uŝytkowania wieczystego. 6) Budowa i montaŝ: - budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, - budowa przyłączy gazowniczych, - odtworzenie nawierzchni drogi, - roboty dodatkowe. 7) Sprzęt i wyposaŝenie: - środki trwałe stanowiące część wydatków kwalifikowanych stanowiące część wydatków inwestycyjnych, - przenośne środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych (np. pojazdy specjalistyczne do monitorowania sieci kanalizacyjnej, samochody ratowniczo - gaśnicze, pojemniki na śmieci, specjalny sprzęt komputerowy, fotoradary), - sprzęt będący środkiem trwałym zakupionym, wytworzony na czas realizacji projektu (samochody, komputery, meble, drukarki), - wartości niematerialne i prawne np. zakup patentów, licencji, - amortyzacja- z tytułu spadku wartości środków trwałych, - zakup uŝywanego sprzętu, - wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania nie powodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności (np.leasing). 8) Działania informacyjne i promocyjne, 9) Podatek od towarów i usług (VAT), 10) Niezbędne opłaty, 11) Inne kategorie wydatków, jeŝeli wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego projektu, 12) Pozostałe. Wydatki niekwalifikowane w ramach Programu: - odsetki od zadłuŝenia, - zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowanych, - mieszkalnictwo, - podlegający zwrotowi podatek VAT. Kryteria formalne: wniosek złoŝony w terminie, wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, wniosek wypełniony jest w języku polskim, zgodność okresu realizacji z okresem programowym, kompletność wniosku, wniosek posiada komplet załączników, zgodność z PO IiŚ oraz Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofi nansowanie, 11

12 projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, wnioskodawca uzyskał certyfi kat środowiskowy lub eko-znak, gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. II.1.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (Działanie 4.2. Programu PO IiŚ). Kto moŝe starać się o dofinansowanie? Małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa. Jakie projekty będą dofinansowane? - zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów, - ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, - ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego z wyłączeniem produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, - ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego. Gdzie moŝna składać wnioski i kiedy? Instytucją WdraŜającą dla Działania, do której moŝna składać wnioski jest: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. tel: (022) , (022) , (022) Poprzedni nabór wniosków zakończył się 21 lipca 2009 roku, następny zostanie ogłoszony wkrótce. Informacje dotyczące moŝliwości pozyskania środków z działania moŝna uzyskać w: Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich (wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piętro, stanowisko nr 9) Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 tel.: Informacje na temat funduszy europejskich udzielają równieŝ następujące instytucje: Nowohuckie Centrum Informacji - link: Punkty informacji dla przedsiębiorcy Miejskie punkty informacji gospodarczej, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej: Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. : Punkt Informacyjny przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej: Punkt Konsultacyjny Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo Handlowej: Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce: 12

13 W skali ogólnopolskiej informacji udziela równieŝ punkt informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: Punkt Informacyjny MRR (projekt realizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej) ul. Krucza 38/42, Warszawa pn. pt sob tel.: (22) , Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 30% 5. Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z programem pomocy publicznej. Minimalna wartość projektu: dla wsparcia MSP : 8 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia: maksymalna wartość dofinansowania 20 mln zł. Forma płatności: dotacja rozwojowa jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wysokość zastosowania cross financingu Nie przewiduje się. Lista wydatków kwalifikowanych dla działania 1) Wydatki związane z przygotowaniem projektu, takie jak: - dokumentacja projektowa, techniczna, - sporządzenie studium wykonalności, - raport oddziaływania na środowisko, - dokumentacja przetargowa, - masterplan, - wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, - wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi. 2) Wydatki związane zarządzaniem projektem: - wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi (np. wynagrodzenie dla pracowników beneficjenta realizującymi nadzór nad robotami, wydatki poniesione na wyposaŝenie dla pracowników nadzorujących roboty), - wdraŝanie projektu wydatki poniesione np. na ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, usługi obce, szkolenia dla pracowników beneficjenta zaangaŝowanych w realizację projektu, audyty, prowadzenie rachunkowości projektu, adaptacja powierzchni biurowej do potrzeb pracowników, - koszty ogólne- czyli koszty, które nie moŝna przyporządkować do określonego produktu lub usługi, ich przykładem są np. koszty administracyjne czynsz, opłata za ogrzewanie, prąd. 3) Wydatki osobowe koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ponoszone przez pracodawcę. 4) Wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie. 5 W przypadku działania 4.2 dofinansowanie obejmuje tylko środki pochodzące z UE i nie obejmuje innych środków publicznych (np. środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), o które potencjalnie beneficjent moŝe wnioskować i ująć w finansowaniu projektu w zakresie zgodnym z przepisami pomocy publicznej. 13

14 Wydatki związane z zarządzaniem projektem (poza nadzorem nad robotami budowlanymi) nie mogą przekraczać 250 tys. zł + 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, oraz poniŝej 20% wydatków kwalifikowanych projektu. 5) Wydatki związane z nabyciem nieruchomości: - nabycie nieruchomości niezabudowanej, - nabycie nieruchomości zabudowanej, - wydatki związane z nabyciem nieruchomości, - wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości oraz obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia ograniczonego uŝytkowania, - wydatki poniesione na nabycie prawa uŝytkowania wieczystego. 6) Budowa i montaŝ: - budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, - budowa przyłączy gazowniczych, - odtworzenie nawierzchni drogi, - roboty dodatkowe. 7) Sprzęt i wyposaŝenie: - środki trwałe stanowiące część wydatków kwalifikowanych stanowiące część wydatków inwestycyjnych, - przenośne środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych (np. pojazdy specjalistyczne do monitorowania sieci kanalizacyjnej, samochody ratowniczo - gaśnicze, pojemniki na śmieci, specjalny sprzęt komputerowy, fotoradary), - sprzęt będący środkiem trwałym zakupionym, wytworzony na czas realizacji projektu (samochody, komputery, meble, drukarki), - wartości niematerialne i prawne np. zakup patentów, licencji, - amortyzacja- z tytułu spadku wartości środków trwałych, - zakup uŝywanego sprzętu, - wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania nie powodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności (np.leasing). 8) Działania informacyjne i promocyjne, 9) Podatek od towarów i usług (VAT), 10) Niezbędne opłaty, 11) Inne kategorie wydatków, jeŝeli wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego projektu, 12) Pozostałe. Wydatki niekwalifikowane w ramach Programu: - odsetki od zadłuŝenia, - zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowanych, - mieszkalnictwo, - podlegający zwrotowi podatek VAT. Kryteria: Kryteria dostępu wniosek złoŝony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, wniosek i załączniki podpisane przez osoby uprawnione, wnioskodawca uprawniony do składania wniosku (kwalifi kuje się dowsparcia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ), projekt zgodny z celami i zakresem merytorycznym działania, wnioskowana wartość dofi nansowania nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego dla działania, wartość kosztów całkowitych projektu osiąga minimum określone dla działania, projekt kwalifi kuje się do objęcia pomocą publiczną, 14

15 intensywność pomocy publicznej nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego w POIiŚ, okres realizacji zgodny z zasadami dla okresu programowania (tj. nie przekracza 2015 r.). Dodatkowe kryteria formalne wnioskodawca otrzymał potwierdzenie o zasadniczej zgodności z przepisami o dopuszczalności pomocy publicznej. Kryteria merytoryczne I stopnia wykonalność fi nansowa projektu, kondycja fi nansowa benefi cjenta, dopuszczalność pomocy publicznej, wykonalność techniczna i prawna, w tym gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofi nansowanie, gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów, zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Kryteria merytoryczne II stopnia efektywność kosztowa, projekt dotyczy odpadów, dla których obowiązują limity odzysku lub recyklingu, przedsiębiorstwo posiada certyfi kat zarządzania zasobami środowiska w przedsiębiorstwie, udział powierzchni obszaru chronionego Natura II.1.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdraŝania najlepszych dostępnych technik ( Działanie 4.3. Programu PO IiŚ). Kto moŝe starać się o dofinansowanie? Małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa. Jakie projekty będą dofinansowane? - zmiany technologii słuŝące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciąŝliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie ładunku zanieczyszczeń do środowiska np. modernizacja i/lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania, i/lub odsiarczania, - zmiany technologii słuŝące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy i przebudowy jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, - zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zuŝycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT 6 np. przebudowa instalacji ciepłowniczych w celu dostosowania do BAT (za wyjątkiem wysokosprawnej kogeneracji), - inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia końca rury ), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, - inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego. 6 BAT- z ang. - best alternative techniques 15

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU ZARZĄD POWIATU SUSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU Załącznik ANALIZA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo