Informator dla przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata Kraków, luty 2010 r. 1

2 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował: Jarosław Mąsior SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich...4 II. Programy Operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego...6 II.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko...7 II.1.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego (Działanie 4.1.)...9 II.1.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (Działanie 4.2.)...12 II.1.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdraŝania najlepszych dostępnych technik (Działanie 4.3.)...15 II.1.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno ściekowej (Działanie 4.4.)...19 II.1.5. Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie ochrony powietrza (Działanie 4.5.)...22 II.1.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów innych niŝ komunalne (Działanie 4.6.)...25 II.1.7. Rozwój transportu kolejowego (Działanie 7.1.)...29 II.1.8. Rozwój transportu intermodalnego (Działanie 7.4.) II.1.9. Rozwój inteligentnych systemów transportowych (Działanie 8.3. )...35 II Wysokosprawne wydzielanie energii (Działanie 9.1.)...39 II Efektywna dystrybucja energii (Działanie 9.2. )...43 II Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 9.4.) II Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych (Działanie 9.5.) II Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 9.6.)...53 II Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (Działanie II Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niegazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci gospodarki (Działanie 10.2.) II Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii (Działanie 10.3.)...62 II.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka...66 II.2.1 Wsparcie projektów celowych (Działanie 1.4.)...68 II.2.2. Inicjowanie działalności innowacyjnej (Działanie 3.1.)...71 II.2.3. Wspieranie funduszy kapitału podwyŝszonego ryzyka (Działanie 3.2.)...73 II.2.4. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (Działanie 3.3.) II.2.5. Wsparcie wdroŝeń wyników prac B+R (Działanie 4.1.) II.2.6. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Działanie 4.2.)...81 II.2.7. Kredyt technologiczny (Działanie 4.3.) II.2.8. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Dzialanie 4.4.)...86 II.2.9. Wsparcie inwestycji o duŝym znaczeniu dla gospodarki (Działanie 4.5.)...89 II Wspieranie powiązań kooperacyjnych o powiązaniu ponadregionalnym (Działanie 5.1.) II Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Działanie 5.2.)...96 II Wspieranie ośrodków innowacyjności (Działanie 5.3.)...99 II Zarządzanie własnością intelektualną (Działanie 5.4.) II Paszport do eksportu (Działanie 6.1.) II Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (Działanie 6.4.) II Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Działanie 8.1.) II Wspieranie wdraŝania elektronicznego systemu B2B (Działanie 8.2.) II Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (Działanie 8.4.) II.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki II.3.1. Ogólne programy aktywizacji i integracji zawodowej (Działanie 1.3.) II.3.2. Rozwój kadr nowoczesnej gospodaki (Działanie 2.1.) II.3.3. Wsparcie dla systemów adaptacyjności kadr (Działanie 2.2.) II.3.4. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości i roli nauki w rozwoju gospodarczym (Działanie 4.2) II.3.5. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia (Działanie 6.2.) II.3.6. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (Działanie 8.1.) II.3.7. Transfer wiedzy (Działanie 8.2.) II.4. Program Rozwoju Polski Wschodniej

3 II.4.1. Wsparcie powstawania i dokapitalizowania instrumentów inŝynierii finansowej (Działanie 1.2.) II.4.2. Wspieranie innowacji (Działanie 1.3.) II.4.3. Promocja i współpraca (Działanie 1.4.) II.4.4. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (Działanie 2.1.) II.5. Programy Współpracy Terytorialnej II.6. Program Pomoc Techniczna III. Programy nie zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego III.1.Małopolski Regionalny Program Operacyjny III.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.2.) III.1.2. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 2.1.) III.1.3 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych (Działanie 2.2.) III.1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej (Działanie 3.1.) III.1.5. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w rozwoju regionu (Działanie 4.2.) III.1.6. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej (Działanie 4.3.) III.1.7 Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (Działanie 5.2.) III.1.8 Rozwój zintergrowanego transportu metropolitarnego (Działanie 5.3.) III.1.9. Gospodarka wodno ściekowa (Działanie 7.1.) III Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Działanie 7.2.) III Gospodarka odpadami (Działanie 7.3.) III.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich III.2.1. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej III.2.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw IV. Obecnie dostępne środki dla przedsiębiorców

4 I. Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich Na fundusze z Unii Europejskiej dostępne dla przedsiębiorcy za okres programowania składają się środki z Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności. 1. Fundusze strukturalne 1 : a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz większe rozbieŝności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych. Działalność Europejskiego Regionalnego Funduszu Europejskiego koncentruje się na dziedzinach: - inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak teŝ działalności małych i średnich przedsiębiorstw, - rentownych inwestycji produkcyjnych umoŝliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, - infrastruktury, - rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, - ochrony i poprawy stanu środowiska, - rozwoju społeczeństwa informacyjnego. b) Europejski Fundusz Społeczny, EFS utworzono w 1957 roku w wyniku Traktatów Rzymskich. Europejski Fundusz Społeczny wspiera przede wszystkim bezrobotnych, ale nie tylko. Ogromne środki są przeznaczone na pracowników zatrudnionych, lecz szczególnie zagroŝonych bezrobociem. EFS finansuje najróŝniejsze projekty szkoleniowe i kształceniowe, które przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji pracowników i bezrobotnych i wpływają na zwiększanie ich szans na rynku pracy. WaŜną dziedziną wspierania są małe i średnie przedsiębiorstwa, które są motorem gospodarczym dla rozwoju Europy. To one tworzą miejsca pracy i przyczyniają się głównie do wysokiej wartości PKB. EFS wspiera głównie pracowników pracujących w firmach do 100 osób, a takŝe finansuje liczne projekty przyczyniające się bezpośrednio do powstawania i zakładania nowych małych zakładów oraz innych inicjatyw gospodarczych. 2. Fundusz Spójności. Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w Ŝycie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania róŝnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. RóŜnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację duŝych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak 1 Słowniczek pojęć na temat funduszy strukturalnych, zakładka Słowniczek. 4

5 w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie duŝych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofię trwałego i zrównowaŝonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem środowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przyszłych pokoleń. Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim projekty słuŝące rozwojowi infrastruktury publicznej. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla kaŝdego sektora. Zgodnie z Narodową Strategią Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) fundusze strukturalne i Fundusz Spójności współfinansują w Polsce następujące programy operacyjne (pomocowe): - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (EFRR i FS), - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (EFRR) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS), - Program Rozwoju Polski Wschodniej (EFRR), - Programy Współpracy Terytorialnej (EFRR), - Program Pomoc Techniczna (EFRR), - 16 Regionalnych programów operacyjnych, - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 5

6 II. PROGRAMY OPERACYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiada za zarządzanie 5 programami operacyjnymi w ramach funduszy europejskich na lata Program Operacyjny i Infrastruktura i Środowisko dotyczy głównie kwestii ochrony środowiska, projektów korzystnie wpływających na infrastrukturę techniczną. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zakłada wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, prowadzących działalność w sektorze badań i rozwoju (B+R). Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedsiębiorca moŝe przede wszystkim uzyskać środki na szkolenia. Osoby prowadzące firmy w najbiedniejszych pięciu województwach Polski mogą liczyć na dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Programy Współpracy Terytorialnej są przeznaczone dla przedsiębiorstw współpracujących z firmami np. z Czech, Słowacji czy Niemiec. Program Pomoc Techniczna umoŝliwi wsparcie wdroŝenia wymienionych wyŝej Programów Operacyjnych. Programy operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opisano dokładniej poniŝej. 6

7 II.1. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Informacje ogólne o programie: Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŝsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŝonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest równieŝ waŝnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych. Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych. Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Ministerstwo Środowiska, a w nim Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wielkość środków finansowych zaangaŝowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy 9,7 mld euro. W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów. 1. Gospodarka wodno-ściekowa 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS), 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1,430,3 mln euro (w tym 1 215,7 mln euro z FS), 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS), 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR), 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR), 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T ,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS), 7. Transport przyjazny środowisku ,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS), 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR), 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS), 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR); 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR), 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR), 13. Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR), 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR), 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS). KaŜdy program operacyjny jest realizowany przez priorytety, a priorytety są realizowane przez działania. PoniŜej przedstawiono te działania, które dotyczą moŝliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców. Więcej informacji o Programie moŝna znaleźć na stronach: 7

8 8

9 II.1.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego ( Działanie 4.1 Programu POIiŚ). Kto moŝe starać się o dofinansowanie? Małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa. Jakie projekty będą dofinansowane? - wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/dokonania rejestracji, - uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji, Gdzie moŝna składać wnioski i kiedy? Instytucją WdraŜającą dla Działania 2, do której moŝna składać wnioski projektowe jest: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel: (022) , (022) , (022) Poprzedni nabór wniosków został zakończony 29 maja 2009 roku. Następny zostanie przeprowadzony w przyszłości. Informacje dotyczące moŝliwości pozyskania środków z działania moŝna uzyskać w: Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich (wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piętro, stanowisko nr 9) Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 tel.: Informacje na temat funduszy europejskich udzielają równieŝ następujące instytucje: Nowohuckie Centrum Informacji: Punkty informacji dla przedsiębiorcy Miejskie punkty informacji gospodarczej, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej: Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Punkt Informacyjny przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej: Punkt Konsultacyjny Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo Handlowej :www.iph.krakow.pl, Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce: W skali ogólnopolskiej informacji udziela równieŝ: Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej) 2 Jest to instytucja, do której najczęściej moŝemy składać wnioski projektowe w ramach Działania.Odpowiada ona teŝ czasami nie tylko za nabór wniosków projektowych, ale równieŝ za ocenę projektu. 9

10 ul. Krucza 38/42, Warszawa pn. pt sob tel.: (22) , Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 50%. 3 Minimalny wkład własny beneficjenta:zgodnie z programem pomocy publicznej. Minimalna wartość projektu: 8 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia: maksymalny poziom dofinansowania 400 tys. zł. Forma płatności: dotacja rozwojowa jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wysokość zastosowania cross financingu 4 Nie przewiduje się. Lista wydatków kwalifikowanych dla Działania 1) Wydatki związane z przygotowaniem projektu, takie jak: - dokumentacja projektowa, techniczna, - sporządzenie studium wykonalności, - raport oddziaływania na środowisko, - dokumentacja przetargowa, - masterplan, - wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, - wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi. 2) Wydatki związane zarządzaniem projektem: - wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi (np. wynagrodzenie dla pracowników beneficjenta realizującymi nadzór nad robotami, wydatki poniesione na wyposaŝenie dla pracowników nadzorujących roboty), - wdraŝanie projektu wydatki poniesione np. na ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, usługi obce, szkolenia dla pracowników beneficjenta zaangaŝowanych w realizację projektu, audyty, prowadzenie rachunkowości projektu, adaptacja powierzchni biurowej do potrzeb pracowników, - koszty ogólne - czyli koszty, które nie moŝna przyporządkować do określonego produktu lub usługi, ich przykładem są np. koszty administracyjne czynsz, opłata za ogrzewanie, prąd. 3) Wydatki osobowe koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ponoszone przez pracodawcę, 3 W przypadku działania 4.1 dofinansowanie obejmuje tylko środki pochodzące z UE i nie obejmuje innych środków publicznych (np. środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), o które potencjalnie beneficjent moŝe wnioskować i ująć w finansowaniu projektu w zakresie zgodnym z przepisami pomocy publicznej. 4 Cross financing -, tzw. instrument elastyczności, to moŝliwość ponoszenia w projektach, finansowanych z jednego funduszu (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) do 10% kosztów projektu na zadania charakterystyczne dla innego funduszu (np. Europejskiego Funduszu Społecznego), a ściśle związane z projektem. Dzięki temu instrumentowi moŝliwe jest sfinansowanie np. szkoleń przy zakupie sprzętu, ale szkolenie to musi obejmować wyłącznie osoby obsługujące zakupiony sprzęt. 10

11 4) Wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie. Wydatki związane z zarządzaniem projektem (poza nadzorem nad robotami budowlanymi) nie mogą przekraczać 250 tys zł+ 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, oraz poniŝej 20% wydatków kwalifikowanych projektu. 5) Wydatki związane z nabyciem nieruchomości: - nabycie nieruchomości niezabudowanej, - nabycie nieruchomości zabudowanej, - wydatki związane z nabyciem nieruchomości, - wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości oraz obowiązkowe odszkodowania, - wydatki poniesione na nabycie prawa uŝytkowania wieczystego. 6) Budowa i montaŝ: - budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, - budowa przyłączy gazowniczych, - odtworzenie nawierzchni drogi, - roboty dodatkowe. 7) Sprzęt i wyposaŝenie: - środki trwałe stanowiące część wydatków kwalifikowanych stanowiące część wydatków inwestycyjnych, - przenośne środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych (np. pojazdy specjalistyczne do monitorowania sieci kanalizacyjnej, samochody ratowniczo - gaśnicze, pojemniki na śmieci, specjalny sprzęt komputerowy, fotoradary), - sprzęt będący środkiem trwałym zakupionym, wytworzony na czas realizacji projektu (samochody, komputery, meble, drukarki), - wartości niematerialne i prawne np. zakup patentów, licencji, - amortyzacja- z tytułu spadku wartości środków trwałych, - zakup uŝywanego sprzętu, - wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania nie powodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności (np.leasing). 8) Działania informacyjne i promocyjne, 9) Podatek od towarów i usług (VAT), 10) Niezbędne opłaty, 11) Inne kategorie wydatków, jeŝeli wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego projektu, 12) Pozostałe. Wydatki niekwalifikowane w ramach Programu: - odsetki od zadłuŝenia, - zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowanych, - mieszkalnictwo, - podlegający zwrotowi podatek VAT. Kryteria formalne: wniosek złoŝony w terminie, wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, wniosek wypełniony jest w języku polskim, zgodność okresu realizacji z okresem programowym, kompletność wniosku, wniosek posiada komplet załączników, zgodność z PO IiŚ oraz Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofi nansowanie, 11

12 projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, wnioskodawca uzyskał certyfi kat środowiskowy lub eko-znak, gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. II.1.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (Działanie 4.2. Programu PO IiŚ). Kto moŝe starać się o dofinansowanie? Małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa. Jakie projekty będą dofinansowane? - zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów, - ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, - ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego z wyłączeniem produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, - ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego. Gdzie moŝna składać wnioski i kiedy? Instytucją WdraŜającą dla Działania, do której moŝna składać wnioski jest: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. tel: (022) , (022) , (022) Poprzedni nabór wniosków zakończył się 21 lipca 2009 roku, następny zostanie ogłoszony wkrótce. Informacje dotyczące moŝliwości pozyskania środków z działania moŝna uzyskać w: Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich (wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piętro, stanowisko nr 9) Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 tel.: Informacje na temat funduszy europejskich udzielają równieŝ następujące instytucje: Nowohuckie Centrum Informacji - link: Punkty informacji dla przedsiębiorcy Miejskie punkty informacji gospodarczej, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej: Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. : Punkt Informacyjny przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej: Punkt Konsultacyjny Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo Handlowej: Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce: 12

13 W skali ogólnopolskiej informacji udziela równieŝ punkt informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: Punkt Informacyjny MRR (projekt realizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej) ul. Krucza 38/42, Warszawa pn. pt sob tel.: (22) , Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 30% 5. Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z programem pomocy publicznej. Minimalna wartość projektu: dla wsparcia MSP : 8 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia: maksymalna wartość dofinansowania 20 mln zł. Forma płatności: dotacja rozwojowa jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wysokość zastosowania cross financingu Nie przewiduje się. Lista wydatków kwalifikowanych dla działania 1) Wydatki związane z przygotowaniem projektu, takie jak: - dokumentacja projektowa, techniczna, - sporządzenie studium wykonalności, - raport oddziaływania na środowisko, - dokumentacja przetargowa, - masterplan, - wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, - wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi. 2) Wydatki związane zarządzaniem projektem: - wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi (np. wynagrodzenie dla pracowników beneficjenta realizującymi nadzór nad robotami, wydatki poniesione na wyposaŝenie dla pracowników nadzorujących roboty), - wdraŝanie projektu wydatki poniesione np. na ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, usługi obce, szkolenia dla pracowników beneficjenta zaangaŝowanych w realizację projektu, audyty, prowadzenie rachunkowości projektu, adaptacja powierzchni biurowej do potrzeb pracowników, - koszty ogólne- czyli koszty, które nie moŝna przyporządkować do określonego produktu lub usługi, ich przykładem są np. koszty administracyjne czynsz, opłata za ogrzewanie, prąd. 3) Wydatki osobowe koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ponoszone przez pracodawcę. 4) Wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie. 5 W przypadku działania 4.2 dofinansowanie obejmuje tylko środki pochodzące z UE i nie obejmuje innych środków publicznych (np. środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), o które potencjalnie beneficjent moŝe wnioskować i ująć w finansowaniu projektu w zakresie zgodnym z przepisami pomocy publicznej. 13

14 Wydatki związane z zarządzaniem projektem (poza nadzorem nad robotami budowlanymi) nie mogą przekraczać 250 tys. zł + 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, oraz poniŝej 20% wydatków kwalifikowanych projektu. 5) Wydatki związane z nabyciem nieruchomości: - nabycie nieruchomości niezabudowanej, - nabycie nieruchomości zabudowanej, - wydatki związane z nabyciem nieruchomości, - wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości oraz obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia ograniczonego uŝytkowania, - wydatki poniesione na nabycie prawa uŝytkowania wieczystego. 6) Budowa i montaŝ: - budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, - budowa przyłączy gazowniczych, - odtworzenie nawierzchni drogi, - roboty dodatkowe. 7) Sprzęt i wyposaŝenie: - środki trwałe stanowiące część wydatków kwalifikowanych stanowiące część wydatków inwestycyjnych, - przenośne środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych (np. pojazdy specjalistyczne do monitorowania sieci kanalizacyjnej, samochody ratowniczo - gaśnicze, pojemniki na śmieci, specjalny sprzęt komputerowy, fotoradary), - sprzęt będący środkiem trwałym zakupionym, wytworzony na czas realizacji projektu (samochody, komputery, meble, drukarki), - wartości niematerialne i prawne np. zakup patentów, licencji, - amortyzacja- z tytułu spadku wartości środków trwałych, - zakup uŝywanego sprzętu, - wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania nie powodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności (np.leasing). 8) Działania informacyjne i promocyjne, 9) Podatek od towarów i usług (VAT), 10) Niezbędne opłaty, 11) Inne kategorie wydatków, jeŝeli wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego projektu, 12) Pozostałe. Wydatki niekwalifikowane w ramach Programu: - odsetki od zadłuŝenia, - zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowanych, - mieszkalnictwo, - podlegający zwrotowi podatek VAT. Kryteria: Kryteria dostępu wniosek złoŝony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, wniosek i załączniki podpisane przez osoby uprawnione, wnioskodawca uprawniony do składania wniosku (kwalifi kuje się dowsparcia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ), projekt zgodny z celami i zakresem merytorycznym działania, wnioskowana wartość dofi nansowania nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego dla działania, wartość kosztów całkowitych projektu osiąga minimum określone dla działania, projekt kwalifi kuje się do objęcia pomocą publiczną, 14

15 intensywność pomocy publicznej nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego w POIiŚ, okres realizacji zgodny z zasadami dla okresu programowania (tj. nie przekracza 2015 r.). Dodatkowe kryteria formalne wnioskodawca otrzymał potwierdzenie o zasadniczej zgodności z przepisami o dopuszczalności pomocy publicznej. Kryteria merytoryczne I stopnia wykonalność fi nansowa projektu, kondycja fi nansowa benefi cjenta, dopuszczalność pomocy publicznej, wykonalność techniczna i prawna, w tym gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofi nansowanie, gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów, zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Kryteria merytoryczne II stopnia efektywność kosztowa, projekt dotyczy odpadów, dla których obowiązują limity odzysku lub recyklingu, przedsiębiorstwo posiada certyfi kat zarządzania zasobami środowiska w przedsiębiorstwie, udział powierzchni obszaru chronionego Natura II.1.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdraŝania najlepszych dostępnych technik ( Działanie 4.3. Programu PO IiŚ). Kto moŝe starać się o dofinansowanie? Małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa. Jakie projekty będą dofinansowane? - zmiany technologii słuŝące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciąŝliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie ładunku zanieczyszczeń do środowiska np. modernizacja i/lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania, i/lub odsiarczania, - zmiany technologii słuŝące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy i przebudowy jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, - zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zuŝycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT 6 np. przebudowa instalacji ciepłowniczych w celu dostosowania do BAT (za wyjątkiem wysokosprawnej kogeneracji), - inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia końca rury ), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, - inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego. 6 BAT- z ang. - best alternative techniques 15

16 Gdzie moŝna składać wnioski i kiedy? Instytucją WdraŜającą dla Działania, do której moŝna składać wnioski projektowe jest: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel: (022) , (022) , (022) Poprzedni nabór wniosków zakończył się 21 lipca 2009 roku, następny zostanie ogłoszony wkrótce. Informacje dotyczące moŝliwości pozyskania środków z działania moŝna uzyskać w: Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich (wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piętro, stanowisko nr 9) Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 tel.: Informacje na temat funduszy europejskich udzielają równieŝ następujące instytucje: Nowohuckie Centrum Informacji: Punkty informacji dla przedsiębiorcy Miejskie punkty informacji gospodarczej, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej: Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Punkt Informacyjny przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej: Punkt Konsultacyjny Enterprise Euro Network przy Izbie Przemysłowo Handlowej: Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce: W skali ogólnopolskiej informacji udziela równieŝ punkt informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Punkt Informacyjny MRR (projekt realizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ul. Krucza 38/42, Warszawa pn. pt sob tel.: (22) , Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 30% 7. Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z programem pomocy publicznej. Minimalna wartość projektu: dla wsparcia MSP: 8 mln zł. 7 W przypadku działania 4.3 dofinansowanie obejmuje tylko środki pochodzące z UE i nie obejmuje innych środków publicznych (np. środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), o które potencjalnie beneficjent moŝe wnioskować i ująć w finansowaniu projektu w zakresie zgodnym z przepisami pomocy publicznej. 16

17 Maksymalna kwota wsparcia: maksymalna wartość dofinansowania 20 mln zł. Forma płatności: dotacja rozwojowa jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wysokość zastosowania cross financingu Nie przewiduje się. Lista wydatków kwalifikowanych dla działania 1) Wydatki związane z przygotowaniem projektu, takie jak: - dokumentacja projektowa, techniczna, - sporządzenie studium wykonalności, - raport oddziaływania na środowisko, - dokumentacja przetargowa, - masterplan, - wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, - wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi. 2) Wydatki związane zarządzaniem projektem: - wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi (np. wynagrodzenie dla pracowników beneficjenta realizującymi nadzór nad robotami, wydatki poniesione na wyposaŝenie dla pracowników nadzorujących roboty), - wdraŝanie projektu wydatki poniesione np. na ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, usługi obce, szkolenia dla pracowników beneficjenta zaangaŝowanych w realizację projektu, audyty, prowadzenie rachunkowości projektu, adaptacja powierzchni biurowej do potrzeb pracowników, - koszty ogólne - czyli koszty, które nie moŝna przyporządkować do określonego produktu lub usługi, ich przykładem są np. koszty administracyjne czynsz, opłata za ogrzewanie, prąd. 3) Wydatki osobowe koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ponoszone przez pracodawcę. 4) Wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie. Wydatki związane z zarządzaniem projektem (poza nadzorem nad robotami budowlanymi) nie mogą przekraczać 250 tys. zł+3% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, oraz muszą wynosić poniŝej 20% wydatków kwalifikowanych projektu. 5) Wydatki związane z nabyciem nieruchomości: - nabycie nieruchomości niezabudowanej, - nabycie nieruchomości zabudowanej, - wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości oraz obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia ograniczonego uŝytkowania, - wydatki poniesione na nabycie prawa uŝytkowania wieczystego. 6) Budowa i montaŝ: - budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, - budowa przyłączy gazowniczych, - odtworzenie nawierzchni drogi, - roboty dodatkowe. 7) Sprzęt i wyposaŝenie: - środki trwałe stanowiące część wydatków kwalifikowanych będące częścią wydatków inwestycyjnych, 17

18 - przenośne środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych (np. pojazdy specjalistyczne do monitorowania sieci kanalizacyjnej, samochody ratowniczo - gaśnicze, pojemniki na śmieci, specjalny sprzęt komputerowy, fotoradary), - sprzęt będący środkiem trwałym zakupionym, wytworzony na czas realizacji projektu (samochody, komputery, meble, drukarki), - wartości niematerialne i prawne np. zakup patentów, licencji, - amortyzacja- z tytułu spadku wartości środków trwałych, - zakup uŝywanego sprzętu, - wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania nie powodujących natychmiastowego przeniesienie prawa własności (np.leasing). 8) Działania informacyjne i promocyjne, 9) Podatek od towarów i usług (VAT), 10) Niezbędne opłaty, 11) Inne kategorie wydatków, jeŝeli wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego projektu, 12) Pozostałe. Wydatki niekwalifikowane w ramach Programu: - odsetki od zadłuŝenia, - zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% wydatków kwalifikowanych, - mieszkalnictwo, - podlegający zwrotowi podatek VAT. Kryteria: Kryteria dostępu wniosek złoŝony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, wniosek i załączniki podpisane przez osoby uprawnione, wnioskodawca uprawniony do składania wniosku (kwalifikuje się do wsparcia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ), projekt zgodny z celami i zakresem merytorycznym działania, wnioskowana wartość dofi nansowania nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego dla działania, wartość kosztów całkowitych projektu osiąga minimum określone dla działania, projekt kwalifi kuje się do objęcia pomocą publiczną, intensywność pomocy publicznej nie przekracza maksymalnego limitu przewidzianego w PO IiŚ, okres realizacji zgodny z zasadami dla okresu programowania (tj. nie przekracza 2015 r.). Dodatkowe kryteria formalne wnioskodawca otrzymał potwierdzenie o zasadniczej zgodności z przepisami o dopuszczalności pomocy publicznej. Kryteria merytoryczne I stopnia wykonalność fi nansowa projektu, kondycja fi nansowa benefi cjenta, dopuszczalność pomocy publicznej, wykonalność techniczna i prawna, w tym gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofi nansowanie, gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów, zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Kryteria merytoryczne II stopnia efektywność kosztowa, 18

19 projekt dotyczy zakładów wymienionych w załączniku nr XII, rozdział 13 cz. D Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem ust.1 Traktatu Akcesyjnego (z wyjątkiem jednostek prowadzących składowiska odpadów komunalnych), przedsiębiorstwo posiada certyfi kat zarządzania zasobami środowiska w przedsiębiorstwie, udział powierzchni obszaru chronionego Natura II.1.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno ściekowej (Działanie 4.4. Programu PO IiŚ). Kto moŝe starać się o dofinansowanie? Małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa. Jakie projekty będą dofinansowane? - inwestycje mające na celu zmniejszenie zuŝycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami poprzez np. przebudowę ciągu technologicznego ograniczającego ilość produkowanych ścieków i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika, - budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych. Gdzie moŝna składać wnioski i kiedy? Instytucją WdraŜającą dla Działania, do której moŝna składać wnioski projektowe jest: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa, ul. Konstruktorska 3a Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30 tel: (022) , (022) , (022) Poprzedni nabór wniosków zakończył się 21 lipca 2009 roku, następny zostanie ogłoszony w przyszłości. Informacje dotyczące moŝliwości pozyskania środków z działania moŝna uzyskać w: Stanowisko Informacji o Funduszach Europejskich (wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piętro, stanowisko nr 9) Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 tel.: Informacje na temat funduszy europejskich udzielają równieŝ następujące instytucje: Nowohuckie Centrum Informacji: Punkty informacji dla przedsiębiorcy Miejskie punkty informacji gospodarczej, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej: Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Punkt Informacyjny przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej: Punkt Konsultacyjny Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo Handlowej: 19

20 Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce: W skali ogólnopolskiej informacji udziela równieŝ punkt informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Punkt Informacyjny MRR (projekt realizowany we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ul. Krucza 38/42, Warszawa pn. pt sob tel.: (22) , Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 30% 8. Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z programem pomocy publicznej. Minimalna wartość projektu: dla wsparcia MSP - 8 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia: maksymalna wartość dofinansowania 20 mln zł. Forma płatności: dotacja rozwojowa jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Wysokość zastosowania cross financingu Nie przewiduje się. Lista wydatków kwalifikowanych dla działania: 1) Wydatki związane z przygotowaniem projektu, takie jak: - dokumentacja projektowa, techniczna, - sporządzenie studium wykonalności, - raport oddziaływania na środowisko, - dokumentacja przetargowa, - masterplan, - wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, - wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi. 2) Wydatki związane zarządzaniem projektem: - wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi (np. wynagrodzenie dla pracowników beneficjenta realizującymi nadzór nad robotami, wydatki poniesione na wyposaŝenie dla pracowników nadzorujących roboty), - wdraŝanie projektu wydatki poniesione np. na ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne, usługi obce, szkolenia dla pracowników beneficjenta zaangaŝowanych w realizację projektu, audyty, prowadzenie rachunkowości projektu, adaptacja powierzchni biurowej do potrzeb pracowników, - koszty ogólne- czyli koszty, które nie moŝna przyporządkować do określonego produktu lub usługi, ich przykładem są np. koszty administracyjne czynsz, opłata za ogrzewanie, prąd, 3) Wydatki osobowe koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ponoszone przez pracodawcę, 8 W przypadku działania 4.4 dofinansowanie obejmuje tylko środki pochodzące z UE i nie obejmuje innych środków publicznych (np. środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), o które potencjalnie beneficjent moŝe wnioskować i ująć w finansowaniu projektu w zakresie zgodnym z przepisami pomocy publicznej. 20

Informator dla przedsiębiorców

Informator dla przedsiębiorców Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Kraków, lipiec 2010 r. 1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował:

Bardziej szczegółowo

Informator dla przedsiębiorców

Informator dla przedsiębiorców Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Kraków, wrzesień 2008 r. 1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

i Środowisko Priorytet IV

i Środowisko Priorytet IV Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Marzena Słupeczańska Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW ŁĄCZNA ALOKACJA ŚRODKÓW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - moŝliwości dla przedsiębiorców Turawa, 19 września 2009r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 największy w historii Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Informator dla przedsiębiorców

Informator dla przedsiębiorców Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Kraków, maj 2011 r. 1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 Prezentacja programów unijnych NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia tel.: (+4858) 66 18 300, 66 18 289, 66 18 515 fax (+4858) 621 78

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Możliwości pozyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na inwestycje prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusze strukturalne UE w Polsce Sektorowe

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI Renata Kot EuroDotacje Consulting e-mail: biuro@eurodotacja.com Fundusze strukturalne Fundusze Strukturalne Europejski

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów:

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów: Załącznik l Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów III, IV, V, VI Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), oraz dla priorytetów IX i X Programu

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r. Działanie 1 (kolejnego) P I Gospodarka wodno - ściekowa 18 marca 2008 r.* 21 kwietnia 2008 r.** strony

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Miejsce ogłoszenia naboru Termin ukończenia naboru Planowana data (kolejnego) naboru 1. 2. 3. 4. 5.

Miejsce ogłoszenia naboru Termin ukończenia naboru Planowana data (kolejnego) naboru 1. 2. 3. 4. 5. Data rozpoczęcia Miejsce ogłoszenia Termin ukończenia Planowana data (kolejnego) 1. 2. 3. 4. 5. D 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy D 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. MoŜliwości pozyskiwania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2008-2013. Radom, 17 kwietnia 2008 r.

Szkolenie. MoŜliwości pozyskiwania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2008-2013. Radom, 17 kwietnia 2008 r. Szkolenie MoŜliwości pozyskiwania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2008-2013 Radom, 17 kwietnia 2008 r. 1 Planowane formy wsparcia MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 "Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro!!! Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - 49 955 148,00 EUR Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo