październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3"

Transkrypt

1 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

2 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy Izabelin Strona 6 Uroczystość na cmentarzu w Palmirach Strona 7 7 gminne zawody pożarnicze Strona 8-9 Szkoła bez przemocy Projekty unijne w SP w Izabelinie Strona 11 Z wizytą z gminie Mickuny Targi pracy Strona Jesienny Piknik Rodzinny Wieczory z kulturami świata Wielobarwna Rosja Strona 15 Technologiczne szczyty w zasięgu ręki Strona 16 Projekt filmowy Polskie przysłowia w kadrze Strona Zwiastuny imprez Strona Ogłoszenia i reklamy Okładka: Wójt Gminy Izabelin - W.Malarowski, Skarbnik Gminy Izabelin - M.Wojtachnio oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego W. Raboszuk - Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Izabelin. O prostą pamięć wołam dziś do ciebie nie da się przeliczyć na giełdowe akcje Dumy i Honoru Wiary i Miłości krzyży rozrzuconych przy drogach do Polski i ceny rozwłóczonych po historii kości a gdy cię zapytają o to kto ty jesteś..? ci co twoje serce jak psa tresowali popatrz za siebie w tysiąc lat Historii duma i pamięć może cię ocali posłuchaj szumu naszych polskich skrzydeł niech opowiedzą ci o orlim trudzie tym spod Kircholmu Wiednia czy Chocimia sławie i Bogu Ojczyźnie i cudzie o zniewoleniu i dramacie powstań i o tęsknocie bolesnej jak rana i o wolności cudzej oraz naszej i o chichocie podłego tyrana i o Nadziei która szła o kulach do Matki Polski przez śnieżne gułagi i przez brzozowe lasy pod Katyniem i przez śmiertelne wyznanie odwagi o prostą pamięć wołam dziś do ciebie i o uczciwość serca i sumienia byś dług co niesiesz w krwi Twych Ojców oddał jak Tobie przeszłe pokolenia Kazimierz Józef Węgrzyn Psałterz Narodu Polskiego Listy do Sàsiada lokalny miesi cznik bezpłatny Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodziƒska, Karolina Dubaniewicz korekta. Redakcja nie odpowiada za treêçêç reklam i ogłoszeƒ; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treêciach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibà w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do koƒca ka dego miesiàca. Numer konta: PKO BP S.A II O/W-wa Skład/druk: PROPRINT US UGI POLIGRAFICZNE, Piaseczno, ul. Armii Krajowej 2, tel /31

3 forum krajowym. Jesteśmy w Polsce podziwiani za to, że jako pierwsi wdrożyliśmy tak trudną ustawę. Nasi pracownicy doradzali już prawie stu gminom jak zorganizować taki system, wystąpili też z prezentacją na Zgromadzeniu Ogólnym Gmin Wiejskich RP. Podziękowania za sprawne wdrożenie systemu należą się również naszym mieszkańcom. Bez ich świadomości ekologicznej, aktywnego uczestnictwa i współpracy, a także zaufania, jakim nas obdarzyli, nic by się nie udało. Rzeczywiście to się udało, a co z kanalizacją? Tu też nie czekamy z bronią u nogi. Od 2011 r. rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków Mokre Łąki. Powstaje druga linia technologiczna, nowy reaktor. To ogromna inwestycja, której zakończenie planowane jest na grudzień tego roku. Rozbudowa oczyszczalni zwiększy jej przepustowość z 850 m3 do 2200 m3 na dobę. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą, to stary reaktor zostanie zmodernizowany jeszcze w tym roku. Jeżeli nie, prace zakończą się w pierwszej połowie 2013 r. Obiekt zostanie też zaopatrzony w instalacje chroniące oczyszczalnię na wypadek powodzi. Rozbudowana oczyszczalnia pozwala WYWIAD 3 Dlaczego musimy? Już parę razy mówiłem o tym, że w 2008r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu pn. Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Izabelin. Wniosek ten przechodził różne koleje losu. W dwóch konkursach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, znalazł się na liście rezerwowej, ale z minimalnymi szansami na realizację. Jedyną szansą na uzyskanie dofinansowania było umieszczenie go na liście projektów kluczowych województwa mazowieckiego. Starania o to zakończyły się sukcesem pod koniec 2011 r. Nie było łatwo, ale we wrześniu br. podpisałem wreszcie umowę o dofinansowanie naszego projektu. Obok mojego podpisu na dokumencie tym widnieją podpisy Krzysztofa Strzałkowskiego wicemarszałka województwa mazowieckiego i Wiesława Raboszuka członka zarządu województwa mazowieckiego. Po latach starań sprawy nabrały tempa. W harmonogramie jest założone zakończenie inwestycji w 2013 r., a zatem musimy w tym terminie to zadanie zrealizować pod groźbą utraty części dofinansowania. W jakiej wysokości jest to dofinansowanie i co z wkładem własnym gminy? Dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać na rozbudowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, to zł. Ogólna kwota wynikająca z realizacji całego zadania przewidzianego w projekcie to zł. Nie skończył się jeszcze w naszej gminie czas na wielkie budowanie wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Witoldem Malarowskim Panie Wójcie. Dobiega właśnie połowy kadencja władz samorządowych. Czy pamięta Pan jeszcze swoje obietnice wyborcze? Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam, a także jestem przekonany, że do końca kadencji zrealizujemy wszystkie moje obietnice wyborcze, czyli cały program Forum Samorządowego Gmin, który ogłaszaliśmy przed wyborami na tę kadencję. Moment, gdy znaleźliśmy się na półmetku jest dobrą okazją, by dokonać pewnego podsumowania. Zacznę jednak od zwrócenia uwagi na fakt, że realizacja każdego programu jest zależna od możliwości finansowych gminy i powiatu, a także od funduszy zewnętrznych. A przecież kryzys dotyka nie tylko południe Europy, ale także i Polskę. Proszę spojrzeć na dochody naszej gminy. Od kilku lat praktycznie nie rosną. Dodatkowo ustawodawca przydziela gminom kolejne zadania do realizacji, nie przekazując odpowiednich funduszy. Gdyby nie środki unijne wiele samorządowych budżetów dawno świeciłoby już pustkami. W ramach inicjatywy samorządów powstał projekt ustawy o zmianach w dochodach naszych budżetów. Podejmujemy w ten sposób starania o wzrost udziału gmin, miast, powiatów i województw w dochodach z podatku od osób fizycznych (PIT), a także o stworzenie nowego źródła dochodów, jakim może być subwencja ekologiczna dla gmin, które mają na swoim terenie obszary chronione. Pod koniec września złożyliśmy ten projekt w Sejmie z ponad 208 tysiącami popierających go podpisów. Przejdźmy do obietnic wyborczych. Co z kanalizacją, drogami, odwodnieniami? Co się udało zrealizować? Może po kolei. Mimo regresu w finansach udało się nam naprawdę wiele osiągnąć. Po pierwsze jako jedyna gmina w Polsce wprowadziliśmy nowy, kompleksowy system zbiórki odpadów, zgodny z zasadami nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. System działa dobrze, pół roku od wejścia w życie obsługuje 98% gminnych gospodarstw. To nam się naprawdę udało! Podziękowania za to należą się pracownikom naszej gminy. Ich praca została doceniona również na nam na dalsze plany. Ogłosiliśmy właśnie przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Hornówku, Izabelinie C i Truskawiu-Helenówku. Przetarg zakłada możliwość składania ofert częściowych, co w praktyce oznacza, że możemy wybrać do realizacji tego zadania (właściwie tych zadań) maksymalnie trzech wykonawców. Dzięki temu możemy uzyskać korzystniejsze oferty od wykonawców, gdyż mniejsze firmy też będą mogły ubiegać się o te zlecenia. Musimy to wielkie przedsięwzięcie zakończyć w 2013 r. Od początku zakładaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości około 60% poniesionych kosztów reszta to wkład własny gminy. Skąd zatem będzie ponad 10 mln zł wkładu własnego? Praktycznie wkład ten już został przez gminę wniesiony, bowiem sami ze swoich środków realizowaliśmy to, co w tym zakresie zostało zbudowane. A więc dzięki dotacji z funduszy unijnych otrzymujemy zwrot środków, które wydaliśmy wcześniej, to jest w latach , na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków. To znacząco poprawi kondycję finansową naszej gminy, bowiem zwrot poniesionych nakładów oznacza uwolnienie znacznych środków na inne ważne zadania. Dwa najbliższe lata to czas dużych inwestycji w gminie Izabelin, ale mamy na nie zabezpieczone środki finansowe. cd. na str. 4

4 4 WYWIAD To brzmi optymistycznie. A co z przyłączami? Tak jak powiedziałem, mamy dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych w 60%, a złożony wniosek obejmuje budowę kanalizacji wraz z przyłączami. Oznacza to, że dofinansowana jest także część kosztów budowy przyłączy. I chociaż nie ulega wątpliwości, że dla mieszkańca, który otrzyma możliwość przyłączenia się do kanalizacji w 2013 roku oznaczać to będzie mniejszy wydatek, niż musiałby ponieść, gdyby tego dofinansowania nie było, to jednak kwestię tę dopiero szczegółowo opracowujemy. Wchodzą tu w grę dosyć skomplikowane przepisy polskiego prawa i najlepiej by było, gdyby parlament poprawił wreszcie ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ale tak czy tak konkretne propozycje udziału mieszkańców w tym przedsięwzięciu przedstawię najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na pewno będzie taniej. Czy przyznanie naszej gminie dofinansowania z funduszy unijnych stworzy możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców? Niestety nie. Dofinansowany projekt zakłada wykonanie kanalizacji w całym Izabelinie C oraz Truskawiu-Helenówku. Hornówek zostanie przyłączony do kanalizacji w dwóch trzecich od ul. Szczerej do Sadowej z ul. Bajkową i Skrajną oraz wszystkimi ulicami Poprzecznymi po stronie południowej ulicy Kurowskiego. Pozostałą część Hornówka planujemy zrealizować w oparciu o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, praktycznie w tym samym czasie. Nasz wniosek do PROW-u również obejmuje dofinansowanie budowy przyłączy, a zatem koszt poniesiony przez mieszkańca na budowę przyłącza będzie tu taki sam jak w przypadku zadania o którego finansowaniu mówiłem wyżej. Mamy jeszcze kilka małych uliczek w Laskach i Izabelinie B, w których kanalizację zamierzamy budować ze środków własnych. W budżecie na 2013 r. przewidujemy również pieniądze na projekt techniczny sieci kanalizacyjnej Sierakowa. Realizację tego zadania przewidujemy na 2014 r. W tym czasie planujemy tez przyłączenie do kanalizacji ulicy Północnej w Truskawiu. Inwestycje kanalizacyjne idą zatem pełną parą. Czy na kontynuację mogą liczyć także inwestycje dotyczące odwodnienia tych obszarów gminy, które w największym stopniu nękane są podtopieniami w przypadku dużych opadów atmosferycznych? Będę wnioskował do Rady Gminy, aby w budżecie na rok 2013 przewidzieć na ten cel kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln zł. Projekty techniczne kolejnych etapów odwodnień będą gotowe na początku roku, tak aby z realizacją inwestycji można było ruszyć już wiosną, jak tylko na to pozwolą warunki pogodowe i wysokość wód gruntowych. Intensywnie poszukujemy dodatkowych pieniędzy na zrealizowanie jak najszerszego zakresu zaprojektowanych prac. Wiem, że parlament pracuje obecnie nad ustawą, która ma przekazać gminom odpowiedzialność za konserwację cieków wodnych i rowów odwadniających i, być może, środki na ten cel. Nie wiem w jakim stopniu, i czy w ogóle, nowe rozwiązania pomogą nam rozwiązać te problemy, pukamy więc w poszukiwaniu wsparcia do wszystkich dostępnych drzwi. Na bieżąco będę informował mieszkańców, gdyby otworzyły się w tych sprawach nowe możliwości. A co z drogami w gminie? Ze starostą podjęliśmy wspólną inicjatywę przebudowy fragmentu ulicy 3 Maja, która jak wiadomo jest drogą powiatową. Chcemy zmodernizować jej odcinek od ul. Sienkiewicza do kościoła w Izabelinie. Warunkiem realizacji tej inwestycji jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 30 lub 50% z Krajowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Przewidywany jest finansowy 50% udział gminy w tej części kosztów, które miałby na tę modernizację ponieść powiat. W ramach naszego udziału finansowego w tej inwestycji zaproponowaliśmy, by przy okazji modernizacji drogi stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną na jej poboczach, to znaczy parkingi publiczne, gdzie się da, oraz trawniki i wygodniejsze chodniki. Do tego samego programu zgłosiliśmy również projekt przebudowy ul. Tetmajera od ul. 3 Maja do Chodkiewicza, ale wkład własny w budowę tej ulicy poniesie gmina samodzielnie. Zamierzamy również gruntownie odświeżyć przystanki i wymienić wiaty autobusowe. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa w gminie i zapobieganiu aktom wandalizmu planujemy w 2013 r. wprowadzić monitoring miejsc publicznych. Nie da się przy każdej wiacie autobusowej ani na każdym placu zabaw postawić policjanta, a roczne straty wynikające z napraw to kilkadziesiąt tysięcy zł. Czy zakończenie rozbudowy szkoły w Hornówku oznacza, że proces inwestowania w oświatę gminną także został zakończony? Niezupełnie. Przy szkole w Izabelinie powstaną jeszcze nowe boiska. Mamy już projekt techniczny boiska z bieżnią oraz boisk do siatkówki i koszykówki. W zimę jedno z boisk będziemy zamieniać w lodowisko. Do rangi ważnego problemu urosło parkowanie przy szkole. Czy można coś w tej sprawie zrobić? Rozumiem, że chodzi o szkołę przy ul. Wojska Polskiego, tę do której chodzą dzieci z klas I-III. To prawda, że jest duży kłopot z zaparkowaniem w okolicy szkoły, do której w ciągu dwudziestu kilku minut około godziny ósmej rano kilkaset dzieci jest dowożonych samochodem. Na pewno nie da się zrobić cudów, ale we współpracy z radnymi gminy problem ten postaramy się rozwiązać poprzez dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tak, by znalazło się miejsce na dodatkowy parking. Chcemy to załatwić najpóźniej do lata przyszłego roku, aby w nowym roku szkolnym rodzice zauważyli istotną poprawę. Wiem, że został sporządzony audyt dotyczący potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszej gminy. Jakie będą dalsze losy tego opracowania? Rzeczywiście, zleciliśmy takie opracowanie. Będzie ono przedstawione w pierwszej kolejności radnym, a następnie omówione ze środowiskim lekarskim. Przewiduję, że w lutym przyszłego roku zorganizujemy na ten temat debatę publiczną i mam nadzieję, że wyniknie z niej konkretny program rozwoju służby zdrowia w naszej gminie. Czyli, reasumując, zgodnie z Pana hasłem wyborczym róbmy swoje, czy tak? No tak, róbmy swoje. Oczywistym jest, że realizacja naszych planów w niektórych przypadkach jest uwarunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych, ale trzeba jednak być optymistą. Jeszcze niedawno mało kto dawał nam jakiekolwiek szanse na pozytywne załatwienie wniosku kanalizacyjnego. Nie w moim charakterze jednak leży poddawanie się: uporczywe starania, podparte dobrą reputacją naszej gminy, która naprawdę w wielu decyzyjnych kręgach cieszy się opinią gminy dobrze zarządzanej, a także ogromna pomoc ludzi, którym dobro gminy leży na sercu, dało efekt. Niemożliwe stało się możliwym i w związku z tym przed nami wielkie budowanie. Proszę mieszkańców o wyrozumiałość, gdy wynikną z tego powodu utrudnienia w ruchu i inne niedogodności. Dziękuję za rozmowę. Agnieszka Skwara

5 Z YCIA GMINY 5 XX sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 26 września 2012 r. Obrady rozpoczął Jerzy Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Izabelin. Stwierdził obecność quorum. Radni przyjęli bez uwag porządek obrad oraz protokoły z XVIII i XIX Sesji RGI. Przewodniczący Komisji RGI zdali relację z prac między sesjami. Radni, pracując w Komisjach, omówili m.in. następujące tematy: przetarg na wywóz nieczystości stałych, plan zagospodarowania przestrzennego Lasek, stan budżetu gminy Izabelin i pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY I WÓJTA MIĘDZY SESJAMI Wójt zdał relację radnym z odbytych spotkań i uroczystości, podczas których reprezentował naszą gminę (m.in. uroczystości patriotyczno-religijne w Truskawiu, Laskach, Józefowie, przy pomniku Jerzyków i w Palmirach). Wójt odbył spotkanie z przedstawicielami PGE, które zapoczątkowało rozmowy na temat budowy rejonowego centrum zasilania na naszym terenie. Z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszym rejonie taka inwestycja będzie w przyszłości niezbędna. Zebrani wysłuchali informacji na temat podejmowanych przez wójta starań o wpisanie ul. Janickiego w długofalowy plan finansowy Strategię woj. mazowieckiego na lata Przebudowa ul. 3 Maja Wójt odbył spotkanie ze starostą naszego powiatu. Owocem tych rozmów będzie złożenie wniosku o przebudowę ul. 3 Maja na odcinku od ul. Sienkiewicza do Fedorowicza (możliwe, że uda się poszerzyć zakres planowanych prac). Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2013 r., jeżeli uda nam się pozyskać na nią finansowanie z tzw. Schetynówek. Na pytanie radnego T. Urbańskiego wójt doprecyzował, że skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza jest w planach tej inwestycji. Debaty Wójt podzielił się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami na temat debaty dotyczącej XX sesja Rady Gminy Izabelin propozycji rozwiązań komunikacyjnych, która odbyła się 15 września w naszej gminie. Inicjatorzy tego spotkania sugerowali, że być może dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym dla naszej gminy byłoby połączenie tramwajowe z Warszawą, zaniechanie budowy drugiego wyjazdu z gminy (ul. Janickiego) i oparcie całego ruchu komunikacji samochodami osobowymi o ul. Arkuszową jak to się odbywa obecnie. Wójt miał odmienne zdanie, ale uważał że warto pochylić się nad innymi tematami poruszanymi podczas tej debaty tworzeniem miejsc parkingowych dla samochodów (np. przy szkołach) oraz miejsc postojowych dla rowerów z zadaszeniem. Wójt zapowiedział kolejną debatę tym razem poruszającą tematy zdrowia. Powstał już audyt zdrowotny naszej społeczności, który może być podstawą do dyskusji na temat przyszłości służby zdrowia w gminie Izabelin. Radni dowiedzieli się też o trwającej od lat debacie, która była kontynuowana podczas Samorządowego Kongresu Oświaty w Warszawie, na temat finansowania oświaty i zmian w Karcie Nauczyciela. Plotka o 100 mandatach wystawionych pod szkołą Wójt skomentował sytuację, jaka miała miejsce przy szkole w Hornówku. Zdementował plotkę o tym, że policja wystawiła tam ok. 100 mandatów. W rzeczywistości, od początku roku szkolnego wystawiono w tej okolicy 3 mandaty. Poinformował zebranych, że działania reorganizujące ruch w tej okolicy oraz starania o wybudowanie tam większego parkingu są w toku. Trudność polega na szczupłości miejsca, którym gmina może dysponować. 17 milionów zł dla gminy Izabelin Na zakończenie wójt poinformował zebranych o pozyskaniu finansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków i innych inwestycji wod-kan w gminie Izabelin. Kilkuletnie starania, godziny spotkań, wiele rozmów zaowocowały. Dostaniemy ponad 17 mln zł z funduszy unijnych. Informacja ta nie wstrzymuje starań Urzędu GI o pozyskanie kolejnego finansowania inwestycji wodkan. w naszej gminie z PROW. UCHWAŁY RADY GMINY IZABELIN Skarbnik Gminy Izabelin zrelacjonowała uchwały dotyczące zmian: uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Izabelin na lata oraz uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Izabelin. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Po dyskusji i wysłuchaniu przybyłych na Sesję mieszkańców Lasek, Radni przyjęli (12 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część C. Radni przyjęli jednogłośnie plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi znajdującymi się w gminie Izabelin. Wprowadzili obowiązkowe kontrole tych miejsc 4 x w roku. Jednogłośnie przyjęto też Uchwałę zmieniającą zapis Uchwały XLII/374/10 z 2010 r., dotyczący godzin pracy pracowników szkoły. Radni jednogłośnie przyjęli też Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Izabelin. SPRAWY RÓŻNE, ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI Wójt w odpowiedzi na pytanie radnej E. Grohman wyjaśnił, że prace nad zmianą Studium Gminy Izabelin są w toku i zostaną przedstawione Radzie jeszcze w tym roku. Poinformował też o planowanych w najbliższym czasie wyjazdach na zaproszenie gmin partnerskich. Rozmawiano o planach: oświetlenia ul. Leśnej, przebudowy ul. Młodzieżowej i liniach autobusowych. XXI sesja Rady Gminy Izabelin odbędzie się 24 października 2012 r. (środa) o godz Rozpocznie się od zwiedzenia rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu. Sesja stacjonarna odbędzie się, jak zwykle, w sali konferencyjnej Centrum Kultury Izabelin po powrocie z oczyszczalni. Agnieszka Skwara Konkurs na zastępcę kierownika SPZOZ w Izabelinie ul. Tetmajera 3A, Izabelin Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać: 1) tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty 2) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny 3) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie 4) prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja Izabelin do dnia r. Z materiałami informacyjnymi dotyczącymi stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego podmiotu leczniczego można zapoznać się u kierownika SPZOZ w Izabelinie. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: r. Dodatkowe informacje: oraz

6 6 Z YCIA GMINY Uroczystość patriotyczno-religijna na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach 14 września 2012 r. w święto Podwyższenia Krzyża na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach odbyła się doroczna uroczystość patriotyczno-religijna w intencji Polaków poległych i pomordowanych w Puszczy Kampinoskiej podczas II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Św. odprawioną w intencji poległych przez Prymasa Polski JE ks. Kardynała Józefa Glempa Seniora. W homilii Prymas przypomniał zebranym bohaterstwo walczących o wolną i niepodległą Polskę oraz ich męczeńską śmierć. Wzruszającym momentem uroczystości był Apel Poległych, po którym oddano salwę honorową. Delegacje złożyły wieńce na grobach pomordowanych. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele: Parlamentu RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Dowództwa Garnizonu Warszawa, władz samorządowych regionu i Warszawy, KPN, WAT. Przy ołtarzu ustawiono poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkolnych i harcerskich, między innymi poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Izabelinie. Obecny był Witold Malarowski wójt gminy Izabelin oraz reprezentacja naszej szkoły z dyrektorem Antonim Zychem na czele. Cmentarz-Mauzoleum Palmiry to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków, zamordowanych przez niemieckich najeźdźców w czasie II wojny światowej, w okresie "Maluchy w Laskach" nowy żłobek 1 października 2012 r., w Laskach przy ul. 3 Maja 38, rozpoczął działalność nowy żłobek. Przyjmowane są tu dzieci od 6 miesiąca życia. W kamieniu, znajdującym się przy wejściu na Cmentarz, wyryto sentencję: Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Agnieszka Skwara Foto: Grzegorz Psuja ARTYKUŁ SPONSOROWANY Żłobek znajduje się naprzeciwko Kościoła w Laskach, w parterowym domku z osobnym wyjściem na plac zabaw. Dzieci przebywają tu w przestronnych salach zabaw, mogą też odpocząć w przytulnej sypialni. Do dyspozycji rodziców jest parking. Teren jest bezpieczny, ogrodzony, z zamykaną furtką. W żłobku na dzieci czekają przemiłe opiekunki, które mają przygotowanie wczesno-przedszkolne. Szczególnie dużą wagę przykłada się tu do budowania ciepłego, pogodnego nastroju, w którym maluchy dobrze się czują. Dzięki temu czas spędzony z dala od rodziców mija im miło i szybko. Bardzo się cieszę, że takie miejsce powstało w naszej gminie. Sama jestem młodą mamą i kiedy przyszedł czas powrotu do pracy borykałam się z problemem, co zrobić z moimi synkami. Miejsce to jest kolorowe, jasne i co najważniejsze bezpieczne, tu dzieci mogą poczuć się jak w domu mówi Maria Buława, mieszkanka Izabelina. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej żłobka: oraz pod numerem tel Magdalena Uhma Uczymy najmłodszych dbałości o środowisko W Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. Wojska Polskiego 5 odbywa się zbiórka makulatury, baterii, plastikowych nakrętek od butelek oraz zużytych telefonów komórkowych. Baterie i korki można wrzucać do pojemników usytuowanych w holu głównym. Makulaturę przewiązaną sznurkiem (bez opakowań foliowych) zostawiamy również w holu głównym. Natomiast telefony komórkowe w szkolnym sekretariacie. Zachęcamy do zbiórki tych wszystkich surowców, gdyż w ten sposób chronimy środowisko naturalne, pomagamy ludziom w potrzebie oraz zbieramy punkty, które są wymieniane na pomoce dydaktyczne. Barbara Szummer wicedyrektor szkoły podstawowej ds. kształcenia zintegrowanego

7 Z YCIA GMINY 7 Siódme Międzygminne Zawody Pożarnicze Biegną strażacy, rzucają liny, Tymi linami ciągną drabiny, Włażą do góry, pną się na mury, Tną siekierami, aż lecą wióry! Czterech strażaków staje przy pompie - Zaraz się ogień w wodzie ukąpie. (fragment wiersza J.Brzechwy Pali się ) W piękną słoneczną niedzielę 9 września 2012 roku na terenie boisk sportowych Orlik 2012 w Laskach, odbyły się Siódme Międzygminne Zawody Pożarnicze. Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku OSP w Izabelinie. W tym roku przygotowaniem zawodów zajęła się OSP Laski. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Pietrzakiem, zaś nad całością czuwał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Izabelinie płk Edward Gierski. Celem organizacji tego typu zawodów jest mobilizowanie do doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie strażaków do startu w zawodach wyższego szczebla. W Siódmych Międzygminnych Zawodach Pożarniczych startowało 7 następujących drużyn: Dziekanów Polski, Stare Babice drużyna męska, Stare Babice drużyna żeńska, Izabelin drużyna I, Izabelin drużyna II, Laski drużyna I, Laski drużyna II. W skład każdej drużyny weszło 6 strażaków, którzy startowali po dwa razy, po to, by wyłonić lepszy czas i jak najmniejszą ilość punktów karnych. Nad przebiegiem zawodów oraz ich oceną czuwała komisja sędziowska w składzie: starszy brygadier Waldemar Rosiak, brygadier Krzysztof Rudek, aspirant sztabowy Krzysztof Świdba. Strażacy do boju! Drużyny przystąpiły do rywalizacji z ogromnym zapałem i zaangażowaniem. Godna podziwu była także współpraca i pełen profesjonalizm naszych druhów już w samych drużynach. Każdy zespół chciał odnieść zwycięstwo dla swojej gminy. To była prawdziwa walka o ogień, ale my mieszkańcy, możemy spać spokojnie, mając w swoich gminach tak dzielnych zuchów. A było o co walczyć, bo sponsorzy w tym roku okazali się bardzo hojni. Głównym tegorocznym sponsorem była firma Tobłysk Krystyna Nowik, która dba o czystość w naszej gminie. Wśród darczyńców znaleźli się również: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wójt Gminy Izabelin, KGL Skibiński, Interpol Kwiatkowski, Laboratorium Kosmetyczne Joanna, salon Toyota Wiśniewski, restauracja Sewilla, sklep Zgoda, sklep Familijny, restauracja Biesisko, Dyrekcja KPN oraz Zarząd Gminny ZOSP. W tym roku najlepszą i najszybszą okazała się drużyna I z Lasek z wynikiem łącznym 52,5 punktu. Miejsce drugie zajęła drużyna II z Lasek, która wykonała swoje zadania uzyskując 54,5 punktu, zaś na miejscu trzecim znalazła się drużyna męska ze Starych Babic z łącznym wynikiem 64 punkty. Zwycięskie drużyny oprócz dyplomów i pucharów ufundowanych przez Starostę PWZ oraz Wójta Gminy Izabelin otrzymały cenne nagrody. Za pierwsze miejsce zwycięzcy dostali prądownicę wodną Turbo i rozdzielacz kulowy, za drugie miejsce dwa komplety lekkich ubrań żarowytrzymałych, zaś za trzecie zestaw nawigacji do samochodu specjalnego. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody pocieszenia w postaci pięknie wydanych albumów 50 lat KPN oraz 50 lat historii OSP Laski. Każda z pań biorących udział w zawodach otrzymała zestaw kosmetyków z LK Joanna. Firma Tobłysk ufundowała również nagrodę specjalną dla najlepszej drużyny z gminy Izabelin, czyli dla OSP Laski drużyna I. Była to prądownica wodna turbo z przystawką do piany średniej. Atmosfera tegorocznych zawodów była bardzo gorąca i to nie tylko dzięki pogodzie. Myślę, że możemy być dumni z naszych strażaków i z tego jak walczyli, by stanąć na podium. Na pewno dużym wsparciem był doping ze strony licznie przybyłej publiczności, która głośnymi okrzykami i gromkimi brawami zagrzewała do boju. Piękne jest też to, że my Polacy, kiedy wymaga od nas tego sytuacja, potrafimy być prawdziwą jednością. Zwieńczeniem zawodów był poczęstunek przygotowany przez restaurację Sewilla, na który zostali zaproszeni wszyscy strażacy. A trzeba przyznać, że: - Rzadko bywają strażacy tacy, Tacy strażacy - to są strażacy, Takich strażaków potrzeba nam! Tra-tra-ta-tam! Tra-tra-ta-tam! (fragment wiersza J.Brzechwy Pali się ) Na kolejne ósme zawody w imieniu organizatorów zapraszam za dwa lata. Iwona Mazurek Foto: arch. organizatorów Impreza dla dzieci w Mościskach odwołana Sołtys, Radny oraz Rada Sołecka Mościsk z przykrością zawiadamiają, że zapowiadana na 20 października impreza dla dzieci, która miała się odbyć na terenie placu zabaw w Mościskach została odwołana ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Planowana impreza odbędzie się na wiosnę przyszłego roku, jak tylko się ociepli.

8 8 EDUKACJA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Nowinki z Zespołu Szkół w Izabelinie program Szkoła bez przemocy W drugiej połowie października rozpocznie się kolejna tura szkoleń dla wszystkich wychowawców z Zespołu Szkół w Izabelinie 17 z klas 1-3 i 24 z klas 4-6 i 1-3 gimnazjum. Nauczyciele po raz kolejny poświęcą prywatny czas na doskonalenie swoich umiejętności pedagogicznych. Skorzystają z wiedzy cenionego psychologa Ewy Czemierowskiej-Koruby eksperta i członka Rady Programowej ogólnopolskiego programu Szkoła bez przemocy, a także współautorki m.in. programów zajęć wychowawczoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży Spójrz Inaczej i Spójrz inaczej na agresję cieszących się dużym powodzeniem w wielu polskich szkołach. Programy te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wychowawcy klas 4-6 i 1-3 gimnazjum będą uczestniczyć w trzydziestogodzinnych warsztatach Jak prowadzić godziny wychowawcze metodami aktywnymi. Tematyka zajęć to m.in. praktyczne ćwiczenia wybranych technik pracy z grupą, układanie własnych scenariuszy zajęć, rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy z grupą takich jak opór grupowy, krytyka, brak motywacji, itp. Wychowawcy klas 1-3 wraz z panią Barbarą Szummer wicedyrektor szkoły podstawowej ds. nauczania zintegrowanego odbędą czterdziestogodzinne szkolenie przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych Spójrz Inaczej. Program ma na celu przede wszystkim nauczyć dzieci budowania poczucia własnej wartości, funkcjonowania w grupie, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, dawania sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd, co stanowi podstawę profilaktyki agresji i przemocy. Warsztaty odbędą się dzięki wygospodarowaniu na ten cel środków finansowych przez pana Witolda Malarowskiego Wójta Gminy Izabelin. Trwają intensywne przygotowania związane z wyjazdem grupy młodzieży z Zespołu Szkół w Izabelinie oraz absolwentów Szkoły Muzycznej im. Edwina Kowalika w Laskach do Belwederu. Wizyta w tym wyjątkowym miejscu to nagroda dla uczniów wspierających osobistą postawą program Szkoła bez przemocy oraz uczniów artystów z chóru Izabelińskie Słowiki, zespołów The Red Kiss oraz After Five, którzywystąpili podczas zorganizowanego w czerwcu koncertu Szanujemy się i wspieramy, a także uczniów liderów, którzy bardzo aktywnie pomogli w jego organizacji. Szczegółowa relacja w listopadowym numerze Listów do Sąsiada. Daria Kuźniecow-Dudko koordynator programu Szkoła bez przemocy, Izabelin DZIĘKUJEMY! Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Laskach powitały nowy rok szkolny w doskonałych humorach. Największą niespodzianką były zmiany po modernizacji placu zabaw, czyli młoda trawa pokrywająca całą nawierzchnię oraz doposażenie w nowe sprzęty. Nowy stragan został umieszczony blisko piaskownicy, aby ułatwić pracę bawiącym się dzieciom. Wspaniała podwójna tablica zachęca dzieci do rysowania kredą. Jeszcze większą frajdę sprawiła naszym pociechom powstająca ścieżka zdrowia, składająca się na razie z dwóch elementów: równoważni i dziesięciu grzybków o różnej wysokości. Młodzi sportowcy z wielkim zapałem korzystają z nowego sprzętu, ćwicząc kolejne sprawności. Nowy sprzęt został zakupiony dzięki staraniom i zaangażowaniu Rady Rodziców, która bardzo aktywnie działa na terenie naszego przedszkola. Ogromną niespodziankę sprawiła nam Pani Małgorzata Tarnowska dyrektor Prywatnego Przedszkola Montessori w Izabelinie, która w ostatnich dniach sierpnia ofiarowała nam doskonały zestaw na plac zabaw. Zdążyliśmy z jego montażem jeszcze przed przybyciem dzieci. Dar Pani Małgorzaty Tarnowskiej również cieszy się dużą popularnością. Rozbudowany sprzęt złożony ze zjeżdżalni, bujanego mostka i przeplotni, nie tylko sprawia frajdę dzieciom, ale też rozwija ich sprawność fizyczną. Promowanie zdrowia i radość przedszkolaków to nasz priorytet, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że uśmiech nie znika z dziecięcych buź. Wiemy, że dzięki zaangażowaniu ludzi o wielkich sercach, nasze przedszkolne podwórko z każdym rokiem będzie coraz piękniejsze, a nasza ścieżka zdrowia zostanie wkrótce wzbogacona o nowe elementy. Jeszcze raz dziękujemy pani Małgorzacie Tarnowskej oraz wszystkim Rodzicom. Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Laskach wraz z personelem Badania wad postawy uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie Z inicjatywy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki Rady Gminy Izabelin oraz Wójta Gminy Izabelin, wypływającej z troski o stan zdrowia dzieci i młodzieży, w listopadzie bieżącego roku zostanie przeprowadzona akcja profilaktyczna, polegająca na przebadaniu uczniów klas IV-VI szkoły pod kątem wad postawy. Partnerem akcji jest Szkoła Podstawowa im. Płk. Stanisława Królickiego w Izabelinie. Badania przeprowadzane będą przez dra hab. n. med. Janusza Bronarskiego, specjalistę schorzeń kręgosłupa, ordynatora Oddziału Ortopedycznego Szpitala Praskiego w Warszawie, konsultanta i operatora w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie, członka Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Ogólne wyniki przeprowadzonej akcji zostaną opublikowane na łamach Listów do Sąsiada. Małgorzata Lewandowska Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych

9 EDUKACJA 9 Projekty unijne realizowane w Szkole Podstawowej w Izabelinie w klasach 1-3 Indywidualizacja procesu nauczania W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Izabelinie w klasach 1-3 jest kontynuowana realizacja systemowego projektu Indywidualizacja procesu nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). W ramach projektu organizowane są dodatkowe, bezpłatne zajęcia aktywizujące dzieci do nauki i uwzględniające indywidualizację pracy z nimi. Są to: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie pracy z komputerem. Zajęcia te stwarzają uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, usprawnią procesy psychomotoryczne istotne w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz innych trudności szkolnych. Uczniowie biorący udział w projekcie doskonalą swoje umiejętności, poszerzą wiedzę oraz stosują ją w praktyce. Projekt realizowany będzie do czerwca 2013 r. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Uczestnikami projektu w chwili obecnej są uczniowie i uczennice klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Rekrutacja uczniów z klas pierwszych odbędzie się w październiku, zajęcia zaś rozpoczną się od listopada. Rekrutacja odbędzie się wg opracowanego regulaminu zgodnego z wytycznymi projektu i z polityką równych szans oraz równości płci. Dodatkowo w ramach rekrutacji wśród uczniów uzdolnionych zostaną przeprowadzone testy sprawdzające poziom ich umiejętności. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na: Moja szkoła Szkoła Podstawowa w Izabelinie uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Moja szkoła. Przedsięwzięcie będzie prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Działanie 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Projekt realizowany będzie w naszej szkole od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. w partnerstwie z Fundacją Porozumienia Gospodarczego. Uczestnikami projektu będą uczennice i uczniowie klas I III uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Izabelinie, którzy uzyskają wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Projekt zakłada również włączenie rodziców dzieci w proces edukacyjny. Zakładamy zorganizowanie dziewięciu grup o różnych poziomach zaawansowania. W projekcie weźmie udział setka dzieci, dla których łącznie przewidziano czterysta godzin zajęć. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie umiejętności posługiwania się przez uczniów językiem angielskim, gdyż język ten stanowi podstawę wykształcenia ogólnego i w przyszłości będzie decydował o możliwości kontynuowania dalszej nauki, w tym samokształcenia w wielu zawodach. Zajęcia będą prowadzone dwa razy tygodniu w pierwszym semestrze tego roku szkolnego i raz w tygodniu w drugim semestrze w grupach kilkuosobowych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja będzie prowadzona we wrześniu 2012 r. wg opracowanego regulaminu, zgodnego z wytycznymi projektu, w tym również zgodnie z polityką równych szans. Liczymy na to, że systematyczny udział w planowanych zajęciach ułatwi dzieciom osiągnąć sukces edukacyjny. Koordynator projektów Barbara Szummer fot. Barbara Szummer Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego w Izabelinie prosi o zgłaszanie do odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta RP podczas uroczystego spotkania organizowanego w Urzędzie Gminy Izabelin. Urząd Stanu Cywilnego w Izabelinie, tel. (22)

10 10 Z YCIA GMINY Polityka transportowa gminy Izabelin Debata Publiczna Pierwszą publiczną debatę w sprawie polityki transportowej w naszej gminie mamy już za sobą. Odbyła się w połowie września br. i niestety mimo zaproszeń, ulotek i ogłoszeń nie przyciągnęła wielu słuchaczy. W sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin stawiło się ok. 20 słuchaczy. Inicjatorem zorganizowania tej debaty był Marek Słoń, profesor Instytutu Historii PAN, mieszkaniec naszej gminy i zapalony cyklista. Od lat propaguje wśród nas ekologiczne formy transportu, namawia abyśmy przesiedli się na rowery i stara się o wprowadzenie w naszej gminie skutecznych rozwiązań uspokajających ruch. Pan Marek jest też głównym inicjatorem dyskusji na temat doprowadzenia transportu szynowego do Izabelina i zadaje pytanie, czy gmina powinna aż tak wspierać transport indywidualny. Niedawno powołał do życia stowarzyszenie Przyjazne ulice. Na internetowym forum z żalem wypowiada się na temat nikłego odzewu na jego inicjatywy ze strony mieszkańców gminy Izabelin. Urząd Gminy przystał na propozycję zorganizowania debaty, ponieważ zwyczajowo takie oddolne inicjatywy są w naszej gminie traktowane z szacunkiem. Pan Marek uzyskał wsparcie techniczne, możliwość skorzystania z sali w CKI oraz pomoc pracowników Urzędu Gminy. Stowarzyszenie starało się zaprosić do dyskusji znane osobistości i specjalistów z branży komunikacyjnej. Jednak udziału w debacie nie wzięli zapowiadani: prof. zw. Wojciech Suchorzewski z Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej, jako moderator nie wystąpił Krzysztof Zanussi. Przy stole prezydialnym panu Markowi (również paneliście) udało się zgromadzić: mgr. W. Szymalskiego, doktoranta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, prezesa Stowarzyszenia Zielone Mazowsze i G. Madrjasa, kierownika Działu Strategii i Rozwoju Tramwajów Warszawskich. Na zaproszenie wójta przybyli przedstawiciele Zarządu ZTM m.st. Warszawy: L. Braun z Działu Organizacji Przewozów oraz Ł. Filipczak z Działu Rozwoju Transportu. Na prośbę wójta spotkanie zgodził się poprowadzić G. Buczek architekt, urbanista i działacz samorządowy, zastępca redaktora miesięcznika Urbanista, sekretarz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, były sekretarz Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Warszawy. Jako pierwszy głos w dyskusji zajął Witold Malarowski wójt gminy Izabelin, rozpoczynając debatę prezentacją na temat gospodarki przestrzennej i komunikacyjnej gminy Izabelin. Na mapach przedstawił zebranym obecną sytuację komunikacyjną gminy (drogi gminne, powiatowe i drogi biegnące w stronę granicy z naszą gminą po terenie Warszawy) oraz plany na przyszłość (budowa alternatywnej, do ul. Arkuszowej, trasy łączącej naszą gminę z Warszawą ul. Nowojanickiego i budowa trasy S7 na obrzeżach naszej gminy). Jako ciekawostka w prezentacji znalazły się też archiwalne plany z okresu międzywojennego, które przewidywały poprowadzenie kolei do Opalenia. Wójt podkreślał szczególnie, że każda nasza inicjatywa drogowa mająca na celu poprawę komunikacji z Warszawą musi zyskać poparcie i odzew ze strony władz Warszawy. Każda droga prowadząca w stronę Warszawy z naszej gminy musi mieć kontynuację na terenie miasta. Oznacza to, że władze Stolicy muszą wybudować po swojej stronie drogę prowadzącą w naszym kierunku, muszą ją ująć w planach i przeznaczyć na nią pieniądze z własnego budżetu. Podobnie jest z połączeniem szynowym aby tramwaj mógł jeździć po naszych drogach musi mieć kontynuację torów po stronie Warszawy. Władze Warszawy umieściły w swoim studium i strategii komunikacyjnej budowę ul. Nowojanickiego do granic naszej gminy, ale nie ujęły w tym dokumencie żadnego połączenia szynowego w naszym kierunku. Aby doprowadzić linię tramwajową do granicy naszej gminy władze Warszawy musiałyby wybudować aż 5 km kosztownego torowiska. Warszawscy włodarze takiej inwestycji nie planują. Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych wypowiedź kolejnego panelisty mogła być zaskakująca. Mgr W. Szymalski zastanawiał się w swoim wystąpieniu czy przyszłość nie przyniesie zmniejszenia ruchu drogowego. Sugerował, że rozbudowane drogi mogą się okazać niepotrzebne, ponieważ upowszechnienie pracy przez Internet zminimalizuje konieczność codziennych podróży. Mówił, że rezygnacja z własnego auta staje się popularnym trendem, i że wobec tego priorytetem dla planistów powinna być komunikacja zbiorowa. Może należy zrezygnować z planów budowy ul. Nowojanickiego i pozostać przy jednym wyjeździe z gminy dla samochodów osobowych ul. Arkuszowej tak jak to jest obecnie? Przybyły na spotkanie G. Madrjas kierownik Działu Strategii i Rozwoju Tramwajów Warszawskich rozważał możliwości poprowadzenia linii tramwajowej do naszej gminy. W swoim wystąpieniu starał się udowodnić, że jest to możliwe rozwiązanie. Podawał przykłady rozwiązań przyjętych w innych państwach, udowadniał, że połączenie szynowe wpływa na rozwój regionu, uatrakcyjnia grunty oraz intensyfikuje urbanizację. Wielu naszych mieszkańców jest jednak przeciwna intensywnej urbanizacji naszego cichego zakątka położonego wśród lasów KPN i z dala od gwaru Warszawy. Czy jest to zatem rozwiązanie dla nas? Przedstawiciele Zarządu ZTM z Warszawy nie pozostawili jednak nadziei na doprowadzenie torowiska do granic naszej gminy. Argumentowali, że obecne obłożenie linii autobusowych kursujących po terenie naszej gminy jest na poziomie 40%. To, ich zdaniem, świadczy o wystarczająco sprawnie zorganizowanej komunikacji zbiorowej. Jeżeli nie ma zapotrzebowania, to nie ma uzasadnienia do tak dużego wydatku jakim jest budowa torowiska i utrzymywanie taboru tramwajowego. Prof. M. Słoń sugerował, że wskazane jest w tej sytuacji wykonanie planów i analiz, które pokażą nam czy poprowadzenie linii tramwajowej do gminy Izabelin ma sens i czy się opłaca. Takie specjalistyczne analizy pociągają jednak za sobą koszty (ok. 100 tys. zł). Czy taki wydatek jest uzasadniony? Gmina przecież może nigdy nie skorzystać z tego opracowania. Czy to nie będzie przysłowiowa sztuka dla sztuki? Ciekawie przebiegała dyskusja na temat komunikacji rowerowej w naszej gminie. Zasugerowano, by stworzyć dodatkowe stojaki z zadaszeniem. Zastanawiano się nawet, czy warto rozbudowywać parkingi przy szkole w Hornówku. Jeden z prelegentów tłumaczył, że lepiej jest motywować dzieci, by dojeżdżały do szkoły rowerami. Ta wypowiedź spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców, którzy stali na stanowisku, że trudno sześciolatka zmuszać, by jechał do szkoły rowerem w zimę. Zapewne jeszcze trudniej by było przekonać do takiego rozwiązania mamę takiego młodego ucznia. Zebrani poświęcili też czas dyskusji na temat organizacji ruchu wokół szkół. Wójt z zainteresowaniem słuchał tych wypowiedzi i już podczas wrześniowej sesji Rady Gminy nadmienił, że ma pewną koncepcję, która powinna poprawić sytuację rodziców dowożących dzieci samochodami do szkoły.podsumowując debatę K. Stańczyk kierownik Referatu Architektury i Geodezji UGI powiedział, że układ komunikacyjny jest osnową wszystkich opracowań planistycznych. Obecny jego stan jest spuścizną i kontynuacją planów, które funkcjonują na naszym terenie od lat. W opracowaniach planistycznych może pojawić się każdy element nawet trasa tramwajowa. Nie ma jej obecnie, ponieważ nigdy wcześniej nikt nie wystąpił z taką propozycją. Zachęcał do składania wniosków z nowymi sugestiami przy aktualizacji kolejnych planów. Mimo nielicznej grupki zebranych dyskutantów, spotkanie należy uznać za udane. Mieliśmy okazję wysłuchać skrajnych koncepcji i poglądów promujących odmienne propozycje rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszej gminy. Które z tych pomysłów zyskają poparcie naszej społeczności, które będą optymalne w realizacji czas pokaże. Agnieszka Skwara

11 Pod koniec września delegacja naszych mieszkańców gościła z trzydniową wizytą w zaprzyjaźnionej gminie Mickuny na Litwie na zaproszenie Renaty Mickiewicz Starosty Mickun. W dniu 10 października br. w Centrum Kultury Izabelin odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na targi przybyło ponad 20 wystawców. Wśród nich m.in. Auchan, Marc Pol, Allianz Polska, Jeronimo Martins Polska S.A., Opek Sp. z o.o., Kabeltechnik, Adecco, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Oprócz stoisk pracodawców, na których można było dowiedzieć się o wakatach lub złożyć swoją ofertę pracy, klienci targów mogli skorzystać z darmowych porad na stoisku Urzędu Skarbowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy czy ZUS-u. Organizacją wyjazdu zajęło się Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin, które powstało niedawno z inicjatywy naszych mieszkańców. Program wizyty był bardzo bogaty. Nasza delegacja otrzymała zaproszenie do Polskiej Opery Kameralnej w Wilnie na przedstawienie Straszny Dwór, zrealizowane przy współudziale funduszy unijnych. Nasi mieszkańcy brali też udział w polskich dożynkach w Pikieliszkach, gdzie swoje plony w niebywale barwnych kompozycjach prezentowały 23 gminy regionu wileńskiego, zamieszkałe Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na którym zainteresowani dowiadywali się o licznych kursach i szkoleniach organizowanych dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Swoje usługi polecał również Kampinoski Park Narodowy, Komenda Powiatowa Policji, Polska Organizacja Osób Niepełnosprawnych czy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Targi cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przyjechało dużo ludzi nie tylko z naszej gminy, ale także z całego powiatu. Targi odwiedził również Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski. Myślę, że tego typu spotkania są bardzo Z YCIA GMINY 11 Z wizytą w gminie Mickuny na Litwie Orszak gminy Mickuny podczas dożynek w Pikieliszkach w większości przez Polaków. Atrakcją imprezy były przemarsze orszaków w strojach ludowych, występy tradycyjnych zespołów, jarmark na którym można było kupić wyroby rękodzieła oraz konkurs na najpiękniejszą kompozycję z płodów rolnych. Delegacja z gminy Izabelin, w ramach pomocy polskiej szkole w Nemenczynie, przekazała papier i tonery do kserokopiarki. Uzgodniono też możliwe dalsze formy współpracy i pomocy. Miłym akcentem było zwiedzanie zmodernizowanego Domu Wspólnoty Polskiej w Mickunach oraz zwiedzanie wileńskiej Starówki. Agnieszka Skwara Fot. Wojciech Przepiórkiewicz Targi pracy potrzebne nie tylko dla osób, które poszukują pracy lub chcą ją zmienić, ale również dla pracodawców, chcących zatrudnić oddanych pracowników. Iwona Mazurek

12 12 KULTURA Jesienny Piknik Rodzinny Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą, czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Tymi słowami kiedyś w Opolu żegnała lato Zdzisława Sośnicka. My mieszkańcy gminy Izabelin żegnaliśmy je w sobotę 29 września na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Centrum Kultury Izabelin. Nie było łatwo pogodzić się z tym, że jesień puka do drzwi. Słońce swoimi promieniami grzało wszystkich wokół, jakby chciało pokazać, że jeszcze nie odchodzi, że jeszcze jest gorące lato. I było gorące w pogodzie, atmosferze pikniku i sercach ludzi. Atrakcji jak zwykle przy takich okazjach nie zabrakło. Tym razem punktem zbiorczym była scena, na której odbywały się artystyczne występy. Na jej deskach zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Con Gracia z Płońska. W jej wykonaniu mogliśmy usłyszeć rozmaite marsze (m.in. Marsz Radetzkiego J. Straussa) oraz przeboje muzyki rozrywkowej, takie jak Mambo number 5 czy wiązankę utworów zespołu Queen. Występom orkiestry towarzyszyły pokazy tańca kilkunastu mażoretek. Trzeba przyznać, że młode tancerki oprócz nienagannych sylwetek i pięknych strojów, wykazały się ogromnym wdziękiem i profesjonalizmem. Ten występ był ucztą dla oczu i uszu. Na scenie zaśpiewał też rodzimy zespół wokalny Wokaliza, który składa się z mieszkańców naszego pięknego Izabelina. Wokaliści pod kierunkiem dyrygentki Karoliny Dubaniewicz wykonali znane i lubiane piosenki m.in. Autostop, Chodź pomaluj mój świat, czy Ktoś mnie pokochał. Swoim dorobkiem pochwaliły się też sekcje taneczne, działające w CKI. Razem z dziećmi zatańczyły instruktorki tańca towarzyskiego Ewa i Karolina Stanisławskie, a ich starsi uczniowie pokazali jak się tańczy po dłuższym okresie nauki. Pokaz salsy wykonali też prowadzący zajęcia salsy Agnieszka Cholewińska i Mariusz Puszko, a gościnnie zatańczyli młodzi tancerze z Domu Kultury Zacisze. Na naszej scenie wystąpiła również instruktorka fitness, która poprowadziła zbiorową rozgrzewkę. Oprócz sekcji tanecznych, podczas pikniku zaprezentowały się pracownie: carrom (indyjski bilard), Klub Młodego Odkrywcy oraz szkoła językowa STARTEK. Imprezie towarzyszyły liczne zabawy i konkursy. Najważniejszym z nich był konkurs zorganizowany z okazji 5-lecia CKI, w którym nasi mieszkańcy wygrali mnóstwo cennych nagród m.in. słuchawki, pięknie wydane albumy oraz wiele ciekawych pozycji książkowych. Jak to na piknikach bywa, było co pojeść i popić. Do strefy gastronomicznej smakowitymi zapachami zapraszała Restauracja Złota Chochla oraz Gospoda u Pajączka. Na łasuchów czekała grochówka, żurek, pierogi w różnych smakach, grill, frytki, bigos i wiele innych pyszności. Wszystko można było popić dobrym piwem, produkowanym wg starych receptur bez użycia chemii w małym rodzinnym browarze. A kto wolał konsumpcję przy własnym stole, mógł zakupić na wynos zdrowe sery owcze i kozie z Rancza Frontiera na Mazurach, swojskie wędliny spod Białegostoku czy ekologiczną żywność ze sklepu Bio Eko w Izabelinie. Imponująco prezentowały się liczne stragany, na których można było zakupić m.in. przepiękne rękodzieło: biżuterię, witraże, upominki, ręcznie szyte maskotki, a ponadto zabawki, książki, góralskie kapciuszki i skóry, a także kosmetyki. A ci, którzy już tęsknią za latem, mogli wybrać wycieczkę do ciepłych krajów na stoisku biura podróży. Dzieci miały swoją strefę zabaw, gdzie mogły wyszaleć się do upadłego. Na odważnych czekała ogromna dmuchana zjeżdżalnia i euro bungee, a na młodszych śmiałków basen z piłeczkami i rzutki. Dzieci uzdolnione artystycznie mogły się wykazać przy stanowiskach plastycznych, a także skorzystać z możliwości umalowania sobie buźki. Naszą imprezę wspomogła firma Toyota Wiśniewski z Mościsk, która zorganizowała część konkursów dla dzieci oraz zapewniła profesjonalną konferansjerkę w wykonaniu Mariusza Walczaka. Kolejny piknik na zakończenie lata już za rok, a w tym roku spotkamy się jeszcze na jarmarku świątecznym w grudniu. Iwona Mazurek

13 KULTURA 13 Wieczory z kulturami świata wielobarwna Rosja Październikowy sobotni wieczór, choć za oknem deszcz i słota, okazał się być gorącym powrotem lata dla tych wszystkich, którzy szóstego października br. odwiedzili Centrum Kultury Izabelin. W ramach cyklu Wieczory z kulturami świata tym razem poznawaliśmy obyczaje, muzykę i kuchnię naszego największego sąsiada, Rosji. Impreza została zorganizowana przez Centrum Kultury Izabelin we współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury, działającym przy Ambasadzie Rosji w Polsce. Na początku spotkania wszyscy goście wybrali się na wspólną podróż po Moskwie. Przez blisko pół godziny filmu poznali historię, zabytki i zwyczaje Rosjan. Bogatsza w nową wiedzę publiczność przeniosła się w zaczarowaną krainę rosyjskiej muzyki. Na deskach Centrum wystąpiła przeurocza Julia Ivanova z zespołem Buteleczka Wina. Przy akompaniamencie skrzypiec (Mirosław Kuźniak) i akordeonu (Marek Kłosiewicz) wokalistka zaśpiewała wiele pięknych utworów m.in. romanse rosyjskie, pieśni ludowe i przeboje filmowe. W sposób szczególny publiczność zareagowała na znane w Polsce melodie, takie jak: Kalinka Malinka, Milion pąsowych róż, Podmoskiewskie wieczory, To były piękne dni, Gorące bubliczki czy Pieśń zesłańców. Wspólne śpiewy rozchodziły się po całej sali. Trzeba przyznać, że urok i wdzięk Julii oraz umiejętność zawłaszczenia publiczności, były absolutnie niezwykłe. Jeśli dodamy do tego wspaniałą barwę głosu i warunki wokalne, to całość da nam kogoś, kim można się zachwycić. Wieczór składał się z dwóch części. Po pierwszej godzinie programu wszyscy goście zostali zaproszeni na 15-minutową przerwę, podczas której można było nasycić oczy oglądając dwie wystawy. Pierwsza z nich to malarstwo Witalija Szyszkina, artysty urodzonego w 1935 roku w Turkiestanie w arystokratycznej rodzinie rosyjskiej, absolwenta Państwowego Instytutu im. Uszyńskiego w Odessie. Od 1991 roku Witalij Szyszkin żyje i tworzy w Polsce. Prace artysty znajdują się w muzeach i prywatnych galeriach Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Francji, Polski, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Holandii i Włoch, a przez cały październik możemy je oglądać w Centrum Kultury Izabelin. Dzięki temu, iż autor zaszczycił nas swoją obecnością, każdy z zainteresowanych mógł osobiście poznać historię jego niezwykłych prac, poczynając od sielskich krajobrazów, przez martwą naturę aż do aktów. Drugą wystawę pt. Współczesna Rosja mogliśmy oglądać dzięki uprzejmości Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury. Na barwnych fotografiach podziwialiśmy życie, ludność i kulturę Rosji. Na wszystkich gości czekała również niespodzianka w postaci poczęstunku przygotowanego przez Restaurację Babooshka, która serwuje w Warszawie znakomitą, oryginalną kuchnię rosyjską. O tym, że jest smaczna i pięknie podana, izabelińska publiczność przekonała się próbując przygotowane smakołyki i delektując się nimi. Nasyciwszy oczy i żołądki, nakarmiliśmy dusze i serca słuchając drugiej części koncertu w wykonaniu Julii Ivanovej i zespołu Buteleczka Wina. Dla naszych gości kilka rosyjskich romansów przy akompaniamencie gitary zaśpiewał również Witalij Szyszkin, który oprócz zdolności malarskich i artystycznych posiada również talent muzyczny i wokalny. Po przeszło dwugodzinnej uczcie dla duszy i ciała, uczestnicy wieczoru z radością i mnóstwem pozytywnej energii wracali do swoich domów. Iwona Mazurek

14 14 ARTYKUŁ SPONSOROWANY KLUB SQUASH KORT We wrześniu bieżącego roku w gminie Stare Babice przy ul. Warszawskiej 394 rozpoczął swoją działalność KLUB SQUASH KORT. Warto odwiedzić to miejsce, gdyż oprócz nowoczesnych i wysokiej jakości kortów do squasha, prowadzone są tu również zajęcia fitness oraz indoor cycling. Jest to największy obiekt w powiecie warszawskim zachodnim, oferujący aż 6 kortów, na których organizujemy Akademię Squasha dla osób w różnym wieku i zaawansowaniu gry. Pośredniczymy w znalezieniu partnera do gry na wszystkich poziomach umiejętności. W KLUBIE SQUASH KORT powstaje Liga, dzięki której nasi klubowicze będą mogli współzawodniczyć ze sobą oraz miło i aktywnie spędzić czas. W klubie zapewnione są warunki do spędzenia czasu z całą rodziną, ponieważ dla dzieci zorganizowany jest kącik w którym będą mogły pobawić się w oczekiwaniu na rodziców. Przy większej grupie, dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w prostych zabawach sportowych, zgłębiając pierwsze tajniki gry w squasha. 13 października 2012 o godz w Klubie odbędzie sie Turniej Otwarcia SQUASH KORT OPEN kat. B+, który jest wpisany do kalendarza Polskiej Federacji Squasha. Podczas Turnieju będą odbywać się również zajęcia fitness (m.in. ZUMBA, STEP&SHAPE, SCHWINN CYCLING MARATON), na które zapraszamy chętne osoby lubiące aktywnie spędzać czas. Otwarcia turnieju, jak i oficjalnego otwarcia klubu, dokonają władze gminy Stare Babice. Wszystkich chętnych zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej na której będą szczegółowe informacje dot. atrakcji związanych z otwarciem klubu. Squash jest dyscypliną sportową, polegającą na odbijaniu piłki o ścianę w sposób, który w maksymalnym stopniu utrudni ponowne odbicie piłki przez przeciwnika. Squash w Polsce pojawił się ok. 10 lat temu i szybko zyskał szerokie grono zwolenników. Sport ten jest znakomitą formą relaksu, połączoną jednocześnie z aktywnością fizyczną, dlatego osoby lubiące sport i ruch powinny wybrać właśnie tą formę rekreacji. Gra w squasha wspaniale wpływa na samopoczucie, nie bez znaczenia jest również fakt, że sport ten przynosi wiele korzyści zdrowotnych: obniża ciśnienie, a poprzez regulację pracy mięśni czy serca poprawia również zdrowie psychiczne. Squash jest także doskonałą formą spalania dużej ilości kalorii na raz.

15 Z YCIA GMINY 15 Technologiczne szczyty w zasięgu ręki Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Orange, zorganizowało warsztaty rehabilitacji społecznej Technologiczne szczyty w zasięgu ręki. Głównymi celami projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób niewidomych oraz wsparcie ich w usamodzielnieniu się. Warsztaty miały również zapoznać najbliższe otoczenie osób z dysfunkcją wzroku z dużymi możliwościami nowych technologii w rehabilitacji. W czterodniowych warsztatach rehabilitacji społecznej w Rabce Zdroju wzięło udział 40 osób. Zajęcia odbywały się w budynkach Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych filii Ośrodka w Laskach. Uczestnikami projektu byli niewidomi absolwenci Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Laskach, którzy ukończyli naukę około 10 lat temu, oraz ich opiekunowie. Warsztaty umożliwiły tym osobom ponowne spotkanie i wymienienie się dotychczas zdobytymi doświadczeniami. Ponadto miały ułatwić osobom niewidomym zaznajomienie się ze stale zmieniającymi się technologiami, których opanowanie jest dla nich nie lada wyzwaniem. Zajęcia zostały poprowadzone w formie pogadanek, ćwiczeń oraz prezentacji najnowszych urządzeń dostępnych osobom niewidomym. Dodatkowo odbyły się indywidualne konsultacje. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty w oparciu o nowoczesne technologie (z wykorzystaniem telefonu komórkowego używanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej i darmowej aplikacji do nawigacji GPS ułatwiającej niewidomym samodzielne poruszanie się, dostęp do e-booków, portali społecznościowych; korzystanie z Internetu darmowy screen reader NVDA, dostęp do bankowości elektronicznej; prezentacja i ćwiczenia z e-podpisem), warsztat psychologiczny (trening radzenia sobie ze stresem, trening asertywności), spotkania integracyjne oraz zajęcia ruchowe w plenerze, podczas których uczestnicy wspięli się na górę Grzebień. Poza tym grupa skorzystała z usług kompleksu basenowego Ośrodka Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej. W warsztatach uczestniczyli również opiekunowie i przewodnicy osób niewidomych. Zapoznali się oni ze sprzętem przyjaznym osobom z dysfunkcjami wzroku i nauczyli się jego obsługi. Dzięki temu, po zakończeni warsztatów, mogą na co dzień służyć pomocą w korzystaniu z nowoczesnego sprzętu i aplikacji. W dużym stopniu ułatwi to osobom niewidomym oswojenie się ze stale rozwijającą się technologią. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzymał materiały warsztatowe na nośniku elektronicznym. Dzięki projektowi Technologiczne szczyty w zasięgu ręki, współfinansowanemu przez Fundację Orange, osoby niewidome zapoznały się z nowymi technologiami i nabyły umiejętności korzystania z nich oraz pozyskiwania za ich pomocą potrzebnych im informacji. Przyczyniło się to do zwiększenia u uczestników pewności siebie, samooceny oraz wiary we własne możliwości. U osób z dysfunkcją wzroku poprawiła się zdolność wchodzenia w interakcje społeczne, a nabyta wiedza i umiejętności zwiększyły ich samodzielność w życiu codziennym. Ostatecznie wpłynęło to na lepsze poruszanie się na rynku pracy. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach ma zamiar kontynuować projekt, aby pokazać absolwentom, że nowoczesne technologie mogą w znacznym stopniu ułatwić funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie. Dodatkowo ułatwiają osobom niewidomym dalszą edukację, aktywizację zawodową oraz zwiększają możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy, np. jako pracownik mobilnego Contact Center. Ośrodek w Laskach dotychczas opuściło ponad 3 tysiące absolwentów, dlatego przyszłe szkolenia oraz projekty będą organizowane podczas corocznych zjazdów absolwentów. Pozwoli to na dotarcie do jak największej grupy osób z dysfunkcją wzroku. Żeby warsztaty przyniosły jak największe korzyści, należy je prowadzić w małych grupach, a każdą osobę niewidomą trzeba traktować indywidualnie, uwzględniając jej możliwości, potrzeby i umiejętności. Towarzystwo nadal będzie starać się o środki finansowe z różnych źródeł., aby móc kontynuować dalszy rozwój i edukację osób niewidomych. W przyszłości Dział Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach planuje objąć wsparciem osoby nowo ociemniałe oraz niewidomych z innych Ośrodków. Dzięki temu, będą oni mogli rozwijać się i z powodzeniem samodzielnie funkcjonować w naszym społeczeństwie. Krystyna Konieczna Sprostowanie We wrześniowym numerze Listów do Sąsiada w informacji o zebraniach sołeckich wkradł się błąd w nazwie miejscowości. Zamiast Mościska napisano Heściska. Za błąd w druku redakcja serdecznie przeprasza.

16 16 KULTURA Projekt filmowy - POLSKIE PRZYSŁOWIA W KADRZE W sierpniu br. Centrum Kultury Izabelin złożyło wniosek w konkursie dotacyjnym organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Promocja języka polskiego, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty dodaj do ulubionych. Uprawnione podmioty tj. organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury prowadzące działalność kulturalną złożyły 200 wniosków. Przyznano dotacje na realizację 33 wniosków, wśród nich znalazł się nasz projekt pt. Polskie przysłowia w kadrze. Jest to cykl zajęć filmowych, przeznaczony dla grupy młodzieży w wieku gimnazjalnym (13-15 lat), która chciałaby zwiększyć poziom twórczych kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z technik filmowych w ramach wspólnego, grupowego zadania, którym jest stworzenie filmu o tematyce promującej język polski. Młodzież wybiera przysłowia polskie, które jej zdaniem nadają się do sfilmowania. Projekt zakłada przeprowadzenie 16 zajęć warsztatowych w październiku i listopadzie br.we wrześniu została przeprowadzona rekrutacja wśród uczniów gimnazjum w Izabelinie. Zgłosiło się 15 osób, które od 3 października biorą udział w warsztatach prowadzonych są w formie zajęć pozalekcyjnych w Centrum Kultury Izabelin. Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Wójcik. Uczestnikom zajęć przekazywana jest podstawowa wiedza na temat technik realizacyjnych warsztatu filmowego od procesu wizualizacji (wstępnej konceptualizacji filmu), poprzez pisanie scenariusza, a także nabycie warsztatu zdjęciowego, montażowego i aktorskiego, do końcowej fazy postprodukcji filmu, zakładającej przedstawienie filmu formie premiery. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na premierowy pokaz filmu zrealizowanego przez uczniów gimnazjum z Izabelina. Premiera odbędzie się 29 listopada 2012 o godzinie w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Promocja języka polskiego, który towarzyszy kampanii społecznoedukacyjnej Ojczysty dodaj do ulubionych. Anna Łapińska-Pękała Centrum Kultury Izabelin zaprasza Szanownych Seniorów z naszej gminy na bezpłatne zajęcia wokalne. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz w sali 124 na I piętrze. Zajęcia prowadzi instruktor Centrum Karolina Dubaniewicz. Informacji udzielamy pod numerem telefonu Amatorzy mile widziani! Zajęcia FITNESS w Centrum Kultury Izabelin Zajęcia fitness są rodzajem ćwiczeń gimnastycznych - wykonywanych przy muzyce w formie ćwiczeń sportowych - mających na celu podniesienie sprawności ruchowej poprzez wykonanie niezbyt męczącego połączenia zestawu ćwiczeń rozciągających oraz gimnastyki rekreacyjnej. Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce... wspomagają odchudzanie budują sprawność i kondycję fizyczną poprawiają samopoczucie i koordynację ruchową Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach w każdą sobotę w godzinach Opłata za cztery godzinne zajęcia 20 zł/miesięcznie. Zapisy i informacje tel Pierwsze zajęcia w listopadzie.

17 KULTURA 17 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA pani Renaty Poncyliusz-Misiak do 31 paêdziernika 2012 pani Sylwiany Bogusławy Sobczyk od 5 listopada do koƒca grudnia 2012 ZAPRASZAMY Obrazy mo na oglàdaç w godzinach otwarcia Biblioteki. Pani Sylwiana Bogusława Sobczyk o sobie: Urodziła si, mieszka i tworzy w Izabelinie. Malarka hobbystka, lekcje malarstwa pobierała w pracowni Ewy Borys Krupskiej. Zajmuje si malarstwem olejnym sztalugowym, akwarelà i rysunkiem. Maluje polskie krajobrazy, ogrody, kwiaty, zwierz ta i sceny rodzajowe. Specjalizuje si równie w malarstwie portretowym. Obrazy olejne malowane sà p dzlem i szpachlà, stàd ich urozmaicona faktura malarska oraz bogata, ciekawa kolorystyka. Artystka od 10 lat sprzedaje swoje obrazy w Galerii Gaja w Izabelinie, prezentuje je równie w internetowej Galerii oraz sprzedaje od 2006 r. poprzez serwis Allegro konto Galeria_gaja. CZYTAMY DZIECIOM 24 paêdziernika (Êroda) o godzinie Zapraszamy dzieci na spotkanie z Magdalenà Piotrowskà, autorkà ksià ki Tulcio Po spotkaniu b dzie mo na kupiç ksià k (14 zł) autorki i poprosiç o autograf. Magdalena Piotrowska: ( ) Odkàd zostałam mamà, moim najwi kszym hobby stały si moje dzieci. Przerwałam karier zawodowà zdecydowana cieszyç si spokojnym, Êwiadomym, pełnym macierzyƒstwem, które sprawia mi najwi kszà radoêç w yciu. Powróciłam tak e do swojej wielkiej pasji z czasów wczesnej młodoêci do pisania. Przez dłu szy czas pisałam do szuflady i dla przyjaciół, a w koƒcu zdecydowałam si na prowadzenie autorskiego bloga ( ) Serdecznie Paƒstwa zapraszam na ( ) Dwie bajki, z których jedna pt. Tulcio została właênie wydana przez Warszawskà Firm Wydawniczà, a druga Pan Dziobak, czyli Êwiàteczna opowieêç o tym, jak spełniajà si marzenia uka e si w sprzeda y na koniec listopada ( ). Tulcio opowiada o ukochanej przytulance mojej córki, Marysi (7 lat), o ich niezwykłej przyjaêni. Pan Dziobak to bo onarodzeniowa bajka dla mojego syna, Jasia (10 lat). GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI Poniedziałek, Êroda, czwartek Wtorek, piàtek Sobota Afryka w gminnej bibliotece Czy wiecie, gdzie mieszkają lwy? na to pytanie dzieci, które przybyły do Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie na zajęcia zorganizowane przez Fundację Kultury Świata, odpowiedziały zgodnym chórem W ZOO!!! W połowie września w gminnej bibliotece odbyło się niecodzienne spotkanie kultur. Zgromadzone tam przedszkolaki miały szansę poznać Afrykę, spotkać się z rdzennymi Afrykańczykami (Ally Shikonyi dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moshi oraz Angela Kilonzi bibliotekarka), wysłuchać afrykańskiej bajki w języku suahili (tłumaczonej przez Bartosza Łozińskiego) i własnoręcznie wykonać afrykańskie malowidła oraz książki z ilustracjami. Maluchy były zachwycone! Zajęcia zorganizowano w ramach inicjatywy edukacyjnej podjętej przez Fundację Kultury Świata, która zajmuje się pracą na rzecz zbliżenia kultur i promocją czytelnictwa. Goście z Afryki odwiedzili nas dzięki projektowi Multimedialna Biblioteka w Moshi szansą na rozwój regionu. Projekt ten jest realizowany przez nasz MSZ Polska Pomoc 2012 i polega na pomocy w organizacji biblioteki w Afryce.. Agnieszka Skwara

18 18 ZWIASTUNY

19 ZWIASTUNY 19 CKI zaprasza na zajęcia Są jeszcze wolne miejsca: balet taniec nowoczesny zespół Cheerleaders język rosyjski jezyk hiszpański język francuski zajęcia dla maluszków Pierwszy turniej brydżowy W niedzielę 14 października po wakacyjnej przerwie odbył się I turniej brydżowy w CKI. Do stolików zasiadło 6 par zawodników. Po 20 rozdaniach zwycięzcami dnia zostali Państwo Anna i Grzegorz Toporkiewiczowie z wynikiem 27 pkt. Gratulujemy. Został już ustalony harmonogram spotkań na cały sezon. Kolejne rozgrywki będą się odbywać 4 listopada, 2 grudnia, 13 stycznia, 10 lutego, 24 marca i 7 kwietnia Zapraszamy. Kontakt do opiekuna sekcji:

20 20 OG OSZENIA WÓJT Izabelin, dnia 28 września 2012 GMINY IZABELIN woj. mazowieckie Ldz. UAG OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.) niniejszym informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały nr XX/161/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, część C Obszar objęty planem ograniczony jest: od wschodu: zachodnią linią rozgraniczającą ul. Młodzieżowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. 3-go Maja; od południa: północną linią rozgraniczającą ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodzieżową do skrzyżowania z ul. Wieczorka oraz północną linią rozgraniczającą ul. Wieczorka na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Południową; od zachodu: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Południowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Brzozową; od północy: północną linią rozgraniczającą ul. Brzozowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z ul. Młodzieżową. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.): na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Wójt Gminy Izabelin /-/ Witold Malarowski Izabelin, dnia 10 października 2012 r. Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że dobiega końca proces opiniowania i uzgadniania projektu zmiany Studium przez właściwe organy i instytucje. Koniecznym jest ponowienie uzgodnień i opinii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Stanowisko RDOŚ poznamy najpóźniej do połowy listopada 2012 r. Kolejnym etapem procedury planistycznej będzie wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, które uzależnione jest od pozytywnego uzgodnienia i opinii organu środowiskowego. Zaproponuję Państwu dłuższy od ustawowego termin wyłożenia i składania uwag wyłożenie mogłoby rozpocząć się w ostatnim tygodniu listopada i potrwać do końca grudnia 2012 r. Swoje uwagi będą Państwo mogli składać do końca stycznia 2013 r. Na początku grudnia główny projektant pełnił będzie kilkugodzinny dyżur autorski w siedzibie Centrum Kultury Izabelin. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych przy udziale głównego projektanta odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami. Zachęcam do udziału w dyżurze autorskim oraz w dyskusji publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia zostaną podane odrębnym ogłoszeniem w kolejnym numerze gazety Listy do Sąsiada. Informacja zostanie także umieszczona na stronach internetowych gminy: i na tablicach ogłoszeń. Przekażę ją także Państwu za pośrednictwem Radnych i Sołtysów. Chciałbym podkreślić, że w przypadku negatywnego stanowiska RDOŚ wyłożenie projektu zmiany Studium odbędzie się w późniejszym terminie, o czym będę Państwa informował. Z poważaniem Wójt Gminy Izabelin /-/ Witold Malarowski

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw GMINNY MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY LUT Y 2009 Nr 2 (140) Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

lipiec 2015 nr 8(218)

lipiec 2015 nr 8(218) lipiec 2015 nr 8(218) 2 Z ŻYCIA GMINY Ryszard Piotr Haczek nowy zastępca wójta gminy Izabelin Zdniem 29 czerwca 2015 r. na stanowisko zastępcy wójta gminy Izabelin został powołany Ryszard Piotr Haczek

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

marzec 2014 nr 3(201)

marzec 2014 nr 3(201) marzec 2014 nr 3(201) 6 m 4 m 11 m Granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska") Obiekty i obszary chronione z tytułu

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2015 nr 7(217) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin str. 2

czerwiec 2015 nr 7(217) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin str. 2 czerwiec 2015 nr 7(217) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin str. 2 2 Z ŻYCIA GMINY ZAPROSZENIE Szanowni Mieszkańcy, w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo