Projekt Radom siła współpracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Radom siła współpracy"

Transkrypt

1

2 Projekt Radom siła współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie, Działanie: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie: Rozwój dialogu obywatelskiego. Projektodawca projektu Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Partner Gmina Miasta Radomia Autorzy opracowania dr Maria Gagacka i dr Andrzej Gołębiowski, Redakcja: Wojciech Wciseł we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu oraz wydziałami merytorycznymi Urzędu Miejskiego w Radomiu. ISBN Opracowanie dostępne na stronie 1

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. Cele i zasady standaryzacji usług współpracy 2. Metodologia opracowania standardów 3. Struktura standardów usług współpracy CZĘŚĆ I STANDARDY USŁUG DLA GRUP INICJATYWNYCH ORAZ NOWOPOWSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. STANDARDY USŁUG INKUBACJI: Usługa 1 Pomoc grupom inicjatywnym w założeniu organizacji pozarządowej Usługa 2 Doradztwo prawne Usługa 3 Doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości Usługa 4 Doradztwo informatyczne Usługa 5 Doradztwo w zakresie BHP Usługa 6 Pomoc techniczna Usługa 7 Doradztwo szkoleniowe Usługa 8 Wsparcie komunikacyjno-promocyjne CZĘŚĆ II STANDARDY USŁUG WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. STANDARD USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Usługa 1 Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z wyposażeniem Usługa 2 Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w Urzędzie Miejskim ul. J. Kilińskiego 30, sala konferencyjna 114 na spotkania grupy powyżej 30 osób Usługa 3 Nieodpłatne udostepnienie obiektów sportowych poprzez Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Usługa 4 Umowa użyczenia lokali będących w zasobach samorządu lokalnego na potrzeby organizacji pozarządowych w celu realizacji przez nie zadań statutowych 2. STANDARD USŁUGI WSPARCIA DORADCZEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Usługa 1 Doradztwo prawne Usługa 2 Doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości Usługa 3 Doradztwo w zakresie rozliczania dotacji na realizację zadań zlecanych z budżetu Gminy Miasta Radomia Usługa 4 Doradztwo informatyczne Usługa 5 Doradztwo w zakresie BHP

4 3. STANDARD USŁUG KOMUNIKACYJNO PROMOCYJNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Usługa 1 Upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe Usługa 2 Pośrednictwo i pomoc w zakresie przygotowania dezyderatów w ważnych dla mieszkańców sprawach, których reprezentantem jest organizacja pozarządowa Usługa 3 Obejmowanie patronatem honorowym lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym Usługa 4 Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym 4. STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MONITORING I EWALUACJA W RAMACH STANDARDÓW ZAŁĄCZNIKI Zał nr. 1 Gdzie szukać pomocy Zał nr. 2 PAKIET STARTOWY po nitce do kłębka, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o NGO Zał nr. 3 PAKIET STARTOWY dla grup inicjatywnych tworzących stowarzyszenie kultury fizycznej Zał nr. 4 Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych Zał nr. 5 Porozumienie o współpracy Zał nr. 6 Formularze zgłoszeniowe na usługi COP Zał nr. 7 Karta współpracy Zał nr. 8 Formularz zapotrzebowania na salę Zał nr. 9 Harmonogram szkoleń COP Zał nr. 10 Formularz zapotrzebowania na szkolenie Zał nr. 11 Przykładowy wzór ogłoszenia o szkoleniu Zał nr. 12 Przykładowy formularz zgłoszeniowy na szkolenie Zał nr. 13 Wzór zaświadczenia o udziale w szkoleniu Zał nr. 14 Przykładowa ankieta ewaluacyjna ze szkolenia Zał nr. 15 Wniosek do radomskiego Informatora Kulturalnego Zał nr. 16 Zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Zał nr. 17 Uchwała nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu dot. konsultacji społecznych Zał nr. 18 Wzór postulatu/wniosku do organów doradczych Gminy Miasta Radomia Zał nr. 19 Organy doradcze Prezydenta Miasta Radomia Zał nr. 20 Wzory wniosków o użyczenie lokalu Zał nr. 21 Wzór wniosku o użyczenie lokalu na okres powyżej 3 lat Zał nr. 22 Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym przez Prezydenta Miasta Radomia Zał nr. 23 Ankieta ewaluacyjna Standardu Inkubacji Zał nr. 24 Ankieta ewaluacyjna Standardu Usługi Pomoc Techniczna

5 WSTĘP Polskie ustawodawstwo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy i wspierania organizacji pozarządowych. Celem współpracy jest skuteczne zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy organów administracji publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa ona m.in.: zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych, uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Ustawa definiuje także istotę działalności pożytku publicznego jako takiej, która jest społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 1. Pojęcie pożytku publicznego jest kluczowe dla określenia roli tych organizacji w sferze publicznej. Rozwój sektora non-profit w Polsce i polityka państwa wobec organizacji pozarządowych ukierunkowany jest na dwa obszary: ybudowanie modelu współpracy administracji publicznej z sektorem obywatelskim, ykształtowanie prawnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych 2. Samorządy lokalne realizują lokalne działania i współdecydują o jakości polityk państwa przy pomocy partnerów społecznych: lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, pracowników, lokalnego biznesu. Formuła partnerstwa rozumiana jako stałe współdziałanie i dopasowywanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb społecznych wynika ze stopnia komplikacji lokalnych problemów społecznych, ograniczoności zasobów stron jak również niemożności ich rozwiazywania bez głębokiej znajomości ich istoty oraz współpracy międzysektorowej. Dynamicznie rozwijający się sektor 1 M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Wyd.Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s M. Rymsza, Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce, [w:] Państwo a trzeci sektor, M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.), ISP, Warszawa 2007, s

6 pozarządowy staje się realizatorem coraz większej liczby ustawowych zadań gmin. Księga standardów usług współpracy określa normy przyjęte w ramach realziacji pozafinansowej współpracy z organizacjami pzoarządowymi. Finansowe formy współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi, określa Zarządzenie Nr 4035/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie. 1. CELE I ZASADY STANDARYZACJI USŁUG WSPÓŁPRACY Samorząd Miasta Radomia uznając aktywność społeczną jako jeden z podstawowych czynników rozwoju lokalnego i dostrzegając rosnące znaczenie organizacji pozarządowych już w roku 2005 r. po raz pierwszy rozpoczął realizację zadań publicznych - będących zadaniami własnymi Gminy Miasta Radomia, przy współpracy z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi. Współpraca ta prowadzona była w oparciu o: yprzepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, yuchwałę Nr 602/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Głównym celem współpracy było wdrażanie zasady partycypacji społecznej i rozwijanie partnerstwa pomiędzy samorządem miasta Radomia i organizacjami pozarządowymi, ukierunkowane na rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społecznej obywateli. Ponadto, celem współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami było również zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz zwiększenie ich skuteczności i efektywności. Poszukiwanie formuły efektywnej współpracy między samorządem miasta Radomia a organizacjami pozarządowymi zaowocowało szeregiem inicjatyw, które w tym obszarze rodziły się zarówno po stronie samorządu jak i ngo: ysamorząd definiował deficyty organizacji i potrzeby zwłaszcza w zakresie stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o rachunkowości; 5

7 6 y z drugiej strony, dynamicznie rozwijający się sektor NGO zgłaszał różnorakie potrzeby: wsparcia informacyjnego; lokalowego itd. Koncepcja powołania w 2010 r. Centrum Organizacji Pozarządowych miała być i jest odpowiedzią na nową sytuację prawną, na zgłaszane przez organizacje potrzeby, w tym zwłaszcza dotyczące siedziby, adresu, pomocy w pozyskiwaniu środków, rozliczaniu dotacji i inne. Celem działalności prowadzonej przez COP jest tworzenie warunków do powstawania, funkcjonowania i rozwoju obywatelskich grup inicjatywnych i radomskich ngo działających na rzecz mieszkańców miasta Radomia. Zadaniem Centrum - określonym Regulaminem korzystania z usług COP jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz mieszkańców miasta Radomia poprzez świadczenie wszechstronnych usług takich jak: udostępnianie pomieszczeń na spotkania w ramach działalności inicjatywnej, statutowej, na akcje społeczne, szkolenia, imprezy okolicznościowe itd.; prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Radomia; udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego itp.); umożliwianie korzystania z Internetu; udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością sektora pozarządowego; prowadzenie skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji; poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.; promocję działalności grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych i wolontariatu; prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe; obsługę organizacyjną i merytoryczną organów doradczych Prezydenta Miasta Radomia, w tym Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu oraz Radomskiej Rady Seniorów; inne formy współpracy Gminy Miasta Radomia z sektorem pozarządowym. Dynamiczny rozwój organizacji pozarządowych w Radomiu wyrażający się liczebnością sektora, stopniem jego profesjonalizmu, wzrastającym udziałem w realizacji zadań publicznych z jednej strony, z drugiej zaś rosnącą konkurencyjnością wewnątrz sektora skłania Gminę Miasta Radomia do tworzenia transparentnych i jednolitych standardów usług wsparcia skierowanych do partnerów społecznych. Chcąc doskonalić jakość świadczonych usług wsparcia sektora pozarządowego opracowano Księgę Standardów Usług Współpracy obejmującą standard usług

8 inkubacji, standard usług doradczych, standard usług pomocy technicznej, standard usług szkoleniowych, oraz standard usług promocyjno-komunikacyjnych. Przez standardy usług wsparcia w wyżej wymienionych obszarach należy rozumieć obowiązujące w relacjach organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim w Radomiu kryteria wymagań, których przestrzeganie zapewnia jakość i porównywalność usług świadczonych dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych w formie indywidualnych i grupowych usług. Dokument Księga Standardów Usług Współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi opracowany został w ramach projektu Radom siła współpracy wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie, Działania: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania: Rozwój dialogu obywatelskiego. Projektodawcą projektu jest Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw a Partnerem Gmina Miasta Radomia. Autorami opracowania są dr Maria Gagacka i dr Andrzej Gołębiowski. Księga Standardów Usług Współpracy powstała we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu oraz wydziałami merytorycznymi Urzędu Miejskiego w Radomiu. Stosownie do założeń wynikających z realizowanego projektu dokument Księga standardów usług współpracy przyczyni się nie tylko do standaryzacji i poprawy jakości współpracy Gminy Miasta Radom z organizacjami pozarządowymi, lecz także do pogłębienia profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności zarówno urzędników samorządowych jak i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Radomia. Księga standardów usług współpracy została opracowana z uwzględnieniem następujących zasad tworzących aksjologiczną podstawę działalności usługowej: yzasada DOSTĘPNOŚCI oznacza możliwość korzystania z usług przez organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne. yzasada RÓWNOŚCI oznacza dostęp do usług bez względu na charakter działalności, formę prawną, okres funkcjonowania. yzasada DOBROWOLNOŚCI oznacza możliwość korzystania z usług wsparcia przez organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne, które dobrowolnie i świadomie wybrały tę formę pomocy oraz może również oznaczać potrzebę zapewnienia niezależności korzystania z usługi. yzasada SWOBODNEGO WYBORU oznacza, że organizacje pozarządowe 7

9 i grupy inicjatywne są aktywnymi podmiotami diagnozującymi własne potrzeby i planującymi własne działania i rozwój. yzasada OBIEKTYWIZMU I TOLERANCJI oznacza okazywanie przez doradcę szacunku dla wartości, sposobów działania organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych, czemu sprzyja umiejętność tworzenia atmosfery zaufania i wzajemnej akceptacji. yzasada ELASTYCZNOŚCI oznacza gotowość doradcy do wprowadzania zmian w działalności usługowej oraz otwartość na propozycje i innowacje służące doskonaleniu jakości usług. yzasada POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH oznacza odpowiedzialność etyczną, moralną i społeczną doradcy oraz potrzebę przestrzegania tajemnicy służbowej, informacji niejawnych i danych osobowych. yzasada NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG oznacza, że osoby korzystające z usług poradnictwa nie ponoszą kosztów bezpośrednio związanych z tą usługą. yzasada WIARYGODNOŚCI I RZETELNOŚCI oznacza przekazywanie przez doradcę aktualnych i sprawdzonych (pewnych, wiarygodnych) informacji i budowania na ich podstawie rzetelnych porad. 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA STANDARDÓW Podstawą metodologiczną prezentowanego dokumentu, zgodnie z założeniami projektu była analiza dokumentów wtórnych i pierwotnych, powstałych na potrzeby realizacji Księgi standardów usług współpracy. Zastosowano zarówno metodę desk research jak i metodę wywiadów. Nazwa desk research określa najogólniej mówiąc badania, które nie wymagają pracy bezpośredniej w terenie. Określana jest jako niereaktywna metoda badań polegająca na analizie danych zastanych. Zaletą metody jest wykorzystanie dostępnych danych wtórnych takich jak publikacje, raporty, biuletyny, katalogi, informacje dostępne na stronach WWW itp. Przed wykorzystaniem danych w badaniu są one analizowane pod kątem wiarygodności, rzetelności i aktualności. Badania te w realizowanym projekcie zostały potraktowane jako wstępna faza projektu, która poprzedza fazę zbierania danych pierwotnych. Głównymi źródłami wykorzystanymi w tej fazie projektu były: programy współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z tej współpracy, uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia 8

10 Prezydenta Miasta Radomia, regulaminy, sprawozdania i dokumenty regulujące współpracę międzysektorową. Ważnym źródłem były także lokalne publikacje zarówno naukowe jak i prasowe, oraz dane ze stron internetowych. Aby uzyskać informacje na temat oczekiwań organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Radomia w zakresie udzielanej im pomocy oraz określić zakres potrzeb standaryzacji usług współpracy oferowanych przez Gminę Miasta Radomia przeprowadzono badania socjologiczne metodą wywiadów pogłębionych, polegających na prowadzeniu indywidualnych rozmów z niewielką liczbą respondentów wybranych ze względu na ich powiązanie z tematem badań. Celem wywiadu było poznanie uczuć, poglądów, opinii i oczekiwań jednostek z uzyskaniem możliwie największej ilości szczegółów. Zaletą tej metody jest swoboda wypowiedzi i możliwość zadawania przez prowadzącego dodatkowych pytań. Przeprowadzono wywiady z 10 przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z samorządem, 10 przedstawicielami organizacji deklarujących brak współpracy, oraz 10 urzędnikami Urzędu Miejskiego w Radomiu, w tym z pracownikami Centrum Organizacji Pozarządowych. Indywidualne wywiady uzupełnione zostały 2 wywiadami grupowymi przeprowadzonymi z 21 przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zaletą grup dyskusyjnych jest relatywnie krótki czas zebrania informacji, a także możliwość obserwacji dynamiki postaw uczestników oraz interakcji pomiędzy nimi. Wywiady grupowe są w projekcie wykorzystywane jako narzędzie pomocnicze służące do uzyskania podstawowych danych potrzebnych do sformułowania wytycznych do budowy standardów usług wsparcia oraz do budowy Księgi Standardów usług współpracy i jej ewaluacji. Prezentowana Księga Standardów usług współpracy opracowana została z uwzględnieniem wyników przedstawionych wcześniej analiz i badań. Księga przyczyni się do ujednolicenia i uporządkowania kluczowych aspektów świadczonych usług, w wyniku czego będą one bardziej dopasowane do potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych korzystających z usług wsparcia oferowanych przez Gminę Miasta Gminy Radomia. Zwiększy także transparentność i wiarygodność prowadzonych działań, oraz wpłynie na wzrost zaufania we wzajemnych relacjach. 9

11 3. STRUKTURA STANDARDÓW USŁUG WSPÓŁPRACY Na Księgę Standardów usług współpracy świadczonych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym i grupom inicjatywnym składają się cztery standardy usług świadczone w formie indywidualnej i grupowej: yusług inkubacji dla grup inicjatywnych I nowopowstałych organizacji pozarządowych oraz yusług doradczych yusług pomocy technicznej, yusług szkoleniowych, yusług promocyjno- komunikacyjnych dla już istniejących organizacji pozarządowych. Struktura i układ informacji występujący w każdym standardzie usług jest jednorodny i obejmuje następujące zbiory wymagań, które określają konstrukcję standardu tej usługi: ycel USŁUGI określa planowany finalny efekt działań wchodzących w zakres usługi. yzakres USŁUGI określa przebieg i procedurę działania (podstawowe czynności). ypodmiot ODPOWIEDZIALNY ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI. yczas ŚWIADCZENIA USŁUGI wyznacza orientacyjny czas, w jakim usługa powinna być zrealizowana. ydokumentację USŁUGI określa zbiór dokumentów, które muszą być wypełniane w trakcie realizacji usługi. ymonitoring JAKOŚCI USŁUGI określa ramy kontroli i ewaluacji usług wsparcia prowadzonych przez doradców oraz na poziomie COP, a także wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego współpracujące z organizacjami pozarządowymi. 10

12 CZĘŚĆ I STANDARDY USŁUG DLA GRUP INICJATYWNYCH ORAZ NOWOPOWSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. STANDARDY USŁUG INKUBACJI Standard usług inkubacji jest systemowym opisem zasad regulujących współpracę pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej a grupami inicjatywnymi dążącymi do formalizacji swojej aktywności i wyboru odpowiedniej formy prawej dla swojej organizacji. Standard jest więc obszarem potencjalnych wymogów wobec narzędzi, instrumentów, środków, przy pomocy których grupom inicjatywnym jest udzielane wsparcie przez administrację samorządową, dzięki której to pomocy jej cele są osiągane. CELEM USŁUGI INKUBACJI jest kompleksowa i obszerna pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowej. Adresatem tej usługi są grupy inicjatywne i organizacje pozarządowe do roku po rejestracji. Grupa inicjatywna to grupa osób fizycznych wyrażająca wolę wspólnego powołania stowarzyszenia lub fundacji. Grupa inicjatywna nie jest tożsama z inicjatywą społeczną rozumianą jako forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. W związku z ich odmiennym rodzajem zaangażowania standardy inkubacji dotyczą wyżej zdefiniowanej grupy inicjatywnej. Na standard usługi inkubacji składają się następujące usługi: USŁUGA 1 Pomoc grupom inicjatywnym i osobom fizycznym w założeniu organizacji pozarządowej. USŁUGA 2 Doradztwo prawne. USŁUGA 3 Doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości. USŁUGA 4 Doradztwo informatyczne. USŁUGA 5 Doradztwo w zakresie BHP. USŁUGA 6 Pomoc techniczna. USŁUGA 7 Usługa szkoleniowa USŁUGA 8 Pomoc komunikacyjno promocyjna 11

13 USŁUGA 1 POMOC GRUPOM INICJATYWNYM W ZAŁOŻENIU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Celem pomocy grupom inicjatywnym w założeniu organizacji pozarządowej jest dostarczenie obszernej i kompleksowej wiedzy pozwalającej na wybór adekwatnej do potrzeb grupy formy prawnej i pomoc w rejestracji organizacji pozarządowej. Zakres tej usługi może obejmować: y analizę potrzeb grup inicjatywnych, które chcą założyć organizację pozarządową, y wyjaśnienie zasad funkcjonowania organizacji pozarządowej, jej praw i obowiązków, y pomoc w opracowaniu projektów niezbędnych dokumentów założycielskich, y pomoc w prawidłowym złożeniu wniosku rejestracyjnego, y pomoc w przygotowaniu projektów innych dokumentów według potrzeb grup inicjatywnych. Za organizację tej usługi odpowiedzialny jest: y pracownik Centrum Organizacji Pozarządowych lub pracownik Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, y doradca prawny COP. Usługa świadczona jest według następującej procedury: y pracownik Centrum Organizacji Pozarządowych lub pracownik Referatu Sportu i Tyrystyki Urzędu Miejskiego przeprowadza wywiad mający na celu diagnozę potrzeb grupy inicjatywnej i określenie jakim zakresem usługi inkubacji jest ona zainteresowana, y następnie przedstawia grupie inicjatywnej aktualną i pełną informację na temat dostępnego zakresu usług i możliwości z nich skorzystania, y grupa inicjatywna otrzymuje adekwatne do potrzeb zestawy materiałów pozwalające na wybór formy prawnej tzw. Pakiety startowe. y wyrazem woli grupy inicjatywnej korzystania z kompleksowej pomocy Centrum Organizacji Pozarządowych jest podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY, y przed podpisaniem Porozumienia o Współpracy grupy inicjatywne zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem korzystania z usług Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, który dostępny jest w siedzibie Centrum, ul. A. Struga 1; oraz na stronie 12

14 cop - Centrum Organizacji Pozarządowych Dokumenty Centrum. y porozumienie o świadczeniu usługi zawarte jest na okres jednego roku, może jednak być przedłużone na wniosek grupy inicjatywnej. y porozumienie może zostać zakończone przez grupę inicjatywną w dowolnym momencie. y Centrum Organizacji Pozarządowych może zakończyć współpracę z grupą inicjatywną na skutek łamania Regulaminu korzystania z usług COP. y usługa świadczona jest nieodpłatnie. y usługa realizowana jest w czasie koniecznym do jej efektywnego zakończenia nie dłużej niż rok po zarejestrowaniu organizacji. y wykonanie usługi grupa inicjatywna oraz ekspert udzielający porady potwierdzają na odpowiednim formularzu. y wykonanie usług odnotowane jest przez pracownika COP lub Referatu Sportu i Turystyki na załączniku do Porozumienia o Współpracy. Dokumentacja usługi obejmuje: y Dokument Gdzie szukać pomocy zawierający wykaz podmiotów udzielających ze strony Urzędu Miejskiego pomocy organizacjom pozarządowym zakres ich działań i dane kontaktowe. ZAŁĄCZNIK NR 1. y PAKIET STARTOWY po nitce do kłębka czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o ngo. ZAŁĄCZNIK NR 2. Pakiet zawiera: podstawowe informacje i definicje organizacji pozarządowej; informacje jak założyć stowarzyszenie, a jak fundację; informacje o statusie pożytku publicznego; informacje o obowiązkach organizacji pozarządowych; przykładowe wzory dokumentów; akty prawne dot. III sektora. Centrum Organizacji Pozarządowych aktualizuje Pakiet startowy każdorazowo przy zmianie przepisów prawnych dot. organizacji pozarządowych, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata. y Pakiet startowy (sport) opisujący zasady i pomoc przy założeniu stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego przez Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. ZAŁĄCZNIK NR 3. Referat Sportu i Turystyki aktualizuje Pakiet startowy każdorazowo 13

15 przy zmianie przepisów prawnych dot. stowarzyszeń kultury fizycznej, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata. y Regulamin korzystania z usług Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu. ZAŁĄCZNIK NR 4. y Wzór Porozumienia o współpracy. ZAŁĄCZNIK NR 5. y Formularz zapotrzebowania na usługę.załącznik NR 6. USŁUGA 2 DORADZTWO PRAWNE Wszystkie usługi doradztwa zawarte w Księdze Standardów Usług Współpracy opierają się na następującym rozumieniu tego procesu: Doradztwo to skonkretyzowana porada, której celem jest zrozumienie problemu grupy inicjatywnej lub osoby fizycznej i wskazanie propozycji jego rozwiązania. Oparte jest na informacjach i materiałach przekazanych przez grupę inicjatywną i odnosi się do konkretnej kwestii. Doradztwo może być udzielane w dwóch formach: ydoradztwo bezpośrednie świadczone osobiście przez doradcę w budynku COP, ydoradztwo pośrednie świadczone drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Doradztwo może mieć charakter porad indywidualnych lub grupowych. Preferowaną przez Samorząd formą doradztwa jest doradztwo bezpośrednie. Inne formy mogą mieć charakter uzupełniający i wspierający. Celem doradztwa prawnego jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji członków grup inicjatywnych, oraz osób zamierzających utworzyć NGO, oraz członków i wolontariuszy młodych organizacji z zakresu formalnego i prawnego zakładania oraz prowadzenia organizacji pozarządowej i zarządzania organizacją. Zakres tej usługi może obejmować wiedzę na temat: y prawa stowarzyszeń i fundacji, y wolontariatu, y tworzenia i interpretacji statutów prawnych, y procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych, y postępowań rejestrowych (KRS), y dostępu do informacji publicznej, y konstruowania umów cywilnoprawnych, umów o pracę, y prowadzenia dokumentacji formalno-prawnej organizacji, 14

16 y prawa autorskiego i ochrony danych osobowych, yspraw prawno-podatkowych, yodpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej organizacji i członków organów statutowych, ydziałalności pożytku publicznego i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego. Usługa ta świadczona jest przez doradcę prawnego COP. Usługa świadczona jest według następującej procedury. Grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa składa zapotrzebowanie na usługę doradztwa prawnego do pracownika COP. Porady udzielane są indywidualnie po uprzednim zapisie: ytelefonicznym, pod numerem telefonu ; ydrogą mailową na adres yosobiście w siedzibie Centrum, ul. A. Struga 1 Porada powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę. Doradca w momencie rozpoczęcia kontaktu z grupą inicjatywną/ nowopowstałą organizacją pozarządową przejmuje odpowiedzialność za poziom profesjonalnej obsługi. Grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa może skorzystać z porad prawnych w zależności od potrzeb. Ilość porad prawnych w okresie inkubacji jest zależna od potrzeb grup inicjatywnych/nowpowstałych organiacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: ywykonanie usługi grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady prawnej potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6D. ywykonanie usług odnotowane jest przez pracownika COP na załączniku do Porozumienia o współpracy - Karcie współpracy. ZAŁĄCZNIK NR 7. USŁUGA 3 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI Celem oferty doradztwa w zakresie księgowości jest wzrost przygotowania i kompetencji w obszarach prowadzenia księgowości. Doradztwo ma na celu pomoc funkcjonującym, jak i nowopowstającym organizacjom pozarządowym w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości 15

17 finansowej. Umożliwi ono wskazanie i rozwiązywanie głównych problemów związanych z księgową obsługą stowarzyszeń czy fundacji. Usługa ta świadczona jest przez doradcę księgowego COP. Zakres usług księgowych obejmuje: ydoradztwo w zakresie prowadzonej przez organizację rachunkowości, ydoradztwo w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, ykonsultacje w zakresie przygotowania planu kont, polityki rachunkowości w NGO, ypodatkowo-księgowe aspekty działalności gospodarczej NGO, ydoradztwo w zakresie szeroko rozumianych finansów i podatków. Porada powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę. Doradca w momencie rozpoczęcia kontaktu z grupą inicjatywną/ nowopowstałą organizacją pozarządową przejmuje odpowiedzialność za poziom profesjonalnej obsługi. Grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa może skorzystać z porad księgowych w zależności od potrzeb. Ilość porad księgowych w okresie inkubacji jest zależna od potrzeb grup inicjatywnych/nowopowstałych organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: ywykonanie usługi grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6C. ywykonanie usług odnotowane jest przez pracownika COP na załączniku do Porozumienia o współpracy - Karcie współpracy. ZAŁĄCZNIK NR 7. USŁUGA 4 DORADZTWO INFORMATYCZNE Celem oferty doradztwa informatycznego jest wzrost przygotowania i kompetencji członków grup inicjatywnych i nowopowstałych organizacji w obszarach wykorzystania nowoczesnych technologii do nowoczesnej komunikacji, sieciowania, zarządzania organizacją, skutecznego fundraisingu, technologii i bezpieczeństwa. Realizacja tej usługi pozwoli zdobyć lub rozszerzyć wiedzę w jaki sposób nowoczesne technologie mogą służyć współpracy organizacji pozarządowych 16

18 z wolontariuszami i biznesem oraz jak mogą być wykorzystane w komunikacji organizacji z otoczeniem. Usługa ta świadczona jest przez doradcę informatycznego COP. Zakres usług doradztwa informatycznego obejmuje: ydoradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia stron internetowych, ypomoc w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych w organizacji, ykonsultacje w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych na strony internetowe, ypomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów z obszaru nowych technologii, yinne porady informatyczne w zależności od potrzeb grup inicjatywnych i nowopowstałych organizacji. Porada informatyczna powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na te usługę. Doradca informatyczny w momencie rozpoczęcia kontaktu z grupą inicjatywną/nowopowstałą organizacją pozarządową przejmuje odpowiedzialność za poziom profesjonalnej obsługi. Grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa może skorzystać z porad informatycznych w zależności od potrzeb. Ilość porad informatycznych w okresie inkubacji jest zależna od potrzeb grup inicjatywnych/ nowopowstałych organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: ywykonanie usługi grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6A. ywykonanie usług odnotowane jest przez pracownika COP na załączniku do Porozumienia o współpracy - Karcie współpracy. ZAŁĄCZNIK NR 7. USŁUGA 5 DORADZTWO W ZAKRESIE BHP Celem oferty doradztwa w zakresie BHP jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez członków grup inicjatywnych i nowopowstałych organizacji w obszarach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia członków, wolontariuszy i uczestników przedsięwzięć organizowanych przez te podmioty oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Realizacja tej usługi pozwoli na poznanie najnowszych uregulowań prawa 17

19 pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy, zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Usługa ta świadczona jest przez doradcę w zakresie BHP COP. Zakres usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje: yregulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, yzagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy, yzasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, yokoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. Porada w zakresie BHP powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę. Grupa inicjatywna/ nowopowstała organizacja pozarządowa może skorzystać z porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od potrzeb. Ilość porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie inkubacji jest zależna od potrzeb grup inicjatywnych/ nowopowstałych organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: ywykonanie usługi grupa inicjatywna/ nowopowstała organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6B. ywykonanie usług odnotowane jest przez pracownika COP na załączniku do Porozumienia o współpracy - Karcie współpracy. ZAŁĄCZNIK NR 7. USŁUGA 6 POMOC TECHNICZNA Celem usługi pomoc techniczna jest stworzenie warunków dla rozwoju 18

20 nowych organizacji pozarządowych oraz usprawnienie ich bieżącego funkcjonowania. Za realizację usługi pomoc techniczna odpowiedzialny jest pracownik COP. W ramach tej usługi do dyspozycji grup inicjatywnych i nowopowstałych organizacji pozarządowych udostępnione nieodpłatnie mogą być: y pomieszczenia Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z wyposażeniem, na które składają się: 2 zestawy komputerowe, laptop, drukarka, ksero, skaner, telefon 35 krzeseł, Stoły z mozliwością dowolnego ustawienia, rzutnik + ekran, flipchart z akcesoriami, dostęp do Internetu, zestaw naczyń (talerzyki, łyżki, widelce, filiżanki, termosy) mikrofalówka, chłodziarko-zamrażarka, zestaw mebli kuchennych, czajnik bezprzewodowy, 2 stojaki na prospekty, zabudowa meblowa szafki dla organizacji pozarządowych, meble ogrodowe. Budynek przystosowany dla Osób Niepełnosprawnych (podjazd, WC), ypomieszczenie w Urzędzie Miejskim ul. J. Kilińskiego 30, sala konferencyjna 114 na spotkania grupy powyżej 30 osób. yobiekty sportowe poprzez Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. Procedura usługi I wymagana dokumentacja. Pracownik COP lub (w zależności od zakresu wsparcia) pracownik Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego przeprowadza wywiad mający na celu ustalenie potrzeb grup inicjatywnych i nowopowstałych organizacji, oraz określenie jakiego rodzaju wsparciem jest on zainteresowany. 19

21 Następnie przedstawia przedstawicielom grup inicjatywnych i nowopowstałych organizacji pozarządowych kompletną i aktualną informację na temat możliwości i warunków skorzystania z usługi i dostępnego zakresu usługi. Każdorazowo skorzystanie z usługi odbywa się na pisemny wniosek w tej sprawie. W tym celu należy złożyć zapotrzebowanie do Centrum Organizacji Pozarządowych. W zależności od potrzeb lokalowych grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa: yskłada zapotrzebowanie na pomieszczenie w COP jeśli jest zainteresowana udostępnieniem pomieszczeń na spotkania grupy do 30 osób. ZAŁĄCZNIK NR 8. yskłada zapotrzebowanie na pomieszczenie w Urzędzie Miejskim ul. J. Kilińskiego 30, sala konferencyjna 114 jeśli jest zainteresowana udostępnieniem pomieszczeń na spotkania grupy powyżej 30 osób. ZAŁĄCZNIK NR 8. ywypełnia odpowiednią rubrykę w pkt. 1 w Porozumieniu o współpracy jeśli jest zainteresowana użyczeniem adresu COP-u na potrzeby rejestracji w KRS. ZAŁĄCZNIK NR 5. Kierownik bądź pracownik Centrum informuje grupę o sposobie rozpatrzenia zapotrzebowania w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Grupa inicjatywna/nowopowstała organizacja pozarządowa może również skorzystać ze wsparcia w udostepnieniu obiektów sportowych poprzez Referat Sportu i Turystyki. Zakres i rodzaj wsparcia ustalany jest indywidualnie z Kierownikiem Referatu pod numerem telefonu lub osobiście w Referacie ul. S. Żeromskiego 53 pok USŁUGA 7 DORADZTWO SZKOLENIOWE Standard usługi szkoleniowej opiera się na następującym rozumieniu tej kategorii. Przez szkolenie rozumiemy zorganizowany proces zapewniający dostarczenie lub rozwijanie wiedzy, nabywanie lub rozwój umiejętności, kształtowanie lub zmianę postaw i sposobów zachowań w celu spełnienia wymagań lub podnoszenia kwalifikacji. Usługa szkoleniowa to zorganizowane działanie, w trakcie którego 20

22 prowadzący (trener, wykładowca, itp.) prowadzi dla grupy spotkanie, w efekcie którego uczestnicy nabywają lub pogłębiają jeden lub więcej wymienionych poniżej składników: ynabywanie, poszerzenie wiedzy uczestników zajęć, yrozwój wybranych umiejętności, ymodyfikacja istniejących wzorców zachowań, ykształtowanie lub zmiana postawy (nastawienia wobec danego problemu lub szeregu problemów) uczestników szkolenia, ywypracowanie rozwiązania konkretnego problemu lub problemów, ywymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, ylepsze poznanie się i wzajemne zintegrowanie uczestników. Celem usług szkoleniowych dla grup inicjatywnych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne i efektywne założenie organizacji pozarządowej w wybranej przez grupę formie prawnej. Zakres szkolenia dla grup inicjatywnych obejmuje: yprawne aspekty zakładania i funkcjonowania ngo, ywspółpraca z samorządem lokalnym, yzarzadzanie i współpraca z wolontariuszami, yźródła finansowania działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, ypozyskiwanie środków unijnych, ywspółpraca z biznesem, zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych, yinne w zależności od potrzeb grupy inicjatywnej i możliwości organizatora szkoleń. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o opracowany wcześniej program zajęć i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod dydaktycznych. Usługa szkoleniowa może odbywać się w COP lub poza tym miejscem, w sali dydaktycznej (konferencyjnej) lub w innym otoczeniu. Organizacja usługi szkoleniowej obejmuje cztery etapy: yokreślenie potrzeb w zakresie szkolenia, kontakt grupą inicjatywną identyfikacja potrzeb, yzaprojektowanie i zaplanowanie szkolenia, projekt usługi, yrealizację szkolenia, 21

23 yocenę wyników szkolenia, ewaluację szkolenia. Za organizację pierwszego etapu procesu szkoleniowego odpowiada zgodnie z zakresem kompetencji wyznaczony pracownik COP. Na podstawie spotkań z grupami inicjatywnymi, organizacjami pozarządowymi i doradcami COP identyfikuje i analizuje potrzeby szkoleniowe, oraz określa potrzeby konkretnych grup inicjatywnych. Na ich podstawe Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu opracowuje roczny harmonogram szkoleń do dnia 31 grudnia każdego roku. Założenia do harmonogramu mogą również składać grupy inicjatywne i organizacje pozarządowe na formularzu zapotrzebowania do dnia 31 listopada każdego roku. Za organizację usługi szkoleniowej odpowiada Kierownik COP, bądź wskazany przez niego pracownik. Do jego zadań należy: yopisanie celów i efektów projektu szkoleniowego, yokreślenie sposobów realizacji, yokreślenie metod dydaktycznych, yokreślenie szczegółowej zawartości merytorycznej, yokreślenie czasu trwania szkolenia i układu godzinowego oraz harmonogramu, opracowanie materiałów, ywycena projektu. Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych odpowiedzialny jest za właściwy dobór kadry świadczącej usługi szkoleniowe. Kadra szkoleniowa powinna spełniać następujące warunki: Warunki podstawowe: y wykształcenie wyższe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkoleń, y doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki i zakresu szkolenia. Warunki pożądane: yodbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, potwierdzone certyfikatami, yinne uprawnienia i osiągniecia istotne dla procesu szkoleniowego. ydoświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. 22

24 Kompetencje techniczne i osobiste: y znajomość metod dydaktycznych, y znajomość narzędzi internetowych, y obsługa urządzeń biurowych, y wysoka orientacja na efekty pracy, y umiejętność poszukiwania rozwiązań problemów, y komunikatywność. Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych odpowiedzialny jest za określenie prawnej formuły świadczenia usługi szkoleniowej (w ramach umowy o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat). Informacje o szkoleniach organizowanych przez Centrum ogłaszane są z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem każdorazowo poprzez: ystronę ydrogę mailową do organizacji znajdujących się w bazie adresowej Centrum; ytablicę ogłoszeń Centrum. Od dnia ogłoszenia informacji o szkoleniu rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie. Głównym kryterium naboru uczestników na szkolenie jest kolejność zgłoszeń. Ograniczenia: ycentrum w zależności od rodzaju szkolenia i ilości wolnych miejsc może wprowadzić kryterium ograniczające ilość osób z jednej grupy inicjatywnej/nowpowstałej organizacji; ycentrum określa w ogłoszeniu o szkoleniu grupę adresatów szkolenia, np. prezesi/przewodniczący organizacji już zarejestrowanych. ycentrum zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania na szkolenie osób, które już wcześniej zgłaszały się na szkolenia COP-u, ale w nich nie uczestniczyły (nieobecność nieusprawiedliwiona). O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie Centrum informuje uczestników mailowo bądź telefonicznie. Z każdego szkolenia sporządzana jest lista obecności. Uczestnicy szkolenia (osoby faktycznie uczestniczące w szkoleniu) otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia lub cyklu szkoleń przeprowadzona powinna zostać 23

25 ewaluacja usługi szkoleniowej w formie anonimowej ankiety. Za przeprowadzenie ankiety wśród grup inicjatywnych odpowiada wyznaczony pracownik COP. Pracownicy zobowiązani są do stworzenia uczestnikom szkoleń warunków umożliwiających wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w sposób zapewniający anonimowość i poufność. Ankieta ewaluacyjna powinna być przeprowadzona po zakończeniu szkolenia lub cyklu szkoleń w ostatnim dniu jego trwania. Ankiety przechowuje Kierownik COP lub wyznaczony przez niego pracownik. Wyniki ankiet ewaluacyjnych powinny stanowić jedną z podstaw przygotowanego na rok następny programu szkoleń. Wykonanie usługi szkoleniowej odnotowane jest przez pracownika COP w Karcie współpracy stanowiącej załącznik do Porozumienia o Współpracy. Dokumentacja usługi: ywzór harmonogramu szkoleń na kolejny rok. ZAŁĄCZNIK NR 9. yformularz zapotrzebowania na szkolenie. ZAŁĄCZNIK NR 10. yprzykładowy wzór ogłoszenia o szkoleniu. ZAŁĄCZNIK NR 11. yprzykładowy wzór formularza zgłoszeniowego. ZAŁĄCZNIK NR 12. yprzykładowy wzór zaświadczenia o udziale w szkoleniu. ZAŁĄCZNIK NR 13. ywzór ankiety ewaluacyjnej ze szkolenia. ZAŁĄCZNIK NR 14. USŁUGA 8 WSPARCIE KOMUNIKACYJNO-PROMOCYJNE Celem usługi wsparcia komunikacyjno - promocyjnego jest dostarczenie grupom inicjatywnym/nowopowstałym organziacjom pzoarządowym skutecznej pomocy i instrumentów pozwalających na propagowanie misji i działań grup inicjatywnych i nowpowstałych organizacji pozarządowych oraz pomoc w rozwijaniu sieci kontaktów budujących kapitał społeczny i zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne. Podmiotami udzielającymi grupom inicjatywnym/nowopowstałym organizacjom pozarządowym wsparcia w tym obszarze są wydziały merytorycznie Urzędu Miejskiego współpracujące z organizacjami pozarządowymi, a także COP. Grupa inicjatywna może skorzystać ze wsparcia promocyjnego Gminy jeszcze przed zarejestrowaniem w KRS. 24

26 Warunkiem upowszechnienia informacji jest wola grupy inicjatywnej i wystąpienie do odpowiedniego wydziału merytorycznego lub COP z taką inicjatywą. W tym celu do dyspozycji grup inicjatywnych pozostają w szczególności: y Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu; y Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Radomiu; y Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu. Informacje o organizowanych przez grupy inicjatywne oraz nowopowstałe organizacje pozarządowe działaniach mogą być umieszczane: yna stronie internetowej Urzędu Miasta, yw wydawanych przez samorząd publikacjach o charakterze ciągłym i okolicznościowym, yulotkach, banerach i innych materiałach promocyjnych. Informacje opracowane przez grupy inicjatywne powinny zawierać: ynazwę grupy; ykontakt do osoby reprezentującej grupę (telefon, ); ytekst komunikatu; yźródło komunikatu; yw przypadku załączenia zdjęć imię i nazwisko autora zdjęć. W tekście komunikatu należy zamieścić: ynazwę organizatora/ współorganizatorów, ycharakterystykę przedsięwzięcia, jego cel, ymiejsce i czas organizowanego przedsięwzięcia, ybeneficjentów, yw przypadku załączenia zdjęć imię i nazwisko autora zdjęć, yinne istotne informacje; np. warunki uczestnictwa, kontakt itp. Informacja musi być przekazana pracownikom wydziałów merytorycznych, Biura Prasowego lub COP w wersji pisemnej. Pracownicy wydziałów merytorycznych, COP i Biura Prasowego mogą dokonać zmian redakcyjnych, dopasowując formę informacji do wymogów konkretnych środków przekazu. Pracownicy wydziałów merytorycznych, COP i Biura Prasowego mają obowiązek uzyskania akceptacji grupy inicjatywnej/nowopowstałej organizacji pozarządowej w zakresie wprowadzonych zmian. Dopuszcza się różne formy uzyskania takiej akceptacji (mailowa, faxowa, telefoniczna). 25

27 Pracownicy wydziałów merytorycznych i COP nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez grupy inicjatywne. Zakres usługi komunikacyjno - promocyjnego wsparcia ze strony Centrum Organizacji Pozarządowych obejmuje m.in. zamieszczanie komunikatów istotnych dla grupy: yw zakładce organizacje pozarządowe na oficjalnej stronie miasta Radomia yna fanpage u Centrum ypoprzez bazę mailową do radomskich organizacji pozarządowych. Centrum zamieszcza komunikaty zgłoszone w formie pisemnej (mailowo na adres obligatoryjnie zawierające: ynazwę grupy/nowopowstałej organizacji pozarządowej; ykontakt do osoby reprezentującej grupę (telefon, ); ytekst komunikatu; yźródło komunikatu; yw przypadku załączenia zdjęć imię i nazwisko autora zdjęć. Centrum może dokonać edycji tekstu i dokonać zmian w treści komunikatu, zmiany te muszą być ponownie zatwierdzone przez autora komunikatu. Komunikaty zamieszczane są przez Centrum bez zbędnej zwłoki. Usługa wsparcia komunikacyjno-promocyjnego obejmuje także pośrednictwo i pomoc w zakresie przygotowania dezyderatów w ważnych dla mieszkańców sprawach, których reprezentantem jest grupa inicjatywna. Grupa inicjatywna ma możliwość: ybrania czynnego udziału w życiu społecznym miasta Radomia, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego (procedura dot. Budżetu Obywatelskiego przyjmowana jest corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia; ykonsultowania ważnych dla miasta spraw; zgłaszania postulatów i wniosków za pośrednictwem organów doradczych Gminy. Grupa inicjatywna składa pracownikowi COP dezyderaty na stosownym formularzu. Pracownik COP przekazuje wnioski postulaty odpowiednim organom doradczym i informuje o tym fakcie grupę inicjatywną lub organizację pozarządową w ciągu 7 dni roboczych. Pracownicy COP nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje organów 26

28 doradczych w sprawach złożonych za ich pośrednictwem dezyderatów. Zakres usługi wsparcie Biura Prasowego odbywa się poprzez: yzamieszczanie komunikatów na oficjalnej stronie miasta Radomia www. radom.pl, na zasadzie podobnej do zamieszczania komunikatów przez Centrum (komunikat należy przesłać na adres yzamieszczenie artykułu w wydawanych przez samorząd publikacjach o charakterze ciągłym (Radomskim Magazynie Samorządowym) i okolicznościowym, yulotkach, banerach i innych materiałach promocyjnych. Biuro Prasowe umieszczając informacje na stronie głównej Urzędu Miasta lub w zakładkach uwzględnia takie kryteria jak: ranga wydarzenia, jego zasięg, ilość beneficjentów, czy innowacyjność przedsięwzięcia. Wsparcie Wydziału Kultury odbywa się z kolei poprzez: y zamieszczanie informacji w Radomskim Informatorze Kulturalnym. Informacje o organizowanych przez grupy inicjatywne wydarzeniach należy przesłać na odpowiednim druku na adres Dokumentacja usługi: ydruk zgłoszeniowy do RIK. ZAŁĄCZNIK NR 15. yzarządzenie nr 77/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Radomia konsultacji społecznych dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok ZAŁĄCZNIK NR 16. yuchwała Nr 472/2013 Rady Miejskiej W Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia. ZAŁĄCZNIK NR 17. ywzór wniosku, postulatu do organów doradczych. ZAŁĄCZNIK NR 18. ywykaz organów doradczych gminy i ich zakresu kompetencji. ZAŁĄCZNIK NR 19. Grupa inicjatywna/nowpowstała organizacja pozarządowa może wnioskować o rozszerzenie oferty stałych porad do Kierownika Centrum. Kierownik Centrum po analizie możliwości Centrum, w tym dostępności ekspertów z wnioskowanej dziedziny, może taką usługę uruchomić cyklicznie lub jednorazowo, w zależności od zapotrzebowania. 27

29 CZĘŚĆ II STANDARDY USŁUG WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. STANDARD USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Celem usługi wsparcia technicznego dla organizacji pozarządowych jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych oraz usprawnienie ich bieżącego funkcjonowania, oraz świadczenia usług społecznych. Zakres tej usługi może obejmować: Usługa 1 Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z wyposażeniem. Usługa 2 Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w Urzędzie Miejskim ul. J. Kilińskiego 30, sala konferencyjna 114 na spotkania grupy powyżej 30 osób. Usługa 3 Nieodpłatne udostepnienie obiektów sportowych poprzez Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. Usługa 4 Umowa użyczenia lokali będących w zasobach samorządu lokalnego na potrzeby organizacji pozarządowych w celu realizacji przez nie zadań statutowych. USŁUGA 1 NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZENIA CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Za realizację usługi odpowiedzialny jest pracownik COP. W ramach tej usługi do dyspozycji organizacji pozarządowych udostępnione nieodpłatnie mogą być: y pomieszczenia Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z wyposażeniem, na które składają się: 2 zestawy komputerowe, laptop, drukarka, 28

30 ksero, skaner, telefon 35 krzeseł, Stoły z mozliwością dowolnego ustawienia, rzutnik + ekran, flipchart z akcesoriami, dostęp do Internetu, zestaw naczyń (talerzyki, łyżki, widelce, filiżanki, termosy) mikrofalówka, chłodziarko-zamrażarka, zestaw mebli kuchennych, czajnik bezprzewodowy, 2 stojaki na prospekty, zabudowa meblowa szafki dla organizacji pozarządowych, meble ogrodowe. Budynek przystosowany dla Osób Niepełnosprawnych (podjazd, WC) Procedura usługi i wymagana dokumentacja: Pracownik COP przeprowadza wywiad mający na celu ustalenie potrzeb organizacji, oraz określenie jakiego rodzaju wsparciem jest ona zainteresowana. Następnie przedstawia przedstawicielom organizacji pozarządowej kompletną i aktualną informację na temat możliwości i warunków skorzystania z usługi i dostępnego zakresu usługi. Każdorazowo skorzystanie z usługi odbywa się na pisemny wniosek w tej sprawie. W tym celu należy złożyć zapotrzebowanie do Centrum Organizacji Pozarządowych. ZAŁĄCZNIK NR 8. Kierownik bądź pracownik Centrum informuje organizację o sposobie rozpatrzenia zapotrzebowania w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. 29

31 USŁUGA 2 NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM UL. J. KILIŃSKIEGO 30, SALA KONFERENCYJNA 114 NA SPOTKANIA GRUPY POWYŻEJ 30 OSÓB Procedura usługi i wymagana dokumentacja. Za realizację tej usługi odpowiedzialny jest pracownik COP. Pracownik COP przeprowadza wywiad mający na celu ustalenie potrzeb organizacji pozarządowej, oraz określenie jakiego rodzaju wsparciem jest ona zainteresowana. Następnie przedstawia przedstawicielom organizacji pozarządowej kompletną i aktualną informację na temat możliwości i warunków skorzystania z usługi i dostępnego zakresu usługi. Jeśli organizacja jest zainteresowana udostępnieniem pomieszczeń na spotkania grupy powyżej 30 osób, pracownik proponuje wykorzystanie pomieszczenia w Urzędzie Miejskim ul. J. Kilińskiego 30, sala konferencyjna nr 114. Każdorazowo skorzystanie z usługi odbywa się na pisemny wniosek w tej sprawie. W tym celu należy złożyć zapotrzebowanie do Centrum Organizacji Pozarządowych. ZAŁĄCZNIK NR 8 Kierownik bądź pracownik Centrum informuje organizację pozarządową o sposobie rozpatrzenia zapotrzebowania w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. USŁUGA 3 NIEODPŁATNE UDOSTEPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH POPRZEZ BIURO SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU Procedura usługi i wymagana dokumentacja. Organizacja pozarządowa może skorzystać ze wsparcia w udostepnieniu obiektów sportowych poprzez Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. Za realizację tej usługi odpowiedzialny jest pracownik Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. Pracownik Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadza wywiad mający na celu ustalenie potrzeb organizacji pozarządowej, oraz określenie jakiego rodzaju wsparciem jest ona zainteresowana. 30

32 Następnie przedstawia przedstawicielom organizacji pozarządowej kompletną i aktualną informację na temat możliwości i warunków skorzystania z usługi i dostępnego zakresu usługi. Każdorazowo skorzystanie z usługi odbywa się na pisemny wniosek w tej sprawie. Zakres i rodzaj wsparcia ustalany jest indywidualnie z Kierownikiem Referatu. Kontakt pod numerem telefonu lub osobiście w Referacie ul. S. Żeromskiego 53 pok USŁUGA 4 UMOWA UŻYCZENIA LOKALI BĘDĄCYCH W ZASOBACH SAMORZĄDU LOKALNEGO NA POTRZEBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W CELU REALIZACJI PRZEZ NIE ZADAŃ STATUTOWYCH Procedura usługi i wymagana dokumentacja. Za realizację tej usługi odpowiedzialny jest pracownik Miejskiego Zarządu Lokalami we współpracy z Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu. Organizacja pozarządowa, której potrzeby lokalowe wykraczają poza zakres w/w usług 1-3 mogą się ubiegać o samodzielny lokal z zasobów będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu. Lokal może zostać organizacji udostępniony w formie umowy użyczenia na prowadzenie niekomercyjnej działalności statutowej. Organizacja zainteresowana samodzielnym lokalem nawiązuje kontakt z odpowiedzialnym pracownikiem Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu. Kontakt pod numerem telefonu lub osobiście w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu. ul. J. Kilińskiego 30 pok Kontakt z Miejskim Zarządem Lokalami tel wew. 233, Radom, ul. Garbarska 55/57. 31

33 Procedura użyczania lokalu rozpoczęta zostaje na pisemny wniosek organizacji pozarządowej, w którym zawarte są jej potrzeby i oczekiwania dotyczące lokalu. ZAŁĄCZNIK NR 20. Pracownicy Miejskiego Zarządu Lokalami lub Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu, sprawdzają wniosek pod względem merytorycznym, koncentrując się na uzasadnieniu i jego zgodności z profilem działania organizacji. Gdy pojawiają się wątpliwości pracownicy w/w jednostek zwracają się do wydziałów merytorycznych i COP o przekazanie opinii o dotychczasowej współpracy z wnioskującą organizacją pozarządową. Kryteria stosowane przy ocenie to: y realizacja zapisów statutu organizacji, y rozpoznawalność, y realizacja przez organizację zadań publicznych, y współpraca z innymi podmiotami, y uprzednia współpraca z Gminą. Pracownik Miejskiego Zarządu Lokalami lub Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu po zapoznaniu się z wnioskiem organizacji pozarządowej przeprowadza wywiad mający na celu doprecyzowanie potrzeb organizacji pozarządowej, oraz określenie jakiego rodzaju wsparciem jest ona zainteresowana. Następnie przedstawia przedstawicielom organizacji pozarządowej kompletną i aktualną informację na temat możliwości i warunków skorzystania z usługi i dostępnego zakresu usługi. Jeśli organizacja pozarządowa decyduje się na skorzystanie z przedstawionej propozycji użyczenia, składa wniosek o zawarcie umowy użyczenia. Umowę użyczenia zawiera się na okres do 3 lat. Umowa określa warunki użyczenia oraz prawa i obowiązki stron. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Radomia zwolnione są z czynszu za użyczany lokal. Ponoszą wszystkie opłaty eksploatacyjne i inne przewidziane dla danego lokalu. Umowa użyczenia może zostać przedłużona na okres dłuższy niż określony 32

34 w umowie na wniosek organizacji pozarządowej. ZAŁĄCZNIK NR 21. Decyzję w sprawie przedłużenia umowy, zmian w zakresie warunków korzystania ze wsparcia lokalowego podejmuje Prezydent Miasta Radomia w konsultacji z Dyrektorem Wydziału Zarzadzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu lub wyznaczonym przez niego pracownikiem. Organizacje pozarządowe zobowiązane do niezwłocznego poinformowania Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu lub Wydziału Zarzadzania Nieruchomościami o wszelkich zmianach w zakresie użytkowania lokalu. W uzasadnionych przypadkach umowa użyczenia może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. Wymaga to odrębnej zgody Rady Miejskiej w Radomiu wyrażonej w formie Uchwały. Procedura użyczania lokalu na okres powyżej trzech lat rozpoczęta zostaje na pisemny wniosek organizacji pozarządowej, zawierającej uzasadnienie złożonego wniosku. ZAŁĄCZNIK NR STANDARD USŁUGI WSPARCIA DORADCZEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wszystkie usługi doradztwa zawarte w Księdze Standardów Usług Współpracy opierają się na następującym rozumieniu tego procesu: Doradztwo to skonkretyzowana porada, której celem jest zrozumienie problemu organizacji pozarządowej i wskazanie propozycji jego rozwiązania. Oparte jest na informacjach i materiałach przekazanych przez organizację pozarządową i odnosi się do konkretnej kwestii. Doradztwo może być udzielane w dwóch formach: y doradztwo bezpośrednie świadczone osobiście przez doradcę w budynku COP, oraz pracownika wydziału merytorycznego, y doradztwo pośrednie świadczone drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Doradztwo może mieć charakter porad indywidualnych lub grupowych. Preferowaną przez Samorząd formą doradztwa jest doradztwo bezpośrednie. Inne formy mogą mieć charakter uzupełniający i wspierający. W zakres usług doradztwa świadczonych przez samorząd organizacjom pozarządowym wchodzą: 1. Usługa doradztwa prawnego. 2. Usługa doradztwa w zakresie prowadzenia księgowości. 33

35 3. Usługa doradztwa w zakresie rozliczania dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu miasta Radomia. 4. Usługa doradztwa informatycznego. 5. Usługa doradztwa w zakresie BHP. USŁUGA 1 DORADZTWO PRAWNE Celem doradztwa prawnego jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji członków organizacji pozarządowych, oraz wolontariuszy z zakresu formalnych i prawnych wymogów prowadzenia organizacji pozarządowej i zarządzania organizacją. Zakres tej usługi może obejmować wiedzę na temat: yprawa stowarzyszeń i fundacji, ywolontariatu, ytworzenia i interpretacji statutów prawnych, yprocedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych, ydostępu do informacji publicznej, ykonstruowania umów cywilnoprawnych, umów o pracę, yprowadzenia dokumentacji formalno-prawnej organizacji, yprawa autorskiego i ochrony danych osobowych, yspraw prawno-podatkowych, yodpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej organizacji i członków organów statutowych, ydziałalności pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego. Odpowiedzialny za organizację tej usługi jest Kierownik COP, a za jej świadczenie- doradca prawny COP. Usługa świadczona jest według następującej procedury. Organizacja pozarządowa składa zapotrzebowanie na usługę doradztwa prawnego do pracownika COP. Porady udzielane są indywidualnie po uprzednim zapisie: y telefonicznym, pod numerem telefonu ; y drogą mailową na adres: y osobiście w siedzibie Centrum, ul. A. Struga 1 Porada powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę. 34

36 Doradca w momencie rozpoczęcia kontaktu z organizacją pozarządową przejmuje odpowiedzialność za profesjonalny poziom obsługi. Organizacja pozarządowa może skorzystać z porad prawnych w zależności od potrzeb. Ilość porad prawnych jest zależna od potrzeb organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: ywykonanie usługi organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady prawnej potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6D. USŁUGA 2 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI Celem usługi doradztwa w zakresie prowadzenia księgowości jest wzrost przygotowania i kompetencji w obszarach prowadzenia księgowości. Doradztwo ma na celu pomoc funkcjonującym organizacjom pozarządowym w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej. Umożliwi ono wskazanie i rozwiązywanie głównych problemów związanych z księgową obsługą stowarzyszeń czy fundacji. Usługa ta świadczona jest przez doradcę księgowego COP. Zakres usług księgowych obejmuje: ydoradztwo w zakresie prowadzonej przez organizację rachunkowości, ydoradztwo w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, ykonsultacje w zakresie przygotowania planu kont, polityki rachunkowości w NGO, ypodatkowo-księgowe aspekty działalności gospodarczej NGO, ydoradztwo w zakresie szeroko rozumianych finansów i podatków. Porada powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę. Doradca w momencie rozpoczęcia kontaktu z organizacją pozarządową przejmuje odpowiedzialność za profesjonalny poziom obsługi. Organizacja pozarządowa może skorzystać z porad księgowych w zależności od potrzeb. Ilość porad księgowych jest zależna od potrzeb organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: ywykonanie usługi organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający 35

37 porady księgowej potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6C. USŁUGA 3 DORADZTWO W ZAKRESIE ROZLICZANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA Celem oferty doradztwa w zakresie rozliczania dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu miasta Radomia jest wzrost przygotowania i kompetencji w obszarach prowadzenia księgowości i rozliczania dotacji w ramach procedury konkursowej oraz tzw. małych grantów. Doradztwo ma na celu pomoc funkcjonującym organizacjom pozarządowym w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej. Umożliwi ono wskazanie i rozwiązywanie głównych problemów związanych rozliczaniem dotacji. Odpowiedzialny za świadczenie tej usługi jest wyznaczony pracownik COP. Pomoc w zakresie rozliczania dotacji udzielają także pracownicy wydziałów merytorycznych, odpowiednio do zakresu zleconych zadań. Zakres usług w zakresie rozliczania dotacji obejmuje: y doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego pomoc przy w wypełnianiu sprawozdania z wydatków na zadanie, pomoc przy opisywaniu dowodów księgowych, weryfikacja zgodności sprawozdania z umową, w tym m.in. weryfikacja harmonogramu i kosztorysu zadania, y doradztwo związane z wymogami prawidłowego tworzenia dokumentacji źródłowej na realizację zadania publicznego m.in. dot. reprezentacji uprawnionych osób do podpisywania sprawozdania, dokumentowanie wkładu własnego jeżeli taki jest wymagany, sposobu realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec instytucji nadzorujących realizację zadania, poprawność i kompletność dokumentacji, y doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków (koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane, ramy czasowe kwalifikowalności), y doradztwo w zakresie powstania obowiązku zwrotu dotacji, tryb postępowania w przypadku stwierdzenia obowiązku zwrotu dotacji w trakcie realizacji zadania. Porada powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia 36

38 zapotrzebowania na tę usługę. Doradca w momencie rozpoczęcia kontaktu z organizacją pozarządową przejmuje odpowiedzialność za profesjonalny poziom obsługi. Organizacja pozarządowa może skorzystać z porad w zakresie rozliczania dotacji w zależności od potrzeb. Ilość porad jest zależna od potrzeb organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: y Wykonanie usługi organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady w zakresie rozliczania dotacji potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6E. USŁUGA 4 DORADZTWO INFORMATYCZNE Celem usługi doradztwa informatycznego jest wzrost przygotowania i kompetencji członków organizacji pozarządowych i wolontariuszy w obszarach wykorzystania nowoczesnych technologii do nowoczesnej komunikacji, sieciowania, zarządzania organizacją, skutecznego fundraisingu, technologii i bezpieczeństwa. Realizacja tej usługi pozwoli zdobyć lub rozszerzyć wiedzę w jaki sposób nowoczesne technologie mogą służyć współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami i biznesem oraz jak mogą być wykorzystane w komunikacji organizacji z otoczeniem. Usługa ta świadczona jest przez doradcę informatycznego COP. Zakres usług doradztwa informatycznego obejmuje: y doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia stron internetowych, y pomoc w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych w organizacji, y konsultacje w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych na strony internetowe, y pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów z obszaru nowych technologii, y inne porady informatyczne w zależności od potrzeb organizacji pozarządowych. Porada informatyczna powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę. 37

39 Doradca informatyczny w momencie rozpoczęcia kontaktu z organizacją pozarządową przejmuje odpowiedzialność za profesjonalny poziom obsługi. Organizacja pozarządowa może skorzystać z porad informatycznych w zależności od potrzeb. Ilość porad informatycznych jest zależna od potrzeb organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: y Wykonanie usługi organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady prawnej potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6A. USŁUGA 5 DORADZTWO W ZAKRESIE BHP Celem usługi doradztwa w zakresie BHP jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przez członków organizacji pozarządowych i wolontariuszy w obszarach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia członków, wolontariuszy i uczestników przedsięwzięć organizowanych przez te podmioty oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Realizacja tej usługi pozwoli na poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy, zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Usługa ta świadczona jest przez doradcę w zakresie BHP COP. Zakres usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje: y regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, y zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy, y zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, 38

40 y okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. Porada w zakresie BHP powinna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę. Organizacja pozarządowa może skorzystać z porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od potrzeb. Ilość porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zależna od potrzeb organizacji pozarządowych i możliwości COP. Dokumentacja usługi: y Wykonanie usługi organizacja pozarządowa/organizacja pozarządowa oraz ekspert udzielający porady prawnej potwierdzają na odpowiednim formularzu zapotrzebowania na usługę. ZAŁĄCZNIK NR 6B. 3. STANDARD USŁUG KOMUNIKACYJNO- PROMOCYJNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Celem usług komunikacyjno - promocyjnych jest dostarczenie organizacjom pozarządowym skutecznego wsparcia i narzędzi pozwalających na propagowanie misji i działań, budowanie i umacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, ich liderów i wolontariuszy oraz pomoc w rozwijaniu sieci kontaktów budujących kapitał społeczny i zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne. Podmiotami udzielającymi organizacjom pozarządowym wsparcia w tym obszarze są: Kancelaria Prezydenta Miasta Radomia, wydziały merytoryczne UM, a także COP. Na standard usług komunikacyjno - promocyjnych dla organizacji pozarządowych składają się następujące usługi: Usługa 1: Upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Usługa 2: Pośrednictwo i pomoc w zakresie przygotowania dezyderatów w ważnych dla mieszkańców sprawach, których reprezentantem jest organizacja pozarządowa. Usługa 3: Obejmowania patronatem honorowym lub uczestnictwa Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym. Usługa 4: Udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym. 39

41 USŁUGA 1 UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Celem usługi jest promowanie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe poprzez działania zmierzające do zainteresowania odpowiednich osób, grup i instytucji inicjatywami konkretnych organizacji, ich rezultatami, możliwościami ich wykorzystania oraz korzyściami jakie one niosą. Działania promocyjne w ramach tej usługi mają służyć: y dotarciu z czytelną i zrozumiałą informacją o inicjatywach organizacji do poszczególnych grup odbiorców, y budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji i jej działań w odbiorze lokalnym, y kształtowaniu pozytywnego klimatu wokół inicjatyw trzeciego sektora, y pomnażaniu kapitału społecznego społeczności Radomia. Warunkiem upowszechnienia informacji jest wola organizacji pozarządowej i wystąpienie do odpowiedniego wydziału merytorycznego lub COP z taką inicjatywą. W tym celu do dyspozycji organizacji pozarządowych pozostają: y Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu; y Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Radomiu; y Wydział Kultury. Informacje o organizowanych przez organizacje pozarządowe działaniach mogą być umieszczane: y na stronie internetowej miasta Radomia, y w wydawanych przez samorząd publikacjach o charakterze ciągłym i okolicznościowym, y ulotkach, banerach i innych materiałach promocyjnych. Informacje opracowane przez organizacje pozarządowe powinny zawierać: y nazwę organizacji; y kontakt do osoby ją reprezentującej (telefon, ); y tekst komunikatu; y źródło komunikatu; y w przypadku załączenia zdjęć imię i nazwisko autora zdjęć. W tekście komunikatu należy zamieścić: y nazwę organizatora/ współorganizatorów, y charakterystykę przedsięwzięcia, jego cel, 40

42 y miejsce i czas organizowanego przedsięwzięcia, y beneficjentów, y w przypadku załączenia zdjęć imię i nazwisko autora zdjęć, y inne istotne informacje; np. warunki uczestnictwa, kontakt itp. Informacja powinna być przekazana pracownikom wydziałów merytorycznych lub COP w wersji pisemnej. Pracownicy wydziałów merytorycznych, COP i Biura Prasowego mogą dokonać zmian redakcyjnych, dopasowując formę informacji do wymogów konkretnych środków przekazu. Pracownicy wydziałów merytorycznych i COP mają obowiązek uzyskania akceptacji organizacji pozarządowej w zakresie wprowadzonych zmian. Dopuszcza się różne formy uzyskania takiej akceptacji (mailowa, faxowa, telefoniczna). Pracownicy wydziałów merytorycznych i COP nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez organizacje pozarządowe. Zakres usług komunikacyjno - promocyjnych ze strony Centrum Organizacji Pozarządowych obejmuje m.in. zamieszczanie komunikatów istotnych dla organizacji: y w zakładce organizacje pozarządowe na oficjalnej stronie miasta Radomia y na fanpage u Centrum y poprzez bazę mailową radomskich organizacji pozarządowych, Centrum zamieszcza komunikaty organizacji zgłoszone w formie pisemnej (mailowo na adres obligatoryjnie zawierające: y nazwę organizacji; y kontakt do osoby ją reprezentującej (telefon, ); y tekst komunikatu; y źródło komunikatu; y w przypadku załączenia zdjęć imię i nazwisko autora zdjęć. Centrum może dokonać edycji tekstu i dokonać zmian w treści komunikatu, zmiany te muszą być ponownie zatwierdzone przez autora komunikatu. Komunikaty zamieszczane są przez Centrum bez zbędnej zwłoki. Zakres usługi wsparcia Biura Prasowego odbywa się poprzez: y zamieszczanie komunikatów na oficjalnej stronie miasta Radomia www. radom.pl, na zasadzie podobnej do zamieszczania komunikatów przez Centrum (komunikat należy przesłać na adres y zamieszczenie artykułu w wydawanych przez samorząd publikacjach 41

43 o charakterze ciągłym (Radomskim Magazynie Samorządowym) i okolicznościowym, y ulotkach, banerach i innych materiałach promocyjnych. Biuro Prasowe umieszczając informacje na stronie głównej miasta lub w zakładkach uwzględnia takie kryteria jak: ranga wydarzenia, jego zasięg, ilość beneficjentów, czy innowacyjność przedsięwzięcia. Wsparcie Wydziału Kultury odbywa się z kolei poprzez: zamieszczanie informacji w Radomskim Informatorze Kulturalnym. Informacje o organizowanych przez organizacje pozarządowe wydarzeniach należy przesłać na odpowiednim druku na adres ZAŁĄCZNIK NR 15 Druk zgłoszeniowy do RIK. USŁUGA 2 POŚREDNICTWO I POMOC W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DEZYDERATÓW W WAŻNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SPRAWACH, KTÓRYCH REPREZENTANTEM JEST ORGANIZACJA POZARZĄDOWA Celem usługi jest pomoc organizacjom pozarządowym z zakresie przekazywania odpowiednim organom samorządowym ważnych z ich punktu widzenia postulatów dotyczących różnych aspektów życia lokalnej wspólnoty. Zakres tej usługi obejmuje: y wskazanie adresata - organu, w którego kompetencjach znajduje się wskazany przez organizację problem, y przedstawienie wykazu organów doradczych gminy i ich kompetencji, y przedstawienie instrumentów i trybu zgłaszania wniosków. Organizacje pozarządowe w tym zakresie mają możliwość : y brania czynnego udziału w życiu społecznym miasta Radomia, np. poprzez zgłaszanie swoich propozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego (procedura dot. Budżetu Obywatelskiego przyjmowana jest corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia; przykład - ZAŁĄCZNIK NR 16 - Zarządzenie nr 4677/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Radomia konsultacji społecznych dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok y konsultowania ważnych dla miasta spraw; ZAŁĄCZNIK NR 17 - Uchwała Nr 472/2013 Rady Miejskiej W Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na 42

44 terenie Miasta Radomia. y zgłaszania postulatów i wniosków za pośrednictwem organów doradczych Gminy. Wykaz organów doradczych Gminy i ich zakresu kompetencji znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 19 Księgi Standardów Usług Współpracy. Organizacje pozarządowe mogą składać swoje postulaty za pośrednictwem Centrum Organizacji Pozarządowych. W tym celu organizacja składa pracownikowi COP dezyderaty na stosownym formularzu. ZAŁĄCZNIK NR 18 Wzór wniosku, postulatu do organów doradczych. Pracownik COP przekazuje niezwłocznie wnioski postulaty odpowiednim organom doradczym i informuje o tym fakcie organizację pozarządową w ciągu 7 dni roboczych. Pracownicy COP nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje organów doradczych w sprawach złożonych za ich pośrednictwem dezyderatów. Organy doradcze Gminy mają obowiązek udzielenia organizacjom pozarządowym odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania dezyderatu. USŁUGA 3 OBEJMOWANIE PATRONATEM HONOROWYM LUB UCZESTNICTWO PREZYDENTA MIASTA RADOMIA W KOMITECIE HONOROWYM Celem usługi jest podkreślenie szczególnego charakteru wydarzeń lub przedsięwzięć organizowanych przez trzeci sektor, bezpośrednio związanych z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem miasta Radomia. Objęcie patronatu honorowego przez Prezydenta Miasta Radomia lub udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi, podkreślającymi szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem miasta Radomia. Patronat honorowy Prezydenta Miasta Radomia lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne oraz lokalne, a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta Radomia. Warunki objęcia patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym określa regulamin. ZAŁĄCZNIK NR

45 Objęcie przez Prezydenta Miasta Radomia patronatu honorowego lub udział Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Urzędu Miejskiego w Radomiu dla organizatora. Warunkiem objęcia patronatem wydarzeń lub przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe jest wystąpienie z wnioskiem przez organizatora. (ZAŁĄCZNIK NR 22). Ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego można pobrać odpowiedni formularz wniosku o objęcie patronatem Prezydenta danego wydarzenia. Dodatkowe szczegóły dostępne są również na stronie Wniosek taki złożyć należy do Kancelarii Prezydenta, która ma 14 dni na jego rozpatrzenie. USŁUGA 4 UDZIELANIE REKOMENDACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM Celem usługi jest udzielenie pisemnej informacji o działalności organizacji pozarządowej, zwiększające jej wiarygodność wśród partnerów społecznych oraz pozwalające na udział w konkursach na realizację zadań publicznych. Odpowiedzialny za realizacje tej usługi jest Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych wraz z Dyrektorami wydziałów merytorycznych. Rekomendacja jest dobrowolną opinią wystawioną organizacji pozarządowej na jej wniosek przez podmioty odpowiedzialne za realizację tej usługi. Samorząd może udzielić organizacjom w zależności od ich potrzeb- dwóch rodzajów rekomendacji: y rekomendacji dla oferty realizacji konkretnego zadania publicznego, y rekomendacji o działalności organizacji pozarządowej. Procedura udzielania rekomendacji zostaje rozpoczęta na wniosek organizacji pozarządowej. Wniosek należy złożyć do sekretariatu Prezydenta Miasta Radomia. Organizacja we wniosku powinna określić jakiego rodzaju rekomendacji oczekuje. W przypadku rekomendacji dla oferty realizacji konkretnego zadania publicznego organizacja zobowiązana jest do dostarczenia oferty bądź projektu oferty oraz formularza rekomendacji (jeśli taki jest wymagany). Rekomendację przygotowuje Centrum Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z odpowiednim - do rodzaju zadań publicznych - wydziałem merytorycznym. 44

46 W rekomendacji należy uwzględnić takie kryteria jak: 1. realizacja finansowych form współpracy w tym: y realizacja zadań publicznych zleconych przez Gminę Miasta Radomia y efektywność wydatkowania środków publicznych. 2. Realizacja pozafinansowych form współpracy, w tym: y udział w szkoleniach, korzystanie z doradztwa, y udział w konsultacjach, y udział w pracach doradczych organów Gminy. Rekomendacja powinna zostać udzielona w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Prezydent Miasta Radomia może odmówić udzielenia rekomendacji, jeśli organizacja nie współpracuje z samorządem i brak jest obiektywnych przesłanek do udzielenia takiego wsparcia. Odmowa udzielenia rekomendacji powinna być przedstawiona wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. Rekomendacja dla oferty realizacji konkretnego zadania publicznego jest ważna do końca procedury konkursowej, której to zadanie dotyczy. Rekomendacje o charakterze ogólnym o działalności organizacji pozarządowych są ważne jeden rok. Rejestr rekomendacji udzielanych organizacjom pozarządowym prowadzi COP. 4. STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Standard usługi szkoleniowej opiera się na następującym rozumieniu tej kategorii. Przez szkolenie rozumiemy zorganizowany proces zapewniający dostarczenie lub rozwijanie wiedzy, nabywanie lub rozwój umiejętności, kształtowanie lub zmianę postaw i sposobów zachowań w celu spełnienia wymagań lub podnoszenia kwalifikacji. Usługa szkoleniowa to zorganizowane działanie, w trakcie którego prowadzący (trener, wykładowca, itp.) prowadzi dla grupy spotkanie, w efekcie którego uczestnicy nabywają lub pogłębiają jeden lub więcej wymienionych poniżej składników: ynabywanie, poszerzenie wiedzy uczestników zajęć, yrozwój wybranych umiejętności, 45

47 ymodyfikacja istniejących wzorców zachowań, ykształtowanie lub zmiana postawy (nastawienia wobec danego problemu lub szeregu problemów) uczestników szkolenia, ywypracowanie rozwiązania konkretnego problemu lub problemów, ywymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, ylepsze poznanie się i wzajemne zintegrowanie uczestników. Celem usług szkoleniowych dla organizacji pozarządowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne i efektywne wypełnianie przez nią zadań statutowych, świadczenie usług społecznych, zarzadzanie pracownikami i wolontariuszami oraz rozwijanie współpracy z samorządem lokalnym, innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi. Zakres szkoleń dla organizacji pozarządowych organizowanych przez samorząd miasta Radomia wynika z harmonogramu szkoleń COP oraz potrzeb organizacji i możliwości organizatora szkoleń. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o opracowany wcześniej program zajęć i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod dydaktycznych. Usługa szkoleniowa może odbywać się w COP lub poza tym miejscem, w sali dydaktycznej (konferencyjnej) lub w innym otoczeniu. Organizacja usługi szkoleniowej obejmuje cztery etapy: yokreślenie potrzeb w zakresie szkolenia, identyfikacja potrzeb poprzez wspólne opracowanie harmonogramu szkoleń na następny rok, yzaprojektowanie i zaplanowanie szkolenia, projekt usługi, yrealizację szkolenia, yocenę wyników szkolenia, ewaluację szkolenia. Za organizację pierwszego etapu procesu szkoleniowego odpowiada zgodnie z zakresem kompetencji wyznaczony pracownik COP/ wyznaczony pracownik wydziału merytorycznego. W oparciu o konsultacje z organizacjami pozarządowymi i doradcami COP identyfikuje i analizuje potrzeby szkoleniowe, oraz określa potrzeby konkretnych organizacji pozarządowych. Na ich podstawie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu opracowuje roczny harmonogram szkoleń do dnia 31 grudnia każdego roku. Założenia do harmonogramu mogą również składać organizacje pozarządowe na formularzu zapotrzebowania do dnia 30 listopada każdego roku. 46

48 Za organizację usługi szkoleniowej odpowiada Kierownik COP/Dyrektor wydziału merytorycznego, bądź wskazany przez niego pracownik. Do jego zadań należy : y opisanie celów i efektów projektu szkoleniowego, y określenie sposobów realizacji, y określenie metod dydaktycznych, y określenie szczegółowej zawartości merytorycznej, y określenie czasu trwania szkolenia i układu godzinowego oraz harmonogramu, opracowanie materiałów, y wycena projektu. Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych/Dyrektor wydziału merytorycznego odpowiedzialny jest za właściwy dobór kadry świadczącej usługi szkoleniowe. Kadra szkoleniowa powinna spełniać następujące warunki: Warunki podstawowe: ywykształcenie wyższe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkoleń, ydoświadczenie zawodowe w zakresie problematyki i zakresu szkolenia, Warunki pożądane: yodbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, potwierdzone certyfikatami, yinne uprawnienia i osiągniecia istotne dla procesu szkoleniowego. ydoświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Kompetencje techniczne i osobiste: y znajomość metod dydaktycznych, y znajomość narzędzi internetowych, y obsługa urządzeń biurowych, y wysoka orientacja na efekty pracy, y umiejętność poszukiwania rozwiązań problemów, y komunikatywność. Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych/Dyrektor Wydziału merytorycznego odpowiedzialny jest za określenie prawnej formuły świadczenia usługi szkoleniowej (w ramach umowy o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat). 47

49 Informacje o szkoleniach organizowanych przez Centrum ogłaszane są z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem każdorazowo poprzez: ystronę ydrogę mailową do organizacji znajdujących się w bazie adresowej Centrum; ytablicę ogłoszeń Centrum. Od dnia ogłoszenia informacji o szkoleniu rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie. Głównym kryterium naboru uczestników na szkolenie jest kolejność zgłoszeń. Ograniczenia: ycentrum w zależności od rodzaju szkolenia i ilości wolnych miejsc może wprowadzić kryterium ograniczające ilość osób z jednej organizacji; ycentrum określa w ogłoszeniu o szkoleniu grupę adresatów szkolenia, np. prezesi/przewodniczący organizacji już zarejestrowanych. ycentrum zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania na szkolenie osób, które już wcześniej zgłaszały się na szkolenia COP-u, ale w nich nie uczestniczyły (nieobecność nieusprawiedliwiona). O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie Centrum informuje uczestników mailowo bądź telefonicznie. Z każdego szkolenia sporządzana jest lista obecności. Uczestnicy szkolenia (osoby faktycznie uczestniczące w szkoleniu) otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia lub cyklu szkoleń przeprowadzona powinna zostać ewaluacja usługi szkoleniowej w formie anonimowej ankiety. Za przeprowadzenie ankiety wśród organizacji pozarządowych odpowiada wyznaczony pracownik COP. Pracownicy zobowiązani są do stworzenia organizacjom pozarządowym warunków umożliwiających wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w sposób zapewniający anonimowość i poufność. Ankieta ewaluacyjna powinna być przeprowadzona po zakończeniu szkolenia lub cyklu szkoleń w ostatnim dniu jego trwania. Ankiety przechowuje Kierownik COP lub wyznaczony przez niego pracownik. Wyniki ankiet ewaluacyjnych powinny stanowić jedną z podstaw przygotowanego na rok następny programu szkoleń. 48

50 MONITORING I EWALUACJA W RAMACH STANDARDÓW Monitorng jest bieżącym gromadzeniem i analizowaniem informacji o przebiegu procesu standaryzacji współpracy z myślą o podjęciu działań korygujących. Ma on na celu dokonanie wstępnej oceny skutków wejścia w życie standardów usług współpracy między organizacjami pozarządowymi a Gminą Miasta Radomia, a także wpływu nowych regulacji na poziom zadowolenia i jakość współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Radomiu. Coroczny raport będący efektem monitoringu standardów współpracy, który opisywać będzie stan współpracy sektorów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz przedstawi proponowane rozwiązania najczęściej spotykanych problemów stanie się narzędziem poprawy współpracy międzysektorowej. Monitoring usługi polega na: y bieżącej kontroli prawidłowości i kompletności dokumentacji usługi świadczonej w ramach COP i wydziałów merytorycznych i jej raportowaniu, y przeprowadzeniu wśród grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych anonimowej ankiety oceniającej poziom zadowolenia z usług wchodzących w zakres Księgi standardów usług współpracy. y przeprowadzeniu wśród organizacji pozarządowych anonimowej ankiety oceniającej poziom zadowolenia z usług technicznych wchodzących w zakres Księgi standardów usług współpracy. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie monitoringu w pierwszym zakresie jest kierownik COP. Za przeprowadzenie ankiety wśród grup inicjatywnych I organizacji pozarządowych odpowiada wyznaczony pracownik COP. Pracownicy zobowiązani są do stworzenia grupom inicjatywnym oraz organizacjom pzoarządowym warunków umożliwiających wypełnienie ankiety ewaluacyjnej sposób zapewniający anonimowość i poufność. Ankieta ewaluacyjna powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku. Ankiety przechowuje Kierownik COP lub wyznaczony przez niego pracownik. 49

51 Dokumentacja do monitoringu: y Formularz ankiety ewaluacyjnej świadczonych usług dla grup inicjatywnych. ZAŁĄCZNIK NR 23. y Formularz ankiety ewaluacyjnej świadczonych usług dla organizacji pozarządowych wsparcie techniczne. ZAŁĄCZNIK NR 24. Kierownik COP lub osoba przez niego wyznaczona sporządza we współpracy z innymi wydziałami merytorycznymi raport o stanie współpracy międzysektorowej, na podstawie zebranych ankiet oraz wskaźników, w szczególności określających: Dane ilościowe, między innymi: yilość grup inicjatywnych, które zgłosiły się do Centrum Organizacji Pozarządowych lub wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Radomiu w poszukiwaniu wsparcia o charakterze inkubacyjnym, yilość grup inicjatywnych, z którymi zawarto porozumienie o współpracy, yilość usług świadczonych grupom inicjatywnym, organizacjom pozarządowym ogółem, yilość usług świadczonych grupom inicjatywnym, organizacjom pozarządowym w poszczególnych formach wsparcia, yilość grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych, które korzystały z usług cyklicznie, yilość grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych, które korzystały z usług jednorazowo, akcyjnie, yilość szkoleń przeprowadzonych dla grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych oraz ilość osób w nich uczestniczących, yilość zgłoszonych propozycji szkoleń na następny rok, yilość nowopowstałych dzięki wsparciu COP organizacji pozarządowych. Dane jakościowe, między innymi: y poziom zadowolenia grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych z otrzymanych usług łącznie, y poziom zadowolenia grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych z otrzymanych konkretnych usług, y poziom zadowolenia ze szkoleń. 50

52 Załącznik nr 1 do Księgi standardów usług współpracy GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Podmiotami udzielającymi wsparcia grupom inicjatywnym są Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Radomiu, w tym: KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA w tym Referat Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Andrzeja Struga Radom tel./fax: ; Centrum Organizacji Pozarządowych: ywspiera merytorycznie działalność statutową organizacji pozarządowych: poradnictwo, udostępnianie publikacji związanych z działalnością sektora pozarządowego, prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe; ywspiera technicznie: udostępnianie komputera z dostępem do Internetu, drukarki, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego; yinkubuje organizacje pozarządowe: udostępnianie pomieszczeń na spotkania w ramach działalności inicjatywnej, statutowej, na akcje społeczne, szkolenia, prowadzenie skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji; yedukuje i szkoli: popularyzacja potrzeby budowania społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie szkoleń z różnych obszarów zgodnych z zapotrzebowaniem organizacji, prowadzi zakładkę na stronie Internetowej z materiałami wykorzystywanymi podczas szkoleń oraz polecanymi przez ekspertów; yidentyfikuje potrzeby mieszkańców oraz organizacji pozarządowych; ypromuje i kreuje wizerunek trzeciego sektora w Radomiu: promocja działalności grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych i wolontariatu propagowanie i popularyzacja dobrych praktyk Referat Marketingu Miasta ul. S. Żeromskiego 53, pok

53 tel.: Zespół Informacji Prasowej i Publicznej ul. J. Kilińskiego 30 tel.: Do zadań komórki należy min.: y prowadzenie miejskich promocyjnych kanałów internetowych i promocja Miasta w Internecie oraz utrzymywanie platformy sms-owej do komunikacji z mieszkańcami, y nadzór nad zawartością merytoryczną oficjalnej strony internetowej Radomia y zarządzanie i nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej, y udzielanie informacji przedstawicielom mediów, y koordynacja prac związanych z wydawaniem darmowej gazety samorządowej oraz emisją w telewizji i radiu audycji o tematyce samorządowej. WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Żeromskiego 53 tel.: Do zadań Wydziału należy m.in.: y współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; y prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wykonywanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie współfinansowania kosztów pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej. BIURO SPORTU I TURYSTYKI ul. Żeromskiego 53 tel.:

54 Do zadań Referatu należy min.: y nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej w trybie art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach; y współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; y współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury fizycznej zgodnie z ustawą o sporcie. WYDZIAŁ KULTURY ul. Żeromskiego 53 tel.: Do zadań Wydziału należy m.in.: y współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie współorganizacji na terenie Gminy Miasta Radomia obchodów świąt państwowych i uroczystości rocznicowych; y współpraca ze środowiskami twórczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury; y prowadzenie spraw związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; y opracowywanie informacji z zakresu kultury i publikowanie ich w Radomskim Informatorze Kulturalnym i na stronie internetowej miasta; y prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowych na prace konserwatorski, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA ul. Kilińskiego 30 tel.:

55 Do zadań Wydziału należy min.: y ochrona środowiska, w tym ochrona przyrody, wód, powietrza, ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym; y gospodarka odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku; y leśnictwo i łowiectwo; y rolnictwo; y rybactwo śródlądowe; y ochrona zwierząt. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH ul. Moniuszki 9 tel.: Do zadań Wydziału należy min.: y prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie; y przyjmowanie zgłoszeń w sprawach dotyczących zgromadzeń. 54

56 Załącznik nr 2 do Księgi standardów usług współpracy PAKIET STARTOWY po nitce do kłębka, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o NGO 55

57 Spis treści Społeczeństwo obywatelskie Æ Æ Co to jest organizacja pozarządowa Jak założyć organizację pozarządową y Jak założyć fundację y Jak założyć stowarzyszenie Organizacje Pożytku Publicznego OPP Z czego utrzymują się NGO Jakie obowiązki ma organizacja Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu Podsumowanie Akty prawne Æ Æ Przydatne linki Æ Æ Przykładowe wzory dokumentów

58 Æ Æ Społeczeństwo obywatelskie Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia pojawiły się w Polsce mniej więcej w tym samym czasie co w państwach Europy Zachodniej. Początkowo zajmowały się przede wszystkim działalnością charytatywną, później podjęły również działalność korporacyjną, kulturalną, edukacyjną i naukową oraz działalność związaną z propagowaniem idei rozwoju społecznego i społecznej solidarności. Społeczeństwo obywatelskie to zbiorowość ukształtowana dzięki działalności różnych instytucji życia publicznego, takich jak media czy organizacje, umożliwiających obywatelom świadome uczestnictwo w życiu publicznym. Członkowie takiego społeczeństwa samodzielnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy. Cechą charakterystyczną społeczeństwa obywatelskiego jest niezależność od władz publicznych. Tylko państwo demokratyczne stwarza odpowiednie warunki do rozwoju tego społeczeństwa. Pozytywnym aspektem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest to, że członkowie takiego społeczeństwa angażują się w działalność organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych i wykazują się dużą aktywnością, Otwieranie osiedlowych placówek jest też wyrazem aktywności obywatelskiej. Tego typu wspólnoty służą przede wszystkim pomocą na przykład ubogim mieszkańcom. Tworzone są instytucje o charakterze charytatywnym, między innymi świetlice, w których dzieci po szkole mogą spędzić czas, otrzymać pomoc w odrobieniu zadań domowych, czy skorzystać z Internetu. Społeczeństwo to łącząca ludzi ze sobą więź instytucji, organizacji, ideałów i postaw, które powodują, że ludzie mają poczucie codziennej a nie odświętnej wspólnoty: wspólnych interesów, wspólnych potrzeb, wspólnych środków działania. Społeczeństwo opiera się bowiem na współpracy i posiada dwa wymiary. Jeden ma charakter czynny: poprzez społeczeństwo obywatelskie realizowane są interesy i cele składających się na nich grup oraz jednostek wchodzących w skład tych grup. Drugi ma charakter obronny: instytucje społeczeństwa obywatelskiego służą równoważeniu władzy państwowej. Obydwa te aspekty przeplatają się ze sobą. 57

59 Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się zdolnością do samoorganizacji oraz osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Potrafi ono działać bez instytucji państwowej. Podstawową cechą tego społeczeństwa jest wiedza jego członków o potrzebach wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro. Jest to taki rodzaj społeczeństwa, w którym obywatele świadomie, a nie przymusowo uczestniczą w życiu publicznym. Przykładowymi przejawami społeczeństwa obywatelskiego są: aktywność społeczna, organizacje pozarządowe, wolontariat. Społeczeństwo zdefiniować można po prostu jako trzeci sektor którego punktem wyjścia jest podział na prywatne i publiczne podmioty działania oraz prywatne i publiczne cele działalności. Sektor pierwszy to administracja publiczna gdzie podmioty i cele są publiczne; sektor drugi to rynek, biznes, gdzie podmioty i cele są prywatne; sektor trzeci to właśnie społeczeństwo obywatelskie, gdzie podmioty są prywatne, cele natomiast publiczne. Wolontariat to dobrowolna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Jest to również poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem. Dzięki wolontariuszom możliwe jest zorganizowanie takich akcji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki środków dla osób potrzebujących pomocy. Wolontariusze wyjeżdżają z konwojami Polskiej Akcji Humanitarnej. Pomagają przy usuwaniu skutków kataklizmów w Polsce i poza jej granicami. Obecni są także w biurach: prowadzą korespondencję, umawiają petentów, udzielają informacji, czy - tak jak w Biurach Porad Obywatelskich - udzielają specjalistycznych porad. Wolontariuszem może być każdy: prawnik, lekarz, pielęgniarka, doradca finansowy, inżynier budowlany, mechanik, spawacz - niekoniecznie w swoim zawodzie. 58

60 Æ Æ Co to jest organizacja pozarządowa? Co to jest trzeci sektor? Trzeci sektor to nazwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych. nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe. Określenie organizacje pozarządowe wskazuje na ich niezależność od administracji publicznej i samorządowej. Natomiast określenie non-profit podkreśla, iż organizacja prowadzi swoją działalność skupiając się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Stosowane jest również określenie przeniesione z języka angielskiego: NGO (non-governmental organization). Co to jest organizacja pozarządowa? Organizacja pozarządowa jest to organizacja niezwiązana z żadną władzą państwową Jej członkami mogą być zrzeszenia narodowe, stowarzyszenia o charakterze pozarządowym oraz osoby fizyczne lub prawne z różnych państw. Działalność jej opiera się na statutach, które nie mają charakteru umów międzynarodowych. Organizacja pozarządowa nie jest nastawiona na osiąganie zysku, ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. To nie znaczy jednak, że organizacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. Może, tyle tylko, że dochody nie są dzielone pomiędzy osoby pracujące czy ochotników, ale są przeznaczane na dalszą działalność. Czasem organizacje pozarządowe określane są jako tzw. trzeci sektor (obok sektora rynkowego i publicznego) lecz w odróżnieniu od sektora publicznego, a podobnie jak w przypadku rynkowego, posiadają one status organizacji prywatnych i powstają z inicjatywy ich założycieli. Działają jednak w interesie publicznym, nie zaś w prywatnym (inaczej niż w biznesie). 59

61 Zadania organizacji pozarządowych: rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, zmniejszanie napięć i sytuacji konfliktowych w społeczeństwie, pomoc w wyrażaniu opinii obywateli, nie tylko w sprawach politycznych. Według niektórych organizacje pozarządowe stanowią rodzaj poduszek powietrznych między społeczeństwem a państwem i pełnią ważniejszą rolę od rządu. Cele organizacji pozarządowych Organizacje pozarządowe zaspakajają potrzeby społeczne i rozwiązują często trudne problemy, zmniejszają napięcia i sytuacje konfliktowe w społeczeństwie. Mają prawo zabierania głosu w sprawach publicznych. Dzięki nim również obywatele mają możliwość wyrażania swoich opinii, niekoniecznie w sprawach wielkiej polityki. Rodzaje organizacji pozarządowych Podział ze względu na profil działalności: organizacje samopomocy - ich specyfika sprowadza się do tego, że działają na rzecz swoich członków, przykład: organizacja emerytów firmy X w miejscowości Y; organizacje opiekuńcze - świadczą usługi dla wszystkich, którzy tego potrzebują lub tylko dla pewnych kategorii osób, przykład: organizacja opieki nad dziećmi głuchymi; organizacje przedstawicielskie - na ogół reprezentują interesy jakiejś społeczności, przykład: społeczny komitet mieszkańców; organizacje mniejszości - reprezentujące interesy grup mniejszości na przykład religijnych, wyznaniowych, narodowościowych itp.; organizacje tworzone ad hoc - powstają dla przeprowadzenia określonej akcji; organizacje hobbystyczno-rekreacyjne - grupy osób zainteresowanych określoną sferą działalności, przykład: organizacja filatelistyczna; organizacje zadaniowe - często wykonują pewne funkcje zlecone przez władze, przykład: organizacja zajmująca się ochroną parku; 60

62 organizacje tradycyjne - o szerokiej formule działalności jak i osób, na rzecz których działają Jakie są typy organizacji pozarządowych? W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia działalności pozarządowej i społecznej są stowarzyszenia i fundacje. Pierwszym typem są stowarzyszenia. Stowarzyszenie to grupa osób, zrzeszonych dobrowolnie, mających wspólne zainteresowania lub wspólny cel, które chcą rozwijać. Ich działalność nie jest zarobkowa. Działają one na postawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Kolejnym typem organizacji są fundacje. Są to organizacje pozarządowe powoływane dla celów społecznie lub gospodarczo-użytecznych, wyposażone w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawiane przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskujące osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego3. Fundacje działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Co to jest stowarzyszenie? Stowarzyszenie jest to dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób, o celach nie zarobkowych, samodzielnie określające swoje programy i strukturę. Wyjątkowo może prowadzić działalność gospodarczą, przeznaczając dochód na cele statutowe z wyłączeniem członków stowarzyszenia. W Polsce mogą być stowarzyszenia zwykłe i zarejestrowane. Stowarzyszenie zwykłe może być utworzone, przez co najmniej 3 osoby. By mogło rozpocząć działalność, wystarczy pisemnie zgłosić utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego zwykle jest to wydział spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego lub starostwa powiatowego, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Takie stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej, a także korzystać z datków publicznych i tworzyć związków. Stowarzyszenie zarejestrowane powinno być utworzone przez co najmniej 15 osób, które muszą uchwalić statut określający cele, teren działania i władze. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje ono osobowość prawną. 61

63 Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to: dobrowolność oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia, samorządność to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych, trwałość oznacza, że stowarzyszenie istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe), niezarobkowy cel oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków). Co to jest fundacja? Fundacja jest to instytucja realizująca zadania społeczne, niemające charakteru działalności gospodarczej, które w akcie fundacyjnym określił założyciel (fundator), przeznaczając na tę działalność odpowiedni majątek. Fundacje mogą być ustanowione tylko w celu realizacji zadań społecznych lub gospodarczych. Utworzenie fundacji lub wpłata na konto fundacji już istniejącej umożliwia wyłączenie kwoty wydanej na ten cel spod opodatkowania, a ponadto umożliwia niższe opodatkowanie pozostałej części majątku. Fundacje spełniają ważną rolę w finansowaniu nauki, oświaty i kultury. Fundacja a stowarzyszenie Fundacje oraz stowarzyszenia stanowią najliczniejsze i najbardziej typowe formy prawne, w ramach których działają i zakładane są organizacje pozarządowe. Jak mówi popularne stwierdzenie: jeżeli masz pieniądze, to załóż fundację, jeśli masz przyjaciół załóż stowarzyszenie. Fundacja to forma prawna, o której powołaniu oraz o tym, czym będzie się ona zajmować decyduje wybrana osoba (fundator) bądź grono kilku osób (fundatorzy). Celem fundacji jest osiągnięcie jakiegoś ważnego gospodarczo (np. rozwój ekonomiczny danego obszaru) lub społecznie celu (np. podniesienie poziomu wykształcenia u ludzi młodych). 62

64 Fundator lub fundatorzy przekazują na ten cel swój majątek (papiery wartościowe, pieniądze, nieruchomości), który prawnie stanowi całą fundację. Stowarzyszenie grupa osób składająca się np. z przyjaciół, członków rodziny czy bliższych i dalszych znajomych, mających wspólne zainteresowania bądź wspólny cel. Rozwijają oni swoje zainteresowania lub dążą do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Stowarzyszenie musi posiadać osobność prawną, zaś jej członkowie mogą działać na tych samych zasadach bez względu na to czy są obywatelami polskimi czy zameldowanymi na terenie RP cudzoziemcami. Głównymi różnicami pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem są: forma powstania, zarządzanie, organizacja nadzór zewnętrzny, sprawy gospodarcze. W przypadku fundacji to fundator wyznacza cel jej działania, zaś jego majątek stanowi podstawę do utworzenia oraz działalności fundacji. Jeśli nastąpi wyczerpanie się środków finansowych, to fundacja będzie musiała zostać zlikwidowana. Fundacja może realizować cele zgodne z interesami RP, jak np. ochrona środowiska, opieka nad zabytkami. Cele tej formy prawnej muszą zawsze posiadać szerszy, ogólnospołeczny aspekt, a działania z nią związane nie mogą być wykonywane na rzecz fundatora czy jego rodziny. Wszystkie najważniejsze decyzje należą do zarządu fundacji, który nie podlega żadnej kontroli wewnętrznej. Fundator może być wolontariuszem lub pracownikiem czy zasiadać w radzie, ale nie może być członkiem fundacji. Tę formę prawną nadzorują ministrowie właściwi (np. fundację o charakterze ekologicznym Minister Ochrony Środowiska), a także starostowie właściwi (z racji umiejscowienia siedziby fundacji). Co roku na ręce ministra muszą być składane sprawozdania z działalności fundacji. Do założenia stowarzyszenia nie potrzeba żadnego nakładu pieniężnego, lecz co najmniej 15 osób. Tego rodzaju forma prawna opiera swoje działania na pracy społecznej jej członków. W przypadku gdy liczba należących do stowarzyszenia osób zmniejszy swą liczbę poniżej 15 osób, stowarzyszenie 63

65 64 będzie musiało poddać się likwidacji. Cel założenia stowarzyszenia nie może być zarobkowy, lecz zakres działalności może skupiać się wyłącznie na potrzebach jego członków i nie musi być społecznie użyteczny. Stowarzyszenie zarządzane jest w sposób demokratyczny. Decyzje podejmowane są na tzw. walnych zebraniach członków. Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa wewnętrzny organ kontrolny. Stowarzyszenia nadzorowane są przez starostów bądź prezydentów miast na prawach powiatu. Do tych organów nie muszą one składać corocznych sprawozdań. Jednak powyższy organ kontroli i nadzoru może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.

66 Æ Æ Jak założyć organizację pozarządową? Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r.,nr 234, poz z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zdefiniowała organizacje pozarządowe jako niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Rodzaj organizacji pozarządowej jaką będziecie zakładali zależy od tego jakie cele Wam przyświecają i jakimi możliwościami dysponujecie. Do założenia fundacji niezbędny jest kapitał. Założyciel fundacji czyli fundator przeznacza część swego majątku na realizację pewnych celów społecznych, a także ustala statut i sposób realizacji przyjętych celów. W stowarzyszeniu zaś najważniejsi są sami jego członkowie, którzy zrzeszają się, aby realizować wspólne cele. Ponadto, do założenia stowarzyszenia nie jest potrzebny żaden majątek. Założenie stowarzyszenia jest łatwiejsze z formalnego punktu widzenia niż założenie fundacji. Tworzenie i działalność stowarzyszeń regulowana jest głównie ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Fundacje działają natomiast w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203). Stowarzyszenia i fundacje to instytucje, które stanowią podstawowe formy samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem podstawowe typy organizacji pozarządowych. Mimo tego że stowarzyszenia i fundacje mogą mieć bardzo podobne cele, to jednak miedzy tymi instytucjami istnieją istotne różnice, co do formy powstania, organizacji i spraw gospodarczych. Stowarzyszenie, jest formą zrzeszenia się osób do osiągnięcia wspólnie jakiegoś celu. Tymczasem przy tworzeniu fundacji najważniejszy jest majątek. 65

67 Sposób założenia organizacji pozarządowej zależy od jej typu. Inaczej wygląda założenie fundacji, inaczej stowarzyszenia. Poniżej opisujemy oba sposoby z podziałem na typ organizacji. JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ? Fundacje działają w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.). Ustawa ta nie zawiera bezpośredniej definicji fundacji. Zgodnie z art. 1 wspomnianej ustawy fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Aby założyć fundację potrzebna jest wola fundatora, wyrażona w tzw. akcie fundacyjnym (oświadczeniu woli zmierzającym do ustanowienia fundacji, określającym cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu). Fundacja powstaje w drodze oświadczenia woli złożonego przez fundatora o ustanowieniu fundacji i przeznaczeniu określonego majątku na realizację celu fundacji. Takie oświadczenie woli powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego, bądź w treści testamentu. Fundacja to majątek (pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości, nieruchomości) przeznaczone przez fundatora na realizację ważnego społecznie lub gospodarczo celu. Nie możne on być członkiem fundacji, może jedynie zasiadać w jej władzach. Cel fundacji może być zmieniony tylko wówczas, jeżeli statut fundacji wyraźnie taką możliwość przewiduje. Fundator nie posiada żadnych szczególnych uprawnień w stosunku do fundacji, za wyjątkiem tych kompetencji, które zostały przyznane mu w statucie. Fundacja nie może zostać zlikwidowana z woli jakiegokolwiek organu fundacji, a jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona, tzn. że realizacja celów fundacji nie może przynosić dochodów ani samej fundacji, ani fundatorom. Oznacza to konieczność przeznaczenia wszelkich dochodów uzyskiwanych przez fundację (zarówno z majątku, w który fundacja została wyposażona przez fundatora, środków uzyskiwanych spoza funduszu założycielskiego, jak i darowizn, dochodów z działalności gospodarczej) na osiągnięcie tego celu. 66

68 W odniesieniu do fundacji organami nadzoru są właściwi ministrowie, a w wypadku fundacji, których działalność ograniczona jest do terytorium jednego województwa, odpowiedni wojewodowie. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji Oświadczenie o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Pobierana jest taksa notarialna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz i z 2005 r., Nr 11, poz. 83). 3 Rozporządzenia wylicza szczegółowo maksymalne stawki taksy od poszczególnych wartości w przypadku dokonania czynności notarialnej - są to kwoty od 100 zł do sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Niezależnie od formy (akt notarialny bądź jedna z dopuszczalnych form testamentu), oświadczenie musi wskazywać: cel fundacji, środki majątkowe, przeznaczone na jego realizację. (środkami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celu mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także przekazane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości (przy przenoszeniu własności nieruchomości konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego). Fundacja powstaje w momencie złożenia oświadczenia notarialnego, ale aby uzyskać osobowość prawną musi zostać zarejestrowana - odbywa się to w drodze postępowania rejestrowego w sądzie. Statut Fundacji Statut fundacji ustalany jest przez fundatora. Możliwe jest również ustalenie statutu fundacji przez osobę (fizyczną lub prawną) upoważnioną do tego przez fundatora. Ponieważ sam statut musi być sporządzony w formie pisemnej, również pełnomocnictwo do jego ustalenia winno być udzielone w tej samej formie (Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu. Oznacza to, że osobą upoważnioną 67

69 do ustalenia statutu fundacji będzie w takiej sytuacji spadkobierca lub zapisobiorca.). Statut musi być podpisany przez wszystkie osoby, które fundację ustanowiły i powinien zawierać następujące informacje: nazwę fundacji, jej siedzibę, cele, zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu oraz jego członków. Osobowość prawna Fundacji Fundacje podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisie fundacji do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej uzyskuje ona osobowość prawną. Fundacje należą więc do kategorii osób prawnych. Gdyby sąd doszedł do wniosku, że cel fundacji nie odpowiada warunkom określonym w tym przepisie powinien odmówić rejestracji fundacji. Wniosek do KRS o dokonanie wpisu składa się na urzędowych formularzach wraz z wymaganymi dokumentami. Obowiązkowy formularz to: KRS-W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia fundacji jej nazwy, siedziby itd. KRS-WK organy podmiotu, ten formularz należy dołączyć zawsze. Jeśli powołano organ nadzoru wewnętrznego należy złożyć dwa formularze: jeden z informacjami o członkach organu reprezentującego (Zarząd) i osobny z informacjami o członkach organu nadzorującego (zależnie od statutu Rada Fundacji lub Komisja Rewizyjna). Formularze dodatkowe to: KRS-WM - jeśli fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą 68

70 powinna złożyć również formularz KRS-WM - Przedmiot działalności. W formularzu KRS-M znajdują się pola, w które należy wpisać poszczególne rodzaje działalności podmiotu w oparciu o wykaz działań przyjęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do wniosku o wpis fundacji do KRS należy dołączyć: oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny lub inny dokument), statut (w trzech egzemplarzach), uchwały o powołaniu organów fundacji, uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji, oświadczenie wskazujące ministra właściwego do nadzoru (jeżeli zostało złożone). Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Druk formularza wniosku i druki załączników można otrzymać w sądzie. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni, czyli od momentu podpisania oświadczenia o powołaniu fundacji. Złożenie wniosku rozpoczyna postępowanie rejestrowe. Sąd rejestrowy rozpoznaje złożony wniosek nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli wniosek musi być poprawiony lub uzupełniony to jego rozpoznanie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpatrzyć go nie później niż w ciągu miesiąca. W razie stwierdzenia przez sąd, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu określonego terminu (7 dni od zdarzenia uzasadniającego wpis), sąd rejestrowy wzywa do ich złożenia. Wyznacza wtedy dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę. W razie wykonania czynności grzywna niezapłacona do tego czasu ulega umorzeniu. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu wraz 69

71 z wymaganymi formularzami uzupełniającymi i dokumentami. Wpis następuje na podstawie postanowienia sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu i polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w tym postanowieniu. Wpis uważa się za dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze. Z tą chwilą fundacja uzyskuje osobowość prawną. Opłaty rejestrowe za wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego Od 2 marca 2006r. obowiązują przepisy dotyczące opłat w postępowaniu przez sądem rejestrowym, na mocy, których fundacje ponoszą opłaty za wszystkie wpisy - Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). Wysokość opłat obowiązujących w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi dla fundacji: rejestracja 250 zł zmiana wpisu w rejestrze 150 zł wykreślenie z rejestru 300 zł Rejestr przedsiębiorców ( jeśli fundacja chce prowadzić działalność gospodarczą): rejestracja przedsiębiorców 500 zł dokonanie zmiany wpisu w rejestrze 250 zł wykreślenie z rejestru 150 zł Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i gospodarczym: rejestracja 100 zł dokonanie zmiany wpisu w rejestrze 250 zł wykreślenie z rejestru 250 zł Numer REGON Po zarejestrowaniu fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, organizacja ta zobowiązana jest złożyć wniosek w urzędzie statystycznym o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. W ten sposób 70

72 Fundacja otrzyma numer REGON. Po jego uzyskaniu organizacja zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis numeru REGON do KRS. Zgłoszenie numeru REGON do KRS nie podlega opłacie. NIP, konto bankowe Organizacja powinna również uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej NIP we właściwym ze względu na siedzibę fundacji urzędzie skarbowym oraz założyć odrębne konto bankowe, które będzie wykorzystywane do celów prowadzonej przez fundację działalności. JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Stowarzyszenie mogą założyć osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie (czyli od 16 do 18 lat), chociaż nie mogą samodzielnie zakładać stowarzyszenia, mogą do nich należeć. Jeżeli jednak nie posiadasz ukończonych 16 lat, również możesz zostać członkiem stowarzyszenia, ale wcześniej musisz uzyskać zgodę rodziców. Prawo do założenia stowarzyszenia przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. Rodzaje stowarzyszeń Stowarzyszenie zwykłe Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, ponieważ nie posiada osobowości prawnej. Aby założyć stowarzyszenie zwykłe potrzebne są co najmniej 3 osoby, pragnące założyć takie stowarzyszenie, które uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności: jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują Prezydenta Miasta Radomia przedkładając uchwalony regulamin działalności wraz z następującymi informacjami: nazwa stowarzyszenia, cel działalności stowarzyszenia zwykłego, teren i środki działania, 71

73 siedziba, dane przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Stowarzyszenie zwykłe nie ma wielu uprawnień, jakie przysługują stowarzyszeniu rejestrowemu, bowiem nie może: powoływać swoich oddziałów terenowych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej. Jedynymi dozwolonymi przez prawo przychodami stowarzyszenia zwykłego są składki członkowskie. Taka formuła utworzenia stowarzyszenia jest więc prosta, ale powstałe stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości podejmowania czynności prawnych. Mówiąc językiem prawnym - stowarzyszenie zwykłe nie jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (nie ma zdolności prawnej) oraz nie ma zdolności do czynności prawnych. Za zobowiązania związane z działalnością stowarzyszenia odpowiadają całym swoim majątkiem ci członkowie stowarzyszenia, którzy je zaciągnęli. Kluby sportowe tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej Klub sportowy to podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie kultury fizycznej. Kluby sportowe, działające jako stowarzyszenia, rejestrują się : u starosty (prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę tych klubów (jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej), lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli prowadzą działalność gospodarczą). Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Jego członkami mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. 72

74 Uzyskuje on osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji (prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę klubu. starosty W celu założenia w Radomiu uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej (nie prowadzącego działalności gospodarczej) trzeba wypełnić wniosek, który wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. Dokumenty potrzebne do wpisania uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia: Wniosek o wpisanie klubu lub stowarzyszenia do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia podpisany przez członków komitetu założycielskiego. Dwa egzemplarze Statutu podpisane na każdej ze stron przez członków Zarządu. Lista założycieli ( co najmniej 15 pełnoletnich osób) zawierająca: imiona nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli. Lista obecności założycieli, obecnych na zebraniu założycielskim. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami Opłatę skarbową w kwocie 10 zł. Po otrzymaniu decyzji Prezyde ta Miasta Radomia konieczne jest uzyskanie numeru NIP w Urzędzie Skarbowym oraz numeru REGON w Urzędzie Statystycznym. Kluby sportowe działające jako stowarzyszenia (fundacje) lub Uczniowskie Kluby Sportowe mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego na zasadach opisanych w niniejszym poradniku. Stowarzyszenie rejestrowe Statut stowarzyszenia Stowarzyszenie zarejestrowane musi powołać, co najmniej 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Statut musi zawierać następujące dane: nazwę stowarzyszenia, teren jego działania 73

75 i siedzibę, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabycia / przyczyny utraty członkowstwa, prawa i obowiązki członków, władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru. Ponadto sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał, uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, zasady wprowadzania zmian w statucie, a także sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Jeśli stowarzyszenie ma zamiar tworzyć oddziały lokalne powinno określić w statucie swoją strukturę organizacyjną i zasady tworzenia oddziałów. Zebranie założycielskie Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Na zebraniu założycielskim zostaje podjęta oficjalna decyzja (uchwała) o powołaniu do życia stowarzyszenia. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób - tym samym staną się one członkami założycielami naszego stowarzyszenia. Na tym zebraniu dokonuje się spisu członków założycieli, przyjmuje się statut stowarzyszenia oraz uchwały: powołaniu organizacji, o przyjęciu statutu, o wyborze Komitetu Założycielskiego i o wyborze Zarządu, o wyborze organu kontroli wewnętrznej, np. Komisji Rewizyjnej. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Dokumenty dotyczące rejestracji składa się do sądu rejonowego mającego siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dotyczy tych podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek takiego wpisu, w tym stowarzyszeń. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia (podpisany przez członków komitetu założycielskiego) składa się na urzędowych formularzach: KRS- W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia jego nazwy, siedziby itd. KRS WK służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz drugi KRS-WK do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej. 74

76 KRS WF służy do zgłoszenia informacji o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego( składamy ten formularz tylko wtedy, gdy rejestrujemy stowarzyszenie, które na zebraniu założycielskim nie wybrało władz) KRS-WM - jeśli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność gospodarczą powinno złożyć również formularz KRS-WM - Przedmiot działalności. W formularzu KRS-WM znajdują się pola, w które należy wpisać poszczególne rodzaje działalności podmiotu w oparciu o wykaz działań przyjęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Składając wniosek o rejestrację w KRS stowarzyszenia, które nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy: statut stowarzyszenia dwa egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski, protokół z zebrania założycielskiego dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, listę członków założycieli (zawierającą imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) dwa egzemplarze, podjęte na zebraniu uchwały wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęliśmy. Wszystkie dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów wniosku (podwójne formularze, załączniki i dokumenty), ponieważ jeden komplet jest przesyłany, przez KRS, do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), a drugi zostaje w KRS. 75

77 Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia, które zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy: statut stowarzyszenia trzy egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski, protokół z zebrania założycielskiego dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, listę członków założycieli zawierającą dane takie same jak w pierwszej sytuacji. dwa egzemplarze, podjęte na zebraniu uchwały wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęliśmy, wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu, wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1), zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu, w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia lokalu), zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od razu zatrudniać pracowników), dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców. KRS, niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), prześle wnioski (RG-1, NIP-2, zgłoszenie płatnika) do właściwych urzędów. Dotyczy to jedynie organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Uwaga! Formularzy RG-1 i NIP-2 nie trzeba składać jeśli dokumenty rejestrowe są przesyłane w postaci elektronicznej. Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów wniosku (podwójne formularze KRS, załączniki i dokumenty), ponieważ jeden komplet jest przesyłany, przez KRS, do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu). Formularze i dokumenty do GUS 76

78 (RG-1), urzędu skarbowego (NIP-2) i ZUS (zgłoszenie płatnika) (czyli wynikające z zasady jednego okienka ) składamy w pojedynczych egzemplarzach. Członkowie Komitetu Założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, złożyć we właściwym sądzie wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku niezłożenia wniosku lub innych wymaganych dokumentów w terminie, sąd rejestrowy wzywa do ich złożenia wyznaczając nowy 7-dniowy termin. Jeżeli osoby obowiązane nie złożą wniosku wraz z dokumentami w tym dodatkowym wyznaczonym terminie, sąd rejestrowy może ukarać je karą grzywny. Grzywna taka może być nakładana wielokrotnie, aż do wymuszenia pożądanego działania. Sąd ma 3 miesiące (od dnia złożenia wniosku) na zarejestrowanie stowarzyszenia, przy braku uchybień. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych zarejestrowanie może się przedłużyć. Sąd rejestrowy doręcza staroście/prezydentowi miasta (organ nadzorujący) odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Starosta/prezydent miasta ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia wniosku) na ustosunkowanie się do złożonego wniosku. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie o wpisie jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania, tzn. sąd dokonuje wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po wydaniu postanowienia. Sąd rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący (przesyła mu też statut) o wpisaniu stowarzyszenia do KRS. Sąd rejestrowy może odmówić zarejestrowania, jeśli stowarzyszenie nie spełni warunków wymaganych do rejestracji lub po stwierdzeniu, że jego statut nie jest zgodny z Konstytucją i innymi przepisami prawa i jego założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Zakładane stowarzyszenie nie może więc odwoływać się, w swoim statucie, np. do totalitaryzmu, nazizmu, nakłaniać do nienawiści rasowej czy stosowania przemocy. Opłaty pobierane za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Od 2 marca 2006 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat w postępowaniu przez sądem rejestrowym - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). 77

79 Opłaty rejestrowe za wpisy do KRS wynoszą: rejestr stowarzyszenia - zarejestrowanie - 0 zł, zmiana 0 zł lub 150 zł, wykreślenie zł, rejestr przedsiębiorców - zarejestrowanie zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, zmiana zł oraz 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wykreślenie z rejestru przedsiębiorców 150 zł oraz 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. opłaty kancelaryjne - od poświadczonych odpisów, wypisów, wyciągów i odpisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Stowarzyszenie, które najpierw zarejestrowało się wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a chciałoby podjąć działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców. W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym, że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą. Jedną opłatę stałą, w kwocie 100 zł, pobiera się od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Za uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym trzeba zapłacić 40 zł. REGON Po uzyskaniu wpisu w KRS organizacje mają obowiązek w ciągu 14 dni złożyć wniosek do urzędu statystycznego (lub jego oddziału) właściwego ze względu na siedzibę organizacji o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, tzw. numer REGON. Zgłoszenie numeru REGON do KRS nie podlega opłacie. Jeżeli stowarzyszenie składa w KRS wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców do dokumentów rejestrowych dołącza również wniosek o nadanie numeru REGON 78

80 (formularz RG-1 wraz z załącznikiem RG - RD). Sąd niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji prześle wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego mieści się siedziba organizacji, wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. NIP, konto bankowe Organizacja powinna również uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej NIP we właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia urzędzie skarbowym oraz założyć odrębne konto bankowe, które będzie wykorzystywane do celów prowadzonej przez stowarzyszenie działalności. Majątek stowarzyszenia Stowarzyszenie nie potrzebuje majątku, aby zacząć funkcjonować, jednak żeby realizować swe cele, nierzadko będzie potrzebowało środków finansowych. Istnieje kilka sposobów na pozyskiwanie funduszy. Wymienimy najważniejsze z nich: składki członkowskie darowizny, spadki, zapisy zbiórki publiczne działalność gospodarcza dotacje Stowarzyszenie może otrzymywać od organów administracji publicznej państwowej i samorządowej dotacje, czyli wsparcie finansowe. Jednak, żeby móc dostać taką dotację, stowarzyszenie musi wziąć udział w konkursach ogłaszanych przez te organy. Nadzór nad stowarzyszeniem Pomimo tego, że stowarzyszenia są instytucjami samodzielnie określającymi swoje cele i sposoby działania, muszą one funkcjonować zgodnie z prawem, a instytucją powołaną do nadzorowania stowarzyszeń są starostowie lub prezydenci miast w przypadku miast na prawach powiatu. W ramach swych uprawnień nadzorczych starosta może kontrolować działania stowarzyszenia np. domagać się odpisów uchwał walnego zgromadzenia członków, a w razie 79

81 stwierdzenia, że podejmowane działania są niezgodne z prawem lub naruszają postanowienia statutu może domagać się usunięcia nieprawidłowości, wprowadzenia stosownych zmian lub nawet wystąpić do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia. Zanim jednak stowarzyszenie zostanie rozwiązane przez sąd, organ nadzorujący może udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia i domagać się zmian w sposobie działania organizacji. Rozwiązanie stowarzyszenia Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia zależy przede wszystkim od woli członków stowarzyszenia, a sposób rozwiązania stowarzyszenia musi być przewidziany w statucie. O rozwiązaniu stowarzyszenia decyduje najczęściej walne zgromadzenie, jako najwyższa władza stowarzyszenia. Stowarzyszenie może być również rozwiązane postanowieniem sądu gdy organ nadzorujący stwierdzi, że stowarzyszenie w sposób rażący lub uporczywy narusza prawo lub statut. Jednak organ nadzorujący chcąc rozwiązać stowarzyszenie musi udowodnić, że nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnie z prawem lub statutem. 80

82 Æ Æ Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Każda organizacja sama decyduje o tym, czy chce się ubiegać o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Prawo nie ogranicza czasu, w którym organizacja może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie takiego statusu. Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełnia wszystkie poniższe warunki: Adresuje swoją działalność statutową do ogółu społeczeństwa lub określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego. Organizacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Statut organizacji (lub inne akty wewnętrzne np. jeśli organizacja ubiegająca się o status OPP nie działa na podstawie statutu, ale innych dokumentów) musi zabraniać: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii 81

83 bocznej do drugiego stopnia albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. O status organizacji pożytku publicznego mogą starać się wyłącznie organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Na liście podmiotów zarejestrowanych jako organizacje pożytku publicznego znajdują się, poza fundacjami i stowarzyszeniami, np. parafie, izby przemysłowohandlowe, izby rolnicze, spółki z o.o., straże pożarne. Organizacją pożytku publicznego może zostać organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność statutową, więc statusu tego nie mogą uzyskać nowo powstające organizacje, ponieważ nie mogą wykazać się jeszcze żadną konkretną działalnością. Ustawa wyłącza prawo do ubiegania się o status OPP w stosunku do następujących organizacji pozarządowych: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi, albo fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie bądź na rzecz nauki, 82

84 fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. Przywileje organizacji pożytku publicznego Czy warto mieć status organizacji pożytku publicznego? Musimy pamiętać, że nieuzyskanie takiego statusu nie oznacza, że jest się organizacją gorszą, a status organizacji pożytku publicznego jest poniekąd dodatkowym jej atrybutem. Organizacja pożytku publicznego zwolniona jest z niektórych podatków i opłat (podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych) a także może być zwolniona z podatku VAT. Większość tych zwolnień dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, Organizacje pożytku publicznego mogą nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oznacza to, na przykład, że minister Skarbu Państwa może dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu, W organizacji pożytku publicznego mogą wykonywać pracę osoby skierowane do odbycia służby zastępczej - zgodnie z przepisami poborowi mogą odbywać zastępczą służbę wojskową w organizacjach pożytku publicznego dotyczyć może ona tylko działalności startowej organizacji, z wyjątkiem prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej. Służba ta polegać może na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Nieodpłatny ułatwiony dostęp do publicznego radia i telewizji - publiczne media, w tym radio i telewizja mają obowiązek stworzyć organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności, Możliwość przyjmowania wpłat 1 % podatku należnego od osób fizycznych - co roku osoby fizyczne mogą przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku dochodowego. Otrzymane w ten sposób środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Dla przeciętnego podatnika nie są to 83

85 wielkie kwoty, jednak dla OPP sumy te mają duże znaczenie Możliwość korzystania z pomocy małoletnich wolontariuszy Obowiązki organizacji pożytku publicznego: Skutkiem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego są zwiększone wymagania dotyczące przejrzystości działania organizacji. Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzić i ogłosić roczne merytoryczne sprawozdanie z działalności. Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzić i ogłosić roczne finansowe sprawozdanie z działalności. Przekazać sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Ministra Pracy i Polityki Społecznej do dnia 31 marca za poprzedni rok obrotowy. Przekazać sprawozdanie merytoryczne i finansowe do KRS. Fakt bycia organizacją pożytku publicznego nie zwalnia organizacji z obowiązku badania (czyli audytu) i ogłaszania sprawozdań finansowych. Wyodrębnienie działalności przez tzw. organizacje kościelne oznacza to, że organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. organizacje kościelne i wyznaniowe, które prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego musza wyodrębnić tę działalność w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. Organizacje pożytku publicznego podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie. Jak zostać organizacją pożytku publicznego? Organizacja, która chce zostać organizacją pożytku publicznego, składa do sądu (właściwego ze względu na siedzibę) wniosek o nadanie statusu OPP. Wniosek muszą złożyć zarówno organizacje, które po utworzeniu miały obowiązek zarejestrowania się właśnie w KRS, jak i organizacje, które nie miały takiego obowiązku, bo zgodnie z przepisami ich obowiązkiem było wpisanie się do innego rejestru np. do rejestru prowadzonego przez starostwo (np. uczniowski kluby sportowe) Najpierw jednak należy zwołać walne zebranie członków, które przyjmie uchwałę o ubieganie się o status OPP, następnie wprowadzić 84

86 odpowiednie zmiany do statutu. Organizacja, która chce ubiegać się o status OPP, musi złożyć do właściwego sądu rejestrowego wniosek o wpis do KRS lub zmianę danych. Wniosek o rejestrację statusu OPP składa się z urzędowych formularzy oraz z załączników. Rodzaj składanych formularzy zależy od tego, czy starająca się o status organizacja musiała po swoim utworzeniu zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy nie (np. parafie, uczniowskie kluby sportowe nie muszą rejestrować się w KRS). Organizacje, które są już zarejestrowane w KRS, składają formularze KRS-Z20 i KRS-W-OPP Organizacje, które nie miały obowiązku rejestracji w KRS, składają formularze KRS-W21 oraz KRS-W-OPP. Formularze dostępne są w sądzie (w KRS) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Nie ma obowiązku używania oryginalnych, barwnych formularzy. Można też użyć formularzy, które skserujemy lub wydrukujemy, np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 85

87 Æ Æ Z czego utrzymują się organizacje? W zależności od typu organizacji część możliwości uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności jest inna. Podstawą środków finansowych fundacji jest majątek uzyskany od fundatora w momencie jej założenia. Stowarzyszenia natomiast, jako organizacje skupiające się na czynniku ludzkim, mogą powstać bez żadnego majątku. Jednak w wypadku stowarzyszeń, w przeciwieństwie do fundacji, środki można uzyskiwać ze składek członkowskich. Wysokość składek i konsekwencje ich niepłacenia ustala zarząd lub walne zgromadzenie członków, w sposób wskazany w statucie organizacji. Składki nie są opodatkowane. W wypadku stowarzyszenia zwykłego jest to jedyna możliwość uzyskania środków, gdyż stowarzyszenie takie nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji. Innymi możliwościami powiększania majątku organizacji jest m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskiwanie darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywanie dotacji. Prowadzenie działalności gospodarczej Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą. Tu również obowiązują pewne zasady. Przede wszystkim: Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą (wymagającą rejestracji), jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie (opłata) jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok. czyli jeżeli organizacja pobiera opłaty za prowadzone działania to, jeśli nie spełnia ona definicji odpłatnej działalności pożytku publicznego, czyli przekracza koszty i wynagrodzenie jest wyższe niż dopuszczalny limit, to jest to działalność gospodarcza. Wyjątek od tej zasady może nastąpić 86

88 jedynie w sytuacji wyłączenia ustawowego danego rodzaju działalności z działalności gospodarczej. Dzieje się tak w przypadku działalności polegającej na prowadzaniu szkoły (wyłączenie z ustawy o systemie oświaty). Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. (art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. A więc zysk nie może być dzielony np. między członków stowarzyszenia. Działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową. Jest to podstawowa zasada, o której muszą pamiętać wszystkie organizacje. Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest zarejestrowanie się organizacji w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą. Z faktu służebności działalności gospodarczej wobec działalności statutowej nie wynika zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej organizacji z przedmiotem jej działalności statutowej. Oznacza to, że fundacja, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również w tym samym zakresie, w jakim prowadzi działalność statutową. Nie może natomiast pokrywać się zakres prowadzonej przez fundację, stowarzyszenie działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego. Nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Nie można korzystać z pracy wolontariuszy w ramach działalności gospodarczej. Organizację obowiązuje bardziej rozbudowany wzór sprawozdania finansowego bilansu, który zawiera więcej informacji i w związku z tym konieczne jest prowadzenie bardziej szczegółowej księgowości. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców podlegają tym samym zasadom podatkowym, są 87

89 płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT). Organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek składania sprawozdań rocznych do KRS. Jeżeli organizacja jest płatnikiem VAT-u to dochodzi obowiązek naliczania VAT-u i comiesięczne lub kwartalne rozliczenia w urzędzie skarbowym. Jeżeli organizacja ma dochód do opodatkowania (nie jest zwolniony i przeznaczony na cele społecznie użyteczne) to trzeba płacić podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczać co miesiąc do 20 dnia miesiąca następnego). Jeśli fundacja lub stowarzyszenie rejestruje równocześnie działalność gospodarczą składa dodatkowo następujące dokumenty: wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji/ stowarzyszenia uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu, wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1), zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US, umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia lokalu), zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od razu zatrudniać pracowników. Fundusze dla organizacji pozarządowych Działalność każdej organizacji pozarządowej wiąże się z pewnymi kosztami. Z im większym profesjonalizmem do tego podchodzimy, tym większe fundusze musimy zdobyć. Związane jest to nie tylko z opłacaniem pracowników, ale także niezbędnym sprzętem i infrastrukturą. Jak zatem organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać fundusze? Podstawowymi formami prawnymi należącymi do organizacji pozarządowych są fundacje i stowarzyszenia. Korzystają one z różnych źródeł finansowania swojej działalności. Są nimi: składki członkowskie, 88

90 spadki, zapisy, darowizny (pieniężne, rzeczowe) udokumentowane dowodem wpłaty, dochody z działalności gospodarczej, dochody z działalności odpłatnej dla pożytku publicznego, sponsoring (finansowaniu wybranego przedsięwzięcia w celu promocji sponsora- firmy lub osoby), dotacje ze środków prywatnych i publicznych (np. z Unii Europejskiej, urzędu miasta, prywatnych firm), nawiązki sądowe, kampanie, zbiórki publiczne, dochody z majątku organizacji, w tym także inwestycje kapitałowe, odpisy 1% z podatku dochodowego z rąk osób fizycznych, inne źródła: pożyczki, kredyty, itp. Każda z powyższych form finansowania trzeciego sektora jest dopuszczalna i zgodna z polskim prawem. Fundacje najczęściej wybierają tzw. fundraising. Jest to najskuteczniejszy sposób na pozyskanie niezbędnych funduszy w postaci darowizn. Polega on na proszeniu o wsparcie osoby indywidualne, wybrane firmy, fundacje dobroczynne lub instytucje samorządowe i rządowe. Zajmują się tym przeszkoleni fundraiserzy. Najbardziej pożądane są wkłady gotówkowe uzyskane np. z dotacji, sponsoringu, zbiórek lub przekazania 1% z podatku dochodowego. Podstawowym źródłem pozyskiwania funduszy przez stowarzyszenia są składki członkowskie. Stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej, nie może być finansowane z tytułu darowizn czy spadków oraz prowadzenia działalności gospodarczej, choć może ubiegać się o dotacje unijnew ramach tzw. partnerstwa, wspólnie z innymi przedmiotami. Stowarzyszenia rejestrowe (posiadające osobowość prawną) mogą korzystać z ofiarności rządowej czy publicznej. Ten rodzaj organizacji pozarządowej opiera się na działalności społecznej, a nie zarobkowej Organizacje pozarządowe, nie tylko o statusie OPP mogą prowadzić działalnością odpłatną pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego może służyć wyłącznie do prowadzenia działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej). Działalnością taką są 89

91 działania powadzone w ramach działań statutowych, za które pobiera opłaty od beneficjentów, sprzedaż towarów lub usług oraz sprzedaż przedmiotów z darowizny. Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeśli pobierana przez organizację odpłatność przekracza koszty potrzebne do jej prowadzenia oraz jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy tej działalności, za okres 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za dany rok. Darowizny mogą przekazywać osoby fizyczne i prawne (np. firmy, ale też inne organizacje pozarządowe). Darowizny mogą być w formie pieniędzy lub rzeczy potrzebnych organizacji (np. komputery, meble). Darczyńca może odliczyć sobie kwotę darowizny od postawy opodatkowania za rok, w którym darowiznę uczynił, jeśli darowizna jest przekazana na konkretny zawarty w statucie organizacji cel społeczny. Organizacja także nie odprowadza podatku od takiej darowizny. Spadki i zapisy to rozporządzenia osób zmarłych, które w testamencie sporządziły zapis o tym, iż część lub całość ich majątku ma zostać przekazana na cele wskazanej przez niego organizacji pozarządowej. Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora, na jakiś cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania. Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp. Dotacji udzielają instytucje państwowe, samorządowe, większe organizacje pozarządowe oraz czasem firmy. Coraz więcej dotacji uzyskiwanych jest przez ngo-sy z Unii Europejskiej, która ma wiele programów pomocowych dla przeróżnych grup społecznych. Każdy z donatorów stawia pewne warunki organizacjom startującym w konkursach o uzyskanie dotacji, należy uważnie zapoznać się z nimi przed podjęciem działań zmierzających do uczestnictwa w takim konkursie Sponsoring jest umową partnerską, w której sponsor (osoba fizyczna i prawna) przekazuje podmiotowi sponsorowanemu środki konieczne do 90

92 realizacji jego celów, w zamian za wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału komercyjnego, który umożliwia promocję wizerunku przedsiębiorstwa, jego marek czy produktów. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. Sponsoring może być zarówno finansowy, jak i rzeczowy oraz usługowy, a nawet niematerialny. Organizacja, która chce korzystać z takiego źródła finansowania, musi mieć w statucie zapis, iż źródłem jej majątku może też być sponsoring. Organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego mają prawo do uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik wskazuje taką organizację z w rozliczeniu rocznym. Aby OPP znalazła się na liście uprawnionych do uzyskania darowizny musi być wpisana na nią do 30 listopada roku podatkowego, z którego rozlicza się podatnik. Jeśli organizacja widnieje już na liście, musi wypełniać skrupulatnie swoje obowiązki sprawozdawcze, aby na niej pozostać. Organizacja nie może też być w procedurze likwidacji bądź po ogłoszeniu upadłości. Organizacja może uzyskać środki także poprzez tzw. zbiórki publiczne. Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu. Cel zbiórki musi być godny poparcia ze względu na interes publiczny, zgodny z prawem oraz zgodny ze statutem organizacji. Zbiórki publiczne mogą przybrać formę zbierania datków do puszek, wpłat na oddzielne konto, sprzedaży cegiełek lub przedmiotów i usług w miejscach publicznych lub chodząc po domach. Za zbiórkę publiczną uznaje się także zbieranie środków za pomocą telefonu, Internetu i SMSów. Organ wydający pozwolenia na zbiórkę publiczną zależy od zakresu terytorialnego zbiórki. Jeśli zbieramy na terenie jednej gminy, zgłaszamy się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jeśli natomiast zbiórka obejmuje cały powiat, zgodę wydaje starosta, a w wypadku województwa marszałek województwa. Dla zbiórek ogólnopolskich zgodę wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 91

93 Æ Æ Jakie obowiązki ma organizacja Co roku organizacja pozarządowa powinna przygotować sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności. W sprawozdaniu merytorycznym organizacja opisuje swoje działania w trakcie roku działalności, czas jaki dane działania trwały, kto z nich skorzystał, co udało się zrobić z zaplanowanych działań. Nie ma jednego obowiązującego wszystkie organizacje wzoru sprawozdania. Organizacje powinny wspierać się odpowiednimi przepisami. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku wyników (rachunku zysku i strat gdy ngo prowadzi działalność gospodarczą) oraz informacji dodatkowej. Podstawowe wzory tych dokumentów zawiera ustawa o rachunkowości, jednak jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej może stosować formularze uproszczone. Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania z działalności. Sprawozdanie musi być zatwierdzone przez odpowiednie władze NGO najpóźniej do końca szóstego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPP musi przekazać oba sprawozdania do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (w chwili obecnej Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej) oraz opublikować sprawozdanie merytoryczne i finansowe w internetowej bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez tegoż ministra. Sprawozdania musi być upublicznione także na stronie internetowej organizacji lub w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi wszystkich zainteresowanych. Część obowiązków organizacji wynika z jej statusu pracodawcy. Łączy się to z obowiązkiem płacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS oraz innych podobnych obowiązków. 92

94 Sankcje Sankcje jakie może zastosować organ nadzorujący wobec stowarzyszenia w przypadku, gdy jego działalność jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu czy poleceniami organu nadzorującego: organ nadzorujący może wnioskować do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie za niestosow nie się do poleceń organu wynikających z art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, organ nadzorujący, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środków wskazanych w art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia, uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia, rozwiązanie stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem, zawieszenie w czynnościach zarządu stowarzyszenia i wyznaczenie przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia, ustanowienie kuratora w przypadku, gdy stowarzyszenie nie ma zarządu. 93

95 Æ Æ Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony organizacji pozarządowych oraz radomskich grup inicjatywnych Prezydent Miasta Radomia powołał Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu. COP utworzone zostało w 2010 roku z myślą o wszystkich radomskich organizacjach, które wymagają wsparcia w rozwoju zasobów ludzkich i technicznych oraz o grupach nieformalnych nie dysponujących odpowiednim zapleczem technicznologistycznym. Centrum służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców. Zapewnia im dostęp do pomieszczeń, telefonów, komputerów, Internetu itp. Działalność prowadzona przez Centrum Organizacji Pozarządowych ma na celu tworzenie warunków do powstawania, funkcjonowania i rozwoju obywatelskich grup inicjatywnych i radomskich organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Radomia. Jakie Centrum ma zadania? Zadaniem Centrum, jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz mieszkańców Miasta Radomia. Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu świadczy następujące usługi: Wspieranie merytoryczne działalności statutowej organizacji pozarządowych: poradnictwo, udostępnianie publikacji związanych z działalnością sektora pozarządowego, prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe. Wspieranie techniczne: udostępnianie komputera z dostępem do Internetu, drukarki, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego. Inkubowanie organizacji pozarządowych: udostępnianie pomieszczeń na spotkania w ramach działalności inicjatywnej, statutowej, na akcje społeczne, szkolenia, prowadzenie skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji. 94

96 Edukowanie i szkolenie: popularyzacja potrzeby budowania społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie szkoleń z różnych obszarów zgodnych z zapotrzebowaniem organizacji, prowadzi zakładkę na stronie Internetowej z materiałami wykorzystywanymi podczas szkoleń oraz polecanymi przez ekspertów. Identyfikowanie potrzeb mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Promowanie i kreowanie wizerunku trzeciego sektora w Radomiu: promocja działalności grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz propagowanie i popularyzacja dobrych praktyk. Zapraszamy jeśli: Potrzebujesz zaplecza technicznego dla działań swojej grupy. Poszukujesz miejsca spotkań dla Waszej organizacji. Szukasz możliwość nieodpłatnego korzystania z komputera z dostępem do Internetu oraz innych urządzeń (z drukarki, kserokopiarki, projektora multimedialnego itp.) dla potrzeb organizacji pozarządowej lub grupy inicjatywnej. Zależy Ci na dostępie do bieżących informacji istotnych dla trzeciego sektora. Chcesz sformalizować aktywną grupę w której działasz. Chcesz zwiększyć potencjał własnej organizacji. Nie wiesz gdzie szukać informacji o funduszach na działalność grupy. Chcesz uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach. Szukasz partnera do swoich działań. Chcesz uzyskać informacje o organizacjach działających na terenie Radomia. Chcesz korzystać z adresu korespondencyjnego dla swojej grupy czy organizacji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dniach: od poniedziałku do piątku w godz

97 Podsumowanie Organizacje społeczne spełniają w społeczeństwie wiele istotnych funkcji i odgrywają w nim bardzo ważną rolę. Założenie i prowadzenie organizacji pozarządowej nie jest zadaniem prostym i łatwym. Wymaga ogromnego zaangażowania, umiejętności pójścia na kompromis, codziennej walki z własnymi słabościami i obawami. Dlatego tym bardziej istotna jest świadomość wśród osób zakładających organizację pozarządową, na jaki krok się decydują i tym większa odpowiedzialność spoczywająca na instytucjach wspierających te grupy, aby uświadomić jak ważnego zadania się podejmują. Niniejsze opracowanie zawiera praktyczne informacje dlaczego warto zakładać organizacje pozarządowe i jak to zrobić. co przyczynia się do tworzenia pozytywnego klimatu wokół NGO. Przeprowadza osoby chętne do założenia fundacji czy stowarzyszenia przez proces tworzenia, ale również prowadzenia organizacji. Trudne zagadnienia prezentuje językiem przejrzystym i zrozumiałym, co jest tym bardziej istotne, że język regulacji prawnych stanowi jedną z poważniejszych barier w zakładaniu i prowadzeniu organizacji pozarządowych. Polecamy! 96

98 AKTY PRAWNE Ustawy i rozporządzenia związane z działalnością organizacji pozarządowych Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP internetowego systemu aktów prawnych, który jest dostępny pod adresem: gov.pl/ Tekstów rozporządzeń i zarządzeń (także ich projektów) można szukać na stronach odpowiednich ministerstw oraz urzędów centralnych. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 217, poz. 1291) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz z późn. zm.) Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1449) Akty prawne związane z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.) Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r. 97

99 (Dz. U. Nr 28, poz. 146) Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1244) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 434) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1172) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) Akty prawne związane z prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 168, poz z późn. zm) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.) Ustawa o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) Rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia 6 listopada 2003 r. 98

100 (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) stawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi z dnia 16 listopada 200 r. (Dz. U nr 46 poz. 276) Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych z dnia 11 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 323) Akty prawne związane z księgowością, finansami, podatkami i zatrudnianiem w organizacjach pozarządowych Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr. 137, poz. 1539) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U Nr 74, poz. 397) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U Nr 51, poz. 307) Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1316) Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U nr 177 poz. 1054) 99

101 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U Nr 220, poz. 1447) Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z 19 grudnia 2002 (Dz. U. 236 poz z późn. zm.) Informacje o Polskiej Klasyfikacji Działalności: klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm Przydatne strony www: www. mpips.gov.pl www. funduszeeuropejskie.gov.pl Przykładowe wzory dokumentów: 1. lista członków założycieli 2. uchwały: w sprawie wyboru przewodniczącego zebrania założycielskiego Æ Æ w sprawie wyboru protokolanta zebrania założycielskiego w sprawie powołania stowarzyszenia w sprawie przyjęcia statutu 100

102 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego w sprawie wyboru prezesa i pozostałych członków zarządu Lista członków założycieli Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Numer PESEL Podpis

103 Miasto, dnia... UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO Stowarzyszenia... w dniu.. 20 r. Przewodniczącym zebrania założycielskiego Stowarzyszenia w wyniku głosowania jawnego został Podpisy członków komitetu założycielskiego: 102

104 Miasto, dnia... UCHWAŁA NR 2 W SPRAWIE WYBORU PROTOKOLANTA ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO Stowarzyszenia... w dniu.. 20 r. Protokolantem zebrania założycielskiego Stowarzyszenia w wyniku głosowania jawnego został Podpisy członków komitetu założycielskiego: 103

105 Miasto, dnia... UCHWAŁA NR 3 W SPRAWIE POWOŁANIA STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia... w dniu r. Zebrani w dniu r. w postanawiają założyć Stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało... osób. Przewodniczący zebrania Protokolant 104

106 Miasto, dnia... UCHWAŁA NR 4 W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU Stowarzyszenia... w dniu r Uczestnikom Walnego Zebrania został przedstawiony projekt Statutu Stowarzyszenia... Po dyskusji, drogą jawnego głosowania uchwalono Statut organizacji. Za przyjęciem Statutu głosowało... osób. Przewodniczący zebrania Protokolant 105

107 Miasto, dnia... UCHWAŁA NR 5 W SPRAWIE WYBORU KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia... w dniu r Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia... w Będzinie w wyniku głosowania tajnego zostali: Zebrani upoważniają Komisję Rewizyjną do podjęcia czynności zapisanych w Statucie. Przewodniczący zebrania Protokolant 106

108 Miasto, dnia... UCHWAŁA NR 6 W SPRAWIE WYBORU KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Stowarzyszenia... w dniu r W wyniku głosowania jawnego członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali: Za przyjęciem uchwały głosowało... osób. Założyciele Stowarzyszenia......upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w wymienionym wyżej składzie do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodniczący zebrania Protokolant 107

109 Miasto, dnia... UCHWAŁA NR 7 W SPRAWIE WYBORU PREZESA I POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Stowarzyszenia... w dniu r W wyniku głosowania tajnego Prezesem Stowarzyszenia... został wybrany..., a Wiceprezesem Członkami Zarządu Stowarzyszenia...w wyniku głosowania tajnego zostali wybrani: Zebrani upoważniają Zarząd do podjęcia czynności zapisanych w statucie, założenia rachunku bankowego i prac organizacyjnych umożliwiających działalność Stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania Protokolant 108

110 Prezydent Miasta Radomia ul. J. Kilińskiego Radom Tel.: Fax: Warstwa merytoryczna i techniczna: C E N T R U M O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H Radom, ul. A. Struga 1 tel./fax , tel ;

111 Załącznik nr 3 do Księgi standardów usług współpracy PAKIET STARTOWY dla grup inicjatywnych tworzących stowarzyszenie kultury fizycznej W celu założenia Stowarzyszenia kultury fizycznej, należy wypełnić wniosek, który wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego pokój nr 266. Załączniki do złożenia: 1. Protokół z Zebrania Założycieli 2. Lista Założycieli (minimum 15 członków) 3. Statut w 2 egzemplarzach 4. Opłata skarbowa w kwocie 10 zł. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Po otrzymaniu decyzji Prezydenta Miasta Radomia konieczne jest uzyskanie numeru NIP w Urzędzie Skarbowym oraz numeru REGON w Urzędzie Statystycznym. Załączniki: Wniosek o wpis do ewidencji nowo powstałego klubu Wzorcowy protokół założycielski wraz z uchwałami Wzorcowy protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wniosek o wydanie zaświadczenia Wniosek o zmianę adresu Wniosek o zmianę zarządu, komisji rewizyjnej i statutu Wniosek o wykreślenie z ewidencji Projekt statutu klubu sportowego 110

112 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI NOWO POWSTAŁEGO KLUBU (nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej/ uczniowskiego klubu sportowego) (siedziba/adres) (nr telefonu, ) Radom, dnia Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Wniosek dokonanie wpisu do ewidencji (niepotrzebne skreślić*) - stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej* - uczniowskich klubów sportowych* W imieniu... (nazwa stowarzyszenia/uczniowskiego klubu sportowego) wnosimy o dokonanie wpisu do w/w ewidencji. Do wniosku załącza się następujące dokumenty: 1. protokół z walnego zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami 2. listę obecności 3. lista założycieli 4. 2 egzemplarze statutu (każda strona podpisana przez wszystkich członków Zarządu) 5. Opłatę skarbową w kwocie 10 zł Komitet założycielski (podpis członków komitetu założycielskiego) 111

113 PROTOKÓŁ WZORCOWY PROTOKÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI WRAZ Z UCHWAŁAMI z Zebrania Założycielskiego Członków Klubu Sportowego pn odbytego w dniu... W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło... osób (lista w załączeniu). Porządek zebrania: 1. Przyjęcie porządku zebrania. 2. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 3. Podjęcie uchwały w sprawie założenia stowarzyszenia. 4. Przedstawienie projektu statutu. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komitetu założycielskiego i upoważnienie go do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu. 11. Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej. 12. Wolne wnioski. Ad 1 Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Ad. 2 Obrady otworzył Pan... witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania. Zaproponował wybór przewodniczącego i protokolanta. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę... Na protokolanta zgłoszono kandydaturę... W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania został P.... za kandydaturą opowiedziało się... członków,... przeciw,... wstrzymało się od głosu, a protokolantem został... - za kandydaturą opowiedziało się... członków,... było przeciw,... wstrzymało się od głosu. 112

114 Ad. 3 Podjęto uchwałę o założeniu stowarzyszenia pn w głosowaniu jawnym / tajnym (uchwała w załączeniu) Ad przedstawił projekt statutu. Ad. 5 Podjęto uchwałę o przyjęciu statutu w głosowaniu jawnym jednogłośnie (uchwała w załączeniu) Ad. 6 Podjęto uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego...i upoważnienie go do czynności rejestracyjnych. Wybrano Komitet w głosowaniu jawnym jednogłośnie w następującym składzie: (uchwała w załączeniu). Ad. 7 Podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz. Zdecydowano o głosowaniu jawnym- jednogłośnie (uchwała w załączeniu) Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków. Wybrano komisję w głosowaniu jawnym jednogłośnie w następującym składzie: Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo- skrutacyjnej. Wybrano komisję w głosowaniu jawnym jednogłośnie w następującym składzie:

115 Ad. 10 Ustalono, że zarząd będzie składał się z 3 osób, a komisja rewizyjna również z 3 osób. Przystąpiono do procedury wyboru zarządu. Na członków zarządu zgłoszono następujące kandydatury: W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do zarządu. Uchwała w sprawie wyboru zarządu-w załączeniu. Ad. 11 Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury: W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku jawnego głosowania w/w osoby zostali wybrani do komisji. Uchwała w sprawie wyboru komisji rewizyjnej - w załączeniu. Ad. 12 Zebranym członkom podano główne tezy programu działalności klubu: - kierunki działania - praca członków na rzecz klubu - uroczystości i imprezy - działalność finansowa klubu Na tym zebranie zakończono. Protokolant Przewodniczący zebrania 114

116 Uchwała Nr 1/2006 z dnia r. Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego pod nazwą... o założeniu stowarzyszenia i jego siedzibie 1 Osoby zgromadzone w Radomiu w dniu... postanawiają założyć klub sportowy pn....z siedzibą w Radomiu ul Radom woj. mazowieckie 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania Uchwała Nr 2/2006 z dnia... Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego p.n.... w sprawie uchwalenia statutu klubu 1 Uchwala się statut klubu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie Protokolant Przewodniczący zebrania 115

117 Uchwała Nr 3/2006 z dnia... Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego p.n.... o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnienia go do dokonania czynności związanych z rejestracją klubu. 1 Dokonuje się wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie: Upoważnia się komitet założycielski do dokonania czynności związanych z rejestracją klubu 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania Uchwała Nr 4/2006 z dnia... Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego p.n.... w sprawie sposobu głosowania przy wyborze zarządu i komisji rewizyjnej Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków w dniu... przyjęło zasadę głosowania jawnego w sprawach wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnejjednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania 116

118 Uchwała nr 5 /2005 Z dnia... Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego p.n.... w sprawie wyboru komisja uchwał i wniosków 1 Dokonuje się wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie: Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania Uchwała nr 6/2005 z dnia... Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego p.n.... w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej 1 Dokonuje się wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej w składzie: Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania 117

119 Uchwała Nr 7/2005 z dnia... Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego p.n.... w sprawie wyboru Zarządu Klubu Na podstawie 17 ust.2 pkt 2 statutu Zebranie Założycielskie Klubu uchwala, co następuje: 1 1. Do zarządu klubu zostały zgłoszone następujące kandydatury: 1)... 2)... 3)... 2.Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 3.W wyniku jawnego głosowania zostały wybrane do zarządu w/w osoby: 1)... - prezes 2)... - wiceprezes 3)... - skarbnik. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokolant Przewodniczący zebrania 118

120 Uchwała Nr 8/2005 z dnia... Zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego p.n.... w sprawie wyboru komisji rewizyjnej na podstawie 17 ust.2 pkt 2 statutu Zebranie Założycielskie klubu Sportowego uchwala, co następuje: 1 1. Do komisji rewizyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: 1)... 2)... 3)... 2.Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 3.W wyniku jawnego głosowania do Komisji rewizyjnej wybrane zostały następujące osoby: przewodniczący sekretarz członek. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokolant Przewodniczący zebrania 119

121 WZORCOWY PROTOKÓŁ ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PROTOKÓŁ z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu Sportowego pn... odbytego w dniu... W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło.. osób (lista w załączeniu) z... członków stowarzyszenia. Komisja skrutacyjna stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne. Porządek zebrania: Przyjęcie porządku zebrania 1. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 2. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu 7. Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej 8. Wolne wnioski Ad 1 Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Ad. 2 Obrady otworzył. witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania. Zaproponował wybór przewodniczącego i protokolanta. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę.. Na protokolanta zgłoszono kandydaturę.. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania został.. za kandydaturą opowiedziało się... członków,... przeciw, 120

122 ... wstrzymało się od głosu, a protokolantem został. - za kandydaturą opowiedziało się... członków,... było przeciw,... wstrzymało się od głosu. Ad. 3 Podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz. Zdecydowano o głosowaniu np. jawnym- jednogłośnie (uchwała nr 1 w załączeniu) Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.(uchwała nr 2 w załączeniu) Wybrano komisję w głosowaniu jawnym jednogłośnie w następującym składzie: Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo- skrutacyjnej.(uchwała nr 3 w załączeniu) Wybrano komisję w głosowaniu jawnym jednogłośnie w następującym składzie: Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4 w załączeniu Ad. 7 Ustalono, że zarząd będzie składał się z... osób, a komisja rewizyjna z... osób. Przystąpiono do procedury wyboru zarządu. Na członków zarządu zgłoszono następujące kandydatury: W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do zarządu. Uchwała nr 5 w sprawie wyboru zarządu-w załączeniu. Ad. 8 Przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące 121

123 kandydatury: W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku jawnego głosowania w/w osoby zostali wybrani do komisji. Uchwała nr 6 w sprawie wyboru komisji rewizyjnej - w załączeniu. Ad. 9 Zebranym członkom przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu za poprzedni rok, kwotę otrzymanych dotacji na działalność klubu. Na tym zebranie zakończono. Protokolant Przewodniczący zebrania Uchwała Nr 1/2009 z dnia... Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Sportowego p.n.. w sprawie sposobu głosowania przy wyborze zarządu i komisji rewizyjnej Niniejszą uchwałą Walne Zebranie Członków w dniu.. przyjęło zasadę głosowania jawnego w sprawach wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej.- jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania 122

124 Uchwała nr 2 /2009 Z dnia.. Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Sportowego p.n.. w sprawie wyboru komisja uchwał i wniosków 1 Dokonuje się wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie: Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania Uchwała nr 3/2009 z dnia Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Sportowego p.n.. w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej 1 Dokonuje się wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej w składzie: Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania 123

125 Uchwała Nr 4/2009 Z dnia Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Sportowego p.n. w sprawie udzielenia absolutorium 1 Niniejszą uchwałą Walne zebranie członków w dniu udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym-jednogłośnie. Protokolant Przewodniczący zebrania Uchwała Nr 5/2009 z dnia... Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Sportowego p.n.. w sprawie wyboru Zarządu Klubu 1 2. Do zarządu klubu zostały zgłoszone następujące kandydatury: Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 3.W wyniku jawnego głosowania do zarządu w/w osoby wybrane zostały do zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób: prezes wiceprezes sekretarz 124

126 4..- Skarbnik 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokolant Przewodniczący zebrania Uchwała Nr 6/2009 z dnia Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Sportowego p.n. w sprawie wyboru komisji rewizyjnej 1 2. Do komisji rewizyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 3.W wyniku jawnego głosowania do Komisji rewizyjnej wybrane zostały następujące osoby: przewodniczący członek członek. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokolant Przewodniczący 125

127 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Radom, dnia (nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej/ uczniowskiego klubu sportowego) (siedziba/adres) (nr telefonu, ) Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji (niepotrzebne skreślić*) - stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej* - uczniowskich klubów sportowych* Zarząd... (nazwa stowarzyszenia/uczniowskiego klubu sportowego) zwraca się z prośbą o wydanie aktualnego zaświadczenia z w/w ewidencji. Za Zarząd (podpis upoważnionych członków Zarządu) Załączniki: 1. Opłata skarbowa w kwocie 17 zł 126

128 WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU Radom, dnia (nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej/ uczniowskiego klubu sportowego) (siedziba/adres) (nr telefonu) Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Wniosek o dokonanie zmiany adresu siedziby. Zarząd. (nazwa stowarzyszenia/uczniowskiego klubu sportowego) informuje, że z dniem. siedziba mieści się:.... (adres siedziby, telefon, ) Za Zarząd (podpis upoważnionej/ych osób/osoby w imieniu stowarzyszenia) 127

129 WNIOSEK O ZMIANĘ ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ I STATUTU (nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej/ uczniowskiego klubu sportowego) (siedziba/adres) ( nr telefonu, ) Radom, dnia Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Wniosek o wpis zmiany do ewidencji (niepotrzebne skreślić *): - stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej * - uczniowskich klubów sportowych* Zarząd.. (nazwa stowarzyszenia/uczniowskiego klubu sportowego) wnosi o wpis zmian: (niepotrzebne skreślić *) 1) zarządu * 2) komisji rewizyjnej * 3) statutu stowarzyszenia * Do wniosku załącza się następujące dokumenty: 1. protokół z walnego zebrania z podjętymi uchwałami 2. listę obecności 3. opłatę skarbową w kwocie 10 zł 4. w przypadku zmian w statucie należy dołączyć jednolity tekst statutu, podpisany przez wszystkich członków zarządu (każda strona) Za Zarząd (podpis upoważnionej/ych osób/osoby w imieniu stowarzyszenia) 128

130 WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI Radom, dnia (nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej/ uczniowskiego klubu sportowego) (siedziba/adres) (nr telefonu, ) Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Wniosek o wykreślenie z ewidencji (niepotrzebne skreślić *): - stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej* - uczniowskich klubów sportowych* W imieniu (nazwa stowarzyszenia/uczniowskiego klubu sportowego) wnosimy o wykreślenie z w/w ewidencji. Do wniosku załącza się następujące dokumenty: 1. protokół z walnego zebrania wraz z podjętymi uchwałami 2. listę obecności 3. Opłatę skarbową w kwocie 10 zł podpis upoważnionej/ych osób/osoby w imieniu stowarzyszenia 129

131 PROJEKT STATUTU KLUBU SPORTOWEGO WZORCOWY STATUT KLUBU SPORTOWEGO... Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:... i zwane jest dalej Klubem. 2. Terenem działania Klubu jest /województwo mazowieckie/ miasto Radom/, a siedzibą miasto Radom Klub, jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji na podstawie przepisów ustawy o sporcie. 2. Klub posiada osobowość prawną. 4. Klub działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 5. Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych. 6.1.Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych. 2. Klub opiera działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 7. Klub używa pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozdział 2 Cele i środki działania 8. Celem Klubu jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu... wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną. 9. Klub realizuje swoje cele przez: 1) prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych, 2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 3) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, 130

132 4) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, 5) zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej, 6) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi. 7) wychowanie i wypoczynek dzieci i młodzieży przez sport, turystykę i krajoznawstwo, 8) organizowanie wśród dzieci i młodzieży projektów profilaktyki uzależnień, 9) organizacje zajęć pozalekcyjnych. Rozdział 3 Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 10. Członkowie Klubu dzielą się na: 1) zwyczajnych, 2) wspierających 3) honorowych Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która: 1) ukończyła 16 lat (do lat 18 za zgodą przedstawicieli ustawowych), 2) wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu, 3) zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. 2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat, spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i pełnoletni osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu Członkowie zwyczajni mają prawo: 1) uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, 131

133 2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania, 3) korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień w granicach regulaminów i uchwał Zarządu, 4) reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych, 5) używać odznak i barw klubowych. 2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 13. Do obowiązków członków należy: 1) aktywny udział w działalności Klubu i działania na rzecz jego rozwoju, 2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 3) regularne opłacanie składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych, 4) dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek Członkostwo ustaje w przypadku: 1) pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu, 2) wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi bądź z powodu nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy, 3) wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, 4) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,. 5) Rozwiązania Klubu. 2. Od uchwał Zarządu o nie przyjęciu do Klubu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje- wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni- odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie Władzami Klubu są; 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna. Rozdział 4 Władze Klubu 132

134 2. Walne Zebranie Członków może dokonywać wyboru Sądu Koleżeńskiego do rozstrzygania sporów między członkami, powstałych w związku z działalnością w Klubie- określając jednocześnie regulamin działania tego Sądu. 3. Kadencja wybieranych władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (z ograniczeniami określonymi w 11 ust.2 i 12 ), a z głosem doradczym zaproszeni goście Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, 2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu, 4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 5) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu, 6) rozstrzyganie w sprawach majątkowych Klubu, 7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia, zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie oraz innych odwołań przewidzianych statutem, 8) decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił władz Klubu, 9) rozwiązanie Klubu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane: 1) z inicjatywy Zarządu, 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 3) na wniosek zgłoszony przez co najmniej ½ ogółu członków Klubu uprawnionych do głosowania. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje 133

135 nad sprawami, dla których zostało zwołane. 3. O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem tego Zebrania. 4. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, o ile termin był podany w zawiadomieniu. 5. Walne Zebranie Członków może zadecydować zwykłą większością głosów o tajnym głosowaniu w każdej sprawie. 6. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. 2. Zarząd składa się z 3-7 osób wybieranych przez Walne Zebrania Członków. 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, ewentualnie Sekretarz i pozostali członkowie. 4. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów, 5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 6. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o których mowa w 23 ust Do kompetencji Zarządu należy: 1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 3)kierowanie bieżącą działalnością Klubu, 4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i obowiązującymi przepisami prawa, 5) uchwalanie planów działania i planów finansowych, 6) powoływanie sekcji i innych jednostek organizacyjnych Klubu, 7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 134

136 9) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu, 10) rozstrzyganie sporów między członkami Klubu, o ile nie zostanie wybrany Sąd Koleżeński, 11) składanie sprawozdań z działalności Klubu, 12) ustalanie zasad opłacania wysokości składek i innych opłat oraz świadczeń członkowskich. 2. Zarząd może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jego pracy Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i ewentualnie zastępcę. 4. Komisja może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jej pracy. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i innych organów wykonawczych Klubu Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu, 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień oraz usunięcie nieprawidłowości, 3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. 135

137 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której jest członkiem, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, 3. Zawieszony lub odwołany członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie. Wniesienie odwołania od uchwały nie wstrzymuje jej wykonania. 24. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania swoich składów przez kooptację spośród członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze. Liczba członków tych władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 25. Postanowienia 23 i 24 mają odpowiednie zastosowanie do członków Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w 15 ust.2. Rozdział 5 Sekcje Klubu Sekcje są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd, grupującymi członków według dyscyplin sportu, wieku lub zainteresowań. 2. Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd. 3. Zasady działania sekcji określa Zarząd w swoich uchwałach lub regulaminach, o których mowa w 20 ust. 1 pkt 7 statutu. Rozdział 6 Nagrody i kary Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, z zachowaniem przepisów prawnych. 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu Za naruszenie statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar: 1) upomnienia, 2) nagany, 136

138 3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, 4) wykluczenia. 2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia jego uchwały o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna. 3. Zasady i tryb postępowania w sprawach karania członków może określić Zarząd w odrębnym regulaminie. Rozdział 7 Majątek i fundusze Klubu Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł: 1) składek i opłat członkowskich, 2) dochodów z własnej działalności statutowej i majątku, 3) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej, 4) dotacji, 5) innych wpływów. 30. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza. Rozdział 8 Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu Zmiana statutu oraz rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 2. Walne Zebranie Członków może uchwalić rozwiązanie się Klubu, o ile sprawa ta była objęta porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w statucie. 3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna wyznaczyć likwidatora, określić tryb likwidacji i przeznaczenia majątku Klubu. 137

139 Załącznik nr 4 do Księgi standardów usług współpracy ZARZĄDZENIE NR 105/ 2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z usług Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu przy ul. A. Struga 1 Na podstawie 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu zarządzam co następuje: 1 Przyjmuje się Regulamin korzystania z usług Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu przy ul. A. Struga 1, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 2 3 Traci moc Zarządzenie Nr 3463/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z usług Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu przy ul. A. Struga 1. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 138

140 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 stycznia 2015 r. R E G U L A M I N korzystania z usług REFERATU CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w Radomiu przy ul. A. Struga Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, z siedzibą w Radomiu przy ul. A. Struga 1, jest integralną częścią Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu. 2. Celem działalności prowadzonej przez Referat Centrum Organizacji Pozarządowych - w dalszej części niniejszego Regulaminu zwanym Centrum - jest tworzenie warunków do powstawania, funkcjonowania i rozwoju obywatelskich grup inicjatywnych oraz radomskich organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Radomia. 3. Działalność Centrum skierowana jest w szczególności na potrzeby obywatelskich grup inicjatywnych prowadzących działalność prospołeczną oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Miasta Radomia - zwanych w dalszej części Regulaminu Organizacjami. 4. Zadaniem Centrum, jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz mieszkańców Radomia poprzez świadczenie następujących usług: 1) udostępnianie pomieszczeń na spotkania w ramach działalności inicjatywnej, statutowej, na akcje społeczne, szkolenia, imprezy okolicznościowe itd.; 2) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta Radomia; 139

141 3) udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego itp.); 4) umożliwianie korzystania z Internetu; 5) udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością sektora pozarządowego; 6) prowadzenie skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji na podstawie zawartej umowy użyczenia; 7) poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.; 8) promocję działalności grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych i wolontariatu; 9) prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe; 10) obsługę organizacyjną i merytoryczną organów doradczych Prezydenta Miasta Radomia, w tym Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Radomskiej Rady Seniorów; 11) inne formy współpracy Gminy Miasta Radomia z sektorem pozarządowym Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do W okresie letnim tj. w lipcu i sierpniu Centrum czynne jest w godzinach od 730 do Zastrzega się możliwość zmiany godzin pracy Centrum. 2. W budynku zajmowanym przez Centrum, do dyspozycji Organizacji, znajdują się 2 pomieszczenia, w tym: 1) sala konferencyjno - szkoleniowa na około 30 osób, 2) sala komputerowa. 3. Pomieszczenia udostępnianie są nieodpłatnie. 4. Udostępnianie pomieszczeń innym wnioskodawcom, niż wymienieni w 1 ust. 3, możliwe jest w przypadkach realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem miasta Radomia, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kierownika Centrum. 5. Udostępnianie pomieszczeń odbywa się według kolejności zgłoszeń 140

142 i zgodnie z harmonogramem spotkań, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 30 do (w okresie letnim tj. w lipcu i sierpniu w godzinach od 7 30 do ). 6. Korzystanie z usług świadczonych przez Centrum w soboty możliwe jest wyłącznie w przypadkach uzasadnionych interesem społecznym, po uprzednim złożeniu przez Organizację właściwego zapotrzebowania, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu oraz zatwierdzeniu zapotrzebowania przez Kierownika Centrum Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczeń Centrum zobowiązane są do: 1) uzgodnienia z Kierownikiem Centrum dogodnego dla Organizacji i możliwego do zarezerwowania terminu; 2) złożenia pisemnego zapotrzebowania na korzystanie z pomieszczeń w proponowanym terminie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania wzór zapotrzebowania stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Zapotrzebowanie na korzystanie z pomieszczeń Centrum może być zgłoszone przez Organizację osobiście, za pośrednictwem fax-u, poczty elektronicznej lub tradycyjnej. 3. Zatwierdzone terminy oraz zakres korzystania z pomieszczeń i usług Centrum umieszczane są w harmonogramie spotkań, który dostępny jest w placówce na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miasta Radomia w zakładce: organizacje pozarządowe COP kalendarz spotkań. 4. W przypadku zgłoszeń złożonych przez kilka Organizacji, zawierających zapotrzebowanie pokrywające się terminami bądź zakresem usług, decyduje kolejność zgłoszeń. 5. Centrum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie spotkań, po dokonaniu uzgodnień z Organizacjami. 6. Organizacje zgłaszające zapotrzebowanie na salę zobowiązane są do przestrzegania ustalonego czasu spotkań oraz powiadamiania 141

143 pracowników Centrum o jego odwołaniu lub ewentualnych innych zmianach w zapotrzebowaniu Osoby korzystające z pomieszczeń Centrum zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych w szczególności instrukcji BHP i PPOŻ właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej oraz podporządkowania się uwagom i zaleceniom pracowników Centrum. 2. Korzystający z pomieszczeń Centrum zobowiązani są do dbałości o używane mienie i ponoszą odpowiedzialność za przypadkową bądź celową utratę lub uszkodzenie urządzeń i sprzętu jeżeli są one używane w sposób sprzeczny z przeznaczeniem. 3. Odpowiedzialność za udostępnione urządzenia i sprzęt spoczywa na korzystającym, który zobowiązany jest eksploatować lokal, urządzenia i sprzęt Centrum w sposób niepowodujący jego uszkodzenie. 4. Organizacje korzystające z pomieszczeń Centrum przejmują odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu Centrum przez pozostałe osoby biorące udział w inicjowanych przez nich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach. 5. W przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzenia mienia Centrum, korzystający zostaje wezwany do uiszczenia zapłaty za powstałe szkody, której wysokość zostanie określona zgodnie z wyceną zleconą rzeczoznawcy przez Urząd Miejski w Radomiu. Środki finansowe z tego tytułu korzystający przekaże na wskazany rachunek bankowy Urzędu. 6. Organizacja korzystająca z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń Centrum nie jest upoważniona do ich powierzenia innym osobom i jest odpowiedzialna za wszelkie szkody wynikłe z nieuprawnionego dysponowania pomieszczeniami. 7. W pomieszczeniach Centrum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. 8. Pomieszczenia Centrum udostępnianie są Organizacjom na czas określony w zapotrzebowaniu. Po upływie tego czasu Organizacja 142

144 korzystająca z pomieszczeń zobowiązana jest do pozostawienia porządku po spotkaniach (umycie naczyń, ustawienie mebli w pierwotnym układzie itp.). 9. Dostęp do urządzeń (komputera, drukarki, sprzętu multimedialnego itp.) zapewniają pracownicy Centrum, w czasie korzystania z pomieszczeń, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. 10. Organizacje mają możliwość korzystania z zaplecza kuchennego Centrum w celu przygotowania gorących napojów. Kawę, herbatę i inne artykuły spożywcze oraz artykuły higieniczne korzystający zapewniają we własnym zakresie. 11. Urządzenia i sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach Centrum może być używany tylko do załatwiania spraw związanych z działalnością statutową Organizacji. Korzystanie z urządzeń i sprzętu Centrum do celów działalność gospodarczej, działalności odpłatnej lub do celów prywatnych jest niedozwolone. 12. Czas rozpoczęcia i zakończenia spotkania Organizacja zobowiązana jest odnotować osobiście poprzez dokonanie wpisu do rejestru spotkań znajdującego się w biurze Centrum. 13. W przypadku Organizacji cyklicznie korzystających z pomocy Centrum, których siedzibą będzie pomieszczenie w budynku Centrum i/lub które będą korzystać ze skrzynek kontaktowych oraz skrytek na dokumenty, zawiera się umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Centrum odbiera pocztę zwykłą dla Organizacji z którymi Gmina Miasta Radomia zawarła umowy użyczenia. 2. Pracownicy Centrum nie są upoważnieni do odbioru przesyłek poleconych oraz paczek. Przyjmowane jest zawiadomienie o przesyłce. 3. Centrum telefonicznie powiadamia Organizacje o przesyłce. 4. Organizacje korzystające z adresu Centrum jako swojej siedziby są 143

145 zobowiązane do umieszczenia w swoich materiałach promocyjnych informacji o treści: Stowarzyszenie/Fundacja ( ) korzysta z bezpłatnego wsparcia Gminy Miasta Radomia. 5. Po zakończeniu obowiązywania umowy użyczenia Organizacja jest zobowiązana do usunięcia wszelkich sprzętów, dokumentów, korespondencji itp. będących jego własnością oraz przekazanie opróżnionych szafek wraz z kluczami. W przypadku nie zastosowania się do tego wymogu, po upływie 30 dni od zakończenia obowiązywania umowy użyczenia lub braku zawarcia nowej umowy użyczenia, przedmioty pozostawione przez użytkownika zostaną komisyjnie usunięte. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za mienie organizacji pozostawione w jego pomieszczeniach. 6. Organizacja, która korzystała z adresu Centrum jako adresu korespondencyjnego, w przypadku zakończenia obowiązywania umowy użyczenia ma obowiązek powiadomienia o zmianie adresu właściwe urzędy, instytucje, podmioty i osoby z którymi współpracuje Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Centrum uważa się: 1) korzystanie z mienia Centrum w sposób zagrażający jego uszkodzeniu lub zniszczeniu; 2) używanie urządzeń i sprzętu Centrum niezgodnie z przeznaczeniem; 3) korzystanie z urządzeń i sprzętu Centrum do celów prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej; 4) wynoszenie jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Centrum; 5) zaśmiecanie pomieszczeń i otoczenia budynku Centrum; 6) zachowania naruszające zasady społecznego współżycia. 7 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Radomia. 144

146 Załącznik nr 5 do Księgi standardów usług współpracy POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Nr.. zawarte w dniu.. pomiędzy Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu z siedzibą przy ul. A. Struga 1, reprezentowanym przez.. Kierownika Centrum, zwanym dalej Centrum a Grupą inicjatywną o nazwie., reprezentowaną przez: pole nieobowiązkowe. imię i nazwisko. telefon, adres . imię i nazwisko. telefon, adres . imię i nazwisko. telefon, adres zwaną dalej Grupą. Obszar działania grupy (zaznaczyć właściwe): Pomoc społeczna Aktywizacja zawodowa Działalność charytatywna Tradycja narodowa Mniejszości narodowe i etniczne Zdrowie Sport Osoby niepełnosprawne Równość praw kobiet i mężczyzn Seniorzy/emeryci Rozwój przedsiębiorczości Nowe technologie Bezpieczeństwo publiczne Obronność państwa Prawa człowieka Rozwój demokracji Ratownictwo, ochrona ludności Pomoc humanitarna Prawa konsumentów Integracja europejska Współpraca międzynarodowa Wolontariat Pomoc Polakom za granicą Kombatanci 145

147 Społeczności lokalne Edukacja Wypoczynek dzieci i młodzieży Kultura i sztuka Ekologia i ochrona przyrody Turystyka i krajoznawstwo Osoby represjonowane Promocja RP za granicą Rodzina Ochrona praw dziecka Uzależnienia i patologie społeczne Działalność na rzecz NGO Inne, jakie 1. Przedmiotem porozumienia jest: udostępnianie pomieszczeń i sprzętu; udostępnianie adresu siedziby na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji Prezydenta Miasta Radomia*; doradztwo: prawne; księgowe; informatyczne; z zakresu BHP i PPOŻ; z zakresu rozliczania dotacji inne, jakie udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum; udostępnianie narzędzi promocyjnych Gminy Miasta Radomia (komunikaty na stronie miasta, umieszczanie informacji o wydarzeniach Grupy w RIK itp.) inne, jakie 2. Grupa oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Pracy Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 3. Grupa oświadcza, że podejmuje czynności zmierzające do rejestracji grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji Prezydenta Miasta Radomia. 4. Grupa zobowiązuje się do informowania na swoich stronach internetowych, publikacjach, komunikatach, ulotkach itp. o wsparciu udzielanym przez Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach inkubacji Grupy. 5. Pracownik Centrum może w dowolnym momencie obowiązywania porozumienia sprawdzić wiarygodność danych zawartych w porozumieniu oraz etap zaawansowania procesu rejestracji grupy w KRS/ewidencji Prezydenta Miasta Radomia. 146

148 6. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 7. Zakończenie współpracy: Porozumienie wygasa po upływie okresu, na który zostało zawarte, chyba, że organizacja wystąpiła z wnioskiem o jego przedłużenie. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez COP w przypadku nie wywiązywania się przez grupę z warunków porozumienia albo naruszania Regulaminu Pracy COP. Grupa może wypowiedzieć pisemnie porozumienie o współpracy w dowolnym momencie jego obowiązywania. 8. Porozumienie jest ważne od.. do 9. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przesyłanie drogą mailową informacji dot. wydarzeń, działań, kampanii, konkursów itp. z zakresu współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi na adres mailowy:. 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych zawartych w Porozumieniu o współpracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o dobrowolności podania danych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) o ochronie danych osobowych zostałem/łam poinformowany/na, iż administratorem podanych przeze mnie danych jest Prezydent Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30, Radom oraz, że moje dane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku mogą być opublikowane na stronie internetowej Miasta Radomia. 11. Załączniki do porozumienia: projekt statutu lub opis celów działalności grupy.. Podpis i pieczęć Kierownika Centrum. podpis członka Grupy inicjatywnej. podpis członka Grupy inicjatywnej. podpis członka Grupy inicjatywnej 147

149 Zgoda Prezydenta Miasta Radomia na użyczenie adresu siedziby na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji Prezydenta Miasta Radomia Data Podpis i pieczęć Do dnia Podpisy stron i data Przedłużenie ważności porozumienia *wymagana zgoda Prezydenta Miasta Radomia **niewłaściwe skreślić 148

150 Załącznik nr 6 do Księgi standardów usług współpracy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY A NA BEZPŁATNĄ PORADĘ INFORMATYCZNĄ w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu Nr.. Nazwa organizacji adres organizacji Siedziba organizacji tel. kontaktowy Data i godzina porady data godz. Zakres porady Data udzielonej porady Podpis osoby korzystającej z porady Podpis osoby udzielającej porady 149

151 Nr.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY B NA BEZPŁATNĄ PORADĘ BHP w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu Nazwa organizacji adres organizacji Siedziba organizacji tel. kontaktowy Data i godzina porady data godz. Zakres porady Data udzielonej porady Podpis osoby korzystającej z porady Podpis osoby udzielającej porady 150

152 Nr.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY C NA BEZPŁATNĄ PORADĘ KSIĘGOWĄ w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu Nazwa organizacji Polsko-Ukraińska Fundacja MEDIA adres organizacji Siedziba organizacji Radom ul. tel. kontaktowy Data i godzina porady data godz. Zakres porady Data udzielonej porady Podpis osoby korzystającej z porady Podpis osoby udzielającej porady 151

153 Nr.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY D NA BEZPŁATNĄ PORADĘ PRAWNĄ w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu Nazwa organizacji adres organizacji Siedziba organizacji tel. kontaktowy Data i godzina porady data godz. Zakres porady Data udzielonej porady Podpis osoby korzystającej z porady Podpis osoby udzielającej porady 152

154 Nr.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY E NA BEZPŁATNĄ POMOC W ROZLICZANIU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu Nazwa organizacji adres organizacji Siedziba organizacji tel. kontaktowy Data i godzina porady data godz. Zakres porady Data udzielonej porady Podpis osoby korzystającej z porady Podpis osoby udzielającej porady 153

155 Załącznik nr 7 do Księgi standardów usług współpracy KARTA WSPÓŁPRACY Nazwa grupy inicjatywnej / organizacji pozarządowej..... DATA RODZAJ USŁUGI/WSPARCIA UWAGI 154

156 Załącznik nr 8 do Księgi standardów usług współpracy FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA SALĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWAJĄCEGO Nazwa organizacji Forma prawna organizacji Siedziba organizacji /dokładny adres/ Osoba / -y upoważniona/ -e do reprezentacji /zgodnie z KRS/ Numer Sali Sala konferencyjna COP (nr 4) Telefon kontaktowy Termin zamówienia sali Sala komputerowa COP (nr 2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SALI Termin zamówienia i numer sali Przewidywany czas spotkania Przewidywana liczba osób biorących udział w spotkaniu Potrzeba wypożyczenia sprzętu Sala konferencyjna UM (nr 114, ul. J. Kilińskiego 30)* Uzasadnienie do zapotrzebowania na salę konferencyjną UM: od godz. do godz. /należy wymienić rodzaj sprzętu/ Cel / temat spotkania Osoby odpowiedzialne za korzystanie z sali i sprzętu 155

157 Formularz nabiera ważności po konsultacji i potwierdzeniu przez kierownika / pracownika COP możliwości wykorzystania sali w podanym terminie OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że zapoznałam / -em się z Regulaminem korzystania z usług Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu przy ul. A. Struga 1, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Zobowiązuję się również do pokrycia kosztów ewentualnych zniszczeń. Data Podpis AKCEPTACJA KIEROWNIKA REFERATU CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody. Data i podpis.. Data i podpis Uzasadnienie (w przypadku odmowy) Uwagi *sala konferencyjna nr 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. J. Kilińskiego 30 udostępniania jest tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach za zgodą Kierownika Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Kierownika Biura Administracyjno-Gospodarczego UM 156

158 Załącznik nr 9 do Księgi standardów usług współpracy HARMONOGRAM SZKOLEŃ COP W ROKU Lp Termin szkolenia (miesiąc/ kwartał) Nazwa/tematyka szkolenia Liczba osób Proponowany prowadzący Miejsce szkolenia 157

159 Załącznik nr 10 do Księgi standardów usług współpracy FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA SZKOLENIE Nazwa reprezentowanej organizacji/grupy: Siedziba organizacji: Telefon: Zakres tematyczny / nazwa proponowanego szkolenia Ekspert proponowany do przeprowadzenia szkolenia Proponowany termin szkolenia (miesiąc/kwartał) data... podpis osoby reprezentującej organizację / grupę Formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres: do dnia 30 listopada. 158

160 Załącznik nr 11 do Księgi standardów usług współpracy SZKOLENIE AUDYT ORGANIZACYJNY W NGO Prezydent Miasta Radomia zaprasza na organizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych szkolenie kompleksowo prezentujące kluczowe problemy zarządzania organizacją. Szkolenie skierowane jest do zarządów radomskich organizacji pozarządowych i ma służyć wzmocnieniu kompetencji zarządczych w organizacjach. Termin: 26 września 2013 r. Godz.: 9:30-14:00 Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30, sala 114. Limit miejsc: max. 50 Program szkolenia: 1. Misja i cele działalności. 2. Struktura organizacyjna. 3. Wymagania prawne. 4. Ramy finansowe. 5. Relacje społeczne. 6. Realizacja zadań publicznych. 7. Rzecznictwo obywatelskie. Szkolenie poprowadzi: Pan Marcin Wodziński, pracownik Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ekspert projektów FIO. Szkolenie jest nieodpłatne. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: 159

161 Załącznik nr 12 do Księgi standardów usług współpracy Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: AUDYT ORGANIZACYJNY W NGO w dniu 26 września 2013 r. w godz. od 09:30 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30 s. 114 OSOBA APLIKUJĄCA: Imię: Nazwisko: Nazwa reprezentowanej organizacji: Siedziba organizacji: Funkcja w organizacji: Telefon: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji na szkolenie, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). data podpis Formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. WIĘCEJ INFORMACJI pod numerem telefonu (48) w godz

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Załącznik do uchwały Nr... /.../2011 Rady Gminy Mielec z dnia... 2011 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu Załącznik do Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Uzasadnienie programu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r.

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Program współpracy Gminy Prażmów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 11 Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji Starostwa Powiatowego. strona / stron 2 / 11 Załącznik nr. do Zarządzenia nr... Starosty Wołomińskiego z dnia. r Procedura aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie PREZYDENT MIASTA SZCZECIN BOP/JG/2016/001 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia 2014 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 projekt Załącznik do Uchwały Nr./2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr././2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 2016 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu PROJEKT Program współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/110/2007 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU

UCHWAŁA NR XVII/110/2007 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU Urząd Miasta Czarnków Drukuj artykuł Zamknij okno Uchwały Rady» Chronologicznie» Kadencja 2006-2010» 2007 XVII/110/07 z dn. 20 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

Słowińska Grupa Rybacka 76-270 Ustka ul. Marynarki Polskiej 30 Tel/fax. 59 81 44 459 Tel. 59 8 144 509 biuro@sgr.org.pl

Słowińska Grupa Rybacka 76-270 Ustka ul. Marynarki Polskiej 30 Tel/fax. 59 81 44 459 Tel. 59 8 144 509 biuro@sgr.org.pl Regulamin projektu: Aktywizacja organizacji pozarządowych w zakresie działalności związanej z turystyka i rekreacją. 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt: Aktywizacja organizacji pozarządowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZ

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZ Załącznik do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY 1 PODSTAWOWE DEFINICJE: Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza organizacje pozarządowe Wielopole Skrzyńskie 13.10. 2011r. O G Ł O S Z E N I E Działając na podstawie 5 ust.3 Uchwały Nr XL/VI/232/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Z-ca Wójta Gminy Stary Targ. Paweł Kaszyński

Z-ca Wójta Gminy Stary Targ. Paweł Kaszyński Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego INFORMACJA O PROJEKCIE TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego PRIORYTET V Dobre Rządzenie DZIAŁANIE: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PIONKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PIONKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 . Załącznik do uchwały Rady Gminy Pionki Nr XLIV/270/2014 z dnia 21.10.2014r. PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PIONKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU Zał. nr 1 do Uchwały nr XLVI/263/2014 z dnia 25 września 2014r. Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK Rozdział I Informacje ogólne 1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ:

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ: STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, 1) RADA MIEJSKA W BĘDZINIE I JEJ KOMISJE W ZAKRESIE WYTYCZANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ OKREŚLANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI-EKSPERTAMI W PROJEKCIE AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK. Załącznik do Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo