Prospekt emisyjny spółki Firma Chemiczna Dwory S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt emisyjny spółki Firma Chemiczna Dwory S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny spółki Firma Chemiczna Dwory S.A. Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: - zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ) akcji zwykłych na okaziciela Serii B spółki Firma Chemiczna Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ( Spółka ). Do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się Akcji Serii B. Z emisją Akcji Serii B związane są ryzyka, które zostały opisane w rozdziale Czynniki Ryzyka. Informacje zamieszczone w Prospekcie zostały zaktualizowane na dzień zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Firma inwestycyjna za pośrednictwem, której składany jest wniosek Emitenta: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 czerwca 2007 roku

2 Spis treści: PODSUMOWANIE Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Działalności Emitenta i jego Grupy Podstawowe produkty, towary, usługi i rynki działalności Emitenta. 3. Strategia Emitenta. 4. Wyniki finansowe Grupy Emitenta. 5. Osoby najważniejsze dla działalności Emitenta. 6. Czynniki ryzyka. 7. Struktura organizacyjna Grupy Emitenta. 8. Znaczący akcjonariusze. 9. Adres Emitenta. I. II. III. DEFINICJE I SKRÓTY SŁOWNIK TERMINOLOGII SPECJALISTYCZNEJ UŻYTEJ W PROSPEKCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE BIEGLI REWIDENCI WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE IV. CZYNNIKI RYZYKA Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta Ryzyko wypadkowe na stanowiskach pracy Ryzyko awarii przemysłowej, pożaru, wybuchu Ryzyko związane z zaopatrzeniem surowcowym Ryzyko kursowe Ryzyko wzrostu stopy procentowej Ryzyko związane z podpisaną umową zakupu akcji spółki kaucuk a.s i przeniesienie prawa własności akcji tej spółki na emitenta Ryzyko zmian regulacji prawnych Ryzyko niestabilnej polityki podatkowej Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla emisji akcji serii b Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z nie wprowadzeniem akcji serii b do notowań na rynku regulowanym Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami na gpw Ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego. V. INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta Miejsce rejestracji emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia emitenta oraz czas na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna emitenta Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej emitenta. 5.2 Inwestycje Główne inwestycje emitenta i grupy emitenta Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji emitenta i grupy emitenta Informacje dotyczące głównych inwestycji emitenta i grupy w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowązania. VI. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Działalność podstawowa Działalność podstawowa emitenta Działalność podstawowa grupy Istotne, nowe produkty, które zostały wprowadzone przez emitenta Główne rynki, na których emitent prowadzi swoją działalność Wpływ czynników nadzwyczajnych Uzależnienie emitenta od patentów i licencji Założenia wszelkich oświadczeń emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej. VII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis grupy emitenta Wykaz istotnych podmiotów zależnych emitenta. VIII. ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące i planowane), w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione. 8.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć 2 54

3 wpływ na wykorzystanie przez emitenta rzeczowych aktywów trwałych. IX. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ sytuacja finansowa grupy emitenta Wynik operacyjny Istotne czynniki mające istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej emitenta Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną emitenta. X. ZASOBY KAPITAŁOWE Źródła kapitału emitenta Źródła i opis przepływów środków pieniężnych emitenta Potrzeby kredytowe emitenta Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach i 8.1. XI. XII. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE... INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego. XIII. XIV. XV. XVI. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia kadencji członków organów zarządzających i nadzorczych Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z emitentem z jego podmiotem zależnym określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. Audytu i komisji ds. Wynagrodzeń emitenta Oświadczenie stwierdzające, czy emitent stosuje się do procedury (procedur) ładu korporacyjnego kraju, w którym ma siedzibę. XVII. PRACOWNICY Struktura zatrudnienia struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników posiadane akcje i opcje na akcje ustalenia dotyczące uczestniczenia pracowników w kapitale emitenta. XVIII. ZNACZNI AKCJONARIUSZE W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt Informacje o posiadaniu przez akcjonariuszy emitenta innych praw głosu Wskazanie w zakresie znanym emitentowi, bezpośredniego lub pośredniego uzależnienia lub kontroli emitenta od innego podmiotu Opis wszelkich znanych emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli emitenta. XIX. XX. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Wykaz odesłań do informacji zamieszczonych w prospekcie przez odwołanie Informacje finansowe pro forma Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe. XX.5.Polityka w zakresie dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych oraz w okresie najbliższych 3 lat obrotowych Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta. 3

4 21. INFORMACJE DODATKOWE Kapitał akcyjny Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego: Akcje, które nie reprezentują kapitału Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób w imieniu emitenta lub przez podmioty zależne emitenta Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale nie wyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału, a także o ich warunkach Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Umowa spółki i statut Opis przedmiotu i celu działalności emitenta ze wskazaniem miejsca w umowie spółki i statucie, w którym są one określone Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji. przywileje i ograniczenia statutowe Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Krótki opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad emitentem Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa. 22. ISTOTNE UMOWY OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW, OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU ORAZ INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH... XXIV. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU... XXV. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH... XXVI. PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie. XXVII. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU Opis papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Rodzaj oraz forma papierów wartościowych Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związane z akcjami, oraz procedury ich wykonywania Podstawa prawna emisji akcji oraz ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu akcji Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału emitenta Informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych. XXVIII. DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU NA GPW XXIX. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU XXX. ROZWODNIENIE XXXI. INFORMACJE DODATKOWE XXXII. ZAŁĄCZNIKI

5 PODSUMOWANIE Niniejsze Podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całej treści Prospektu. Szczególną uwagę inwestor powinien zwrócić na czynniki ryzyka wskazane w Prospekcie. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do Prospektu poniesie koszt ewentualnego przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie lub jego tłumaczenie ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie lub tłumaczenie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. 1. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Emitenta poprzedniej emisji są przedmiotem obrotu regulowanego na GPW. W związku z podjęciem w dniu 27 lipca 2006 roku przez NWZ Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu Akcji Serii B w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Działalności Emitenta i jego Grupy. Historia podmiotu gospodarczego będącego poprzednikiem prawnym Emitenta sięga 1 września 1945 roku, kiedy to powstała Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. W 1946 roku nazwę firmy zmieniono na Państwowe Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach, a w 1948 roku na Zakłady Chemiczne Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Oświęcimiu. Od czerwca 1951 roku funkcjonowały pod nazwą Zakłady Chemiczne Oświęcim" w Oświęcimiu. Ta ostatnia nazwa utrzymała się przez ponad 40 lat. 1 grudnia 1994 roku Zakłady Chemiczne Oświęcim jako przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostały w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202). 12 września 1995 roku 60% akcji Spółki wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu roku, dokonało zmiany nazwy spółki: Zakłady Chemiczne Oświęcim S.A. na Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna. Nowa nazwa obowiązuje od dnia 13 czerwca 1997 roku. Emitent jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej i jedynym w Polsce producentem kauczuków syntetycznych i polistyrenów. Aktualna działalność Spółki koncentruje się na trzech obszarach produktowych: kauczukach i lateksach syntetycznych, tworzywach styrenowych, dyspersjach winylowych i akrylowych Podstawowe produkty, towary, usługi i rynki działalności Emitenta. Spółka wytwarza produkty chemiczne przeznaczone do dalszego przetwórstwa głównie w branży wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuków, które są sprzedawane zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Są to: produkcja kauczuków i lateksów, produkcja tworzyw styrenowych, produkcja dyspersji winylowych i akrylowych W latach w portfelu Emitenta pozostawały jeszcze inne produkty, jednak nie miały one strategicznego znaczenia dla Spółki. Były to głównie produkty elektrolizy: chlor, wodorotlenek sodu i pochodne (kwas solny, podchloryn sodu), produkowane do maja 2006 roku oraz polichlorek winylu emulsyjny, produkowany do 2005 roku. Produkowane nadal to m.in. wapno sodowane granulowane. 5

6 Kauczuki i lateksy Produkcja i sprzedaż kauczuków i lateksów syntetycznych jest jednym z podstawowych obszarów biznesowych Spółki. Spółka produkuje kauczuki syntetyczne w technologii emulsyjnej na drodze polimeryzacji butadienu i innych chemikaliów (styrenu, akrylonitrylu lub odpowiedniego kwasu organicznego). Sumaryczne zdolności produkcyjne wynoszą około 130 tys. ton kauczuków i 20 tys. ton lateksów rocznie. W zakresie kauczuków emulsyjnych Spółka jest trzecim pod względem zdolności producentem w Europie i dysponuje największą europejską instalacją tego typu. Syntetyczne kauczuki, aktualnie w 24 gatunkach, sprzedawane są pod zastrzeżoną nazwą firmową KER. Oprócz kauczuków Emitent oferuje 15 gatunków syntetycznych lateksów. Tworzywa styrenowe Tworzywa styrenowe, oferowane przez Spółkę obejmują dwie grupy produktów otrzymywanych w procesie polimeryzacji styrenu, różniące się obszarami zastosowań. Pierwsza grupa to polistyreny ogólnego przeznaczenia GPPS i polistyreny wysokoudarowe HIPS sprzedawane przez Emitenta pod handlową nazwą Owispol, których głównym zastosowaniem jest wytwarzanie opakowań, folii, obudów AGD i RTV itp. artykułów. Drugą grupę tworzyw styrenowych tworzą polistyreny do spieniania EPS, oferowane przez Spółkę pod handlową nazwą Owipian, których głównym obszarem zastosowań jest produkcja styropianu, podstawowego materiału termoizolacyjnego stosowanego do dociepleń oraz do produkcji opakowań. Dyspersje winylowe i akrylowe Dyspersje produkowane przez Spółkę znajdują zastosowanie jako podstawowe surowce do produkcji farb, lakierów i klejów stosowanych w budownictwie, przemyśle tekstylnym i włókienniczym. W ofercie Spółki znajdują się zarówno podstawowe typy standardowych dyspersji winylowych, jak i nowoczesne dyspersje akrylowe i kopolimerowe, które obejmują dwie zasadnicze grupy produktów tj. Winacet (nazwa handlowa wodnych dyspersji polimerów winylowych) i Osakryl (nazwa handlowa produktów produkowanych pod postacią dyspersji wodnych lub polimeru rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym). 3. Strategia Emitenta. Strategicznym celem Zarządu jest wzmocnienie roli Emitenta jako środkowoeuropejskiego koncernu petrochemicznego, działającego w obszarze kauczuków syntetycznych i tworzyw styrenowych, i mającego istotny wpływ na rynek tych produktów w Europie. Drogą realizacji tego celu jest rozwój organiczny oraz przejęcie konsolidujące rynek i wzmacniające pozycję rynkową Spółki. Podstawowe inwestycje w obszarze produkcyjnym, których realizacja jest przewidziana w planie strategicznym Emitenta, dotyczą bezpieczeństwa surowcowego oraz poszerzenia oferty dla odbiorców. Wobec niestabilnych cen ropy naftowej i surowców petrochemicznych szczególnie istotnego znaczenia nabiera integracja surowcowa, zwiększająca zakres kontroli nad kształtowaniem wartości dodanej w całym łańcuchu do produktów finalnych. Dotychczasowy ograniczony zakres integracji w Spółce uległ znacznej zmianie po podpisaniu w styczniu 2007 roku Porozumienia o Współpracy Strategicznej z PKN Orlen S.A. w ramach, której PKN Orlen S.A. zobowiązał się do dostaw etylobenzenu po wybudowaniu i uruchomieniu najpóźniej w roku 2010, instalacji etylobenzenu o zdolności 120 tys. ton rocznie. Współpraca surowcowa z PKN Orlen S.A. obejmuje również dostawy butadienu, które w przyszłości ulegną istotnemu zwiększeniu oraz frakcji C4. Stabilizacja bazy surowcowej pozwala na przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji poprawiających pozycję konkurencyjną spółki na rynku. Są to przede wszystkim inwestycje poszerzające ofertę Spółki oraz zwiększające skalę jej działalności. W obszarze kauczuków syntetycznych trwają negocjacje w sprawie zakupu technologii i rozpoczęcia procesu wyboru wykonawcy inwestycji. Zarząd przewiduje uruchomienie produkcji kauczuków polibutadienowych nowej generacji około roku 2009/2010 wraz z rozbudową zdolności produkcyjnych butadienu w PKN Orlen S.A. W obszarze tworzyw styrenowych przewidywana rozbudowa zdolności produkcyjnych polistyrenów do spieniania EPS podporządkowana będzie ekspansji na rynek wschodni, gdzie wzrośnie rynek termorenowacji w związku ze stopniowym urealnianiem cen energii. Zarząd widzi potrzebę zwiększenia zdolności produkcyjnych EPS o około 30 tys. ton rocznie w perspektywie wyznaczanej przez dostępność styrenu z rozbudowanej instalacji. Nowym produktem w portfelu Emitenta będzie polistyren ekstrudowany XPS uzyskany z polistyrenu ogólnego stosowania w technologii wytłaczania. Jest to doskonały materiał izolacyjny o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i lepszych własnościach izolacyjnych kontrakt na budowę tej wytwórni został podpisany, a pierwsze płyty XPS powinny pojawić się w ofercie Spółki w III kwartale 2007 roku. 6

7 Szansą na istotne wzmocnienie pozycji rynkowej i przyspieszenie wzrostu Emitenta jest akwizycja spółki KAUCUK a.s. Umowa zakupu akcji została podpisana w dniu 30 stycznia 2007, o czym Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 18/2007. Umowa ta zostanie spełniona po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń ze strony urzędów antymonopolowych (co powinno nastąpić na przełomie II i III kwartału 2007 roku). Przejęcie KAUCUK a.s., spółki o podobnej skali i portfelu produktowym jak Emitent pozwoli na uzyskanie znaczących efektów synergicznych, wynikających z lepszego dostępu do bazy surowcowej, optymalizacji struktur organizacyjnych i portfela produktów, w istotny sposób wzmacniając znaczenie połączonych spółek. 4. Wyniki finansowe Grupy Emitenta. Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto I kwartał 2007 I kwartał ** 2004* * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje bilansowe (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Należne wpłaty na kapitał Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Kapitał własny Kapitał zakładowy ** * * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 7

8 Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I kwartał 2007 I kwartał ** 2004* * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 5. Osoby najważniejsze dla działalności Emitenta. Zarząd: Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Rada Nadzorcza: Wojciech Ciesielski Mariusz Waniołka Kamil Latos Rafał Bogusławski Grzegorz Miroński Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 6. Czynniki ryzyka. Poniżej zostały wymienione najważniejsze czynniki ryzyka dotyczące Spółki, jej działalności oraz branży, w której działalność prowadzi, a także najważniejsze czynniki ryzyka dotyczące Akcji Serii B wprowadzanych do obrotu giełdowego. Opis wszystkich istotnych czynników ryzyka dotyczących ww. obszarów został przedstawiony w dalszej części Prospektu Czynniki Ryzyka. Czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta i jego branży: ryzyko rynku produktów, ryzyko naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz wzrostu kosztów z tytułu korzystania ze środowiska, ryzyko związane z systemem REACH, ryzyko podwyższonych wypłat z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy, ryzyko wypadkowe na stanowiskach pracy, ryzyko awarii przemysłowej, pożaru, wybuchu, ryzyko związane z zaopatrzeniem surowcowym, ryzyko kursowe, ryzyko wzrostu stopy procentowej, ryzyko związane z podpisaną umową zakupu akcji spółki Kaucuk a.s. i przeniesieniem własności akcji tej spółki na Emitenta, ryzyko zmian regulacji prawnych, ryzyko niestabilnej polityki podatkowej. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla emisji Akcji Serii B: ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym, ryzyko związane z nie wprowadzeniem Akcji do notowań na rynku regulowanym, ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego, ryzyko zawieszenia obrotu akcjami na GPW, ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego. 8

9 7. Struktura organizacyjna Grupy Emitenta. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Spółki zależne i stowarzyszone Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego DEKOCHEM sp. z o.o. (99,91% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) ENERGETYKA DWORY sp. z o.o. (100,00% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. (100,00% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. (76,79% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji (72,99% akcji) Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny SPORTOLIMP Sp. z o.o. w likwidacji (100,00 % udziałów) Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji (31,80% akcji) Spółka posiada dominujący udział w Grupie, w skład której na dzień zatwierdzenia Prospektu wchodziły następujące spółki: Energetyka Dwory Sp. z o.o. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji Grupa obejmuje głównie spółki, które zostały wydzielone ze struktury Emitenta w procesie restrukturyzacji przeprowadzonym w latach Spółki te pełnią głównie funkcje outsourcingowe wobec spółki macierzystej. Są to : Energetyka Dwory Sp. z o.o. 9

10 Energetyka Dwory Sp. z o.o. została wydzielona ze struktur Emitenta z dniem 1 listopada 2001 roku w efekcie realizowanej strategii restrukturyzacji wewnętrznej. Spółka prowadzi pięć podstawowych działalności koncesjonowanych, tj. wytwarzanie energii cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej, przesył i dystrybucję energii cieplnej, przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną. Przedmiotem działalności jest również wytwarzanie i dystrybucja wody technologicznej uzdatnionej. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. powstała w 1999 roku w wyniku przekształcenia Oddziału Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Składowisk Emitenta w spółkę prawa handlowego. MiejskoPrzemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: przyjmowania i oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, realizacji procesów pomocniczych związanych z oczyszczaniem ścieków, składowania i utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych oraz analityki laboratoryjnej wody i ścieków, wynajmu maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych lądowych i wodnych wraz z obsługą operatorską. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. powstało r. po wydzieleniu ze służb BHP Emitenta Oddziału Ratownictwa Chemicznego i Warsztatu Remontu Kontroli Konserwacji i Legalizacji Podręcznego Sprzętu Gaśniczego. W listopadzie 2001 roku włączono do struktury spółki Zakładową Straż Pożarną Dworów S.A. Podstawowym zadaniem spółki od momentu jej powstania było zabezpieczenie i ochrona działalności produkcyjnej, magazynowej i transportowej Emitenta. Takie samo zadanie spółka spełnia w stosunku do spółek zależnych Emitenta, jak i innych podmiotów działających w jej najbliższym otoczeniu. Drugą sferą działania jest likwidacja odpadów niebezpiecznych lub operowanie substancjami niebezpiecznymi przez podmioty gospodarcze w trakcie remontów i przeglądów dozorowych oraz kontrola, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie powiatów oświęcimskiego, bieruńsko-lędzińskiego i tyskiego. Ponadto, w skład Grupy wchodzą podmioty: Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. spółka wytwarza energię elektryczną na bazie biogazu pozyskiwanego z wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji - spółka świadczy usługi związane z organizacją i prowadzaniem imprez sportowych, organizuje aktywne formy wypoczynku, prowadzi działalność paramedyczną oraz hotel z restauracją. DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji (SPORT-OLIMP Sp. z o.o. w likwidacji - spółka prowadzi działalność usługową w zakresie kultury fizycznej i sportu. Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy działają na rynku krajowym w szczególności na rynku lokalnym, obejmującym obszar województwa małopolskiego oraz śląskiego. Dla Emitenta oraz Energetyki Dwory Sp. z o.o., Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. sporządzane są skonsolidowane sprawozdania finansowe. 10

11 8. Znaczący akcjonariusze. Pan Michał Sołowow posiadający: - bezpośrednio akcji Firmy Chemicznej Dwory S.A., stanowiących 40,52 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 40,52 % w ogólnej liczbie głosów, - pośrednio, poprzez spółki Magellan Pro-Equity Fund I S.A. oraz Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. razem akcji Firmy Chemicznej Dwory S.A., stanowiących 11,00 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 11,00 % ogólnej liczby głosów (w tym: Spółka Magellan Pro-Equity Fund I Sp. z o.o. posiada akcji Dworów S.A., stanowiących 7,34 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,34 % w ogólnej liczbie głosów). Łącznie, pośrednio i bezpośrednio Pan Michał Sołowow posiada akcje Firmy Chemicznej Dwory S.A., stanowiących 51,52 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 51,52 % ogólnej liczby głosów. 9. Adres Emitenta. Firma Chemiczna Dwory S.A. ul. Chemików Oświęcim tel: (+48 prefiks 33) do 25 faks: (+48 prefiks 33)

12 DEFINICJE I SKRÓTY Akcje akcji zwykłych na okaziciela Firmy Chemicznej Dwory S.A. Serii A i Serii B o wartości nominalnej 2,01 zł każda Akcje Serii A akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,01zł każda Akcje Serii B akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,01zł każda Emitent, Spółka - Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Grupa Emitenta - Grupa Kapitałowa Firmy Chemicznej Dwory S.A. Grupa - Grupa Kapitałowa Firmy Chemicznej Dwory S.A. GUS - Główny Urząd Statystyczny Kaucuk a.s. Spółka Kaucuk a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą, Republika Czeska KDPW, Depozyt - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Kodeks Karny - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. Zm.) Kodeks Spółek Handlowych, k.s.h. - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późniejszymi zmianami) Komisja, KNF - Komisja Nadzoru Finansowego Raporty bieżące - informacje przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości wymagane zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Raporty okresowe - informacje przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości wymagane zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Prospekt, Prospekt Emisyjny - Niniejszy prospekt emisyjny przygotowywany w związku z wprowadzeniem do obrotu giełdowego Akcji Serii B Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Emitenta Rozporządzenie o Informacjach Bieżących i Okresowych - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) Statut - Statut Emitenta Unipetrol a.s. Spółka Unipetrol a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz z późniejszymi zmianami) 12

13 Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 89, poz. 959 z późniejszymi zmianami) Ustawa o Rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Chemicznej Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd - Zarząd Emitenta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. - spółka zajmująca się prowadzeniem działań operacyjnych i utrzymywaniem gotowości operacyjnej związanej z likwidacją przyczyn i skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń środowiska, ochroną przeciwpożarową, unieszkodliwianiem odpadów, usługami sanitarnymi i pokrewnymi Energetyka Dwory Sp. z o.o. - spółka zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody, działalnością usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. spółka zajmująca się przyjmowaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów, świadczeniem usług sanitarnych i pokrewnych Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. - spółka zajmująca się wytwarzaniem energię elektryczną na bazie biogazu pozyskiwanego z wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. - spółka została utworzona w celu budowy instalacji o wydajności 120 tys. ton rocznie, a następnie produkcji etylobenzenu na potrzeby Firmy Chemicznej Dwory S.A. z surowców dostarczanych przez PKN ORLEN S.A. Przedsięwzięcie jest ważnym elementem strategii Dworów S.A. w zakresie długoterminowej stabilizacji bazy surowcowej i będzie miało w przyszłości wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Dwory S.A. Spółka nie podlegająca konsolidacji Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji - spółka prowadząca działalność w obiektach sportowych (pływalni i na lodowisku), pozostałą działalność związaną ze sportem (organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie aktywnych form wypoczynku), działalność paramedyczną, prowadzenie hotelu z restauracją Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji - spółka prowadząca działalność usługową w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji - spółka prowadząca działalność usługową w zakresie kultury fizycznej i sportu 13

14 SŁOWNIK TERMINOLOGII SPECJALISTYCZNEJ UŻYTEJ W PROSPEKCIE Akrylany - związki organiczne - estry kwasu akrylowego, łatwo polimeryzują pod wpływem światła, ciepła, nadtlenków Akrylonitryl - cyjanek winylu, CH2=CHCN, bezbarwna ciecz, otrzymywany przez syntezę z cyjanowodoru i acetylenu lub z cyjanowodoru i tlenku etylenu. Jest stosowany w technologii produkcji włókien sztucznych, kauczuków syntetycznych, kwasu nitrylowego Bateria polimeryzacji kauczuku - układ reaktorów, w których prowadzi się proces otrzymywania lateksów do produkcji kauczuków Butadien - związek organiczny - najprostszy węglowodór nienasycony z grupy dienów - Butadien-1,3, CH2=CH-CH=CH2, gazowy węglowodór Chlor pierwiastek chemiczny, niemetal o liczbie atomowej 17, fluorowiec. Chlor jest zółto-zielonym gazem około półtora raza cięższym od powietrza, o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, silnie trującym. Jest silnym utleniaczem, wybielaczem i środkiem dezynfekującym. Jako składnik wielu powszechnie spotykanych soli oraz innych związków, jest powszechny w przyrodzie i występuje w większości organizmów żywych Chlorek winylu - związek organiczny (monomer) - najprostsza nienasycona chloropochodna alifatyczna (chloroetylen) CIP (ang. Carriage and Insurance Paid To) - Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do oznaczone miejsce przeznaczenia - Zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów DAF - (ang. Delivered At Frontier) Dostarczone na granicę oznaczone miejsce Musi określać miejsce przeznaczenia. Obowiązuje dla wszystkich rodzajów transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym) DDU - (ang. Delivered Duty Unpaid) Dostarczone, cło nieopłacone oznaczone miejsce przeznaczenia Strony mogą dokonywać modyfikacji tej formuły, np.: DDU (VAT Paid) DDU (VAT opłacone); Musi określać miejsce przeznaczenia. Obowiązuje dla wszystkich rodzajów transportu. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towar postawiony do dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie Dyspersje - układ niejednorodny w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych w drugim ciele (płyn składający się dwu niemieszających się i nierozpuszczalnych w sobie cieczy) Elektroliza - proces rozkładu elektrolitu, mający miejsce podczas przepływu prądu elektrycznego przez zdysocjowany elektrolit. Proces elektrolizy polega na wędrówce jonów do elektrod: ujemnych anionów do dodatniej anody, a dodatnich kationów do ujemnej katody EPS - Polistyren do spieniania, ekspandowany otrzymywany w procesie polimeryzacji suspensyjnej, ma postać perełek. Stosowany jest do wytwarzania płyt i kształtek do izolacji ciepło- i zimnochronnej, dźwiękochłonnej oraz wyrobów opakowaniowych i elementów dekoracyjnych. Polistyren do spieniania (Owipian FS - samogasnący) ma postać perełek. Występuje w odmianach 0308; 0513; 0816; Stosowany jest do wytwarzania płyt i kształtek do izolacji ciepło- i zimnochronnej, dźwiękochłonnej oraz wyrobów opakowaniowych i elementów dekoracyjnych Estry - związki organiczne wywodzące się z kwasów i alkoholi lub fenoli Etylobenzen - związek organiczny FCA - (ang. Free Carrier) Franco przewoźnik oznaczone miejsce załadunku Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie np. spedytorowi), wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, są nie opłacone przez sprzedającego. 14

15 Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego. W INCOTERMS 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi; FCA musi określać zarówno miejsce, w którym ryzyko i odpowiedzialność przechodzi ze sprzedającego na kupującego, oraz nazwać przewoźnika wynajętego przez kupującego FD - (ang. Free Delivered) dostawa bezpłatna FOB - (ang. Free On Board) Franco statek oznaczony port załadunku Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego; formuła jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym. Definicja FOB jako INCOTERM odnosi się tylko do transakcji, w których główny przewóz towaru odbywa się drogą morską Formulacja produktów - specyficzna dla danego dostawcy forma produktu kierowanego na sprzedaż (wygląd, parametry jakościowe, zastosowanie itp.) częstokroć spełnienie specyficznych wymagań konkretnego klienta GPPS - polistyren niskoudarowy HBCD heksabromocyklododekan stosowany jako środek uniepalniający. HIPS - polistyren wysokoudarowy modyfikowany kauczukiem Homopolimery - (polioctanu winylu, akrylowe, plastyfikowane) związki otrzymane w procesie polimeryzacji jednego monomeru, np. octany winylu, styrenu, akrylany itd. Plastyfikowane ww. związki z dodatkiem plastyfikatora ICIS - (ang. Independent Commodity Information Service) instytucja zbierająca i dostarczająca szeregu informacji dotyczących dwóch gałęzi gospodarki, jakimi są przemysł petrochemiczny i paliwowy, publikująca w stałych terminach wyniki badań rynkowych, uznawana za najbardziej niezależne źródło informacji Kauczuk syntetyczny syntetyczna substancja wielkocząsteczkowa o dużej elastyczności Kauczuki BR - kauczuki polibutadienowe, stosowane do produkcji taśm transporterowych, opon samochodowych oraz węży Kauczuki emulsyjne - kauczuki syntetyczne otrzymane na drodze polimeryzacji emulsyjnej Kauczuki HSR - kauczuki wysokostyrenowe, stosowane głównie do produkcji gumowych wykładzin podłogowych, kabli oraz w przemyśle obuwniczym Kauczuki NBR - kauczuki nitrylowe, przeznaczone do wyrobu artykułów technicznych odpornych na działanie olejów i paliw płynnych Kauczuki polibutadienowe - kauczuk syntetyczny otrzymany przez polimeryzację butadienu Kauczuki SBR - kauczuki styrenowo-butadienowe, stosowane głównie samochodowych, taśm transportowych oraz technicznych wyrobów gumowych do produkcji opon KER - Zarejestrowany w Polsce i za granicą znak towarowy dla kauczuku syntetycznego produkowanego przez Dwory S.A. Koagulacja, ciągi koagulacyjne - zlepianie się cząstek w większe zespoły, co powoduje powstawanie zwartego koagulatu. Ciągi koagulacyjne zespół urządzeń, w których prowadzony jest proces koagulacji Kopolimery - związki powstające w procesie polimeryzacji mieszaniny dwóch (lub więcej) monomerów 15

16 Kwas organiczny - kwasy organiczne, związki organiczne spełniające jedną z definicji kwasów. Największą grupę kwasów organicznych stanowią kwasy karboksylowe Kwas solny, kwas chlorowodorowy (HCl) - nieorganiczny związek chemiczny kwas beztlenowy, będącym roztworem chlorowodoru w wodzie. Lateks kauczukowy - dyspersja, zawiesina cząsteczek kauczuku w wodzie emulsyjnej, z której w procesie koagulacji wydziela się kauczuk syntetyczny Lateksy syntetyczne - dyspersja, zawiesina cząsteczek kauczuku w wodzie emulsyjnej, z której w procesie koagulacji wydziela się kauczuk syntetyczny LC (ang. Letter of Credit) - świadectwo, zaświadczenie jakości produktu LOR (ang. London Oil Reports) - miejsce, w których publikowane są dane dotyczące przemysłu paliwowego i petrochemicznego Metoda emulsyjna produkcji kauczuków - proces polimeryzacji (np. butadienu) lub kopolimeryzacji (np. butadienu i styrenu) przebiegający w emulsji wodnej, w środowisku alkalicznym. Otrzymany polimer to lateks (w postaci dyspersji) Metoda rozpuszczalnikowa produkcji kauczuków - polimeryzacja monomeru w rozpuszczalniku, który rozpuszcza zarówno monomer, jak i polimer w miarę postępu reakcji lepkość układu rośnie mt, MT - tona metryczna MWt - megawat energii cieplnej lub megawat cieplny NWE - dane głównie dla krajów północno-zachodniej Europy (północna Francja, Niemcy, kraje Beneluksu) Octan sodu - jest drobnokrystalicznym proszkiem o barwie białej lub białej z odcieniem żółtawym. Posiada właściwości higroskopijne. Rozpuszcza się w wodzie Olefiny - nienasycone węglowodory alifatyczne, o ogólnym wzorze CnH2n (n jest liczbą naturalną większą od 1). Pierwsze trzy alkeny (zawierające w cząsteczce 2-4 atomy węgla) są gazami, następnych 15 cieczami, wyższe alkeny są ciałami stałymi Owipian - to zarejestrowana nazwa handlowa produktu Firmy Chemicznej Dwory S.A. jest polistyrenem do spienienia, samogasnącym. Ma postać perełek. Zawiera substancje obniżająca palność produktu oraz pentan jako środek spieniający Owispol - to zarejestrowana nazwa handlowa produktów Firmy Chemicznej Dwory S.A.: polistyren niskoudarowy Owispol GPPS polistyren wysokoudarowy modyfikowany kauczukiem Owispol HIPS. Polistyreny te o trzymywane są procesie ciągłej polimeryzacji styrenu w masie Osakryl to zarejestrowana nazwa handlowa dyspersji wodnych kopolimerów akrylowych, styrenowoakrylowych octanu winylu z alkiloakrylanami otrzymywanych w obecności anionowych środków powierzchniowo czynnych Ostaryt nazwa handlowa produktu Firmy Chemicznej Dwory S.A. jest to absorbent sodowo wapniowym ditlenku węgla. Produkt jest barwy białej do szarobiałej. Ma postać cylindrycznej wytłoczek Pentan - alkan, bezbarwna, palna ciecz. Otrzymywany w wyniku destylacji ropy naftowej. Stosowany jako składnik mieszanin rozpuszczalnikowych, czynnik porotwórczy w EPS oraz w termometrach do mierzenia niskich temperatur Podchloryn sodu (chloran(i) sodu, NaClO) - sól sodowa kwasu chlorowego(i) (HClO). Wykazuje silne działanie utleniające. Jest stosowany jako odkażalnik. Otrzymuje się go z reakcji wodorotlenku sodu z kwasem chlorowym(i). Jest składnikiem wielu chlorowych wybielaczy, posiada delikatny zapach chloru 16

17 Płynięcie owispoli - cecha charakteryzująca polistyren (owispol), oznaczana jako masowy wskaźnik płynięcia w g/10 min Polichlorek winylu - tworzywo termoplastyczne, produkt polimeryzacji chlorku winylu w emulsji, zawiesinie, bloku lub rozpuszczalniku w obecności inicjatorów Polimery - naturalne lub syntetyczne związki wielkocząsteczkowe zbudowane z powtarzających się ugrupowań atomów (z merów), otrzymywane przez polimeryzację Polimeryzator - reaktor, w którym prowadzi się proces polimeryzacji Polistyren - tworzywo sztuczne powstające w wyniku polimeryzacji styrenu Polistyreny (do spieniania) - polistyren do spieniania, ekspandowany, zawiera w swoim składzie czynnik porotwórczy REACH - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, opublikowane 30 grudnia 2006 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria L nr 396 Styren - związek organiczny (monomer) zawierający grupę winylową połączoną z pierścieniem aromatycznym - winylobenzen Styren wolny - część styrenu, która w procesie polimeryzacji nie weszła w strukturę polimeru Styren związany - styren, który w procesie polimeryzacji został wbudowany w strukturę polimeru Synteza organiczna - proces chemiczny, polegający na wytwarzaniu związków organicznych, podczas którego następuje łączenie się prostych substratów i powstaje jeden bardziej złożony produkt (obok ewentualnych produktów ubocznych) Tworzywa styrenowe - Polimery styrenu o własnościach termoplastycznych, np. polistyren Winacet to zarejestrowana nazwa handlowa grupy produktów wytwarzanych przez Firmę Chemiczną Dwory S.A. na bazie poli(octanu winylu). Winacet, za wyjątkiem Winacetu R, jest dyspersją wodną poli(octanu winylu) otrzymywaną metoda polimeryzacji emulsyjnej przy użyciu poli(alkoholu winylu) jako koloidu ochronnego. W przypadku Winacetu R wyróżniamy dwa rodzaje produktu w zależności od stosowanego rozpuszczalnika Wodorotlenek sodu (o wzorze NaOH) to związek nieorganiczny, bardzo silna zasada. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła i tworząc roztwór bardzo silnie żrącego ługu sodowego. Ciecz jest bezbarwna, bezzapachowa, niepalna Żywice winylowe i kopolimerowe - dyspersje żywic tworzyw sztucznych (na ogół żywice winylowe lub akrylowe) należą do spoiw organicznych. Spoiwa te wiążą fizycznie poprzez odparowanie wody XPS płyty ekstrudowanego polistyrenu 17

18 I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE ORAZ ICH OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI. Za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie odpowiada Emitent, w imieniu którego działa Pan Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co by mogło wpłynąć na jego znaczenie. II. BIEGLI REWIDENCI DOKONUJĄCY BADAŃ HISTORYCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, tj. od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta badane były przez : Anna Bernaziuk- Biegły Rewident 173/223 dr Andre Helin - Biegły Rewident 90004/502 reprezentujących BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, tj. od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta badane były przez : Halina Żur-Zuber - Biegły Rewident nr 8450/497 Leszek Kramarczuk - Biegły Rewident 1920/289 reprezentujących BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 W okresie objętym danymi finansowymi, tj. od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta badane były przez : Marcin Domagała - Biegły Rewident nr 90046/7419 reprezentujący KPMG Audyt Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51 Zmiana firmy audytorskiej W 2006 roku dokonano wyboru nowego audytora. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 14 lipca 2006 roku, wyraziła zgodę na wybór KPMG Audyt Sp. z o.o. na biegłego rewidenta Emitenta i Grupy Emitenta. Zmiana podmiotu badającego sprawozdania nastąpiła w celu zapewnienia niezależności opinii biegłych rewidentów, co jest spełnieniem wymogów przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Emitenta. 18

19 III. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE GRUPY EMITENTA ZA LATA ORAZ I KWARTAŁ 2007 ROKU Skonsolidowane sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe tj. 2004, 2005, 2006 zostały zamieszczone w Prospekcie przez odwołanie do opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok 2005 i 2006 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Datą przejścia na stosowanie standardów MSSF jest 1 stycznia 2005 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2005 rok zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok 2006, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tegorocznego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta tj. zgodne z formą jaka zostanie przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za rok 2004, SA-RS, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, opublikowane w formie Raportu Okresowego w dniu 16 marca 2005 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za rok 2005, SA-RS, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, opublikowane w formie Raportu Okresowego w dniu 28 marca 2006 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za 2006, SA-RS, wraz z raportem z badania przez biegłego rewidenta, opublikowane w formie Raportu Okresowego w dniu 05 kwietnia 2007 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za I kwartał 2007 roku, opublikowane w formie Raportu okresowego w dniu 10 maja 2007 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za I kwartał 2006 roku, opublikowane w formie Raportu okresowego w dniu 05 maja 2006 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za I kwartał 2006 roku zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym za rok 2006 oraz do tegorocznego sprawozdania za I kwartał Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta. Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał Zysk ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ** 2004* * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 19

20 Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje bilansowe (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Należne wpłaty na kapitał Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ** * Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Kapitał własny Kapitał zakładowy * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał ** 2004* Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 20

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 http://www.pwc.com/pl Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Firma Chemiczna Dwory S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r.

Firma Chemiczna Dwory S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. ABCD Firma Chemiczna Dwory S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo