Prospekt emisyjny spółki Firma Chemiczna Dwory S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt emisyjny spółki Firma Chemiczna Dwory S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny spółki Firma Chemiczna Dwory S.A. Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: - zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ) akcji zwykłych na okaziciela Serii B spółki Firma Chemiczna Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ( Spółka ). Do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się Akcji Serii B. Z emisją Akcji Serii B związane są ryzyka, które zostały opisane w rozdziale Czynniki Ryzyka. Informacje zamieszczone w Prospekcie zostały zaktualizowane na dzień zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Firma inwestycyjna za pośrednictwem, której składany jest wniosek Emitenta: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 czerwca 2007 roku

2 Spis treści: PODSUMOWANIE Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Działalności Emitenta i jego Grupy Podstawowe produkty, towary, usługi i rynki działalności Emitenta. 3. Strategia Emitenta. 4. Wyniki finansowe Grupy Emitenta. 5. Osoby najważniejsze dla działalności Emitenta. 6. Czynniki ryzyka. 7. Struktura organizacyjna Grupy Emitenta. 8. Znaczący akcjonariusze. 9. Adres Emitenta. I. II. III. DEFINICJE I SKRÓTY SŁOWNIK TERMINOLOGII SPECJALISTYCZNEJ UŻYTEJ W PROSPEKCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE BIEGLI REWIDENCI WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE IV. CZYNNIKI RYZYKA Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta Ryzyko wypadkowe na stanowiskach pracy Ryzyko awarii przemysłowej, pożaru, wybuchu Ryzyko związane z zaopatrzeniem surowcowym Ryzyko kursowe Ryzyko wzrostu stopy procentowej Ryzyko związane z podpisaną umową zakupu akcji spółki kaucuk a.s i przeniesienie prawa własności akcji tej spółki na emitenta Ryzyko zmian regulacji prawnych Ryzyko niestabilnej polityki podatkowej Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla emisji akcji serii b Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z nie wprowadzeniem akcji serii b do notowań na rynku regulowanym Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami na gpw Ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego. V. INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta Miejsce rejestracji emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia emitenta oraz czas na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna emitenta Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej emitenta. 5.2 Inwestycje Główne inwestycje emitenta i grupy emitenta Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji emitenta i grupy emitenta Informacje dotyczące głównych inwestycji emitenta i grupy w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowązania. VI. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Działalność podstawowa Działalność podstawowa emitenta Działalność podstawowa grupy Istotne, nowe produkty, które zostały wprowadzone przez emitenta Główne rynki, na których emitent prowadzi swoją działalność Wpływ czynników nadzwyczajnych Uzależnienie emitenta od patentów i licencji Założenia wszelkich oświadczeń emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej. VII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis grupy emitenta Wykaz istotnych podmiotów zależnych emitenta. VIII. ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniejące i planowane), w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione. 8.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć 2 54

3 wpływ na wykorzystanie przez emitenta rzeczowych aktywów trwałych. IX. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ sytuacja finansowa grupy emitenta Wynik operacyjny Istotne czynniki mające istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej emitenta Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną emitenta. X. ZASOBY KAPITAŁOWE Źródła kapitału emitenta Źródła i opis przepływów środków pieniężnych emitenta Potrzeby kredytowe emitenta Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach i 8.1. XI. XII. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE... INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego. XIII. XIV. XV. XVI. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia kadencji członków organów zarządzających i nadzorczych Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z emitentem z jego podmiotem zależnym określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. Audytu i komisji ds. Wynagrodzeń emitenta Oświadczenie stwierdzające, czy emitent stosuje się do procedury (procedur) ładu korporacyjnego kraju, w którym ma siedzibę. XVII. PRACOWNICY Struktura zatrudnienia struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników posiadane akcje i opcje na akcje ustalenia dotyczące uczestniczenia pracowników w kapitale emitenta. XVIII. ZNACZNI AKCJONARIUSZE W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt Informacje o posiadaniu przez akcjonariuszy emitenta innych praw głosu Wskazanie w zakresie znanym emitentowi, bezpośredniego lub pośredniego uzależnienia lub kontroli emitenta od innego podmiotu Opis wszelkich znanych emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli emitenta. XIX. XX. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Wykaz odesłań do informacji zamieszczonych w prospekcie przez odwołanie Informacje finansowe pro forma Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe. XX.5.Polityka w zakresie dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych oraz w okresie najbliższych 3 lat obrotowych Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta. 3

4 21. INFORMACJE DODATKOWE Kapitał akcyjny Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego: Akcje, które nie reprezentują kapitału Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób w imieniu emitenta lub przez podmioty zależne emitenta Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale nie wyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału, a także o ich warunkach Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Umowa spółki i statut Opis przedmiotu i celu działalności emitenta ze wskazaniem miejsca w umowie spółki i statucie, w którym są one określone Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji. przywileje i ograniczenia statutowe Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Krótki opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad emitentem Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa. 22. ISTOTNE UMOWY OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW, OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU ORAZ INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH... XXIV. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU... XXV. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH... XXVI. PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie. XXVII. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU Opis papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Rodzaj oraz forma papierów wartościowych Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związane z akcjami, oraz procedury ich wykonywania Podstawa prawna emisji akcji oraz ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu akcji Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału emitenta Informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych. XXVIII. DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU NA GPW XXIX. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU XXX. ROZWODNIENIE XXXI. INFORMACJE DODATKOWE XXXII. ZAŁĄCZNIKI

5 PODSUMOWANIE Niniejsze Podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całej treści Prospektu. Szczególną uwagę inwestor powinien zwrócić na czynniki ryzyka wskazane w Prospekcie. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do Prospektu poniesie koszt ewentualnego przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie lub jego tłumaczenie ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie lub tłumaczenie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. 1. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Emitenta poprzedniej emisji są przedmiotem obrotu regulowanego na GPW. W związku z podjęciem w dniu 27 lipca 2006 roku przez NWZ Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu Akcji Serii B w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Działalności Emitenta i jego Grupy. Historia podmiotu gospodarczego będącego poprzednikiem prawnym Emitenta sięga 1 września 1945 roku, kiedy to powstała Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. W 1946 roku nazwę firmy zmieniono na Państwowe Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach, a w 1948 roku na Zakłady Chemiczne Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Oświęcimiu. Od czerwca 1951 roku funkcjonowały pod nazwą Zakłady Chemiczne Oświęcim" w Oświęcimiu. Ta ostatnia nazwa utrzymała się przez ponad 40 lat. 1 grudnia 1994 roku Zakłady Chemiczne Oświęcim jako przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostały w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202). 12 września 1995 roku 60% akcji Spółki wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu roku, dokonało zmiany nazwy spółki: Zakłady Chemiczne Oświęcim S.A. na Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna. Nowa nazwa obowiązuje od dnia 13 czerwca 1997 roku. Emitent jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej i jedynym w Polsce producentem kauczuków syntetycznych i polistyrenów. Aktualna działalność Spółki koncentruje się na trzech obszarach produktowych: kauczukach i lateksach syntetycznych, tworzywach styrenowych, dyspersjach winylowych i akrylowych Podstawowe produkty, towary, usługi i rynki działalności Emitenta. Spółka wytwarza produkty chemiczne przeznaczone do dalszego przetwórstwa głównie w branży wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuków, które są sprzedawane zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Są to: produkcja kauczuków i lateksów, produkcja tworzyw styrenowych, produkcja dyspersji winylowych i akrylowych W latach w portfelu Emitenta pozostawały jeszcze inne produkty, jednak nie miały one strategicznego znaczenia dla Spółki. Były to głównie produkty elektrolizy: chlor, wodorotlenek sodu i pochodne (kwas solny, podchloryn sodu), produkowane do maja 2006 roku oraz polichlorek winylu emulsyjny, produkowany do 2005 roku. Produkowane nadal to m.in. wapno sodowane granulowane. 5

6 Kauczuki i lateksy Produkcja i sprzedaż kauczuków i lateksów syntetycznych jest jednym z podstawowych obszarów biznesowych Spółki. Spółka produkuje kauczuki syntetyczne w technologii emulsyjnej na drodze polimeryzacji butadienu i innych chemikaliów (styrenu, akrylonitrylu lub odpowiedniego kwasu organicznego). Sumaryczne zdolności produkcyjne wynoszą około 130 tys. ton kauczuków i 20 tys. ton lateksów rocznie. W zakresie kauczuków emulsyjnych Spółka jest trzecim pod względem zdolności producentem w Europie i dysponuje największą europejską instalacją tego typu. Syntetyczne kauczuki, aktualnie w 24 gatunkach, sprzedawane są pod zastrzeżoną nazwą firmową KER. Oprócz kauczuków Emitent oferuje 15 gatunków syntetycznych lateksów. Tworzywa styrenowe Tworzywa styrenowe, oferowane przez Spółkę obejmują dwie grupy produktów otrzymywanych w procesie polimeryzacji styrenu, różniące się obszarami zastosowań. Pierwsza grupa to polistyreny ogólnego przeznaczenia GPPS i polistyreny wysokoudarowe HIPS sprzedawane przez Emitenta pod handlową nazwą Owispol, których głównym zastosowaniem jest wytwarzanie opakowań, folii, obudów AGD i RTV itp. artykułów. Drugą grupę tworzyw styrenowych tworzą polistyreny do spieniania EPS, oferowane przez Spółkę pod handlową nazwą Owipian, których głównym obszarem zastosowań jest produkcja styropianu, podstawowego materiału termoizolacyjnego stosowanego do dociepleń oraz do produkcji opakowań. Dyspersje winylowe i akrylowe Dyspersje produkowane przez Spółkę znajdują zastosowanie jako podstawowe surowce do produkcji farb, lakierów i klejów stosowanych w budownictwie, przemyśle tekstylnym i włókienniczym. W ofercie Spółki znajdują się zarówno podstawowe typy standardowych dyspersji winylowych, jak i nowoczesne dyspersje akrylowe i kopolimerowe, które obejmują dwie zasadnicze grupy produktów tj. Winacet (nazwa handlowa wodnych dyspersji polimerów winylowych) i Osakryl (nazwa handlowa produktów produkowanych pod postacią dyspersji wodnych lub polimeru rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym). 3. Strategia Emitenta. Strategicznym celem Zarządu jest wzmocnienie roli Emitenta jako środkowoeuropejskiego koncernu petrochemicznego, działającego w obszarze kauczuków syntetycznych i tworzyw styrenowych, i mającego istotny wpływ na rynek tych produktów w Europie. Drogą realizacji tego celu jest rozwój organiczny oraz przejęcie konsolidujące rynek i wzmacniające pozycję rynkową Spółki. Podstawowe inwestycje w obszarze produkcyjnym, których realizacja jest przewidziana w planie strategicznym Emitenta, dotyczą bezpieczeństwa surowcowego oraz poszerzenia oferty dla odbiorców. Wobec niestabilnych cen ropy naftowej i surowców petrochemicznych szczególnie istotnego znaczenia nabiera integracja surowcowa, zwiększająca zakres kontroli nad kształtowaniem wartości dodanej w całym łańcuchu do produktów finalnych. Dotychczasowy ograniczony zakres integracji w Spółce uległ znacznej zmianie po podpisaniu w styczniu 2007 roku Porozumienia o Współpracy Strategicznej z PKN Orlen S.A. w ramach, której PKN Orlen S.A. zobowiązał się do dostaw etylobenzenu po wybudowaniu i uruchomieniu najpóźniej w roku 2010, instalacji etylobenzenu o zdolności 120 tys. ton rocznie. Współpraca surowcowa z PKN Orlen S.A. obejmuje również dostawy butadienu, które w przyszłości ulegną istotnemu zwiększeniu oraz frakcji C4. Stabilizacja bazy surowcowej pozwala na przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji poprawiających pozycję konkurencyjną spółki na rynku. Są to przede wszystkim inwestycje poszerzające ofertę Spółki oraz zwiększające skalę jej działalności. W obszarze kauczuków syntetycznych trwają negocjacje w sprawie zakupu technologii i rozpoczęcia procesu wyboru wykonawcy inwestycji. Zarząd przewiduje uruchomienie produkcji kauczuków polibutadienowych nowej generacji około roku 2009/2010 wraz z rozbudową zdolności produkcyjnych butadienu w PKN Orlen S.A. W obszarze tworzyw styrenowych przewidywana rozbudowa zdolności produkcyjnych polistyrenów do spieniania EPS podporządkowana będzie ekspansji na rynek wschodni, gdzie wzrośnie rynek termorenowacji w związku ze stopniowym urealnianiem cen energii. Zarząd widzi potrzebę zwiększenia zdolności produkcyjnych EPS o około 30 tys. ton rocznie w perspektywie wyznaczanej przez dostępność styrenu z rozbudowanej instalacji. Nowym produktem w portfelu Emitenta będzie polistyren ekstrudowany XPS uzyskany z polistyrenu ogólnego stosowania w technologii wytłaczania. Jest to doskonały materiał izolacyjny o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i lepszych własnościach izolacyjnych kontrakt na budowę tej wytwórni został podpisany, a pierwsze płyty XPS powinny pojawić się w ofercie Spółki w III kwartale 2007 roku. 6

7 Szansą na istotne wzmocnienie pozycji rynkowej i przyspieszenie wzrostu Emitenta jest akwizycja spółki KAUCUK a.s. Umowa zakupu akcji została podpisana w dniu 30 stycznia 2007, o czym Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 18/2007. Umowa ta zostanie spełniona po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń ze strony urzędów antymonopolowych (co powinno nastąpić na przełomie II i III kwartału 2007 roku). Przejęcie KAUCUK a.s., spółki o podobnej skali i portfelu produktowym jak Emitent pozwoli na uzyskanie znaczących efektów synergicznych, wynikających z lepszego dostępu do bazy surowcowej, optymalizacji struktur organizacyjnych i portfela produktów, w istotny sposób wzmacniając znaczenie połączonych spółek. 4. Wyniki finansowe Grupy Emitenta. Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto I kwartał 2007 I kwartał ** 2004* * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje bilansowe (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Należne wpłaty na kapitał Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Kapitał własny Kapitał zakładowy ** * * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 7

8 Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I kwartał 2007 I kwartał ** 2004* * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 5. Osoby najważniejsze dla działalności Emitenta. Zarząd: Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Rada Nadzorcza: Wojciech Ciesielski Mariusz Waniołka Kamil Latos Rafał Bogusławski Grzegorz Miroński Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 6. Czynniki ryzyka. Poniżej zostały wymienione najważniejsze czynniki ryzyka dotyczące Spółki, jej działalności oraz branży, w której działalność prowadzi, a także najważniejsze czynniki ryzyka dotyczące Akcji Serii B wprowadzanych do obrotu giełdowego. Opis wszystkich istotnych czynników ryzyka dotyczących ww. obszarów został przedstawiony w dalszej części Prospektu Czynniki Ryzyka. Czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta i jego branży: ryzyko rynku produktów, ryzyko naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz wzrostu kosztów z tytułu korzystania ze środowiska, ryzyko związane z systemem REACH, ryzyko podwyższonych wypłat z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy, ryzyko wypadkowe na stanowiskach pracy, ryzyko awarii przemysłowej, pożaru, wybuchu, ryzyko związane z zaopatrzeniem surowcowym, ryzyko kursowe, ryzyko wzrostu stopy procentowej, ryzyko związane z podpisaną umową zakupu akcji spółki Kaucuk a.s. i przeniesieniem własności akcji tej spółki na Emitenta, ryzyko zmian regulacji prawnych, ryzyko niestabilnej polityki podatkowej. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla emisji Akcji Serii B: ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym, ryzyko związane z nie wprowadzeniem Akcji do notowań na rynku regulowanym, ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego, ryzyko zawieszenia obrotu akcjami na GPW, ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego. 8

9 7. Struktura organizacyjna Grupy Emitenta. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Spółki zależne i stowarzyszone Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego DEKOCHEM sp. z o.o. (99,91% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) ENERGETYKA DWORY sp. z o.o. (100,00% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. (100,00% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. (76,79% udziałów) (spółka podlega konsolidacji) DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji (72,99% akcji) Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny SPORTOLIMP Sp. z o.o. w likwidacji (100,00 % udziałów) Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji (31,80% akcji) Spółka posiada dominujący udział w Grupie, w skład której na dzień zatwierdzenia Prospektu wchodziły następujące spółki: Energetyka Dwory Sp. z o.o. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji Grupa obejmuje głównie spółki, które zostały wydzielone ze struktury Emitenta w procesie restrukturyzacji przeprowadzonym w latach Spółki te pełnią głównie funkcje outsourcingowe wobec spółki macierzystej. Są to : Energetyka Dwory Sp. z o.o. 9

10 Energetyka Dwory Sp. z o.o. została wydzielona ze struktur Emitenta z dniem 1 listopada 2001 roku w efekcie realizowanej strategii restrukturyzacji wewnętrznej. Spółka prowadzi pięć podstawowych działalności koncesjonowanych, tj. wytwarzanie energii cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej, przesył i dystrybucję energii cieplnej, przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną. Przedmiotem działalności jest również wytwarzanie i dystrybucja wody technologicznej uzdatnionej. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. powstała w 1999 roku w wyniku przekształcenia Oddziału Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Składowisk Emitenta w spółkę prawa handlowego. MiejskoPrzemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: przyjmowania i oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, realizacji procesów pomocniczych związanych z oczyszczaniem ścieków, składowania i utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych oraz analityki laboratoryjnej wody i ścieków, wynajmu maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych lądowych i wodnych wraz z obsługą operatorską. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. powstało r. po wydzieleniu ze służb BHP Emitenta Oddziału Ratownictwa Chemicznego i Warsztatu Remontu Kontroli Konserwacji i Legalizacji Podręcznego Sprzętu Gaśniczego. W listopadzie 2001 roku włączono do struktury spółki Zakładową Straż Pożarną Dworów S.A. Podstawowym zadaniem spółki od momentu jej powstania było zabezpieczenie i ochrona działalności produkcyjnej, magazynowej i transportowej Emitenta. Takie samo zadanie spółka spełnia w stosunku do spółek zależnych Emitenta, jak i innych podmiotów działających w jej najbliższym otoczeniu. Drugą sferą działania jest likwidacja odpadów niebezpiecznych lub operowanie substancjami niebezpiecznymi przez podmioty gospodarcze w trakcie remontów i przeglądów dozorowych oraz kontrola, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie powiatów oświęcimskiego, bieruńsko-lędzińskiego i tyskiego. Ponadto, w skład Grupy wchodzą podmioty: Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. spółka wytwarza energię elektryczną na bazie biogazu pozyskiwanego z wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji - spółka świadczy usługi związane z organizacją i prowadzaniem imprez sportowych, organizuje aktywne formy wypoczynku, prowadzi działalność paramedyczną oraz hotel z restauracją. DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji (SPORT-OLIMP Sp. z o.o. w likwidacji - spółka prowadzi działalność usługową w zakresie kultury fizycznej i sportu. Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy działają na rynku krajowym w szczególności na rynku lokalnym, obejmującym obszar województwa małopolskiego oraz śląskiego. Dla Emitenta oraz Energetyki Dwory Sp. z o.o., Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. sporządzane są skonsolidowane sprawozdania finansowe. 10

11 8. Znaczący akcjonariusze. Pan Michał Sołowow posiadający: - bezpośrednio akcji Firmy Chemicznej Dwory S.A., stanowiących 40,52 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 40,52 % w ogólnej liczbie głosów, - pośrednio, poprzez spółki Magellan Pro-Equity Fund I S.A. oraz Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. razem akcji Firmy Chemicznej Dwory S.A., stanowiących 11,00 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 11,00 % ogólnej liczby głosów (w tym: Spółka Magellan Pro-Equity Fund I Sp. z o.o. posiada akcji Dworów S.A., stanowiących 7,34 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,34 % w ogólnej liczbie głosów). Łącznie, pośrednio i bezpośrednio Pan Michał Sołowow posiada akcje Firmy Chemicznej Dwory S.A., stanowiących 51,52 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 51,52 % ogólnej liczby głosów. 9. Adres Emitenta. Firma Chemiczna Dwory S.A. ul. Chemików Oświęcim tel: (+48 prefiks 33) do 25 faks: (+48 prefiks 33)

12 DEFINICJE I SKRÓTY Akcje akcji zwykłych na okaziciela Firmy Chemicznej Dwory S.A. Serii A i Serii B o wartości nominalnej 2,01 zł każda Akcje Serii A akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,01zł każda Akcje Serii B akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,01zł każda Emitent, Spółka - Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Grupa Emitenta - Grupa Kapitałowa Firmy Chemicznej Dwory S.A. Grupa - Grupa Kapitałowa Firmy Chemicznej Dwory S.A. GUS - Główny Urząd Statystyczny Kaucuk a.s. Spółka Kaucuk a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą, Republika Czeska KDPW, Depozyt - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Kodeks Karny - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. Zm.) Kodeks Spółek Handlowych, k.s.h. - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późniejszymi zmianami) Komisja, KNF - Komisja Nadzoru Finansowego Raporty bieżące - informacje przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości wymagane zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Raporty okresowe - informacje przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości wymagane zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Prospekt, Prospekt Emisyjny - Niniejszy prospekt emisyjny przygotowywany w związku z wprowadzeniem do obrotu giełdowego Akcji Serii B Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Emitenta Rozporządzenie o Informacjach Bieżących i Okresowych - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) Statut - Statut Emitenta Unipetrol a.s. Spółka Unipetrol a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz z późniejszymi zmianami) 12

13 Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 89, poz. 959 z późniejszymi zmianami) Ustawa o Rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Chemicznej Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd - Zarząd Emitenta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. - spółka zajmująca się prowadzeniem działań operacyjnych i utrzymywaniem gotowości operacyjnej związanej z likwidacją przyczyn i skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń środowiska, ochroną przeciwpożarową, unieszkodliwianiem odpadów, usługami sanitarnymi i pokrewnymi Energetyka Dwory Sp. z o.o. - spółka zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody, działalnością usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. spółka zajmująca się przyjmowaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów, świadczeniem usług sanitarnych i pokrewnych Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. - spółka zajmująca się wytwarzaniem energię elektryczną na bazie biogazu pozyskiwanego z wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. - spółka została utworzona w celu budowy instalacji o wydajności 120 tys. ton rocznie, a następnie produkcji etylobenzenu na potrzeby Firmy Chemicznej Dwory S.A. z surowców dostarczanych przez PKN ORLEN S.A. Przedsięwzięcie jest ważnym elementem strategii Dworów S.A. w zakresie długoterminowej stabilizacji bazy surowcowej i będzie miało w przyszłości wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Dwory S.A. Spółka nie podlegająca konsolidacji Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji - spółka prowadząca działalność w obiektach sportowych (pływalni i na lodowisku), pozostałą działalność związaną ze sportem (organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie aktywnych form wypoczynku), działalność paramedyczną, prowadzenie hotelu z restauracją Firma Usługowo-Handlowa TECH-BUD S.A. w likwidacji - spółka prowadząca działalność usługową w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DWORY UNIA Sportowa Spółka Akcyjna w likwidacji - spółka prowadząca działalność usługową w zakresie kultury fizycznej i sportu 13

14 SŁOWNIK TERMINOLOGII SPECJALISTYCZNEJ UŻYTEJ W PROSPEKCIE Akrylany - związki organiczne - estry kwasu akrylowego, łatwo polimeryzują pod wpływem światła, ciepła, nadtlenków Akrylonitryl - cyjanek winylu, CH2=CHCN, bezbarwna ciecz, otrzymywany przez syntezę z cyjanowodoru i acetylenu lub z cyjanowodoru i tlenku etylenu. Jest stosowany w technologii produkcji włókien sztucznych, kauczuków syntetycznych, kwasu nitrylowego Bateria polimeryzacji kauczuku - układ reaktorów, w których prowadzi się proces otrzymywania lateksów do produkcji kauczuków Butadien - związek organiczny - najprostszy węglowodór nienasycony z grupy dienów - Butadien-1,3, CH2=CH-CH=CH2, gazowy węglowodór Chlor pierwiastek chemiczny, niemetal o liczbie atomowej 17, fluorowiec. Chlor jest zółto-zielonym gazem około półtora raza cięższym od powietrza, o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, silnie trującym. Jest silnym utleniaczem, wybielaczem i środkiem dezynfekującym. Jako składnik wielu powszechnie spotykanych soli oraz innych związków, jest powszechny w przyrodzie i występuje w większości organizmów żywych Chlorek winylu - związek organiczny (monomer) - najprostsza nienasycona chloropochodna alifatyczna (chloroetylen) CIP (ang. Carriage and Insurance Paid To) - Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do oznaczone miejsce przeznaczenia - Zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów DAF - (ang. Delivered At Frontier) Dostarczone na granicę oznaczone miejsce Musi określać miejsce przeznaczenia. Obowiązuje dla wszystkich rodzajów transportu (przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym) DDU - (ang. Delivered Duty Unpaid) Dostarczone, cło nieopłacone oznaczone miejsce przeznaczenia Strony mogą dokonywać modyfikacji tej formuły, np.: DDU (VAT Paid) DDU (VAT opłacone); Musi określać miejsce przeznaczenia. Obowiązuje dla wszystkich rodzajów transportu. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towar postawiony do dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie Dyspersje - układ niejednorodny w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych w drugim ciele (płyn składający się dwu niemieszających się i nierozpuszczalnych w sobie cieczy) Elektroliza - proces rozkładu elektrolitu, mający miejsce podczas przepływu prądu elektrycznego przez zdysocjowany elektrolit. Proces elektrolizy polega na wędrówce jonów do elektrod: ujemnych anionów do dodatniej anody, a dodatnich kationów do ujemnej katody EPS - Polistyren do spieniania, ekspandowany otrzymywany w procesie polimeryzacji suspensyjnej, ma postać perełek. Stosowany jest do wytwarzania płyt i kształtek do izolacji ciepło- i zimnochronnej, dźwiękochłonnej oraz wyrobów opakowaniowych i elementów dekoracyjnych. Polistyren do spieniania (Owipian FS - samogasnący) ma postać perełek. Występuje w odmianach 0308; 0513; 0816; Stosowany jest do wytwarzania płyt i kształtek do izolacji ciepło- i zimnochronnej, dźwiękochłonnej oraz wyrobów opakowaniowych i elementów dekoracyjnych Estry - związki organiczne wywodzące się z kwasów i alkoholi lub fenoli Etylobenzen - związek organiczny FCA - (ang. Free Carrier) Franco przewoźnik oznaczone miejsce załadunku Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie np. spedytorowi), wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, są nie opłacone przez sprzedającego. 14

15 Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego. W INCOTERMS 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi; FCA musi określać zarówno miejsce, w którym ryzyko i odpowiedzialność przechodzi ze sprzedającego na kupującego, oraz nazwać przewoźnika wynajętego przez kupującego FD - (ang. Free Delivered) dostawa bezpłatna FOB - (ang. Free On Board) Franco statek oznaczony port załadunku Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego; formuła jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym. Definicja FOB jako INCOTERM odnosi się tylko do transakcji, w których główny przewóz towaru odbywa się drogą morską Formulacja produktów - specyficzna dla danego dostawcy forma produktu kierowanego na sprzedaż (wygląd, parametry jakościowe, zastosowanie itp.) częstokroć spełnienie specyficznych wymagań konkretnego klienta GPPS - polistyren niskoudarowy HBCD heksabromocyklododekan stosowany jako środek uniepalniający. HIPS - polistyren wysokoudarowy modyfikowany kauczukiem Homopolimery - (polioctanu winylu, akrylowe, plastyfikowane) związki otrzymane w procesie polimeryzacji jednego monomeru, np. octany winylu, styrenu, akrylany itd. Plastyfikowane ww. związki z dodatkiem plastyfikatora ICIS - (ang. Independent Commodity Information Service) instytucja zbierająca i dostarczająca szeregu informacji dotyczących dwóch gałęzi gospodarki, jakimi są przemysł petrochemiczny i paliwowy, publikująca w stałych terminach wyniki badań rynkowych, uznawana za najbardziej niezależne źródło informacji Kauczuk syntetyczny syntetyczna substancja wielkocząsteczkowa o dużej elastyczności Kauczuki BR - kauczuki polibutadienowe, stosowane do produkcji taśm transporterowych, opon samochodowych oraz węży Kauczuki emulsyjne - kauczuki syntetyczne otrzymane na drodze polimeryzacji emulsyjnej Kauczuki HSR - kauczuki wysokostyrenowe, stosowane głównie do produkcji gumowych wykładzin podłogowych, kabli oraz w przemyśle obuwniczym Kauczuki NBR - kauczuki nitrylowe, przeznaczone do wyrobu artykułów technicznych odpornych na działanie olejów i paliw płynnych Kauczuki polibutadienowe - kauczuk syntetyczny otrzymany przez polimeryzację butadienu Kauczuki SBR - kauczuki styrenowo-butadienowe, stosowane głównie samochodowych, taśm transportowych oraz technicznych wyrobów gumowych do produkcji opon KER - Zarejestrowany w Polsce i za granicą znak towarowy dla kauczuku syntetycznego produkowanego przez Dwory S.A. Koagulacja, ciągi koagulacyjne - zlepianie się cząstek w większe zespoły, co powoduje powstawanie zwartego koagulatu. Ciągi koagulacyjne zespół urządzeń, w których prowadzony jest proces koagulacji Kopolimery - związki powstające w procesie polimeryzacji mieszaniny dwóch (lub więcej) monomerów 15

16 Kwas organiczny - kwasy organiczne, związki organiczne spełniające jedną z definicji kwasów. Największą grupę kwasów organicznych stanowią kwasy karboksylowe Kwas solny, kwas chlorowodorowy (HCl) - nieorganiczny związek chemiczny kwas beztlenowy, będącym roztworem chlorowodoru w wodzie. Lateks kauczukowy - dyspersja, zawiesina cząsteczek kauczuku w wodzie emulsyjnej, z której w procesie koagulacji wydziela się kauczuk syntetyczny Lateksy syntetyczne - dyspersja, zawiesina cząsteczek kauczuku w wodzie emulsyjnej, z której w procesie koagulacji wydziela się kauczuk syntetyczny LC (ang. Letter of Credit) - świadectwo, zaświadczenie jakości produktu LOR (ang. London Oil Reports) - miejsce, w których publikowane są dane dotyczące przemysłu paliwowego i petrochemicznego Metoda emulsyjna produkcji kauczuków - proces polimeryzacji (np. butadienu) lub kopolimeryzacji (np. butadienu i styrenu) przebiegający w emulsji wodnej, w środowisku alkalicznym. Otrzymany polimer to lateks (w postaci dyspersji) Metoda rozpuszczalnikowa produkcji kauczuków - polimeryzacja monomeru w rozpuszczalniku, który rozpuszcza zarówno monomer, jak i polimer w miarę postępu reakcji lepkość układu rośnie mt, MT - tona metryczna MWt - megawat energii cieplnej lub megawat cieplny NWE - dane głównie dla krajów północno-zachodniej Europy (północna Francja, Niemcy, kraje Beneluksu) Octan sodu - jest drobnokrystalicznym proszkiem o barwie białej lub białej z odcieniem żółtawym. Posiada właściwości higroskopijne. Rozpuszcza się w wodzie Olefiny - nienasycone węglowodory alifatyczne, o ogólnym wzorze CnH2n (n jest liczbą naturalną większą od 1). Pierwsze trzy alkeny (zawierające w cząsteczce 2-4 atomy węgla) są gazami, następnych 15 cieczami, wyższe alkeny są ciałami stałymi Owipian - to zarejestrowana nazwa handlowa produktu Firmy Chemicznej Dwory S.A. jest polistyrenem do spienienia, samogasnącym. Ma postać perełek. Zawiera substancje obniżająca palność produktu oraz pentan jako środek spieniający Owispol - to zarejestrowana nazwa handlowa produktów Firmy Chemicznej Dwory S.A.: polistyren niskoudarowy Owispol GPPS polistyren wysokoudarowy modyfikowany kauczukiem Owispol HIPS. Polistyreny te o trzymywane są procesie ciągłej polimeryzacji styrenu w masie Osakryl to zarejestrowana nazwa handlowa dyspersji wodnych kopolimerów akrylowych, styrenowoakrylowych octanu winylu z alkiloakrylanami otrzymywanych w obecności anionowych środków powierzchniowo czynnych Ostaryt nazwa handlowa produktu Firmy Chemicznej Dwory S.A. jest to absorbent sodowo wapniowym ditlenku węgla. Produkt jest barwy białej do szarobiałej. Ma postać cylindrycznej wytłoczek Pentan - alkan, bezbarwna, palna ciecz. Otrzymywany w wyniku destylacji ropy naftowej. Stosowany jako składnik mieszanin rozpuszczalnikowych, czynnik porotwórczy w EPS oraz w termometrach do mierzenia niskich temperatur Podchloryn sodu (chloran(i) sodu, NaClO) - sól sodowa kwasu chlorowego(i) (HClO). Wykazuje silne działanie utleniające. Jest stosowany jako odkażalnik. Otrzymuje się go z reakcji wodorotlenku sodu z kwasem chlorowym(i). Jest składnikiem wielu chlorowych wybielaczy, posiada delikatny zapach chloru 16

17 Płynięcie owispoli - cecha charakteryzująca polistyren (owispol), oznaczana jako masowy wskaźnik płynięcia w g/10 min Polichlorek winylu - tworzywo termoplastyczne, produkt polimeryzacji chlorku winylu w emulsji, zawiesinie, bloku lub rozpuszczalniku w obecności inicjatorów Polimery - naturalne lub syntetyczne związki wielkocząsteczkowe zbudowane z powtarzających się ugrupowań atomów (z merów), otrzymywane przez polimeryzację Polimeryzator - reaktor, w którym prowadzi się proces polimeryzacji Polistyren - tworzywo sztuczne powstające w wyniku polimeryzacji styrenu Polistyreny (do spieniania) - polistyren do spieniania, ekspandowany, zawiera w swoim składzie czynnik porotwórczy REACH - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, opublikowane 30 grudnia 2006 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria L nr 396 Styren - związek organiczny (monomer) zawierający grupę winylową połączoną z pierścieniem aromatycznym - winylobenzen Styren wolny - część styrenu, która w procesie polimeryzacji nie weszła w strukturę polimeru Styren związany - styren, który w procesie polimeryzacji został wbudowany w strukturę polimeru Synteza organiczna - proces chemiczny, polegający na wytwarzaniu związków organicznych, podczas którego następuje łączenie się prostych substratów i powstaje jeden bardziej złożony produkt (obok ewentualnych produktów ubocznych) Tworzywa styrenowe - Polimery styrenu o własnościach termoplastycznych, np. polistyren Winacet to zarejestrowana nazwa handlowa grupy produktów wytwarzanych przez Firmę Chemiczną Dwory S.A. na bazie poli(octanu winylu). Winacet, za wyjątkiem Winacetu R, jest dyspersją wodną poli(octanu winylu) otrzymywaną metoda polimeryzacji emulsyjnej przy użyciu poli(alkoholu winylu) jako koloidu ochronnego. W przypadku Winacetu R wyróżniamy dwa rodzaje produktu w zależności od stosowanego rozpuszczalnika Wodorotlenek sodu (o wzorze NaOH) to związek nieorganiczny, bardzo silna zasada. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła i tworząc roztwór bardzo silnie żrącego ługu sodowego. Ciecz jest bezbarwna, bezzapachowa, niepalna Żywice winylowe i kopolimerowe - dyspersje żywic tworzyw sztucznych (na ogół żywice winylowe lub akrylowe) należą do spoiw organicznych. Spoiwa te wiążą fizycznie poprzez odparowanie wody XPS płyty ekstrudowanego polistyrenu 17

18 I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE ORAZ ICH OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI. Za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie odpowiada Emitent, w imieniu którego działa Pan Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co by mogło wpłynąć na jego znaczenie. II. BIEGLI REWIDENCI DOKONUJĄCY BADAŃ HISTORYCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, tj. od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta badane były przez : Anna Bernaziuk- Biegły Rewident 173/223 dr Andre Helin - Biegły Rewident 90004/502 reprezentujących BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, tj. od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta badane były przez : Halina Żur-Zuber - Biegły Rewident nr 8450/497 Leszek Kramarczuk - Biegły Rewident 1920/289 reprezentujących BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 W okresie objętym danymi finansowymi, tj. od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta badane były przez : Marcin Domagała - Biegły Rewident nr 90046/7419 reprezentujący KPMG Audyt Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51 Zmiana firmy audytorskiej W 2006 roku dokonano wyboru nowego audytora. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 14 lipca 2006 roku, wyraziła zgodę na wybór KPMG Audyt Sp. z o.o. na biegłego rewidenta Emitenta i Grupy Emitenta. Zmiana podmiotu badającego sprawozdania nastąpiła w celu zapewnienia niezależności opinii biegłych rewidentów, co jest spełnieniem wymogów przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez Emitenta. 18

19 III. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE GRUPY EMITENTA ZA LATA ORAZ I KWARTAŁ 2007 ROKU Skonsolidowane sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe tj. 2004, 2005, 2006 zostały zamieszczone w Prospekcie przez odwołanie do opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok 2005 i 2006 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Datą przejścia na stosowanie standardów MSSF jest 1 stycznia 2005 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2005 rok zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok 2006, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tegorocznego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta tj. zgodne z formą jaka zostanie przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za rok 2004, SA-RS, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, opublikowane w formie Raportu Okresowego w dniu 16 marca 2005 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za rok 2005, SA-RS, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, opublikowane w formie Raportu Okresowego w dniu 28 marca 2006 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za 2006, SA-RS, wraz z raportem z badania przez biegłego rewidenta, opublikowane w formie Raportu Okresowego w dniu 05 kwietnia 2007 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za I kwartał 2007 roku, opublikowane w formie Raportu okresowego w dniu 10 maja 2007 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za I kwartał 2006 roku, opublikowane w formie Raportu okresowego w dniu 05 maja 2006 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta Dwory S.A. za I kwartał 2006 roku zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym za rok 2006 oraz do tegorocznego sprawozdania za I kwartał Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta. Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał Zysk ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ** 2004* * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 19

20 Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje bilansowe (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Należne wpłaty na kapitał Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ** * Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Kapitał własny Kapitał zakładowy * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent Tabela: Grupa Emitenta - wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) I kwartał 2007 I kwartał ** 2004* Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej * - sprawozdania sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości ** - sprawozdanie skorygowane poprzez badanie za opublikowane 05/04/2007 sprawozdanie za rok 2005 zostało przekształcone na formę zgodną z formą jaka została przyjęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok Ponadto dokonano korekt z tytułu rozpoznania przychodu oraz korekty konsolidacyjnej dotyczącej podatku odroczonego (szczegółowo opisanych w nocie 36 do sprawozdania skonsolidowanego za 2006 rok). Źródło: Emitent 20

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E zwykłych na

Bardziej szczegółowo